Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Eindelijk een vrachtwagenverbod voor Garderen

Al vanaf de oprichting van Lokaal Belang hebben wij ons ingezet voor een vrachtwagenverbod voor Garderen. Garderen wordt al jaren geconfronteerd met een enorme stroom vrachtwagens die zich tijdens de spits in de ochtend en middag door de smalle straten van Garderen worstelen. In 2018 en 2019 heeft Lokaal Belang tellingen verricht met betrekking tot het aantal vrachtwagens in de kern van Garderen. Met die resultaten hebben wij destijds een bezoek gebracht in het Provinciehuis in Garderen om e.e.a. onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft Lokaal Belang brieven gestuurd en vele vragen gesteld over dit onderwerp. Lokaal Belang was destijds ook de eerste partij waarbij een vrachtwagenverbod voor Garderen in het verkiezingsprogramma stond.

Daarom zijn wij ontzettend blij en trots dat er eindelijk na vele jaren wachten een vrachtwagenverbod komt voor de kern van Garderen. Natuurlijk moet het dorp bevoorraad worden. Daarom is er ook een uitzondering voor bestemmingsverkeer.

Lokaal Belang feliciteert de inwoners van Garderen van harte met dit vrachtwagenverbod. Maar ook Plaatselijk Belang Garderen, het college van Burgemeester en Wethouders en in het bijzonder wethouder verkeer, Mijntje Pluimers die zich hier actief voor heeft ingezet.

content image

Persbericht Gemeente Barneveld 31 mei 2023

Op de foto: Ton van Krevel (voorzitter Plaatselijk Belang), Mijntje Pluimers-Foeken (wethouder verkeer gemeente Barneveld) en Erik Kroon (Garderense Ondernemers Vereniging)
 

Groen licht voor vrachtwagenverbod Garderen

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel voor het instellen van een vrachtwagenverbod voor het centrum van Garderen. Het plan is in samenspraak met provincie Gelderland tot stand gekomen. Het vele doorgaande vrachtverkeer door Garderen en de negatieve invloed op de leefbaarheid en verkeersveiligheid heeft al langere tijd de aandacht en is genoemd in het coalitieakkoord 2022-2026.

Per dag rijden er nu ongeveer 400 vrachtwagens door het centrum; die vrachtwagens moeten straks om Garderen heen rijden. Het doel van het vrachtwagenverbod is om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Garderen te vergroten. In het verleden zijn er al verschillende maatregelen en acties genomen die niet het gewenste effect hadden. Daarom is samen met Provincie Gelderland opnieuw gekeken naar de mogelijkheden voor een vrachtwagenverbod. Hiervoor is nu groen licht. Met het instellen van het vrachtwagenverbod is een belangrijke stap gezet.

Instellen vrachtwagenverbod
Het beoogde verbod geldt globaal voor de wegen ten zuiden van de Dorpsstraat; de toegangswegen richting het centrum. Uit onderzoek blijken de meest gebruikte routes van het doorgaande (vracht)verkeer via de Hogesteeg te lopen (richting Putten en richting Uddel). Een verbod aan de zuidzijde van Garderen maakt deze route en visa versa via de Hogesteeg (en Oud Milligenseweg als mogelijke alternatieve route) onmogelijk. Door een verbod in te stellen, verdwijnt deze mogelijke route ook uit de navigatiesystemen die specifiek door vrachtverkeer wordt gebruikt. Dit is een erg belangrijk gevolg van de maatregel. Garderen zelf blijft bereikbaar voor vrachtverkeer met een bestemming in Garderen door een uitzondering op de geslotenverklaring (‘uitgezonderd bestemmingsverkeer Garderen’).

Leefbaarder, schoner, gezonder én veiliger
Mijntje Pluimers-Foeken: “Ik ben echt ontzettend blij dat dit besluit is genomen na een jarenlang traject. Voor de inwoners uit Garderen geeft dit weer lucht en ruimte. Met het instellen van het vrachtwagenverbod wordt Garderen leefbaarder, schoner, gezonder én veiliger. Ik ben ook tevreden over de goede samenwerking met de Provincie en de overeenstemming die wij samen met elkaar bereikt hebben. Daarnaast ben ik ook erg blij met de inzet van Plaatselijk Belang en de Garderense Ondernemersvereniging (GOV). Zij zijn de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij dit traject.”

Eerdere stappen
In het verleden is er onderzoek en een studie gedaan naar mogelijke oplossingsrichtingen. Dit heeft geleid tot een aantal maatregelen en acties. Zo is de ANWB-bewegwijzering aangepast, zodat doorgaand verkeer niet meer door Garderen wordt verwezen. Daarnaast is samen met Plaatselijk Belang Garderen een Verkeersvisie opgesteld die is ingebracht bij de provincie als input voor de trajectverkenning en -aanpak. Ook zijn bedrijven met vrachtwagens en transporteurs die door Garderen rijden aangeschreven. En zijn er tijdens twee zomerperiodes tekstkarren geplaatst. Echter hebben deze maatregelen niet tot de oplossing van het probleem geleid.

Verkeersbesluit en bordenplan
Voor het instellen van een geslotenverklaring is een verkeersbesluit vereist. Dit verkeersbesluit wordt momenteel voorbereid. De planning is om dit besluit te nemen en publiceren in juni 2023. Voor een verkeersbesluit geldt een inzage- en bezwaartermijn van 6 weken. Na het nemen van het verkeersbesluit wordt het bebordingsplan verder uitgewerkt. Dit betreft niet alleen de verbodsborden in Garderen, maar ook vooraankondigingsborden van het verbod ter hoogte van de rotondes N302/N310 en N310/N344. Juist op deze locaties is het belangrijk om chauffeurs te wijzen op het verbod, omdat op die locaties nog de mogelijkheid is om een andere route te kiezen. Zodra dit plan klaar is, kan de bebording besteld worden. De verwachting is dat de borden rondom de zomer worden geplaatst. Na uitvoering wordt het effect van de maatregel gemonitord en de ervaringen vanuit betrokkenen geëvalueerd. Op basis daarvan wordt overwogen of en welke vervolgstappen eventueel nodig zijn.

►Lees ook het artikel in de Barneveldse Krant van 1 juni 2023: ‘Eindelijk!’ Garderen krijgt zijn zo gewenste vrachtwagenverbod

content image

Eerdere berichtgeving over de inzet van Lokaal Belang op dit thema:


Lokaal Belang telt vrachtwagens in Garderen - 20 februari 2019
Persbericht: Lokaal Belang biedt vrachtwagentellingen aan - 30 september 2019
LB wil vrachtwagenverbod Hogesteeg Garderen: Sleutel tot de oplossing - 26 september 2020
Lokaal Belang houdt vol en gaat door voor een oplossing voor vrachtwagenproblematiek Garderen - 7 maart 2022

 
► Ter illustratie zie het filmpje uit januari 2022

content image
content image
content image

Resultaat tellingen in februari en maart 2019