Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bouwen en wonen

Standpunten:

 • Invulling geven, daar waar mogelijk, aan lokale woningwensen
 • Nastreven van gezonde mix van woningbouw
 • Realiseren van mogelijkheid voor kopers een eigen woning op een kavel te bouwen
 • Mogelijke realisering van specifieke woonvormen voor ouderen zoals ‘hofjes’ met daarbij een mogelijkheid van een zorgwoning voor zorgverleners
 • Inzetten op voldoende woonruimte voor jongeren o.a. samen met de woningstichting, voor het bouwen van betaalbare huurwoningen en koopwoningen voor jongeren
 • Aandacht voor duurzaam bouwen met daarbij de regelmatige herijking van de kaders daarvoor
 • Onderzoek naar mogelijke aanleg van infrastructuur in nieuwe wijken voor het transport van waterstof
 • Prominentere plaats voor groen bij alle toekomstig nieuwe woonwijken die ontwikkeld en gebouwd gaan worden
 • Voorkomen van het verwijderen van groen in bestaande woonwijken
 • Onderzoek naar een mogelijke toekomstige verhuizing van de grote veevoederfabriek Rijnvallei in het centrum van Barneveld en een mogelijke toekomstige verhuizing van de veevoederfabriek Brons in een woonwijk in Voorthuizen
 • Gefaseerde woningbouw in Garderen

Lokale wensen
Iedere woonkern kent haar eigen wensen daar waar het woningbouw betreft. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat steeds gekeken wordt naar deze lokale wensen. Daar waar mogelijk moet geprobeerd worden hier invulling aan te geven. 
 
Gemeente Barneveld bouwt door
In 2018 wordt een recordjaar verwacht met betrekking tot de bouw van nieuwe woningen. Maar liefst 682 woningen zullen er gebouwd worden. Tot en met 2020 zijn er in totaal 1807 nieuwe huizen gepland.

content image

Gevarieerd bouwen en wonen
Lokaal Belang vindt het een goede zaak dat er een gezonde mix is van woningbouw. Bijna de helft van alle nieuwe woningen valt in het goedkope segment en tevens is er aandacht voor duurdere koopwoningen.  De woningstichting speelt een belangrijke rol in het realiseren van goedkope huurwoningen.  Lokaal Belang vindt het ook belangrijk dat kopers die een eigen woning willen bouwen op een kavel in onze gemeente terecht kunnen.

Woonvormen voor ouderen
Daarnaast ziet Lokaal Belang dat ouderen steeds langer zelfstandig (willen) blijven wonen. Zij hebben specifieke woonbehoeften. Om tegemoet te komen aan deze woonbehoeften denkt Lokaal Belang aan het realiseren van bepaalde woonvormen die hier vorm aan geven. Daarbij kan gedacht worden aan het realiseren van ‘hofjes’; groepjes woningen voor ouderen bij elkaar met daarbij een mogelijkheid van een zorgwoning. Een woning of woonruimte waarbij zorgverleners in de nabijheid van de ouderen verblijven, zodat zij bij een hulpvraag snel ter plaatse kunnen zijn. Bij nieuwbouwprojecten moet de gemeente hier aandacht voor vragen.

Duurzaam bouwen
Het is een goede zaak dat de verduurzaming van nieuwe woningen doorzet. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en in het programma van eisen kaders stellen. Aangezien de technische ontwikkelingen aangaande duurzaam bouwen razendsnel gaan, dienen deze kaders regelmatig herijkt te worden. Nagedacht moet worden over het bijvoorbeeld aanleggen van infrastructuur in nieuwe wijken voor het transport van waterstof.

Zie ook H5 Milieu en duurzaamheid

Woonvormen voor jongeren
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Lokaal Belang zet zich in voor voldoende woonruimte voor jongeren. Uit onderzoek blijkt dat nu en in de toekomst, vooral jongeren grote moeite hebben om een betaalbare en passende woning te vinden. Onze gemeente moet er alles aan doen om deze jongeren binnenboord te houden. Daarom zet Lokaal Belang zich in om, o.a. samen met de woningstichting,  te zorgen voor het bouwen van betaalbare huurwoningen en koopwoningen voor jongeren.

Het Lokaal Belang-rijke thema van... Marscha Grotenhuis

content image

Meer groen in woonwijken
Veel nieuwe woonwijken zijn stukken minder groen dan de oudere woonwijken. Een belangrijke reden daarvoor is dat de peperdure grond weinig ruimte meer bood voor groen maar vol moest worden gebouwd.
Lokaal Belang wil dat groen een prominentere plaats gaat innemen bij alle toekomstig nieuwe woonwijken die ontwikkeld en gebouwd gaan worden. Daarnaast moet in bestaande woonwijken niet al het bestaande groen worden verwijderd en volgebouwd.

Sanering en kwaliteitsimpuls centra van Barneveld en Voorthuizen
In 2001 heeft de voormalige veevoederfabriek van De Heus die in het centrum van Barneveld stond, plaats gemaakt voor 143 woningen, een supermarkt en een parkeerplaats. Een grote fabriek veranderde in een prachtige locatie om te wonen en te werken. Dit was het resultaat van 9 jaar onderhandelen en bijdragen uit de saneringspot van de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld. Lokaal Belang wil een onderzoek naar een mogelijke toekomstige verhuizing van de grote veevoederfabriek Rijnvallei in het centrum van Barneveld en een mogelijke toekomstige verhuizing van de veevoederfabriek Brons in een woonwijk in Voorthuizen. Op deze wijze krijgen de centra van Barneveld en Voorthuizen een kwaliteitsimpuls.

Woningbouw Garderen
Tot op heden betekende nieuwbouw in Garderen meestal het bouwen van een wijkje van vijftig huizen en vervolgens weer tien jaar wachten op het volgende plan. Dit heeft negatieve gevolgen voor de demografie van een klein dorp. Steeds weer ontstaan er gaten in de bevolkingsopbouw. Deze gaten zijn zichtbaar in de school en bij verenigingen. Het ene moment een toevloed aan kinderen en dan weer jaren een tekort.
Vijf huizen per jaar in de betaalbare klasse is een mooi getal. Maar dit aantal mag niet geclusterd worden tot vijftig per tien jaar. Lokaal Belang zet daarbij in op gefaseerd bouwen in Garderen.

content image

Woningbouw dorpskern Garderen

Het Lokaal Belang-rijke thema van... Gert Hein Kevelam