Gemeente Barneveld

 Politieke partij

H5 uit het verkiezingsprogramma 2018-2022

Milieu en duurzaamheid

De aarde en het milieu zijn ons dierbaar en daar moeten wij zorgvuldig mee om gaan. Wij hebben allemaal energie van deze aarde nodig. Maar hoe doen wij dat en hoe houden wij de balans tussen de vraag naar energie en de bescherming van onze aarde en het milieu? Het is daarom verstandig om te bekijken hoe wij als gemeente omgaan met onze energievoorziening en ons energiegebruik. Lokaal Belang wil een realistisch energiebeleid. Daarmee bedoelen wij dat er realistische en haalbare doelen gesteld worden. Daarbij is draagvlak onder onze inwoners, van groot belang.

Lokaal Belang heeft een alternatieve energiemix gepresenteerd. Met deze mix aan energiebronnen wordt circa 1564 TJ energie opgewekt; veel meer dan de 880 TJ wat de gemeente nu als doel heeft. Ja bijna dubbel zoveel en ruim 35% van het totale geschatte energieverbruik in 2020. Er wordt ingezet op een geothermische energiecentrale (aardwarmte), vele zonnepanelen en mono-mestervergisting. Windmolens zijn onwenselijk in onze gemeente Barneveld en ook niet nodig.

Standpunten:

 • Zorgen voor een realistische, efficiënte duurzaamheidsagenda die het welzijn van de burgers dient en geen onnodig hoge belastingen met zich meebrengt
 • In verband met de razendsnelle technische ontwikkelingen, niet voor vele jaren duurzaamheidsmaatregelen beleidsmatig vastleggen
 • Geen windmolens in de gehele gemeente Barneveld
 • Indien een meerderheid van de gemeenteraad toch windmolens wil, moet de gemeente ook regelen dat omwonenden die schade lijden, bijvoorbeeld in de vorm van vermindering van de waarde van hun huis, door de initiatiefnemers worden gecompenseerd
 • Onderzoek ter mogelijke realisering van een zonnepark iedere woonkern
 • Plaatsing van zonnepanelen op daken van industriële gebouwen en schuren in het buitengebied
 • Onderzoek naar mogelijke realisering geothermische energiecentrale (aardwarmte)
 • Onderzoek naar mogelijke realisering van een technisch hoogstaande mono-mestvergister
 • Tempo met verdere implementatie van LED lampen ten behoeve van openbare verlichting

 

 • ​Regelmatige evaluatie of huidige beleid betreffende afvalscheiding met vier kliko’s, wel het meest efficiënt en doelmatig is. Adequaat handelen naar aanleiding van uitslag evaluatie
 • Geen ‘Diftar’ (betalen per kilo afval) in verband met risico op afvaldumping in de natuur
 • Ontwikkeling van beleid door gemeente dat breder inzet op het verhogen van het hergebruik van grondstoffen (circulaire economie)
 • Verbetering luchtkwaliteit voor onze inwoners door de uitstoot van fijnstof zo veel mogelijk terug te dringen
 • Formuleren en uitvoeren van actief ‘Gezonde lucht beleid’ gaat formuleren en uitvoeren. De vaststelling van dit beleid dient bij de gemeenteraad te liggen
 • Onderzoek naar hoe kan worden voorkomen dat intensieve veehouderijen uit andere gemeenten zich verplaatsen naar onze gemeente
 • Ontwikkeling buitengebied waarbij het buitengebied transformeert tot een gebied voor diverse bedrijven, zoals agrarische bedrijven, bedrijven op het gebied van nijverheid, handel, diensten en toerisme. Ook is er ruimte voor landelijk wonen

Duurzaamheid
Lokaal Belang wil een duurzaamheidsagenda die het welzijn van de burgers dient en geen onnodig hoge belastingen met zich meebrengt. Duurzaamheid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de burgers van nu en in de toekomst. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie en het voorkomen van milieuvervuiling.  
 
Landelijk geldt als norm dat in 2020 14% en in 2023 16% van de energieopwekking duurzaam moet zijn en per jaar 1,5% energieverbruik moet worden bespaard. In Barneveld heeft de meerderheid van de gemeenteraad er voor gekozen om die norm te verhogen naar respectievelijk 20% in 2020 en 2% besparing per jaar. Het is de vraag of dit wel realistisch is, gelet op het feit dat in het recente verleden ECN  (Energieonderzoek Centrum Nederland) en PBL ( Plan Bureau voor de Leefomgeving) hebben geprognotiseerd dat de landelijke doelstelling niet haalbaar is. 
Lokaal Belang wil dat de gemeente Barneveld zich niet blind staart op al dan niet realistische doelstellingen. Belangrijker is dat we doen wat kan en zinnig is, met als leidraad en randvoorwaarde, het welzijn van onze burgers. Het is een feit dat de technische ontwikkelingen razendsnel gaan en het is dus niet verstandig is dat overheden zichzelf beleidsmatig voor vele jaren vastleggen. Dat wat nu een goede oplossing lijkt, kan over 2 jaar al weer helemaal achterhaald zijn. 

