Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht LB stuurt brandbrief over aanrijtijden ambulance naar Den Haag

Als elke seconde telt…Brandbrief naar Den Haag
Lokaal Belang heeft een brandbrief naar de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Infrastructuur en Waterstaat en de leden van de Tweede Kamer gestuurd, om tot daadwerkelijke oplossingen te komen om ambulances bij spoedritten op tijd te laten zijn in de gemeente Barneveld.

Wederom verslechtering aanrijdtijden ambulance
Sinds 2017 houdt Lokaal Belang nauwkeurig de aanrijdtijden van de ambulance bij spoedritten (zogenaamde A1-ritten) in de dorpen van de gemeente Barneveld bij. Helaas hebben wij al jaren moeten constateren dat de gestelde norm van 95% op tijd zijn (binnen 15 minuten aanwezig bij het noodgeval) niet gehaald wordt. Daarnaast is er, naast kleine en tijdelijke verbeteringen, op structurele basis sprake van verslechtering van de aanrijdtijden. Zowel voor de gemeente als geheel (nu 84,5%) als de dorpen op zich. Alle dorpen (los van een stukje buitengebied Achterveld) scoren onvoldoende. Vele dorpen, veelal noordoostelijk gelegen dorpen scoren zelfs fors onder de norm; Garderen (67,1%), Kootwijk (47,4%), Kootwijkerbroek (77,1%), Stroe (63,3%) en Terschuur (77,4%). Maar ook Voorthuizen (80%) en Zwartebroek (88,6%) scoren slecht (zie bijlage 1).

Inzet tot verbetering
Het gevoel van urgentie wordt al jaren breed in de gemeente ervaren. Er is op diverse manieren nadrukkelijk aandacht voor gevraagd, bijvoorbeeld door agenderingen in commissievergaderingen, dringende moties (mei 2018, november 2022) die oproepen tot actie, samenwerking en bovenal het daadwerkelijk verbeteren van de ambulance aanrijdtijden. Maar ook schriftelijke vragen (mei 2019) die opriepen tot creativiteit, koppelingskansen en interregionale samenwerking. Helaas hebben die tot niets geleid; sterker nog, er is alleen maar verslechtering opgetreden. Ook de Tweede Kamer zelf vroeg middels een motie om verbetering van de aanrijdtijden van ambulance in de Provincie Gelderland (2019).

Onacceptabel
Het is voor Lokaal Belang onverteerbaar en onacceptabel dat het afhankelijk is van je woonplaats hoe groot je kans op overleven is in geval van nood. In acute noodsituaties is het van levensbelang om te kunnen rekenen op zorg van professionals, zoals ambulancemedewerkers. Wij hebben respect voor het moeilijke en ingrijpende werk wat zij doen. Aan hen ligt het niet. Wij begrijpen ook dat het in onze grote gemeente een uitdaging is om al onze inwoners op tijd te kunnen bereiken. Echter, prestatieafspraken (cijfers) zijn er niet voor niets en om deze te behalen is (extra) inzet nodig. Dat er meer vraag is naar spoedritten is in een groeigemeente logisch en mag geen verzachtend argument zijn. Tenslotte, de groei van onze gemeente is al jaren aan de gang en bekend. Daar horen zorgverzekeraars en andere betrokkenen op te anticiperen. Maar los van de groei blijven de cijfers en de ontwikkeling daarvan schrikbarend en dat al 5 jaren lang. De betrokken organisaties als de VGGM en zorgverzekeraars hebben een nadrukkelijke verantwoordelijkheid. Het is moeilijk te accepteren dat zorgverzekeraars zo’n grote invloed hebben op de ambulanceposten en kennelijk niet ingrijpen en investeren.

Noodkreet en oplossing
Lokaal Belang ziet geen andere manier meer dan de weg naar Den Haag en de verantwoordelijke volksvertegenwoordigers en bestuurders via een brandbrief indringend te verzoeken concreet, adequaat en snel met oplossingen te komen (bijlage 2). Die oplossingen zijn in de ogen van Lokaal Belang (meer) uitrukposten en meer ambulances met eventuele regionale samenwerking. De samenleving heeft er recht op.

content image

BRANDBRIEF
 

Aan:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Provinciale Staten  en Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland
VGGM

Betreft: Ambulancezorg spoedritten verder verslechterd

Geachte dames en heren,

Levens redden in het geval van nood; met dit doel richten wij, Lokaal Belang Gemeente Barneveld, ons tot u. De kwestie is helaas zeer urgent aangezien de prestatienorm van 95% op tijd zijn van ambulances (binnen 15 minuten ter plaatse van het noodgeval), al jaren niet gehaald wordt waarbij de situatie elk jaar weer verder verslechterd. Het gaat hier om zogenaamde A1-ritten (levensgevaar of het vermoeden van levensgevaar), dus om het redden van levens van onze inwoners die in een noodsituatie verkeren. Een noodsituatie, waarbij iedere seconde telt.

