Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Economie en lokaal bedrijfsleven

content image

Onze gemeente is een MKB vriendelijke gemeente. In Gelderland staat de gemeente Barneveld op een trotse eerste plek en in Nederland zelfs op een 6e plek. De ondernemers in onze gemeente zijn de echte trekpaarden van de lokale economie. Zij zorgen ervoor dat onze gemeente welvarend is, dat de werkgelegenheid uitstekend is en dat de werkloosheid tot de laagste in de regio behoort. Onze gemeente kenmerkt zich door de aanwezigheid van fantastische bedrijven. Succesvolle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.  Daarbij zijn veel familiebedrijven die al vele generaties in de gemeente Barneveld aanwezig zijn. Het zijn ondernemers die hard werken en risico’s durven te nemen en meedenken en mee-innoveren daar waar het gaat om een duurzame toekomst. Ook onze gemeente staat echter voor een uitdaging. Productie moet schoner worden en energie duurzamer. Er moet geïnvesteerd worden in nieuwe technieken en nieuwe mogelijkheden. Juist daar kan een overheid helpen door te zorgen voor voldoende ruimte om te investeren en waar mogelijk en wenselijk, lokale regelgeving aan te passen. 

Standpunten:

 • Waarborgen van gelijkwaardige omgevingsdialoog in het kader van de omgevingswet en beschermen van het belang van inwoners
 • Transparante communicatie van de gemeente van de criteria (b.v. juridisch) bij invoering ‘voortoets’ in het kader van de omgevingswet
 • Heldere communicatie en voorkoming en compensatie van schade voor inwoners door initiatiefnemer
 • Actief zoeken naar nieuwe locaties voor bedrijventerreinen
 • Sterke lobby richting Den Haag ten aanzien van het knelpunt A1-A30
 • Geen railterminal in de gemeente Barneveld
 • Geen grootschalige perifere detailhandel in en rond de gemeente Barneveld
 • ​Snel internet in het hele buitengebied van de gemeente Barneveld
 • ​Actief ondersteunen van ondernemers bij het vinden van mogelijkheden om energie te besparen

 

 • Ondersteunen van initiatieven om duurzame energie op te wekken
 • Instellen van een roulatiesysteem waardoor alle ondernemers de kans krijgen om diensten te leveren aan de gemeente Barneveld
 • Realisering van Bedrijfsverzamelgebouwen voor ZZP-ers en startende ondernemers
 • Ruimte voor ondernemers in de horeca om vrij kunnen ondernemen en de ruimte krijgen om evenementen te organiseren
 • Horecaoverlast daadkrachtig aanpakken indien de veiligheid in het geding komt
 • Actief uitdragen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de ondernemers en hun gasten om uitgaan in goede banen te leiden
 • Geen versobering instaptijden en sluitingstijden horeca

De omgevingswet
De omgevingswet die uitgaat van het principe “Ja, mits...” zal waarschijnlijk bijdragen aan een vereenvoudiging en versnelling van ruimtelijke planningsprocedures. Hiermee wordt de Nederlandse ruimtelijke ordening minder star en stroperig en dat is goed nieuws.
 
De gelijkwaardige omgevingsdialoog
De keerzijde is dat hierdoor gerechtvaardigde belangen van burgers en bedrijven onder druk kunnen komen te staan. De partijen die deel nemen aan de omgevingsdialoog kunnen heel verschillend zijn in de zin van kennis, professionele ondersteuning en economische slagkracht. Indien er grote ongelijkheid is, kan de omgevingsdialoog uitmonden in het recht van de sterkste. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de gemeente procedurele waarborgen inbouwt om dit te voorkomen. 
 
De ‘voortoets’ in de omgevingswet
De gemeente Barneveld is een pilot gemeente in het kader van de omgevingswet. De gemeente lijkt zich voor te nemen om het plan van een initiatiefnemer eerst te toetsen alvorens deze wordt toegestaan tot de ‘Omgevingsdialoog’ met de direct belanghebbenden  Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de gemeente, als zij al een ’voortoets’ invoert, transparant maakt aan de hand van welke criteria zij plannen in het kader van de ‘voortoets’ beoordeelt. De gemeente moet verder duidelijkheid verschaffen over de (juridische) status van de ‘voortoets’ en of alle belanghebbenden hiertegen bezwaar en beroep kunnen aantekenen. Indien dat laatste niet het geval is zou de gemeente ook niet betrokken moeten zijn bij de uitvoering van de ‘Omgevingsdialoog’. Lokaal Belang pleit er verder voor dat een initiatiefnemer aantoont welke economische schade zijn initiatief bij direct belanghebbende veroorzaakt en hoe hij deze schade beperkt en vergoedt. 

