Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht LB Zorg voor een vangnet voor het Schaffelaartheater


Het Schaffelaartheater heeft het zwaar. De coronacrisis heeft flinke impact en heeft ertoe geleid dat het theater in de zomer moest overgaan tot een reorganisatie met o.a. ontslag van een groot deel van het personeel, om zo de schade te beperken en het theater levensvatbaar te houden.

Mogelijk komt er financiële compensatie en steun vanuit het Rijk en/of de Provincie. Daar zijn de ogen nu op gericht. Concreet ligt er een subsidieaanvraag voor 100.000 euro bij de Provincie Gelderland. Over de toekenning van subsidies is nog steeds veel onzekerheid; het is ook niet bekend hoelang het gaat duren voordat er duidelijkheid komt. Daarnaast valt te verwachten dat er aanvullende steun vanuit de gemeente nodig zal zijn om de schuld (waaronder de liquiditeitssteun) te kunnen betalen en de oplopende tekorten te kunnen dekken.

Lokaal Belang wil graag dat het theater voor Barneveld en de regio behouden blijft en vindt dat de coronacrisis niet zou mogen leiden tot het faillissement van het theater. Wij hebben begin september onze zorgen geuit en schriftelijke vragen ingediend met als belangrijkste vraag of het college bereid was om bij de begroting met een voorstel te komen om met een financiële injectie het Schaffelaartheater overeind te houden. In de beantwoording is het college hier niet echt concreet op ingegaan. We hebben onvoldoende zekerheid gekregen over voldoende financiële steun vanuit aanvullende fondsen en over de bereidheid voor een aanvulling vanuit de gemeente. De ontwerpbegroting en de coronamonitor bieden ook geen zekerheid; geen zekerheid in het of, hoe, hoeveel en het wanneer van een eventuele steun. Tenslotte is het ongewis hoe lang de coronacrisis nog gaat duren en het ‘normale leven’ weer verder kan.

Lokaal Belang vindt daarom dat een volgende concrete stap nodig is en komt met een voorstel voor een voorziening, een vangnet. Een voorziening is het geoormerkt opzij zetten van een bepaalde hoeveelheid geld dat, indien aan de orde, gebruikt kan worden waarvoor het bedoeld is. Indien dit niet wordt gebruikt, kan dit bedrag te zijner tijd weer worden teruggestort in de algemene reserve. Een voorziening is een middel dat gebruikt kan worden indien de gemeente risicodrager is. Dat is met het MTB, Muziek Theater Barneveld als verbonden partij, het geval. Lokaal Belang wil graag dat de raad en het college zich inzet om het theater voor de toekomst te behouden én te doen wat nodig is om het voor het theater mogelijk te maken deze crisisperiode te kunnen overbruggen. Het voorstel voor eenmalige financiële injectie zal Lokaal Belang tijdens de behandeling van de begroting op 11 november indienen.

Lokaal Belang denkt tevens na over, als het noodzakelijk mocht blijken, een tijdelijke verhoging van het jaarlijkse subsidiebedrag aan MTB met €50.000, naar € 300.000,- totdat de crisis voorbij is. Over deze mogelijkheid wil Lokaal Belang in gesprek met het college en de raad op 3 november aanstaande.

Het is van belang om juist nu een volgende stap te zetten om de continuïteit van het theater te kunnen waarborgen. Het Schaffelaartheater is het culturele hart van de gemeente!

Barneveld, 23 oktober 2020


Zie ook Artikel Barneveldse Krant 'Regel nu een vangnet voor Schaffelaartheater'