Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen huisvesting Quadvereniging De Veluwse Zandhappers

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen rondom huisvesting van de Quadvereniging de Veluwse Zandhappers.

In de afgelopen jaren heeft Lokaal Belang veelvuldig aandacht en inzet gevraagd voor de Quadvereniging de Zandhappers aangaande hun huisvestingsvraagstuk 1. Lokaal Belang vindt het van belang dat ook deze vereniging geholpen wordt aan een (tijdelijke en) structurele huisvesting. Echter, de afgelopen jaren trok deze vereniging telkenmale aan het kortste eind. Wij erkennen dat sommige huisvestingsvraagstukken minder makkelijk zijn dan andere. Maar, ook deze vereniging maakt onderdeel uit van onze samenleving en kent een goede reputatie; ook deze vereniging doet ertoe. In algemene zin mag ook voor deze vereniging inzet voor een oplossing van het college verwacht worden.

Naar de mening van Lokaal Belang wordt deze vereniging elke keer opnieuw teruggeworpen, op achterstand gezet en niet behandeld in het kader van ‘zelf-samen-gemeente’. In de commissie van 2-11-2021 gaf Lokaal Belang nog aan: ,,Het college hanteert het principe zelf-samen-gemeente, als het gaat om nieuwe accommodaties. Sinds de aangenomen motie 2 geldt voor de quadvereniging echter het principe zelf-zelf-zelf. Die moet het zelf maar uitzoeken. Wat doet de gemeente nu voor deze vereniging, in het kader van zelf-samengemeente? Voor deze vereniging is het telkenmale ‘zelf-zelf-zelf’’. Na al die jaren is de oplossing verder weg dan ooit. Lokaal Belang vindt dat dit niet meer kan. Deze vereniging voelt zich, begrijpelijkerwijs, aan haar lot overgelaten.

De vereniging heeft reeds 4x op eigen kosten een eigen baan moeten realiseren. Bij de laatste keer (verhuizing van Wencopperweg naar de Grote Bosweg) is er vooraf tussen het college en de vereniging afgesproken dat zij dit stuk grond onder dezelfde voorwaarde mochten huren als de Wencopperweg. Dat wil zeggen met een gedoogconstructie. Daar is ook een verslag van.3 In de mailwisseling daarover wordt o.a. door het college aangegeven dat: “Natuurlijk zullen we met jullie en een mogelijke bezwaarmaker in gesprek gaan voor we gaan handhaven om te kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden waardoor jullie kunnen blijven zitten op de plek.”Dit is ook de normale werkwijze; het college treedt in overleg met de betrokkenen, teneinde een passende oplossing te vinden voor de kwestie die voorligt. Zo blijkt dat uit tal van zaken en dat is prima. Hier lijkt het college echter de handen ervan af te trekken. De ODDV is kennelijk niet verzocht het handhavingsverzoek in te trekken en dat verbaast ons. Het college volhardt juist in de stelling dat de situatie niet voldoet aan het bestemmingsplan 5 . Dat is technisch waar, maar het college gaat voorbij aan de historie en gedane beloften. Vanwaar toch deze verharding als het om deze vereniging gaat? Daarnaast werkt de ODDV in opdracht van de gemeente. Van het college mag dus ook regie worden verwacht richting de inzet van de ODDV. De vereniging wordt vervolgens geadviseerd een tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen wat zij in april 2021 ook doet. Telefonisch is door een juridisch medewerker van de gemeente bevestigd dat zij dit goed ingediend hebben. Echter, later worden steeds aanvullende eisen gesteld. Een enorme bureaucratische berg die veel tijd, geld en kennis vergt, waardoor de berg alleen maar hoger wordt. De situatie lijkt voor de vereniging steeds meer onhaalbaar; het bestaan staat onder druk. Dat betreurt Lokaal Belang.

