Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2018

Schriftelijke vragen studietoeslag studenten met een beperking

28-12-2018


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen inzake de studietoelage voor studenten met een beperking.
(NB Update per 1-10-2021; zie onder)
 

Studenten met een arbeidsbeperking zijn een kwetsbare groep jongeren. Het gaat hier om jongeren van 18 jaar en ouder waarvan door het UWV is vastgesteld dat zij niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon. Het is voor hen dus heel belangrijk dat zij kunnen studeren. Maar dat is vaak vanwege de beperkingen die zij hebben een lastige en pittige opgave. Hierdoor is het voor hen meestal ook niet mogelijk om een bijbaan te hebben of om zelfstandig te gaan wonen. De individuele toeslag is bedoeld als een extra steuntje in de rug in verband met de lage verdiencapaciteit van deze jongeren, zodat ook zij kunnen participeren en studeren.
Lokaal Belang heeft in de commissievergadering van 19 september gevraagd om per direct de door de gemeente Barneveld gestelde extra voorwaarde, dat de student uitwonend moet zijn te laten vervallen. De doelgroep kan namelijk niet voldoen aan deze extra eis van de gemeente Barneveld, die het college in de beleidsregels heeft opgenomen. Lokaal Belang deed dit verzoek n.a.v. signalen uit de samenleving. De insprekers in de commissievergadering van 19 september 2018 hebben ook duidelijk gemaakt dat de extra eis van uitwonend zijn een enorm struikelblok is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de wethouder meedeelde dat in Barneveld bijna geen enkele student gebruik maakt van de bestaande regeling.
Verder heeft Lokaal Belang aangegeven het bedrag van deze studietoeslag ad € 102,00 per maand te laag te vinden en heeft verzocht dit bedrag substantieel te verhogen. Voor 1-1-2015 ontvingen deze studenten nog een kleine € 300,00 per maand.
 

De wethouder heeft aangegeven een landelijke evaluatie inzake de hoogte van de gemeentelijke studietoeslagen te willen afwachten en in april met een voorstel naar de raad te komen om deze regeling aan te passen en verzocht de raad nog even geduld te hebben.
Inmiddels hebben wij echter vernomen dat het UWV grote werkachterstanden heeft en het daardoor lang kan duren voordat de beoordeling van de studenten die een beroep op de studietoeslag doen is afgerond.
In antwoord op een technische vraag hebben wij vernomen dat ook het college twijfel heeft of het UWV adviesaanvragen binnen de normtijd van 2 maanden kan afhandelen. Dus als de regeling al in april wordt aangepast en de eis van uitwonen vervalt, betekent dit dat de doelgroep op zijn vroegst ten behoeve van de 2de helft van 2019 een beroep op deze regeling kan doen. Lokaal Belang vindt dit echt te lang duren, zeker met het oog op de start van het nieuwe studiejaar in september. Gelet verder op de hernieuwde oproep van de Landelijke Studenten Vakbond aan gemeenten om in deze groep studenten, die naast de studie niet kan werken, te investeren (www.telegraaf.nl/financieel/2931227), stelt Lokaal Belang de volgende vragen.
 

 1. Is het college, gelet op bovenstaande aanvullende informatie, toch bereid om per omgaande de in de beleidsregels opgenomen extra eis van ‘uitwonend zijn’ door te halen, zodat deze studenten met beperkingen met ingang van 1-1-2019 in ieder geval een beroep kunnen doen op € 102,00 per maand als tegemoetkoming en steun in de rug? Zo nee, waarom niet?
 2. Wij zien verder dat bijvoorbeeld de gemeente Utrecht niet wacht op de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de hoogte van de studietoeslag. De gemeente Utrecht verhoogt de studietoeslag per1-1-2019 in ieder geval alvast van € 100 naar € 200,- en beraadt zich op een verdere verhoging. Graag vernemen wij van het College of zij bereid is het Utrechtse voorbeeld te volgen. Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten,
 

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters
Barneveld, 27-12-2018

Update
Gemeente heeft besloten om per 1 oktober 2021 studietoelage voor studenten met een beperking te verhogen. Los van landelijke wetgeving:
Daar zijn wij erg blij mee; dit biedt kansen voor kwetsbare studenten.
Lees verder, klik hier

Lees verder

Schriftelijke vragen informatievoorziening raad dossier 'grondtoepassingen'

27-12-2018


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de informatievoorziening naar de gemeenteraad aangaande het dossier ‘grondtoepassingen’.

Lokaal Belang werd net als anderen, op dinsdag 18 december volstrekt overvallen door informatie vanuit de media dat nog veel meer mogelijk vervuild zand in de gemeente Barneveld is toegepast. Het bleek niet te gaan om de eerder bekende toegepaste 1000 ton, maar om 9323 ton, met name in de woonwijk Veller (ruim 6700 ton). Dit was voor Lokaal Belang reden om schriftelijke vragen te stellen en later ook opnieuw een interpellatiedebat aan te vragen. Om het college, over wederom het gebrek aan- en eerder beloofde, actieve informatieplicht aan de raad, ter verantwoording te roepen.

In een mail van Gedeputeerde Conny Bieze op 6 december jl. , bleek al dat de gemeenten, dus ook het college van de gemeente Barneveld, op de hoogte waren gesteld over de grondtoepassingen. Dus al eerder dan 12 december, de dag van het interpellatiedebat, toen de wethouder namens het college nog stelde dat de gemeenteraad ‘nu alles wist’. Inmiddels blijkt het college de raad onjuist te hebben geïnformeerd.

Daarnaast stelde de firma Vink dat zij de gemeente, als een van de afnemers van de grond (zand), al veel eerder dan 12 december op de hoogte had gesteld. Namelijk via uitgebreide mails met tekeningen, onderzoek en grondbewijzen aan de gemeente op 9 november. Aangezien het de taak van de gemeenteraad is om het college te controleren op haar handelswijze en beleidskeuzes, vindt Lokaal Belang het essentieel de totale inhoud van deze mails te kennen en te beoordelen.

Na ons eerdere en indringende verzoek om toezending van deze informatie, hebben wij uiteindelijk een mail met enkele bijlagen ontvangen. Het college heeft bij de beantwoording niet aangegeven dat er nog mails ontbreken, waardoor de beantwoording niet volledig zou zijn. Na eigen onderzoek bleek deze informatie echter onvolledig. Een mail met het grondbewijs met als toepassing ‘Veller, aangaande 6719 ton’, waarbij de gemeente afnemer (koper) is, ontbrak. Evenals de mail met het grondbewijs ‘Eilanden-Oost, aangaande 854 ton’, waarbij CV de Burgt afnemer (koper) is en waar de gemeente als medeontwikkelaar in zit. Op vrijdag 21 december heeft de fractie van Lokaal Belang deze informatie opnieuw en met spoed opgevraagd. De mails met deze informatie zijn vooralsnog onvindbaar, zo werd ons die dag medegedeeld. In een reactie van het college vandaag, bleek dat zij deze informatie vooralsnog niet aan ons willen verstrekken. Het argument van het college, ‘zorgvuldigheid boven snelheid’, om de gevraagde informatie vooralsnog niet met ons te delen, staat echter los van de actieve informatieplicht naar de gemeenteraad, waartoe het college wettelijk verplicht is. Lokaal Belang vraagt het college overigens niet om inhoudelijke reacties of beleidskeuzes, het gaat hier eenvoudigweg om het doorsturen van mails, niets meer en niets minder.

Het betreurt Lokaal Belang ten zeerste dat, nadat de gemeenteraad eerst onjuist door het college is geïnformeerd, nu ook onvolledig door het college is geïnformeerd.

De volgende vragen:

 1. Hoe kan het zijn dat, na alle discussies, het college de gemeenteraad nog steeds niet volledig informeert?
 2. Hoe kan het dat het college niet alle mails met essentiële informatie in dit dossier, waaruit blijkt dat het college al vanaf 9 november op de hoogte was van de toepassing in de gemeente Barneveld, kan vinden?
 3. Hoe kan het dat uit speurwerk van Lokaal Belang moet blijken dat de door het college gestuurde informatie onvolledig is?
 4. Is het college het met ons eens dat het nooit zo mag zijn dat een fractie een WOB-verzoek moet indienen om alle gevraagde informatie te verkrijgen?

Het zou Lokaal Belang ten zeerste betreuren als onze fractie een ‘WOB-verzoek’ zou moeten inzetten om de volledige informatie boven tafel te krijgen. Echter, Lokaal Belang zal daar, indien nodig, wel toe over gaan. Lokaal Belang verzoekt het college daarom de betreffende informatie uiterlijk 4 januari voor 17:00 uur aan de gehele gemeenteraad ter beschikking te stellen.

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter Lokaal Belang


Artikel Barneveldse Krant 27-12-2018 (digitaal): 'Lokaal Belang: 'College weigert informatie over Vink te verstrekken'​
 

 

Lees verder

Aanvraag Interpellatiedebat 2

20-12-2018


Aan: de voorzitter van de gemeenteraad 
CC: College van B & W en Gemeenteraad, 

Geachte voorzitter,  
 
Wij zijn ontsteld over de nieuwe ontwikkelingen in de kwestie ‘Grondtoepassingen’ in de gemeente Barneveld en daarom vraagt de fractie van Lokaal Belang, op basis van artikel 43 van de organisatieverordening, opnieuw per ommegaande een interpellatiedebat aan.
Dat behoort volgens de verordening plaats te vinden op de eerstvolgende raadsvergadering, 30 januari a.s. Mocht het op enige manier mogelijk zijn om dit interpellatiedebat te vervroegen, dan zien wij graag deze mogelijkheid in de praktijk gebracht worden. Daarnaast zien wij dit debat graag als eerste meningsvormende punt op de agenda staan. 

De wethouders beloofden namens het college in de debatten op 9 november en op 12 december, beterschap aangaande de actieve informatieplicht aan de raad. Op 12 december werd ook aangegeven dat de gemeenteraad alle informatie kent die het college ook kent. De wethouder beloofde daarnaast dat de raad ‘op zijn minst gelijktijdig maar liever eerder’ op de hoogte gebracht zou worden van informatie naar ‘buiten’.  
 
Ondanks deze heldere beloften van het college heeft Lokaal Belang opnieuw via de media (Omroep Gelderland, Barneveldse Krant, AD, Reformatorisch Dagblad) berichten moeten vernemen m.b.t. grote hoeveelheden mogelijk vervuild zand (6700 ton éxtra, naast de al bekende 1000 ton) in de wijk Veller in Barneveld. Het college was tenminste vanaf 6 december door de Provincie op de hoogte gesteld, dus reeds vóór het interpellatiedebat van 12 december. Firma Vink stelt overigens dat het college dit al op 9 november wist, iets wat het college ontkent.  
 
Het geharrewar tussen de Provincie en het college waarbij men naar elkaar blijft wijzen, geeft in ieder geval opnieuw aan dat ze niet gezamenlijk optrekken (hun bestuurlijke plicht) en hun communicatie afstemmen. Iets waar het college nog steeds geen helderheid over heeft verschaft. Het voortdurend verschuiven van de bal van verantwoordelijkheid schept steeds meer onduidelijkheid voor de burger over de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden, hetgeen onwenselijk is.  
 
In het debat op 12 december heeft Lokaal Belang onder andere de stelligheid van het college aangaande de afwezigheid van gezondheidsrisico’s ter discussie gesteld. Temeer omdat de GGD en de Omgevingsdienst zowel op audio als op schrift hebben bevestigd dat gezondheidsrisico’s niet vallen uit te sluiten.  De wethouder stelde dat Zembla in hun uitzending op 28 november ten onrechte een uitspraak aan de heer Baakman (Omgevingsdienst) heeft toegewezen. De wethouder stelde daarmee de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het onafhankelijke journalistieke programma Zembla ter discussie en valt daarmee een van de belangrijkste pijlers van de rechtstaat aan: onderzoeksjournalistiek. Wij hebben twijfels over de stelligheid van de wethouder op dit punt. Wij willen graag bewijzen van het college waarbij aangetoond wordt dat dhr. Baakman dit niet gezegd heeft. 

In antwoord op onze schriftelijke vragen van 18 december stelt het college dat zij uit het oogpunt van zorgvuldigheid deze informatie niet met anderen te hebben willen delen, om meer onrust te voorkomen. Het voorkomen van onduidelijkheid en onzekerheid bij de inwoners ontslaat het college echter niet van de verplichting de gemeenteraad, als hoogste orgaan, actief te informeren over de voortgang, de genomen stappen, de te nemen stappen en overige relevante ontwikkelingen. Zeker na de gedane belofte tot beterschap op dit punt. De ‘onduidelijkheid’ waarvan uw college meent daarom de raad vooralsnog niet te hebben willen informeren over de meest recente ontwikkelingen is het oordeel/interpretatie van het college, zonder de raad daarin te kennen. U oordeelt als college voor de raad. Dat is een volstrekt verkeerde volgorde. Daarnaast kwalificeert de wethouder in de tv-uitzending van Oproep Gelderland van 19 december deze beleidskeuze als ‘verstandig beleid’, iets wat haaks staat op deze belofte in de genoemde raadsvergaderingen. Dit acht Lokaal Belang als ongehoord. 
 
Wij roepen in het interpellatiedebat het college ter verantwoording over hun beleidskeuzes en handelswijze. Onderstaande vragen dienen daarbij als ‘kapstok’ waarbij onze bijdrage in het debat zelf leidend is.
 

 1. Waarom heeft het college van B & W opnieuw geen invulling gegeven aan zijn actieve informatieplicht aan de gemeenteraad?
 2. Waarom heeft het college van B & W de gemeenteraad op 12 december onjuist/onvolledig geïnformeerd?
 3. Waarom heeft het college van B & W de onderlinge communicatie en samenwerking met de Provincie niet op orde?
 4. Hoe serieus neemt dit college van B & W de gemeenteraad wanneer telkenmale blijkt dat belangrijke informatie niet op voorhand, desnoods in vertrouwen, met de gemeenteraad of op zijn minst met alle fractievoorzitters, gedeeld wordt?


Vriendelijke groeten,  
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers-Foeken  fractievoorzitter

Lees verder

Schriftelijke vragen grondtoepassingen 3

18-12-2018


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de nieuwe ontwikkelingen in het dossier ‘grondtoepassingen’. 

Vandaag werden wij zeer onaangenaam verrast door het bericht van Omroep Gelderland
‘6700 ton vervuilde grond van Vink in Barneveld, maar gemeente weet niet waar’.
Hierin staat onder andere het volgende: “De gemeente heeft echter geen idee waar de grond precies ligt. 'We verwachten dat het in een van de gebieden terecht is gekomen waar er woonwijken worden aangelegd', aldus de woordvoerder van de gemeente. 'Het onderzoeksbureau gaat nu onderzoeken waar die grond vandaan is gekomen. De gemeente wil volgens de woordvoerder ook helderheid. 'We hebben pas onlangs gehoord dat de partij grond in Barneveld terecht is gekomen.”  
 

 1. Hoe is het mogelijk dat na alle gebeurtenissen in dit dossier, zoals:
  - de extra commissie- en raadsvergadering van 9 november jl.;
  - het interpellatiedebat van 12 december jl. waarin de wethouder stelt (1.23) dat ‘dit nu alles was’;
  - dat het college toegegeven heeft dat het niet in voldoende mate voldaan heeft aan de actieve informatieplicht aan de gemeenteraad;
  - de duidelijke toezeggingen van het college m.b.t. goede en tijdige communicatie naar de gemeenteraad met betrekking tot dit dossier; 
  dat de gemeenteraad niet via het college, maar via Omroep Gelderland moet vernemen dat er nog 6700 ton éxtra mogelijk vervuilde grond in de gemeente Barneveld ligt?  Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

  Antwoord college: 
  Wij zijn wel door de provincie Gelderland geïnformeerd over de omvang van het bewuste zand in Barneveld, maar de locaties die daarbij werden genoemd (zie ook het antwoord bij vraag 4) zorgden bij ons eerder voor ónduidelijkheid dan voor duidelijkheid. 
  Wij besloten daarom de lijst (uit een oogpunt van zorgvuldigheid) niet met anderen te delen, maar eerst duidelijkheid te krijgen (door het locatieonderzoek van Royal HaskoningDHV) om te voorkomen dat wij met deze onjuiste informatie voor meer onrust zouden zorgen. Dit past in de lijn die wij met u en met de Klankbordgroep Toegepast Zand hebben uitgezet. 
  De provincie Gelderland koos er wel voor om de lijst met gemeentenamen te publiceren waarna de pers ook ons benaderde.
   

  Commentaar Lokaal Belang:
  Het college heeft zich opnieuw niet aan de belofte gehouden de raad actief en tijdig te informeren, desnoods alleen de fractievoorzitters onder geheimhouding. Opnieuw heeft het college gefaald in haar actieve informatieplicht. Het voorkomen van onduidelijkheid en onzekerheid bij de inwoners ontslaat je als college niet van de verplichting de gemeenteraad, het hoogste orgaan, actief te informeren over de voortgang, de genomen stappen, de te nemen stappen en overige relevant ontwikkelingen.
   
 2. Hoe is het mogelijk dat een gemeentewoordvoerder al met de pers gesproken heeft zonder dat de gemeenteraad van de inhoud weet?

  Antwoord college:
  De gemeentewoordvoerder heeft niet actief de pers gezocht, maar werd door de pers over de door de provincie Gelderland gepubliceerde lijst benaderd.
   

  Commentaar Lokaal Belang:
  De gemeentewoordvoeder had zijn/haar mond moeten houden omdat de gemeenteraad nog niet was geïnformeerd. 
   
 3. Er wordt door de gemeentewoordvoerder gesteld dat men pas ‘onlangs’ gehoord heeft dat de partij grond in Barneveld terecht is gekomen. Wanneer is ‘onlangs’? Wij willen hiervan een bewijsstuk waar deze stelling onderbouwd wordt.

  Antwoord college:
  De gemeentewoordvoerder is verkeerd geciteerd en hierover is direct contact met Omroep Gelderland opgenomen. Het citaat suggereert dat wij niet wisten dat de partij zand in Barneveld zou zijn verwerkt. Wij wisten dat wel (zie ook het antwoord bij vraag 1). Maar de betreffende informatie spreekt over locaties waar een zanddepot (een tijdelijke opslag met grote hoeveelheden zand) heeft gelegen. Wij hebben deze locaties doorgegeven aan Royal HaskoningDHV en hebben ook onze eigen administratie daarbij betrokken omdat wij precies wilden weten waar het zand van deze depots daadwerkelijk was toegepast. De depotlocaties zijn belangrijk om te weten, maar nóg belangrijker is het om te weten waar het zand vanuit de depots naartoe is gebracht en dat stond juist níet op de provinciale lijst. Dat zou voor nóg meer onrust hebben gezorgd en aan deze onjuiste en onvolledige informatie hadden wij geen behoefte.


  Commentaar Lokaal Belang:
  Hier bevestigt het college dat het wel wist dat de 6700 ton extra in de gemeente Barneveld terecht is gekomen. Daarover is de gemeenteraad dus niet geïnformeerd. Het college heeft zich opnieuw niet aan de belofte gehouden de raad actief en tijdig te informeren, desnoods alleen de fractievoorzitters onder geheimhouding. Opnieuw heeft het college gefaald in haar actieve informatieplicht.
  Het is correct dat het zand in het ‘gronddepot Veller’ terecht is gekomen. Maar het is volstrekt logisch dat die grond ook gebruikt is in de gemeente Barneveld. Waarom breng je het anders naar het 'gronddepot Veller'? Het is ongeloofwaardig dat het college suggereert dat het zand ook ergens ander toegepast zou kunnen zijn dan in de gemeente Barneveld. En dan nog, het college wist van de toepassing in de gemeente Barneveld want dat zeggen ze zelf aan in hun antwoord.
   
 4. Al veel eerder werd bekend dat de Provincie vandaag locaties openbaar zou maken. De provincie stelt dat de gemeenten op 6 december zijn ingelicht over deze locaties. Hoe is het mogelijk dat de afstemming tussen de Provincie en het college weer ernstig te wensen over laat en de gemeenteraad opnieuw verrast wordt?

  Antwoord college:
  De informatie van de provincie leverde een onvolledig en onjuist beeld over mogelijke locaties en uit een oogpunt van zorgvuldigheid hebben we dit niet willen verspreiden. We illustreren dat met twee voorbeelden: in de informatie van de provincie Gelderland wordt nog altijd gesproken over een locatie aan de Stanleystraat 24 in Barneveld, terwijl de bewoners hier alleen maar zand hebben áf- in plaats van aangevoerd. Wij hebben hierover contact gehad met de bewoners. 
  Een ander voorbeeld heeft te maken met de vermelding van (de locatie van) Station Barneveld-Zuid. Daar zou veel van deze bewuste partij zand zijn terechtgekomen, maar uit nader onderzoek van onze kant bleek, dat het hier om een verkeerde naamgeving in de administratie van de firma Vink gaat. Het zand is niet bij Station Barneveld-Zuid toegepast, maar daar alleen in een depot beland om (blijkt nu) vervolgens te worden verwerkt in de cunetten (uitgegraven wegtracés) van de Minorcalaan en de Zijdehoenderlaan. Het gaat daarbij om een grote hoeveelheid zand. Juist daarom is het zo belangrijk om over de juiste informatie te beschikken en hierover te communiceren. Het bewuste zand is – blijkt ook nu – hier niet op woonpercelen terecht gekomen, maar alleen verwerkt om de uitgegraven wegtracés te vullen. 
  Het bovenstaande verklaart nu ook pas waarom in de memo van de ODRA wél sprake is van de Minorcalaan en de Zijdehoenderlaan, terwijl deze straten niet op de tekeningen van de firma Vink voorkomen. Dat zorgde bij veel bewoners, ook bij u en bij ons, voor onduidelijkheid. Om die onduidelijkheid niet nóg groter te laten worden (door per ongeluk tóch verkeerde adressen te informeren of foutieve lijsten te verspreiden), hebben we dat niet gedaan.  

  Wij hebben de lijst van de provincie in ieder geval direct aan Royal HaskoningDHV verstrekt om dit te betrekken in het locatieonderzoek.

