Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Verkeer, vervoer en Infrastructuur

content image

Standpunten:

 • Uitstekende wegen en fietspaden in de gehele gemeente Barneveld
 • Voortdurende monitoring op kwaliteit van wegen en fietspaden
 • Uitgangspunten van CROW zo veel mogelijk nastreven en alleen met zwaarwegende argumenten afwijken
 • Gemeentelijk Vekeers- en Vervoersplan (GVVP) hanteren als dynamisch document en jaarlijkse bijsturing en besluitvorming door de gemeenteraad
 • Investering in adequate oplossingen bij infrastructurele knelpunten
 • Vooraf regelen van adequate infrastructuur bij nieuw- en/of verbouw van woonwijken, scholen, bedrijventerreinen etc.  
 • Goede communicatie (tijdig, volledig, transparant) bij infrastructurele projecten
 • Intensivering rol ambtenaar met de taak ‘regie infrastructurele projecten’ zich nog meer bezig houdt met een goede planning, organisatie en spreiding van infrastructurele projecten (Niet alles tegelijk, goede uitvoer en communicatie).
 • Snelle aanleg oostelijke rondweg Barneveld
 • Kansen ter verbetering op het gebied van veiligheid voor bestaande fietspaden aangrijpen door te investeren
 • Indien er goede fietspaden liggen, zullen er geen grootschalige en onnodige investeringen in deze fietspaden worden gedaan
 • Realisering vrij liggende fietspaden aan de Mr. Troelstralaan in Barneveld ten behoeve van o.a. de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen en de doorstroming.
 • Onderzoek naar de veiligheid gerelateerd aan de verschillende snelheden van gebruikers op fietspaden
 • Inzet op een totaaloplossing rondom knelpunt A1-A30 en de toegangswegen van en naar de kernen rondom dit gebied
 • Intensivering van de communicatie ten behoeve van bekendheid van de Valleihopper (vervoer voor oudere mensen, mensen met een beperking of mensen zonder andere openbaar vervoersmogelijkheden)
 • Inzet en lobby voor realisering van een treinstop bij station Barneveld-Noord van de intercity Apeldoorn-Amersfoort
 • Inzet en lobby voor een treinstop in Stroe op de lijn Apeldoorn-Amersfoort
 • Inzet en lobby voor de realisering van een kwartiersdienst van Valleilijn-treinen die uit Ede vertrekken of naar Ede doorrijden
 • Actief optreden bij knelpunten met betrekking tot parkeren
 • Behoud van gratis parkeren waar dat al gratis is (m.u.v. Transferium op de Harselaar)
 • Extra aandacht voor ‘belparkeren’, een gemakkelijke en eerlijke vorm van achteraf betaald parkeren
 • Zo min mogelijk inzet van Boa’s voor handhaving bij betaald parkeren
 • Alert blijven op  mogelijke innovatieve parkeersystemen waarbij handhaving en slagbomen wellicht geheel overbodig zijn
 • Mogelijke verruiming van parkeernormen
 • Directe oplossing van storingen aan parkeervoorzieningen zoals parkeerautomaten en slagbomen
 • Betaald parkeren bij Transferium invoeren
   
 • ​​Lokale infrastructurele belangen zijn uitgewerkt onderaan deze pagina.

Kwaliteit  
Het veilig kunnen bereiken van je huis, je werk, je school, vrienden en familie is belangrijk.  Een goede en veilige infrastructuur is bij uitstek een kerntaak van de gemeente. Uitstekende wegen en fietspaden behoren daarom door de gehele gemeente Barneveld aanwezig te zijn. Daarbij is voortdurende monitoring op kwaliteit een voorwaarde. Ook de wegen in het buitengebied verdienen deze aandacht.  
 
