Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen inzake maatregelen en evaluatie Kuntzelaan


Geacht College, 
 
Lokaal Belang heeft op zaterdag 6 april met schrik kennisgenomen van een ongeval op de Burg. Kuntzelaan t.h.v. de oversteek Nieuwstraat, waarbij een jonge fietser aangereden werd, daarbij gewond raakte en door ambulancepersoneel behandeld is. Wij zijn opgelucht dat bij navraag bleek dat het met het jongetje goed gekomen is. Naar aanleiding van dit voorval stelt de fractie van Lokaal Belang, op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, schriftelijke vragen aangaande maatregelen en evaluatie van de Burg. Kuntzelaan.  

Woensdag 3 april is in de commissie samenleving de memo Besluit B&W inzake Verkeersveiligheid Burg. Kuntzelaan behandeld. Deze memo bevat een analyse van de oversteek bij de Nieuwstraat “waaruit blijkt dat er sprake is van verkeersonveiligheid in deze situatie. De combinatie van de vormgeving van de oversteek, de snelheid en de intensiteit van het verkeer zorgen ervoor dat er regelmatig te weinig tijd is om naderend verkeer waar te nemen en te anticiperen. Hierdoor komt het voor dat automobilisten op het laatste moment hard moeten remmen en ook dat er geen voorrang wordt verleend aan fietsers en voetgangers, die daardoor soms flink moeten remmen. Er gebeuren regelmatig bijna-ongevallen op deze oversteek.” (Pag.19)

Een conclusie die naar de mening van Lokaal Belang de urgentie onderstreept dat er snel doeltreffende maatregelen getroffen dienen te worden. In augustus 2018 al, heeft Lokaal Belang, naar aanleiding van aanhoudende signalen uit de samenleving, het college verzocht per direct maatregelen toe te passen en expliciet om verkeerslichten bij de Nieuwstraat te overwegen. Nu, we zijn inmiddels 7 ½ maand verder, kiest het college slechts voor een aantal eenvoudige maatregelen gericht op snelheid terugdringen en het ‘irritant’ maken voor autoverkeer en het weren van fietsverkeer vanuit de Schaepsmarkt. Deze laatste ingreep moet zelfs nog nader uitgewerkt worden. In de commissie werd aanvullend de optie om een flitspaal aan te vragen als kansrijk naar voren gebracht. Wij merken tot onze teleurstelling op dat met een flitspaal actief het signaal wordt afgegeven dat de oorzaak vooral bij automobilisten ligt, terwijl uit de analyse duidelijk wordt dat gedrag/snelheid van fietsers en de inrichting ook een belangrijke rol spelen.

Lokaal Belang is van mening dat de voorgestelde maatregelen volstrekt onvoldoende zijn om deze complexe en gevaarlijke verkeerssituatie echt veiliger te maken. De focus in de maatregelen ligt te veel op het terugbrengen van de snelheid van autoverkeer naar de gewenste snelheid van 30km/u of lager, terwijl het echte probleem onzes inziens daarmee niet wordt aangepakt. De situatie is onoverzichtelijk, fietsers naderen de oversteek uit diverse richtingen, zijn onvoorspelbaar in gedrag en snelheid waarmee ze de oversteek oprijden. (‘Voertuigen moeten eigenlijk voor het zebrapad en fietsoversteek stil staan. Vanuit hier oprijden geeft het hen meer overzicht’ pag.13). Kortom, er gebeurt te veel tegelijk wat het moeilijk maakt voor zowel automobilisten als fietsers om hierop tijdig te anticiperen. 

Deze ongewenste langlopende kwestie kan wat Lokaal Belang betreft geen langer uitstel meer hebben. Elke dag staan inwoners, jong en oud, bloot aan deze gevaarlijke verkeerssituaties. Elke dag uitstel vindt LB een dag teveel. Wij willen daarom verdergaande maatregelen en een voortvarend doorpakken op dit ‘hoofdpijndossier’.  De facebookberichten en indringende persoonlijke reacties/mails van inwoners van o.a. de afgelopen dagen aan ons adres, ondersteunen ons hierin. Helaas waren er afgelopen week weer 2 ongevallen met letsel op de Kuntzelaan o.a. op de bewuste oversteek bij de Nieuwstraat. Wij vinden dat het zo niet langer kan en dringen aan tot spoed om de verkeersveiligheid echt te verbeteren. In het belang van onze inwoners; jong, oud, voetgangers, fietsers en automobilisten. 
 

