Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen kapvergunningen, vervolgtraject, communicatie, bomen


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang een eerste serie schriftelijke vragen aangaande aanvragen kapvergunningen, het vervolgtraject, vergunningsverlening en de communicatie naar inwoners. Binnenkort volgt een tweede serie. 

1. Inleiding
Lokaal Belang neemt, helaas, regelmatig kennis van berichten over bomenkap; van vergunningaanvragen bij de gemeente en kapmeldingen bij de Provincie. Lokaal Belang hecht buitengewoon veel waarde aan bomen, ons ‘groene kapitaal’. Heel veel inwoners en toeristen genieten van deze natuurpracht. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem en dus ook de biodiversiteit. Bomen hebben ook een enorme capaciteit in de opname van CO2. In de huidige klimaatdiscussie al helemaal relevant. Wij maken ons zorgen over deze, soms massale, bomenkap, maar daarnaast ook over het meldingssysteem en de wijze van communiceren; met die naar inwoners in het bijzonder. Vele reacties vanuit de samenleving laten in ieder geval zien hoezeer ook de samenleving hecht aan groen en bomen. De uitzending van ‘De Monitor’ van gisteren en de uitzending van Nieuwsuur begin maart, tonen de ernst van de situatie in ons land aan. De centrale vraag is nu: worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd? Wij hebben daar grote twijfels over.


2. Algemene werkwijze en communicatie kapaanvragen en vergunningen:
De bestaande werkwijze kapvergunningen houdt in dat de aanvragen daarvoor zeer summier vermeld staan in de ‘gemeenteberichten’ (‘Gemeente Barneveld Nieuws’ in de Barneveldse Krant) met daarbij alleen adres en aantal bomen. Welke bomen dat ter plaatse precies zijn, is niet duidelijk. Bij een aanvraag kan een inwoner ook geen bezwaar indienen. Bij de daaropvolgende verleende vergunning staat er dan nog bij (als het van toepassing is): kappen (van het aantal bomen) met herplant.  De formele publicatie van de bekendmakingen gebeurt digitaal in het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als je dan digitaal op zoek gaat op de gemeentelijke website (www.barneveld.nl/bekendmakingen) of www.officielebekendmakingen.nl vind je dezelfde summiere informatie, niets meer en niets minder. Terwijl er wel naar verwezen wordt.  Vanaf het moment van een verleende vergunning, kan een inwoners pas bezwaar indienen. De wijze waarop staat onder de digitale versie. In deze bekendmaking staat o.a.:  ‘Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.’  Dat betekent dus dat de bomen gedurende de periode van het indienen van een bezwaar en het beoordelen van het bezwaar, gewoon gekapt kunnen worden. Wat is het bezwaar van inwoners dan nog waard? Het indienen van een ‘voorlopige voorziening’ is voor een inwoner geen sinecure. Het wordt met deze werkwijze inwoners erg moeilijk gemaakt daadwerkelijk een bomenkap tegen te houden. Nog los van het bezwaar op de vergunning zelf. 


3. Het vervolgtraject  
Hierin vallen een aantal zaken op:
Enkele voorbeelden:

 • Schoonengweg 6, Voorthuizen, 45 bomen
  In eerste instantie (21 december 2018) was er een aanvraag omgevingsvergunning voor kap van 45 bomen ingediend. Op 31 januari stond de vermelding ‘Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure, Schoonengweg 6 Voorthuizen, kappen 45 bomen´ in de gemeenteberichten. Lokaal Belang heeft bij de gemeente nagevraagd wat dat betekende. Op 8 februari kregen wij de uitleg dat de omgevingsvergunning voor de 45 bomen bij een (bestemmings-)plan voor Schoonengweg 6 hoorde, maar dat voor kap van meer dan 20 bomen in het buitengebied er melding bij de provincie gedaan moest worden op grond van de Wet Natuurbescherming, in plaats van een aanvraag bij de gemeente. Of die melding inmiddels bij de Provincie was gedaan, was onbekend. De procedure is dat bij geen reactie vanuit de Provincie de indiener na 6 weken mag gaan kappen. Lokaal Belang vindt dit geen goede zaak. Want: Hoe goed wordt dit dan beoordeeld? Wat en hoe krijgen omwonenden hier dan iets over te zien en wat kunnen zij daar nog mee? Wie publiceert dat en waar?  En in hoeverre houdt de gemeente zicht op wat er verder mee gebeurt? 
   