Kennis en kunde
Het CROW, een gerespecteerde kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, werk en veiligheid biedt de gemeente heldere uitgangspunten. Deze uitgangspunten dienen zoveel mogelijk nagestreefd te worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de breedte van een weg of fietspad. Dit biedt kaders voor de kwaliteit en de veiligheid van de aan te leggen wegen en fietspaden.
Er wordt in principe niet van deze uitgangspunten afgeweken. Tenslotte, het CROW monitort voortdurend de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en infrastructuur. De gemeente moet uitgaan van hun kennis en kunde. Slechts bij zwaarwegende argumenten, zoals veiligheid, kan worden afgeweken van de richtlijnen. 
 
GVVP
Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP), is een integraal meerjarenbeleidsplan dat richting geeft aangaande investeringen in en plannen met verkeer, vervoer en infrastructuur. Dit GVVP wordt in principe voor 4 jaar opgesteld. Lokaal Belang vindt het van essentieel belang dat dit plan niet uitmondt in een keurslijf, maar een dynamisch document is.
Daar waar knelpunten (dreigen) te ontstaan, moet er, beargumenteerd, afgeweken kunnen worden van het GVVP. Het kan namelijk niet zo zijn dat er niet op actuele belangrijke ontwikkelingen en knelpunten kan worden ingespeeld omdat dit niet in het GVVP zou staan. Omgekeerd geldt precies hetzelfde.  Als blijkt dat een plan bij nader inzien toch geen goed plan is, moet het niet doorgedrukt worden omdat het nu eenmaal in het GVVP staat.
Het GVVP is dus een voorlopige keuze, richtinggevend en geen keurslijf. Veiligheid van onze inwoners, bereikbaarheid van en naar onze gemeente en realiteitszin staan hierbij voorop.

content image
content image

Bereikbaarheid
Naast de kwaliteit van de infrastructuur zelf, is het van groot belang dat alle kernen en de bedrijventerreinen van onze gemeente goed bereikbaar zijn. Onze gemeente kenmerkt zich namelijk door bedrijvigheid. Een goede doorstroming is dus ook van economisch belang.  
De gemeente groeit. Zowel als woonlocatie als bedrijvenlocatie. Om vlot door, van en naar de gemeente te komen moeten er geen verkeersbelemmeringen zijn. Dat gaat soms ten koste van de kwaliteit van wonen en werken.
Lokaal Belang pleit er dan ook voor dat daar waar blijvende infrastructurele knelpunten dreigen te ontstaan, er geïnvesteerd wordt in adequate oplossingen.

content image

Nieuwbouw en/of verbouw
Bij nieuw- en/of verbouw van woonwijken, scholen, bedrijventerreinen etc. behoort te allen tijde de infrastructuur voorafgaande aan de daadwerkelijke bouw geregeld te zijn. Eerder mag er niet tot bouw worden overgegaan. 

Communicatie en planning
Een tijdige en volledige communicatie over infrastructurele projecten is van groot belang. Een goede afstemming van diverse projecten is een voorwaarde. Enige hinder is niet altijd te voorkomen maar de gemeente mag op het gebied van verkeer niet op slot. Het is onacceptabel wanneer teveel projecten in een zelfde woonkern op hetzelfde moment worden uitgevoerd. Dat levert terechte grote ergernis op bij inwoners en bedrijven. Een uitstekende planning is daarom een voorwaarde bij infrastructurele projecten.
Lokaal Belang wil dan ook dat de ambtenaar die belast is met de taak ‘regie infrastructurele projecten’ zich nog meer bezig houdt met een goede planning, organisatie en spreiding van infrastructurele projecten.  Het is daarbij van belang dat tijdig, duidelijk en volledig gecommuniceerd wordt naar de omwonenden en bedrijven.

Wegen

Een vlotte en veilige doorstroming van het autoverkeer is essentieel voor een goede bereikbaarheid, de lokale economie en persoonlijke kwaliteit van leven. Lokaal Belang pleit dan ook voor een snelle aanleg van de Oostelijke rondweg in Barneveld en andere goede ontsluitingswegen. 