Bedrijventerreinen
Onze gemeente groeit naar 70.000 inwoners. Om werkgelegenheid te kunnen blijven bieden aan een groeiende groep inwoners hebben ondernemers ruimte nodig om te kunnen groeien en moeten nieuwe bedrijven in staat zijn zich in onze gemeente te vestigen. Het succes van nieuwe bedrijventerreinen in Terschuur en Kootwijkerbroek, laat duidelijk zien dat verdere groei van bestaande locaties en ontwikkeling van nieuwe locaties, bijvoorbeeld in Stroe, goed is voor economische ontwikkeling in de dorpen.  Dus wil Lokaal Belang dat de gemeente blijft zoeken naar nieuwe locaties voor bedrijventerreinen. 

Het Lokaal Belang-rijke thema van... Gerrit den Hartog

Fractiebezoek aan H&S Transport/Cleaning Harselaar

Belang van goede bedrijventerreinen; met Crista Dibbet

content image

Infrastructuur en groeiende zorg om bereikbaarheid via A1-A30
Ondernemers maken zich terecht steeds grotere zorgen over de bereikbaarheid van onze gemeente. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om onze gemeente in de ochtendspits en avondspits te verlaten. Lokaal Belang gaat voor een sterke lobby richting Den Haag om de komende jaren een einde te maken aan de chaotische toestand op het knooppunt A1-A30. Het is onbegrijpelijk dat binnenkort kruispunt Hoevelaken een grote verbouwing ondergaat terwijl dit knooppunt A1-A30 niet wordt aangepakt.  Daarom gaat Lokaal Belang druk uitoefenen op alle partijen in de Tweede Kamer om hier snel oplossingen voor te zoeken (Zie verder: H6. Verkeer, vervoer en infrastructuur).

Railterminal
Lokaal Belang is geen voorstander van de railterminal omdat dit gaat zorgen voor een te grote verkeers- en milieubelasting voor de omgeving. Lokaal Belang verwacht dat een railterminal gaat zorgen voor een substantiële toename van het vrachtverkeer op en rond Harselaar hetgeen onwenselijk is.

Snel internet in het hele buitengebied
Lokaal Belang beschouwt een goed functionerend internet als een primaire behoefte (conform de nutsvoorzieningen). Eindelijk wordt de komende tijd een begin gemaakt met de aanleg van glasvezel in een deel van het buitengebied van de gemeente Barneveld. Maar dat is voor Lokaal Belang nog lang niet genoeg. Lokaal Belang wil dat binnen 4 jaar alle kernen en het gehele buitengebied van onze gemeente voorzien is van glasvezel.

Detailhandel
Uit het hele land komen veel bezoekers naar onze gemeente vanwege het uitstekende aanbod van winkels. Daarom is het belangrijk dat de gemeente ook zorgt voor bescherming van de functie van de diverse dorpscentra. Lokaal Belang is een tegenstander van de ontwikkeling van grootschalige perifere detailhandel. Dat betekent in de praktijk: geen outletcenters in en rond de gemeente Barneveld.

content image

Duurzaam ondernemen
De komende jaren zal ondernemerschap in Nederland, dus ook in onze gemeente, in het teken staan van verdere verduurzaming. Lokaal Belang wil dat de gemeente ondernemers actief ondersteunt bij het vinden van mogelijkheden om energie te besparen. Lokaal Belang wil graag dat de gemeente initiatieven ondersteunt om duurzame energie op te wekken (Zie verder: H5. Milieu en Duurzaamheid).
 
