Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage raad 10 juli: spreektekst Gert Hein Kevelam bij Kadernota 2025

Voorzitter, Wij houden ervan.
Niet alleen denken over hoe de samenleving eruit moet zien, maar vervolgens ook doen.
Dat is wat wij zien in deze Kadernota. De vervelende boodschap wordt niet uit de weg gegaan, maar er spreekt energie uit in wat wij lezen. Met name het feit dat we nu naast praten over een rondweg we er ook feitelijk mee aan de slag gaan; zeker financieel. Net zoals met de Voorthuizense Groene Slinger en nog zo een rijtje zaken. Waarbij je zou kunnen denken dat dit oude plannen zijn, plannen van een vorig college. Feitelijk klopt dit, maar dat kan ook bijna niet anders. Als je voor een half miljard aan plannen op de plank legt, ligt die plank wel een keertje vol. Dit vraagt van een opvolgend college om de daad bij het woord te voegen. Dat is wat dit college doet. Daarnaast zijn er voldoende nieuwe initiatieven in het vooruitzicht. Ik zou in dit kader zeker het Bomenbeleidsplan en de cultuurvisie willen noemen.

Waarom lijkt dit college nu pas echt op stoom te komen, zou een logische vraag kunnen zijn.  Nou, voordat je gaat varen is het goed om te kijken of de boot niet lek is en je motor het doet. Zo ook hier.
Alle plannen die er lagen zijn op een rij gezet in het Meerjaren Investerings Plan zodat deze in tijd, betaalbaarheid en capaciteit beoordeeld en daarna uitgevoerd kunnen worden. Naast deze exercitie moest er een grootscheepse reorganisatie van het ambtenarenapparaat plaatsvinden. En, is er zeker ook op de afdeling financiën een aardverschuiving geweest, waarbij het veranderen van de rapportagestructuur maar zeker ook door de nieuwe werkwijze ‘realistisch begroten’, Lokaal Belang het volste vertrouwen heeft dat dit college hierdoor grip heeft op de materie.
Dus o.a. deze broodnodige verbeterslagen zorgen ervoor dat het fundament er ligt waarop we de plannen zoals beschreven in de kadernota van harte kunnen ondersteunen. Plannen waarvan wij verwachten dat deze daadwerkelijk ook tot uitvoer worden gebracht.
Daarnaast zien we dat het college breed kijkt naar zowel kostenverlaging, opbrengstenverhoging.
Nadrukkelijk ook bij de organisatie zelf, maar ook bij de samenleving. Dit om te kunnen investeren in noodzakelijke De gemeente geeft het dus terug aan de samenleving door voorzieningen als scholen, wegen, groen te betalen.

Wel hebben we hierbij nog de nodige aanvullingen middels moties die wij zullen indienen. Het maakt de samenleving volgens Lokaal Belang nóg een beetje mooier, kansrijker. Daarnaast zullen wij ook zeer goed luisteren naar moties en amendementen van de andere fracties en lid Bos; goede ideeën kunnen op onze steun rekenen.

Ik ga nu over tot het indienen en toelichten van onze moties. Dit doe ik aan de hand van de kernwaarden zoals die al vanaf de oprichting door Lokaal Belang worden gebezigd, namelijk Betrokkenheid, Kwaliteit en Kansen.

Betrokkenheid
Motie Nieuwkomersonderwijs Schakelklas
In het kader van Betrokkenheid dienen wij in de motie Nieuwkomersonderwijs Internationale Schakelklas. Wij zien wat onderwijs doet voor nieuwkomers in onze samenleving, Erik Roest wijdde er afgelopen zaterdag een volledige Zevensprong aan. Dimitri Kuzmenko wordt door hem geciteerd als hij spreekt over de taal als sleutel voor toegang tot de maatschappij. Lokaal Belang zou graag zien dat we de Reservepot Opvang en Ondersteuning Nieuwkomers, die elk jaar verder oploopt, groots aanwenden om alle mensen die wij nu en straks zo hard nodig hebben binnen onze gemeenschap, zo snel mogelijk op het niveau te krijgen waarna ze hun volledige potentieel in hun nieuwe land kunnen laten zien. Onder het motto: Geef geen vis, maar geef een hengel.

Motie Pluktuin begraafplaatsen
Eveneens in het kader van betrokkenheid zouden we het college willen vragen om te onderzoeken of er bij de diverse begraafplaatsen een pluktuin van wilde bloemen aangelegd kan worden. Een groene en bloeiende omgeving is troostrijk en rustgevend bij een begraafplaats. Plukken mag, dus spontaan een geplukt boeket op een graf plaatsen is mogelijk. Tevens is het een verdere bijdrage aan de verhoging van de biodiversiteit. Daarom de motie Pluktuinen op begraafplaatsen.