  Commentaar Lokaal Belang:
  In de 1e zin wordt bevestigd dat het college vanaf tenminste 6 december van de Provincie wist van de extra 6700 ton mogelijk vervuilde grond in de gemeente Barneveld. Dat bevestigt tevens dat de wethouder op 12 dec. onwaarheid heeft gesproken op de vraag ‘Is dit nu alles?’. Zijn antwoord was: ‘De informatie die het college kent, kent de gemeenteraad ook.’ Het college heeft zich opnieuw niet aan de belofte gehouden de raad actief en tijdig te informeren, desnoods alleen de fractievoorzitters onder geheimhouding. Opnieuw heeft het college gefaald in haar actieve informatieplicht. Iets wat meerdere malen beloofd is. Het voorkomen van onduidelijkheid en onzekerheid bij de inwoners ontslaat het college niet van de verplichting de gemeenteraad, het hoogste orgaan, actief te informeren over de voortgang/proces, de genomen stappen, de te nemen stappen en overige relevant ontwikkelingen.
   
 5. Waarom weten wij nog steeds niet wat de herkomstlocatie van de 10.000 ton zand is en waar het precies terecht is gekomen?

  Antwoord college:
  Royal HaskoningDHV heeft ons toegezegd op zeer korte termijn aan te kunnen geven waar het bewuste zand in de gemeente Barneveld is toegepast. Het was daarvoor nodig diverse bronnen te raadplegen, zoals de informatie van de omgevingsdiensten, de administratie van de firma Vink en onze eigen administratie. Het is de verwachting dat deze informatie morgen beschikbaar is en met u, de Klankbordgroep Toegepast Zand en de bewoners wordt gedeeld. Wij hebben Royal HaskoningDHV gevraagd om alle locaties op een kaart te zetten zodat wij deze kaart, nadat u en de Klankbordgroep Toegepast Zand zijn geïnformeerd, online kunnen zetten zodat iedereen hier kennis van kan nemen. 
   
  Uw andere vraag – over de herkomst van het zand – wordt nog onderzocht, maar maakt wel degelijk onderdeel van het onderzoek uit. Ook wij vinden het van belang om te weten waar het zand oorspronkelijk vandaan is gekomen voordat het bij de firma Vink werd gereinigd.


Gezien de ernst van de hele kwestie willen wij nog voor het weekend a.s. antwoorden op deze vragen. 

Mijntje Pluimers Fractievoorzitter Lokaal Belang 

Lees verder

Schriftelijke vragen betreffende uitgaan 16- en 17 jarigen

17-12-2018


Geacht College,

Op basis van de organisatievordering van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het uitgaan van 16- en 17-jarige jongeren in de gemeente Barneveld.

Onze fractie heeft kennisgenomen van het artikel in de krant ‘Club Move Barneveld voortaan alleen voor 18+’. Daarin wordt aangegeven dat de uitbater van de club 16- en 17-jarigen vanaf heden niet meer toelaat.
De reden is de voortdurende strijd van de ondernemer van het voorkomen van het drinken van alcohol door 16- en 17-jarigen enerzijds, en het voortdurend proberen van deze jongeren om toch alcohol te nuttigen (‘Het kat-en-muis-spel’). Wij begrijpen vanuit de ondernemer goed dat hij deze keuze heeft gemaakt. Anderzijds legt het wel een dieper probleem bloot.

Lokaal Belang vindt dat jongeren een volwaardige plek in de samenleving hebben en dat het belangrijk is dat zij gezellig en veilig kunnen uitgaan in onze eigen gemeente; ook 16- en 17-jarigen. Wij zijn tevreden met de genomen maatregelen (horecatelefoon, nachtboa, praktische aanpassingen) die aantoonbaar bijdragen aan een gezellig en veilig ‘uitgaan’. Wij zien graag dat voorkomen wordt dat jongeren de straat op gaan om elders alcohol te nuttigen, wat voor gevaarlijke situaties en ongelukken kan zorgen.
De landelijke wetgeving geeft sinds 2014 aan dat er pas vanaf 18 jaar alcohol gedronken mag worden. Voor 16- en 17-jarigen, die ook graag uit willen gaan, is deze regel een ‘uitdaging’. Wij zien ook onwenselijke ontwikkelingen waarbij met name de ondernemer de verantwoordelijkheid m.b.t. alcoholge(mis-)bruik toegeschoven krijgt. Voor een ondernemer zijn er een aantal investeringen te doen, maar, er ligt ook een handhavende verantwoordelijkheid van de gemeente (boa’s) naar de jongeren zelf. Deze handhaving zorgt voor een ondersteuning van de ondernemers.
De gemeente is uiteraard niet verantwoordelijk voor het organiseren van uitgaansgelegenheden en feesten. Echter, Lokaal Belang vindt wel dat ook deze jongeren een veilige en leuke plek moeten kunnen hebben om uit te kunnen gaan. Nu is er geen concrete plek meer waar jongeren van deze leeftijdsgroep samen kunnen komen om ‘uit te gaan’.


De volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het besluit van Club Move?
  Zo nee, is het college bereid in gesprek te gaan met de uitbater om zijn verhaal achter dit besluit te bespreken?
   
 2. Hebben het college eerder signalen bereikt over (mogelijke) problemen rondom het uitgaan van 16- en 17-jarigen in onze gemeente?
  Zo ja, welke dan?
   
 3. Ervaart het college een bepaalde tendens, sinds de invoering van de leeftijdsgrens naar 18 jaar in 2014 tot nu, in het alcoholge(mis-)bruik van 16- en 17 jarigen? Zo ja welke dan?
   
 4. Op welke wijze handhaaft het college (boa’s) het alcoholverbod voor 16- en 17-jarigen om daarmee de ondernemer te ondersteunen?
   
 5. Verlopen de gesprekken in het zogenaamde horecaoverleg naar tevredenheid van iedere deelnemer? Zijn er bijzonderheden te melden? Zo ja, welke dan?
   
 6. Is het college bereid om met de medewerkers van Villa 29, andere medewerkers van gelegenheden/organisaties zoals dorpshuizen en eventueel de Jongerenraad in overleg te treden om te bezien wat er mogelijk zou zijn voor deze jongeren?
   
 7. Is het college bereid om, wellicht samen met andere betrokkenen, ‘inspiratie’ op te doen bij andere gemeenten met betrekking tot uitgaan van 16- en 17-jarigen?
   
 8. Is het college bereid om dit onderwerp ‘uitgaan van 16- en 17-jarigen, als een vast onderwerp op de agenda van het ‘horecaoverleg’ te plaatsen om zodoende structureel vinger aan de pols te houden?
   
 9. Is het college bereid om ons middels een memo op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit punt zoals onder andere in bovenstaande vragen beschreven staat?


Vriendelijke groeten,

namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken

Lees verder

Spreektekst Interpellatiedebat 12 december 2018

13-12-2018


Dank u voorzitter,
Inwoners moeten er op kunnen rekenen dat een college zich proactief, daadkrachtig, en informatief sterk opstelt. De inwoners moeten er op kunnen rekenen dat het lokale bestuur zorgdraagt voor de volksgezondheid en veiligheid. Een deel van onze inwoners verkeren in onzekerheid en die duurt eigenlijk al veel te lang. De goede naam van de wijk is weg, ook al blijkt het straks wellicht mee te vallen. Daarnaast is het college verplicht ons als raad, het hoogste bestuurlijke orgaan, ten minste actief te informeren. Lokaal Belang is van mening dat er op een aantal essentiële punten ernstige zorgen zijn met betrekking tot het adequaat en daadkrachtig functioneren van dit college.

Laat ik helder zijn voorzitter: Wij moeten ons er goed van bewust zijn dat het er in dit debat niet om gaat of de grond schoon of vuil is, daar lopen onderzoeken naar. Het gaat ook niet om Vink, daar is het OM voor. Het gaat om het functioneren van het college.

Voorzitter, 3 punten:

1.    Actieve informatieplicht en daadkrachtig optreden
De wethouder erkende in het debat op 9 november al dat het college niet goed voldaan heeft aan haar actieve informatieplicht aan de raad. U weet allen dat dit een politieke doodzonde is. Deze erkenning en belofte tot beterschap leken op dat moment voldoende. Dat zien wij inmiddels anders.

 • Het is heel raar dat het college meerdere malen het DAT-rapport niet proactief heeft opgevraagd, iets wat vanzelfsprekend is en ook een bestuurlijke plicht in het kader van de volksgezondheid. In antwoorden wordt gesteld dat na de ODRA memo van 16 april, men na eigen onderzoek het rapport op 16 oktober in handen kreeg. Voorzitter, dat is 6 maanden later…
   
 • Het college stelt ook dat ze het DAT-rapport niet mocht hebben omdat de gemeente zelf betrokkene zou zijn als toepasser van het zand. Het DAT- rapport is er nu wel. Is het college nu ineens geen betrokkene meer in deze kwestie? Dat valt te betwijfelen. Het externe onderzoek naar de handelswijze van de gemeente zelf, is daar het bewijs van. Dit lijkt dus een gelegenheidsargument te zijn om gebrek kennis van dit DAT-rapport weg te schuiven. Overigens kende Vink het DAT rapport al vanaf het begin.
   
 • Datzelfde geldt voor het argument van het OM. Het OM kan de actieve informatieplicht van het college naar de gemeenteraad niet verhinderen. Deze opmerking heb ik op 9 november al gemaakt en hebben wij breed juridisch getoetst. Dus bevreemdt het dat het college in haar communicatie het OM wéér als argument gebruikt om de raad niet eerder actief te informeren. Voorzitter, dit wekt irritatie.
   
 • En er is nog een rapport; Het rapport ‘Risicoanalyse keten verontreinigde grond’ van 8 december 2016. In de titel zelfs met grote letters: ‘Belangrijk rapport’. Ook dit rapport is helder over de risico’s op o.a. grondmengingen, fraude en onjuist saneren. Daarnaast zijn er vele kritische vragen over grondtoepassingen in o.a. onze gemeente. De provincie en het college stellen dat relevante informatie gedeeld wordt. Als je dit rapport onder ogen krijgt, dan behoor je als college zeer alert te zijn op elk signaal m.b.t. Vink. Het DAT-onderzoek wordt hier zelfs ook aangekondigd! Het is logisch er van uit te gaan dat het college al 2 jaar op de hoogte is van de totstandkoming en het bestaan van het DAT-rapport. Voorzitter, 2 jaar en deze gemeenteraad is pas op 2 november jl. geïnformeerd.
   
 • Er zijn terecht veel vragen gesteld. Voorzitter, dan heeft het college al erkend fout te zitten in hun actieve informatieplicht naar de raad; dan zou je toch verwachten dat het college er alles aan doet de raad nu wél actief te informeren en heldere antwoorden te geven? Wij vinden de beantwoording op meerdere vragen ontwijkend, ontoereikend en tegenstrijdig.
  De belofte tot beterschap wordt hier maar ten dele waargemaakt. En zoals u zult begrijpen, wekt dit ergernis.
   
 • De provincie meldt het college dat er nauwelijks gezondheidsrisico’s zouden zijn. Het is dan wel opmerkelijk dat de ODRA het wél nodig vond om vanaf augustus 2017 tot maart 2018, een half jaar dus, gespecialiseerd onderzoek te doen naar mogelijke gezondheidsrisico’s. Kennelijk vond de ODRA de kwestie wél serieus genoeg.
  Waarom heeft het college kennelijk, niet kunnen of willen inschatten hoe ernstig deze kwestie is? Waarom heeft het college niet daadkrachtig opgetreden? Waarom duurt het in Barneveld zo lang?
   

2.    Communicatie

 • Onlangs bleek dat de GGD en de Omgevingsdienst de stelligheid van het college dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid, in twijfel trekken. Risico’s konden niet worden uitgesloten. ‘De gemeente wil het niet begrijpen’ zegt de directeur van de Omgevingsdienst. Voorzitter, dit is onbegrijpelijk en een enorme inschattingsfout van het college.
  Hoe is het toch mogelijk dat het college deze stellige uitspraken doet? Deze stelligheid heeft nu precies een averechts effect.
  Niet alleen het college, maar ook onze burgemeester deed deze stellige uitspraken in diverse media. Het moet ons van het hart dat terughoudendheid m.b.t. het aspect van de volksgezondheid hem gesierd had.
   
 • Daarnaast kwam op maandag 3 december een memo van Certicon en Zembla boven, waarbij door Certicon wordt gezegd dat er misschien mogelijk toch fouten zijn gemaakt. Dit is natuurlijk merkwaardig aangezien dat eerder meerdere malen werd ontkend. Het college bouwt hier echter wel op.
  De vraag is dus: Is de communicatie tussen het college, de GGD en de Omgevingsdienst, ook m.b.t. Certicon, wel op orde?
   
 • In het Statendebat van 14 november geeft de gedeputeerde aan dat het DAT-rapport op 10 september al op de website van de provincie stond. De provincie en het college stellen ook nog dat relevante informatie met betrokkenen gedeeld wordt. Dan is het ongeloofwaardig als het college zegt dat ze pas op 16 oktober kennis hadden van het DAT- rapport.
  Zeker omdat het college óók nog stelt dat er gewacht werd met het naar buiten treden totdat het OM goedkeuring zou geven. Die goedkeuring kwam op 24 oktober. Dat is niet te rijmen met de openbare publicatie van het DAT-rapport op 10 september.
  Oftewel, is de communicatie tussen het college en de provincie wel op orde? Inwoners, raads- en statenleden moeten daar op kunnen rékenen.
   

3.    Verantwoordelijkheid, kennis en zicht op gronden

 • Tot slot; Daags na de inwonersbijeenkomst en extra raadsvergadering, bleek er toch grond in tuinen van inwoners te liggen, terwijl dat eerder ontkend werd. Dat geeft terecht zorgen en irritatie. Inwoners en de raad willen er op kunnen rekenen dat het college adequaat om gaat met meldingen, toezicht en handhaving m.b.t. grondgebruik. Gedeputeerde Bieze gaf dat zeer helder aan: ‘Vanaf het verlaten van de grond van de grondbank, oftewel het gebruik van de grond, is het college het bevoegd gezag en aansprakelijk’ Er ligt grond die er niet had mogen liggen, voorzitter.
   
 • De vraag is niet of het college het had kùnnen weten, de situatie is dat het college het had móeten weten. Dat is hun bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zij behoren proactief aan de slag te zijn in het belang van inwoners; zij behoren de raad actief te betrekken en te informeren over belangrijke kwesties en zij behoren de samenwerking met die instanties die er toe doen, op orde te hebben.


Hoe serieus neemt dit college de raad eigenlijk? En hoe serieus neemt dit college de volksgezondheid van haar eigen inwoners? U begrijpt dat ons vertrouwen over de beleidskeuzes en handelswijze een flinke knauw heeft gekregen. Over dit alles hebben wij een slecht gevoel en horen graag een antwoord van de twee verantwoordelijke wethouders, in de eerste plaats dhr. de Kruijf en ten tweede dhr. van Daalen.

Dank u wel.

 

Spreektekst 2e termijn:

In de grondwet zijn de taken van de gemeenteraad verankerd. En een van die taken is de controlerende taak. Wij allen, oppositie en óók coalitie, controleren of het college haar taken goed uitgevoerd heeft.

Wij vinden dat het college de duidelijkheid, helderheid en de verantwoordelijkheid niet genoeg heeft genomen die hoort bij haar taak als lokaal en verantwoordelijk bestuursorgaan.
Wij vinden dat er op vele vragen geen of onvoldoende antwoord gegeven is.

Het valt op dat het college zich achter de Provincie verschuilt. Het verhaal van de wethouder wanneer hij welke informatie heeft opgevraagd en/of heeft gelezen, wekt bij ons geen vertrouwen. Het college heeft de laatste maanden op verschillende momenten de kans gehad om zowel inwoners als de gemeenteraad actief te informeren en heeft ervoor gekozen dat niet te doen.

Wij vinden dat het college gekozen heeft voor een beleid dat er op gericht is om het geheel klein te houden. Door deze houding konden en kunnen wij als gemeenteraad onze controlerende taak op een uiterst belangrijk en explosief dossier, niet uitvoeren. Het college heeft zelfs de moeite niet genomen om desnoods de fractievoorzitters via het presidium in vertrouwelijkheid te informeren. Het aspect van de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid speelt een essentiële rol in de keuze voor Lokaal Belang om vanavond deze motie van afkeuring, over de beleidskeuzes en de handelswijze van het college, in te dienen.

U kunt de raadsvergadering terugkijken via www.barneveld.nl

 

Lees verder

Aanvraag Interpellatiedebat

04-12-2018


Aan: de voorzitter van de gemeenteraad 
CC: College van B & W en Gemeenteraad,  


Geachte voorzitter, 

Gezien alle ontwikkelingen rondom de kwestie ‘Grondtoepassingen’ in de gemeente Barneveld, vraagt de fractie van Lokaal Belang, op basis van artikel 43 van de organisatieverordening, per ommegaande een interpellatiedebat aan. Dat behoort volgens de verordening plaats te vinden op de eerstvolgende raadsvergadering. Dat zou dus 12 december a.s. zijn. Wij zien dit debat graag als eerste meningsvormende punt op de agenda staan.

Wij zijn onthutst over de voortdurende berichtgeving over de kwestie, die telkenmale zorgt voor meer vragen en meer ergernis. Wij realiseren ons dat wij eerder ook een serie aanvullende technische vragen en art. 42 vragen hebben gesteld. De kwestie is naar onze mening inmiddels te urgent om de beantwoording daarvan af te wachten. De fractie vindt het daarom gerechtvaardigd het college van B & W ter verantwoording te roepen door middel van een interpellatiedebat. 

In dit interpellatiedebat willen wij de volgende vragen stellen en beantwoord zien: 

 1. Actieve informatieplicht
  Waarom heeft het college van B & W, bij herhaling verzaakt, proactief informatie op te vragen, daadkrachtig op te treden en de gemeenteraad actief te informeren? 
   
 2. Communicatie  
  Heeft het college van B & W de onderlinge communicatie en samenwerking met de Provincie, de diverse Omgevingsdiensten en de GGD wel op orde? 
   
 3. Gezondheidsrisico’s
  Waarom is het college van B & W, bij herhaling, zo stellig geweest in haar uitspraken dat de grond geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid? 
   
 4. Herkomst en gebruik gronden en toezicht grondgebruik  
  Heeft het college van B & W gefaald in haar kennis en zicht op de herkomst van gronden, de historie van het gebruik van de gronden en de toepassing van gronden in de gemeente Barneveld door de firma Vink? 
   
 5. Verantwoordelijkheid
  Waarom heeft het college van B & W de inwoners van de getroffen wijken en de werknemers die de wijken hebben aangelegd, mogelijke gezondheidsrisico’s laten lopen door niet proactief informatie op te vragen, niet gepast op te treden, onjuist te informeren en niet tijdig te communiceren?


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
 
Mijntje Pluimers-Foeken  fractievoorzitter 

 

Lees verder

Schriftelijke vragen Grondtoepassingen

28-11-2018


Geacht College van B en W,

De fractie van Lokaal Belang stelt op basis van artikel 42 van de organisatieverordening opnieuw schriftelijke vragen over de ‘Grondtoepassingen’. De actuele ontwikkelingen typeren wij als ‘zorgelijk en onwenselijk’. In het bijzonder voor de getroffen inwoners in onze gemeente. Deze actuele ontwikkelingen hebben betrekking op:

 1. Kwesties op basis van alle beschikbare documentatie van het college van B & W, de Provincie Gelderland, de GGD, de diverse Omgevingsdiensten, diverse krantenartikelen, mails en nieuwsberichten op websites.
 2. Ontwikkelingen (vragen, antwoorden, opmerkingen) die hebben plaatsgevonden in de diverse debatten (Gemeenteraad 9 november, Provincie 14 november) en gesprekken (bewonersavonden 5 november, 8 november).
 3. De uitzending en nieuwsberichten van het programma Zembla op 28 november.


1. Actieve informatieplicht
In de vergadering van de Provinciale Staten van 14 november jl. stelt de Gedeputeerde Conny Bieze dat zij naar aanleiding van het DAT-rapport een extra onderzoek heeft laten doen waarvan op 28-11-2017 een rapport is verschenen. Zij stelt tevens dat zij daar o.a. ‘de wethouder van de gemeente Barneveld’ over geïnformeerd heeft. Wij vinden het volstrekt logisch dat bij belanghebbende en politiek gevoelige kwesties en voor inwoners relevante zaken, de verantwoordelijke bestuurders actief handelen in het belang van inwoners. In dit geval, het college van B & W van de gemeente Barneveld (hierna: het college). En, als een wethouder die er namens het college zit, is geïnformeerd, is het hele college geïnformeerd.
U stelt verder in de memo van 9 november jl. dat u op 15 mei 2018 de VGGM opdracht heeft gegeven tot een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico’s. Dat heeft u gedaan nadat u op de hoogte bent gebracht van het ODRA rapport. Daarnaast heeft u inmiddels diverse malen verklaard dat u pas op 16 oktober kennis heeft genomen van het DAT-rapport.

 • Waaróm heeft het college niet actief gevraagd naar het DAT-onderzoek op diverse, vanzelfsprekende momenten zoals 28-11-2017, begin april 2018, 17-4-2018, 8-5-2018, 5-7-2018 (memo 9 november)?
 • Waaróm heeft het college niet actief, tenminste naar aanleiding van de bovenstaande momenten, de gemeenteraad geïnformeerd?
 • Hoe kwalificeert het college van B & W nu zelf het DAT-rapport?


2. Communicatie derden
De Gedeputeerde stelt tevens dat het DAT-rapport ‘al een hele poos op de website van de Provincie staat’. Wij hebben dit teruggezocht en het blijkt inderdaad op de site te staan vanaf 10 september 2018. Het rapport is gepubliceerd vanwege het WOB-verzoek van Zembla op 24 april 2018. Op de website staat tevens: “We publiceren elk WOB-verzoek op onze website. Als er een derde betrokkene is, maken we het verzoek ook bekend aan deze persoon of organisatie.”
De wethouder stelde in de vergadering van 9 november nog, dat het college dit DAT-rapport pas sinds 16 oktober jl. in handen had. Gelet op o.a. bovenstaande, vragen wij ons af of de communicatie tussen het college en de Gedeputeerde Staten op orde is.