 • ​Lunterseweg, Barneveld, 8 bomen
  De Lunterseweg is van enige lengte en er staan op meerdere plekken bomenrijen. Het is voor inwoners niet duidelijk om welke bomen het precies gaat en wat de reden van kap is. Op deze wijze kunnen inwoners zich geen goed beeld scheppen van de situatie en in een later stadium, na vergunningverlening, niet onderbouwd een bezwaar indienen. Dus, waar gaat het precies om en wat kunnen inwoners nog?
   
 • Tolnegenweg 65, Voorthuizen, 22 bomen
  Bij dit bericht wordt aangegeven dat er geen vergunningsplicht is. Maar is hier wel een melding verplicht? Gaat dit proces verder en hoe dan; wat kunnen inwoners hiermee? Dat is hier geheel onduidelijk.
   
 • Verbindingsweg 17, Voorthuizen, 28 bomen
  Hier wordt aangegeven dat de aanvraag is ingetrokken. Maar is daarmee het gehele proces van de baan? Of valt deze aanvraag onder een andere regeling, bijvoorbeeld die van de Wet Natuurbescherming waarbij er een melding bij de Provincie gedaan moet worden? Voor inwoners is dit onduidelijk waardoor zij er niets mee kunnen.
   
 • Espeterweg, Barneveld, 2 bomen
  Op 6 september is de kapaanvraag gedaan. Op 20 september vond vergunningverlening plaats. Om welke bomen gaat het precies gaat en wat is de reden van kap? Daarnaast lezen wij dat bezwaar maken geen ‘schorsende werking' op de kap heeft. Inwoners hebben bijna geen redelijke kans meer iets tegen deze kap te doen.


4. Lokaal Belang constateert helaas het volgende:

 • Uit deze publicaties is het voor inwoners volstrekt onduidelijk wat er aan de hand is aangezien de informatie zeer summier is.
 • Door de formulering van de publicaties, ‘Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘, kan bij inwoners zelfs de suggestie gewekt worden dat een aanvraag ingetrokken is of ‘on hold’ staat. Inwoners worden hiermee op het verkeerde been gezet.
 • In publicaties is niet direct te zien of er een relatie is met een eerdere aanvraag, soms zelfs van vele maanden eerder. Inwoners kunnen zich hierdoor geen goed beeld scheppen van de situatie.  
 • Door deze manier van communiceren en publiceren, verdwijnen kapaanvragen bij de inwoners in onze gemeente uit beeld. Inwoners zijn daardoor logischerwijs niet meer alert op ontwikkelingen.
 • Als de gemeente/indiener bij een melding naar de Provincie na 6 weken wachten niets hoort, dan mag er gekapt worden. Geen inwoner die dit doorheeft. Erger nog, voor inwoners is er zelfs geen mogelijkheid tot bezwaar. Het gevolg is hier onherroepelijke kap van bomen, het groene kapitaal en daarmee het verdwijnen van groen.
 • Bij doorklikken op ‘berichten over uw buurt’ of op berichten op de website ‘Overheid.nl’ (de officiële publicaties) is er geen extra informatie te vinden. Dat laatste geldt voor alle kapvergunningen.  
 • De motivatie/reden voor de kapaanvraag mist. Inwoners kunnen daardoor niet of heel moeizaam betrokken blijven bij ontwikkelingen in hun leefomgeving en begrijpen wat de reden is voor de ingreep in hun omgeving.
 • Na verlening van een kapvergunning, is het voor inwoners heel moeilijk om de daadwerkelijke kap nog tegen te houden. Het risico bestaat dat bomen al gekapt zijn voordat het bezwaar überhaupt is behandeld. Indienen van bezwaren lijkt hiermee een lege huls.  
 • Het aanvragen van een voorlopige voorziening is logischerwijs een drempel waarmee het inwoners moeilijk gemaakt wordt daadwerkelijk iets voor hun omgeving en dus het groene kapitaal, te kunnen betekenen. Er wordt, onterecht, uitgegaan van de kennis, kunde, financiële middelen en durf van inwoners om een voorlopige voorziening aan te vragen.
 • De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Bij door derden of door de gemeente zelf gewenste bomenkap, voor bomen buiten de bebouwde kom, met 21 of meer bomen op een rij en/of een bos met een oppervlakte van 10 of meer are, is de Provincie het bevoegd gezag. De gemeente/indiener hoeft slechts een melding te doen. Het meldingssysteem en de communicatie hierbij door de gemeente, is echter voor inwoners onduidelijk, niet pro-actief en niet transparant. Immers, worden deze meldingen wel gepubliceerd? Bovendien is het voor inwoners (praktisch) onmogelijk bezwaar in te dienen met alle gevolgen van dien: Bomenkap, verlies van groen, gevolgen voor waterhuishouding, het ecosysteem/biodiversiteit. 