Belang van goede bereikbaarheid; met Ruud van Mourik

A1-A30
De verkeerssituatie op het knooppunt A1-A30 wordt voor onze gemeente steeds nijpender. Files worden langer, beginnen vroeger, eindigen later en zorgen voor veel economische schade voor onze gemeente omdat de bereikbaarheid steeds vaker in het geding komt. Het is een goede zaak dat de Tweede Kamer 10 miljoen Euro heeft uitgetrokken voor de eerste aanpak van de problemen aldaar.  
Het mag echter niet zo zijn dat deze aanpak ertoe leidt dat de bereikbaarheid van de bedrijven aan de noordzijde van het knooppunt en de bereikbaarheid van Terschuur en Zwartebroek in het geding komen. Daarom wil Lokaal Belang een totaaloplossing voor dit gehele gebied.  
De huidige plannen zorgen voor veel extra verkeersbewegingen op de afrit A30 naar de Thorbeckelaan. Veel verkeer, komende vanaf de A1, dat de bedrijven en restaurants aan de noordzijde van knooppunt  A1-30 wil bereiken, moet via deze afrit terugrijden. Dit zorgt niet alleen voor veel economische schade bij de bedrijven aldaar, maar zorgt tevens voor veel congestie op de afrit naar de Thorbeckelaan.  Dit maakt de Midden Nederland Hallen en Barneveld in drukke tijden onbereikbaar. Een totaaloplossing in de vorm van bijvoorbeeld een klaverblad zou een toekomstige oplossing kunnen zijn.  
Voor Lokaal Belang is het absoluut noodzakelijk dat de belangen van de bedrijven ter plaatse én de bereikbaarheid van Barneveld, Voorthuizen, Terschuur en Zwartebroek, bij alle discussies over oplossingen een prominente rol spelen. 

Fietspaden 

content image

Veilige fietspaden zijn essentieel voor met name onze kinderen maar ook voor alle andere inwoners van onze gemeente. Daar waar er kansen liggen een verbetering op het gebied van veiligheid voor bestaande fietspaden te realiseren, zal de gemeente daar, wat Lokaal Belang betreft, op inzetten en in investeren.  
Bij de aanleg van nieuwe fietspaden zullen alle mogelijkheden worden aangegrepen om veilige fietspaden te realiseren. Echter, indien er goede fietspaden liggen, zullen er geen grootschalige en onnodige investeringen in deze fietspaden worden gedaan.  
 
Vrij liggende fietspaden aan de Mr. Troelstralaan
Lokaal Belang wil verbetering zien aan de fietspaden op de Mr. Troelstralaan in Barneveld.  Hier moeten vrij liggende fietspaden komen om o.a. de vele kinderen veilig van en naar school te laten fietsen. Het wordt steeds drukker en de veiligheid en de doorstroming van het overige verkeer staan steeds meer onder druk. Lokaal Belang acht het op deze plek haalbaar om naast de aanleg van vrij liggende fietspaden, de al aanwezige bomen te laten staan.  
 
Snelheden op fietspaden
Het gebruik van snelle vervoersmiddelen op fietspaden, zoals elektrische fietsen, racefietsen en scooters maakt een grote groei door. Dat juichen wij toe. Echter, door de grote snelheidsverschillen op fietspaden binnen de bebouwde kom, ontstaan gevaarlijke situaties. Uit de statistieken blijkt dat de ongevallen tussen gebruikers van fietspaden flink toenemen, met soms helaas ernstige gevolgen. Deze ongevallen zijn vaak te wijten aan die grote snelheidsverschillen. De veiligheid van alle verkeersdeelnemers op het fietspad moet zoveel mogelijk gewaarborgd worden.
Lokaal Belang vindt dat de veiligheid van alle verkeersdeelnemers op fietspaden moet worden verbeterd. Lokaal Belang pleit er dan ook voor om de verschillen in snelheden op de fietspaden binnen de bebouwde kom terug te brengen. Lokaal Belang wil daarom een onderzoek naar de veiligheid gerelateerd aan de verschillende snelheden van gebruikers op fietspaden.