Motie behoud fondsen sport, cultuur en evenementen
Van een andere orde maar zeker ook in het kader van betrokkenheid en eigenlijk ook van kwaliteit op de samenleving, de motie Behoud fondsen sport, cultuur en evenementen. Hierin doen wij het verzoek aan het college om de fondsen voor sport en bewegen, cultuur en evenementen uit het rijtje van eventueel te nemen maatregelen te verwijderen. Het is volgens Lokaal Belang belangrijk dat we als gemeente ondersteuning blijven bieden aan de dingen die onze gemeenschappen binden.
De fondsen dragen bij aan de realisering van activiteiten en evenementen, die ook nog eens veelal door vele vrijwilligers worden gedragen. Naast gezond en leuk is de verbinding, wat de drie fondsen voorstaan, cruciaal. Ze geven daarnaast kleur aan onze samenleving. We zijn ver doorgeschoten in een IK maatschappij. Het woord WIJ klinkt oorverdovend hard in de drie genoemde fondsen. Dat mag niet verloren gaan, volgens Lokaal Belang.

Motie Realisatie werkgroep implementatie Hervormingsagenda Jeugd
Lokaal Belang ziet een enorm spanningsveld tussen een toenemend gebruik van jeugdzorg en een opgave tot besparing op dit thema. Wij vragen het college te onderzoeken een werkgroep op te richten vanuit diverse betrokken organisatie, ik zou zelfs wel willen spreken van een Task Force, die deze ingewikkelde exercitie in banen helpt leiden.

Kwaliteit
Motie ondersteuning Techniekevent: Makers in de Techniek
In het kader van de kernwaarde Kwaliteit dienen wij de motie ondersteuning Techniekevent: Makers in de Techniek in. In een gemeente waar techniek en de maakindustrie een hoofdrol speelt moeten we als gemeente laten zien dat het ons menens is. De Barneveldse Techniek Opleiding en de Barneveldse Bouwopleiding moeten duidelijk ervaren dat er steun is vanuit de gemeente.
In Ede is een event georganiseerd vergelijkbaar met het Barneveldse “Makers in de Techniek”, hiervoor stelde de gemeente Ede een bedrag beschikbaar, € 5.000,-, bescheiden ten opzichte van de bedragen die vandaag zichtbaar zijn in de kadernota, maar voor het organiseren van een dag als dit een grote duw in de juiste richting.

Motie Verbetering Waterafvoer Buitengebied
Eveneens Kwaliteit als kopje voor de motie die wij vervolgens indienen met de titel Verbetering Waterafvoer Buitengebied. Het viel ons in het afgelopen voorjaar op dat sloten overvol waren en iets verderop kurkdroog. Hier gaat iets niet goed, zo dachten wij. Boeren die vorige week hun eerste snede gras konden maaien, waar ze in andere jaren aan het derde rondje toe waren. Landbouwgronden die niet bereikbaar waren vanwege de overvloedige regenval, maar misschien ook wel vanwege de gebrekkige afvoer. Het onderhoud van duikers en sloten gebeurt deels door het waterschap, deels door de gemeente en deels door particulieren. De controle hierop kan veel beter, zegde het college toe; zo maakten wij op uit de beantwoording van door Lokaal Belang gestelde schriftelijke vragen. Middels deze motie willen we dit formaliseren. Maar daarnaast bleek ons dat er essentiële watergangen in beheer bij particulieren zijn. Controle hierop zou wat ons betreft een even grote inspanning zijn als het beheer van deze watergangen door de gemeente. Doe dat dan maar alstublieft. Want wij geloven dat we het laatste natte voorjaar en de laatste zomerse wolkbreuk nog niet hebben gezien.

Motie Inventarisatie Bouwvergunningen
Ook in het kader van kwaliteit dienen wij de motie Inventarisatie Bouwvergunningen in. In één van de afgelopen commissievergaderingen werd het aantal verleende bouwvergunningen, die nog niet tot een daadwerkelijke bouw of verbouw hebben geleid, een gevaar genoemd. Er bleek dat we eigenlijk geen idee hebben hoeveel van deze nog niet ten uitvoer gebrachte vergunningen uitstaan. Een vergunning moet binnen een jaar, en in sommige gevallen zelfs korter leiden tot het voegen van de daad bij het woord. Hierop wordt niet of nauwelijks geacteerd vanuit de gemeente. Mede ook in het kader van de nieuwe omgevingswet lijkt het ons goed een inventarisatie uit te laten voeren naar deze latent aanwezige vergunningen en vervolgens te bezien of er een nieuwe aanvraag geëist kan worden.