Tot slot het accommodatiebeleid. Deze sportvereniging is net zoals alle andere sportverenigingen onderdeel van onze samenleving. En vele junioren en senioren vinden daar elke week hun sportplezier en vele vrijwilligers zetten zich elke keer in voor de vereniging. Waarachtig dus ontmoeting, sociale cohesie. Maar wat lezen wij in het accommodatiebeleid; alle verenigingen met huisvestingsvraagstukken ontvangen een dikke plus als het gaat om ontmoeting en inclusie, behalve de Zandhappers. Multifunctionaliteit ontvangt tevens een min, dit in tegenstelling tot de meeste anderen. Dat is vreemd want de vereniging geeft telkenmale aan volop mogelijkheden te zien voor samenwerking. Een clubhuis zou door meerdere verenigingen gebruikt worden, er is ruimte voor bijvoorbeeld Jeu de boules / Petanque etc. Helaas opnieuw een negatieve en afwijzende houding naar deze vereniging. De kansen voor de vereniging worden opnieuw kleiner; opnieuw een klap in het gezicht. Gezien de huidige treurige situatie, de omvang en complexiteit van het dossier mede in relatie tot de beperkte tijd in de commissie stellen wij hier schriftelijke vragen over.
 

 1. Wat is de reden dat u kennelijk niet de ODDV op de hoogte heeft gesteld van de bijzondere situatie en niet verzocht heeft het verzoek tot handhaving in te trekken? Juist omdat dit een belofte van uw kant was, het staand beleid is en omdat er sprake is van een tijdelijke situatie? Dan mag toch een helpende houding van het college verwacht worden? Wij wijzen in dit verband nog eens op uw regierol.
 2. De vereniging geeft aan telkenmale, achteraf met nieuwe eisen te worden geconfronteerd als het gaat om de tijdelijke wijziging omgevingsvergunning.
  a. Klopt het dat u en/of de ODDV de vereniging steeds met nieuwe eisen confronteert
  b. Bent u met ons van mening dat doordat u een vereniging met zulke grote opgaven confronteert het de vereniging opnieuw steeds moeilijker maakt?
  c. Bent u het met ons eens dat na alles wat er al gebeurd is, dit verzoek eigenlijk onevenredig veel, teveel, van een vereniging vraagt? Zeker omdat het gaat om een tijdelijke situatie?
  d. Ondanks het feit dat in het algemeen de kosten voor een omgevingsvergunning voor de aanvrager zijn en tegemoetkoming een precedent zou kunnen scheppen, bent u alsnog bereid deze vereniging tegemoet te komen in de kosten? Tenslotte, deze vereniging heeft het steeds ‘zelf-zelf-zelf’ gedaan. Na alles wat er gebeurd is, is een geste vanuit het college goed te verantwoorden vindt Lokaal Belang.
 3. Dan het voorgestelde accommodatiebeleid en bijlage 2 in het bijzonder.
  a. Wat is de reden dat u de Zandhappers een negatief oordeel toebedeelt over ‘ontmoeting en inclusie’? Waar is dat concreet op gestoeld? Welke criteria precies?
  b. Waarom zouden de Zandhappers geen aandacht hebben voor ontmoeting en inclusie?
  c. Is er met de Zandhappers gesproken over hun invulling van ontmoeting en inclusie binnen hun vereniging?
  d. Is er met de andere beoordeelde verenigingen gesproken over hun invulling van ontmoeting en inclusie binnen hun verenigingen?
  e. Gezien hun sociale activiteiten, hun verenigingsleven, hun verantwoordelijke rol als het gaat om sportief gedrag, ook naar de omgeving, is het college bereid deze ‘min’ ten aanzien van ‘ontmoeting en inclusie’ te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?
  f. Wat is de reden dat de vereniging op voorhand voor multifunctionaliteit een ‘min’ ontvangt?
  g. Is er met de diverse sportverenigingen overleg geweest om te bezien of het mogelijk is om samen met de diverse sportverenigingen die een huisvesting zoeken, te werken aan een gezamenlijke oplossing? Zo nee, waarom niet? Er is tenslotte op 7 juli 2021 een motie 6 aangenomen, mede door LB ondertekend, die nadrukkelijk aandacht vraagt voor huisvestingsproblemen van sportverenigingen in relatie tot het overgebleven stuk grond op de Hanzeweg-Zuid van 40.000 m2. Zo ja, zijn de Zandhappers actief betrokken in dit overleg? Zo nee waarom niet?
  h. Bent u bereid om de ‘min’ als het gaat om multifunctionaliteit te heroverwegen?
 4. Wij zijn teleurgesteld in het besluit van de meerderheid van de raad met betrekking tot de motie aangaande milieueffecten en geluidsoverlast en het minder snel honoreren van huisvestingsvraagstukken van sportverenigingen, want: Wij hebben ten tijde van de bespreking nadrukkelijk gewaarschuwd voor het negatieve effect op het huisvestingsvraagstuk van de Zandhappers. Juist ook vanwege het feit dat ook zij verantwoordelijkheid nemen als het gaat om duurzaamheidsontwikkelingen.
  a. Erkent u het negatieve effect van deze aangenomen motie voor de Zandhappers?
  b. Bent u met ons van mening dat na de hele geschiedenis dit een nieuwe klap is voor de vereniging?
  c. Om nog een andere reden is Lokaal Belang verbaasd en teleurgesteld. De meerderheid van de raad heeft ingestemd met een ‘’positieve grondhouding ten aanzien van een railterminal als een gewenste ontwikkeling in de gemeente’’ wat circa 80.000 vrachtwagenbewegingen per jaar extra oplevert (dat is nog exclusief groei en overslag maar wel inclusief de toename van fijnstof en stikstof…). Bent u het met ons eens dat als u (het was uw raadsvoorstel) een positieve grondhouding heeft ten aanzien van een railterminal, toch tenminste een positieve grondhouding zou moeten hebben aangaande het bestaan van de Zandhappers en ze creatief, dienend en helpend tegemoet moet treden?


