Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen over aanpak doorgaande wegen in Voorthuizen


Barneveld, 14 juli 2020

Geacht College, Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de plannen voor afwaardering van een aantal wegen in Voorthuizen in verband met de nieuwe rondweg.

In november 2019 is de Voortse Ring in gebruik genomen. De opening van deze rondweg heeft geleid tot een duidelijke verbetering voor Voorthuizen. Het effect op de andere wegen dwars door Voorthuizen is merkbaar, de hoeveelheid verkeer op die wegen is afgenomen. Echter, dit alles roept ook nieuwe vragen op over het vervolg, de plannen voor afwaardering van die doorgaande wegen.

Lokaal Belang is de afgelopen periode benaderd door een aantal bewoners aan de Apeldoornsestraat, de Rembrandtstraat en de Hoofdstraat over de huidige en toekomstige verkeerssituatie op genoemde straten. Deze bewoners komen bij ons met suggesties voor de inrichting van de wegen en vragen zich af wanneer de gemeente er iets aan gaat doen. De opmerkingen hebben vooral betrekking op veiligheid, hoge snelheden en daarmee samenhangende geluidsoverlast. Ook niet-bestemmingsverkeer (o.a. vrachtwagens) wordt genoemd.

Voor Lokaal Belang is verkeersveiligheid en goede bereikbaarheid belangrijk. Tevens vinden wij dat bij de herinrichting van wegen, zeker als er verkeer remmende maatregelen worden getroffen, er goed gekeken zou moeten worden naar de wensen van aanwonenden en het effect op de leefbaarheid en het woonklimaat. Bij het toepassen van drempels of plateaus is wat ons betreft het geluidsaspect (bijvoorbeeld m.b.t nachtrust) een aandachtspunt. Met betrekking tot Voorthuizen denken we dat het tijd wordt om bewoners bij de plannen te gaan betrekken of in ieder geval te gaan informeren over de stand van zaken.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. In november 2019 is in de Barneveldse Krant een artikel verschenen ‘Doorgaande wegen Voorthuizen eindelijk rustig’. In dit artikel wordt op detailniveau gesproken over een aantal mogelijke verkeersmaatregelen, die besproken zijn met een aantal partijen: Plaatselijk Belang, VVN, Keolis en Cumela. Ons valt de zin op: ‘Een eis van de provincie Gelderland is dat de doorgaande wegen snel worden afgewaardeerd, nu de automobilisten via de Voortse Ring het alternatief hebben..”
  a. Wat verstaan het college én de provincie precies onder de term ‘afwaardering’ en welke eisen zijn er door de provincie gesteld?
  b. Heeft de provincie een tijdslimiet meegegeven en kunnen we daarmee in de problemen komen als er niet op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan deze afwaardering (uit de SOK)?
   
 2. Over de Rembrandtstraat ontvingen wij vóór de aanleg van de rondweg al klachten over hard rijden en onveiligheid op de oversteekplaatsen met name voor overstekende kinderen. Wij hebben dit punt dan ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma. “Nu er minder verkeer is, wordt er wel harder gereden” volgens een aanwonende. “Hierdoor hebben de bewoners aan de Rembrandtstraat hetzelfde probleem als de bewoners aan de Stationsweg, klapperende karren en containers op de drempels. Mogelijk zijn er al plannen en/of voorbereidingen om de inrichting van de Rembrandtstraat aan te pakken na de realisatie van de rondweg, maar aanpassing aan de nieuwe situatie is echt nodig”.
  a. Zijn er op korte termijn, dus snel, structurele aanpassingen en verkeersmaatregelen te verwachten?
  b. Zoniet, zijn er dan tijdelijke maatregelen als overbrugging mogelijk en is het college bereid deze maatregelen toe te passen om de snelheid van het autoverkeer te beperken? Bijvoorbeeld met handhaving en het plaatsen van meerdere smileyborden?
   
 3. Op de Baron van Nagellstraat, de Hoofdstraat en de Apeldoornsetraat wordt door bewoners van Voorthuizen nog veel doorgaand-, niet-bestemmingsverkeer waargenomen. Mogelijk is de situatie nog niet voor iedereen duidelijk. In hoeverre is de bebording om het verkeer naar de rondweg te verwijzen op orde? Is het college bereid deze bebording nog eens goed onder de loep te nemen?
   
 4. De verkeerskundige plannen zijn in de ontwerp/concept-fase en eind vorig jaar besproken met een aantal stakeholders. Lokaal Belang ziet graag, gezien de vele vragen en de ‘radiostilte’ op dit dossier, dat binnenkort de communicatie naar de inwoners van Voorthuizen wordt opgepakt en dat inwoners en zeker de aanwonenden betrokken gaan worden bij de planvorming.
  a. Is het college bereid om met een nieuwsbrief de inwoners te informeren over de stand van zaken?
  b. Is het college van plan en bereid om inwoners de gelegenheid te bieden om te reageren op deze eerste plannen en daarnaast ideeën op te halen, zodat deze betrokken kunnen worden bij de verdere uitwerking? Wij denken hierbij aan een of meerdere inloopavonden.
   
