Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen over plannen Oosterbos en Johannabos


Lokaal Belang maakt zich zorgen over nieuwe mogelijke ontwikkelingen in het Johannabos in Voorthuizen en het Oosterbos in Barneveld. Mijntje Pluimers heeft namens de LB-fractie een aantal vragen ingediend.

Zie ook de krantenartikelen in de Barneveldse Krant: Gemeente Barneveld wil ´donker´ Oosterbos aanpakken en Lokaal Belang: 'Zorgen over bosplannen'


Schriftelijke vragen:
Graag stel ik u op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 schriftelijke vragen omtrent de plannen aangaande het Oosterbos (Barneveld) en het Johannabos (Voorthuizen).

Op 10 april verscheen een artikel in de Barneveldse Krant over plannen van de gemeente m.b.t het Oosterbos. Hier werd geschreven over een ‘educatieve functie’. Daarnaast zou het bos een meer ‘open karakter moeten krijgen om het aantrekkelijker voor inwoners te maken’. Daarvoor moet er ‘uitgedund’ worden (lees: bomenkap). Wanneer het bos onder handen genomen zou worden is niet bekend. Het bos is 9,9 ha groot en de gemeente is eigenaar (volgens www.hondenuitlaatbos.nl), maar valt buiten de bebouwde kom grenzen.

Op diezelfde 10 april is er een bijeenkomst in Voorthuizen omtrent het Johannabos geweest. Vertegenwoordigers van Lokaal Belang waren daarbij aanwezig. Onlangs is er onderhoud uitgevoerd (bomenkap). Nu heeft de gemeente het idee ‘ om iets met het bos te gaan doen, wellicht iets educatiefs voor de jeugd’.
Er zijn die avond vragen gesteld over wat de visie, de planning en de beslismomenten omtrent dit bos zijn. Daar bleef het antwoord op schuldig. Er was wel een idee om een werkgroep met inwoners in het leven te roepen om te bekijken wat er mogelijk is. Het gevoel leeft echter dat het een en ander al besloten is. Dit mede omdat het kappen vorig jaar februari al zonder overleg begonnen is en dat dit nu is voortgezet, ook zonder overleg.
De gemeente zegt er een ‘echt bos’ van te willen maken wat wel 15 jaar kan duren. Het bos is 10,9 ha groot en de gemeente is eigenaar (volgens www.hondenuitlaatbos.nl), maar valt buiten de bebouwde kom grenzen.

Lokaal Belang hecht grote waarde aan het behoud van het in onze gemeente aanwezige groen en de bossen in het bijzonder. Bomen zijn belangrijk vanwege hun economische, ecologische en maatschappelijke waarde. Bomen geven verkoeling, reguleren hemelwater, bieden schuilplaatsen voor dieren, vangen vervuilende stoffen op, geven rust en hebben positieve invloed op de waarde van een huis. Deze waarde wordt groter naarmate de boom ouder wordt. De grootschalige bomenkap in het verleden heeft ons zorgen gebaard. Daarnaast vindt Lokaal Belang draagvlak onder de bevolking aangaande dit soort plannen, erg belangrijk. Natuureducatie en duurzaamheidseducatie voor onze kinderen, achten wij ook waardevol.

Lokaal Belang is niet gerust op de mogelijke ontwikkelingen in deze 2 bossen en stelt daarom de volgende vragen:
 

 1. Is er een verband tussen de plannen van de gemeente rondom het Johannabos en het Oosterbos? Zo ja, welke?
 2. De suggestie die wordt gewekt, zowel in het krantenartikel als op de informatieavond, is dat de gemeente er in zijn geheel over gaat.
  Klopt die aanname? Zo ja, op grond waarvan kan de gemeente over deze bossen beslissen?
 3. Aangezien de bossen buiten de bebouwde kom grenzen vallen zoals deze in de raad van 27 september 2017 zijn vastgelegd, de bossen groter zijn dan 10 are, roept dit de vraag op wie nou eigenlijk over de bossen gaat. Tenslotte, alleen indien een bos buiten de bebouwde kom valt maar kleiner is dan 10 are, gaat de gemeente er over. Wie maakt de plannen? Wie beslist uiteindelijk over deze plannen? Wie voert de plannen uit?
 4. Moeten er voor de kap van de bomen een vergunning aangevraagd worden of wordt er een kapmelding gedaan? Door wie? Aan wie? En wie beslist daar dan over?
 5. Op basis waarvan komt de gemeente met de plannen omtrent deze bossen?
  Binnen welke door de gemeente gesteld kader vallen die?
 6. In Barneveld kennen we het biologisch centrum (functie: natuureducatie) en daarnaast wordt het ‘Geldersch Erf’ (functie o.a.: duurzaamheidscentrum) in het Schaffelaarse bos ontwikkeld. Vanwaar het idee van de gemeente om in de genoemde bossen nog eens een ‘educatieve functie’ te ontwikkelen? Tenslotte, is het niet veel beter eerst te investeren in het bestaande biologisch centrum (dat al wat zorgen heeft omtrent bestaans- en huisvestingszekerheid) en de functie van het ‘Geldersch Erf’ af te wachten?
 7. Waarom wordt er gekozen voor een ‘werkgroep’ bestaande uit inwoners van Voorthuizen? Hebben deze inwoners daadwerkelijk inspraak?
 8. Hebben de plannen omtrent deze bossen invloed op de aanwezige dieren (vogels met nesten etc.)? Zo ja, welke?
 9. Komt er voor het Oosterbos ook een werkgroep met inwoners uit Barneveld net zoals in Voorthuizen? Zo nee, waarom niet?
 10. Bent u bekend met de stichting www.bomenmakelaar.nl? ‘Geef gezonde bomen een nieuw bestaan’
 11. Zou u zich willen verdiepen in deze stichting en zou u open willen staan voor de mogelijkheden die deze stichting biedt? Namelijk, het herplanten van bomen uit gemeenten die deze bomen niet meer willen om zo het arsenaal groen in onze gemeente te vergroten?

 

Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter Lokaal Belang
Raadslid Gemeente Barneveld

content image
content image