Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen verkeersbesluit 30 km zones in De Vaarst


Barneveld, 25 mei 2018 

Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het verkeersbesluit ‘invoeren 30 km/uur-zone in de woonwijk De Vaarst’. 

Wij hebben op 24 mei jl. kennisgenomen van de verkeersmaatregel ‘invoeren 30 km/uur-zone in de woonwijk  De Vaarst’, die is gepubliceerd op de pagina gemeenteberichten in de Barneveldse Krant. Deze verkeersmaatregel volgt uit het vorige oude GVVP, zo werd ons, naar aanleiding van onze eerdere vragen over dit onderwerp tijdens de commissievergadering op 16 mei, uitgelegd en is opgenomen in het GVVP-maatregelenpakket 2018. 

Het huidige GVVP is gepresenteerd en vastgesteld als zijnde een dynamisch en flexibel plan, wat wij toejuichen. Lokaal Belang ziet het GVVP dan ook als een voorlopige keuze, richtinggevend en geen keurslijf. Veiligheid van onze inwoners en verkeersdeelnemers, bereikbaarheid van en naar onze gemeente en realiteitszin staan hierbij voorop. Het plan om een maximumsnelheid van 30 km/uur in te voeren in woonwijken is naar de mening van Lokaal Belang oud beleid dat nooit voldoende is uitgewerkt en bovendien niet goed is onderbouwd. Ook de beantwoording op vragen in de commissievergadering verschafte ons onvoldoende duidelijkheid.  

Vandaar dat wij de volgende vragen stellen:

 1. In het GVVP-Maatregelenpakket staat als actie vermeld: “Uitwerken plan voor instellen 30km-zone. In overleg met de belanghebbenden van de Vaarst onderzoeken welke maatregelen de meeste effecten hebben”
  1a. Wat is de onderbouwing (bv gericht onderzoek) van dit verkeersbesluit en waar staat deze vermeld?
  1b. Hoe ziet het plan er voor wijk De Vaarst concreet uit? Om welke straten/wegen gaat het precies?
  1c. In hoeverre zijn de bewoners en overige belanghebbenden van De Vaarst hierbij betrokken? Is er inderdaad overleg geweest? Zoja, wanneer en met wie? Is er voldoende draagvlak en hoe is dat gemeten?  
  1d. Zijn alle huishoudens van de wijk De Vaarst concreet op de hoogte gesteld van de inhoud van dit verkeersbesluit? Zoja, wanneer is dat gebeurd en hoe zijn zij geïnformeerd? Zo nee, gaat u dat nog doen?
  1e. Op welke wijze en via welk tijdspad bent u voornemens deze maatregel in te voeren?
   
 2. In woonwijk De Vaarst staat de doorstroming van woon-werkverkeer nu al onder druk met slechts 2 ontsluitingswegen (Mr. Troelstralaan >Thorbeckelaan en van Wijnbergenlaan >Stationsweg). Hoe gaat u, zeker met het oog op de ontwikkeling van de nieuwe wijk Bloemendal, ervoor zorgen dat de wijk De Vaarst goed bereikbaar is, het verkeer goed doorstroomt en dat dit niet verslechtert door deze maatregel?
   
 3. Hoe denkt de gemeente deze 30km te kunnen handhaven?  
   
 4. Bij het huidige GVVP is het mogelijk om in te spelen op de actualiteit, wat ons inziens ook zou kunnen betekenen dat een maatregel geschrapt wordt vanwege bijvoorbeeld voortschrijdend inzicht.
  4a. In hoeverre is deze maatregel nog steeds wenselijk?  
  4b. Op welke wijze is dit verkeersbesluit voor De Vaarst en soortgelijke maatregelen in andere woonwijken door de raad te heroverwegen?
   
 5. Op welke wijze krijgt de raad inspraak op de uitvoering en uitrol van de plannen voor 30km zones in de woonwijken? 

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh 

content image
content image