Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen aangaande het proces rondom aardgasvrij bouwen in de gemeente Barneveld


Barneveld, 12 september 2018
 

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom aardgasvrij bouwen in de gemeente Barneveld.

Onlangs heeft Lokaal Belang een memo geschreven naar aanleiding van het voornemen van het college om te komen tot een plan om de gemeente Barneveld van het aardgas af te koppelen. In onze memo uiten wij onze zorgen over - en vragen wij aandacht voor de kwetsbare positie van particuliere woningeigenaren. En wij stellen uitgangspunten en randvoorwaarden voor, gericht op het boeken van werkelijke milieuwinst, betaalbaarheid voor woningeigenaren, ondersteuning en bescherming van woningeigenaren en duurzaamheid, toekomstbestendigheid en flexibiliteit van alternatieve verwarmingsoplossingen. Lokaal Belang vindt duurzaamheid zeer belangrijk en wil een realistisch duurzaamheidsbeleid waarin het belang van onze inwoners voorop staat. En dat belang behoren wij als volksvertegenwoordigers te dienen.

Hoewel onze memo inzake verkenning aardgasvrij Barneveld door enkele partijen voorzichtig positief is ontvangen, weigeren alle partijen de memo in een commissievergadering van september te bespreken. Dit is in de Barneveldse politiek een vrij unieke gebeurtenis, want het is een ongeschreven regel van vele jaren dat iedere partij onderwerpen en documenten mag agenderen waarvan zij vindt dat die belangrijk genoeg zijn om te worden besproken. Als deze regel losgelaten zou worden, betekent dit dat de meerderheid in de Raad gaat bepalen wat de minderheid in de Raad wel of niet en wanneer mag bespreken.

Voor de weigering worden door de andere partijen procesargumenten aangevoerd, zoals dat de memo ‘te vroeg in het proces’ komt, dat het college eerst nog met een plan van aanpak/procesoverzicht moet komen en dat pas later in het proces het stellen van een beleidskader met uitgangspunten aan de orde komt. Nu zijn dit hoogst merkwaardige argumenten; eerst en vooral omdat een beleidskader aan de aanvang van een proces staat en niet in het midden of aan het eind. En, omdat er op 10 juli jl. al, door de gemeente een e-mail met uitnodiging voor een niet-openbare en niet officiële ‘werksessie’ is verzonden waarin het proces om te komen tot een 1ste concept voor alternatieve verwarmingsmogelijkheden per wijk en de keuze van een pilotwijk al is beschreven. Deze mail was exact dé reden voor het schrijven van genoemde memo. Want, het doel van de werksessie is o.a. ‘om een of meer buurt(en) te benoemen waar we op korte termijn concreet beginnen met een aanpak om van aardgas ‘los’ te gaan’ (zie verder bijlage 1, uitnodiging werksessie).

Naar de mening van Lokaal Belang formuleer je eerst een beleidskader op hoofdlijnen alvorens het college het wat en hoe verder uitwerkt. Het is uiterst merkwaardig dat het college al deze werksessie begin oktober organiseert, terwijl er nog niet eens een procesoverzicht en/of plan van aanpak geschreven is. Zeker omdat onze memo, met het verzoek het in september eerst over beleidskaders te hebben, als ‘ te vroeg in het proces’ is afgedaan. Lokaal Belang acht deze werksessie dan ook ‘te vroeg in het proces’.

Onze conclusie is derhalve dat de andere partijen nog niet toe zijn aan een gesprek over dit belangrijke onderwerp, omdat zij het bepalen van het beleid - een taak van de gemeenteraad - liever aan het college overlaten of eerst de ideeën van het college willen afwachten om daar vervolgens iets van te kunnen vinden. En dat vinden wij erg jammer en niet in het belang van de inwoners van de gemeente Barneveld. O.a.:

 • De recente berichtgeving in de media over de torenhoge kosten tot wel 61.000 euro per woning en afsluitboetses¹ ² voor inwoners om hun bestaande woning ‘aardgasvrij’ te maken, baren ons grote zorgen (zie ook bronnen bij eerdere schriftelijke vragen van 4-6-2018).
 • Mag iedere inwoner zelf besluiten of en wat hij/zij aan de woning wil doen? Of legt de gemeente straks dwangmaatregelen op? En welke dan?
 • Is iedere inwoner er vrij in of- en hoeveel schulden hij/zij wil maken? En, moeten wij inwoners juist niet beschermen tegen meer lenen dan verstandig is? Ook DNB & AFM hebben deze zorg en plaatsen grote kanttekeningen bij verduurzamingskredieten voor koopwoningen ³. De overheid wil juist graag dat eigenaren van koopwoningen hun schulden aflossen. De schulden worden met dit soort (gedwongen) leningen juist alleen maar hoger. Daar komt de verhoging van de energierekening nog eens bij ⁴.
 • ​Boeken de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk milieuwinst?

​En zo zijn er vele vragen meer; principiële vragen waarvan Lokaal Belang vindt dat de Raad die, als beleidskader stellend orgaan, als eerste moet beantwoorden alvorens over te gaan op allerlei concrete plannen en werksessies.


De volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat de geplande werksessie op 2 oktober ‘te vroeg in het proces is’? Zo nee, waarom niet?
   
 2. In de uitnodiging voor de werksessie wordt gesproken over Alliander als een van de initiatiefnemers voor het maken van een warmtevisie. Waarom is ervoor gekozen Alliander, als direct belanghebbende waar o.a. Liander onder valt, betrokken te laten zijn bij het opstellen van een warmtevisie waarbij er uitspraken gedaan zullen worden over ‘welke oplossingen het meest geschikt lijken’? In hoeverre worden onafhankelijke keuzes gemaakt die primair in het belang van inwoners zijn? En hoe garandeert het college dat belang?
   
 3. Is het college bereid deze werksessie op te schorten tot het moment dat de raad kaderstellende uitspraken heeft gedaan aangaande de bovengenoemde onderwerpen? Zo nee, waarom niet?
   
 4. Is het college bereid de werksessie, wanneer deze plaatsvindt, openbaar toegankelijk te laten zijn en later te controleren? (D.w.z. online te bekijken, ter plekke te bezoeken en vastlegging uitkomsten in notulen.) Zo nee, waarom niet?
   
 5. Is het college bereid de door ons ingediende memo in een beginstadium van het door u nog te schrijven ‘procesvoorstel’ en ‘plan van aanpak’ als kaderstellend onderdeel mee te nemen? Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Gonda Lenters