Windmolens

content image

Het initiatief voor windmolens bij Zeumeren laat zien dat aan het plaatsen van windmolens op land grote haken en ogen zitten. Het actiecomité tegen windmolens Voorthuizen heeft onderbouwd dat windmolens – i.c. met een ashoogte van 160 m en tiphoogte van 235 m - voor erg veel overlast zorgen tot kilometers ver in de omtrek.  
Lokaal Belang vindt dat windmolens industriële inrichtingen zijn en geen overlast mogen veroorzaken; dus horen windmolens niet thuis in de nabijheid van woningen, mooie recreatiegebieden zoals Zeumeren of versnipperd over het mooie en evenzeer toeristische buitengebied. Gelet op de bevolkingsdichtheid van onze gemeente, en de relatief lage windintensiteit, is Lokaal Belang van mening dat onze gemeente niet geschikt is voor het plaatsen van grote windmolens. Lokaal Belang zal zich daarom inzetten om het plaatsen van windmolens in onze gemeente te voorkomen en zich inspannen voor de realisatie van alternatieve bronnen van duurzame energie.
 
Indien er toch windmolens worden geplaatst, moet de gemeente ook regelen dat omwonenden die schade lijden, bijvoorbeeld in de vorm van vermindering van de waarde van hun huis, door de initiatiefnemers worden gecompenseerd. Het is immers niet rechtvaardig dat de kosten van verduurzaming bij een toevallige kleine groep mensen terecht komen. Die kosten moeten worden gedragen door hen die met deze windmolens geld verdienen en /of de samenleving als geheel.
 
Verder gaan de ontwikkelingen inzake duurzame energie razendsnel en is het van belang om daar steeds flexibel op in te springen. De windmolens op zee hebben inmiddels zo’n hoge efficiency, dat zij zonder subsidie kunnen worden geëxploiteerd. Door de ontwikkelingen op zee zullen verdere windmolens op land dan ook niet meer noodzakelijk zijn. 

Het Lokaal Belang-rijke thema van... Sjoerd van Amerongen

Lokaal Belang heeft een helder standpunt over windmolens

Zonne-energie

Lokaal Belang wil onderzocht hebben of het mogelijk is om in iedere woonkern een zonnepark te plaatsen om op die manier bij te dragen aan de lokale energievoorziening. Initiatieven voor de aanleg van zonneparken worden actief ondersteund door de gemeente.
  
Daarnaast wil Lokaal Belang dat er serieus werk wordt gemaakt van het plaatsen van grote aantallen zonnecollectoren op alle daken die daarvoor geschikt zijn, zoals bijvoorbeeld de daken van industriële gebouwen en schuren in het buitengebied, als een vorm van duurzame energie. 
Hierbij kan gedacht worden aan een initiatief vergelijkbaar met dat van FrieslandCampina. In het kader van dit initiatief worden 416.000 zonnepanelen op de daken van schuren van ruim 300 aangesloten boeren geplaatst met behulp van SDE subsidie (rijkssubsidie voor duurzame energie). Deze zonnepanelen kunnen in de energiebehoefte van 33.000 personen voorzien. De boeren ontvangen voor het gebruik van hun daken per paneel een bijdrage, hetgeen een aantrekkelijke bijverdienste oplevert.

Geothermische energiecentrale

De gemeente Soest is bezig met de realisatie een geothermische energiecentrale in het kader van haar doelstellingen inzake het opwekken van duurzame energie. Geothermische energie is de energie die wordt opgewekt uit aardwarmte. Deze aardwarmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en indirect voor het opwekken van elektriciteit. De verwachting is dat deze techniek ruim 50% van de duurzame energiebehoefte kan opwekken van de 20.000 huishoudens in Soest. Een groot voordeel van deze bron van duurzame energie is de onafhankelijkheid van het weer en dat de centrale, mits gerealiseerd op een goede plek, geen overlast veroorzaakt.  
Lokaal Belang wil dat onze gemeente serieus gaat onderzoeken of een dergelijke energiecentrale ook een goede oplossing is voor de gemeente Barneveld. 

Mono-Vergisters

Door de veehouderij in de gemeente Barneveld wordt jaarlijks 700.000 ton mest geproduceerd. Een vergister die 200.000 ton mest vergist, heeft een energieopbrengst van plusminus 160 TJ  (bron: Energievisiegemeente Barneveld). En dat is heel veel vergeleken met een windmolen die 25.5 TJ per jaar oplevert. Bovendien staan ook voor wat betreft deze vergisters de ontwikkelingen niet stil, waardoor de toepassingsmogelijkheden verbeteren.
Lokaal Belang vindt het wenselijk dat er in Barneveld een of meerdere van deze vergisters komen; althans dat de mogelijkheid hiervan serieus wordt onderzocht. Randvoorwaarden zijn wel dat zo’n vergister op goede wijze infrastructureel kan worden ingepast en dat er geen stankoverlast ontstaat. Technisch gezien moet dit mogelijk zijn. 