Busvervoer 

content image

Lokaal Belang realiseert zich dat het openbaar vervoer, zoals busvervoer, zich in handen bevindt van de provincie Gelderland en tevens in een ontwikkelingsfase zit. Lokaal Belang zou er voor willen pleiten dat de bekendheid van de Valleihopper, een manier van vervoer voor oudere mensen, mensen met een beperking of mensen zonder andere openbaar vervoersmogelijkheden, verder vergroot wordt. 

Treinverkeer

content image

Ook de bereikbaarheid van en naar onze gemeente per trein is belangrijk. Wij zijn tevreden met de drie treinstations die wij hebben. Echter, er is nog verbetering mogelijk. Met regelmaat constateert Lokaal Belang overvolle treinen. 
 
Intercity stop Amersfoort-Apeldoorn
Lokaal Belang pleit voor een treinstop bij station Barneveld-Noord van de intercity Apeldoorn-Amersfoort. Op deze wijze zijn de mogelijkheden om de auto te laten staan en de trein te nemen, nog groter. Dit komt het woon-werk verkeer ten goede. Na alle inspanningen om een Harselaar tunnel te realiseren, is het belangrijk dat de trein daar dan ook stopt. Lokaal Belang wil dat de gemeente zich via een lobby inspant deze stop te realiseren.  
 
Treinstop Stroe Apeldoorn-Amersfoort  
Lokaal Belang is voorstander van een station bij Stroe op de lijn Apeldoorn-Amersfoort.  Dit komt niet alleen het woon-werk verkeer ten goede, maar is ook belangrijk voor de schoolgaande jeugd.

Valleilijn
De trein Barneveld Zuid – Amersfoort rijdt 1x per 15 minuten richting Amersfoort en dat is een goede oplossing voor het woon-werkverkeer. Omdat de trein in Barneveld begint en eindigt zijn deze treinen aantrekkelijk en niet vol. De Valleilijn-treinen die uit Ede vertrekken of naar Ede doorrijden, hebben een frequentie van maar een maal per half uur en zitten in de spitsuren stampvol.
Een verdubbeling van de frequentie is mogelijk maar hiervoor zijn wel maatregelen/investeringen nodig. De provincie financiert en is nu met een nieuwe studie bezig. Lokaal Belang wil dat de gemeente in gesprek gaat met de provincie en deze wens voorlegt en zich inzet deze kwartiers-dienst te realiseren.

Economisch belang van goede treinverbindingen; met Marti Jansen

Parkeren

content image

Parkeren, zowel bij de eigen woning als in de diverse (winkel)centra van de gemeente, behoort gemakkelijk en veilig te zijn. Daarbij moet er oog en oor zijn voor de diverse lokale omstandigheden. Dit biedt kwaliteit van wonen en werken maar bovenal ook veiligheid aan onze inwoners.
Daarom wil Lokaal Belang dat parkeervoorzieningen goed werken, er voldoende parkeerplaatsen zijn om je auto kwijt te kunnen en redelijke parkeertarieven. Daar waar knelpunten zijn met betrekking tot parkeren dient actief gezocht te worden naar oplossingen zoals uitbreiding van parkeervoorzieningen. Plekken waar nu gratis geparkeerd kan worden, blijven gratis.  
 
Betaald parkeren
Betaald parkeren op bepaalde plekken in de gemeente Barneveld heeft als doel de parkeerdruk in en rondom het centrum van Barneveld te reguleren. Langparkeerders moeten uit het centrum geweerd worden zodat er ruimte is voor bezoekers van het centrum. Betaald parkeren is dus geen doel op zich, maar heeft een functie. De tarieven zijn redelijk en mogen niet stijgen. 
 
Achteraf betaald parkeren
Wij zetten in op het stimuleren en investeren in achteraf betaald parkeren daar waar mogelijk. Achteraf betaald parkeren biedt gemak en betekent een eerlijk tarief voor het parkeren. Daarbij kan het een stimulerend effect hebben op het functioneren van de winkelcentra.
Het betalen via een app op een mobiele telefoon, het ‘bel parkeren’, verdient het om extra onder de aandacht gebracht te worden. Mogelijk kunnen slagbomen dan verwijderd worden. Er moet daarbij wel gerealiseerd worden dat de kosten voor handhaving mogelijk weer zullen stijgen. Dus, er moet steeds een afweging gemaakt worden tussen doel, kosten en baten. 
 
