Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen inzake kortetermijnmaatregelen bocht A1A30


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande kortetermijnmaatregelen in de bocht van de A1 naar de A30. 

Lokaal Belang heeft op 10 én 11 maart kennisgenomen van opnieuw ongevallen in de inmiddels beruchte bocht A1/A30, waar met regelmaat auto’s tegen de betonnen vangrail stranden. Met als gevolg blikschade, soms vallen er gewonden en/of ontstaan er files. Gisteren vloog de betreffende auto zelfs over de betonnen vangrail en belandde op de andere rijbaan. De inzittenden bleven volgens 112Barneveld.nl, gelukkig, ongedeerd. 

Voor Lokaal Belang is verkeersveiligheid en goede doorstroming op wegen in onze gemeente, ook op provinciale en rijkswegen, zeer belangrijk. Lokaal Belang maakt zich al langer zorgen over de veiligheid op dit weggedeelte. Wij erkennen dat weggedrag ook een rol speelt. Echter, als het zoals in deze bocht opvallend vaak misgaat, wil Lokaal Belang graag dat ernaar gestreefd wordt de verkeerssituatie zo snel mogelijk te verbeteren, desnoods met tijdelijke maatregelen om de kans op ongelukken te verminderen. Op 15 januari jl. in de commissie bestuur bij de behandeling van de Verkeersveiligheidsmonitor 2017, hebben wij daarom aandacht gevraagd voor deze bocht. Wij hebben daarbij de suggestie aangedragen rood/witte pijlen of knipperpijlen toe te passen om te attenderen op de betreffende bocht en de betonnen wand, vooral met het oog op automobilisten die onbekend zijn met deze krappe bocht. Het gaat immers nog jaren duren totdat er met de herinrichting van het knooppunt een structurele oplossing komt. 


Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Is het college bekend met het feit dat er sinds 15 januari meerdere ongevallen op deze locatie hebben plaatsgevonden?
 2. In de Barneveldse Krant van 19 januari jl. lazen we de reactie van de woordvoerder bij Rijkswaterstaat, Jenneke Blok, die de problematiek van deze bocht erkent (“dit is een rare, vooral ook krappe bocht”). De reactie eindigt met “is er vanuit bijvoorbeeld de gemeente Barneveld of de provincie Gelderland draagvlak om sneller extra maatregelen te treffen, dan staan we daar open voor en willen we graag met een verkeerskundige kijken wát we dan het best kunnen doen.'' 
  - Bent u ingegaan op de uitnodiging van Rijkswaterstaat ‘om te kijken wát we dan het best kunnen doen’?  
  - Zo ja, tot welke conclusies en acties heeft dit overleg geleid? Zo nee, waarom niet?
  - Wat is de laatste stand van zaken? 
 3. Heeft het college ons idee ‘roodwitte of knipperende pijlen op de betonnen wand’ als optie doorgespeeld naar Rijkswaterstaat? Hoe is op dit idee gereageerd?
 4. Lokaal Belang ziet graag dat er op zeer korte termijn maatregelen worden getroffen om de situatie te verbeteren en ongevallen in de toekomst te voorkomen. Is het college ertoe bereid zich hiervoor in te (blijven) spannen? 
 5. Uit onlangs gepubliceerde cijfers van Stichting Incident Management Nederland bleek dat het gedeelte van de A1 ter hoogte van de afrit A30 bij Barneveld op de tweede plek staat in de lijst van gevaarlijkste stukken snelweg in Nederland. Meer drukte op de uitvoegstrook en een spitstrook die direct na de afslag ophoudt worden hiervoor als reden genoemd (zie Barneveldse Krant 27-01-2019). 
  - Is over deze resultaten contact geweest met Rijkswaterstaat?
  - Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen? Zo ja, tot welke conclusies heeft dit overleg geleid?


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh 

content image
content image