 • Hoe verhoudt het antwoord van de wethouder (‘16 oktober’) zich met de stelling van de Gedeputeerde (‘10 september’)
 • Indien u niet over de publicatie op de website bent geïnformeerd, wat betekent dit voor de kwaliteit van de communicatie tussen het college en de Gedeputeerde Staten?
 • Het college stelt in de memo van 9 november dat men op goedkeuring van het OM wilde wachten voordat men wilde communiceren. Ons blijkt uit de beschikbare documenten niet, dat het OM op enig moment het college heeft verzocht de communicatie uit te stellen. Kunt u ons aangeven waaruit dit wel zou blijken?
 • Het college stelt dat zij op 24 oktober van het OM groen licht kreeg voor communicatie met de burgers. Hoe verhoudt zich dit tot de publicatie van de stukken op de website van de provincie vanaf 10 september?


3. Gezondheidsrisico’s
Zembla stelt in haar uitzending, op hun website en op sociale media (28-11-2018), door middel van audio opnames en een email, dat Henk-Jan Baakman, directeur van de Omgevingsdienst de Vallei tegen een verontruste bewoner zegt 'dat het niet zeker is dat de gezondheid niet in het geding is'. Hij stelt: "als daar (bij Vink) bijgemengd kan worden, dan weet je niet meer precies wat er gebeurt." Baakman voegt toe dat de gemeente Barneveld “dat niet wil begrijpen”. Ook Jan Pierik, directeur van de GGD, schrijft in een email aan een bewoner dat “het risico niet kan worden uitgesloten”.
In mijn 3e vraag in de ingelaste commissievergadering op 9 november zei ik: “Het college heeft de GGD de opdracht gegeven de grondkeuring 3 november 2015 te beoordelen op gezondheidsrisico’s. In het DAT-rapport van augustus 2017 blijken een onthutsend aantal overtredingen geconstateerd, waaronder het vermengen van niet gekeurde en gekeurde gronden.” Het college stelde toen dat de onderzoeken zelf goed uitgevoerd waren. Het college van B & W heeft ook, bij herhaling, door verschillende leden van het college en via meerdere kanalen, gesteld dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid, dit op basis van de conclusies van de GGD.

 • Hoe kan het college zo stellig beweren dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid als de betrouwbaarheid van de monsters en gronden wordt bekritiseerd?”
 • Hoe is het mogelijk dat het college bij herhaling zo stellig beweert dat er geen risico’s zijn terwijl nota bene diezelfde GGD (mail) en Omgevingsdienst (audio-opname) zeggen dat de risico’s niet uit te sluiten zijn?
 • Hoe kan het dat het college bij haar opdracht aan de GGD tot verder onderzoek en beoordeling, uit gaat van de juistheid van de door Vink verstrekte informatie, gelet op de beschuldigingen die er liggen (DAT-rapport) inzake fraude en valsheid in geschrifte?
 • Hoe kwalificeert het college de kwaliteit van de communicatie tussen het college, de GGD en de Omgevingsdiensten gelet op bovenstaande?
 • Zijn de inwoners door het college verkeerd en/of onvolledig geïnformeerd?
 • Logischerwijs schrikken de al getroffen inwoners opnieuw flink van de berichten van vandaag. Op welke wijze denkt het college de inwoners hierover tegemoet te treden? Wanneer?


4. Herkomst gronden

 • Vink stelt dat er bij inname van de desbetreffende grond een keuringsrapport zat waaruit blijkt dat de grond ‘schoon’ zou zijn. Door wie is het onderzoek gedaan en onder welk regime? Wij willen graag dit rapport z.s.m. toegezonden krijgen.
 • Waar komt ‘de grond’ waarover het gaat, precies vandaan? Dus, waar lag die grond eerst voordat het naar Vink ging en wat stond er op de grond met welke functie?
 • Zijn er ooit milieuproblemen geweest met het bedrijf of andere gebouwen die daar op stonden? Zo ja, welke dan precies?


5. Gebruik gronden
Vink stelde op zowel de inwonersavond als de raadsvergadering van 9 november dat ‘de grond’ (zand) onder paden en wegen terecht is gekomen. Nu blijkt dat er toch grond in tuinen ligt. Namelijk aan de Apeldoornsestraat in Voorthuizen en aan de van den Bogertlaan in Barneveld.

 • Is het college het met ons eens dat de inwoners en de raad door Vink verkeerd en/of tenminste onvolledig zijn geïnformeerd op betreffende bijeenkomsten?
 • Het college heeft deze informatie herhaald (‘Zand ligt onder wegen en fietspaden’) en bevestigd in de commissie- en raadsvergadering en de memo van 9 november. Is het college het met ons eens dat inwoners, de inwoners aan de Apeldoornsestraat in Voorthuizen en aan de van den Bogertlaan in Barneveld in het bijzonder, en de raad door het college verkeerd zijn geïnformeerd?
 • Wanneer kunnen de bewoners, die getroffen zijn in deze kwestie, de resultaten van de onderzoeken naar de kwaliteit van de grond in hun tuinen verwachten? Wij vinden het overigens vanzelfsprekend dat het desbetreffende onderzoeksbureau niet Certicon is. Kunt u dat bevestigen?
 • Waar is de resterende 9000 ton zand naar toe gegaan?


6. Aansprakelijkheid
Gedeputeerde stelde dat de gemeente Barneveld vanaf het moment van het verlaten van ‘de grond’ (daar waar de hele discussie over gaat) uit de grondbank, het bevoegd gezag én aansprakelijk is (10.25.27, opname Statenvergadering).

 • Betekent bovenstaande dat indien inwoners schadeclaims indienen (waardevermindering huis, niet gekregen waarvoor getekend is bij koop, reinigingskosten etc.), de gemeente Barneveld deze claims moet betalen?
 • Zo nee, hoe zit het dan?


7. Verantwoordelijkheid
Is het college het met ons eens dat zij de inwoners bewust dan wel onbewust gezondheidsrisico’s heeft laten lopen door niet proactief informatie op te vragen, niet daadkrachtig op te treden en niet tijdig te communiceren?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
fractievoorzitter

 

Lees verder

Bijdrage Gonda Lenters startnotitie zonne-energie

18-11-2018


Voorzitter, Lokaal Belang is erg blij dat er meer structurele aandacht komt voor de mogelijkheden van zonne-energie, want daar is op korte termijn veel duurzaamheidswinst mee te boeken. En het is ook geweldig dat de afgelopen jaren verschillende groepen inwoners aan de slag zijn gegaan met het grootschalig plaatsen van zonnepanelen. Ook hebben al veel particulieren zonnepanelen op hun dak gelegd. En dan zijn er nog de technische innovaties. Van drijvende zonnepanelen tot zonnepanelen die in het wegdek kunnen worden verwerkt. Of een combinatie van natuurpark en zonnepark en oplossingen voor daken die gelet op hun constructie niet geschikt zijn. Kortom zonne-energie is erg populair en maakt een enorme ontwikkeling door!

Voor ons ligt nu de “startnotitie aanpak zonne-energie”, wat vooral een procesomschrijving is. En als wij naar dit proces kijken zijn we teleurgesteld over de passieve houding van de gemeente en het gebrek aan daadkracht die hieruit naar voren komt.
Wij lezen dat het college met de stakeholders in gesprek gaat over vragen, dilemma’s en richtingen voor beleidskaders. EN dat is prima. Maar waarom laat het college niet alvast verschillende scenario’s uitwerken voor het snel op grote schaal installeren van zonnepanelen? Er zijn bedrijven die al vele grote projecten in Nederland hebben gerealiseerd en door de gemeente zouden kunnen worden ingehuurd voor het in kaart brengen van de mogelijkheden. Op die wijze heeft iedereen snel een beeld bij de mogelijkheden en kunnen de stakeholders gericht hun mening en input geven. Zo’n deskundig bedrijf kan in een latere fase ook de initiatiefnemers ondersteunen, bijvoorbeeld met hun kennis en ervaring inzake het aanvragen van SDE subsidies en de mogelijkheden van externe financiering.
Voorzitter, terwijl er in Nederland en in onze eigen gemeente al allerlei – waaronder zeer grote - projecten zijn of worden gerealiseerd, lijkt het er op dat het college opnieuw het wiel wil gaan uitvinden.

Ja Voorzitter, en dan tot slot de ambitie van het college!
Uit diverse projecten blijkt dat het mogelijk is om relatief snel grote aantallen zonnepanelen te realiseren. Bekende voorbeelden hiervan zijn de 416.000 zonnepanelen die op initiatief van Friesland Campina zijn gelegd, de 88.000 panelen die worden gerealiseerd in het postcoderoos project bij Oranjepoort.Maar er zijn nog veel meer projecten.
In Barneveld hebben we ook heel veel daken en dus ruimte voor het leggen van zonnepanelen. Bovendien creëren innovatieve technische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden en dus ruimte voor het leggen van zonnepanelen.

Maar in de energievisie uit 2015 staat nog een bescheiden doelstelling aan zonne-energie geformuleerd, namelijk 44.000 tot 54.000 zonnepanelen in 2020. Lokaal Belang is van mening dat deze startnotitie zonne-energie een goed moment is om de doelstelling voor zonne-energie aan te passen en te stellen op 400.000 zonnepanelen in 2021. Hiermee kan 318 TJ per jaar worden opgewekt, dus meer dan 1/3 van het totaal van de doelstelling duurzame energie voor 2020. Wij dienen daarom een motie in voor het bijstellen van de doelstelling voor het opwekken van zonne-energie.

Voorzitter tot slot. Zonne-energie is een belangrijke bron van duurzame energie en wij hopen daarom op steun voor onze motie.

Lees verder

Spreektekst bij Algemene Beschouwingen 14 november 2018

15-11-2018


Algemeen
Voorzitter, ik zal weinig woorden wijten aan de begroting zelf, deze krijgt in algemene zin onze goedkeuring. Afgezien van een paar accentverschillen is het wel duidelijk wie de nadruk legt in dit college. Dat is namelijk de SGP. Dat heeft voordelen en nadelen. Het voordeel is dat deze begroting er begrotingstechnisch degelijk en goed uitziet. Dat compliment willen we graag uitdelen.
Wij wensen het college veel succes in haar poging om de enorme kostenstijging voor jeugdhulp te beperken door de lobby richting Den Haag. Wij weten dat wethouder van Daalen hier al veel tijd in gestoken heeft en dat zal blijven doen. Zo kennen wij hem nl. Daarom zal ik nu overgaan tot het echt interessante deel van deze avond, de Algemene Beschouwingen.

Veiligheid
Veiligheid is bijzonder belangrijk en waardevol. Wij hebben veel waardering voor de serieuze houding en inzet van zowel de politie als gemeente voor dit thema. LB heeft met regelmaat contact met betrokkenen en die zijn erg goed en concreet. Complimenten daarvoor. Helaas bleek ook weer dat drugshandel, afvaldumpingen en andere drugsgerelateerde zaken, flink toenemen. Wij willen dan ook graag dat de keuzes binnen het domein veiligheid echt uitgebreid gaan worden voor het signaleren van drugs en drugshandel door Boa’s.
In de begroting lezen wij namelijk geen wezenlijke en structurele beleidstoevoeging op dit punt. Hiervoor een concrete motie.

Dan zien wij ook graag een camera op parkeerplaats de Vetkamp geplaatst worden. Onlangs verscheen er in de krant een artikel over de al langer bestaande problemen op deze parkeerplaats. Inbraken, diefstallen en mogelijk zelfs drugshandel. Dan is het vrij eenvoudig om hier een camera te plaatsen. Daarbij ook de oproep eens te kijken naar de invloed van de hoogte van de heg en het verbeteren van de verlichting. Het is er nogal donker. Hiervoor ook een motie voorzitter, mede ondertekend door het CDA.

Je zou maar net na vijf uur in het weekend of door de week een dringend medisch probleem hebben. Helaas, je moet nog steeds naar Amersfoort. Zeker in de avond of nacht, voor ouderen of mensen die geen auto hebben echt ingewikkeld. Lokaal Belang heeft eerder gepleit om actief in gesprek gegaan met de betrokken mensen aangaande de openingstijden van de huisartsenpost. Ook is er sprake van een nieuwe situatie. Want, viel de HAP eerst onder ‘Primair’, nu valt deze onder ‘Eemland’. Nieuwe ronde, nieuwe kansen dus. Verder spraken wij gisteren nog personeel van de HAP en zij gaven aan behoefte te hebben aan een HAP in Barneveld. En de HAP moet zeven dagen per week, in het weekend en na kantoortijden open. Zeker met het oog op de snelle en forse groei van de gemeente, kan er echt niet meer gewacht worden. Want, als het gesprek niet gestart wordt komen we er sowieso helemaal nooit. Hiervoor dus een motie.

Bestuur

Voorzitter, Wij lezen dat de gemeente graag de kwaliteit van dienstverlening wil verbeteren, uit wil gaan van gelijkwaardigheid en toegaan van beleidsmaker naar netwerkpartner. Oftewel samenwerken met burgers. Dat is een natuurlijk een nobel streven. Maar dat doen wij toch al? Onze gemeente kenmerkt zich nou juist bij uitstek door een hoge mate van betrokkenheid in de vorm van o.a. plaatselijk belangen en wijkplatforms.  
Lokaal Belang ziet hier het ontstaan van allerlei extra clubjes en overlegmomenten. Er wordt wel gesproken over dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, maar er zijn zorgen rondom de marginalisering van de rol en gezag van de raad.
Ik doe hierbij een oproep aan alle partijen en het huis om zeer alert te zijn als het gaat om de ontwikkelingen op dit gebied. Want, nu lijkt het net alsof wij als volksvertegenwoordigende raad onze achterban niet goed zouden vertegenwoordigen.
En draait het hierbij niet gewoon primair om een goede communicatie naar de inwoners? LB denkt van wel. Die moet gewoon tiptop in orde zijn. Helaas schort het daar nog wel eens flink aan. Wij krijgen met grote regelmaat mails en telefoontjes van inwoners die teleurgesteld zijn over de niet tijdige, niet transparante en onvolledige communicatie. Inwoners voelen zich niet serieus genomen en beloften worden niet nagekomen. En dat is heel erg jammer. Voorbeeld: de speeltuin aan de Buru. Die zou er in juni dit jaar al liggen. Helaas. Er is hier een grote verbeterslag te maken. Graag een toezegging om daadkrachtig en concreet aan de gang te gaan met de manier van communiceren met inwoners waarbij de rol van de raad als hoogste orgaan recht overeind blijft.

Dan een volgende stap, namelijk het communiceren via een live chat. Het is zo van deze tijd. In de begroting wordt weliswaar gesproken over ‘ervaring op doen met chatten’ maar ook hier veel te weinig concreet. Hiervoor een motie om het een en ander helder af te spreken.

Als er één ding is wat met stip op nummer één staat waar in geïnvesteerd moet worden, dan is dat de regie op wegwerkzaamheden. Barneveld zucht daar al lange tijd onder. Alles lijkt wel tegelijk te gaan, de gemeente zat nogal op slot. LB juicht investeringen in goede en veilige wegen natuurlijk toe. Maar het mag niet zo zijn dat vervolgens inwoners en bedrijven forse problemen ondervinden om het dorp in en uit te komen. Het was echt een chaos.
Ook hier: Eens, maar nooit weer. Daarom een motie om de al voorgestelde investeringen m.b.t. capaciteit van medewerkers, in ieder geval te gebruiken voor het versterken van de positie ‘regie infrastructurele werken’.

Leefomgeving en groen
Wij zijn verheugd dat het college in Voorthuizen bij bouwplannen rondom de Kerkstraat de opdracht gegeven heeft tot het maken van een Boom Effect Analyse (BEA). Kijk voorzitter, zo moet het dus. Eindelijk. We zullen het college eraan houden ten alle tijden een BEA op te stellen bij grotere projecten zoals woonwijken. En het waardevolle mitigerend effect van bomen en groen op het klimaat, zoals bijvoorbeeld in het kader van verdroging en hittestress, mee te nemen. Dat is een belofte.

Belastingen
Vorig jaar nog gesteld dat de gemeente graag service levert aan de inwoners waarvoor zij mochten kiezen voor een grotere kliko, een kleinere kliko, geen kliko en waarbij nadrukkelijk werd gesteld dat het helemaal gratis was. De CU deelde met een kekke infographic hun blijdschap over het wisselen van maar liefst 8000 kliko’s.... Maar het was toch niet gratis en dat vergaten de CU en de gemeente er even bij te zeggen. Destijds is ontkend dat deze ‘service’ tot verhoging van de belastingen van 5,4% kon leiden.  Dat bleek uit meerdere gemeenteberichten in dit jaar in de krant. Dat ‘gratis’ bleek een wassen neus en LB ziet dit als een niet nagekomen belofte aan deze goedwillende burger. We lezen in de begroting dat de gemeente de inwoner positief wil stimuleren m.b.t. afvalscheiding. Nou voorzitter, als je de inwoner honing belooft en daar azijn van maakt, gaat er iets niet goed. Als de gemeente daadwerkelijk de afvalscheiding wil stimuleren dan moet de gemeente visie en daadkracht tonen en niet de inwoner een straf uitdelen.
Een oproep om nog eens heel goed na te denken over de toekomst van de afvalstoffenheffing.

Afval is geld, dat is duidelijk maar in dit geval kan deze extra rekening niet bij de burger worden neergelegd. En dat is een tweede punt van zorg rondom afval voorzitter. Enkele partijen, waaronder Pro98, de VVD en BI vinden het een kennelijk een prima idee om Diftar te gaan invoeren zo bleek uit hun verkiezingsprogramma en de behandeling in de commissie van twee weken geleden. Hebben deze partij dan echt zo weinig zicht op de al bestaande ontwikkelingen in Nederland? Oftewel grote hoeveelheden afvaldumpingen die de natuur beschadigen. En wat te denken van de verhoudingen in de buurt? Met gemak dump je je afval in de klikobak… van een ander. Hoe willen Pro98, de VVD en BI dat voorkomen? Kliko-boa’s? Sloten op de kliko’s? Een hoogst onwenselijke ontwikkeling voorzitter, zeker als inwoners al zo hun best hebben gedaan. Het is erg belangrijk om het draagvlak en de goede wil van inwoners te behouden en onze omgeving te beschermen. Onze mooie omgeving staat tenslotte ook erg goed bekend in Nederland. Een motie om de optie van Diftar af te wijzen. Ja voorzitter, wij vinden dat wij hier op voorhand een uitspraak over moeten doen. Dat is een bewuste keuze.

Duurzaamheid
En dan duurzaamheid voorzitter. Het moge duidelijk zijn dat Lokaal Belang duurzaamheid zeer serieus neemt. De ambitie met betrekking tot zonne-energie vinden wij te laag en te afwachtend. Het kan aantoonbaar beter. Mijn collega Gonda Lenters zal bij het volgende agendapunt een motie indienen om het ambitieniveau sneller en actiever te verhogen.

Daarnaast maken wij ons zorgen over een zin in de begroting en bevestigd door de wethouder in de commissie. Op korte termijn 4 tot 8 windturbines, oftewel 4 tot 8 Euromasten in onze gemeente. Maar het college gaat ook kijken naar nóg meer windturbines op langere termijn. Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat Lokaal Belang om vele redenen zeer tegen deze plaatsing in onze mooie gemeente is. Wij zullen het proces nauwlettend volgen en alles wat in onze mogelijkheden ligt om deze industriële inrichtingen in onze gemeente te voorkomen. Het kan en moet anders en ook dat is een belofte.

Zorg
En het nadeel van die nadruk van de SGP op de begroting is dat het hen gelukt is om van invloed van de gemeente op het privé domein onze inwoners, structureel beleid te maken.
De SGP wil heel graag dat het college gaat werken aan activiteiten om relatiebreuk te voorkomen. Onbegrijpelijk, een college dat inbreuk wil maken op het privéleven van inwoners.
Laat het helder zijn dat relatiebreuken, speciaal waar kinderen bij betrokken zijn, vreselijk ingrijpend kunnen zijn. Maar daar horen familie, vrienden, professionele zorgverleners dan wel juristen om heen te staan. En geen ambtenaren van de gemeente. En dat met steun van Pro98, CDA en ChristenUnie...
Een amendement, mede ondertekend door BI, om deze beleidstoevoeging van structureel € 50.000 belastinggeld waarvan het effect nog maar zeer de vraag is, te schrappen. Ja u hoort het goed, deze partijen willen vanaf 2020 structureel belastinggeld steken om bij u achter de voordeur te komen in geval van dreigende relatiebreuken.
Vraag nog: Geldt die hulp ook voor homostellen? En Pro, waar was eigenlijk de regenboogvlag op coming-out day?

Slot
Voorzitter, Lokaal Belang kent u inmiddels als een no-nonsens partij mét principes, die staat voor het creëren van kansen voor onze inwoners, ondernemers en onze omgeving. Daar waar kwaliteit altijd leidend moet zijn en waarbij wij een pro-actieve en communicatief vaardige houding van de gemeente verwachten.
Voorzitter, Lokaal Belang gaat met volle overtuiging en een opgewekt gemoed verder aan de slag.

Dank u wel.

Lees verder

‘Slappe thee akkoord maakt zich waar’

12-11-2018


Op woensdag 14 november 2018 vergadert de gemeenteraad over de Programmabegroting 2019. De afgelopen periode heeft het college van B&W de begroting voor het komende jaar opgesteld en – ter bespreking en vaststelling – aangeboden aan de gemeenteraad. Het debat over de begroting vindt op 14 november plaats, maar de politieke partijen laten nu al weten – zij het op hoofdlijnen – wat zij van de plannen van het college vinden.
(Bijdrage in Barneveldse Krant 08-11-2018) 

Wat vindt Lokaal Belang van de plannen van het college? 

‘Slappe thee akkoord maakt zich waar’
Na 6 maanden regeren lijkt het erop dat het college, waarbij Pro98 de grote steun en toeverlaat van de SGP is geworden, nu al futloos is. Waar zijn de grootse plannen en waar is de visie op de toekomst van onze gemeente? Gaan we verder groeien of stoppen we bij 70.000 inwoners? Hoe gaan we om met inspraak van onze inwoners bij belangrijke besluiten? Mag u via een dorpsreferendum straks meebeslissen over plaatsing van mega-windmolens in uw achtertuin of in onze mooie bossen?

