Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen in het Pastoriebos

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang opnieuw schriftelijke vragen aangaande ontwikkelingen in ’Het Pastoriebos’ in Voorthuizen.

Lokaal Belang is verbijsterd over de recente ontwikkelingen rondom ‘Het Pastoriebos’; een uiterst gevoelig dossier waarbij vele inwoners, lokale én landelijke organisaties zich tot het uiterste hebben ingespannen om te voorkomen dat dit unieke stukje (monumentaal) groen in het hart van Voorthuizen, verwoest zou worden. Helaas, de meerderheid van de raad besloot, zonder enige vorm van aantoonbaar draagvlak in de samenleving, te kiezen voor beton, steen en staal. Dit, terwijl het ook anders had gekund.

U als college bent, samen met de projectontwikkelaar, de kerk en aannemers, medeverantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoer van het door de meerderheid van de gemeenteraad genomen besluit. U heeft tenslotte door uw toezeggingen medewerking verleend aan de totstandkoming en uitrol van het bestemmingsplan. Men mag daarom verwachten dat een college, na alle gebeurtenissen en begrijpelijke emoties, zich tot het uiterste inspant om de gevolgen van het besluit, voorzichtig, zorgvuldig en transparant vorm te geven, zeker richting de samenleving van Voorthuizen. Ofwel, stevig regie houdt. Helaas blijkt niets minder waar. Het vertrouwen van al die betrokkenen in ‘de gemeente’ rondom de gang van zaken en de besluitvorming was al laag. Opnieuw loopt dit vertrouwen een forse deuk op. Onbegrijpelijk. En dat nu zelfs de rechter de kap van ‘Het Pastoriebos’ heeft moeten stilleggen; hoe heeft het zover kunnen komen?

Vanuit het actiecomité Behoud het Pastoriebos werden wij uitvoerig én onderbouwd op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van de afgelopen 2 weken.

 • Op 2 december heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het college en een vertegenwoordiger van het actiecomité aangaande de komende werkzaamheden in ‘Het Pastoriebos’. Er zijn enkele afspraken gemaakt:
  - Vanuit het actiecomité lagen nog bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunningen ten behoeve van de kap van 30 bomen ¹ . Uit de correspondentie blijkt dat er een akkoord is gesloten dat de bezwaarschriften door het actiecomité zouden worden ingetrokken waarbij als tegenprestatie het college de ‘ondergroei’ onder de bomen zou sparen.
  - De kap van de 30 bomen zou gaan aanvangen op dinsdag 14 december 07:30 a.s. waarbij, volgens afspraak, er netjes en voorzichtig zou worden gewerkt om de waardevolle ondergroei te behouden. De afspraak was zodanig, dat om 07:30 uur eerst nog een koffiemoment met het actiecomité, de gemeente en de uitvoerders zou zijn om alles nog eens goed door te nemen.
  - Er is op geen enkel moment voor-, tijdens of na het gesprek door het college melding gemaakt van de op handen zijnde kap van, blijkt nu, 10 december.
 • De omgevingsvergunning ² van 14 oktober jl. geeft aan dat de Provincie op basis van Wet natuurbescherming (Wnb) toestemming moet geven voor de kap van in totaal 59 bomen waarvan 10 bomen onderdeel zijn van de 30 bomen onder a. Die toestemming is tot op heden niet verleend. In het genoemde overleg op 2 december heeft het college aangegeven dat de Provincie geen toestemming wilde verlenen in het kader van deze omgevingsvergunning.
 • Op basis van de onder b. genoemde voorwaarde van de Wnb-toestemming van de provincie vonden de advocaat van B. van Helden en het actiecomité het niet nodig om een voorlopige voorziening aan te vragen om eventuele kap tegen te gaan. Tenslotte, men dient zich aan een dergelijke voorwaarde te houden.
 • Op vrijdagochtend 10 december begon plots de sloop van het Pastoriebos (niet zijnde de 30 bomen onder a.) waarbij van bescherming van de ondergroei overigens geen sprake was; de ondergroei is weggehaald. De uitvoerders konden geen afgegeven kapvergunning en toestemmingsverklaring in het kader van de Wnb laten zien toen daar door het actiecomité om gevraagd werd. Vertegenwoordigers van de gemeente en kerk waren hier ook bij aanwezig en maanden de uitvoerders vooral door te gaan met hun sloopwerkzaamheden, ondanks het indringende verzoek van het actiecomité te stoppen op basis van het ontbreken van Provinciale toestemming.
 • Het actiecomité heeft zich toen tot het college gewend om in te grijpen, maar die heeft daar geen gehoor aan gegeven.
 • Het actiecomité heeft vervolgens direct via hun advocaat bezwaar gemaakt bij de Raad van State (RvS) en hen verzocht de kap stil te leggen. De advocaat heeft tevens een klacht ingediend bij de Commissaris van de Koning tegen het college van B&W en de Burgemeester aangaande het niet handhavend optreden.
 • De Politie heeft de situatie, inclusief foto’s, vastgelegd.
 • De RvS heeft de kap 10 december om 13:15 uur stilgelegd.

