Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen aangaande herbestemming en ontwikkeling locatie Flying Bikes Kootwijkerbroek

Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de herbestemming en ontwikkeling van de in de toekomst achterblijvende locatie van de Flying Bikes in Kootwijkerbroek. 

Onlangs heeft Lokaal Belang verheugd kennisgenomen van het feit dat er een nieuwe locatie voor de  ‘Flying Bikes’ gevonden is. Wij gaven in onze eerdere schriftelijke vragen ook aan “met grote belangstelling uit te zien naar de herontwikkelingsplannen van de straks vrijgevallen locatie die wij, zoals bekend, graag o.a. groen ingericht zien in bijvoorbeeld de vorm van een ‘groene slinger’ in Kootwijkerbroek.”  

Voor Lokaal Belang is de kwaliteit van ontwikkelingen in de samenleving het belangrijkste. Op welke wijze richten wij onze omgeving in, zodanig dat men de kansen die er zijn, in samenspraak met die samenleving, pakt? Daarbij vindt Lokaal Belang het belangrijk in te spelen op maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen. Zoals bekend is Lokaal Belang een groot voorstander van het vergroenen van de gemeente. Voor de achterblijvende locatie ligt een uitgelezen kans om een nieuwe ‘groene long’ en/of een ‘groene slinger’, i.c.m. een groene wandelroute, in Kootwijkerbroek te realiseren. Wij zien graag een parkachtige invulling van deze locatie die naast een veelheid aan groen ook de gelegenheid biedt voor bewegingsactiviteiten van zowel inwoners, zoals ouderen, als cliënten van het gezondheidscentrum (denk aan bewegingstoestellen). En wellicht zijn er nog meer opties. Lokaal Belang ziet de herinrichting als een bijdrage aan de kwaliteit en de uitstraling van Kootwijkerbroek. 

Daarnaast vindt Lokaal Belang echte participatie van de samenleving zeer belangrijk; dat wil zeggen dat de gemeente daadwerkelijk luistert naar wat inwoners willen en daar concreet iets mee doet. Daarvoor is onlangs zelfs een raadsvoorstel ‘participatie’ door de raad aangenomen.  

Vorig voorjaar schreef u in uw memo dat u dorpsplannen serieuzer wilde nemen en beter wilde verankeren in de uitvoeringsplannen van de gemeente. Dit voorjaar schreef u dat “op basis van de ontwikkeling van de wandelroute Rondje Barneveld een verkenning wordt gedaan naar de uitbreiding van het netwerk met wandelroutes om en/of door andere kernen binnen de gemeente. Hiervoor zal een eerste verkenning worden gedaan samen met de Plaatselijke Belangen om te bezien welke behoeften er zijn en welke kansen er liggen.” 

Plaatselijk Belang (PB) en de Ondernemersvereniging Kootwijkerbroek (OVK) hebben meerdere malen op basis van het dorpsplan ‘Dorpsvisie 2025 Kootwijkerbroek’ hun wensen geuit over de herontwikkeling van deze locatie. Zij zien graag een ‘groen hart’ met o.a. mogelijkheden voor een groene slinger, een wandelroute van/naar de molen, speelvoorzieningen, beweging, (voor jongeren, ouderen, mensen die gebruik maken van het gezondheidscentrum). Tijdens de behandeling van de Kadernota beloofde de wethouder destijds “samen met Kootwijkerbroek en PB en in nauw overleg te praten over een adequate invulling van het gebied”.  

Zeer recent hadden een delegatie van PB en OVK een gesprek met twee van uw wethouders. In dit gesprek hebben zij wederom hun wensen voor deze locatie onder de aandacht gebracht. Kort daarna namen zij verontrust contact met ons op. Zij hebben ons aangegeven een onbevredigend gevoel over te hebben gehouden aan het gesprek, omdat zij ‘nul op het rekest kregen’ m.b.t. hun wensen. Zij geven aan dat u heeft gesteld dat er geen aanpassingen in de plannen van het college (ontwikkeling woonwijk) mogelijk zijn. Dat stelt ons zeer teleur. Bij navraag door onze fractie aan ‘het huis’ werd gesteld dat “er nog geen visie is uitgewerkt voor de huidige locatie, er nog geen grondexploitatie of projectnaam is en de financiering van de verplaatsing nog door de raad moet worden geaccordeerd.” 
 

In combinatie met al het bovenstaande, de volgende vragen:

 1. Klopt het dat u PB en OVK, in het kader van hun wensen voor de achterblijvende locatie van de Flying Bikes in Kootwijkerbroek, heeft aangegeven dat er geen aanpassingen mogelijk zijn op de door u gewenste ontwikkeling? 

