Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen inzake Kaders warmtevisie gemeente Barneveld


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen inzake “Kaders warmtevisie gemeente Barneveld” dat op de agenda staat van de raadsvergadering van 30 januari aanstaande.  
 
Tijdens de commissievergadering op 16 januari jl. was er onvoldoende tijd om alle vragen te stellen. Om die reden heeft de wethouder verzocht die vragen schriftelijk te stellen. Deze vragen en een enkele niet beantwoorde vraag treft u hieronder aan.  
Vriendelijk verzoeken wij u deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden zodat wij de antwoorden in onze fractieberaadslagingen ten behoeve van de raadsvergadering van 30 januari a.s. kunnen meenemen en onze amendementen kunnen voorbereiden. 

Inleiding
Naar de mening van Lokaal Belang kan de doorsnee inwoner van onze gemeente noch praktisch noch financieel zo maar even zijn woning rigoureus verbouwen en geschikt maken voor all-electric laag temperatuur verwarming. Afhankelijk van de leeftijd van de woning lopen de kosten op van 13,8 K bij een nieuwbouw/tussenwoning en tot 52 K en meer bij de oudere en/of grotere woningen. En hoewel steeds meer landelijke politici opmerken dat de burger niet de financiële dupe mag worden van de energietransitie, blijft het allemaal nogal vaag als het gaat om concrete garanties en oplossingen voor de inwoners. Lokaal Belang vindt dan ook dat de gemeente voorzichtig moet zijn en ook een zorgplicht heeft om te grote financiële investeringen van inwoners te voorkomen.
Daarnaast moeten de keuzes die we nu maken en die veel geld kosten, echt duurzaam en toekomstbestendig zijn. En ook moet de infrastructuur zodanig zijn dat we over een paar jaar eenvoudig en zonder kosten op andere en betere bronnen van duurzame energie kunnen overstappen. De inwoners van de gemeente Barneveld moeten er gerust op kunnen zijn dat van hen geen grote investeringen worden verlangd, waarvoor de hele spaarpot moet worden omgekeerd en/of waarvoor men zelfs extra geld moet gaan lenen. In dit kader merken wij op dat het door het college gepresenteerde ‘Woningabonnement’ ook een lening is die met rente en kosten moet worden terugbetaald en waaraan risico’s kleven.  
Ten opzichte van een all-electric laag temperatuur verwarming biedt een open hoog temperatuur warmtenet keuzevrijheid én meer comfort aan de inwoners door de hogere aangevoerde temperatuur. Bovendien maakt zo’n warmtenet de buffering van een te veel aan duurzame stroom mogelijk en kan zo helpen om piekbelastingen in het stroomnet op te vangen (zie pg 33 van het Arcadis rapport d.d. 12-10-18 B3-3 van de ingekomen stukken bij de raadsvergadering van 12-12-18). Verder is een aansluiting op het warmtenet een stuk goedkoper dan een all-electric verwarming.
In het uitgestrekte buitengebied van onze gemeente zal een warmtenet hoogst waarschijnlijk te kostbaar zijn. Naar de mening van Lokaal Belang kan in het buitengebied het bestaande kostbare gasleidingnetwerk in de toekomst een belangrijke rol spelen voor het transport van groen gas. 

Het spijt Lokaal Belang te moeten opmerken dat het voorliggende document te vaag is, onvoldoende richtinggevend en met te weinig zekerheden voor de inwoners m.b.t. hun kosten en het eindresultaat. Daarom de volgende vragen: 


Vragen

 1. Is het college bereid om bij de uitwerking van de warmtevisie de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden mee te nemen: de alternatieve verwarmingsoptie moet echt duurzaam zijn (dus bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat nog vele jaren het merendeel van onze stroom grijs en niet groen is), flexibel en toekomstbestendig (zie hierboven 2de alinea van de inleiding), zo veel mogelijk keuzevrijheid voor de inwoners, geen (in)direct gedwongen grote investeringen en dus financiële risico’s voor woningeigenaren, gratis ontzorging plus garantie op de prestaties en energiezuinigheid van de installatie en een korte terugverdientijd?
   
