Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen onveiligheid Kuntzelaan


Barneveld, 20 augustus 2018 

Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de onveilige verkeerssituatie op de Burgemeester Kuntzelaan.  
 
Lokaal Belang heeft op 9 juli 2018 kennisgenomen van de antwoorden op schriftelijke vragen over de verkeersveiligheid op de Kuntzelaan, gesteld door PRO’98. Deze antwoorden én aanhoudende signalen vanuit de samenleving roepen bij onze fractie een aantal vragen op. 
 
Lokaal Belang heeft de afgelopen weken opnieuw van verschillende kanten berichten ontvangen over de onveilige situatie op de diverse oversteekplaatsen, waaronder ook weer meldingen van bijna-aanrijdingen op de fietsoversteek bij de Nieuwstraat. Ondanks alle aandacht voor de Kuntzelaan half juni in de Barneveldse Krant en op Facebook, constateren wij dat er tot op heden niets aan de situatie veranderd is en dat maatregelen te lang op zich laten wachten. Wij vinden de berichten echter dermate zorgelijk dat wij sterk willen aandringen op het meteen treffen van aanvullende en relatief eenvoudige maatregelen die de veiligheid per direct zouden kunnen verbeteren.
 

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Lokaal Belang wil graag meer inzicht in het aantal klachtmeldingen over de Burgemeester Kuntzelaan. Kunt u aangeven hoeveel meldingen en klachten er sinds de herinrichting van de Kuntzelaan door de gemeente ontvangen zijn (telefonische meldingen, mails, brieven en via andere kanalen zoals ingezonden brieven in de kranten)? En hoeveel aanrijdingen/ongevallen zijn er bij u bekend (zowel officieel geregistreerde- als niet geregistreerde ongelukken)?  
   
 2. In de beantwoording van de schriftelijke vragen wordt slechts één nieuwe maatregel aangekondigd om de veiligheid op de Kuntzelaan te vergroten. Deze richt zich op beter gebruik van de fietsdoorsteek bij de Nieuwstraat en het voorkomen van ongewenst fietsgedrag over het zebrapad aldaar. Onduidelijk is op welke termijn deze maatregel wordt uitgevoerd.
  Wil het college aangeven waarom deze maatregel nog niet is uitgevoerd en wat de planning is voor deze aanpassing? Kan het proces van uitwerking en overleg, gezien de vele signalen, worden versneld?  
   
 3. Bij de oversteekplaatsen zijn in het voorjaar geel/zwarte attentiepalen geplaatst. Ondanks deze palen worden de oversteekplaatsen lang niet door iedereen tijdig opgemerkt (zebra én fietsoversteek) of is de voorrangssituatie (fietsers in de voorrang) niet voor iedereen gelijk helder. En juist optimale alertheid van de automobilisten is op deze onoverzichtelijke oversteekplaatsen zeer belangrijk.

  a. Lokaal Belang ziet allereerst bijzonder graag dat de bebording op de palen wordt voorzien van knipperende waarschuwingslichten zodat de attentiewaarde van de oversteken verder vergroot wordt. In diverse gemeenten in Nederland wordt dit op complexe gevaarlijke oversteken reeds toegepast of op korte termijn ingevoerd. Zie voorbeelden in de bijlage.  
  Is het college bereid in deze extra attentie verhogende voorziening te investeren en deze per direct op de oversteekplaatsen te realiseren? De huidige palen kunnen worden hergebruikt.

  b. Bent u bereid alle oversteekplaatsen aan beide zijden van de Kuntzelaan te voorzien van attentiepalen (mét knipperlichten) i.p.v. aan één zijde van de weg? Zoals ook is toegepast bij andere oversteekplaatsen in de gemeente bijvoorbeeld bij de Rooseveltstraat, de Burgemeester Labreelaan en oversteek Lunterseweg/Wilhelminastraat.  
  Zo niet (a en b), wil het college dan voor de oversteek bij de Nieuwstraat verkeerslichten overwegen omdat met name deze oversteek voor automobilisten nu erg onoverzichtelijk is?  Met een VRI is de verkeerssituatie en dus ook wie wanneer voorrang heeft, voor iedereen zowel fietsers, voetgangers als automobilisten overzichtelijk en duidelijk.

  c. Wil het college er zorg voor dragen dat verkeersborden, zoals attentiepalen, goed en tijdig zichtbaar zijn en blijven? Er bereiken ons signalen dat verkeersborden niet goed zichtbaar en/of onoverzichtelijk zijn. 
   
 4. De vormgeving en inrichting van de ‘fietskruising’ aan de zijde van het spoor (tussen de Spoorstraat en het station) is opmerkelijk. Op vreemde plekken zijn verhogingen (middengeleiders) aangebracht en tezamen met de ligging van de fietspaden t.o.v. elkaar, vraagt dit van fietsers gevaarlijk bochtenwerk om de bedachte rijrichting te volgen en de verhogingen te vermijden. De verhoogde middengeleider op de fietskruising wordt bovendien nogal eens langs de verkeerde kant gepasseerd. Iets wat niet de bedoeling is, maar wat wij gezien de inrichting wel begrijpen. De inrichting zien wij, in het bijzonder voor ouderen, kinderen en E-bikers bij dit stukje fietspad als lastig, onlogisch en gevaarlijk. Is het college bereid deze inrichting zo spoedig mogelijk opnieuw te beoordelen en wellicht met kleine aanpassingen aan te passen? 
   
 5. Ben u bereid om uiterlijk een jaar na de aanpassingen, of eerder indien relevant, een evaluatie in de vorm van een memo aan de raad op te stellen om de veiligheid  van de Burgemeester Kuntzelaan te beoordelen? 

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh 

content image