Aanbesteding- en inkoopbeleid gemeente
Alle ondernemers in onze gemeente moeten de mogelijkheid krijgen om diensten of producten te leveren aan de gemeente. Het is niet goed indien dezelfde bedrijven langdurig zaken of diensten leveren aan de gemeente. Daarom wil Lokaal Belang dat er een roulatiesysteem komt waardoor alle ondernemers de kans krijgen om diensten te leveren aan de gemeente Barneveld. Dit systeem wordt uiteraard alleen daar toegepast waar niet Europees hoeft te worden aanbesteed. Indien bij meerdere aanbieders binnen en buiten de gemeente geen grote verschillen zijn, gaat de voorkeur uit om te kiezen voor ondernemers uit onze gemeente. Uiteraard moet er te allen tijde sprak zijn van een goede prijs-kwaliteitsverhouding.  

Bedrijfsverzamelgebouwen voor ZZP-ers en startende ondernemers
Onze gemeente kent veel ZZP-ers en veel startende ondernemers. Voor deze groep wil Lokaal Belang dat er zoveel mogelijk bedrijfsverzamelgebouwen aanwezig zijn in alle dorpen van onze gemeente.  Dergelijke gebouwen kunnen zorgen voor een prettig ondernemersklimaat, synergie effecten en stimuleert de economische bedrijvigheid en leefbaarheid in onze dorpen. Dergelijke gebouwen voorzien niet alleen in ontmoetingen tussen starters en ZZP-ers en mogelijke klanten, maar ook tussen starters en ZZP-ers onderling. Zo krijgen talenten de mogelijkheid elkaar op te zoeken, te inspireren en het beste in elkaar naar boven te halen. De gemeente zoekt actief naar locaties en faciliteert daar waar mogelijk.

Het Lokaal Belang-rijke thema van.... Crista Dibbet

Horeca

Horeca in de breedste zin van het woord, is voor Lokaal Belang van waarde in de gemeente. Horecagelegenheden zijn plaatsen waar mensen samenkomen, niet alleen voor vermaak, maar net zo goed om ideeën uit te wisselen en plannen te maken voor de toekomst. Ze zijn ook belangrijk om toeristen aan te trekken die langer zullen verblijven en zo meer besteden bij lokale ondernemers. De gemeente Barneveld heeft een ruim aanbod aan diverse horecagelegenheden. Ondernemers die hun best doen gasten te voorzien van gezelligheid, lekker eten & drinken en vertier. En daar is Lokaal Belang blij mee. Ondernemers in de horeca moeten daarom vrij kunnen ondernemen en de ruimte krijgen om evenementen te organiseren.  Horecaoverlast moet daadkrachtig worden aangepakt indien de veiligheid in het geding komt.

De positieve kant van horeca; met Enrico Duits

Ruimte voor horeca en ondernemers; met Ad Soeterboek

Jongeren en uitgaan
Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de jongeren gezellig en veilig kunnen uitgaan in onze eigen gemeente. Het voorkomt horecatoerisme naar andere gemeenten met alle risico’s van dien.  Lokaal Belang vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de ondernemers en hun gasten om dit uitgaan in goede banen te leiden. Het uitgaan mag niet te veel overlast veroorzaken bij de omwonenden. Lokaal Belang is dan ook blij met het bestaan van de nachtboa (zie ook H1. Veiligheid), de horecatelefoon en praktische aanpassingen zoals een plaszuil rondom het horecaplein in Barneveld. Deze maatregelen dragen bij aan het gezellig, veilig en verantwoord uitgaan in onze gemeente. Daar waar verdere investeringen nodig zijn om de gang van zaken rondom het uitgaan te verbeteren, zal Lokaal Belang deze investeringen redelijkerwijs ondersteunen. 
 
Aanpassingen openingstijden horeca
Lokaal Belang staat open voor een gesprek over eventuele aanpassingen rondom uiterste instaptijden en sluitingstijden van de horeca. De gemeente moet namelijk inspelen op ontwikkelingen en omstandigheden. Uitgangspunt is echter wel: ruimte voor de ondernemer en hun gasten. Lokaal Belang ziet versobering van deze tijden niet zitten. Bij dit eventuele gesprek behoren alle groepen belanghebbenden de ruimte te krijgen hun argumenten naar voren te brengen. Lokaal Belang ziet hiervoor ook een rol voor de Jongerenraad weggelegd.