Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB aangaande uitspraak Rechtbank Den Haag m.b.t. geuroverlast

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, dat het huidige wettelijke systeem burgers in het buitengebied niet voldoende beschermt met betrekking tot geuroverlast. Met die uitspraak wordt de overheid medeverantwoordelijk voor het aanpakken van geuroverlast en kunnen omwonenden die geurhinder ervaren dit verhalen op de overheid.  De uitspraak van de rechter ging over bestaande casussen. Uit de uitspraak bleek dat de rechtbank schadevergoedingen toekende in die gevallen waar de norm fors werd overschreden. Boven de norm, waarbij de rechter schadevergoeding toekende, worden vergunningen niet meer verleend.

Op 18 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verhogen van de geurnormen in de gemeente Barneveld. Het doel van deze verhoging was om woningbouw mogelijk te maken op een aantal beoogde woningbouwlocaties zonder de rechten van de veehouders in te perken. Daardoor kunnen bouwprojecten in zoekgebieden met een hogere geurbelastingnorm doorgang vinden.

In het raadsvoorstel van 18 november 2021 lazen wij ook dat een effect zou kunnen zijn, dat de geurbelasting op een aantal plaatsen hoger zal zijn dan wenselijk wordt geacht en dat de bewoners van deze wijken meer geurhinder zullen ervaren. Vooral deze kanttekening was voor Lokaal Belang de belangrijkste reden om destijds als enige partij niet in te stemmen met dit raadsvoorstel.

Onze fractie heeft de volgende vragen:

  1. Hoe duidt uw college de uitspraak van de Rechtbank Den Haag met betrekking tot de situatie in de gemeente Barneveld? Uit de uitspraak van de Rechtbank Den Haag blijkt dat inwoners onvoldoende worden beschermd tegen stank omdat de huidige geurnormen zijn gebaseerd op behoud van uitbreidingsmogelijkheden van veehouders en niet op het voorkomen van geurhinder die volgens de uitspraak een reëel gezondheidsrisico vormt.
  2. Wat zijn de gevolgen van het verhogen van de geurnormen in 2021 voor de gemeente Barneveld in relatie tot de uitspraak van de Rechtbank Den Haag? Is het mogelijk dat de verhoging van de geurnorm een tegenovergesteld effect heeft, namelijk vertraging van woningbouw in zoekgebieden met een hogere geurbelastingnorm in plaats van het mogelijk maken van woningbouw?
  3. Wat zijn de gevolgen voor veehouders in onze gemeente die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag?
  4. Heeft de uitspraak van de Rechtbank Den Haag op korte termijn gevolgen voor een aantal bouwlocaties in de gemeente Barneveld die in de nabijheid van zoekgebieden liggen waarbij er sprake is van een hogere geurbelastingnorm?
  5. Kunt u een schatting maken van de hoeveelheid burgers en veehouderijen die gevolgen zullen ondervinden van de implicaties van deze uitspraak? Indien dit beeld onvoldoende is, kunt u hiervoor een inventarisatie maken?
  6. Heeft het verhogen van de geurnormen in onze gemeente effect gehad op het aantal klachten met betrekking tot geuroverlast? Zijn deze toegenomen? En indien deze cijfers bekend zijn, wilt u deze met ons delen?


Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Lokaal Belang
Jan Willem van den Born

Barneveld, 27 september 2022