Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen aangaande maatregelen rotonde Stationsweg en geluidsoverlast Stationsweg


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande aanvullende maatregelen op de rotonde Stationsweg/Van Wijnbergenlaan en klachten over geluidsoverlast op de Stationsweg. 
 

Rotonde Stationsweg/Van Wijnbergenlaan
Naar aanleiding van de evaluatie van deze rotonde en de behandeling van dit onderwerp in de commissie grondgebied d.d. 23 januari jl. ontving onze fractie meerdere berichten van inwoners. Zij uitten hun zorg m.b.t. de verkeersveiligheid op diverse fietsoversteken en rotondes in onze gemeente, waar fietsers voorrang hebben op autoverkeer. Ook werden er diverse verbetersuggesties aangedragen zoals ‘bikescout’, een detectiesysteem om automobilisten met led-lampjes in het wegdek te waarschuwen dat er een fietser aankomt.  

Veilige fietspaden en -oversteken zijn essentieel voor met name onze (schoolgaande) kinderen, maar ook voor alle andere inwoners van onze gemeente. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat gestreefd wordt fietsoversteken zo optimaal mogelijk veilig en overzichtelijk in te richten en de kans op (bijna-)ongevallen te beperken. 

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Lokaal Belang is van mening dat de huidige bebording aan de noordzijde van de rotonde maar minimaal is uitgevoerd en dat er verbetering mogelijk is. Niet alle automobilisten kennen de situatie of rekenen op fietsers die vanuit Voorthuizen de rotonde oversteken om aan de rechterkant hun weg te vervolgen. Met regelmatig flink remmen, (bijna-)aanrijdingen en kop-staartbotsingen tot gevolg.
  a. Is het college het met ons eens dat de bijzondere verkeerssituatie op de noordelijke fietsoversteek van deze rotonde extra benadrukt dient te worden?
  b. Zo ja, wat gaat het college daar dan op korte termijn aan doen?
  c. Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.
   
 2. In Barneveld zijn afgelopen jaren bij onveilige fietsoversteekplaatsen geel-zwarte attentiepalen of gele reflecterende waarschuwingsborden geplaatst. Onlangs gebeurde dit nog bij de Ovatonde, juist op advies van scholieren.  
  a. Waarom staan dergelijke palen/borden niet bij de rotonde Stationsweg? Graag een toelichting.
  b. En bent u bereid waarschuwingspalen of -borden bij de noordelijke oversteek te plaatsen? Zo ja, wanneer kunt u deze palen/borden op korte termijn plaatsen? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.
   
 3. Is het college op de hoogte van genoemde detectiesystemen en ervaringen daarmee in bijvoorbeeld Veenendaal en de gemeente Renkum? (https://www.heijmans.nl/nl/verhalen/hoe-staat-het-metbikescout/ en https://www.youtube.com/watch?v=G_ItpWCGz3k)
  a. Zo ja, zou een dergelijk systeem toegepast kunnen worden op de noordelijke oversteek van deze rotonde? Zo nee, waarom niet?
  b. Is het college bereid om zich in deze optie te verdiepen en eventueel een pilot te starten om als gemeente zelf ervaring op te doen met detectiesystemen op fiets- en/of voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s).
   
 4. Ziet u nog andere mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de rotonde te verbeteren? Zo ja, welke dan? En ziet u hiervoor mogelijkheden deze te implementeren? Wanneer? 
   
 5. In het GVVP-maatregelenpakket 2018 was een onderzoek naar een fietsverbinding via het Binnenveld opgenomen. Deze verbinding werd en wordt nog steeds door inwoners als extra, alternatieve route genoemd voor JFC-scholieren en woon-werkfietsverkeer vanuit de Vaarst/Barneveld-noord. Lokaal Belang ziet deze verbinding graag gerealiseerd.
  a. Wat is de stand van zaken omtrent deze fietsverbinding?  
  b. Is deze fietsverbinding inmiddels opgenomen in de planvorming rond de nieuwe wijk Bloemendal?  
  c. Bent u bereid deze fietsverbinding te realiseren? Waarom wel/niet? 
   

Geluidsoverlast Stationsweg ter hoogte van de Vliegersvelderlaan - Van Breugelplantsoen
Naast de aanleg van de rotonde zijn er in 2018 diverse andere maatregelen getroffen op de Stationsweg. O.a. is er geluidsreducerend asfalt aangebracht en zijn er 2 verkeersplateaus gerealiseerd ter hoogte van de Vliegersvelderlaan en het Van Breugelplantsoen.
Aanwonenden - bewoners van 10-11 woningen aan de Stationsweg en het van Breugelplantsoen - merken een positief effect van het nieuwe asfalt, maar ondervinden helaas al een jaar lang, dagelijks, zeer ernstige geluidsoverlast door de beide drempels. Geluidshinder, die ‘s morgens in alle vroegte vanaf 5 uur al begint als het werkverkeer op gang komt. De meeste overlast wordt ervaren van busjes en auto’s met vrijwel lege aanhangwagens. Dit levert telkens een zeer vervelende, hinderlijke piekbelasting op en vanwege het vroege tijdsstip heeft dit grote impact op de nachtrust van deze inwoners. Bewoners voorzagen bij de aanleg van deze drempels geluidsoverlast. Dit is helaas realiteit geworden, zelfs erger dan verwacht. Een factor die ook mee lijkt te spelen is de weerslag van het geluid op de hoge muren bij het van Breugelplantsoen. Dit alles hebben de bewoners inmiddels meerdere malen bij de gemeente kenbaar gemaakt. Lokaal Belang maakt zich hier erge zorgen over en vindt het belangrijk dat het welzijn (dus het voorkomen of oplossen van ernstige overlast) van inwoners een belangrijke en concrete invulling krijgt.

6. Bij eigen observatie (en die van bewoners) ter plekke valt op dat automobilisten geen of nauwelijks snelheid minderen bij het nemen van beide drempels.  
a. Is er na aanleg van de drempels een evaluatie uitgevoerd of deze drempels het gewenste effect opleveren?  
b. Zijn er recent verkeerstellingen en snelheidsmetingen op de Stationsweg uitgevoerd?  Zoja, wat blijkt daaruit wat betreft de snelheid ter hoogte van en tussen de drempels?
c. Als het effect van de drempels op de snelheid nihil of zeer klein is, hebben de drempels op deze manier dan wel voldoende nut of hebben ze hun doel gemist? Waren deze niet voornamelijk bedoeld om de snelheid terug te brengen? 

7. De drempels werden destijds gezien als tijdelijke maatregel. Inmiddels is bekend geworden dat er flitspalen op deze locaties geplaatst gaan worden. Dit heeft breed draagvlak, maar het geluidsprobleem wordt hiermee niet opgelost. De aanwonenden pleiten sinds lange tijd voor het zo snel mogelijk verwijderen van de drempels vanwege de grote overlast.
a. Is het college bereid spoedig de drempels te heroverwegen, waarbij er een goede afweging plaatsvindt tussen het effect op de verkeersveiligheid vs. geluidshinder aanwonenden? Zo nee, waarom niet of wanneer dan wel?
b. Lokaal Belang ziet graag dat de aanwonenden betrokken worden bij de plaatsing van de flitspalen. Is het college daartoe bereid? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Op welke termijn (is de verwachting) worden de flitspalen geplaatst en de omwonenden nader geïnformeerd? 


Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Marleen Blankenburgh

 

Zie ook Artikel Barneveldse Krant: https://barneveldsekrant.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/drempels-stationsweg-maken-te-veel-lawaai-683198