Afgezien van enkele nuances uit het coalitieakkoord lijkt deze begroting in hoofdlijnen erg veel op de vorige. Er wordt wat dat betreft netjes op de winkel gepast, maar de samenleving vraagt om meer dan dat. Die vraagt om concrete invloed op het beleid in het belang van inwoners. De invloed van Pro98 is minimaal en dat is duidelijk te zien aan haar steun aan een dwaas SGP-plan om 50.000 euro belastinggeld te steken in ‘activiteiten ter voorkoming van relatiebreuken’. In onze ogen hebben Pro98 en SGP en hun partners CU en CDA, daar helemaal niets te zoeken. Dat is het privédomein van iedere inwoner. Lokaal Belang mist tevens inspiratie en daadkracht. Lokaal Belang heeft deze wel.

Lokaal Belang wil de lokale democratie versterken door een dorpsreferendum. Lokaal Belang wil volop inzetten op alternatieve energiebronnen door o.a. de magere ambitie van het college direct te verhogen naar 10x zoveel zonnepanelen op daken, iets wat aantoonbaar kan. Dit zodat onze dorpen en bossen straks niet opgezadeld worden met overlast veroorzakende megawindmolens van 235 meter. Lokaal Belang zet zich volop in voor verkeersveiligheid in woonwijken, betere regie over wegwerkzaamheden en meer aandacht voor behoud en investering in groen. Verder willen wij inzet voor kwetsbare jongeren en ouderen die hulp nodig hebben om hun leven vorm te geven. Tot slot wil Lokaal Belang geen geheime bijeenkomsten in het gemeentehuis over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle inwoners van onze gemeente. Deze begroting belooft weinig inspirerends voor de komende jaren waar het gaat om visie en daadkracht. Daarom is het goed dat Lokaal Belang als grootste oppositiepartij deze visie en daadkracht wel toont.

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken

Lees verder

Bijdrage Mijntje Pluimers gemeenteraad 9 november over de vervuilde grond in nieuwbouwwijken

09-11-2018


Voorzitter,
Allereerst hadden wij bewust geen vragen aan Vink of andere diensten. Om de eenvoudige reden dat het onze grondwettelijke taak is om enkel en alleen het college te bevragen en te controleren.
En daarom is deze raadsvergadering vanavond bijeen geroepen. Op verzoek van Lokaal Belang met steun van de VVD en BI. Om onze grondwettelijke taak als gemeenteraad op dit belangrijke dossier serieus op te pakken. Dat zijn wij onze inwoners gewoonweg verplicht. Wij zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. En voor hen staan wij hier; onze inwoners.
Wij vinden wat van de verhouding tussen de gemeente en de firma Vink en hoe zij ten opzichte van elkaar staan. Wij vinden en voelen van alles over het onderzoeksrapport van augustus 2017 en de memo van de ODRA van april 2018. Maar wij vinden het vanavond niet het moment om daar nu diep op in te gaan. Wat vanavond centraal staat is het bevragen van het college over hun samenwerking met de gemeenteraad. Het is daarvoor het juiste moment.

Communicatie
Wethouder van Daalen zegt in de BK van 05 november in een paar zinnen het volgende: “Deze grond had niet gebruikt mogen worden; We weten niet zeker of de grond schoon is; of er wel of niet rommel in zit en dat het onderzoeksrapport al vanaf dit voorjaar in handen van het college is.”

In al die maanden zijn er diverse concrete aanleidingen geweest waarop het college de gemeenteraad had kunnen informeren:

 1. November/december 2017; toen Conny Bieze (gedeputeerd in de Provincie Gelderland) informeel het college informeerde over het DAT-rapport van augustus 2017.
 2. Maart/april 2018; toen de ODRA hun onderzoeksrapport (gedaan vanwege het DAT-rapport van augustus 2017) aan het college stuurde.
 3. 17 april 2018; toen de ODRA hun memo over hun rapport aan het college stuurde.
 4. 8 mei 2018; toen er een overleg was tussen de OddV, ODRA en het college over de kwestie.
 5. 5 juli 2018; toen de GGD haar advies aan het college presenteerde.

Niets van dit alles.
Het is volstrekt vanzelfsprekend dat het college dit DAT-rapport wil zien.

 • Waarom heeft het college nov/dec vorig jaar niet meteen actief het DAT rapport van augustus 2017 opgevraagd? En als het college dat niet mocht hebben, dan had het college er in ieder geval in de tijdlijn melding van moeten maken.
 • Waarom heeft het college het DAT-rapport in maart/april dit jaar niet opgevraagd? Het is logisch dat een ODRA-rapport dat gemaakt is op basis van het DAT-rapport tenminste als bijlage bij de stukken zit. Zo niet, dan had het college dit DAT-rapport moeten opvragen. Dat is niet gebeurd.

Het is ongeloofwaardig dat de wethouder zegt dat het DAT-rapport pas vorige maand, in oktober, bij het college bekend werd. En het is ook geen doortastende houding van het college naar de gemeenteraad.

 • Waarom heeft het college de gemeenteraad, desnoods in beslotenheid en geheimhouding, wat hier wél begrijpelijk en legitiem zou zijn, niet geïnformeerd over deze zaak? Hoe is het mogelijk dat Zembla éérder in het bezit van het rapport was dan de gemeenteraad van Barneveld en al 8 maanden in de la van het college lag?

En er ontbreekt nog wat in de tijdlijn voorzitter. Namelijk, de rol van het OM en de gemeente. Het college verwijst naar dit OM als reden om de gemeenteraad niet te informeren. Voorzitter, dat bevreemdt ons zeer en klopt ook niet zoals eerder door mij gesteld in de commissie van net (zie ook hieronder). Maar nog vervelender vinden wij dat wij tot gisterenavond van niets wisten over de contacten tussen de gemeente en het OM en dit moesten horen op notabene een inwonersavond. Einde deze middag ontvingen we in allerijl wel een memo, maar daar moesten wij dus wel zelf om vragen.

 • Waarom heeft het college de gemeenteraad en/of de fractievoorzitters niet actief geïnformeerd, desnoods onder geheimhouding en deze informatie voor ons 8 maanden stil gehouden? Hoe kunnen wij als raad onze wettelijke controlerende taak uitvoeren indien u essentiële zaken zoals in dit geval volksgezondheid en grondtoepassingen, niet met ons deelt? Het OM kan namelijk geen argument zijn om dit niet te doen.


Openbaarheid en transparantie
Gisteren was de bewonersbijeenkomst. Achter gesloten deuren.
In deze kwesties is het van groot belang om zoveel mogelijk openheid en transparantie te betrachten. Natuurlijk moet een dergelijke bijeenkomst ordentelijk verlopen, maar dat is een praktische kant, geen principiële. Want wij hebben als gemeente toch niks te verbergen en er is ook geen gevaar voor de volksgezondheid. Waarom dan in beslotenheid?
De pers mocht ook niet aanwezig zijn en de eerder toegezegde persconferentie achteraf, bleek ineens gecanceld. Waarom voorzitter? Graag een reactie. Lokaal Belang heeft daar bezwaar tegen.
Niet alleen de raad hoort het college te controleren, ook de vrije pers.
Openbaarheid zorgt er voor dat twijfels niet verder gevoed worden.

 • Waarom heeft het college beslotenheid verkozen boven transparantie?
  Op welke wijze gaat het college zorgdragen voor een actieve, tijdige en transparante communicatie naar de raad én de pers én naar inwoners?

Voorzitter, wij verwachten heldere antwoorden van het college. Dank u wel.


Technische vragen Lokaal Belang in commissievergadering 9 november 2018
 

 1. In de memo van 1 november van het college naar de raad staat geschreven dat: ‘’het college op 16 oktober het besluit genomen heeft actief en transparant over deze kwestie te communiceren, in ieder geval met de betrokken inwoners, de gemeenteraad …’’Wij hebben de betreffende besluitenlijst van die week er op nageslagen, ook de niet-openbare en daar staat niets.
  Waarom heeft het college de gemeenteraad middels de memo van 1 november niet of verkeerd geïnformeerd?
   
 2. Tot onze verbazing hoorden wij pas gisteren op de bewonersavond over de contacten tussen de gemeente en het OM, dat de wethouder namens het college als reden aangeeft om niet eerder te communiceren. In de memo van vandaag wordt gesteld dat het OM daar geen bezwaar tegen heeft. Sterker nog, wij hebben vanmiddag met het OM gesproken en 3 juristen: 1 gespecialiseerd in staatsrecht, 1 gespecialiseerd in omgevingsrecht en 1 strafrechtadvocaat.
  Waarom heeft het college de raad niet eerder geïnformeerd over het rapport dat al 8 maanden in uw bezit is? Wij hebben in alle 4 de gesprekken bevestigd gekregen dat het college dit zonder problemen onder geheimhouding met de raad had kunnen delen.
   
 3. Het college heeft de GGD de opdracht gegeven de grondkeuring 3 november 2015 te beoordelen op gezondheidsrisico’s. In het rapport van augustus 2017 blijken een onthutsend aantal overtredingen geconstateerd waaronder het vermengen van niet gekeurde en gekeurde gronden.
  Hoe kan het college zo stellig beweren dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid als de betrouwbaarheid van de monsters wordt bekritiseerd?

 

Lees verder

Schriftelijke vragen vervuilde grond

05-11-2018


Geacht college, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het gebruik van vervuilde grond in Barneveld en Voorthuizen bij diverse woningbouwprojecten. 

Lokaal Belang is zeer geschrokken door de berichtgeving van vandaag in diverse landelijke media zoals RTL nieuws, Omroep Gelderland, De Gelderlander, de Telegraaf en diverse radiostations over het onderzoek van ZEMBLA, aangaande het gebruik van vervuilde grond in diverse woonwijken in Barneveld en Voorthuizen, zoals woonwijk Eilanden-Oost. 

Inwoners moeten er van uit kunnen gaan dat de grond van hun woning schoon is. Daar moet veilig in gespeeld, geleefd en verbouwd kunnen worden. Om de voormalig milieuofficier van Justitie Gustaaf Biezeveld te citeren: “Op dit moment is niet duidelijk hoe schadelijk de vervuiling is voor mens en milieu. Maar je hebt nu risico’s gecreëerd voor de volksgezondheid die niet gecreëerd hadden mogen worden.” Deze berichten zullen begrijpelijkerwijs zorgen voor veel onrust en onzekerheid bij de inwoners op de locaties die genoemd zijn. Lokaal Belang snapt deze zorgen volkomen. Daarom heeft de fractie van Lokaal Belang de volgende vragen:
 

 1. Was het college op de hoogte, schriftelijk dan wel mondeling, van de resultaten van het onderzoeksrapport uit de zomer 2017 naar de vervuilde grond waar in de media naar verwezen wordt?
 2. Sinds wanneer was het college op de hoogte?
 3. Wat heeft het college precies gedaan met deze informatie?
 4. Wat heeft zich sinds het moment van ‘bekend zijn’ tussen de Provincie Gelderland en het college afgespeeld met betrekking tot dit onderwerp?
 5. Is er al contact geweest tussen de firma Vink en het college? Wat is daarvan het resultaat?
 6. Zijn er momenteel nog andere (woning)bouwprojecten in de gemeente Barneveld waar van vervuilde grond sprake kan zijn? Zo ja, welke dan? En wat gaat het college hiermee doen?
 7. Kan er ook sprake zijn van (woning)bouwprojecten van vóór de periode 2015-2016 waarover nu sprake is in de media, waarbij vervuilde grond zou kunnen zijn gebruikt? Gaat het college hier onderzoek naar doen?
 8. Hoe gaat de communicatie naar de inwoners van de betroffen grond plaatsvinden?
 9. Is het college ervan op de hoogte of de Provincie Gelderland een onderzoek laat doen naar de overige 10.000 ton vervuilde grond?
 10. De fractie van Lokaal Belang wil dat de onderste steen boven komt. Wanneer kan het college de voltallige gemeenteraad in een spoedzitting bijeen laten komen om de gemeenteraad verder te informeren? 


Met vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter Lokaal Belang 

  
 

Lees verder

Schriftelijke vragen Verkeersveiligheid Voorthuizen en Barneveld

29-10-2018


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de verkeersveiligheid in bepaalde straten van Voorthuizen en Barneveld.

Onlangs stelde onze fractie schriftelijke vragen over de verkeersveiligheid op de Hoevelakenseweg in Terschuur. Wij stelden, naast andere maatregelen, tenminste een ‘smiley-bord’ voor wat zorgt voor bewustwording en directe confrontatie van bestuurders met hun snelheid. Het is algemeen bekend dat deze ‘smiley-borden’ een positief effect hebben op de duidelijkheid en bewustwording over de (maximum) snelheid van gemotoriseerd verkeer. Wij waren dan ook verheugd dat de gemeente dit bord zo snel plaatste.

Echter, de antwoorden op de vragen zelf, roepen nieuwe vragen op. Daarnaast zijn wij aanwezig geweest bij de presentatie van de veiligheidsmonitor in Voorthuizen en hebben wij van inwoners en wijkplatforms uit Voorthuizen en Barneveld diverse, soms indringende, mails en berichten gekregen over vraagstukken rondom verkeersveiligheid. In de veiligheidsmonitor kwam helder naar voren dat m.b.t. overlast in de wijken ‘te hard rijden’ met stip op nummer 1 staat. Een aanwezige politieagent reageerde op een verzoek van inwoners om te handhaven, dat het uitdelen van een boete op het moment zelf helpt, maar dat deze boete na een paar dagen al weer vergeten is.

Voor Lokaal Belang is verkeersveiligheid van groot belang. Voor iedereen, maar zeker voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen. Verkeersgedrag is een lastig iets, maar dat wat redelijkerwijs gedaan kan worden om het verkeersgedrag positief te beïnvloeden, wil Lokaal Belang graag gerealiseerd zien.

Vraag 1:

 • Is het college bereid om ‘smiley-borden’ langer dan ‘tijdelijk’ (zoals in de beantwoording beschreven staat), bij voorkeur tot aan de uitvoering van permanente maatregelen, te plaatsen?

Tenslotte, de snelheidsdisplays hebben een positief effect op het rijgedrag. Enige gewenning aan deze borden is logisch, maar deze borden blijven de weggebruiker steeds opnieuw confronteren met de gereden snelheid wat weer voor bewustwording zorgt. De bewustwording die, ook na een boete, blijvend nodig is.

Daarnaast kan de verkregen data ook gebruikt worden om het weggedrag over een langere tijd te analyseren wat kan bijdragen aan ‘de beste’ en permanente investeringen in de weginrichting.
Tenslotte, jaarlijks wordt het ‘Maatregelenpakket GVVP’ vastgesteld. De verkregen data kan hierin dan worden meegenomen. Het smiley-bord kan daardoor als ‘overbrugging’ gezien worden naar eventuele permanente maatregelen.

 • Gebruikt het college de data uit ‘smiley-borden’ al als input voor het ‘Maatregelenpakket GVVP’?
 • Zo nee, waarom niet? Is het college bereid deze data alsnog als input te gebruiken voor de weginrichting zoals hierboven  aangegeven?

Vraag 2:

In Voorthuizen worden o.a. op de wegen Steenkamp, P. de Hooghstraat, Rubenstraat, Molenweg en de Rembrandtstraat ‘te hard rijden’ ervaren. In ons verkiezingsprogramma gaven wij ook al aandacht aan de Rembrandtstraat.

 • Is het college bereid op deze wegen een ‘smiley-bord’ te plaatsen? Zo nee, waarom niet?
 • Is het college tevens bereid op de Rembrandtstraat de verlichting boven de oversteek te controleren en er zo spoedig mogelijk zorg voor te dragen dat deze verlichting boven de oversteek tenminste tijdens de spits- en schooltijden aan staat? Uiteraard juichen wij het gebruik van LED-verlichting in deze toe.

Vraag 3:

In Barneveld worden o.a. in de wijk Oldenbarneveld op de wegen Lobeliastraat, Zonnebloemstraat, Oldenbarnevelderweg, Hortensiastraat en Begoniastraat (zuidzijde Brummelkamperweg) te hard rijden ervaren. Iets wat in de Veiligheidsmonitor ook bevestigd wordt (31% van de inwoners, het hoogste % in de hele gemeente Barneveld!). Ook op de Van Dompselaerstraat, de Lunterseweg t.h.v. de fietsoversteek en op de Mercuriusweg worden al geruime tijd problemen ervaren met te hard rijden. Diverse bewoners en ook wijkplatforms hebben daar al melding van gemaakt, bij ons maar ook bij de gemeente. Daarbij werd gevraagd om veiligheidsmaatregelen en/of handhaving.

 • Is het college bereid op deze wegen een ‘smiley-bord’ te plaatsen als tijdelijke overbruggingsmaatregel?
 • Zo nee, waarom niet?

Vraag 4:

 • Als blijkt dat bij bovengenoemde straten inderdaad stelselmatig te hard gereden wordt, is het college dan bereid handhavend op te treden?

Volledigheidshalve maken wij graag de opmerking dat wij niet stellen dat er in alle andere straten in de gemeente Barneveld geen problemen zouden zijn met te hard rijden. De genoemde straten zijn echter via diverse kanalen onder onze aandacht gebracht.

Vraag 5:
Het Wijkplatform Oldenbarneveld heeft ons en u middels meerdere brandbrieven op de hoogte gesteld van verkeersproblemen in de wijk. Zij beschrijven ook hun ervaringen met de gemeente over gemaakte afspraken die vervolgens niet meer lijken te bestaan. Wij zijn enigszins geschrokken van hun ervaringen.

 • Kunt u het gestelde in de brief van 26 oktober toelichten?
 • Welke prioriteit geeft u aan de verkeersproblemen zoals beschreven in de brief van  Wijkplatform Oldenbarneveld en wat gaat u op welke termijn concreet doen? Graag een toelichting.
 • Kan het college ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de samenwerking en de communicatie met het Wijkplatform Oldenbarneveld?

Vraag 6:

 • Mocht het aantal ‘smiley-borden’ ontoereikend blijken, is het college dan bereid te investeren in de aanschaf van extra ‘smiley-borden’? Zo nee, waarom niet?

Lokaal Belang is anders voornemens tijdens de behandeling van de begroting in de algemene beschouwingen op 14 november a.s. een voorstel te doen voor het investeren in deze ‘smiley-borden’.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh
Mijntje Pluimers

Lees verder

Schriftelijke vragen verkeersveiligheid Hoevelakenseweg Terschuur

08-10-2018


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de verkeersveiligheid op de Hoevelakenseweg in Terschuur (in het bijzonder het weggedeelte vanaf de kruising met de Eendrachtstraat tot aan de bebouwde komgrens richting Hoevelaken). 

Naar aanleiding van diverse berichten van inwoners uit Terschuur gericht aan Lokaal Belang zijn wij weer op bezoek gegaan in Terschuur, hebben wij ter plaatse een kijkje genomen en hebben gesproken met diverse betrokkenen. Wij zien en horen dat er erg hard gereden wordt op de Hoevelakenseweg, zeker ná de kruising met de Eendrachtstraat/Stoutenburgerweg in de richting van Hoevelaken. Nu geldt daar een maximumsnelheid van 30 km/uur (tot aan de bebouwde komgrens). De weg is smal en de fietssuggestiestroken ook. Zeker in de spits zorgt dat, met name voor fietsers, voor gevaarlijke situaties. 

Voor Lokaal Belang is verkeersveiligheid van groot belang. De inrichting van een weg moet daarbij zo optimaal mogelijk zijn om enerzijds op een veilige en prettige manier te passeren, anderzijds goed verkeersgedrag te bevorderen en te stimuleren. Daarbij is de veilige en vlotte doorstroom van het verkeer ook belangrijk. Al met al belangrijk voor de leefbaarheid en kwaliteit van de samenleving en Terschuur in het bijzonder. 

Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur vroeg in haar Dorpsplan al eerder aandacht voor de situatie op de Hoevelakenseweg (blz. 30). Zij zien graag maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid, waaronder verkeer remmende maatregelen op de Hoevelakenseweg.

Halverwege de Rijksweg vanaf Voorthuizen naar Terschuur staat een zogenoemd ‘smiley-bord’, wat gemotoriseerd verkeer direct hun snelheid aangeeft met daarbij directe feedback (rode of groene smiley) m.b.t. de gereden snelheid. Wij bemerkten, in de korte tijd dat wij er stonden, dat alle automobilisten zich aan de snelheid hielden. Het is algemeen bekend dat deze ‘smiley-borden’ een positief effect hebben op de duidelijkheid en bewustwording over de (maximum) snelheid van gemotoriseerd verkeer.  

Verkeersgedrag is een lastig iets, maar dat wat redelijkerwijs gedaan kan worden om het verkeersgedrag positief te beïnvloeden, wil Lokaal Belang graag gerealiseerd zien. Wij hebben kennisgenomen van het ‘indicatieve maatregelenpakket GVVP’. Echter, de onzekerheid over de definitieve keuze/uitvoering en de planning zorgt bij ons voor de volgende vragen:

 1. Is het college bereid om tenminste een extra ‘smiley-bord’ op de Hoevelakenseweg (binnen de bebouwde kom, op het weggedeelte met de 30 km/u zone, richting Hoevelaken) te plaatsen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u dit zo snel mogelijk, in ieder geval voor de wintertijd, realiseren?
   
 2. Is het college bereid andere verkeer remmende maatregelen op de Hoevelakenseweg te treffen? Wij denken bijvoorbeeld aan het aanbrengen van ribbelstroken en een herhaling van de 30km borden. Mogelijk wordt daarmee de snelheid wat afgeremd en ook het sluipverkeer ontmoedigd. Graag afstemmen met de omwonenden. 
  Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een indicatie geven wanneer deze maatregelen gerealiseerd kunnen zijn? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang 
Marleen Blankenburgh ​

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake interview 'Over elf jaar gaat de gaskraan dicht'

05-10-2018


Barneveld, 5 oktober 2018 

Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de uitlatingen van wethouder Dorrestijn in de Barneveldse Krant van 3 oktober jl.

