Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB Ontwerpbesluit Helihaven Wesselseweg


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het door de provincie afgegeven ontwerpbesluit luchtvaartregeling voor een helihaven op de locatie Wesselseweg 23 te Barneveld met jaarlijks 750 vliegbewegingen (zie bijgevoegde foto) nabij het Schaffelaarse Bos en nabij de woonwijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst.

Vanuit de huidige crisis waarin de Nederlandse natuur zich bevindt is dat wat Lokaal Belang betreft een onbegrijpelijk besluit. Stikstof, CO2 en fijnstof moeten op alle mogelijke manieren aan banden worden gelegd, en dan wordt een dergelijk besluit door de Provincie genomen waardoor er – zeker lokaal in de gemeente Barneveld – alleen maar meer depositie te verwachten is. Om over geluidsoverlast maar te zwijgen. 

Op 17 februari 2022 heeft Lokaal Belang al schriftelijke vragen gesteld over dit plan en op 8 maart 2022 werd in de raad een motie vreemd aan de agenda aangenomen waarin een aantal onomstotelijke argumenten tegen het toenmalige plan voor 1500 vliegbewegingen zijn geformuleerd. Deze motie is als bijlage bij de zienswijze van het college op het toenmalige plan naar de Provincie verstuurd.

Deze argumenten staan nog steeds als een paal boven water:

  • Er is geen natuurwinst door het opheffen van de bestaande helihaven in Kootwijkerbroek, omdat deze al sinds 2018 niet meer wordt gebruikt, en sowieso nooit is gebruikt voor de hoeveelheid vluchten (5500) waar toestemming voor was.
  • De locatie ligt nog steeds pal tegen Gelders Natuurnetwerk-gebied het Schaffelaarse Bos, en beheerder Stichting Geldersche Kasteelen en Landschappen is nog steeds tegen deze grote impact die een helihaven heeft op dit natuurgebied. Met name verstoring van beschermde vogels zoals buizerds, kieviten en scholeksters, maar ook verstoring van vleermuizen is een te verwachten zeer ongewenst effect.
  • De woonwijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst, maar ook de gemeente Barneveld als geheel gaan nog steeds zeer veel overlast ervaren, ook nu de vergunning 750 vliegbewegingen behelst ipv 1500.
  • Het beleid van de Provincie Gelderland betreffende nieuwe helihavens stelt nog steeds dat deze gevestigd dienen te worden op bestaande industrieterreinen.

Naast deze argumenten uit 2022 is er sinds die tijd absoluut geen reden tot optimisme betreffende het terugdringen van stikstof, fijnstof en CO2-emissies, en de staat van de natuur is dan ook nog even bedroevend als twee jaar geleden. Voor Lokaal Belang is er daarom geen enkele reden om nu, in 2024, opeens makkelijker te denken over de impact van een helihaven.


Lokaal Belang overweegt een Motie Vreemd aan de Agenda over dit urgente onderwerp en heeft in voorbereiding daarop de volgende vragen:

  1. Provincie Gelderland heeft het ontwerpbesluit op 1 maart gepubliceerd op overheid.nl. Is het college op de hoogte van dit ontwerpbesluit?
  2. Is het college het met ons eens dat er sinds 2022 geen ontwikkelingen zijn geweest die een helihaven op deze plek opeens wel mogelijk maken? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het met ons eens dat deze helihaven een directe aanslag is op de rust van de inwoners van Barneveld en de natuur in het Schaffelaarse Bos? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college voornemens opnieuw een zienswijze tegen deze vergunning in te dienen bij de Provincie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wordt de raad daarbij betrokken?
  5. Is de volgende stap een wijziging van het bestemmingsplan en zo ja, kan het college weigeren het bestemmingsplan aan te passen?
  6. Indien het bestemmingsplan niet gewijzigd hoeft te worden, wat zijn de overige mogelijkheden van het college om de komst van deze helihaven op deze plek te blokkeren?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Ingrid Lether
Marleen Blankenburgh


Barneveld, 5 maart 2024