Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB uitstel Beleidsplan Openbare Verlichting


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het steeds maar weer uitstellen van de nieuwe beleidsnota Openbare Verlichting.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de maandrapportage augustus 2020, waarin vermeld staat dat het beleidsplan Openbare Verlichting, dat was geagendeerd voor oktober 2020, verschoven wordt naar het 1ste kwartaal 2021. Helaas moeten we constateren dat het proces naar een nieuw, actueel beleidsplan inmiddels diverse aanpassingen kent, telkens wordt uitgesteld en zo veel meer tijd vergt dan was voorzien én beloofd.

Beknopte tijdlijn
In de Lange Termijn Agenda (LTA) is terug te lezen dat er in eerste instantie een actualisatie zou plaatsvinden in november 2017, dat bij nader inzien een raadsvoorstel moest worden voor in mei 2018. Op 4 juli 2018 heeft de raad ingestemd met een procesvoorstel “dat leidt tot een medio 2019 aan de raad voor te leggen voorstel voor digitaal beeldend beleid openbare verlichting”. Op 31 oktober 2019 is de uitgangspuntennotitie, een collegevoorstel, in de commissie grondgebied besproken. Het wachten is nu op de uitwerking in een beleidsnota. Deze nota was geagendeerd voor februari, toen april, toen mei, toen juli, toen oktober 2020 en nu dus 1 ste kwartaal 2021 (aldus de LTA).

Lokaal Belang heeft meerdere malen en nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het onderwerp verlichting in de openbare ruimte. O.a. al in maart 2018 met schriftelijke vragen n.a.v. de adviesbrief van de jongerenraad. Ook in de agendacommissie hebben we vanaf 2018 regelmatig gevraagd naar de voortgang. We hebben daar onze zorgen en bezwaren geuit over het alsmaar uitstellen van dit belangrijke thema. Het gaat immers over de veiligheid van onze inwoners.

We realiseren ons dat er met de uitgangspuntennotitie een stap is gezet en dat deze notitie enige houvast biedt. Echter, wij vinden dat door alle uitstel er te veel tijd zit tussen de eerste stappen, november 2017, het collegevoorstel oktober 2019 en het uiteindelijke raadsvoorstel waar wij als raad iets van kunnen vinden en over gaan besluiten. De melding 1ste kwartaal 2021 biedt ons onvoldoende zekerheid over het vervolg; wanneer komt het plan daadwerkelijk naar de raad?


Lokaal Belang stelt de volgende vragen:

  1. We gaan herfst/winter 2020 tegemoet. Deze donkere maanden vragen om een goede openbare verlichting, die bijdraagt aan sociale veiligheid en verkeersveiligheid voor onze inwoners. Heeft het nieuwe uitstel richting een raadsvoorstel momenteel effect op de planvorming en/of uitvoering rond verlichting? Blijven er vragen en wensen liggen? Zo ja, hoe gaat het college daarmee om?
     
  2. Lokaal Belang ziet graag dat er vaart wordt gezet achter de afronding van het nieuwe beleidsplan en dat er een duidelijke afspraak over de planning gemaakt wordt. Nog langer uitstel vinden wij onwenselijk. Gezien de tijdlijn van bijna 3 jaar(!) kan en mag de coronacrisis wat ons betreft niet of nauwelijks een argument zijn voor het uitstel.
    a. Is het college het met ons eens dat het hoog tijd wordt dat het beleidsplan wordt afgerond en door de raad kan worden vastgesteld; inclusief voorstellen voor de uitvoer?
    b. Is het college bereid toe te zeggen dat we het raadsvoorstel uiterlijk januari 2021, maar zo mogelijk eerder, tegemoet kunnen zien en bespreken? Zo nee, waarom niet?
    c. Is het college tevens bereid indien er dringend gewenste maatregelen voortvloeien uit het beleidsplan, deze met prioriteit te behandelen en deze zoveel als mogelijk vóór de zomer van 2021 afgerond te hebben?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 5 oktober 2020

 

Bijlagen:
1. Schriftelijke vragen Lokaal Belang maart 2018 ‘straatverlichting in de gemeente Barneveld’
2. Bijlage schriftelijke vragen Lokaal Belang straatverlichting, adviesbrief Jongerenraad
3. Beantwoording schriftelijke vragen straatverlichting