Lokaal Belang richt zich zeer dringend tot u; onze volksvertegenwoordigers en bestuurders. Het is van groot belang dat de veiligheid in het kader van de volksgezondheid zo goed als mogelijk geregeld is in Nederland, en dus ook in de gemeente Barneveld. De tijdige bereikbaarheid van hulpdiensten in noodsituaties is van levensbelang.

In 2019 heeft Tweede Kamerlid Dhr. van der Staaij een motie (Kamerstuk 31016, nr. 206) ingediend, die is aangenomen, betreffende het verbeteren van de aanrijtijden van ambulances in de provincie Gelderland aangezien de norm al jarenlang niet werd gehaald. Hierin wordt de regering verzocht in gesprek te gaan met de betreffende gemeenten en RAV's in Gelderland en representerende verzekeraars om hen aan te sporen de aanrijtijden van ambulances te verkorten en de Kamer hierover te informeren(¹). De cijfers van 2022(²) van de VGGM laten echter helaas wederom een daling zien vanaf 2017 daar waar het gaat om de aanrijtijden. Het totaal (gemiddelde voor de gehele gemeente Barneveld) van 85,4% (!) ligt bijna 10% lager dan de landelijke 15-minutennorm van 95% hetgeen zeer zorgelijk is. Ook wordt in enkele dorpen slechts in de helft van de gevallen de norm gehaald, dit is misschien nog wel veel zorgelijker!

De Gemeente Barneveld, onderdeel van Regio Food Valley, heeft op dit moment 61.635 inwoners (dec. 2022). De gemeente heeft een forse oppervlakte van 176,7 km2 met veel landelijk gebied, 9 dorpen, 1 groot bedrijventerrein en een scala aan vakantieparken en campings. Dit zorgt voor een hoog aantal toeristische overnachtingen binnen de gemeente Barneveld, in 2018 maar liefst 480.000(³) . Het Rijk heeft de gemeente Barneveld aangewezen als NOVEX locatie, een zogenaamde woningbouwversnelling locatie. De gemeente Barneveld verwacht een groei naar tenminste 85.000 inwoners in 2040 en mogelijk naar 91.520 inwoners(4) in het jaar 2050.

De toename van de vraag naar A1-ritten is begrijpelijk aangezien wij een forse groeigemeente zijn. Wij vrezen dat het bestaande probleem van slechte aanrijdtijden van ambulances in onze gemeente, mede door de groei en het uitblijven van helpende maatregelen, de situatie verder zal verslechteren, wat ons grote zorgen baart. Langer afwachten kan niet meer; er moet in onze ogen snel ingegrepen worden waarbij daadwerkelijk verbetering zal optreden.

Vanuit onze rol hebben wij de afgelopen jaren vele malen en op diverse manieren aandacht gevraagd voor dit urgente probleem. Wij hebben gevraagd om inzet, investeringen, creativiteit, regionale samenwerking, koppelkansen etc. etc. Maar alle goede intenties van betrokkenen ten spijt, de situatie is helaas verder verslechterd. Wij hechten er waarde aan te benadrukken dat wij grote waardering hebben voor de ambulancemedewerkers zelf en hun grote betrokkenheid bij hun werk. Wij zien echter geen andere optie meer dan om u en andere betrokkenen, middels deze brandbrief te benaderen.

Wij vragen u op zeer korte termijn in gesprek te gaan met zorgverzekeraars, de veiligheidsregio en met alle andere betrokken partijen, die ervoor kunnen zorgen dat de 15-minutennorm van aanrijtijden van ambulances (A1-rit) in de gemeente Barneveld wél gehaald gaat worden. De huidige situatie is zeer zorgwekkend! Dit is uw en onze verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Uiteraard zijn wij altijd bereid tot een gesprek om zaken te verhelderen, toe te lichten of indien u wenst, meer informatie toe te zenden. Daarnaast blijven wij graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hoogachtend,

Namens de Fractie Lokaal Belang Gemeente Barneveld

Jan Willem van den Born, fractievoorzitter
7 maart 2023

 

Voetnoten:
(1) https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkw0k2hteyyx
(2) https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/88e80855-4f3e-4e9b-90bc-6cb31c456206?documentId=5e9e1a7b-ebf2-41f8-b5dc-ad95c0aaad74&agendaItemId=e34ee1e8-9b72-47f6-869e-8418a852ecfd
(3) https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/fecbc397-ce07-4b05-93aa-1e27ec8f5eec?documentId=62b68ec7-4eb2-4217-ae45-386a0e584722&agendaItemId=e5957346-d176-426b-a680-11c3be4fcc5e
(4) https://barneveld.incijfers.nl/dashboard/bevolking-3