Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Geef lokale ondernemer de ruimte om te ondernemen!

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de mogelijke ruimte voor lokale ondernemers om te ondernemen.

Lokaal Belang vindt het na bijna twee jaar, bijna ondragelijk om te zien en te horen wat ondernemers overkomt. Al even bereiken ons signalen van lokale ondernemers (zowel in de Retail, de horeca als dienstverlenend zoals kappers) dat het water ze ‘over’ de lippen staat. Privé spaargeld moet bijvoorbeeld (weer) worden aangesproken om het hoofd enigszins boven water te houden. De huidige lockdown is de zoveelste harde klap die ondernemers in heel Nederland, dus ook hier in de gemeente Barneveld, te verwerken krijgen. Extra schrijnend als ondernemers zien hoe in de ons omringende landen er wel veel mogelijk blijkt, waarbij Nederlanders hun geld uitgeven. Als reactie op de situatie hield bijvoorbeeld de kappersbranche op donderdag 30 december jl. in heel Nederland demonstraties tegen het coronabeleid. Kappers vinden dat zij niet of onvoldoende worden gecompenseerd en lieten zich op deze dag op ludieke wijze zien en horen, 'binnen de daarvoor gestelde coronaregels’.  

Onze gemeente kenmerkt zich door een uitstekend en krachtig ondernemersklimaat, de MKB-vriendelijkste gemeente van de Provincie Gelderland. En dat al jaren op rij. Daar zijn we trots op. Ook onze gemeente worstelt met de gevolgen van de coronamaatregelen. We zien een gemeente die ondernemers een hart onder de riem wil steken met warme woorden, maar ook die de lokale cadeaukaart, samen met ondernemers, succesvol onder de aandacht heeft weten te brengen. We werden zelfs regionaal nieuws (Omroep Gelderland)! Geweldig.
Lokaal Belang hecht heel veel waarde aan bruisende winkelcentra en wil deze erg graag behouden.
En achter iedere winkel of ondernemer zit een mens van vlees en bloed, met een gezin, kinderen, een huis met vaste lasten. Dat is óók ‘essentieel’! Daar moeten wij als lokale overheid oog voor hebben en ons daar waar mogelijk voor inzetten.
Lokaal Belang is continu met ondernemers in gesprek. Zoals bijvoorbeeld mei vorig jaar waarbij wij meerdere ondernemers bezochten en in gesprek gingen om te horen op welke wijze zij met de mogelijkheden omgingen en wat wij nog konden betekenen.

Toch horen wij ook geluiden dat ondernemers zich minder gehoord, gezien en geholpen voelen. Bijvoorbeeld in het kader van handhaving, ‘meten met twee maten’, meedenken, meehelpen en compensatiemogelijkheden. Nu realiseren wij ons zeer goed dat bij een dergelijke crisis, waarbij de maatregelen veelal vanuit het Rijk komen, de mogelijkheden van de gemeente beperkter zijn.

 1. a. Wij hebben begrepen dat enkele ondernemers vorige week een gesprek wilden met de Burgemeester, maar dat dit niet mogelijk zou zijn geweest in verband met reces. Klopt dit?
  b. Reces is voor ieder mens goed en dat gunnen wij iedereen, maar bent u het met ons eens dat, ook tijdens reces, er altijd een eindverantwoordelijke namens het college van B & W aanwezig moet kunnen zijn om bij dringende kwesties in gesprek te gaan? In dit geval mogelijk de locoburgemeester.
  c. Kunt u aangeven of diegene die namens het college piketdienst had, dit verzoek tot een gesprek heeft ontvangen? Hoe is dit verlopen?
  d. Is er inmiddels een afspraak gemaakt met een vertegenwoordiger van het college van B & W en de betreffende ondernemers?
  e. Bent u bereid om, naast deze ondernemers, ook breder kader in overleg te gaan met ondernemers(verenigingen) (en eventueel brancheorganisatie INretail) om samen en binnen de maatregelen, oplossingen te vinden zodat ondernemers meer ondernemingsmogelijkheden krijgen?
   
 2. Wij krijgen signalen dat ondernemers ervaren dat de regels te strikt zouden worden nageleefd.
  Wat is uw beeld hierbij?
   
 3. Zijn er mogelijkheden om, uiteraard binnen de kaders, creatiever om te gaan met de maatregelen, zodat ondernemers lucht en ruimte krijgen om op een veilige manier te ondernemen?
   
 4. Wij horen van ondernemers dat er pandeigenaren zijn die een gebaar maken als het gaat om de huur. Daar zijn wij heel blij mee en waarderen wij zeer. Toch zijn er ook vele pandeigenaren die dat niet doen. Is er op enige wijze een mogelijkheid dat de gemeente in gesprek gaat met pandeigenaren en ze te motiveren een geste te doen door tijdelijk een lagere huur te vragen?
   
 5. Is de Burgemeester bereid om in het eerstvolgende Veiligheidsberaad een dringend, nadrukkelijk en warm pleitbezorger te zijn van het verruimen van de mogelijkheden voor alle ondernemers per 15 januari a.s.? Daarbij zien wij graag ook de mogelijkheid van het op een veilige manier openen van de zaak. Wij verzoeken u daar met een stevig verhaal te komen en te staan voor uw ondernemers.
   
 6. Mocht blijken dat de ondernemingen (Retail, horeca en dienstverlening) vanaf 15 januari nog steeds de zaak gesloten dienen te houden en ook in het kader van het gebrek aan een goede compensatieregeling vanuit het Rijk:
  Zijn er tijdelijke financiële noodmaatregelen mogelijk die ruimte aan lokale ondernemers geven (daar waar redelijk, billijk en juridisch correct) om ze te compenseren als het gaat om gemeentelijke heffingen dan wel lasten of anderzins? Mocht dit niet kunnen dan zien wij graag andere mogelijkheden onderzocht of deze verlichting voor onze lokale ondernemers (en hun gezinnen) zou kunnen plaatsvinden. Wij doen hierbij een beroep op uw creativiteit en welwillendheid.
   
 7. Zijn er nog andere maatregelen vanuit de gemeente denkbaar om de lokale ondernemers te ondersteunen?


Vanwege het dringende karakter verzoeken wij u nog deze week de vragen intern te bespreken en de mogelijke acties met gezwinde spoed in gang te zetten.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 3 januari 2022

UPDATE: Fractievoorzitter Mijntje Pluimers is mede naar aanleiding van de vragen, uitgenodigd door A1Mediagroep om dindag 4 januari 21:00 uur in gesprek te gaan met o.a. ondernemers. Luister hier


Foto:
Ter illustratie een ondernemer uit Putten die op ludieke wijze aandacht probeert de vragen voor het leed van Nederlandse ondernemers. Uiteraard realiseren wij ons dat dit photoshop is.
Bron: https://www.facebook.com/Beadare/