Inzet BOA’s bij handhaving betaald parkeren
BOA’s moeten zo min mogelijk worden belast met het controleren van betaald parkeren. Zij zijn er in beginsel voor de openbare orde en veiligheid. Achteraf betaald parkeren is een goede mogelijkheid om de controledruk bij de BOA’s weg te halen.
De gemeente moet alert blijven op mogelijke innovatieve parkeersystemen waarbij handhaving en slagbomen wellicht geheel overbodig zijn. 
 
Parkeervoorzieningen
Bij storingen aan parkeervoorzieningen zoals parkeerautomaten en slagbomen, moet er ter plekke melding van gemaakt kunnen worden en deze storingen moeten direct worden opgelost. 
 
Parkeernormen
Het is van belang om de parkeernormen in nieuwe woonwijken te heroverwegen.  Het autobezit neemt toe. De gemeente moet daar op inspelen. De parkeernormen moeten dus daar waar mogelijk, worden verruimd.  

Betaald parkeren Transferium
Lokaal Belang wil de hoge gemeentelijke kosten voor het Transferium op Harselaar beperken.
Daarom wil Lokaal Belang dat er in de toekomst betaald gaat worden voor het parkeren in het Transferium. 

Lokale infrastructurele aandachtspunten: 

content image

Barneveld:

 • Aandacht voor en verbetering van de verkeersveiligheid op schoolroutes zoals bijvoorbeeld op de Burgemeester Labreelaan rondom de Burgtscholen
 • Snelle realisatie Oostelijke rondweg
 • Herinrichting Mr. Troelstralaan met vrij liggende fietspaden
 • Kwalitatief hoogwaardige Burgemeester Asschofflaan (naast Intratuin). De weg is van slechte kwaliteit maar wordt wel intensief gebruikt door ouders en hun kinderen die naar school gaan en wijkbewoners. De kwaliteit moet zo snel mogelijk omhoog
 • Herinrichten van oversteekplaats Achterveldseweg-Plantagelaan. De doorstroming en de veiligheid van alle verkeerdeelnemers staan onder druk
 • Verbeteren van de veiligheid op het kruispunt Kallenbroekerweg-Oldenbarnevelderweg 
 • Goede doorstroming van al het verkeer op de centrumring
 • Overzichtelijker en veiliger maken van het fietsverkeer op de Kapteijnstraat

Harselaar:

 • Verkeerssituatie monitoren en evalueren als tunnel en nieuwe fietsroutes klaar zijn
content image

Voorthuizen:

 • Rotonde ‘De Punt’ weer 1-richting maken voor fietsers
  Het feit dat de fietsers op deze rotonde in 2-richtingen mogen fietsen, wordt door inwoners van Voorthuizen als onveilig ervaren (bron: enquête dec. 2014, gemiddeld 90,6% is voorstander van 1richting voor fietsers op de rotonde). Fietsers zijn onvoorspelbaar in hun gedrag, fietsen met regelmaat zonder licht en geven geen richting aan. Daardoor is het voor automobilisten moeilijk om alert te anticiperen, zeker in de spits en bij schemering/duisternis, op deze onvoorspelbare verkeersdeelnemers. Ook voor busjes, vrachtwagens met een ‘dode hoek’ is het anticiperen op fietsers die van beide kanten kunnen komen, moeilijk. Daarnaast gaat het in tegen de normale verkeersregel ‘verkeer van rechts heeft voorrang’.
 • Verdere verbetering verkeersveiligheid Rembrandtstraat 
  Er wordt erg hard gereden op deze straat. Zeker bij de oversteekplaatsen is de veiligheid voor overstekende kinderen in het geding. Lokaal Belang pleit voor een duidelijke en herkenbare oversteek met verdere snelheid beperkende maatregelen. Rondom de start en het einde van scholen, moet de verlichting boven de weg aan staan. 
content image

