Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB bouw goedkope woningen Garderen


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande bouw goedkope koopwoningen in Garderen.

Lokaal Belang heeft 17 november j.l. kennisgenomen van de tussentijdse rapportage Contouren Woonvisie, gericht aan de gemeenteraad. Het is goed dat er een woonvisie in ontwikkeling is; een toekomstgerichte planning komt de gemeente ten goede. Zeker als er al sprake is van een grote woningdruk. In deze rapportage wordt echter eens temeer duidelijk dat er voor de kern Garderen geen plannen zijn om koopwoningen te realiseren in de categorie goedkoop. In 2013 werd de laatste woning gerealiseerd die binnen deze categorie te plaatsen is. Daar de genoemde rapportage ziet op de periode tot en met 2024, kan dus worden gesteld dat er in Garderen straks gedurende 11 jaren niet één (0) woningen gebouwd zijn die gelabeld kunnen worden als goedkope koopwoningen.

Er is in Garderen sprake van een demografische onbalans die de leefbaarheid van het dorp op termijn in gevaar brengt. Daar maken wij ons zorgen over. Lokaal Belang stelt dat dit niet iets is wat ons overkomt, maar dat dit een keuze is. En wel een keuze van de weg van de minste weerstand. Planontwikkeling in Garderen is namelijk per definitie kleinschalig vanwege de beperkte ruimte en mogelijkheden. Daarom is de meest eenvoudige keuze om in deze plannen te kiezen voor dure koopwoningen in het kader van financierbaarheid van een project. Deze keuze wordt dan ook voortdurend in deze (overigens sporadisch voorkomende) plannen gemaakt. Met iets meer creativiteit zijn andere keuzes ook zeker mogelijk.

Ter illustratie de bevolkingsopbouw van Garderen afgezet tegen het percentage gemeentebreed: (zie onderaan de pagina)
In de illustratie is duidelijk te zien dat in 2008 (slechts 12 jaar geleden) Garderen parallel liep met het gemeentelijk gemiddelde. Tussen 2008 en 2019 is het percentage van de bevolking in de leeftijdsgroep 45+ in Garderen van 36% gegroeid naar 54%, in dezelfde periode groeide dit percentage in de gehele gemeente van 37% naar 41%.

Naast bovengenoemde zaken is er in het voorjaar van 2020 de motie Startnotitie Woonvisie 2020 – 2025 aangenomen, die klip en klaar stelt waar bestemmingsplannen aan dienen te voldoen voor wat betreft diversivisering in koop versus huur en goedkoop versus middelduur versus duur. De daarbij mede door Lokaal Belang ingediende motie die aangenomen is, en als doel heeft het zorgen voor voldoende woonruimte voor mensen met een kleinere beurs zoals o.a. jongeren, starters, ouderen en jonge gezinnen met een modaal inkomen, wordt voor Garderen geheel terzijde geschoven. Dit blijkt uit de eerder genoemde rapportage Contouren Woonvisie. Dat vindt Lokaal Belang buitengewoon jammer voor Garderen en onbegrijpelijk gezien de ondubbelzinnige status van een door de raad aangenomen motie.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat er gestreefd wordt naar een gezonde mix van woningbouw, waar het mogelijk is voor jongeren en jonge gezinnen om een woning te verwerven. In de kleine kernen staat Lokaal Belang voor een gefaseerde, structurele woningbouw waar jonge mensen de drager zijn van de leefbaarheid van deze kernen, zoals ook al vermeld staat in ons verkiezingsprogramma van 2018. Dit bevordert ook de doorstroming. En, gefaseerd, omdat er een groot verschil is tussen één keer per tien jaar 50 huizen of elk jaar 5 huizen. De eerste vorm geeft desastreuze gevolgen voor de school en de sportverenigingen.

Elk dorp, ook Garderen, verdient het om jonge mensen te mogen huisvesten. Omdat vooral zij de dynamiek aan een dorp geven die het verschil maakt tussen een verzameling huizen en een echte samenleving.

Wij stellen de volgende vragen:

  1. Kan het college uitleggen hoe de tussentijdse rapportage Contouren Woonvisie gezien moet worden in relatie tot de in 2020 aangenomen motie Startnotitie Woonvisie 2020 – 2025 voor wat betreft de woningbouwplannen in de kern Garderen?
  2. Is het college het eens met Lokaal Belang dat het niet wenselijk is dat één van haar kernen, namelijk Garderen, steeds verder afdrijft van de gemiddelde leeftijdsopbouw in onze gemeente?
  3. Zo ja, is het college bereid hier middels sturing bij woningbouwplannen eraan bij te dragen deze ontwikkeling te wijzigen?
    Zo nee, hoe ziet men dan de toekomst van Garderen?
    En: Is het college dan bereid deze visie eerlijk met de inwoners van Garderen te delen?
  4. Lokaal Belang ziet graag dat het college, voor het uitkomen van de definitieve woonvisie, in een memo aan de raad komt met concrete plannen die de onevenwichtigheid van de huidige plannen compenseert door middel van een voorstel dat ziet op gefaseerde, structurele woningbouw met daarin een grote plaats voor goedkope koop- en huurwoningen in Garderen.
    Is het college daartoe bereid? Graag een toelichting op uw antwoord.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam

Barneveld, 7 december 2020

content image

Illustratie: de bevolkingsopbouw van Garderen afgezet tegen het percentage gemeentebreed

Dit filmpje is voor coronatijd opgenomen, namelijk in aanloop naar de verkiezingen in 2018! Zie ook onze pagina Bouwen en Wonen uit het Verkiezingsprogramma.