Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Onderwijs, cultuur en sport

Onderwijs

Goed onderwijs is de toekomst. Het biedt kansen om je te ontwikkelen en later een zelfstandig en zelfvoorzienend leven te hebben. Onderwijs geeft daarbij vorm aan de persoonsontwikkeling. Onderwijs biedt kansen om te groeien en bloeien, je te ontplooien en een zelfverzekerd en gelukkig mens te worden.

Standpunten:

 • Aandacht van gemeente tijdens het overleg met scholen over de Nederlandse normen en waarden
 • Organisatie van het leerlingenvervoer weer in handen van de gemeente
 • Behoud van korte maatschappelijke stages van scholieren uit het voortgezet onderwijs
 • Blijvende ondersteuning van huidige initiatieven op het gebied van de aanpak van laaggeletterdheid en waar mogelijk en nodig, uit te breiden
 • Bij nieuwbouw scholen toekomstbestendig bouwen
 • Bij kwaliteitsproblemen van bestaande scholen daar waar mogelijk en reëel, ondersteunen
 • Voorstander van realisering één nieuw school waardoor de kinderen uit Terschuur en Zwartebroek samen met elkaar op één school kunnen leren en spelen
 • Vooraf regelen van infrastructurele vraagstukken rondom een nieuw te bouwen schoolgebouw
 • Mogelijke investering in verkeerstechnische verbetering rondom bestaande scholen in overleg met de besturen
 • Ondersteunen van een initiatief, indien haalbaar, voor openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Barneveld
 • Voorstander van uitbreiding van (bestaande) MBO en HBO onderwijs waarbij er nadrukkelijk verbinding wordt gelegd met het bedrijfsleven en initiatieven zoals het Poultry Expertise Centre en Food Valley
 • ​​Handhaven van Internationale Schakel Klas (ISK) en ondernemen van actie bij knelpunten

Gesprek over onderwijs
Lokaal Belang is er zich van bewust dat de gemeente niet gaat over de inhoud van het onderwijs zelf.  Wij kennen immers de wet op vrijheid van onderwijs en dat is een groot goed. Lokaal Belang vindt het wel belangrijk om nauwe banden met de diverse scholen te onderhouden. Scholen en de gemeente hebben elkaar immers nodig.  Het LEA, de ‘Lokale Educatieve Agenda’, is daarvoor een geschikt orgaan waarbij belangrijke zaken op het gebied van onderwijs bespreekbaar moeten zijn en blijven.  
 
Lokaal Belang vindt het belangrijk om op scholen voldoende aandacht te schenken aan de Nederlandse normen en waarden. Lokaal Belang vindt het daarom wenselijk dat de gemeente Barneveld hier blijvend aandacht aan schenkt in haar overleg met de scholen in het LEA.

content image

Leerlingenvervoer terug naar de gemeente
Lokaal Belang hecht veel waarde aan een veilig en efficiënt leerlingenvervoer. Dit is van groot belang voor de vaak zeer kwetsbare kinderen die aangewezen zijn op dit vervoer. Het uitbesteden van dit leerlingenvervoer aan Regio Food Valley is een fiasco gebleken. Dit is dan ook de reden dat Lokaal Belang wil dat de organisatie van het leerlingenvervoer weer in handen van de gemeente komt. Zie ook nieuwsbericht Leerlingenvervoer terug naar de gemeente.
 
Maatschappelijke stages
Daarnaast is het belangrijk af en toe een ‘kijkje’ in de maatschappij te nemen om zo een breed perspectief op de mogelijkheden voor de toekomst te krijgen. Lokaal Belang vindt daarom maatschappelijke stages, stages waarbij scholieren uit het voortgezet onderwijs een korte tijd meekijken en helpen in een bepaalde sector, een goede zaak.

Voorkomen en aanpak van laaggeletterdheid
Het niet goed beheersen van de Nederlandse taal heeft een grote invloed op een goede toekomst van een kind. Lokaal Belang vindt het daarom erg belangrijk om de huidige initiatieven op het gebied van de aanpak van laaggeletterdheid (voorlezen, stimuleren van lezen, taal-lees projecten op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen en bibliotheken) te blijven ondersteunen en waar mogelijk en nodig, uit te breiden.  
 
