Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB aangaande houtstook en fijnstofproblemen in onze gemeente

Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande houtstook en een artikel in De Stadsbron over fijnstofproblemen in onze gemeente.

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente in een schone en gezonde omgeving wonen. Dat geldt niet alleen voor wonen alleen; ook de lucht die wij inademen moet schoon en gezond zijn.
Op  21 januari boog de gemeenteraad zich tijdens de commissie Grondgebied over het onderwerp houtstookoverlast, geagendeerd door de fractie van Pro98. Tijdens dit gesprek werd er gepleit voor maatregelen om overlast door houtstook te verminderen. Een van de mogelijkheden is een stookverbod op momenten dat het RIVM met een ‘stookalert’ komt. Dit stookalert wordt uitgegeven op momenten dat er sprake is van mist of windstille situaties. Lokaal Belang kwam met het idee om de gemeentelijke afvalwijzer, een zeer populaire app die door veel van onze inwoners gebruikt wordt, daarvoor te gebruiken. De wethouder deed op deze avond de toezegging dat hier serieus naar gekeken zal worden en op teruggekomen zou worden. Helaas hebben wij daar nog geen antwoord op mogen ontvangen.

Op 24 maart jl werden wij opgeschrikt door een zeer alarmerend artikel in de Stadsbron over de fijnstofproblematiek in de gemeente Barneveld www.destadsbron.nl/nl/fijnstof waar op detailniveau, zelfs op straatniveau, locaties te vinden zijn in onze gemeente waar de fijnstofconcentraties inktzwart kleuren. Dit zijn locaties die vol staan met megastallen volgens het artikel. Genoemd werden hier o.a. de Schoenlapperweg en de Akkerweg in Voorthuizen, de Wesselseweg in Barneveld en Kootwijkerbroek, gebieden tussen de Achterveldseweg en de Scherpenzeelseweg en nabij de Valkseweg in Barneveld.


In het kader van de houtstook en het artikel in De Stadsbron heeft Lokaal Belang de volgende vragen:

 1. Kan het college op korte termijn een RIVM stookalert toevoegen aan de gemeentelijke afvalwijzer app? Op deze manier kunnen onze inwoners snel op de hoogte gebracht worden als er aanleiding is om geen hout te stoken.
 2. Bent u bereid om naast deze app uit te zoeken of er nog meer mogelijkheden zijn buiten de afvalwijzer, om zgn. stookwaarschuwingen naar buiten te brengen indien meteorologische omstandigheden daartoe aanleiding geven? 
 3. a. Heeft het college kennisgenomen van het artikel in De Stadsbron?
  b. Is het college het met Lokaal Belang eens dat de informatie in dit artikel aanleiding geeft om op zeer korte termijn een open en brede discussie aangaande fijnstofproblematiek met elkaar te voeren om een begin te maken met oplossingen die moeten leiden tot schonere en gezondere lucht in de gemeente Barneveld? 
 4. Wat is het beleid van uw college met betrekking tot het vergunningenbeleid voor nieuwe (mega)stallen in onze gemeente in combinatie met de fijnstofproblematiek?
 5. Wat is het beleid van uw college met betrekking tot bestaande megastallen en de fijnstofproblematiek?
 6. Kunt u ons op de hoogte houden of en hoe er momenteel geïnvesteerd wordt om de fijnstofemissies tot aanvaardbare niveaus terug te brengen? Graag een toelichting.
 7. In uw coalitieakkoord schrijft uw college bij het onderwerp Milieu en Ruimtelijke Ordening dat u de in gang gezette regionale aanpak luchtkwaliteit voortzet. Kunt u aangeven hoe u dit de afgelopen drie jaar vorm heeft gegeven?
 8. Bent u het met ons eens dat de nieuwste cijfers aanleiding geven om het huidige beleid aangaande de fijnstofproblematiek nieuwe impulsen te geven en te versnellen omdat het helaas niet goed gaat met de luchtkwaliteit in onze gemeente?
 9. Indien vraag 8 met ‘ja’ wordt beantwoord; bent u bereid en zo ja wanneer, om met een plan van aanpak te komen aangaande de fijnstofproblematiek met als doel een aanvaardbare (gezonde) luchtkwaliteit? Graag een toelichting.


Met vriendelijke groet,
Jan Willem van den Born

Barneveld, 26 maart 2021

content image
content image
content image