Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB m.b.t. nieuw advies Regio Foodvalley (RFV)

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen over het voorstel van Regio Foodvalley om nieuwe grote logistieke bedrijven naar de gemeente Barneveld te halen.

Op 23 september jl. heeft de gemeenteraad van Barneveld gesproken over ontwikkelbeelden en verstedelijking. Daarbij heeft de raad o.a. ingestemd met het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort, de Ruimtelijke Verkenning regio Foodvalley en de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Gisteren vernamen wij dat de Economic Board van Regio Foodvalley (RFV) met een advies gekomen is aangaande verdere verstedelijking van onze gemeente en de mogelijke komst van grote logistieke bedrijven naar onze gemeente.

De inkt van de beleidsstukken is nog maar net droog en nu al vliegen de nieuwe adviezen ons om de oren. Adviezen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Allereerst valt het ons op dat nu ook RFV, in navolging van de regio Amersfoort, met een plan komt om het Rijnvallei-terrein te ontwikkelen voor woningbouw. Overigens een plan dat 4 jaar geleden al in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang stond. Maar nieuw in deze discussie is dat de RFV met name kijkt naar Barneveld, Veenendaal-De Klomp en Veenendaal-Ede als locatie voor de bouw van 40.000 woningen.

Daarnaast ziet RFV de gemeente Barneveld als ideale gemeente om als logistiek middelpunt te dienen voor de groei van RFV. Letterlijk: “We willen in ieder geval voor de grotere bedrijven met veel mobiliteitsbewegingen de focus nu richten op Barneveld.” Er komt zelfs een ‘aanjaagteam’ om ervoor te zorgen dat de eerste initiatieven volgend jaar al gestart kunnen worden. Tevens spreekt RFV tot onze grote verrassing plotseling over “de wens van de regio om een railterminal dichterbij te kunnen brengen”. Deze laatste uitspraak staat overigens haaks op de opmerkingen in de Regionale Ruimtelijke Verkenning op blad. 39 waar staat: “De mogelijkheid om te komen tot een railterminal aan de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn kan daarvoor een uitstekende brug vormen, maar er is nog weinig bekend over effecten hiervan op bijvoorbeeld de doorstroming op het spoor. “

Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

  1. Het is Lokaal Belang een volkomen raadsel dat de bovengenoemde inzichten van RFV met betrekking tot woningbouwlocaties en logistieke bedrijvigheid niet met de gemeenteraad gedeeld zijn voorafgaande aan de behandeling van de Ruimtelijke Verkenning regio Foodvalley. Was het college ook verrast met deze nieuwe inzichten?
  2. Is het college voorafgaande aan het advies van RFV om grote nieuwe logistieke bedrijven naar Barneveld te halen op de hoogte gebracht van dit advies?
  3. Is het college het met Lokaal Belang eens dat de groei van honderdduizenden extra vrachtwagenbewegingen (mogelijke komst railterminal plus nieuwe grote logistieke bedrijven) gecombineerd met de groei naar 85.000 inwoners, een in potentie enorm gevaar met zich meebrengt? Namelijk dat het nu al drukke verkeer op onze overvolle wegen door deze plannen helemaal compleet shocking klem zal komen te staan van en naar alle toegangswegen naar A1 en A30 en binnen Barneveld dorp en mogelijk ook Voorthuizen zelf?
  4. Is het college het Lokaal Belang eens dat onze infrastructuur niet berekend is op dergelijke enorme verkeersstromen?
  5. Onlangs is bekend geworden dat de kwaliteit van de gemeentelijke wegen de laatste jaren sterk verslechterd is. Het rapportcijfer is slechts een 4.3 en daarnaast heeft uw college geopperd dat het kwaliteitsniveau verder verlaagd kan worden om kosten te drukken. Dit zeer tegen de wens van Lokaal Belang in. Maar ook tegen de expliciete opdracht van de raad in, dat het niveau op basis moet zijn voor alle wegen. Is het college het met Lokaal Belang eens dat onze wegen een enorme toename vanwege de wens van Regio Foodvalley om “grote bedrijven met veel mobiliteitsbewegingen” naar Barneveld te halen eenvoudigweg niet aankunnen; zowel op bereikbaarheid als kwaliteit?
  6. Wat betekent zoveel extra vrachtwagenbewegingen voor de kwaliteit van onze lucht die door de fijnstofproblematiek in onze gemeente volgens het laatste RIVM rapport in nu al in het gedrang gekomen is (Op de 3e (!) plaats van Nederland als het gaat om fijnstof)?
  7. Waar Lokaal Belang al jaren voor waarschuwt wordt met advies van RFV m.b.t. verdere verstedelijking helaas verder bewaarheid. Namelijk de gretige ogen waarmee (na de regio Amersfoort) nu ook RFV richting gemeente Barneveld kijkt. Namelijk een in potentie enorme bouwlocatie die blijkbaar samen met Veenendaal een oplossing moet bieden voor de regio om voor 2040 40.000 woningen te bouwen. Kan het college duiden waarom RFV met name de gemeenten Barneveld en Veenendaal noemt als belangrijke verstedelijkingslocatie?
  8. Wat vindt het college zelf van deze ontwikkelingen? Maakt zij zich net zoals wij zorgen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

 

Lees ook het artikel in de Barneveldse Krant (24 nov): Regio Foodvalley: ‘Toekomstige woningbouw en logistieke bedrijven vooral in Barneveld’