Lokaal Belang heeft op 12 september jl. schriftelijke vragen aan het college gesteld aangaande het proces rondom aardgasvrij bouwen in de gemeente Barneveld. De aanleiding voor deze schriftelijke vragen was onder andere de besloten ‘Werksessie verkenning aardgasvrij Barneveld’ die door het college georganiseerd was op dinsdag  2 oktober jl.  
Lokaal Belang heeft eerder in haar eigen memo inzake verkenning aardgasvrij Barneveld van 17 augustus 2018, een aantal principiële vraagstukken, uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd waarover zij graag tijdig en in volle openbaarheid met de raad en college in september in discussie wilde gaan. Dit in het belang van onze inwoners.

Vervolgens heeft Lokaal Belang in deze schriftelijke vragen aan het college de volgende vraag gesteld:
“Is het college bereid de werksessie, wanneer deze plaatsvindt, openbaar toegankelijk te laten zijn en later te controleren? (d.w.z. online te bekijken, ter plekke te bezoeken en vastlegging uitkomsten in notulen) Zo nee, waarom niet?”
Het antwoord van het college was als volgt:
“Nee, In dit stadium kan openbare bespreking, waar ook (mogelijke) implicaties op een zeker detailniveau ter tafel komen, de discussie vertroebelen.”  

De fractie van Lokaal Belang is dan ook buitengewoon verrast om op de voorpagina van de Barneveldse Krant van 3 oktober jl. een interview met wethouder Dorrestijn te lezen over - en naar aanleiding van deze besloten bijeenkomst. Lokaal Belang wordt de openbaarheid ontzegt, de wethouder kiest voor een openbaar interview. Deze handelswijze zorgt al voor een zekere inkleuring van de visie op aardgasvrij bouwen en wonen in het algemeen. 

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Zoals uit de hierboven geciteerde vraag en antwoord blijkt, heeft het college de werksessie als ‘besloten’ gekwalificeerd.
  a. Is gelet op de beslotenheid van de bijeenkomst het interview van wethouder Dorrestijn met de Barneveldse Krant een schending van het ambtsgeheim?
  b. Zo nee, hoe verhoudt zich dit dan tot het door u gegeven antwoord op de geciteerde vraag? Graag een toelichting. 
   
 2. Heeft wethouder Dorrestijn voorafgaande of tijdens de werksessie met de aanwezigen besproken dat deze beslotenheid werd opgeheven en dat zij in de openbaarheid zou treden over de gehouden werksessie?
   
 3. Moeten we uit het interview van wethouder Dorrestijn met de Barneveldse Krant alsnog afleiden dat de beslotenheid m.b.t. de werksessie is opgeheven?  
  Zo nee, op welke termijn zijn welke onderdelen van deze werksessie openbaar?
   
 4. Hoe kan het zijn dat een bijeenkomst besloten is, maar de wethouder de volgende dag de krant opzoekt om over de besloten bijeenkomst te praten?
  Kortom, hoe moeten wij de werksessie van 2 oktober duiden in het licht van de door Lokaal Belang gevraagde openbaarheid welke door het college niet mogelijk werd geacht? 
   
 5. Is het college van mening dat de beslotenheid van een bijeenkomst, d.w.z. het niet in de openbaarheid treden door deelnemers, alleen van toepassing is op raadsleden en andere aanwezigen niet zijnde leden van het college? Graag een toelichting. 

Gezien de urgentie van het onderwerp verzoekt Lokaal Belang om spoedige beantwoording van deze vragen. 

Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers Fractievoorzitter 

Lees verder

Verslag informatieavond Geothermie

25-09-2018


Bron: Barneveldse Krant 

'Spookverhalen over geothermie ontkrachten'

De avond die Lokaal Belang gisteren in 't Trefpunt in Voorthuizen hield over geothermie werd door zeventig mensen uit vrijwel alle Barneveldse dorpen bezocht. ,,Een bomvolle zaal'', constateert fractievoorzitter Mijntje Pluimers die de avond presenteerde.

,,De avond was bedoeld om mensen in de gemeente Barneveld te informeren, gerust te stellen en om spookverhalen over geothermie te ontkrachten'', vervolgt Pluimers. ,,Er wordt geen materiaal uit de grond gehaald, alleen maar iets wat minder tastbaar is: aardwarmte. Door het gebruik van die warmte wordt het grondwater niet vervuild en neemt de kans op een aardbeving niet toe, waardoor scheuren in woningen zouden kunnen ontstaan. Bij geothermie gaat het om een gesloten systeem. Het mooie van geothermie is ook dat het, anders dan zonne- en windenergie, gaat om weersonafhankelijke, stabiele energieopwekking.''

ACTIEF BEÏNVLOEDEN Maar het ging niet alleen om een informatieavond van Lokaal Belang. De partij wil ook het Barneveldse college van b en w bijsturen. ,,Wij hopen het college actief te beïnvloeden, omdat wij vinden dat het te eenzijdig op windmolens focust.'' Lokaal Belang is zoals bekend tegen het plaatsen van windmolens in de gemeente Barneveld.

,,De grond is hier op 5 kilometer diepte daarentegen relatief warm, wat dit gebied bijzonder geschikt maakt voor geothermie. In Duitsland is hiermee al gestart in München, maar ook in de Belgische gemeente Mol zal eind van dit jaar een centrale starten. De gemeente Den Haag start er in het tweede kwartaal van volgend jaar mee en het is geen toeval dat Soest en Amersfoort zich bezighouden met de ontwikkeling. Vanwege de warmte van de aarde in dit gebied.''

COMPLIMENTEN Didi Dorrestijn was een van de toehoorders. ,,Zij complimenteerde ons met deze avond'', zegt Pluimers die de wethouder kort sprak. ,,We waren vooral ook blij met de aanwezigheid van Leo Roeloffs van Plaatselijk Belang Voorthuizen en Evert Brom van Voorthuizen Windmolens Nee'', aldus Pluimers. Sprekers waren de directeur en een onderzoeker van de firma HermanDeGroot-Larderel Energy en natuurliefhebber en fotograaf Louis Fraanje uit Barneveld.

AANSLUITKOSTEN Johan Herman de Groot, directeur, en collega Guus Cals, geohydroloog en aardwetenschapper bij Larderel Energy, beantwoordden onder anderen de vele vragen die door de bezoekers in 't Trefpunt werden gesteld. Die gingen onder meer over de kosten van het gebruik van geothermie. Larderel Energy uit Barneveld rekende voor dat het gasloos maken van bestaande woningen zo'n 55.000 euro kost. Onlangs bleek al in Woerden dat de kosten per woning 61.000 euro bedragen.

KOSTEN VERHALEN Volgens Pluimers zullen die kosten worden verhaald op de gebruikers van die woningen, de woningeigenaren en de huurders, boven op de kosten voor het gebruik van elektriciteit. Terwijl de kosten van geothermie (300 miljoen euro) zullen worden opgebracht door investeerders, zoals pensioenfondsen en netwerkeigenaren. De aansluitkosten voor geothermie bedragen, zo rekent Larderel Energy voor, 6.000 euro en mogelijk zelfs maar 2.000 euro per woning. ,,Een enorm verschil. Bovendien levert geothermie ook elektriciteit en stoot het geen C02 uit. Eén centrale op een terrein van 1 hectare kan onze hele gemeente van stroom en warmte voorzien en is na acht jaar terugverdiend.''


De powerpoint presentatie behorende bij de informatieavond kunt u bekijken door te klikken op onderstaande afbeelding.

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande het proces rondom aardgasvrij bouwen in de gemeente Barneveld

13-09-2018


Barneveld, 12 september 2018
 

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom aardgasvrij bouwen in de gemeente Barneveld.

Onlangs heeft Lokaal Belang een memo geschreven naar aanleiding van het voornemen van het college om te komen tot een plan om de gemeente Barneveld van het aardgas af te koppelen. In onze memo uiten wij onze zorgen over - en vragen wij aandacht voor de kwetsbare positie van particuliere woningeigenaren. En wij stellen uitgangspunten en randvoorwaarden voor, gericht op het boeken van werkelijke milieuwinst, betaalbaarheid voor woningeigenaren, ondersteuning en bescherming van woningeigenaren en duurzaamheid, toekomstbestendigheid en flexibiliteit van alternatieve verwarmingsoplossingen. Lokaal Belang vindt duurzaamheid zeer belangrijk en wil een realistisch duurzaamheidsbeleid waarin het belang van onze inwoners voorop staat. En dat belang behoren wij als volksvertegenwoordigers te dienen.

Hoewel onze memo inzake verkenning aardgasvrij Barneveld door enkele partijen voorzichtig positief is ontvangen, weigeren alle partijen de memo in een commissievergadering van september te bespreken. Dit is in de Barneveldse politiek een vrij unieke gebeurtenis, want het is een ongeschreven regel van vele jaren dat iedere partij onderwerpen en documenten mag agenderen waarvan zij vindt dat die belangrijk genoeg zijn om te worden besproken. Als deze regel losgelaten zou worden, betekent dit dat de meerderheid in de Raad gaat bepalen wat de minderheid in de Raad wel of niet en wanneer mag bespreken.

Voor de weigering worden door de andere partijen procesargumenten aangevoerd, zoals dat de memo ‘te vroeg in het proces’ komt, dat het college eerst nog met een plan van aanpak/procesoverzicht moet komen en dat pas later in het proces het stellen van een beleidskader met uitgangspunten aan de orde komt. Nu zijn dit hoogst merkwaardige argumenten; eerst en vooral omdat een beleidskader aan de aanvang van een proces staat en niet in het midden of aan het eind. En, omdat er op 10 juli jl. al, door de gemeente een e-mail met uitnodiging voor een niet-openbare en niet officiële ‘werksessie’ is verzonden waarin het proces om te komen tot een 1ste concept voor alternatieve verwarmingsmogelijkheden per wijk en de keuze van een pilotwijk al is beschreven. Deze mail was exact dé reden voor het schrijven van genoemde memo. Want, het doel van de werksessie is o.a. ‘om een of meer buurt(en) te benoemen waar we op korte termijn concreet beginnen met een aanpak om van aardgas ‘los’ te gaan’ (zie verder bijlage 1, uitnodiging werksessie).

Naar de mening van Lokaal Belang formuleer je eerst een beleidskader op hoofdlijnen alvorens het college het wat en hoe verder uitwerkt. Het is uiterst merkwaardig dat het college al deze werksessie begin oktober organiseert, terwijl er nog niet eens een procesoverzicht en/of plan van aanpak geschreven is. Zeker omdat onze memo, met het verzoek het in september eerst over beleidskaders te hebben, als ‘ te vroeg in het proces’ is afgedaan. Lokaal Belang acht deze werksessie dan ook ‘te vroeg in het proces’.

Onze conclusie is derhalve dat de andere partijen nog niet toe zijn aan een gesprek over dit belangrijke onderwerp, omdat zij het bepalen van het beleid - een taak van de gemeenteraad - liever aan het college overlaten of eerst de ideeën van het college willen afwachten om daar vervolgens iets van te kunnen vinden. En dat vinden wij erg jammer en niet in het belang van de inwoners van de gemeente Barneveld. O.a.:

 • De recente berichtgeving in de media over de torenhoge kosten tot wel 61.000 euro per woning en afsluitboetses¹ ² voor inwoners om hun bestaande woning ‘aardgasvrij’ te maken, baren ons grote zorgen (zie ook bronnen bij eerdere schriftelijke vragen van 4-6-2018).
 • Mag iedere inwoner zelf besluiten of en wat hij/zij aan de woning wil doen? Of legt de gemeente straks dwangmaatregelen op? En welke dan?
 • Is iedere inwoner er vrij in of- en hoeveel schulden hij/zij wil maken? En, moeten wij inwoners juist niet beschermen tegen meer lenen dan verstandig is? Ook DNB & AFM hebben deze zorg en plaatsen grote kanttekeningen bij verduurzamingskredieten voor koopwoningen ³. De overheid wil juist graag dat eigenaren van koopwoningen hun schulden aflossen. De schulden worden met dit soort (gedwongen) leningen juist alleen maar hoger. Daar komt de verhoging van de energierekening nog eens bij ⁴.
 • ​Boeken de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk milieuwinst?

​En zo zijn er vele vragen meer; principiële vragen waarvan Lokaal Belang vindt dat de Raad die, als beleidskader stellend orgaan, als eerste moet beantwoorden alvorens over te gaan op allerlei concrete plannen en werksessies.


De volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat de geplande werksessie op 2 oktober ‘te vroeg in het proces is’? Zo nee, waarom niet?
   
 2. In de uitnodiging voor de werksessie wordt gesproken over Alliander als een van de initiatiefnemers voor het maken van een warmtevisie. Waarom is ervoor gekozen Alliander, als direct belanghebbende waar o.a. Liander onder valt, betrokken te laten zijn bij het opstellen van een warmtevisie waarbij er uitspraken gedaan zullen worden over ‘welke oplossingen het meest geschikt lijken’? In hoeverre worden onafhankelijke keuzes gemaakt die primair in het belang van inwoners zijn? En hoe garandeert het college dat belang?
   
 3. Is het college bereid deze werksessie op te schorten tot het moment dat de raad kaderstellende uitspraken heeft gedaan aangaande de bovengenoemde onderwerpen? Zo nee, waarom niet?
   
 4. Is het college bereid de werksessie, wanneer deze plaatsvindt, openbaar toegankelijk te laten zijn en later te controleren? (D.w.z. online te bekijken, ter plekke te bezoeken en vastlegging uitkomsten in notulen.) Zo nee, waarom niet?
   
 5. Is het college bereid de door ons ingediende memo in een beginstadium van het door u nog te schrijven ‘procesvoorstel’ en ‘plan van aanpak’ als kaderstellend onderdeel mee te nemen? Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers
Gonda Lenters

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang organiseert informatieavond Geothermie

06-09-2018


PERSBERICHT

Geothermie als alternatief voor megawindmolens in de gemeente Barneveld 
Lokaal Belang organiseert informatieavond Geothermie  
 
Op maandag 24 september organiseert Lokaal Belang een informatieavond in Voorthuizen over de mogelijkheden van Geothermie als een schone energiebron in de gemeente Barneveld. Waar andere gemeenten in binnen- en buitenland ons voorgingen, wordt het wat Lokaal Belang betreft tijd om verder te kijken naar deze vorm van duurzame energieopwekking. Daarnaast zal er een presentatie gegeven worden over het belang van groen en bossen voor onze samenleving.
Lokaal Belang wil een realistisch energiebeleid. Daarmee bedoelen wij dat er realistische en haalbare doelen gesteld worden. Daarbij is draagvlak onder onze inwoners, van groot belang. De aarde en het milieu zijn ons dierbaar en daar moeten wij zorgvuldig mee om gaan.  
 
De vanzelfsprekendheid waarmee het nieuwe college van SGP, PRO, ChristenUnie en CDA onze mooie gemeente vol wil gaan zetten met mega-windmolens, nodigt uit tot een discussie over een alternatief. Lokaal Belang kijkt in het belang van inwoners, de omgeving en ondernemers, hoe zaken anders en beter kunnen. Het glasheldere protest rondom het initiatief voor windmolens bij Zeumeren laat zien dat aan het plaatsen van windmolens op land, grote haken en ogen zitten. En daar waar het college zich voornamelijk focust op deze mega-windmolens, kijkt Lokaal Belang breder.  
 
Lokaal Belang vindt dat windmolens industriële inrichtingen zijn en geen overlast mogen veroorzaken; dus horen windmolens niet thuis in de nabijheid van woningen, mooie recreatiegebieden zoals Zeumeren, in de bossen of versnipperd over het mooie en evenzeer toeristische buitengebied. Onze gemeente is gelet op de bevolkingsdichtheid en de relatief lage windintensiteit niet geschikt voor het plaatsen van grote windmolens. Lokaal Belang zal zich daarom inzetten om het plaatsen van windmolens in onze gemeente te voorkomen en zich inspannen voor de realisatie van alternatieve bronnen van duurzame energie. Lokaal Belang heeft eerder een alternatieve energiemix gepresenteerd. Met deze mix aan energiebronnen wordt circa 1564 TJ energie opgewekt; veel meer dan de 880 TJ wat de gemeente nu als doel heeft.  
 
Een van die alternatieven uit de Energiemix is Geothermie. Geothermische energie is de energie die wordt opgewekt uit aardwarmte. Deze aardwarmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en indirect voor het opwekken van elektriciteit. Een groot voordeel van deze bron van duurzame energie is de onafhankelijkheid van het weer en dat de centrale, mits op juiste wijze gerealiseerd, geen overlast veroorzaakt. Daarom heeft Lokaal Belang zich een tijd geleden verdiept in Geothermie en is tot de conclusie gekomen dat Geothermie een zeer interessante optie is om duurzame energie op te wekken. Lokaal Belang wil dat onze gemeente zich tenminste verdiept in deze mogelijkheid en serieus gaat onderzoeken of een dergelijke energiecentrale ook een goede oplossing is voor de gemeente Barneveld. Lokaal Belang zet in ieder geval een volgende stap, door deze informatieavond te organiseren die voor iedereen vrij toegankelijk is.  
 
Op deze avond verwelkomt Lokaal Belang 3 interessante sprekers. Allereerst komen Johan Herman de Groot, directeur van HermanDeGroot-Larderel Energy en collega Guus Cals, geohydroloog en aardwetenschapper, spreken over de mogelijkheden van Geothermie in onze gemeente. Daarna zal de zeer bekende verhalenverteller, schrijver en natuurfotograaf Louis Fraanje een indrukwekkende presentatie geven over de waarde van de prachtige bossen en natuur in onze gemeente. Er is na de presentaties alle ruimte voor het stellen van vragen. Het belooft een bijzondere avond te worden.  
 
Datum: 24 september 2018
Locatie: Dorpshuis ’t Trefpunt, Voorthuizen
Tijdstip: Inloop: 19:30 uur, Start: 20:00 uur
Meer informatie bij fractievoorzitter Mijntje Pluimers info@lokaal-belang.com 
 

Lees verder

Memo inzake verkenning aardgasvrij Barneveld

27-08-2018


Datum: 17 augustus 2018
Onderwerp: verkenning aardgasvrij Barneveld
T.a.v.:  de gemeenteraad en het college van B&W
Afzender:  fractie Lokaal Belang


Geachte collega’s, 

Op 10 juli ontvingen wij allemaal een e-mail van mw. K. van Houwelingen-Vreekamp met een uitnodiging om deel te nemen aan een werksessie inzake het bovengenoemde onderwerp.
Wij nemen aan dat het college met het in deze e-mail beschreven proces om te komen tot een warmtevisie uitvoering wil geven aan het uitvoeringsprogramma Energievisie 2017/2018, vastgesteld op 7 maart 2018. Hierin staat enkel in zeer algemene termen, zie pagina 6 en 9 van het uitvoeringsprogramma, dat de gemeente graag wil aansluiten bij de pilot ‘Wijk van de toekomst’ van het Gelders Energie Akkoord en in een pilot wil kijken wat het omschakelen naar aardgasloos betekent.
In de e-mail van 10 juli jl. lezen wij dat DWA is gevraagd de gemeente te begeleiden bij het opstellen van een warmtevisie. DWA gaat in dat kader gegevens verzamelen om een beeld te maken van de huidige status van Barneveld als het gaat om de energievoorziening op buurtniveau, met als doel om op basis van actuele gegevens en logische criteria te komen tot een overzicht van mogelijkheden voor onze wijken. Op basis van een 1ste concept van de wijkkaarten is er in oktober dit jaar een informele werksessie waar raadsleden input kunnen geven. 

Het ‘van het gas afkoppelen van een wijk’ kan grote financiële - en andere consequenties hebben voor de particuliere woningeigenaren. Vooral als een woningeigenaar van een bestaand huis moet overstappen naar laag temperatuur verwarming m.b.v. een warmtepomp. Gelet hierop is het van belang dat de Raad haar beleidsbepalende en volks vertegenwoordigende rol kan nemen. Alvorens DWA / het college aan de slag gaan met het maken met het eerste concept van de warmtevisie / wijkenkaart zou daarom, naar de mening van Lokaal Belang, door de Raad een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden mee moeten worden gegeven voor het bepalen van de alternatieve verwarmingsmogelijkheden voor de wijken. De discussie over deze uitgangspunten en randvoorwaarden is beleidsbepalend, dus een taak van de raad en hoort thuis in een openbare commissie/raadsvergadering en niet in een informele werksessie.
In de door het college voorgestelde procedure om tot een warmtevisie te komen, mogen de raadsleden slechts input leveren en kunnen zij pas helemaal aan het einde van het proces, als al het werk al gedaan is, gaan bijsturen. Hiermee wordt onvoldoende recht gedaan aan de beleidsbepalende rol van de raad en dit is niet in het belang van de inwoners van de gemeente Barneveld.
Daarom zullen wij de agendacommissie verzoeken deze memo te agenderen voor één van de commissievergaderingen van september 2018. Afhankelijk van de uitkomst van deze bespreking kan dan in de raadsvergadering van 3 oktober een motie worden aangenomen. 

Naar de mening van Lokaal Belang is het beter dat de raad vroegtijdig uitgangspunten en randvoorwaarden formuleert waarmee rekening kan worden gehouden bij het formuleren van het 1ste concept voor de wijkkaarten en de keuze van de pilot wijk. Voor wat betreft de te bepalen uitgangspunten en randvoorwaarden, denken wij aan het volgende: 

Uitgangspunten

 • De afkoppeling van gas en vervanging door alternatieve verwarming moet tot een daadwerkelijke verlaging van de CO2 uitstoot leiden. Hierbij moeten alle aspecten worden meegenomen.
  Toelichting: Dit lijkt een open deur maar is het naar onze mening niet. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan het grote stroomverbruik van warmtepompen. Wij vonden via internet een aanbieder van warmtepompen die een verbruik van 5000-8000 KWh per warmtepomp per jaar vermeldt; en het is niet in het commerciële belang van zo’n leverancier om het stroomverbruik te overdrijven. Deze stroom zal (zeker voorlopig) grotendeels door gas- en/of kolencentrales moeten worden opgewekt.
   