 2. Het college wil bij het uitwerken van de warmtevisie maar twee alternatieve verwarmingsopties uitwerken en wel een warmtenet en een individuele all-electric verwarming. Deze twee opties worden vervolgens, zoals ons bij telefonische navraag is meegedeeld, vergeleken met de bestaande (aard)gas referentie situatie. Maar het zou niet de bedoeling zijn om een verwarmingsoptie middels “gas” onderdeel te laten zijn van de warmtevisie. Dit betekent dus dat in het buitengebied alleen de optie all-electric laag temperatuur zal worden aangeboden, want een Warmtenet is daar immers geen optie.
  a. Waarom neemt u de optie van groen gas (waterstof, biogas enzovoort) via het bestaande gasleidingnetwerk niet mee in de warmtevisie; althans in ieder geval voor het buitengebied?  NB: In reactie op vraag 1 (4-6-18) antwoordde u dat u in een verdiepende studie ook de mogelijkheid van groen gas zou meenemen.
  b. Eén van de insprekers heeft opgemerkt dat als een gasleiding niet wordt gebruikt, deze moet worden afgesloten en / of verwijderd. Graag herhaal ik hier het verzoek om dit te verifiëren. Als dit klopt, betekent dit dat een eenmaal gasloos gemaakte wijk in de toekomst niet meer kan overstappen op groen gas. 
   
 3. Bij een Werkbezoek aan de gemeente Ede hebben wij gezien dat in 2016 het warmtebedrijf Ede een globaal plan heeft gemaakt voor een warmtenet in Barneveld met biomassa centrales, onder meer voor de wijk Bloemendal. In Ede staan 3 biomassa centrales die een warmtenet voeden waarmee plusminus 18.500 woningen op hoog temperatuur worden verwarmd. Vanwege de woekeraar “Amerikaanse Vogelkers’ (bospest in de volksmond) in haar bossen, heeft Ede heel veel snoeiafval en exporteert dit zelfs. Aangezien Lokaal Belang tegen het kappen van bomen is hebben wij met grote nadruk vragen gesteld over de aard van de biomassa die wordt verwerkt. Ons is verzekerd dat de centrales alleen draaien op snoeiafval en zelfs ongeschikt zijn voor de verwerking van hout. De houtachtige bestanddelen van de bospest gaan daarom naar de houtverwerkende industrie.
  De 3 centrales produceren samen 950 TJ per jaar aan groene energie = gelijk aan +/- 40 winturbines en de doelstelling van Barneveld voor 2020. Ook Barneveld heeft veel bossen waaruit de Vogelkers moet worden verwijderd. Wij hebben vernomen dat deze ‘bospest’ nu wordt afgevoerd naar Purmerend. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we dit materiaal gebruiken om onze eigen gemeente te verduurzamen. Overigens ziet Ede de biomassa centrale als een overgangsfase naar geothermie.
  a. Kan de wethouder uitleggen waarom de gemeente Barneveld in 2016 geen gelegenheid heeft gemaakt van de kans om op deze wijze het woningbestand in Barneveld te verduurzamen?
  b. Kunt u toezeggen dat u alsnog het voorbeeld van Ede gaat volgen? En zo nee, waarom niet?
   
 4. Waarom wordt geothermie, een fantastische en veilige duurzame bron van energie, in combinatie met een warmtenet en andere duurzame bronnen van energie niet meegenomen in de warmtevisie? Graag uw toezegging om geothermie uit te werken in de warmtevisie.
  NB: Wij bedoelen hier overigens de ‘ondiepe’ geothermie op een diepte van tussen de 2-3 km!  Die techniek wordt al op verschillende plekken in Nederland toegepast en is dus een veilige en beschikbare techniek waarmee we hele wijken kunnen verwarmen met hoog temperatuur verwarming. En de wethouder heeft eerder gezegd open te staan voor geothermie. Dan ligt het toch voor de hand dit mee te nemen in de warmtevisie? 
   
 5. Bij beslispunt 6 staat dat betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt is en dat is positief. Maar wat ‘betaalbaarheid’ inhoudt wordt niet concreet gemaakt.  
  a. Welke maximale investeringen gaat het college van de inwoners verlangen?
  b. Welke terugverdientijd vindt het college acceptabel?


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters