Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang presenteert haar ENERGIEMIX

16-03-2018

De komende jaren wordt het duurzaam opwekken van energie erg belangrijk. Lokaal Belang heeft daarom in haar verkiezingsprogramma veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Lokaal Belang wil duurzame energie vooral opwekken met een geothermische centrale (aardwarmte), zonnepanelen en mono-mestvergisters.
In juli 2015 is door de gemeenteraad de energievisie vastgesteld met daarin opgenomen de energiemix. Gelet op nieuwe ontwikkelingen en de nadelen verbonden aan windmolens op land is Lokaal Belang van mening dat het tijd is voor een nieuwe alternatieve energiemix. Met deze mix aan energiebronnen wordt circa 1564 TJ energie opgewekt; veel meer dan de 880 TJ wat de gemeente nu als doel heeft. Ja bijna dubbel zoveel en ruim 35% van het totale geschatte energieverbruik in 2020. Dit komt met name doordat Lokaal Belang in haar alternatieve energiemix de geothermische centrale opneemt en een groter aantal zonnepanelen.
 

Schema alternatieve energiemix​


De geothermische centrale, die warmte uit de diepe ondergrond naar boven haalt, is in Nederland een nieuwe ontwikkeling. In het buitenland staan er echter al een heel aantal van dit soort centrales. De centrale heeft weinig ruimte nodig, tast de aarde niet aan, veroorzaakt geen overlast, is vrij van CO2 uitstoot en wekt heel veel energie op. De energieopbrengst van de centrale is gelijk aan circa 29 windmolens. Bovendien is aardwarmte altijd beschikbaar, onafhankelijk van het weer. En de kosten van de centrale worden door derde investeerders opgebracht. In Nederland is de gemeente Soest de eerste die overgaat tot de realisatie van een geothermische centrale. Zij doet dit in samenwerking met de firma Larderel Energy bv. Ook het Rijk wil meer inzetten op geothermie.
Opmerkelijk is dat in de energievisie 2015 van de gemeente wel het zinnetje staat dat “..bodemenergie voldoende potentieel heeft om in de huidige warmte en koudevraag van geheel Barneveld te voorzien” maar dat hier vervolgens niets mee is gedaan.

Lokaal Belang wil verder veel meer zonnepanelen, bijvoorbeeld door initiatieven te faciliteren zoals die van Friesland Campina. Zij hebben in samenwerking met de firma Groenleven er voor gezorgd dat er 416.000 zonnepanelen zijn geplaatst op de daken van 310 agrarische bedrijven, waarbij de agrarische bedrijven helemaal ontzorgd werden. Doordat hierbij gebruik kon worden gemaakt van SDE+ subsidie hoefden de boeren zelf niets te investeren en ontvangen zij geld voor het ter beschikking stellen van hun dak. Zij mogen de installatie en de bijbehorende SDE-subsidiegelden overigens ook overnemen. Volgens Groenleven kan dit ook worden georganiseerd voor de agrarische bedrijven in de gemeente Barneveld. Bovendien kunnen ook andere bedrijven met geschikte daken meedoen. 'En in de gemeente Barneveld zijn maar liefst 2010 daken van agrarische en industriële bedrijven. Een enorm potentieel!' (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Kortom ook zonder windmolens kunnen we heel veel duurzame energie opwekken, veel meer zelfs dan wat de gemeente Barneveld zich tot doel heeft gesteld.

De SGP, PRO, CU, BI en CDA hebben onlangs nog het besluit genomen om een onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor plaatsing van windturbines. Lokaal Belang begrijpt niet waarom zij nog steeds windmolens willen plaatsen in de gemeente Barneveld. Denken deze partijen nou echt dat de inwoners van Barneveld zitten te wachten op een windmolen in hun achtertuin, terwijl overal in Nederland, net als in Voorthuizen, omwonenden zich fel verzetten tegen de komst van windmolens vanwege de overlast die ze veroorzaken? Partijen vermelden hierbij meestal dat “draagvlak” bij omwonenden een randvoorwaarde is. Maar gebleken is dat dat loze woorden zijn.
Immers toen in 2015 bij de behandeling van de startnotitie Energievisie een amendement werd ingediend om te zorgen dat het draagvlak onder omwonenden concreet en meetbaar zou zijn, stemden PRO, CU, BI en CDA tegen. Diezelfde partijen hebben er ook voor gezorgd dat de randvoorwaarde dat de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd uit de energievisie verdween. En in 2016 stemden PRO, CU, BI, SGP en CDA tegen wijzigingen die gericht waren op het vergroten van de afstand tussen windmolens en omwonenden en het beter regelen van de vergoeding van de financiële schade van omwonenden.

Laten we nu snel aan de slag gaan met het opwekken van duurzame energie waar mensen wel blij van worden.

LOKAAL BELANG; het kan ook anders!!