 • Bij het inventariseren van de mogelijkheden van alternatieve verwarming moet wat betreft Lokaal Belang de voorkeur worden gegeven aan een open warmtenet, dat geschikt is voor hoog temperatuurverwarming. Met ‘open’ wordt bedoeld dat verschillende producenten warmte / energie kunnen leveren en dus ook meerdere soorten duurzame energie kunnen worden benut, zoals aardwarmte (geothermie), industriële restwarmte, groen gas, waterstof en andere energiebronnen die nu nog niet bekend zijn.
  Toelichting: Gelet op de snelle technische ontwikkelingen kan wat vandaag als duurzaam wordt gezien over een aantal jaren al weer als achterhaald of zelfs onwenselijk worden beschouwd. Daarom is het van belang om te streven naar een infrastructuur die flexibel is en die eenvoudig op andere bronnen van duurzame energie kan omschakelen zonder verdere kosten voor de woningeigenaren.
   
 • Woningeigenaren, niet zijnde bedrijfsmatige (sociale) verhuurders, van bestaande woningen (hierna te noemen ‘woningeigenaren’), mogen niet gedwongen worden van het aardgas af te gaan als zij daarmee indirect worden gedwongen tot grote investeringen in het verduurzamen van hun woning. Dit kan met name spelen als bijvoorbeeld in de pilot wijk woningeigenaren hun huis individueel all-electric moeten gaan verwarmen. Lokaal Belang vindt dat woningeigenaren zo veel mogelijk keuzevrijheid moeten hebben en dat zij niet op hoge kosten en schulden mogen worden gejaagd. 
  ►Toelichting: Afkoppeling van het gas klemt vooral als een bestaande woning, die nu dus een hoog temperatuur verwarming heeft, moet overstappen op laag temperatuur verwarming d.m.v. een warmtepomp. Want dan moet het huis extreem goed worden geïsoleerd, moet de vloer en de ‘vloerbedekking’ worden vervangen i.v.m. vloerverwarming, en/of moeten speciale convectorradiatoren worden aangeschaft, moet diverse apparatuur in keuken en badkamer worden vervangen, is ook mechanische ventilatie nodig, zonnepanelen, eventuele infraroodpanelen, enzovoort. Volgens verschillende rapporten en artikelen kan de benodigde investering per woning variëren van € 35.000 tot € 52.000. Woningcorporatie ELkien zou volgens een artikel in de LiWarders zelfs € 80.000 per woning hebben geïnvesteerd en desondanks zouden de huurders nog klagen over de energierekening.​


Zoals hierboven al vermeld is Lokaal Belang er geen voorstander van dat inwoners gedwongen worden van het aardgas af te gaan als hen geen toekomstbestendige, duurzame, collectieve en betaalbare verwarming als alternatief wordt aangeboden. Indien de Raad voor de pilot wijk bij meerderheid toch kiest voor een afkoppeling zonder zo’n collectieve voorziening, zouden er naar de mening van Lokaal Belang op z’n minst een aantal randvoorwaarden moeten worden geformuleerd ter bescherming van de belangen van de woningeigenaren. De Raad moet immers oog hebben voor – en rekening houden met de gemiddeld beperkte financiële draagkracht van woningeigenaren en de complexiteit van een all-electric verwarming bij bestaande woningen. De onderstaande randvoorwaarden kunnen er verder toe bijdragen dat zo veel mogelijk kennis en ervaring wordt opgedaan in de pilot wijk. 

Wij denken hierbij aan de volgende Randvoorwaarden:

 • Indien woningeigenaren middels een individuele – dus waarschijnlijk all electric - oplossing hun woning moeten gaan verwarmen, krijgen zij hiervoor gratis een gedegen advies en worden zij bij de uitvoering van de maatregelen gratis ontzorgd. Daarnaast dient er een garantie te komen dat alles naar behoren werkt, de eventuele extra isolatie presteert zoals beloofd is en de warmtepomp niet meer energie verbruikt dan voorgespiegeld. 
  ►Toelichting: Het is naar de mening van Lokaal Belang niet redelijk als de inwoners van de pilot wijk worden belast met de kosten van ‘het leren en experimenteren’.​
   
 • Indien woningeigenaren middels een individuele – dus waarschijnlijk all electric - oplossing hun woning moeten gaan verwarmen, moet er verder per woning ook vooraf een berekening worden gemaakt van de totale kosten die ten laste van de woningeigenaar komen. Hierbij moeten naast besparingen en kosten van extra elektriciteitsverbruik, ook alle nodige investeringen en vervangingen worden meegenomen. Aldus weet de Raad alvorens zij tot een besluit komt onder anderen wat de financiële consequenties zijn voor de woningeigenaren.
   
 • In die gevallen waar woningeigenaren door de afkoppeling van het gas direct of indirect worden gedwongen substantieel te investeren zou de Raad, naar de mening van Lokaal Belang, een maximale terugverdientijd van de investering als randvoorwaarde moeten formuleren. Lokaal Belang denkt hierbij aan hooguit 15 jaar. De wereld verandert zo snel dat het voorspellen van financieel rendement in jaar 15 na nu eigenlijk al onmogelijk is, laat staan dat je iets zinnigs kunt zeggen over een rendement in jaar 20.
  ►Toelichting: Er zijn redenen om zorgen te hebben over ‘het terugverdienen’. Indien een warmtepomp per jaar 6000 KWh extra verbruikt kost dat ongeveer € 1140 per jaar. Dat zal voor inwoners met een verbruik van bijvoorbeeld 1800 kuub gas tot een besparing van € 40 per jaar op de energierekening leiden. Natuurlijk kun je het elektriciteitsverbruik verminderen door zonnepanelen aan te schaffen maar, die kosten ook geld dat niet iedereen zomaar heeft, niet ieder dak is hiervoor geschikt en over het algemeen zal er niet voldoende ruimte zijn voor 43 vierkante meter zonnepanelen. Bovendien kan in de zon-luwe maanden van het jaar maar weinig zonne-energie worden opgewekt en wordt de salderingsregeling afgeschaft.


Graag willen wij met u in één van de commissievergaderingen van september discussiëren over het bovenstaande. Verder spreken wij de hoop uit dat een meerderheid van Raad in het belang van de inwoners van Barneveld en (een aantal van) deze uitgangspunten en randvoorwaarden zal meegeven aan het college.
 

Vriendelijke groeten, 
 
Fractie Lokaal Belang

Lees verder

Schriftelijke vragen onveiligheid Kuntzelaan

20-08-2018


Barneveld, 20 augustus 2018 

Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de onveilige verkeerssituatie op de Burgemeester Kuntzelaan.  
 
Lokaal Belang heeft op 9 juli 2018 kennisgenomen van de antwoorden op schriftelijke vragen over de verkeersveiligheid op de Kuntzelaan, gesteld door PRO’98. Deze antwoorden én aanhoudende signalen vanuit de samenleving roepen bij onze fractie een aantal vragen op. 
 
Lokaal Belang heeft de afgelopen weken opnieuw van verschillende kanten berichten ontvangen over de onveilige situatie op de diverse oversteekplaatsen, waaronder ook weer meldingen van bijna-aanrijdingen op de fietsoversteek bij de Nieuwstraat. Ondanks alle aandacht voor de Kuntzelaan half juni in de Barneveldse Krant en op Facebook, constateren wij dat er tot op heden niets aan de situatie veranderd is en dat maatregelen te lang op zich laten wachten. Wij vinden de berichten echter dermate zorgelijk dat wij sterk willen aandringen op het meteen treffen van aanvullende en relatief eenvoudige maatregelen die de veiligheid per direct zouden kunnen verbeteren.
 

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Lokaal Belang wil graag meer inzicht in het aantal klachtmeldingen over de Burgemeester Kuntzelaan. Kunt u aangeven hoeveel meldingen en klachten er sinds de herinrichting van de Kuntzelaan door de gemeente ontvangen zijn (telefonische meldingen, mails, brieven en via andere kanalen zoals ingezonden brieven in de kranten)? En hoeveel aanrijdingen/ongevallen zijn er bij u bekend (zowel officieel geregistreerde- als niet geregistreerde ongelukken)?  
   
 2. In de beantwoording van de schriftelijke vragen wordt slechts één nieuwe maatregel aangekondigd om de veiligheid op de Kuntzelaan te vergroten. Deze richt zich op beter gebruik van de fietsdoorsteek bij de Nieuwstraat en het voorkomen van ongewenst fietsgedrag over het zebrapad aldaar. Onduidelijk is op welke termijn deze maatregel wordt uitgevoerd.
  Wil het college aangeven waarom deze maatregel nog niet is uitgevoerd en wat de planning is voor deze aanpassing? Kan het proces van uitwerking en overleg, gezien de vele signalen, worden versneld?  
   
 3. Bij de oversteekplaatsen zijn in het voorjaar geel/zwarte attentiepalen geplaatst. Ondanks deze palen worden de oversteekplaatsen lang niet door iedereen tijdig opgemerkt (zebra én fietsoversteek) of is de voorrangssituatie (fietsers in de voorrang) niet voor iedereen gelijk helder. En juist optimale alertheid van de automobilisten is op deze onoverzichtelijke oversteekplaatsen zeer belangrijk.

  a. Lokaal Belang ziet allereerst bijzonder graag dat de bebording op de palen wordt voorzien van knipperende waarschuwingslichten zodat de attentiewaarde van de oversteken verder vergroot wordt. In diverse gemeenten in Nederland wordt dit op complexe gevaarlijke oversteken reeds toegepast of op korte termijn ingevoerd. Zie voorbeelden in de bijlage.  
  Is het college bereid in deze extra attentie verhogende voorziening te investeren en deze per direct op de oversteekplaatsen te realiseren? De huidige palen kunnen worden hergebruikt.

  b. Bent u bereid alle oversteekplaatsen aan beide zijden van de Kuntzelaan te voorzien van attentiepalen (mét knipperlichten) i.p.v. aan één zijde van de weg? Zoals ook is toegepast bij andere oversteekplaatsen in de gemeente bijvoorbeeld bij de Rooseveltstraat, de Burgemeester Labreelaan en oversteek Lunterseweg/Wilhelminastraat.  
  Zo niet (a en b), wil het college dan voor de oversteek bij de Nieuwstraat verkeerslichten overwegen omdat met name deze oversteek voor automobilisten nu erg onoverzichtelijk is?  Met een VRI is de verkeerssituatie en dus ook wie wanneer voorrang heeft, voor iedereen zowel fietsers, voetgangers als automobilisten overzichtelijk en duidelijk.

  c. Wil het college er zorg voor dragen dat verkeersborden, zoals attentiepalen, goed en tijdig zichtbaar zijn en blijven? Er bereiken ons signalen dat verkeersborden niet goed zichtbaar en/of onoverzichtelijk zijn. 
   
 4. De vormgeving en inrichting van de ‘fietskruising’ aan de zijde van het spoor (tussen de Spoorstraat en het station) is opmerkelijk. Op vreemde plekken zijn verhogingen (middengeleiders) aangebracht en tezamen met de ligging van de fietspaden t.o.v. elkaar, vraagt dit van fietsers gevaarlijk bochtenwerk om de bedachte rijrichting te volgen en de verhogingen te vermijden. De verhoogde middengeleider op de fietskruising wordt bovendien nogal eens langs de verkeerde kant gepasseerd. Iets wat niet de bedoeling is, maar wat wij gezien de inrichting wel begrijpen. De inrichting zien wij, in het bijzonder voor ouderen, kinderen en E-bikers bij dit stukje fietspad als lastig, onlogisch en gevaarlijk. Is het college bereid deze inrichting zo spoedig mogelijk opnieuw te beoordelen en wellicht met kleine aanpassingen aan te passen? 
   
 5. Ben u bereid om uiterlijk een jaar na de aanpassingen, of eerder indien relevant, een evaluatie in de vorm van een memo aan de raad op te stellen om de veiligheid  van de Burgemeester Kuntzelaan te beoordelen? 

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh 

Lees verder

Schriftelijke vragen brandveiligheid veestallen

16-08-2018


15 augustus 2018 
 
Geacht college, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de brandveiligheid van veestallen in de gemeente Barneveld. 
 
In de afgelopen jaren worden wij steeds vaker opgeschrikt door grote stalbranden waarbij vele dieren doodgaan. Vorig jaar stierven er 20.000 varkens in Erichem en onlangs stierven er 2500 varkens in Didam en een tiental geiten in Zutphen. Deze laatste was helaas de 30e stalbrand van dit jaar waarin in totaal al bijna 100.000 dieren het leven lieten. In 2017 waren dat er 229.000. In de periode 2006-2016 zijn er al bijna anderhalf miljoen dieren door stalbranden overleden. Het aantal stalbranden neemt helaas nog steeds toe (bron: Brandweer Nederland). Het dierenleed gaat Lokaal Belang door merg en been. Dierenwelzijn en dus ook dierveiligheid ziet Lokaal Belang als een verantwoordelijkheid van iedereen die met dieren omgaat. En daar waar de gemeente kan optreden, vindt Lokaal Belang dat zij dat ook moet doen. 

Een stalbrand is een afschuwelijk en ingrijpend drama voor de dieren, maar natuurlijk ook voor de veehouder en het gezin. Helaas hebben alle inspanningen van de afgelopen jaren niet geleid tot minder stalbranden. Dit blijkt uit de evaluatie van het ‘Actieplan Stalbranden 2012-2016’ dat door diverse betrokken organisaties is opgesteld. De kans op brand met dierlijke slachtoffers is in nieuwbouwstallen (en stallen die een grote verbouwing hebben ondergaan) afgenomen. Dit komt o.a. door nieuwe bouwvoorschriften in het Bouwbesluit (sinds april 2014), extra eisen van de verzekeraars en een groter bewustzijn bij veehouders. De Dierenbescherming, Brandweer Nederland, Het Verbond van Verzekeraars en LTO Nederland in nauwe samenwerking met de POV (Producenten Organisaties Varkenshouderij) continueren de samenwerking om stallen brandveiliger te maken en hebben vorige maand een nieuw actieplan gemaakt: ‘Actieplan Brandveilige Veestallen 2018–2022’. Hierin wordt het accent gelegd op het verbeteren van de brandveiligheid in bestaande stallen. Maar ook op andere vlakken zijn er verbeterslagen te maken. 

Lokaal Belang vindt het heel belangrijk dat het onderwerp stalbranden en brandveilige stallen steeds meer aandacht krijgt. Ook in het regeerakkoord is dat het geval. In het actieplan worden tal van maatregelen voorgesteld dan wel opnieuw onder de aandacht gebracht. De Gemeente Barneveld, als het pluimveecentrum van Nederland met zo´n 3,9 miljoen kippen, zou wat Lokaal Belang betreft een voortrekkersrol kunnen nemen met maatregelen om de brandveiligheid van stallen te verbeteren.  De gemeente Barneveld telt overigens nog zo’n 300.000 ander vee. 

De gemeente is opdrachtgever van de Omgevingsdienst die de controles bij stallen uitvoert. Gemiddeld genomen komen omgevingsdiensten 1 keer in de 5 tot 10 jaar op een agrarisch bedrijf. Brandveiligheid wordt op dit moment met name gecontroleerd bij de oplevering van een nieuwe stal. Uit de evaluatie van het Actieplan blijkt echter dat het in de praktijk niet mogelijk bleek om brandveiligheid onderdeel uit te laten maken van reguliere handhavingstrajecten van de omgevingsdiensten. 
1. Hoe vaak krijgt de Omgevingsdienst van de gemeente Barneveld gemiddeld de opdracht de brandveiligheid van een stal, zowel nieuw (=bouw vanaf 2014) als bestaand, te controleren?
2. Wat is de ervaring van het college aangaande de controle op brandveiligheid in stallen en wat zijn de ‘rapportcijfers’ van brandveiligheid over het algemeen? Graag onderverdeeld in bestaande als nieuwe stallen.
3. Is het college het met ons eens dat een periodieke brandveiligheidscontrole van 1x per jaar heel wenselijk is, waarbij controle én handhaving als prioriteit wordt aangemerkt? Tenslotte, ook scholen e.d. worden jaarlijks op brandveiligheid gecontroleerd en een jaarlijkse controle vergroot het bewustzijn bij de veehouder. Hij/zij zal elk jaar actief moeten nadenken over- en handelen in het belang van de dieren en zijn/haar eigen onderneming.
Zo ja, kunt u toezeggen de Omgevingsdienst deze frequentie van controle op te dragen?
Zo nee, waarom niet? 

Veehouders die willen bouwen en/of uitbreiden hebben te maken met scherpere RO-regels. Deze regels zorgen ervoor dat stallen dicht bij elkaar worden gebouwd omdat men de beperkte ruimte zo veel mogelijk wil benutten. In de meeste bestemmingsplannen wordt gewerkt met een maximale oppervlakte per bouwblok. Dit bevordert juist het dicht bijeen of zelfs tegen elkaar zetten van stallen en vergroot zo de kans op het overslaan van brand. Een alternatief RO-beleid, dat gebaseerd is op maximale bebouwde oppervlakte, in plaats van een maximaal bouwblok, vergroot de brandveiligheid.
Provincies hebben in hun omgevingsverordeningen vaak maximale oppervlakten aan bouwblokken voor veehouderij opgenomen. Gemeenten, dus ook de gemeente Barneveld, zijn verplicht deze verordeningen te volgen. In het kader van het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 proberen de partijen afspraken te maken met provincies over het hanteren van een maximaal bebouwd oppervlak in plaats van een maximaal bouwblok.
4. Is het college het met ons eens dat het in het kader van de brandveiligheid en dierenwelzijn beter is om bij verbouw dan wel nieuwbouw van stallen ‘maximaal bebouwd oppervlak’ te hanteren (met daarbij een gelijkblijvend aantal dieren)?
5. Wat is de ervaring van het college met de regels die de provincie Gelderland stelt in hun omgevingsverordeningen aangaande verbouw-nieuwbouw van veestallen? 
6. Is het college bereid om, mogelijk in samenwerking met andere betrokkenen, over dit onderwerp in overleg te gaan met de provincie en ze te verzoeken, indien aan de orde, de regels van omgevingsverordeningen aan te passen zoals hierboven genoemd?
7. Is het college bereid het Ruimtelijke Ordeningsbeleid van de gemeente Barneveld tegen het licht te houden en eventueel voorstellen te doen dit beleid aan te passen in het kader van brandveiligheid en dierenwelzijn zoals hierboven genoemd?
Zo ja, wanneer verwacht u hierover een voorstel te kunnen doen? 
Zo nee, waarom niet?
8. In lijn met bovenstaande ziet Lokaal Belang graag stallen die opgedeeld zijn in kleinere, veiligere compartimenten met brandwerende afscheidingen. Is het college bereid bestaande agrarische ondernemers die willen verbouwen te stimuleren stallen met kleinere, brandwerende compartimenten te bouwen?

Er is een aparte categorie brandveiligheid opgenomen in de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’.  Als veehouders, bij een nieuw te bouwen stal of grote verbouwing, voldoen aan deze maatlat kunnen ze profiteren van fiscale voordelen. Als ze investeren in een duurzame stal moeten ze daarbij bovenwettelijk investeren in brandveiligheid.
9. Is het college bereid agrarische ondernemers die willen ver/nieuwbouwen te wijzen op de mogelijkheid van deze fiscale voordelen en ze te stimuleren deze duurzame maatregelen, inclusief brandveiligheid, te nemen? Dit zou eventueel gecombineerd kunnen worden bij andere investeringsmomenten zoals het verwijderen van asbest, het plaatsen van zonnepanelen etc. iets dat Lokaal Belang ook erg graag ziet gebeuren.

De belangrijkste oorzaken van de stalbranden zijn technische oorzaken (met name kortsluiting, oververhitting, zelfontbranding werktuigen), menselijk handelen (zoals klussen in de stal) en blikseminslag (Bron: Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016). Als de brand al is uitgebroken, zijn het gebrek aan veiligheidsmaatregelen, vluchtroutes en mogelijkheden voor brandbestrijding, redenen waardoor vele dieren sterven en de brandweer nauwelijks bij de brandhaard kan komen.
Maatregelen zijn onder andere:
- Technische beveiligingen tegen oververhitting van installaties,
- Brand-, rook- en hittedetectiesysteem in technische ruimte en stal, 
- Directe luchtafzuiging onder roosters in mestputten door afvoer (schuim) gevaarlijke gassen,
- Aparte stalling voor (zelf ontbrandbare) voer-/werktuigen,
- Bliksemafleider op het dak van de stal
- Sprinklerinstallaties of vergelijkbare blusinstallaties.
- Inbouwen van vluchtroutes-mogelijkheden
- Aanbrengen van zogenaamde valwanden (zie artikel)
Wij realiseren ons dat agrarische ondernemers geen onuitputtelijke geldbron hebben om maatregelen te nemen. Echter, het is ook in het belang van de ondernemer zelf om drama’s als beschreven, te voorkomen. De sector is wat Lokaal Belang betreft nadrukkelijk aan zet om hun dieren te beschermen door stallen brandveiliger te maken.
10. Is het mogelijk en is het college bereid om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het verplicht stellen in bijvoorbeeld de APV en/of andere verordeningen van tenminste de brand-, rook- en hittedetectiesysteem in technische ruimten en stallen, bliksemafleiders en sprinklerinstallaties?
Zo ja, wanneer denkt het college de raad via een memo te kunnen informeren?  
Zo nee, waarom niet?
11. Is het college bereid de andere genoemde maatregelen, zoals de valwanden, nader te bestuderen en op haalbaarheid te bespreken met de sector?

Als er een calamiteit op een bedrijf is, is het belangrijk dat veiligheidsdiensten snel de benodigde informatie over het bedrijf tot hun beschikking hebben. De brandweer heeft geen tijd om alles grondig uit te zoeken maar zal zo snel als mogelijk aan de slag gaan om de impact van de brand te beperken.  
Een mogelijkheid is een objectinformatiekaart. Daarmee kunnen veiligheidsdiensten direct en precies zien hoe het bedrijf in elkaar zit. De kaart is een plattegrond van het bedrijf, met onder andere aangeduid waar bluswatervoorzieningen, gasopslag en elektra aanwezig zijn. De objectinformatiekaart is op een direct beschikbare plaats aanwezig. Dit in tegenstelling tot een bouwtekening (waarop deze zaken ook vermeld staan). In de criteria van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming is deze kaart al opgenomen. Deze kaart is erg belangrijk in het kader van de kansen van dieren om een brand te kunnen overleven. 
12. Is het college bereid deze ‘objectinformatiekaart’ met betrokkenen zoals de brandweer en de lokale agrarische te ontwikkelen en verplicht te stellen voor agrarische ondernemers?
Zo nee, waarom niet?