Schoolgebouwen
Bij goed onderwijs hoort naast goede lesgevers een goed schoolgebouw dat voldoet aan alle moderne eisen van deze tijd zoals duurzaamheid. Nieuw te bouwen scholen moeten toekomstbestendig gebouwd worden; dat wil zeggen dat er mogelijkheden moeten zijn tot flexibele aanbouw mocht dit in de toekomst nodig zijn. Bestaande scholen die tegen kwaliteitsproblemen aanlopen en daarvoor bij de gemeente aankloppen, dienen daar waar mogelijk en reëel, te worden ondersteund.

content image

Basisscholen Terschuur en Zwartebroek
Lokaal Belang is, net als de ouders, een voorstander van het samengaan van de huidige scholen in Terschuur en Zwartebroek in één nieuw school, maar realiseert zich de complexiteit van deze wens.  Lokaal Belang hoopt dan ook dat het overleg tussen de twee besturen van de scholen vruchtbaar zal zijn, zodat de kinderen uit Terschuur en Zwartebroek samen met elkaar op één school kunnen leren en spelen.

Veiligheid rondom scholen
Infrastructurele vraagstukken rondom een nieuw te bouwen schoolgebouw, dienen voorafgaand aan de bouw voor de school adequaat te worden geregeld. Er moet worden gedacht aan een veilige manier van halen en brengen direct rondom de school, veilig parkeren en een adequate afhandeling van de verkeersstromen van en naar de school. Is dit niet vooraf geregeld of kan het niet geregeld worden, dan kan de school (nog) niet gebouwd worden. Daar waar bij bestaande schoolgebouwen verkeerstechnische verbetering mogelijk is, zal er in overleg met het bestuur van de school geïnvesteerd moeten worden om dit mogelijk te maken. 
 
Opvang op school
Indien de gemeente de scholen verzoekt om te voorzien in de opvang van kinderen, dient de gemeente evenzeer de bouw van de hiervoor benodigde ruimte te faciliteren.  
 
Openbaar Voortgezet Onderwijs
Mochten zich initiatieven voordoen om Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeente Barneveld mogelijk te maken, zal Lokaal Belang dit, daar waar haalbaar, ondersteunen.  
 
Hoger onderwijs
Lokaal Belang vindt het een goede zaak als het bestaande MBO en HBO onderwijs wordt uitgebreid waarbij er nadrukkelijk verbinding wordt gelegd met het bedrijfsleven en initiatieven zoals het Poultry Expertise Centre en Food Valley. 
 
Internationale Schakel Klas (ISK)
Het ISK vervult een belangrijke rol in de scholing en integratie van jonge statushouders. Voor deze kinderen en onze samenleving is het van belang dat het ISK gehandhaafd blijft. Indien er knelpunten optreden, dient de gemeente hier direct actie op te ondernemen. 

Cultuur

content image

Cultuur is van meerwaarde voor onze samenleving. Cultuur verbindt en is van positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Vele inwoners beleven dagelijks plezier aan het culturele aanbod in onze gemeente. De gemeente Barneveld ondersteunt diverse culturele instellingen. Lokaal Belang vindt dit een goede zaak. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat het geld dat daaraan besteed wordt, eerlijk en efficiënt wordt ingezet. Daarbij wordt ook de inzet van de culturele instellingen zelf verwacht.

Standpunten:

 • Erkenning en waardering van belang muziekonderwijs
 • Behoud van dat de huidige vestigingen van de bibliotheek en daar waar nodig inspelen op ontwikkelingen
 • Aandacht voor het cultureel erfgoed door het in stand houden van de in de gemeente aanwezige historische monumenten en karakteristieke plekken
 • Behoud van het Schaffelaartheater, waarbij er gewerkt wordt binnen de gegeven financiële kaders

Muziekonderwijs
Lokaal Belang erkent het belang van muziekonderwijs en waardeert de inzet van velen die zich hiervoor inzetten.  
 
Schaffelaartheater
Er is de laatste jaren veel te doen geweest om het Schaffelaartheater. Lokaal Belang is blij dat de rust is teruggekeerd. Lokaal Belang is voorstander van het behoud van het Schaffelaartheater, omdat deze van grote culturele waarde voor de inwoners en onze gemeente is. Daarbij geldt dat er gewerkt wordt binnen de gegeven financiële kaders.