Wij vragen u vriendelijk u tot het uiterste in te spannen de vragen voorafgaande aan de commissie te beantwoorden. Daar zouden wij u erkentelijk voor zijn.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken, Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 18 februari 2022
Foto: De Veluwse Zandhappers


1 Onder andere:
10-11-2021 Amendement LB beleidstoevoeging voor sportaccommodaties in de knel (verworpen) 06-10-2021 Motie (LB) eerlijk en transparant afwegingskader bij huisvesting (verworpen)
09-12-2020 Amendement (LB) verduidelijking APV t.a.v. crossen i.h.k.v. de Zandhappers (verworpen)
07-07-2020 agenderingsverzoek Memo huisvesting sportverenigingen i.h.k.v. de Zandhappers
21-10-2019 schriftelijke vragen LB inzet huisvesting de Zandhappers
25-06-2019 rondvraag commissie te maken kosten voor onderzoek door de Zandhappers

2
06-10-2021 Motie (Pro98, SGP, CDA, CU met steun van BI) (aangenomen) Initiatieven met meer geluidsoverlast en milieuvervuiling minder snel honoreren

3
26-11-2021 Communicatieverslag Gemeente-ODDV-ZH maart 2020-november 2021 (in overleg opvraagbaar)

4
08-06-2021 Mail gemeente > de Zandhappers “Natuurlijk zullen we met jullie en een mogelijke bezwaarmaker in gesprek gaan voor we gaan handhaven om te kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden waardoor jullie kunnen blijven zitten op de plek.”

5
25-01-2022 Antwoorden schriftelijke vragen VVD

6
07-07-2021 Motie (CU, BI, SGP, LB) gebruik resterende grond maatschappelijke functies zoals sportaccommodaties (aangenomen