 5. In het krantenartikel wordt gesproken over ‘de komst van de nieuwe snelfietsroute door het dorp’. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de afweging van eventuele scenario’s voor het doortrekken van een snelfietsroute van Holzenbosch naar Blankensgoed zorgvuldig plaatsvindt en wordt hier graag tijdig in betrokken. Gezien het belang van het onderwerp, de eventuele impact (op o.a. bomenkap) en het effect voor inrichting van rotonde De Punt, is het van belang dat wij als raad hier iets van kunnen vinden. Volgens een eerdere planning zou er in de 2 helft van 2019 een raadsvoorstel naar de raad komen over de afwaardering van de wegen in Voorthuizen. Later was er sprake van een procesmemo, maar ook deze hebben wij tot op heden nog niet ontvangen.
  a. Op welk moment en op welke wijze is het college van plan de gemeenteraad in het hele proces te betrekken?
  b. Graag ontvangen wij een toezegging dat wij een raadsvoorstel kunnen tegemoetzien.
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh
Sjoerd van Amerongen

Barneveld, 14 juli 2020


Link naar het krantenartikel: 'Doorgaande wegen Voorthuizen eindelijk rustig'

Bijlage artikel Barneveldse Krant:

content image

‘Doorgaande wegen Voorthuizen eindelijk rustig’


11 november 2019  Redacteur: Wouter van Dijk

VOORTHUIZEN  Met de aanstaande officiële opening van de nieuwe rondweg om Voorthuizen, volgende week vrijdag, is het nu tijd voor plannen om de vooralsnog drukke Hoofdstraat/Apeldoornsestraat dwars door het dorp aan te pakken. ,,De plannen liggen nu op tafel, die zien er goed uit.''

Dat zegt voorzitter Leo Roeloffs van Plaatselijk Belang Voorthuizen. De belangenvereniging zit, samen met partijen als Veilig Verkeer Nederland, busmaatschappij Keolis en Cumela, brancheorganisatie voor de landbouwvoertuigen, bij de gemeente Barneveld aan tafel om die nieuwe inrichting te bespreken. ,,Een eis van de provincie Gelderland is dat de doorgaande wegen snel worden afgewaardeerd, nu de automobilisten via de Voortse Ring het alternatief hebben. En daar was het natuurlijk ook om te doen.''

[KRUISPUNT VERSMALD] De eerste conceptplannen stemmen Roeloffs positief. Zo wordt het kruispunt Apeldoornsestraat-Roelenengweg-Van Effrinkstraat behoorlijk versmald en verdwijnen de verkeerslichten. Het gedeelte tussen De Steenkamp en ongeveer de Sportparkstraat-Molenweg blijft een vijftig-kilometerweg, maar mét maatregelen om inhalen te belemmeren. Er komen aan de zijkant voetpaden. Ter hoogte van de Sportparkstraat komt een plateau en vanaf daar tot aan rotonde De Punt wordt de weg ingericht als dertig-kilometerweg.

[GEVAARLIJKE SITUATIES] ,,Verderop worden gevaarlijke situaties aangepakt, zoals het kruispunt Hoofdstraat-Noordersingel-Evertsenlaan, een plek waar veel ongelukken gebeuren'', zegt Roeloffs. ,,Deze plek wordt verkeersremmend ingericht.'' Ook onder meer de kruising Rembrandstraat-Rubensstraat-Overhorsterweg krijgt een nieuwe inrichting, en er is aandacht voor bestaande kruisingen op de Baron van Nagellstraat in combinatie met de komst van een nieuwe snelfietsroute door het dorp. De nieuwe verkeersmaatregelen die moeten zorgen voor een minder druk Voorthuizens centrum, moeten volgens Roeloffs volgend jaar uitgevoerd worden.

[CENTRUMVISIE] De maatregelen zijn volgens hem bewust losgekoppeld van de plannen voor het gedeelte van de Hoofdstraat door het winkelcentrum. ,,Daarover vindt nog overleg plaats met alle betrokken partijen zoals de ondernemersvereniging en het wijkplatform, om te komen tot een centrumvisie.''

Die visie moet komend voorjaar klaar zijn. Mogelijk spelen binnen dit plan meer groen en bestrating een rol. ,,Het zou mooi zijn als straks het centrum meer één geheel is. Op zaterdag 21 december, krijgt Voorthuizen al een mooie kerstmarkt met de afsluiting van de Hoofdstraat. Zulke afsluitingen kunnen we straks vaker realiseren, bijvoorbeeld tijdens Voorthuizen Straalt en Voorthuizen Loopt. Daar zijn we erg blij mee.''