Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen over de ontwikkelingen/promotie van het plan Pastoriebos

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande ontwikkelingen rondom Bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat; het Pastoriebos.

Lokaal Belang heeft kennis genomen van de brochure ‘De Pastorietuin’ die door de ontwikkelaar van het plangebied, de firma Van Bekkum uit Amersfoort, gemaakt is. Wij hechten eraan vooraf aan te geven dat een commercieel bedrijf natuurlijk alle recht heeft om hun plan op een positieve wijze voor het voetlicht en onder de aandacht te brengen. Wij nemen de firma van Bekkum dan ook niets kwalijk. Wij vroegen ons echter wel even af of het college zich heeft gespecialiseerd in reclame-uitingen, aangezien het college bijgedragen heeft aan de inhoud van deze promotionele glossy.

Duidelijk is dat dit plan, dat al jaren voortsleept, een controversieel onderwerp is; een hoofdpijn-dossier in de volksmond. Al jaren is het Actiecomité Behoud het Pastoriebos actief dat zich op alle mogelijke manieren inzet op dit dossier, vele inwoners in Voorthuizen maken zich zorgen over het mogelijk verdwijnen van groen, de Monumentencommissie heeft nadrukkelijk haar stempel gedrukt over de onwenselijkheid van het plan, diverse Erfgoedverenigingen lieten van zich horen en maakten bezwaar en zo zijn er meer (landelijke) organisaties die zich tegen de plannen uitspreken. Al met al een situatie waarbij voorzichtigheid, behoedzaamheid en bovendien zorgvuldigheid vanuit het college verwacht mag worden.

De raad heeft gemeend een bezoek te moeten brengen aan het Pastoriebos teneinde een nog beter beeld van de situatie te krijgen. Vanwege corona is dit niet doorgegaan en op de langere baan geschoven. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage en er wordt beoogd het uiteindelijke bestemmingsplan eind september in de commissie te bespreken en besluitvormend in de raad op 6 oktober a.s.
 

 1. Is het college het ermee eens dat het de gemeenteraad is die in haar rol de besluiten neemt over bestemmingsplannen?
 2. Zekerheidshalve; bent u zich er van bewust dat de door u gedane toezeggingen aan het bedrijf Van Bekkum geen ‘status’ hebben? Tenslotte, de gemeenteraad heeft als hoogste orgaan de bevoegdheid over dit plan te besluiten.
 3. Is het college het ermee eens dat, zeker bij controversiële onderwerpen, het college terughoudendheid moet betrachten ten aanzien van hun zienswijze bij (ontwerp-)bestemmingsplannen in relatie tot
  a. de commerciële ontwikkelaar?
  b. de fase waarin het proces zich bevindt? Graag een afzonderlijk antwoord op beide vragen.
 4. Wat is de reden dat het college ervoor gekozen heeft mee te werken aan deze promotionele glossy van een commercieel bedrijf, nog voordat de raad een bezoek heeft kunnen brengen aan het Pastoriebos, inwoners en maatschappelijke organisaties via zienswijzen hebben kunnen reageren op het ontwerp en het uiteindelijke bestemmingsplan het licht heeft kunnen zien?
 5. Op welke wijze heeft het college gecontroleerd of de inhoud van de brochure, zowel in woord als in beeld, strookt met de werkelijkheid en de feiten (ontwerpbestemmingsplan)? Graag een concrete toelichting.
 6. Is het college van mening dat de gemeenteraad en de inwoners, inhoudelijk op een juiste manier zijn voorgelicht?
  Op basis waarvan is dat?
 7. a. Is het college van plan vaker bij (omstreden) plannen mee te gaan werken aan dergelijke promotionele brochures van commerciële bedrijven teneinde het plan te ‘verkopen’ aan de raad, inwoners en andere betrokkenen?
  b. Gaat dit de nieuwe manier worden om om te gaan met de gemeenteraad?
 8. Lokaal Belang heeft contact opgenomen met het bedrijf en zij lieten weten dat zij deze brochure wilde maken teneinde ‘’het werkelijke verhaal’’ voor het voetlicht te brengen en het plan ‘’presentabel’’ te maken voor inwoners, kerkleden en raadsleden. Daarvoor is o.a. een tekstschrijver ingehuurd om interviews af te nemen met betrokkenen. Het Actiecomité is gevraagd een bijdrage te leveren maar zij hebben om hun moverende redenen daarvan afgezien, wat hun goed recht is. Is het college met ons van mening dat als er een brochure over een bestemmingsplan gemaakt wordt met als doel ‘’het werkelijke verhaal’’ te vertellen, het college zich, nog los van andere bezwaren, zich ervan moet vergewissen dat alle kanten van het verhaal daadwerkelijk worden belicht? Dus zowel voor- als tegenstanders?
 9. Is het college met ons van mening dat als blijkt dat de ene kant van het verhaal, om welke reden dan ook, niet zal worden belicht, het college zijn bijdrage voor een dergelijke brochure moet intrekken?
 10. Wij zijn ook verrast dat tenminste de Monumentencommissie niet is gevraagd mee te werken aan de brochure. Uiteraard is het commerciële bedrijf Van Bekkum vrij de mensen en organisaties te vragen die zij willen. Maar, bent u met ons van mening dat de Monumentencommissie een belangrijke rol heeft gespeeld en nog steeds speelt in dit dossier? Zij hebben tenslotte tegen dit plan geadviseerd waar u als college van afgeweken bent. U heeft zelfs geprobeerd de monumentenstatus van een deel van het gebied af te halen.
 11. Bent u met ons van mening dat dorpenbeleid inhoudt dat inwoners en maatschappelijke organisaties van een dorp op een gepaste, volledige en juiste wijze moeten worden voorgelicht, zowel in woord als in beeld? Zeker door de overheid, de gemeente in dit geval?
 12. In het licht van het door u gewenste dorpenbeleid 2.0, gaat deze handelwijze onderdeel zijn van het informeren van de raad, inwoners en maatschappelijke organisaties?
 13. Bent u met ons van mening dat u met de medewerking aan deze promotionele brochure van een commercieel bedrijf voorbij gaat aan de rol van de raad? Tenslotte, met deze brochure wordt beïnvloeding van de raad, inwoners en maatschappelijke organisaties beoogd terwijl de procedure mb.t. ter inzage legging en de zienswijzeprocedure nog lopen, de stukken dus nog niet definitief zijn, het bezoek nog moet worden afgelegd en het debat nog moet plaatsvinden.
 14. Als u nu op deze situatie en brochure terugkijkt, bent u met ons van mening dat de medewerking hieraan eigenlijk een flinke faux pas van het college was?


Wij wachten uw antwoorden met belangstelling af, waarvoor alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld 29 juni 2021