Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB kapwerkzaamheden Kromme Akker


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de werkzaamheden t.b.v. Bestemmingsplan Kromme Akker Zuid II.

Als onderdeel van BP Kromme Akker Zuid II hebben er op een perceel aan de Groote Elstweg snoei- en kapwerkzaamheden plaatsgevonden. Omwonenden hebben ons benaderd om hun bezorgdheid uit te spreken en vragen te stellen. In het betreffende gebied huist en broedt de ijsvogel, een beschermde vogelsoort. Er vinden werkzaamheden plaats gedurende het broedseizoen van deze vogel. De werkzaamheden vinden plaats vooruitlopend op een nog goed te keuren bestemmingsplan. Ook blijkt bij navraag dat er bomen gekapt zijn zonder de daarvoor benodigde kapvergunning. Door deze signalen ontstaat bij ons bezorgdheid over de zorgvuldigheid van het proces, en dan in het bijzonder communicatie naar de inwoners en zorg voor de natuur.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Is het snoei- en kapwerk op het juiste moment uitgevoerd, dit vooral in het licht van het broedseizoen van de daar aanwezige beschermde vogelsoort?
  2. In hoeverre heeft de gemeente invloed op dit soort werkzaamheden als deze worden uitgevoerd door de eigenaar van het perceel? En wat als deze werkzaamheden worden uitgevoerd zonder vergunning? Worden er door het college inhoudelijke gevolgen aan gegeven? Zo ja, welke dan?
  3. Is er bij de plannen rekening gehouden met de aanwezigheid van de beschermde ijsvogel? Wij hebben begrepen dat er op basis van wet- en regelgeving eisen zijn gesteld aan bouwwerkzaamheden in relatie tot ijsvogels. Graag een toelichting.
  4. Is er sprake van een broedende ijsvogel en kan het broedsel verstoord zijn? Zo ja, wat kan er gedaan worden om dit te herstellen?
  5. Is er contact (geweest) met de Vogelbescherming of het aanpassen van de oevers naar een flauwere uitvoering invloed heeft op de aanwezigheid van ijsvogels?
  6. Klopt het dat er bomen gekapt zijn zonder dat hier een vergunning voor is afgegeven? Zo ja, hoe heeft het kunnen gebeuren en belangrijker nog; hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen?
  7. Waarom zijn deze werkzaamheden al uitgevoerd vooruitlopend op een nog vast te stellen bestemmingsplan? Als de raad andere keuzes maakt is er zonder reden ingegrepen in de natuur.


In afwachting van uw reactie,
G.H. Kevelam, raadslid
A.S. van Amerongen, raadscommissielid

Barneveld, 16 april 2021