Betrouwbare overheid

 1. Bent u met ons van mening dat, zeker op een dossier met zo een emotionele lading die raakt aan het vertrouwen in de politiek en waar polarisatie op de loer ligt, een prudente en inlevende houding op zijn plaats is?
 2. Bent u ook met ons van mening dat die verworven rechten die een omgevingsvergunning zou kunnen bieden, een eigen proactief, betrouwbaar communiceren en handelen van het college, niet in de weg staan?
 3. Bent u met ons van mening dat op basis van vraag 1 en 2 en de in de commissie- en raadsvergaderingen uitgesproken ’werken aan vertrouwen in dit dossier’ het college had moeten inzetten op het serieus nemen vd inwoners, inzet op het laten zien van vergunningen, het geven van uitleg en het handhaven waar nodig?

Bezwaarschriften en juridische gevolgen

 1. Waarom heeft u gemeend het actiecomité te moeten verzoeken bezwaarschriften in te trekken?
 2. Waarom was het intrekken van de bezwaarschriften door het actiecomité zo belangrijk voor u?
 3. Bent u zich ervan bewust dat als u inwoners verleidt om bezwaarschriften in te trekken, dit de juridische mogelijkheden van inwoners beperkt?
 4. Heeft u het actiecomité gewezen op de juridische consequenties van het intrekken van de bezwaarschiften?
 5. Was er een jurist bij het overleg aanwezig om de vertegenwoordigers van het actiecomité deze juridische gevolgen uit te leggen?
 6. Bent u van mening dat u, als sterke overheid en het actiecomité inhoudelijk gelijkwaardige partners waren in het overleg van 2 december jl.?
 7. Bent u zich er tevens van bewust dat als u voor een dergelijke werkwijze kiest, u zich als college tot het uiterste moet inspannen om de gemaakte ‘deal’ met inwoners zeer zorgvuldig na te komen en nog veel zorgvuldiger over moet communiceren? Zeker in het licht van vragen 1,2,3.
 8. Het college stelt zich in het openbaar altijd op het standpunt dat er geen uitspraken worden gedaan tijdens lopende juridische procedures. Kunt u uitleggen waarom u tijdens de lopende juridische procedures (de beroepsprocedure bij de Raad van State) in een niet te controleren overleg met inwoners, ‘deals’ sluit?