Motie plaatsen Fietsenherstelpunt
Nogmaals kwaliteit. Onze gasten, onze toeristen, zij gaan graag fietsen in Kootwijk, Stroe of Garderen. Onze motie zegt eigenlijk: “We vinden het fijn dat je er bent. En kijk eens daar bij ‘t Hilletje, daar staat voor jou een fietspomp en een steeksleutel 12 zodat je je zadel even goed vast kunt zetten.” Naast reuze handig staat het ook ontzettend gastvrij. En oh ja, de inwoners van Kootwijk mogen de pomp ook gebruiken als hij even vrij is. Daarom het verzoek aan het college enkele fietsherstelpunten te realiseren en deze onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld via de fietsknooppunten borden.

Kansen
Motie ontwikkeling MOB-complex en betaalbare woningen
De kernwaarde kansen zou ik willen noemen bij de volgende moties. Allereerst de motie Ontwikkeling MOB complex tot woongebied. In de afgelopen jaren kwam het voormalig Mobilisatiecomplex nabij Voorthuizen enkele malen in het nieuws. Maar niet met berichten waar je op zit te wachten. Lokaal Belang zou graag zien dat er onderzocht wordt of er van deze probleemlocatie een kansrijk woongebied gemaakt kan worden. Er is elektra, water, gas en riolering. Er is een fraaie afscheiding door volwassen bomen en struiken en het ligt niet ver van overige bebouwing. We zijn naarstig op zoek naar woonruimte. Laten we deze plek niet over het hoofd zien maar juist als kans benutten.

Motie brandweerlocatie
Nogmaals Kansen: Het huurcontract van de brandweerlocatie aan de Schoutenstraat loopt in 2027 af. Er wordt al onderzocht of en waar een nieuwe dependance geopend kan worden, met goede thuiswerkplek zodat de vrijwillige brandweerman of vrouw verleid wordt hier vaak aanwezig te zijn. Het lijkt Lokaal Belang mooi om dit te realiseren op een iets Oostelijker gelegen locatie.
En door onze oogharen kijkend zien wij daar dan óók nog een ambulance staan. De aanrijtijden van de dorpen Kootwijk, Stroe en Garderen, u kent de discussie. Oude normen, oude cijfertjes, wij kennen de antwoorden op onze jaarlijkse vragenronde. Maar voor ons blijft als een paal boven water staan dat, los van welke norm ook, er een rechtstreekse relatie bestaat tussen de overlevingskans van een mens in doodsnood en het moment van arriveren van de hulp. Daarom de motie Brandweerlocatie Barneveld-Centrum. 

Motie Makelpunt
Nog een keer de kernwaarde Kansen: Wij hebben veel min of meer publieke locaties. Denk aan dorpshuizen, kantines, vergaderruimtes van buurthuizen, parkeerplaatsen bij sportaccommodaties. Allemaal locaties die misschien wel geschikt zijn om vaker te gebruiken dan nu het geval is. Met als gevolg huurinkomsten voor verenigingen, stichtingen enzovoorts en beschikbare locaties, misschien ook wel voor nieuwe waardevolle initiatieven voor onze samenleving. Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar? Makelpunt.nl doet dit voor meerdere gemeentes in Nederland. Wil het college met een memo komen waarin er beschreven of en hoe de gemeente Barneveld gebruik kan maken van dit initiatief wat naar verluid in andere gemeentes succesvol is?   

Motie capaciteit fysiek domein
Naast al deze eigen moties tekenen we graag mee met diverse moties en amendementen van andere fracties. Eén daarvan mag niet onvermeld blijven. De motie de capaciteit op de vloer te verhogen, van eerste indiener SGP. Wij zijn ontzettend trots dat we samen met CDA bij de laatste begrotingsvergadering middels een motie opgeroepen hebben om de capaciteit Civiel te verhogen. We kunnen het teruglezen in deze kadernota. Door het verhogen van de capaciteit konden en kunnen er meerdere wegen éxtra aangepakt worden; nog dit jaar! Het rapportcijfer van onze wegen steeg aanzienlijk en die trendbreuk is knap, maar moet nog verder omhoog, want Vlaamse wegen zijn leuk voor een wielerkoers, maar onze inwoners verdienen beter.

Voorzitter, ik rond af met een zeer gemeend dankwoord voor het werk van ambtenaren en college. Wij feliciteren hen met deze kadernota, want dat is zeker op zijn plek. Succes ook, met de uitvoering van alle plannen. Voorzitter, dit was mijn eerste Kadernota als fractievoorzitter, mag ik mijn bewondering uitspreken voor alle overige fractievoorzitters dat zij hier allemaal nog rechtop en fris uit hun ogen kijkend in hun stoel zitten?  Dankuwel voorzitter.

10 juli 2024