Reactie op diverse kritieken
 

Afgelopen vrijdag heeft Lokaal Belang haar alternatieve energiemix gepresenteerd. Hierin speelt de geothermische centrale een belangrijke rol. Kortheidshalve verwijzen wij hier graag naar het artikel in de Barneveldse Krant van vrijdag 16 maart jl. en het bovenstaande volledige persbericht. De geothermische centrale levert ongeveer evenveel energie op als 29 windmolens en voorziet 20.000 van stroom en 10.000 huishoudens van warmte via een warmtenet. De gemeente Barneveld kent 21.000 huishoudens (www.waarstaatjegemeente.nl )

Hierop zijn enkele negatieve reacties gekomen en vervolgens vermeld in de Barneveldse Krant. Vandaag verscheen in krant ook nog een ingezonden negatieve brief van een meneer, mede eigenaar van Ecolibrium-Jazon, een bedrijf dat zonnepanelen en warmtepompen levert en installeert. Helaas heeft de Barneveldse Krant Lokaal Belang niet om een reactie gevraagd. Daarom plaatsen wij nu een reactie op onze eigen website.

Uit de ingezonden brief van Ecolibrium-Jazon wordt duidelijk dat zij zich niet bezighouden met de techniek van een geothermische centrale, zoals Lokaal Belang bedoelt, maar met warmtepompen. Toch menen zij te kunnen stellen dat het bij de geothermische centrale zou gaan om een niet bewezen techniek en dat het maar zeer de vraag is of dit wel een goede investering is van gemeenschapsgeld. Vervolgens pleiten zij voor windmolens en prijzen zij hun eigen producten aan.
De geothermische centrale is echter geen onbewezen techniek. In het buitenland staan al een heel aantal van dit soort centrales. De firma Larderel Energy, die zich in Nederland bezighoudt met geothermische centrales (diepe geothermie), is verder een samenwerking aangegaan met VITO de Belgische evenknie van TNO, die op gebied al de nodige ervaring heeft.
Ook is het onjuist dat de burgers van Barneveld de geothermische centrale moeten gaan betalen. Zoals eerder al vermeld worden de kosten van de centrale door derde investeerders opgebracht. Waarschijnlijk zal het rijk, dat een grote voorstander is van deze ontwikkeling, wel subsidie verlenen maar die subsidies worden ook verstrekt voor windmolens op land. Onlangs stelde minister Wiebes zelfs nog 22 miljoen extra ter beschikking voor geothermie.

En dan de opmerking dat door de boringen het drinkwater vervuild zou kunnen raken, want zoiets zou ook in Afrika zijn gebeurd. Wij hebben van Larderel Energy vernomen dat in Nederland door het Rijk geen vergunning wordt verleend om te boren in drinkwater gebieden. Verder zijn er ook strenge regels die er voor zorgen dat er zorgvuldig wordt gewerkt en het milieu niet wordt beschadigd. Ofwel de Rijksoverheid ziet er op toe dat ons drinkwater veilig is en het milieu beschermd wordt.
En het rapport van de Rijksdienst voor de Mijnen, dat dezelfde spreker aanhaalde en waarin enkele risico’s worden gesignaleerd i.v.m. geothermie, heeft niets te maken met een geothermische centrale zoals Lokaal Belang die bedoelt. Dit rapport ziet op de geothermie die individuele bedrijven in het Westland toepassen om kassen te verwarmen en waaraan ook niet een uitgebreid (seismologisch) onderzoek vooraf gaat.
Opmerkelijk is dat het door aardbevingen geteisterde Groningen graag geothermie wil in plaats van aardgas. Uiteraard moet nog wel worden onderzocht of dat daar ook veilig kan.

Een andere spreker stelde dat er heel veel energie nodig is om de geothermische centrale te laten draaien en dat er weinig netto opbrengst zou zijn. Larderel Energy liet ons weten dat de energie nodig voor het functioneren van de centrale nog geen 1% is van de energie output van de centrale.

En tot slot was er de opmerking dat door de boringen aardbevingen zouden kunnen ontstaan. Ook deze vraag hebben we maar eens voorgelegd aan de deskundigen van Larderel Energy. Hen zijn twee gevallen in het buitenland bekend waar schade is ontstaan. Maar dit kan worden vermeden door van te voren een goed seismologisch onderzoek te doen. Dit onderzoek komt overigens voor rekening van de investeerders. Bovendien staat Nederland juist bekend als een laag risico gebied gelet op de ondergrond hier. In de vorige eeuw zijn in onze gemeente boringen gedaan in het kader van de zoektocht naar gas en olie en dat leverde geen problemen op. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat met een geothermische centrale, anders dan bij gaswinning, er niets uit de bodem wordt gehaald.

In de afgelopen week is enige onjuiste informatie over de geothermische centrale gecommuniceerd. Wij roepen iedereen op om de geothermische centrale niet op voorhand als een bedreiging te zien maar als een geweldige kans om duurzame energie op te wekken.

En wie nog meer wil weten verwijzen wij graag naar het recente proefschrift van de geoloog Jon Limberger op het onderwerp geothermische energie. In dit proefschrift staat onder meer:

  • Europa kan gaan scoren met aardwarmte,
  • Nederland lijkt bij uitstek hiervoor geschikt.
  • De kosten voor transport in ons land zijn laag,
  • In Nederland is er buitengewoon veel kennis over de ondergrond.
  • Zelfs als we een fractie ervan naar boven pompen, levert het voldoende energie voor de hele wereld op,
  • Geothermie kan een prachtige aanvulling worden op schone energie van zonnepanelen en windmolens (Lokaal Belang wil graag windmolens op zee).
  • Aardwarmte kun je 24 uur per dag gebruiken.