Kootwijkerbroek:

 • Aandacht voor verbetering veiligheid op de Wesselseweg
 • Verbetering veiligheid rondom de overgang van de Wencopperweg op de Wesselseweg
 • Aandacht voor mogelijke verbetering ontsluitingswegen Kootwijkerbroek-Oost
 • Verbetering veiligheid Walhuisweg, in het bijzonder voor fietsers 

De Glind:

 • Aanbrengen van bermbeton aan de Postweg 
 • Aandacht voor het sluipverkeer op de Postweg en de Hessenweg richting Achterveld 
content image

Garderen:

 • Verbod op doorgaand vrachtvervoer door Garderen (zie ook H10. Recreatie en Toerisme
 • Onderzoek naar verbetering verkeersveiligheid en doorstroming rondom de Putbrink
 • Doortrekken van de fietssuggestiestroken op de Oud Milligenseweg. Dit is beter voor zowel fietsers als automobilisten. 
 • Verbetering van de bewegwijzering op de Speulderbosweg 

Terbroek (Terschuur en Zwartebroek):

 • Aanleg fietspaden langs de Platanenstraat en de Stoutenburgerweg
  Het fietsverkeer intensiveert van en naar Hoevelaken, Barneveld en Achterveld. Zowel voor woonwerk verkeer als sportieve/recreatieve doeleinden. Lokaal Belang ziet deze fietspaden graag zo snel mogelijk gerealiseerd.
 • Verbetering veiligheid en oversteekbaarheid Kruising Eendrachtstraat/ Hoevelakenseweg
  Door files op de A1 worden de Hoevelakenseweg en Stoutenburgerweg veelvuldig gebruikt als sluiproute. Maar ook door de kinderen uit de dorpen die willen oversteken. Daarbij wordt er vaak te hard gereden. Het overzicht is door begroeiing niet optimaal. Alle reden om hier werk van te maken. Lokaal Belang wil investeringen in verkeersremmende maatregelen en een veilige oversteek en regelmatig onderhoud van de begroeiing.
 • Verbetering veiligheid (fietspad) Eendrachtsstraat 
  Zowel op de weg zelf als het fietspad is de verlichting slecht. Dit moet volgens Lokaal Belang zo snel mogelijk gerealiseerd worden.
 • Verbetering zichtbaarheid en veiligheid zebrapaden
  De zichtbaarheid en veiligheid van de zebrapaden laten te wensen over. De verlichting dient zo snel mogelijk gerealiseerd te worden. Overwogen moet worden om de zebrapaden verhoogd aan te leggen.
 • Verbetering verkeersveiligheid overgang voet- en fietspad op de Jan Landmanstraat.
 • Viaduct over A1 veiliger. Lokaal Belang wil dat de verkeersveiligheid van het viaduct over de A1 verbeterd wordt. Daarvoor moet een lobby naar Rijkswaterstaat en/of de Provincie worden opgestart.
 • Directe busverbinding/openbaar vervoer van en naar Barneveld en Nijkerk realiseren en daarnaast behouden van buslijn 102. Daarvoor moet een lobby naar de Provincie worden opgestart.

Kootwijk:

 • Aandacht voor verbetering verkeersveiligheid in het dorp als gevolg van vracht- en landbouwverkeer 
 • Maatregelen voor verbetering verkeersveiligheid Enkweg-Kerkendelweg. 

Stroe:

 • Aandacht voor verbetering verkeersveiligheid op de ontsluitingswegen van, naar en in Stroe, zoals de Houtbeekweg, Kapweg, Stroeërweg en Wolweg, zowel voor automobilisten als fietsers  
 • Een fietsverbinding vanaf de Stroeerschoolweg richting de Garderbroekerweg langs de spoorlijn 
 • Verbeteren veiligheid wegen door middel van o.a. de aanleg van bermbeton zoals op de Wulpenweg en plaatsen van verlichting op de Kapweg