Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen structuurvisie windenergie


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de memo van het college d.d. 12 juni 2018 met als onderwerp structuurvisie windenergie. De Barneveldse Krant berichtte hierover onder de titel “Meedenken over windturbines”.

In een tijd waarin de Rijksoverheid structureel niet meer spreekt over het plaatsen van grote windturbines op land, meerdere provincies publiekelijk hebben meegedeeld geen windturbines (meer) te willen binnen hun grenzen en de provincie Gelderland heeft voldaan aan haar 2020 doelstelling voor “Windturbines op Land” heeft u (het college) ons meegedeeld dat u nu onverdroten verder wil gaan met het voornemen om 4 tot 8 windturbines te plaatsen in onze mooie gemeente. En gelet op de recente regionale energievisie worden dit er, wat u betreft, nog veel meer. Dit terwijl het een feit van algemene bekendheid is dat windturbines in de weide omtrek onder andere geluidsoverlast, slagschaduw en dus economische schade en waardedaling van woningen veroorzaken. Om die reden hebben de inwoners en ondernemers uit Voorthuizen zich eerder heftig verzet tegen de plaatsing van windturbines op Zeumeren. 

Lokaal Belang vindt het opwekken van duurzame energie erg belangrijk en heeft op dit terrein grote ambities. Lokaal Belang heeft in de verkiezingscampagne zelfs een eigen energiemix opgesteld waaruit blijkt dat het niet nodig is om windturbines binnen onze gemeentegrenzen te plaatsen om 35 % en meer van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Uiteraard is voor de uitvoering hiervan tijd nodig maar dat geldt ook voor het plaatsen van windturbines. Die staan er ook niet in 2020.  

 • In uw persbericht doet u voorkomen dat het een uitgemaakte zaak is dat er geschikte locaties zijn voor windturbines en dat er een structuurvisie inzake windturbines komt.
  Is het college het met ons eens dat de gemeenteraad ook kan beslissen dat er geen geschikte locaties zijn? En dat de gemeenteraad gedurende het proces alsnog kan beslissen die locaties niet vast te leggen in een structuurvisie?
 • Zet u door de toon en inhoud van uw persbericht de inwoners niet op het verkeerde been; namelijk dat die windturbines er sowieso komen?
 • Waarom worden de inwoners niet uitgenodigd om bijvoorbeeld met behulp van sociale media of een referendum te laten weten of zij wel of niet windturbines willen?  


Het is opmerkelijk dat het college toen en nu er voor kiest om eventuele geschikte locaties voor windturbines vast te leggen in een structuurvisie. Lokaal Belang vraagt zich af waarom dit wordt gedaan. Immers, een structuurvisie wordt normaliter alleen gebruikt om de hoofdlijnen van nieuwe ontwikkelingen in een gebied vast te leggen en niet om een paar mogelijke concrete locaties voor windturbines vast te stellen.  

 • Waarom wordt niet gewoon volstaan met een onderzoek naar geschikte locaties zonder deze locaties in een structuurvisie vast te leggen? 
   

Een structuurvisie bindt de gemeenteraad zo lezen wij in de uitleg die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Zie bijlage 1) hierover geeft. Dus, als eenmaal een paar locaties voor windturbines zijn vastgelegd in een structuurvisie kan de gemeenteraad op die locaties geen initiatieven weigeren om reden dat de gemeenteraad de locaties zelf, bijvoorbeeld gelet op de belangen van de inwoners, niet geschikt vindt.  
Het is vrij normaal dat veel inwoners hun bezwaren pas uiten op het moment dat er een concreet initiatief is voor het plaatsen van een windturbine. Door de (nog vast te stellen) structuurvisie zal de gemeenteraad op dat moment echter niets kunnen doen met hun bezwaren tegen de locatie. 

 • Realiseert het college zich dat de gemeenteraad, na vaststelling van de structuurvisie, een initiatief op één van de in de structuurvisie genoemde locaties niet kan afwijzen omdat zij de locatie gelet op de bezwaren en belangen van inwoners alsnog ongeschikt vindt?
 • Kiest het college voor het middel van een structuurvisie om te voorkomen dat inwoners via hun volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad invloed uitoefenen om een concreet plan om ergens windturbines te plaatsen tegen te houden?  
  Zo ja, kunt u uitleggen waarom u dit democratische proces niet wenselijk vindt? 
   

Uiteraard kunnen inwoners te zijner tijd nog wel bezwaar en beroep aantekenen tegen een concreet bestemmingsplan om ergens één of meerder windturbines neer te zetten. Maar de bestuursrechter zal voor wat betreft de keuze van de locatie dan alleen toetsen of die binnen de structuurvisie past. De actiegroep “Voorthuizen windmolens NEE” heeft onder anderen duidelijk gemaakt dat de speciale geluidsnormen voor windturbines hoge piekbelastingen toestaan. En dat door de complexiteit van de regelgeving inwoners niet kunnen controleren of de geluidsbelasting binnen de normen blijft.

 • Realiseert het college zich dat het voor inwoners erg lastig zal zijn om succesvol in beroep te gaan tegen een eventueel bestemmingsplan tot plaatsing van windturbines als de locatie volgens de structuurvisie geschikt is?  
  Hoe duidt het college deze beperking aan juridische mogelijkheden om de komst van 1 of meerdere windturbines tegen te houden?
 • Is dit niet onwenselijk gelet op de grote negatieve impact van windturbines op de leefomgeving en het welzijn van inwoners door geluidsoverlast en slagschaduw?  
  Op welke wijze gaat het college inwoners beschermen tegen slagschaduw, landschapsvervuiling en geluidsoverlast?  
  Barneveld is een toeristische gemeente. Hoe gaat het college de ondernemers in de toeristische sector beschermen tegen economische schade?
 • De “mee-denk” en informatie bijeenkomsten zijn gepland op 2, 3 en 5 juli aanstaande. Het college stelt in haar persbericht dat zij de vragen, opmerkingen en suggesties van de inwoners belangrijk vindt.
  Waarom worden deze bijeenkomsten dan begin juli gehouden, wanneer veel inwoners met vakantie zijn? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters 

25 juni 2018