Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen kap 110 bomen Wikselaarse weg Voorthuizen


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de geplande kap van 110 bomen aan en rondom de Wikselaarse weg in Voorthuizen.

Lokaal Belang heeft kennis genomen van ‘aanvraag van de omgevingsvergunning Wikselaarseweg (woonwijk Wikselaarse Eng), Voorthuizen voor de kap van 110 bomen’, Zaaknummer 2018W0758.

Lokaal Belang vindt het belangrijk dat er voor iedereen die in onze gemeente Barneveld wil wonen, genoeg huizen zijn. Woningen voor jongeren, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, iedereen moet hier een plek kunnen krijgen. Zo heeft Lokaal Belang dat destijds ook in het verkiezingsprogramma opgenomen. Gemeente Barneveld bouwt flink door, dat is ook nodig en een goede zaak. Er is veel behoefte aan nieuwe woningen.

Ondanks de grote vraag naar woningen, wil Lokaal Belang kwalitatief mooie woonwijken laten ontstaan. Niet alleen met oog voor zoveel mogelijk woningen in een wijk, maar ook met oog voor kwalitatief hoogwaardig groen zoals bomen en struiken waar inwoners van kunnen genieten. Groen in de woonwijken geeft de wijken meer kwaliteit en waarde. Lokaal Belang vindt dan ook dat ‘groen’ een prominentere plaats moet innemen bij alle toekomstig nieuwe woonwijken die ontwikkeld en gebouwd gaan worden.

Een groene en schone leefomgeving draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met onze omgeving en het aanwezige groen. Ons groene kapitaal is een kostbaar bezit en daar dienen wij zuinig mee om te gaan.

Lokaal Belang is destijds naar de informatieavond over deze woonwijk geweest. Daar waren de plannen rondom bomenkap niet als zodanig bekend. Daarom heeft Lokaal Belang de tekening van zowel het bestemmingsplan ‘Wikselaarse Eng’ gezocht en de tekening van de voorgenomen kap van 110 bomen opgevraagd. Daarnaast hebben wij een kaart opgevraagd met de kenmerken van de te kappen bomen waarvoor een specifieke vergunning moet worden aangevraagd (56 stuks). Alleen op deze lijst staan al 15 bomen met een omtrek van meer dan 150 cm, waarvan zelfs een eik met een omtrek van 283 cm. Even zoeken op internet levert een leeftijd op van gemiddeld 100 jaar. Waardige oude bomen dus. Dan is de andere helft van de bomen (54 stuks) nog niet eens meegenomen.

Lokaal Belang ziet dat een groot deel van de 110 te kappen bomen langs de Wikselaarse weg en langs het plangebied staan (ongeveer 63%). Lokaal Belang vindt het vreemd dat er geen creativiteit getoond lijkt te zijn om deze bomen in het plangebied te integreren. Dat wil zeggen dat het plan zodanig ontworpen is dat er alles aan gedaan is om de bomen voor deze nieuwe woonwijk te behouden. Tenslotte, als je een blik werpt op het ontwerp van de wijk, kan Lokaal Belang zich niet aan de indruk onttrekken dat de bomen vooralsnog de woningen niet in de weg lijken te staan. Prachtige monumentale bomen zullen worden gekapt en de twijgjes die er voor teruggeplaatst zullen worden, zullen nog generaties nodig hebben alvorens zij uitgegroeid zijn tot de mooie bomen van weleer.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is er bij het ontwerp van de nieuwe woonwijk een poging gedaan om (zo veel mogelijk van) de bestaande 110 bomen te behouden voor de nieuwe wijk?
  Zo ja, waarom is dit niet gelukt? Op basis waarvan?
  Zo nee, waarom niet? Op basis waarvan?
 2. Is het mogelijk om het bomenplan bij deze nieuwe woonwijk te heroverwegen, creatief te denken, om zoveel mogelijk van deze bomen te behouden?
  Zo ja, hoe dan en is het college bereid de daarvoor benodigde procedures in gang te zetten en deze opdracht per ommegaande aan de planontwerpers te geven?
  Zo nee, waarom niet?
 3. Door wie wordt de kapvergunning beoordeeld en wanneer is de uiterlijke beslisdatum?
 4. Is er bezwaar in te dienen tegen een eventueel verleende kapvergunning?
 5. Is het mogelijk om de bomen die echt de te bouwen woningen in de weg staan, te verplaatsen en te herplanten in het plangebied zelf? Zeker de wat oudere bomen die de wijk een mooie groene uitstraling kunnen geven?
  Zo ja, is het college bereid de daarvoor benodigde procedures in gang te zetten en deze opdracht per ommegaande aan de planontwerpers te geven?
  Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college met ons van mening dat bomen een waardevolle functie én uitstraling hebben waarbij het uitgangspunt moet zijn: ‘Behoud van bomen, tenzij…’?
  Zo nee, waarom niet?
 7. Aangezien de gemeente Barneveld de komende jaren door blijft bouwen; kan het college toezeggen dat er bij nieuw te realiseren woonwijken creatief en welwillend ontworpen wordt zodat bestaande bomen behouden kunnen blijven en geïntegreerd worden in nieuwe woonwijken?


Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter Lokaal Belang

content image
content image
content image
content image
content image
content image