Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen over voorzorgsprincipe 5G vergunningcontracten


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de toezegging van het voorzorgsprincipe aangaande vergunningencontractenbeleid rondom 5G door het college.

Op dinsdag 21 januari jl. is mede op verzoek van Lokaal Belang het punt ‘Memo uitrol 5G-netwerk en blootstelling elektromagnetische velden’ in de commissie bestuur geagendeerd en besproken. 5G is een gevoelig en gecompliceerd onderwerp. Lokaal Belang heeft niet de intentie met onderstaande vragen deze kwestie op inhoud te beoordelen (mogelijke gevolgen volksgezondheid). Daarnaast spreken wij het belang van goede communicatie, bijvoorbeeld met hulpdiensten, niet tegen. Maar Lokaal Belang wil wel de vinger leggen bij het (ruimtelijke) proces. Namelijk, het nakomen van beloftes (toezeggingen) over dit onderwerp. Onze fractie heeft gevraagd om, voordat er meer duidelijkheid is rondom de gevolgen van 5G, geen contracten-vergunningen e.d. aan te gaan met providers ten behoeve van 5G. Oftewel, het hanteren van het voorzorgsprincipe. Deze toezegging hebben wij gekregen.

Wij hebben dan ook met verbazing kennisgenomen van het nieuws, mede op basis van de gemeenteberichten van 16 juli jl., dat door Vodafone Libertel BV een aanvraag is ingediend voor een vergunning voor het voor onbepaalde tijd plaatsen van een zendmast nabij Elleboogweg 3 in Terschuur (grenzend aan de A1, tegenover Hoevelakenseweg 164), ten behoeve van ‘mobiele telefonie’. In de aanvraag van 3 juli 2020 hiervoor, wordt gesproken over het oprichten van een 37,5 meter hoge mast waarvoor ook 3 bomen moeten wijken. Verder lezen wij dat Vodafone Libertel BV, in samenspraak met de gemeente, heeft bepaald dat T-Mobile zal ‘sharen’. Ons is verteld dat de antennes die t.z.t op de mast geplaatst gaan worden, ook voor 5G gaan worden gebruikt.

U zult begrijpen dat wij vinden dat dit in tegenspraak is met de door u gedane toezegging. Lokaal Belang hecht waarde aan het nakomen van beloften en een goede informatievoorziening naar de raad en inwoners. Daarom de volgende vragen:

 1. Klopt het dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van ‘mobiele telefonie’ ook geschikt is voor het gebruik van 5G en/of daarvoor gebruikt zal kunnen worden?
 2. Klopt het dat het college invloed heeft op de beoordeling van deze omgevingsvergunning? Oftewel, is het college in staat deze vergunning af te (laten) wijzen? Volgens uw memo van 4 december 2019 wel, maar wij willen dit graag zeker weten.
 3. De zinsnede dat ‘de gemeente in samenspraak met Vodafone Libertel heeft bepaald dat T-Mobile gaat ‘sharen’ wekt de indruk dat u als college actief betrokken bent met de invulling van het gebruik/verhuur o.i.d. van de betreffende mast. Wij willen graag een nadere duiding van de bouwaanvraag en specifiek deze zin met daarin in ieder geval de volgende vragen beantwoord:
  a. Heeft u overleg en/of heeft u onderhandeld met Vodafone Libertel en/of T-Mobile over het gebruik dan wel verhuur van de mast ten behoeve van ‘mobiele telefonie’? Wat is er besproken, afgesproken en/of vastgesteld?
  b. Zo ja, op basis waarvan en waarom wilde u dit actieve ‘partnerschap’? Is dat eigenlijk wel een rol voor het college?
  c. Is daar het onderwerp ‘5G’ aan bod gekomen? Wat is daarover besproken, afgesproken en/of vastgesteld?
 4. Hoe is deze aanvraag en uw kennelijke actieve betrokkenheid te rijmen met uw gedane toezegging? Tenslotte, de mast zelf heeft als doel het mogelijk maken van het daarop plaatsen van (een) antenne(s) met 5G. Dat de mast zelf geen 5G heeft, doet daar niets aan af. Verder geldt alleen voor het plaatsen van masten een vergunningsplicht; daar waar u als college nog invloed heeft. Het plaatsen van antennes is vergunningsvrij. Dat betekent dat als de mast er eenmaal staat, providers in principe de vrije hand hebben om, binnen de regels, net zoveel antennes op te hangen als zij willen.
 5. Waarom moeten er bomen worden gekapt? Is dit niet te voorkomen?
  En, is er een herplantingsplicht? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u bereid zich in te zetten deze omgevingsvergunning ‘on hold’ te (laten) zetten en uw gedane toezegging alsnog gestand te doen?
 7. Bent u bereid om, nadat de gezondheidsaspecten duidelijk zijn, nadere ruimtelijke beleidsregels op te stellen met betrekking tot masten en antennes in relatie tot 5G?
 8. Was het, gezien het gevoelige onderwerp en de impact op het landschap, niet beter geweest een informatieavond voor omwonenden te organiseren zodat zij goed en volledig geïnformeerd waren? Bent u bereid alsnog dit informatiemoment te organiseren?
 9. Waar blijft het door u aangevraagde advies van de VGGM over dit onderwerp, zoals u dit in januari jl. aangekondigd heeft?
 10. De beslissingstermijn voor de vergunningsaanvraag loopt 27 augustus aanstaande al af. Bent u bereid onze vragen met spoed te behandelen teneinde duidelijkheid te verschaffen; aan ons maar ook aan omwonenden? Dit ook met het oog op een ordentelijke bezwaarprocedure voor omwonenden.


Namens de fractie van Lokaal Belang,

Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

content image

Mogelijke locatie nieuwe zendmast nabij Terschuur