Het is niet altijd duidelijk of- en waar brandputten/ watervoorzieningen, zoals open water, zich bevinden indien de brandweer de brand opschaalt. Vanuit het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 wordt gestimuleerd dat veehouders, brandweer en gemeente alle bluswatervoorzieningen (putten, open water, bedrijfseigen voorzieningen) in beeld gaan brengen en waar nodig voorstellen doen voor (aanvullende) voorzieningen. 
13. Is het college bereid, eventueel samen met de brandweer, een analyse te maken of brandputten/ watervoorzieningen allemaal goed in beeld zijn en waar nodig voorstellen doen voor (aanvullende) voorzieningen?

De verschillende veehouderijsectoren gaan onderzoeken welke maatregelen er bij bestaande stallen genomen kunnen worden om de kans op een brand te verkleinen. Dit gebeurt met behulp van het Cascademodel (zie Actieplan). Met dit model, oorspronkelijk ontwikkeld voor woningen, kan inzichtelijk worden gemaakt welke maatregelen effectief zijn om stalbranden te voorkomen of de impact ervan te verkleinen. Het gaat om het terugbrengen van risico’s, bijvoorbeeld door directe fysieke maatregelen. Ook gaat het om zorgvuldig handelen voor een groter bewustzijn van ondernemers. 
14. Bent u bereid om dit ‘Cascademodel’ nader te bestuderen en daar waar mogelijk in te zetten om zowel de Omgevingsdienst, de brandweer, agrariërs en andere betrokkenen te informeren, te adviseren over brandveiligheid in stallen?
15. Bent u bereid om het Actieplan nauwkeurig te lezen en te bekijken wat de gemeente Barneveld, mogelijk in samenwerking met anderen, nog verder kan doen om bij te dragen aan de brandveiligheid van stallen? 

Recent verscheen er in de Barneveldse Krant een artikel over de toekomst van de intensieve veehouderij. Nog los van de vraagstukken over- en (on)wenselijkheid van de uitbreiding van agrarische bedrijven en de intensieve veehouderij in combinatie met fijnstof, volksgezondheid, dierenwelzijn en de ruimtelijke ontwikkeling, heeft u in uw coalitieakkoord opgenomen ruimte te willen geven aan de uitbreiding van agrarische bedrijven. U stelt dat een agrariër daarvoor een maatschappelijke investering moet doen op het gebied van o.a. dierenwelzijn.
16. Bent u bereid om maatregelen voor en investeringen in de brandveiligheid van de stallen op te nemen als voorwaarde voor eventuele uitbreiding?
Zo ja, wanneer kunnen wij hierover een voorstel tegemoetzien?
Zo nee, waarom niet?

De Universiteit Utrecht is bezig met het onderwerp stalbranden vanuit de dierenartsenopleiding. Dit om toekomstige dierenartsen voor te bereiden op wat er op hen afkomt wanneer zij met een stalbrand te maken krijgen. De KNMvD legt de koppeling met de Universiteit en werkt samen op het gebied van communicatie en onderwijs. Voor de varkenshouderij worden er voor het MBO en HBO e-learning modules ontwikkeld. Aangezien de gemeente Barneveld, met het aanwezige Poultry Expertise Centre (P.E.C.), de Pluimveehoofdstad van Nederland genoemd mag worden, is deze ontwikkeling wellicht erg waardevol. Zeker in het licht van de recente fipronil-crisis, bleek samenwerking en kennisdeling erg belangrijk.
17. Is het college bereid om, gezamenlijk met het P.E.C. en Aeres, in gesprek te gaan met de KNMvD om te bekijken of en hoe P.E.C., Aeres en de gemeente Barneveld kan aanhaken bij de ontwikkeling van kennis, communicatie en onderwijs aangaande brandveilige stallen?  Dit uiteraard voor de Pluimveesector in het bijzonder.
Zo ja, het verzoek om de raad via een memo te informeren over de voortgang en de ontwikkeling.
Zo nee, waarom niet? 


Met vriendelijke groet, 
 
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter Lokaal Belang


Bronnen:

Lees verder

Schriftelijke vragen dierenambulance

23-07-2018


Naar aanleiding van het artikel 'Barneveld telt twee dierenambulances' in de Barneveldse Krant heeft raadslid Jan Willem van den Born in samenwerking met raadscommissielid Crista Dibbet-Gomes onderstaande schriftelijke vragen gesteld.

 

Barneveld, 23 juli 2018    
    
Geacht College,    
    
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de Dierenambulance.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van het artikel in de Barneveldse Krant van 18 juli jl. waar wordt vermeld dat in Barneveld momenteel twee dierenambulances actief zijn.

Lokaal Belang heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan, en vindt het dan ook belangrijk dat dit goed georganiseerd is. Wij vinden het dan ook onwenselijk dat er misverstanden kunnen ontstaan over waar mensen hun huisdier terug kunnen vinden.

Zo heeft Lokaal Belang destijds ook in het verkiezingsprogramma opgenomen dat er niet bezuinigd mag worden op het dierenasiel en de dierenambulance.  

Met de dierenambulance Putten-Barneveld heeft de gemeente een contract afgesloten en daaraan wordt subsidie verleend. Het staat de dierenambulance Nijkerk daarnaast vrij om in de regio activiteiten te blijven verrichten, maar er rijzen wel vragen of dit gewenst is.

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Waar brengt dierenambulance Nijkerk de gevonden dieren uit onze gemeente naar toe als zij zeggen geen vertrouwen te hebben in dierentehuis Levenslust?
 2. Is dit wel in het belang van de inwoners van de gemeente Barneveld? 
 3. De indruk bestaat dat er een verdienmodel aanwezig is bij dierenambulance Nijkerk. Er wordt aan eigenaren van teruggevonden huisdieren forse bedragen berekend om hun huisdier terug te krijgen. Wordt door dierenambulance Putten-Barneveld ook dit soort bedragen berekend?
 4. Zo ja, verhoudt zich dat met de verstrekte subsidie? Zijn hieraan voorwaarden verbonden m.b.t. het in rekening brengen van kosten aan inwoners van onze gemeente?
 5. Als uit onderzoek naar bovenstaande vragen blijkt dat de activiteiten van dierenambulance Nijkerk niet in het belang van de inwoners van onze gemeente zijn en de ambulance feitelijk overbodig is, is de gemeente dan bereid om te kijken of zij de activiteiten van deze dierenambulance binnen onze gemeente kan en wil verbieden?

 

Met Vriendelijke Groet,    
    
Namens de fractie van Lokaal Belang, 

Jan Willem van den Born
Raadslid Lokaal Belang

Lees verder

Duurzaamheidslening voor mensen met een smallere beurs blijft mogelijk

05-07-2018


Gonda Lenters heeft namens Lokaal Belang met succes een amendement ingediend om duurzaamheidsleningen voor zonnepanelen alleen mogelijk te laten blijven. Ook voor mensen met een smallere beurs blijft deze lening bereikbaar. Het college wilde deze mogelijkheid namelijk afschaffen.

Bijdrage agendapunt Actualisatie Verordening Duurzaamheidslening gemeente Barneveld en verordening Stimuleringslening Duurzaamheid gemeente Barneveld:

Voorzitter, de duurzaamheidslening kan een mooie steun in de rug zijn voor mensen die hun woning willen verduurzamen. Maar Lokaal Belang heeft wel zorgen over het gemak waarmee in het kader van deze verordeningen, het Woningabonnement en de energietransitie in het algemeen wordt gesproken over het investeren en lenen van enorme bedragen door woningeigenaren voor het verduurzamen van hun woning.
Lokaal Belang vindt het niet redelijk als woningeigenaren min of meer gedwongen zouden worden om tig duizenden euro’s te lenen en te investeren in het gasloos maken van hun woning. Hiervoor zal gemiddeld al snel € 35.000 en meer nodig zijn. Dat is bijna een modaal jaarinkomen en 1,5 X meer dan het netto vermogen van de gemiddelde Nederlander. En deze leningen moeten met rente worden terugbetaald. Als de duurzaamheidsmaatregelen effect hebben zullen deze ook besparingen opleveren, maar de terugverdientijd is erg lang; al gauw 30 jaar. En het risico dat de besparingen door bijv. overheidsmaatregelen in de komende 30 jaar lager uitpakken dan verwacht is voor de woningeigenaar. Ook het risico van verminderd woongenot of het niet of onvoldoende presteren van de maatregelen is voor risico van de woningeigenaar. En wat als het huis moet worden verkocht? Wordt die investering dan verdisconteerd in de prijs?
Voorzitter, Lokaal Belang vindt dat de overheid en dus ook onze gemeente hoort te zorgen, dat er op tijd een betaalbaar, flexibel, duurzaam en toekomstbestendig alternatief is voor verwarming met aardgas.

Voorzitter, LB vindt het erg jammer dat het straks niet meer mogelijk is om een duurzaamheidslening voor alleen zonnepanelen aan te vragen. Door het vol leggen van daken kunnen we snel veel duurzame energie opwekken. Het is een succesnummer waar nog heel veel winst mee geboekt kan worden. Wij vinden het niet verstandig om de installatie van zonnepanelen af te remmen door een verplichte combinatie met niet of minder renderende maatregelen. De terugverdientijd van zonnepanelen is nog altijd 7 jaar en komt – volgens Wiebes - bij het voorzetten van de salderingsregeling pas in 2025 op 4 jaar uit. En bovendien wil de Rijksoverheid de salderingsregeling afschaffen en vervangen door een minder gunstige terugleversubsidie met als uitgangspunt een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar. Ofwel net nu het aantal geïnstalleerde zonnepanelen flink begint toe te nemen trappen de Rijksoverheid en de gemeente Barneveld op de rem. Lokaal Belang vindt dat niet wenselijk.
Bovendien zijn nieuwbouw huizen al goed geïsoleerd, maar worden zij wel vaak met te weinig zonnepanelen opgeleverd.
Daarom voorzitter, dienen wij een amendement in met de strekking om een lening voor alleen zonnepanelen mogelijk te houden.

Voorzitter, tot slot. Duurzaamheidsleningen zijn een goed instrument om verduurzaming verder te stimuleren en wij hopen daarom op steun voor ons amendement.

Lees verder

Een duidelijke vuist naar de provincie; Inzet op behoud buslijn 102 tussen Barneveld/Voorthuizen en Amersfoort

05-07-2018


UPDATE uit de Barneveldse krant 14 febr 2019:
"
Buslijn 102, de verbinding tussen Apeldoorn, Voorthuizen, Terschuur, Zwartebroek en Amersfoort, blijft ook ná 2020 nog in ieder geval tien jaar rijden. Daarmee lijkt het ov-bereikbaarheid voor 'Terbroek' tot 2030 geborgd. Welke vervoerder de dienst op zich neemt, met welke frequentie en met wat voor bussen, dat is nog niet zeker". Lees verder via de link: https://barneveldsekrant.nl/lokaal/lijnbus-terbroek-blijft-ieder-geval-tot-2030-rijden-550267


05 juli 2018 Marleen Blankenburgh heeft namens Lokaal Belang met succes een amendement ingediend dat concreet buslijn 102 tussen Barneveld - Voorthuizen - (station) Hoevelaken - Amersfoort op de kaart zet, waarmee de gemeente een stevige vuist kan maken naar de provincie om deze lijn te behouden voor o.a. Terschuur en Zwartebroek.

Bijdrage agendapunt Visie openbaar Vervoer:

Gevraagd wordt om in te stemmen met de 26 uitgangspunten van de ov-visie, die gebruikt gaan worden als input naar de provincie. Uitgangspunten, waaruit naar voren komt hoe de gemeente wil anticiperen op de toekomst. Zo wordt er ingezet op een kwartiersdienst en verlengen van de Valleilijn en stations bij Barneveld-noord en Stroe, zeer belangrijk voor onze studerende jongeren en woon-werkverkeer. Positief ook dat er ingezet wordt op nieuwe snellere busverbindingen en verbindingen via kleine kernen zoals Kootwijkerbroek en Stroe of via Terbroek naar Nijkerk.

Lokaal Belang vindt het van wezenlijk belang dat al onze dorpen goed bereikbaar blijven, zodat we vitale dorpen houden. Daar heb ik ook op gewezen in de commissie. Daar zit tegelijk ook onze ‘angst’, wat gaat de provincie doen met die nieuwe concessie, welke verbindingen dreigen er te verdwijnen? Belangrijk vinden we dan ook dat Barneveld, nu het de kans heeft, met deze ov-visie helder naar de provincie aangeeft wat onze uitgangspunten zijn, wat de gemeente Barneveld graag terugziet. En dat brengt mij bij het volgende.
We kennen allemaal de signalen vanuit Terbroek en ook vanuit Nijkerk en Hoevelaken, dat er grote zorg en onzekerheid is over het voortbestaan van buslijn 102. Er loopt een petitie, zelfs 2, er zijn ingezonden brieven, we krijgen mailtjes en ook in gesprekken komt terug dat men deze verbinding toch echt wil behouden. Een inwoner met veel contacten in Terbroek zei me dat ik met de vuist op tafel moest slaan. Dat ga ik niet doen, maar ik kom wel met een amendement.

Voorzitter, Lokaal Belang wil buslijn 102 goed onder de aandacht van de provincie houden, maar mist nou net deze busverbinding bij de uitgangspunten. Dat, terwijl in de raadsinformatiebrief over motie buslijn 102 staat “het college blijft zich maximaal inzetten om ook na 2020 de dorpen Terschuur en Zwartebroek met openbaar vervoer bereikbaar te houden”. Die maximale inzet zien wij graag vertaald in een concreet uitgangspunt, namelijk:
inzet voor 'Behoud van een openbaar vervoerverbinding tussen Apeldoorn-Voorthuizen-(station)Hoevelaken-Amersfoort via de dorpskernen Zwartebroek en Terschuur (het traject dus van buslijn 102)'. 
Dit uitgangspunt willen we laten toevoegen middels het amendement. Uiteraard hoop ik op steun van andere partijen.

Voorts willen wij dat het ov gebruiksvriendelijk en laagdrempelig is voor iedereen. Flexibiliteit klinkt best mooi, maar hoe houd je overzicht over de mogelijkheden met termen als belbus/wensbus/flexbus/buurtbus.. noem maar op. Om de bekendheid van het aanbod te verbeteren zullen o.a. sociale media, websites en kranten worden ingezet, lezen we. Dat willen wij aanmoedigen, het is in het belang van de potentiele reizigers en het in stand houden van het openbaar vervoer. ‘Onbekend maakt immers onbemind’ en dat laatste wil Lokaal Belang voorkomen. Bij deze de oproep aan het college om de communicatie dan ook serieus op te pakken.

Voorzitter, tot slot wensen we het college veel succes met deze visie en met het behartigen van al ‘onze’ belangen bij de Provincie.


Note: het amendement is gewijzigd en mede ondertekend door CDA

Lees verder

Schriftelijke vragen ‘Vaccinatiegraad in de gemeente Barneveld’

27-06-2018

27 juni 2018 
 
Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ‘Vaccinatiegraad in de gemeente Barneveld’. 
 
De fractie van Lokaal Belang heeft met schrik kennis genomen van het artikel in de Barneveldse Krant van 25 juni jl. aangaande het ‘rapport vaccinatiegraad’ van het RIVM. Daarin wordt gesteld dat de vaccinatiegraad in het land verder gedaald is onder de door het RIVM als ‘veilig’ gestelde norm van 95%. In de gemeente Barneveld is dit ook verder gedaald en ligt dit zelfs op 69,3%, het op een na laagst in heel Nederland. Een voorbeeld: Europa telde het afgelopen jaar vier keer zo veel besmettingen met mazelen als in 2016. 
 
Veiligheid van onze inwoners is van essentieel belang. Waar men er in het verleden in geslaagd is om ernstige en soms dodelijke ziekten uit te bannen, lopen kinderen, zeker in onze gemeente, een steeds groter gevaar om deze ernstige ziekten, met evenzeer ernstige complicaties, alsnog op te lopen. Een uiterst zorgelijke ontwikkeling. Wij erkennen de lichamelijke integriteit en de gewetensvrijheid van een persoon. Echter, de algehele volksgezondheid, met name van kinderen, loopt gevaar en daar maken wij ons zorgen over. 
 
Naast de keuze om niet te vaccineren op religieuze gronden, wordt het aandeel niet-vaccineren op basis van vermeende negatieve effecten van vaccineren, steeds groter. Een recent Europees review liet zien dat de belangrijkste reden voor bezorgdheid over de effecten onder de bevolking de veiligheid van vaccins is, gevolgd door perceptie van een kleine kans op het oplopen van RVP-ziekten en de lage ernst van RVP-ziekten, de overtuiging dat vaccins niet werken, en een algeheel gebrek aan informatie.  
Uit onderzoek van het RIVM blijkt ook dat ouders hun informatie over vaccineren voor 75% via internet verkrijgen. Als 2e via het RIVM (65%) en als 3e van de medewerkers consultatiebureau (58%).  
Verder blijkt dat ouders die deels vaccineren en ouders die niet vaccineren, kennisvragen veelal niet correct beantwoorden vanwege overtuigingen die zij over vaccineren hebben. Dit in tegenstelling tot ouders die wel vaccineren: zij hebben significant meer kennisvragen goed.
De spookverhalen op sociale media lijken een eigen leven te gaan leiden. Al met al is kennisverbetering en juiste informatievoorziening erg belangrijk om de kans te vergroten dat ouders hun kinderen laten inenten.  
 
In september 2017 is dit onderwerp al aan de orde geweest. Het college gaf toen aan (18-9-2017, BK) het belang van vaccineren en de communicatie daarover, beter voor het voetlicht te willen brengen. Daarnaast is toegezegd ‘de komende maanden in het overleg met de GGD en het CJG dit onderwerp aan de kaak te stellen’.
Verder is er een motie aangenomen waarbij de vaccinatiegraad een beleidsspeerpunt moet gaan worden, er een brede maatschappelijke discussie moet worden gestart en waarbij de raad actief via de P&C cyclus zal worden geïnformeerd. Inmiddels zijn wij 9 maanden verder en zijn er geen ontwikkelingen hierover bekend. 
 

 1. Welke concrete acties heeft het college ondernomen om uitvoering te geven aan motie 4, aangenomen in de raadsvergadering van 27 september 2017 en het in de begroting 2018 opgenomen voornemen van het college om zich in te spannen om te voldoen aan de door de WHO gestelde streefnormen?
   
 2. Is het college bereid, nu de vaccinatiegraad verder is gedaald, in samenwerking met betrokkenen, een intensieve(re) voorlichtingscampagne te voeren gericht op het verhogen van de vaccinatiegraad? Deze voorlichtingscampagne zou volgens LB met name gericht moeten zijn op sociale media.
  Daarnaast lijkt het LB verstandig te achterhalen wat medewerkers van het consultatiebureau nog verder kunnen doen aan voorlichting/communicatie en investeren in de mogelijkheden hiervoor. Graag uw reactie hierop. 

 
Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers 
 
Bron: www.rivm.nl   ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017’ 

Lees verder

Schriftelijke vragen structuurvisie windenergie

26-06-2018


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de memo van het college d.d. 12 juni 2018 met als onderwerp structuurvisie windenergie. De Barneveldse Krant berichtte hierover onder de titel “Meedenken over windturbines”.

In een tijd waarin de Rijksoverheid structureel niet meer spreekt over het plaatsen van grote windturbines op land, meerdere provincies publiekelijk hebben meegedeeld geen windturbines (meer) te willen binnen hun grenzen en de provincie Gelderland heeft voldaan aan haar 2020 doelstelling voor “Windturbines op Land” heeft u (het college) ons meegedeeld dat u nu onverdroten verder wil gaan met het voornemen om 4 tot 8 windturbines te plaatsen in onze mooie gemeente. En gelet op de recente regionale energievisie worden dit er, wat u betreft, nog veel meer. Dit terwijl het een feit van algemene bekendheid is dat windturbines in de weide omtrek onder andere geluidsoverlast, slagschaduw en dus economische schade en waardedaling van woningen veroorzaken. Om die reden hebben de inwoners en ondernemers uit Voorthuizen zich eerder heftig verzet tegen de plaatsing van windturbines op Zeumeren. 

Lokaal Belang vindt het opwekken van duurzame energie erg belangrijk en heeft op dit terrein grote ambities. Lokaal Belang heeft in de verkiezingscampagne zelfs een eigen energiemix opgesteld waaruit blijkt dat het niet nodig is om windturbines binnen onze gemeentegrenzen te plaatsen om 35 % en meer van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Uiteraard is voor de uitvoering hiervan tijd nodig maar dat geldt ook voor het plaatsen van windturbines. Die staan er ook niet in 2020.  

 • In uw persbericht doet u voorkomen dat het een uitgemaakte zaak is dat er geschikte locaties zijn voor windturbines en dat er een structuurvisie inzake windturbines komt.
  Is het college het met ons eens dat de gemeenteraad ook kan beslissen dat er geen geschikte locaties zijn? En dat de gemeenteraad gedurende het proces alsnog kan beslissen die locaties niet vast te leggen in een structuurvisie?
 • Zet u door de toon en inhoud van uw persbericht de inwoners niet op het verkeerde been; namelijk dat die windturbines er sowieso komen?
 • Waarom worden de inwoners niet uitgenodigd om bijvoorbeeld met behulp van sociale media of een referendum te laten weten of zij wel of niet windturbines willen?  


Het is opmerkelijk dat het college toen en nu er voor kiest om eventuele geschikte locaties voor windturbines vast te leggen in een structuurvisie. Lokaal Belang vraagt zich af waarom dit wordt gedaan. Immers, een structuurvisie wordt normaliter alleen gebruikt om de hoofdlijnen van nieuwe ontwikkelingen in een gebied vast te leggen en niet om een paar mogelijke concrete locaties voor windturbines vast te stellen.  

 • Waarom wordt niet gewoon volstaan met een onderzoek naar geschikte locaties zonder deze locaties in een structuurvisie vast te leggen? 
   

