Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht LB: verzoek stopzetting proces herindeling Scherpenzeel


Zet proces herindeling stop
Lokaal Belang heeft de Commissaris van de Koning (CvdK), in zijn rol als voorzitter van GS, verzocht het proces rondom de herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld te stoppen en heeft dit officiële verzoek op donderdag 10 september jl. persoonlijk aan hem overhandigd. “Het politieke klimaat is absoluut niet rijp voor een dergelijk gevoelig en ingrijpend proces”, aldus fractievoorzitter Mijntje Pluimers namens haar fractie.

Bestuurlijke vertrouwensbreuk
Lokaal Belang betreurt de recente gebeurtenissen in Scherpenzeel zeer; een vertrouwensbreuk met de burgemeester door de ernstig verstoorde verhoudingen binnen het college van B&W. De solistische koers en de ‘eigenstandige rolneming’ van de burgemeester ten aanzien van de toekomst van Scherpenzeel, waren daar volgens de Scherpenzeelse wethouders de oorzaken van. Lokaal Belang spreekt zich inhoudelijk niet uit over de kwestie, maar ziet dit met zorg aan.

Zorgvuldig proces
GS snelde de afgelopen maanden met zeven-mijls-laarzen door het proces heen en stuurt actief aan op het samengaan van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Lokaal Belang ziet echter al langere tijd grote bezwaren in dit proces. De recente gebeurtenissen in Scherpenzeel zijn de directe aanleiding voor het verzoek aan GS, die wettelijk bevoegd is het proces te stoppen en geen herindelingsontwerp in te dienen bij PS. Lokaal Belang heeft steeds aangedrongen op een zorgvuldig, open en democratisch proces. Dit is in de eerste plaats respectvol naar de inwoners van zowel de gemeente Scherpenzeel als Barneveld. Maar in de tweede plaats ook in het belang van de kansen op een ordentelijk proces; wat de uitkomst daarvan ook moge zijn.

Tijdsdruk en bestuurlijke (on)rust
Dit proces staat ook nog eens onder enórme tijdsdruk. Het ‘open overleg’ als onderdeel van het proces, dat globaal 6 maanden zou kunnen duren, staat op punt van beginnen. In dit overleg spelen, naast de provincie, de beide colleges met daarbij een nadrukkelijke rol voor de burgemeesters, een grote rol. Een dergelijk proces vraagt, al helemaal vanwege deze tijdsdruk, politieke, bestuurlijke rust en stabiliteit. En dat ontbreekt.

Openheid van zaken
Verder wil Lokaal Belang meer openheid van zaken; iets waar de fractie van Lokaal Belang zich sinds haar bestaan voor inzet. Zorgvuldigheid heeft Lokaal Belang heel hoog in het vaandel staan. De geloofwaardigheid van de politiek, het aanzien van het openbaar bestuur en ware democratie staan op het spel. Lokaal Belang heeft de afgelopen periode dan ook meerdere malen pogingen ondernomen om de door GS opgelegde ‘herindeling Scherpenzeel’ tijdig, open en zorgvuldig in de gemeente Barneveld te bespreken. Dit is van belang in élk proces, maar zeker in een kwestie als deze. Lokaal Belang heeft bijvoorbeeld meerdere schriftelijke vragen gesteld welke helaas niet (volledig) door het college zijn beantwoord. Verder heeft Lokaal Belang de CvdK Berends en de gedeputeerde Markink stevig en kritisch bevraagd toen zij op 4 juni in de raadsvergadering in Barneveld aanwezig waren. Onderwerpen van gesprek waren onder andere draagvlak en de hiaten in het proces. Daarnaast heeft Lokaal Belang een voorstel gedaan (17 juni jl.) voor een openbare werkgroep waarin diverse vertegenwoordigers van de gemeente Barneveld zitten. Helaas is dat niet gehonoreerd. Al met al een onverkwikkelijke gang van zaken.

Geen draagvlak
Daarnaast blijkt telkenmale weer; het draagvlak voor een herindeling van Scherpenzeel ontbreekt. De recent gehouden volksraadpleging geeft een uitgesproken beeld; 86,9% is voor zelfstandigheid. Ook de lopende handtekeningen- en vlaggenacties spreken boekdelen. ‘Men wil niet’ en daar heeft Lokaal Belang respect en begrip voor; want draagvlak ziet LB, net als minister Ollongren, als essentieel. Verder volgt er binnenkort een hoorzitting bij de rechter over het bezwaarschrift van de gemeente Scherpenzeel tegen de gedwongen herindeling, welke overigens niet zonder slag of stoot vanuit GS tot stand mocht komen. En mogelijk wordt deze procedure nog gevolgd door een nieuw schorsingsverzoek aan de minister. Het is ongewis hoe lang dit alles gaat duren. Op dit moment is er dus geen werkelijke basis vanuit Scherpenzeel voor het proces. Al met al is het volstrekte gebrek aan draagvlak geen goede basis voor een herindeling. Vanuit onderzoeken blijkt ook dat gebrek aan draagvlak een goed herindelingsproces in de weg staat.

Het belang van inwoners
In de gemeente Barneveld is er momenteel ook bestuurlijke drukte en spelen grote (gevoelige) dossiers (windmolens, RES). Binnenkort vertrekken een wethouder, de burgemeester en de gemeentesecretaris. Is het in het belang van zowel de inwoners van Scherpenzeel als Barneveld om dit proces ‘onder stoom en kokend water’, ten tijde van een ernstig verstoord politiek klimaat, gebrek aan draagvlak, hiaten in zorgvuldigheid en bestuurlijke drukte, aan te gaan? Lokaal Belang is duidelijk: Nee. Lokaal Belang gunt de Scherpenzelers dat hun college weer rust weet te creëren en vorm kan geven aan de ingezette inhoudelijke koers welke op een democratische wijze tot stand gekomen is. En, Lokaal Belang wenst de inwoners van de gemeente Scherpenzeel sterkte. Daarnaast gunt Lokaal Belang de inwoners van de gemeente Barneveld op haar beurt een rustige transitie naar nieuwe bestuurders en de hoogste ambtenaar, die inhoud kunnen geven aan hun taak; het dienen van de belangen van onze gemeente. De tijd zal leren welke stappen én wanneer, in de toekomst er eventueel gezet kunnen worden. Nu: terug naar de basis.

Persbericht 13 september 2020

 

Bijlagen:

  1. Schriftelijke vragen LB 20 mei 2020
  2. Bijdrage LB raadsvergadering 4 juni 2020
  3. Bijdrage LB raadsvergadering 17 juni 2020
  4. Schriftelijke vragen LB 14 juli 2020
  5. Verzoek fractie Lokaal Belang aan CvdK stopzetting proces 10 september 2020
  6. https://www.scherpenzeelsekrant.nl/premium/lokaal/politiek/360889/toch-hoorzitting-overbezwaren-scherpenzeel-tegen-fusie
  7. https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/herindelingsbesluit-moet-wordenvernietigd.246194.lynkx
  8. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/geen-herindeling-zonderdraagvlak.9611386.lynkx