Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB aangaande glasvezel en snel internet in 7 kernen van onze gemeente

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande glasvezel en snel internet in zeven kernen van onze gemeente.

Een leven zonder internet? Ondenkbaar… Snel internet is onontbeerlijk in het hedendaagse leven. Lokaal Belang beschouwt een goed functionerend internet daarom als een primaire behoefte (conform de nutsvoorzieningen). Deze bestuursperiode zou er verder gegaan worden met de aanleg van glasvezel in een deel van het buitengebied van de gemeente Barneveld. Daarnaast hebben, op Barneveld en Voorthuizen na, de andere 7 kernen in onze gemeente, geen glasvezel, geen snel internet. Lokaal Belang wil heel graag glasvezel in deze zeven waardevolle kernen in onze gemeente en zal zich daarvoor blijven inzetten.

In een voorgaande bestuursperiode (2014-2018) is er 2 miljoen euro vrijgemaakt en gelabeld voor de aanleg van dit glasvezel. De uitvoer daarvan is toen goed van start gegaan. De laatste jaren waren er soms wat knelpunten (zie ook schriftelijke vragen 6-3-2019). Echter, al sinds halverwege 2018 vraagt Lokaal Belang regelmatig om ‘de stand van zaken’ met het oog op een goede besteding van dit geld en, indien aan de orde, een goede bestemming voor het eventuele overgebleven geld. Wij zagen het bijvoorbeeld voor ons de inwoners van het buitengebied te compenseren voor de forse investering (1600,- euro). die zij, in tegenstelling tot de inwoners in de kernen Barneveld en Voorthuizen, moesten doen om glasvezel te krijgen.

Wij hebben de afgelopen jaren goed contact gehad met de betreffende ambtenaar en meermaals gevraagd naar de ontwikkelingen en de mogelijkheden. Het doel was om duidelijkheid te krijgen wanneer het onderwerp als raadsvoorstel op de raadsagenda zou komen teneinde het gesprek hierover te kunnen aangaan en het eventuele overgebleven geld te bestemmen. Tot onze schrik lezen wij in de LTA dat het college meent over het overgebleven geld geen raadsvoorstel meer te willen indienen, maar een collegebesluit wenst te nemen én, bij navraag, dit geld aan de algemene reserve wil toevoegen. Het gaat hier ook nog om maar liefst 1 miljoen euro (!), dus 50% van het totale bedrag wat in 2014 is gereserveerd en gelabeld om onze inwoners te voorzien van het zo belangrijke snelle internet.
 

 1. Bent u het met ons eens dat snel internet onontbeerlijk is in het hedendaagse leven en een goed functionerend internet daarom als een primaire behoefte (conform de nutsvoorzieningen) voor zowel inwoners als ondernemers gezien moet worden?
 2. Wat is de reden dat u meent dat het besluit over het overgebleven geld (1 miljoen euro) een collegebesluit moet zijn en geen raadsvoorstel? Wij wijzen in dit verband niet alleen op uw eerdere uitspraken een raadsvoorstel te zullen indienen maar óók op de financiële verordening en dan met name artikel 2; Autorisatie begroting (waaronder de algemene reserve) en begrotingswijzigingen. Duiding: de raad gaat erover.
 3. Bent u met ons van mening dat het heel belangrijk en wenselijk is ook de andere zeven kernen in onze gemeente te voorzien van glasvezel; snel internet?
 4. Wat is de reden dat u dit gereserveerde en dus gelabelde geld in de algemene reserve wilt storten, op de grote hoop dus, en niet wil bestemmen voor andere glasvezel- dan wel snel internet projecten in onze gemeente? Lokaal Belang vindt het bijzonder om deze reservering vrij te laten vallen, terwijl het probleem niet is opgelost.
 5. Bent u met ons van mening dat we ons, daar waar mogelijk, moeten inzetten op aanleg van glasvezel in alle kernen van onze gemeente? Wij maken ons namelijk zorgen dat dit nog niet gebeurd is.
 6. Bent u bereid om op uw voornemen terug te komen en deze bestemmingswijziging cq. begrotingswijziging voorafgaande aan de Kadernota (uiterlijk in de raad van 26 mei a.s.) als raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen? Graag een toelichting.
 7. KPN en ABP hebben vanochtend een plan gepresenteerd waarin zij in 5 jaar de dekkingsgraad van glasvezel gaan opschroeven naar 80% van alle Nederlandse huishoudens. Is het college bereid om actief contact te zoeken met KPN om de 7 kernen van onze gemeente, die tot op heden verstoken zijn van snel internet, toegevoegd te krijgen aan het plan van KPN? Tenminste, als er geen andere, nog snellere plannen zijn.
  https://www.ad.nl/economie/jaren-eerder-glasvezel-voor-duizend-dorpen-en-plattelandskernen-door-joint-venture-kpn-en-abp~aa414a02/
  https://www.gelderlander.nl/economie/jaren-eerder-glasvezel-voor-duizend-dorpen-en-plattelandskernen-door-joint-venture-kpn-en-abp~aa414a02/


Vriendelijke groeten,

namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, Raadslid, fractievoorzitter