Belang van cultuur; met Mona Tamaela

Bibliotheek
De bibliotheek heeft een belangrijke plaats in onze gemeente. Lokaal Belang sluit de ogen niet voor de verdere digitalisering van de bibliotheken en ziet dit ook als een meerwaarde. Echter, gezien het belang van lezen (zie ook: Onderwijs), acht Lokaal Belang het nodig dat de huidige vestigingen van de bibliotheek behouden blijven.

Monumenten
Lokaal Belang wil in het kader van het cultureel erfgoed, dat de gemeente aandacht blijft houden voor het in stand houden van de in de gemeente aanwezige historische monumenten en karakteristieke plekken. Voorbeelden hiervan zijn oude karakteristieke panden in de verschillende dorpen, boerderijen, plekken van landschappelijke waarde en beeldbepalende dorpsgezichten en bomen. 

Sport

Sport verbindt en verrijkt en sporten levert een bijdrage aan een gezond lichaam. Daarom zet de gemeente in op deugdelijke, eigentijdse en doelmatige sportvoorzieningen. Be-Active vervult hier samen met de sportverenigingen een verbindende rol. 

Standpunten:

 • Adequate, doelmatige sportaccomodaties
 • Verbouw en nieuwbouw van sportaccommodaties indien sportaccommodaties aantoonbaar problemen hebben (inzet op snelle tijdelijke en definitieve oplossing)
 • Alert blijven op ontwikkelingen met betrekking tot kunstgrasvelden en rubbergranulaat en indien nodig, nemen van maatregelen
 • Realisering ‘Cruyff Courts’ (basketbal/tennis/voetbal/hockey)
 • Realisering van een atletiekbaan-skeelerbaan die in de wintertijd zelfs ingezet wordt als ijsbaan
 • Blijvende aandacht en waar nodig investeren in sporten voor mensen met een beperking
content image


Verbouw en nieuwbouw van sportaccommodaties
De gemeente beoordeelt het toekennen van gelden voor verbeteringen of nieuwbouw van sportaccommodaties naar ‘de letter van de vastgestelde toetsingscriteria’, maar past ook maatwerk toe daar waar dat nodig is. Lokaal Belang wil dat indien sportaccommodaties aantoonbaar problemen hebben, zowel op het gebied van veiligheid, gezondheid en functionaliteit, de gemeente zorgt voor een tijdelijke oplossing. Tevens wordt er gewerkt aan een definitieve oplossing. De gemeente betrekt de sportverenigingen hierbij. 
 
Kunstgrasvelden en rubbergranulaat
Lokaal Belang volgt de ontwikkelingen op het gebied van kunstgrasvelden en het rubbergranulaat aandachtig. De gezondheid van onze inwoners is hierbij leidend. Mochten er zich op dit gebied wezenlijke ontwikkelingen voordoen, dan wil Lokaal Belang dat het college en de gemeenteraad met elkaar hierover in gesprek gaan en de nodige maatregelen neemt in het belang van de volksgezondheid. 
 
Uitdagende speelvoorzieningen per woonwijk
Lokaal Belang zet in op het realiseren van uitdagende, vandalismebestendige speelvoorzieningen per woonwijk. Lokaal Belang ziet graag de ontwikkeling van zogenaamde ‘Cruyff Courts’ en sportveldjes voor basketbal/tennis/voetbal/hockey. Hierbij wordt toegezien op fatsoenlijk gebruik. Deze sportveldjes moeten goed bereikbaar zijn en te zien vanaf de openbare weg. De ondergrond bij speeltoestellen dient veilig te zijn voor kinderen en daarom te bestaan uit kunstgras of rubber tegels. 
 
Atletiekbaan-skeelerbaan
Lokaal Belang ziet graag de realisering van een atletiekbaan in combinatie met een skeelerbaan in de gemeente Barneveld. Mogelijk kan deze baan in de wintertijd zelfs ingezet worden als ijsbaan, zoals dat ook in andere gemeenten gebeurt. Lokaal Belang ziet deze investering als meerwaarde voor het aanbod aan sportvoorzieningen.  
 
Sporten voor mensen met een beperking
Lokaal Belang wil blijvende aandacht voor sportmogelijkheden voor mensen met een beperking. En daar waar investering nodig is, zal ieder initiatief ter verbetering en versterking van de gehandicaptensport, ondersteund worden. 

Belang van sport; met Maurice Marsman

Sport en vrijwilligerswerk; met Marleen Blankenburgh