Inhoudelijke gevolgen

 1. Bent u zich ervan bewust dat er door diverse partijen beroep is aangetekend bij de Raad van State en daarnaast nog twee bezwaarprocedures lopen, waarbij dus de mogelijkheid bestaat dat het genomen besluit van 6 oktober vernietigd kan worden?
 2. Uit de stukken (Toelichting, bijlage 8 en bijlage 18) bij de vaststelling van het bestemmingsplan op 6 oktober 2021 trekken wij de conclusie dat de aanvraag Wnb nog in behandeling is. Ook in de omgevingsvergunning d.d. 14 oktober 2021, bijlage bij het gecoördineerde besluit, wordt namelijk de aanvraag Wnb bij de provincie genoemd. Daarbij wordt duidelijk gesteld dat er pas begonnen mag worden met het uitvoeren van het plan als er toestemming is volgens de Wnb:
  Wet natuurbescherming
  Voor uw plan heeft u ook een toestemming nodig volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). U heeft deze op 22 maart 2021 aangevraagd. U heeft hiervan een kopie meegestuurd bij uw aanvraag van de omgevingsvergunning.
  Beide aanvragen komen met elkaar overeen. Dit betekent dat wij u de aangevraagde omgevingsvergunning kunnen geven. De aanvraag voor de toestemming volgens de Wnb wordt apart beoordeeld door de provincie Gelderland. Wanneer de provincie besluit dat u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u van de provincie een aparte toestemming om uw plan uit te voeren.
  Let op: u mag pas beginnen met het uitvoeren van uw plan als u de omgevingsvergunning heeft én de toestemming volgens de Wnb.
 3. Waaruit zou volgens u blijken dat er toestemming zou zijn m.b.t. de Wet  natuurbescherming? In de brief van de Provincie d.d. 22 maart 2021 (laatste blz. Bijlage 8) lezen wij namelijk het volgende: “Het besluit wordt eerst in ontwerp vastgesteld en zes weken ter inzage gelegd op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen in deze periode reageren op het ontwerpbesluit” Dit besluit is nergens terug te vinden. Een BOA van de Provincie wist het actiecomité zelfs te melden dat de Provincie de vergunning geweigerd heeft.
 4. Erkent het college dat de tekst uit de omgevingsvergunning d.d. 14 oktober 2021 bij het beoordelen van de ontstane situatie een zeer belangrijke rol speelt?
 5. Waarom bent u niet ingegaan op het verzoek van het actiecomité om handhavend op te treden? Kennelijk zagen de Provincie en de RvS genoeg reden om acuut te stoppen, waarom het college niet?
 6.  Is het college het met ons eens dat onduidelijkheid (over status Wnb-aanvraag) en miscommunicatie (voor welke bomen geldt de afspraak?) rond dit dossier een groot effect kan hebben, in dit geval zelfs met onomkeerbare gevolgen? Immers, er is sprake van 3 omgevingsvergunningen met daarin een overlap m.b.t. van de 10 dode sparren, er liepen bezwaren en er is beroep ingesteld.
 7. Ongetwijfeld waren de intenties in het overleg van 2 december van beide kanten goed. Maar punt is en blijft dat een deal sluiten die deels ook nog eens gaat over bomen uit het gecoördineerde besluit waar beroep tegen loopt, niet kan. Bent u dat met Lokaal Belang eens? 16. a. Bent u met ons van mening dat inwoners van het college mogen verwachten dat zij te allen tijde regie houdt op en een verantwoordelijke houding naar inwoners aanneemt ten aanzien van ontwikkelingen in de samenleving, zeker een politiek gevoelige als deze?
 8. En bent u met ons van mening dat welke betrokkenen het ook betreft (projectontwikkelaar, aannemer, kerk, anderen) inwoners ervan uit moeten kunnen gaan dat het college in het belang van inwoners en de vertrouwensrelatie tussen inwoners en overheid, op een zorgvuldige wijze met deze betrokkenen relevante ontwikkelingen communiceert, afstemt en ingrijpt als dit noodzakelijk is? Wij wijzen in dit verband nogmaals op uw medeverantwoordelijkheid in dit dossier.
 9. Hoe heeft het dan zo mis kunnen gaan?

Wij verzoeken u elke vraag afzonderlijk te beantwoorden.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 12 december 2021
 

¹  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-390723.html
   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-390733.html

²  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-358337.html

content image
content image