Wij stellen de volgende vragen:

 1. Worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd?
 2. Wat is het bezwaar van inwoners waard?
 3. Graag een reactie van het college op bovengestelde voorbeelden (par. 3) en constateringen (par. 4).
 4. Is het college het met ons eens dat bovengenoemd systeem (van aanvragen, vergunningen, meldingen en communicatie) in het licht van deze tijd én door het college zelf uitgesproken wens tot transparantie, goede communicatie, participatie en de zorg voor het groen in de samenleving, verouderd is en dus ongewenst? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college bereid dit systeem zo spoedig mogelijk, concreet en toereikend aan te passen? Dat wil zeggen: 
  a. Duidelijke, adequate vermeldingen op de websites www.barneveld.nl/bekendmakingen en www.officielebekendmakingen.nl: reden aanvraag, duidelijke adressering, duidelijkheid over bedoelde bomen, bijbehorende tekening.
  b. Duidelijke vermelding van aanvragen en vergunningverlening in de krant.
  c. Duidelijke, adequate vergunningverlening: zie vermeldingen (a,b) + respecteren van bezwaartermijn van 6 weken (dus geen kap tijdens deze 6 weken en de behandeling van het bezwaar). 
  d. Meer uitleg over de mogelijkheden van inwoners tot bezwaar dan wel voorlopige voorziening? 
  e. Met betrekking tot dit laatste (voorlopige voorziening) is Lokaal Belang van mening dat deze eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Is het college het daarmee eens? Zo nee, waarom niet? 
 6. Heeft het college zicht op alle kapmeldingen in het buitengebied die bij de Provincie worden ingediend? Hoe worden inwoners over dergelijke meldingen in hun woonomgeving geïnformeerd? Waar worden deze meldingen gepubliceerd en kunnen deze worden meegenomen in de gemeenteberichten?
 7. Ondersteunt het college de beleidswens van Lokaal Belang ‘Geen bomenkap, tenzij…’ (zwaarwegende redenen, bv veiligheid)?
  Zo nee, waarom niet?
  Is het college bereid om zowel binnen- als buiten de bebouwde kom te allen tijde te zoeken naar creatieve oplossingen om bomen te behouden (daar waar de gemeente erover gaat)?  
  Zo nee, waarom niet? 
   

Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh 

 

Bijlage 1: Bronnen
Bijlage 2: Gemeenteberichten m.b.t. Schoonengweg 6, Voorthuizen 

content image

Bijlage 1: Bronnen

content image
content image

Barneveldse krant 31-1-2019