Openbare verlichting
Energie besparen is even belangrijk als duurzaam energie opwekken. Lokaal Belang wil daarom dat de gemeente Barneveld vaart maakt met de verdere implementatie van LED lampen ten behoeve van openbare verlichting. 

content image

Afvalscheiding
Lokaal Belang wil dat regelmatig wordt geëvalueerd of het huidige beleid betreffende afvalscheiding met vier kliko’s, wel het meest efficiënt en doelmatig is en of een gehele of gedeeltelijke afvalscheiding achteraf, niet beter voor het milieu en goedkoper is. Indien blijkt dat dit het geval is, dan dient de gemeente daar adequaat naar te handelen. Lokaal Belang is een tegenstander van het invoeren van “Diftar”, dat wil zeggen dat de inwoner betaalt naar rato/kilo van de aangeleverde hoeveelheid afval. Het risico op afvaldumping in de natuur is hierbij aanzienlijk.


Circulaire gemeente  
Grondstoffen worden schaarser terwijl gebruikte grondstoffen vaak als afval in ons leefmilieu terecht komen. De landelijke overheid heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 volledig circulair te zijn, waarbij wordt ingezet op hergebruik van grondstoffen en producten en een sterke daling van de afvalstroom. Gemeenten kunnen een bijdrage aan de overgang naar een circulaire economie leveren door hergebruik - en het ontwikkelen van nieuwe processen te stimuleren. De gemeente Barneveld tracht in het kader van haar inkoop, waar mogelijk, bij de aanbieder te borgen dat producten of materialen aan het einde van de levensduur weer in een nieuwe cyclus ingezet kunnen worden. En dat is een goede zaak. Toch zou Lokaal Belang graag zien dat de gemeente beleid ontwikkelt dat breder inzet op het verhogen van het hergebruik van grondstoffen. Hierbij zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar meer hergebruik van sloopafval, dat vrij komt bij de sloop van gebouwen en wegen. 

Gezonde leefomgeving

Essentieel is het kunnen inademen van gezonde lucht. Helaas is de lucht in onze gemeente niet schoon. Onze gemeente kenmerkt zich o.a. door een grote uitstoot van ammoniak en fijnstof.
Fijnstofblootstelling in het landelijk gebied is duidelijk gerelateerd aan agrarische activiteiten en in mindere mate aan verkeersintensiteit. De onderzoeken Intensieve Veehouderij en Gezondheid (IVG) en Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) tonen aan dat longontsteking vaker voorkomt bij mensen die in de omgeving van pluimvee wonen (straal tot ca 1-1,5 km). Gelet op deze onderzoeken speelt blootstelling aan fijnstof en endotoxine meer een rol dan specifieke ziekteverwekkers uit pluimveestallen.
 
Lokaal Belang wil de luchtkwaliteit voor onze inwoners verbeteren door de uitstoot van fijnstof zo veel mogelijk terug te dringen en wil dat de gemeente een actief ‘Gezonde lucht beleid’ gaat formuleren en uitvoeren. De vaststelling van dit beleid dient bij de gemeenteraad te liggen.  
 
Schaalvergroting
De schaalvergroting in de intensieve veehouderij is inmiddels dusdanig, dat het steeds vaker niet langer gaat om traditionele gezinsbedrijven maar om ‘agrarische industrie’ met externe financiers, bedrijfsleiders en/of aandeelhouders. De reden waarom deze industrieën in het buitengebied staan, is dat zij voortbouwen op de agrarische bedrijfstak die historisch haar plek in het buitengebied heeft. Ook de schaal waarop dieren worden gehouden is erg groot geworden. Dit geldt ook voor de biologische pluimveehouderij, waar bovendien de uitstoot niet kan worden afgevangen. In het kader van de luchtkwaliteit en volksgezondheid kan naar de mening van Lokaal Belang verdere schaalvergroting niet een vanzelfsprekendheid zijn.  
Lokaal Belang wil dat onderzocht wordt hoe kan worden voorkomen dat intensieve veehouderijen uit andere gemeenten zich verplaatsen naar onze gemeente. 
 
Ontwikkeling buitengebied
Lokaal Belang wil een aantrekkelijk buitengebied waar mensen plezierig en veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Lokaal Belang ziet een ontwikkeling voor zich waarbij het buitengebied, waar nu de nadruk nog ligt op intensieve veehouderij, transformeert tot een gebied voor diverse bedrijven, zoals agrarische bedrijven, bedrijven op het gebied van nijverheid, handel, diensten en toerisme. Ook is er ruimte voor landelijk wonen. 

Agrarische sector en volksgezondheid; met Paul Overgaauw