  Zo ja:
  a. Hoe verklaart u uw eigen houding richting PB en OVK vergeleken met uw stellingname uit maart 2018 om dorpsplannen serieuzer te nemen en beter te verankeren in uw uitvoeringsbeleid?
  b. Hoe verklaart u uw eigen houding richting PB en OVK vergeleken met uw uitspraken vorig voorjaar dat u gezamenlijk met Plaatselijk Belangen een verkenning wilde doen naar de mogelijkheden van wandelroutes in dorpskernen?
  c. Hoe verklaart u uw houding richting PB en OVK vergeleken met uw belofte tijdens de Kadernota (“nauw overleg, samen met PB een adequate invulling”)?
  d. Hoe verklaart u uw houding richting PB en OVK vergeleken met het onlangs door de gemeenteraad unaniem aangenomen raadsvoorstel ‘Participatie in Barneveld’ waarin: “de politieke en bestuurlijke wens is uitgesproken om de participatie van inwoners, bedrijven en organisaties in de beleidsvorming en besluitvorming te versterken?  En: “ De kern van de notitie is dat overheid en inwoners zich meer samen verantwoordelijk weten voor beleid en uitvoering. De werkgroep vindt het daarbij belangrijk dat de gemeente daadwerkelijk ruimte biedt voor initiatieven uit de samenleving, zoals dorpsplannen.”
  e. Hoe verklaart u de antwoorden die onze fractie vanuit het huis kreeg over de status van de herontwikkeling van deze locatie? Tenslotte, deze lijken nogal in tegenspraak met elkaar. ‘De ontwikkeling ligt al vast omdat het college het zo wil’ vs ‘We gaan er samen met o.a. Plaatselijk Belang en de gemeenteraad vorm aan geven’.
  f. Begrijpt u dat u met uw houding naar zowel inwoners als de gemeenteraad geen invulling geeft aan uw beloften en de door de raad gestelde kaders in het kader van participatie, zorgvuldige communicatie en dualisme? Graag een toelichting.

  Zo nee:
  Hoe verklaart u de expliciete zorg en bezwaren die PB en OVK naar ons hebben geuit?
  Hoe kan dit ‘misverstand’ ontstaan zijn in het licht van  
  a. Uw uitspraken van vorig voorjaar dat u dorpsplannen serieuzer wilt nemen en beter wilt verankeren in uw uitvoeringsbeleid?
  b. Uw uitspraken van dit voorjaar dat u gezamenlijk met Plaatselijk Belangen een verkenning wilde doen over de mogelijkheden van wandelroutes?
  c. Uw uitspraken en beloften tijdens de Kadernota (“nauw overleg, samen met PB een adequate invulling”)?
  d. Het raadsvoorstel ‘Participatie in Barneveld’ dat nadrukkelijk spreekt over ‘zorgvuldige communicatie met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad’?
  e. Uw uitspraken naar onze fractie in antwoorden op onze vragen over de status van de herontwikkeling van deze locatie?  
   
 2. Is het ‘verdienmodel’ bij de ontwikkeling van woonwijken, zowel bij nieuwe woonwijken als inbreidingslocaties voor u leidend? Dat wil zeggen: Wilt u het liefst zoveel mogelijk huizen op een bepaalde locatie ontwikkeld zien, oftewel, zoveel mogelijk winst?  
  Zo ja, waarom dan?
  Zo nee, hoe ziet het college deze ontwikkelingen dan? 
   
 3. De locatie Flying Bikes (locatie 20, Essenerweg) maakt onderdeel uit van het door de raad op 26 maart 2013 vastgestelde ‘Kaderstelling inbreidingslocaties’ met totaal 22 ontwikkelingslocaties. Deze zomer hebben wij gevraagd naar het huidige saldo van deze inbreidingslocaties. Dat is ruim 4 miljoen positief (4.113.374 euro). Met daarbij de jaarrekening 2018 in het achterhoofd (+ 15,4 miljoen bestemd aan de algemene reserve) lijkt het ons dat er tenminste open gestaan kan en moet worden voor investeringen in ‘de kwaliteit van de samenleving’. Dat staat wat ons betreft los van het door ons gewenste degelijk financieel beleid waarbij er b.v. gespaard wordt voor grote uitgaven als een rondweg en reserves voor tegenvallers in de zorg en de basishouding van de economische haalbaarheid van een plan.
  Is het college dat met ons eens?
  Zo ja, is het college dan bereid om alsnog na te denken over het mogelijk aanpassen van de inrichting van de betreffende locatie in de richting van de wensen van PB, OVK en LB? En, hoe gaat u dat vormgeven?
  Zo nee, waarom niet? 
   
 4. Is het college bereid om op korte termijn met (een delegatie van) PB en de OVK om de tafel te gaan om ‘de lucht te klaren’ en eventuele misverstanden uit de weg te ruimen?
  Zo nee, waarom niet? 
   
 5. Is het college tevens bereid om in het gesprek open te staan voor de wensen van PB en OVK en concreet vorm te geven aan ‘Participatie in Barneveld’ en de verankering van dorpsplannen?
  Zo ja, hoe gaat u dat vormgeven?
  Zo nee, waarom niet? Wat betekent dit dan voor de toekomst van participatie in de gemeente zoals verwoord in het door de raad aangenomen raadsvoorstel ‘Participatie in Barneveld’ en de dorpsplannen? 
   
 6. De wethouder heeft gesteld dat de verhuizing van de Flying Bikes betaald moet worden uit de opbrengsten van de ontwikkeling van de achtergebleven locatie. Oftewel, de koppeling van de nieuwe locatie en de ontwikkeling van de oude locatie. Dat bevreemdt ons. Als een willekeurige sportvereniging velden en kleedkamers nodig heeft, dan hoeven zij toch ook niet eerst ergens anders grond ‘achter te laten voor de verkoop’ om deze velden en kleedkamers te krijgen? Graag een toelichting.
  Daarnaast, is het college bereid om, gezien al het bovenstaande, deze koppeling los te laten en beide ontwikkelingen los van elkaar te bekijken en te beoordelen?
  Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten, 
 
Mijntje Pluimers
Jan Willem van den Born 

 

Artikelen Barneveldse Krant 28-10-2019:
Nu tijd voor een goed groenplan voor Kootwijkerbroek
'Snel in gesprek om lucht te klaren in Kootwijkerbroek'​