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Is het college op de hoogte van 2 recente ongevallen (aanrijdingen met letsel) op fietsoversteekplaatsen op de Kuntzelaan, te weten op maandag 1 april en zaterdag 6 april?
   
 2. Het is een feit dat er regelmatig bijna-ongevallen en helaas ook ongevallen gebeuren op de oversteekplaatsen. Is het college het met ons eens dat o.a. op basis van de conclusie in de genoemde memo (alinea 2) het verbeteren van deze verkeersonveilige situatie prioriteit nr. 1 behoort te zijn waarbij overwogen moet worden andere, minder dringende verkeersprojecten te temporiseren ten behoeve van een versnelde aanpak van de Kuntzelaan?  Zo nee, waarom niet? 
   
 3. De voorgestelde maatregelen richten zich vooral op het reduceren van snelheid van de automobilisten (handhaving, snelheidsdisplays, mobiele drempels en in later stadium wellicht een flitspaal), waarmee het college actief het signaal afgeeft dat de onveiligheid met name door automobilisten veroorzaakt wordt.  
  a. Is het college zich ervan bewust dat door deze geplande maatregelen de automobilist als veroorzaker wordt aangewezen?
  Hoe ziet het college dit?
  b. Lokaal Belang vindt dit ongewenst, want ook fietsers tonen verkeersgedrag dat bijdraagt aan verkeersonveiligheid.
  Erkent het college dat?
  c. Erkent het college dat zowel automobilist als fietser evenveel verantwoordelijk zijn? Zo nee, waarom niet?
  d. Is het college bereid maatregelen toe te passen die daar (3c) invulling aan geven en de voorgestelde maatregelen te heroverwegen? Zo ja, op welke wijze en wanneer? Zo nee, waarom niet?
  e. Erkent het college dat de Kuntzelaan zowel voor auto’s (en hulpdiensten en busvervoer) als voor fietsers goed toegankelijk en berijdbaar moet blijven? Zo nee, waarom niet?
   
 4. De conclusie/aanbeveling eindigt op pag.19 met de opmerking: ‘Mocht de hoeveelheid verkeer gelijk blijven aan de huidige intensiteit, dan wordt aanbevolen om de mogelijkheden voor het toepassen van verkeerslichten nader uit te werken of om te overwegen om de voorrangsregelingen om te draaien en de Burgemeester Kuntzelaan als gebiedsontsluitingsweg te categoriseren’
  a. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk verkeerstellingen te doen en deze te delen met de raad?
  b. Met een VRI is de verkeerssituatie en dus ook wie wanneer voorrang heeft, voor iedereen zowel fietsers, voetgangers als automobilisten overzichtelijk en duidelijk. Is het college het hiermee eens?
  c. Lokaal Belang vindt dat duidelijkheid in de verkeerssituatie een groot deel van de verkeersonveiligheid kan oplossen. Is het college dat met ons eens? Zo nee, waarom niet?
  d. Lokaal Belang ziet graag dat de optie ‘toepassen van verkeerslichten’ wordt uitgevoerd. Is het college bereid om z.s.m. tijdelijke noodverkeerslichten (bij oversteek t.h.v. de Nieuwstraat) te plaatsen met als inzet permanente plaatsing?  
  Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?  
  Indien nodig, is het college ertoe bereid om een nadere uitwerking met spoed te starten?
   
 5.  De evaluatie voor de gehele Kuntzelaan stond gepland voor juni maar wordt, zeer tegen de wens van Lokaal Belang in, verschoven naar september. Lokaal Belang kan niet begrijpen dat we tot september moeten wachten. Hiermee wordt het hele proces vertraagd, dus ook m.b.t. de beoordeling van het andere deel van de Kuntzelaan. De samenleving wacht al veel te lang.  Ook op dat andere gedeelte hebben de veiligheid op de oversteekplaats bij Wilhelminastraat/Langstraat en de verlichting bij het zebrapad bij de Albert Heijn onze zorg. Is het college bereid de evaluatie van zowel de oversteek t.h.v. de Nieuwstraat als van het overige deel van de Kuntzelaan zo snel mogelijk uit te voeren, doch uiterlijk eind mei? Zo nee, waarom niet?
   

Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh 

content image
content image