Een structuurvisie bindt de gemeenteraad zo lezen wij in de uitleg die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Zie bijlage 1) hierover geeft. Dus, als eenmaal een paar locaties voor windturbines zijn vastgelegd in een structuurvisie kan de gemeenteraad op die locaties geen initiatieven weigeren om reden dat de gemeenteraad de locaties zelf, bijvoorbeeld gelet op de belangen van de inwoners, niet geschikt vindt.  
Het is vrij normaal dat veel inwoners hun bezwaren pas uiten op het moment dat er een concreet initiatief is voor het plaatsen van een windturbine. Door de (nog vast te stellen) structuurvisie zal de gemeenteraad op dat moment echter niets kunnen doen met hun bezwaren tegen de locatie. 

 • Realiseert het college zich dat de gemeenteraad, na vaststelling van de structuurvisie, een initiatief op één van de in de structuurvisie genoemde locaties niet kan afwijzen omdat zij de locatie gelet op de bezwaren en belangen van inwoners alsnog ongeschikt vindt?
 • Kiest het college voor het middel van een structuurvisie om te voorkomen dat inwoners via hun volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad invloed uitoefenen om een concreet plan om ergens windturbines te plaatsen tegen te houden?  
  Zo ja, kunt u uitleggen waarom u dit democratische proces niet wenselijk vindt? 
   

Uiteraard kunnen inwoners te zijner tijd nog wel bezwaar en beroep aantekenen tegen een concreet bestemmingsplan om ergens één of meerder windturbines neer te zetten. Maar de bestuursrechter zal voor wat betreft de keuze van de locatie dan alleen toetsen of die binnen de structuurvisie past. De actiegroep “Voorthuizen windmolens NEE” heeft onder anderen duidelijk gemaakt dat de speciale geluidsnormen voor windturbines hoge piekbelastingen toestaan. En dat door de complexiteit van de regelgeving inwoners niet kunnen controleren of de geluidsbelasting binnen de normen blijft.

 • Realiseert het college zich dat het voor inwoners erg lastig zal zijn om succesvol in beroep te gaan tegen een eventueel bestemmingsplan tot plaatsing van windturbines als de locatie volgens de structuurvisie geschikt is?  
  Hoe duidt het college deze beperking aan juridische mogelijkheden om de komst van 1 of meerdere windturbines tegen te houden?
 • Is dit niet onwenselijk gelet op de grote negatieve impact van windturbines op de leefomgeving en het welzijn van inwoners door geluidsoverlast en slagschaduw?  
  Op welke wijze gaat het college inwoners beschermen tegen slagschaduw, landschapsvervuiling en geluidsoverlast?  
  Barneveld is een toeristische gemeente. Hoe gaat het college de ondernemers in de toeristische sector beschermen tegen economische schade?
 • De “mee-denk” en informatie bijeenkomsten zijn gepland op 2, 3 en 5 juli aanstaande. Het college stelt in haar persbericht dat zij de vragen, opmerkingen en suggesties van de inwoners belangrijk vindt.
  Waarom worden deze bijeenkomsten dan begin juli gehouden, wanneer veel inwoners met vakantie zijn? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters 

25 juni 2018

Lees verder

Schriftelijke vragen gasloos bouwen en afkoppelen van het aardgas

06-06-2018


4 juni 2018 
 
Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande gasloze nieuwbouw en het afkoppelen van bestaande woningen van het aardgasnetwerk.  
 
Wij hebben in de afgelopen tijd kennisgenomen van diverse artikelen in de media en andere informatie over het bouwen van gasloze woningen en het gasloos maken van bestaande woningen. In onze gemeente bestaat het voornemen om in Barneveld (wijk Bloemendal) en Voorthuizen (wijk Wikselaarse Eng) een groot aantal woningen zonder gasaansluiting te bouwen en in het kader van een pilot 1 of 2 bestaande wijken gasloos te maken. Lokaal Belang maakt zich zorgen over de toekomstbestendigheid van de duurzaamheidskeuzes en de belangen van onze inwoners. 

Lokaal Belang is voorstander van het bouwen van duurzame woningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Hierbij moet wat betreft Lokaal Belang wel rekening worden gehouden met de belangen en financiële draagkracht van huurders en woningeigenaren. Ook moet rekening worden gehouden met de snelle technische ontwikkelingen. Immers wat vandaag als zeer duurzaam wordt gezien, kan over een aantal jaren al weer als achterhaald of zelfs onwenselijk worden beschouwd. Daarom vinden wij het van belang om te streven naar een energie-infrastructuur die flexibel is en die eenvoudig kan overschakelen op andere (toekomstige) bronnen van duurzame energie met zo min mogelijk kosten voor de inwoners. Daarnaast vinden wij het van groot belang dat onze inwoners steeds hun eigen keuzes kunnen maken. 

Een en ander is voor ons aanleiding om de volgende schriftelijke vragen te stellen:

 • Is het college bereid om te onderzoeken of in de gasloos te bouwen wijken een open warmtenet aan kan worden gelegd, zoals door Berenschot geadviseerd n.a.v. een onderzoek in opdracht van Enexis?  Met open warmtenet wordt bedoeld een warmtenet waaraan verschillende producenten warmte/energie kunnen leveren en waarbij dus ook meerdere soorten duurzame energie kunnen worden benut, zoals bijvoorbeeld aardwarmte (geothermie), waterstof- en ander groen gas, industriële restwarmte enzovoort.
  Zo nee, waarom niet?
   
 • ​Is het college het met ons eens dat bij een open warmtenet in de toekomst gemakkelijker gebruik kan worden gemaakt van bronnen van duurzame energie die nu nog niet beschikbaar zijn, zoals aardwarmte, zonder dat de woningeigenaren hun installaties en / of woningen moeten aanpassen, waardoor inwoners niet voor hoge kosten worden gesteld?
  Zo ja, op welke wijze wil het college dit standpunt dan concreet vorm geven?
  Zo nee, waarom niet?


Er zijn in toenemende mate klachten over geluidsoverlast veroorzaakt door warmtepompen en daar maakt Lokaal Belang zich zorgen over. Duurzaam bouwen moet niet ten koste gaan van het woongenot en welzijn van de inwoners van de wijk.

 • Indien in de gasloos te bouwen wijken wordt gekozen voor verwarming met behulp van warmtepompen, hoe gaat het college dan voorkomen dat deze geluidsoverlast veroorzaken?  


De gemeente Barneveld heeft te kennen gegeven ook mee te willen doen aan een pilot waarin bestaande wijken van het aardgasnet af gaan. Bij bestaande wijken moet naar de mening van Lokaal Belang goed worden gekeken naar het alternatief van een open, hoog temperatuur warmtenet. Immers, in meerdere rapporten lezen wij dat het geschikt maken van bestaande woningen voor laag temperatuur verwarming met een warmtepomp veel geld kost. Door verschillende bekende organisaties worden de totale kosten van het gasloos 
maken van een rijtjeswoning geschat op bedragen die variëren van € 18.000 tot 52.000 (zie bronvermelding). Hierbij is het niet altijd duidelijk of na het nemen van de maatregelen de woning naast gasloos ook energieneutraal is. Veel mensen kunnen deze grote investeringen niet opbrengen. Ook is het de vraag of een (extra) lening wel altijd mogelijk en wenselijk is. 
 
Wij hebben verder gelezen dat binnen bestaande stedelijke bebouwing een hoog temperatuur warmtenet een goede optie is omdat oude huizen vaak niet voldoende kunnen worden geïsoleerd om over te stappen op laag temperatuur verwarming, dit erg kostbaar is en tot veel ongemak bij de bewoners kan leiden. Ofwel de aanleg van een open, hoog temperatuur warmtenet kan woningeigenaren van bestaande wijken veel geld besparen bij het gasloos en duurzaam maken van hun woning.

Daarover de volgende vragen:

 • Is het college hiervan op de hoogte?
 • Is het college bereid om de mogelijkheid van zo’n open, hoog temperatuur en duurzaam warmtenet te onderzoeken? Bijvoorbeeld in wijken waar op korte of middellange termijn de weg toch open moet voor de vervanging van riolering, elektriciteitsnetwerk of gasleidingen? Zo ja, wanneer kan het college hiermee beginnen? Dit met het oog op de pilot om 1 of 2 bestaande wijken gasloos te maken.
  Zo nee, waarom niet?
 • Wil het college het verduurzamen van bestaande woningen, en daarmee impliciet zo nodig het lenen van geld door inwoners, verplicht gaan stellen? 


Voor zowel de gasloze nieuwbouw als het gasloos maken van bestaande bebouwing de volgende vragen:

 • Is het college er van op de hoogte dat meerdere organisaties, waaronder de Rijksoverheid en Milieudefensie (‘Routekaart eerlijk om naar gasloos wonen’), er van uit gaan dat voor warmtenetten in de toekomst vaak geothermische warmte uit de aarde zal worden gebruikt? 


Zoals bekend zijn een heel aantal gemeenten in Nederland aan het onderzoeken of binnen hun gemeente duurzame energie kan worden opgewekt m.b.v. geothermie. Onlangs nog sloot ook de gemeente Zwolle met corporaties en de provincie Overijssel een intentieovereenkomst om de mogelijkheden te onderzoeken om een groot aantal woningen m.b.v. geothermie te verwarmen.  

 • Is het college bereid eenzelfde onderzoek voor de gemeente Barneveld te laten uitvoeren?  
  Zo ja, wanneer gaat het college hiermee beginnen?
  Zo nee, waarom niet? 
   

Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters 

 


Bronvermelding:

 1. In de memo van het College d.d. 13-2-2018 inzake mogelijkheden woningabonnement voor Barneveld, ingekomen stuk B-3.5 bij de Raad van 30 mei wordt gesteld dat gemiddeld € 18.000 nodig is om een woning energieneutraal te maken (geen onderbouwing).
 2. Urgenda gaat in haar rapport Duurzame Energie in 2030-v2-2017 er van uit dat € 35.000 nodig is per rijtjeswoning (geen onderbouwing).
 3. Milieudefensie citeert in haar “routekaart eerlijk om naar gasloos wonen”, ingekomen stuk A-2 bij de Raad van 30 mei, het adviesbureau DWA dat heeft berekend dat een bedrag van € 25.000 tot € 35.000 nodig is om een woning gasloos te maken.
 4. Milieu Centraal – zie haar website – berekent dat voor het gasloos, maar niet energieneutraal, maken van een woning uit de jaren 70tig met energielabel D na aftrek van subsidies een bedrag ad € 31.550 nodig is (er wordt een onderbouwing gegeven). 

 

Lees verder

Aanvullende vragen bomenkap woonwijk Wikselaarse Eng

01-06-2018


Geacht college,

Op 1 mei jl. stelde ik namens Lokaal Belang al schriftelijke vragen aangaande de geplande kap van 110 bomen aan en rondom de Wikselaarse weg in Voorthuizen. Onlangs stuitte onze fractie op enkele nieuwe gegevens. Daarom stelt de fractie van Lokaal Belang op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, aanvullende schriftelijke vragen over ditzelfde onderwerp.

Aan u het verzoek om deze aanvullende vragen mee te nemen in de beantwoording van de schriftelijke vragen van 1 mei, waarvan mijn fractie hoopt de antwoorden spoedig, doch graag uiterlijk voor 14 juni a.s. te mogen ontvangen.

In de eerdere vragen riep ik u op om creatief en welwillend om te gaan met de bestaande groenstructuur, incl. de bomen. Want, een groene en schone leefomgeving draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met onze omgeving en het aanwezige groen. Ons groene kapitaal is een kostbaar bezit en daar dienen wij zuinig mee om te gaan.

Ik heb vandaag kennis genomen van de Gemeenteberichten, week 22, onderdeel Omgevingsvergunningen en lees daar het volgende: “2018W0758 Wikselaarseweg 00 (woonwijk Wikselaarse Eng) Voorthuizen, kappen 60 bomen, Datum verlenging: 24-5-2018” 

 • Zijn dit dezelfde bomen als in de eerder aangevraagde omgevingsvergunning (kap)?
  Zo ja, waarom zijn dit nu 60 bomen en niet 110 zoals in de eerder aangevraagde omgevingsvergunning (kap) of de 56 bomen met een speciale kapvergunning?
  Waarom is er sprake van een ‘verlengingsbesluit’? En wat betekent dit?
  Zo nee, betreft dit extra te kappen bomen? Vanwaar dit, kennelijk, nieuwe voornemen? ​

​In het kader van verdere verdieping op dit onderwerp, heeft onze fractie het besluit ‘BP Wikselaarse Eng, met de daarbij behorende toelichting op 24 mei 2017 nog eens nader bestudeerd. Op blz.10 onder het kopje ‘Openbare ruimte’, lezen wij de volgende zin: “De bestaande bomen langs de randen worden zo goed als mogelijk ingepast. Alleen aan de zuidzijde wordt de groenstructuur en sloot opgeheven en min of meer verplaatst naar de hoofdontsluitingsweg.” 

 • Kunt u uitleggen hoe deze zin zich verhoudt met het voornemen 110 bomen te kappen?  
  Aan de zuidzijde’ staan overigens 9 bomen (nr’s 99 t/m 107, bijlage 3 van 1 mei).
   
 • ​Bent u op de hoogte van het belang van bomen o.a. in het kader van verminderen van wateroverlast en het bijeenhouden van grondlagen, die dus een bijdrage leveren aan een goede waterhuishouding?


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter Lokaal Belang

Lees verder

Schriftelijke vragen verkeersbesluit 30 km zones in De Vaarst

28-05-2018


Barneveld, 25 mei 2018 

Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het verkeersbesluit ‘invoeren 30 km/uur-zone in de woonwijk De Vaarst’. 

Wij hebben op 24 mei jl. kennisgenomen van de verkeersmaatregel ‘invoeren 30 km/uur-zone in de woonwijk  De Vaarst’, die is gepubliceerd op de pagina gemeenteberichten in de Barneveldse Krant. Deze verkeersmaatregel volgt uit het vorige oude GVVP, zo werd ons, naar aanleiding van onze eerdere vragen over dit onderwerp tijdens de commissievergadering op 16 mei, uitgelegd en is opgenomen in het GVVP-maatregelenpakket 2018. 

Het huidige GVVP is gepresenteerd en vastgesteld als zijnde een dynamisch en flexibel plan, wat wij toejuichen. Lokaal Belang ziet het GVVP dan ook als een voorlopige keuze, richtinggevend en geen keurslijf. Veiligheid van onze inwoners en verkeersdeelnemers, bereikbaarheid van en naar onze gemeente en realiteitszin staan hierbij voorop. Het plan om een maximumsnelheid van 30 km/uur in te voeren in woonwijken is naar de mening van Lokaal Belang oud beleid dat nooit voldoende is uitgewerkt en bovendien niet goed is onderbouwd. Ook de beantwoording op vragen in de commissievergadering verschafte ons onvoldoende duidelijkheid.  

Vandaar dat wij de volgende vragen stellen:

 1. In het GVVP-Maatregelenpakket staat als actie vermeld: “Uitwerken plan voor instellen 30km-zone. In overleg met de belanghebbenden van de Vaarst onderzoeken welke maatregelen de meeste effecten hebben”
  1a. Wat is de onderbouwing (bv gericht onderzoek) van dit verkeersbesluit en waar staat deze vermeld?
  1b. Hoe ziet het plan er voor wijk De Vaarst concreet uit? Om welke straten/wegen gaat het precies?
  1c. In hoeverre zijn de bewoners en overige belanghebbenden van De Vaarst hierbij betrokken? Is er inderdaad overleg geweest? Zoja, wanneer en met wie? Is er voldoende draagvlak en hoe is dat gemeten?  
  1d. Zijn alle huishoudens van de wijk De Vaarst concreet op de hoogte gesteld van de inhoud van dit verkeersbesluit? Zoja, wanneer is dat gebeurd en hoe zijn zij geïnformeerd? Zo nee, gaat u dat nog doen?
  1e. Op welke wijze en via welk tijdspad bent u voornemens deze maatregel in te voeren?
   
 2. In woonwijk De Vaarst staat de doorstroming van woon-werkverkeer nu al onder druk met slechts 2 ontsluitingswegen (Mr. Troelstralaan >Thorbeckelaan en van Wijnbergenlaan >Stationsweg). Hoe gaat u, zeker met het oog op de ontwikkeling van de nieuwe wijk Bloemendal, ervoor zorgen dat de wijk De Vaarst goed bereikbaar is, het verkeer goed doorstroomt en dat dit niet verslechtert door deze maatregel?
   
 3. Hoe denkt de gemeente deze 30km te kunnen handhaven?  
   
 4. Bij het huidige GVVP is het mogelijk om in te spelen op de actualiteit, wat ons inziens ook zou kunnen betekenen dat een maatregel geschrapt wordt vanwege bijvoorbeeld voortschrijdend inzicht.
  4a. In hoeverre is deze maatregel nog steeds wenselijk?  
  4b. Op welke wijze is dit verkeersbesluit voor De Vaarst en soortgelijke maatregelen in andere woonwijken door de raad te heroverwegen?
   
 5. Op welke wijze krijgt de raad inspraak op de uitvoering en uitrol van de plannen voor 30km zones in de woonwijken? 

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh 

Lees verder

Bespreking coalitievorming en coalitieakkoord - Betoog Mijntje Pluimers

18-05-2018

Raad 17 mei 2018 

Voorzitter, dank u wel.
De afgelopen maanden zijn er vele keuzes gemaakt en zullen er nog vele keuzes volgen. Eigenlijk bestaat het hele leven uit het voortdurend maken van keuzes. En die zijn soms niet makkelijk. Echte keuzes vragen om moed. Echter; “It’s not hard to make decisions if you know what your values are”. Principes voorzitter. En waarden. En het hart.
 

En het hart van Lokaal Belang is trots. Trots op het bereikte resultaat tijdens de verkiezingen. Trots op waar wij voor staan en trots op ons mooie en krachtige team. Zoals de Barneveldse Krant het omschreef: Een historische overwinning. Zo voelt het ook.
 

Voor ons liggen een aantal stukken ter bespreking voor. De coalitievorming en het feitelijke coalitieakkoord.
 

Laat ik met het eerste beginnen. De coalitievorming, ook al zo’n keuzemoment.
Dat de grootste partij het voortouw neemt tot de informatiefase, is een algemeen geaccepteerd fenomeen. Belangrijk is het dan dat de aan de voorkant geformuleerde opdracht dan ook netjes uitgevoerd wordt zoals gepresenteerd. De informateur dhr. Lambooij van SGP-huize kreeg de volgende opdracht mee: “Te onderzoeken welke programmatische en politieke mogelijkheden er zijn om tot een hecht en stevig college te komen dat kan steunen op een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad op basis van een werkbare meerderheid in de raad. In dit onderzoek gaat zorgvuldigheid boven snelheid.”
Lokaal Belang nam dan ook aan dat er tijd genomen zou worden om over de inhoud te spreken. Natuurlijk verschil je van elkaar. Die verschillen werden in de campagne helder benadrukt. Zonder verschillen geen 7 partijen, voorzitter. En dat is maar goed ook. Coalitievorming is een kwestie van geven en nemen in het belang van de samenleving als geheel. Je spreekt met elkaar, je onderhandelt over de inhoud. Zo hoort dat.
 

Die onderhandelingen met Lokaal Belang hebben niet plaatsgevonden. Immers, die 40 minuten die Lokaal Belang kreeg, waren slechts bedoeld als een ‘verkennend gesprek’ met alleen de informateur. Informateur Lambooij schrijft in zijn uiteindelijke rapport dat er voor Lokaal Belang geldt dat 'er over een aantal beleidsonderwerpen niet verenigbare inzichten lijken te bestaan'. Dat is een regelrechte aanname voorzitter. En dat vinden wij nogal…bijzonder.
En terwijl er met Lokaal Belang slechts 1 gesprek is gevoerd, heeft de informateur merkwaardigerwijs de keuze gemaakt met Pro98 op 3 april een tweede gesprek te voeren om ‘van een aantal thematische vraagstukken een beter beeld te krijgen bij eventuele programmatische aansluitingsmogelijkheden’. Diezelfde inhoud dus. Het is nogal vreemd dat dit gesprek niet ook tenminste met Lokaal Belang heeft plaatsgevonden.
Tenslotte, als de enige winnaar niet de gelegenheid krijgt om ‘thematische vraagstukken’ nader te duiden, worden de kiezers en Lokaal Belang niet serieus genomen. Zowel niet door de informateur als door de overige partijen. Ook dat vinden wij bijzonder, voorzitter. Het mogelijke vervolg is een vervreemding van de kiezer, dat wat we juist, met zijn allen, niet willen.
 

De heer van der Tang, fractievoorzitter van de SGP, maakte de keuze door te zeggen: “Lokaal Belang heeft echter zelf gekozen voor de oppositie.” Voor de SGP geldt dus dat kritiek hebben op de SGP automatisch betekent dat je op de oppositiestoelen moet plaatsnemen.
Dat is nogal een uitspraak, want naast het niet onderhandelen over die inhoud en het plaatsen van LB in een oppositierol, geeft de SGP ook meteen aan dat zij zichzelf sowieso in een coalitierol ziet.
Is dit de constructieve houding die wij lezen in het coalitieakkoord? Is dit de manier waarop de SGP de gemeente wil besturen?
 

Opmerkelijk is het wel dat de informateur en de heer van der Tang verschillen over de reden dat Lokaal Belang werd uitgesloten voor de coalitie(onderhandelingen). Van der Tang noemt de speech op 29 maart, Lambooij de inhoudelijke verschillen. In ieder geval wordt de enige winnende partij aan de kant geschoven. En de informateur maakte de keuze om dat op de volgende manier te doen, voorzitter: via een aan iedereen gestuurd algemeen mailtje. Dat getuigt van weinig respect voorzitter.
De informateur in Nijkerk deed dat wel fatsoenlijk. Alle partijen waren voor een gesprek uitgenodigd om de uitslag van de informatieronde te bespreken. Alle partijen hadden daaraan voorafgaande overigens allemaal 2 gesprekken gehad. Over de inhoud. En zo hoort het. Een tip voor de heer Lambooij voorzitter.
 

Maar voorzitter, wees niet bezorgd. Lokaal Belang is niet de partij die in een hoekje gaat zitten. In tegendeel. Lokaal Belang is een opgewekte en positieve partij. In de anderhalve maand tijd dat Lokaal Belang in de raad zit, doen we al wat wij de kiezer beloofd hebben: zichtbaar zijn, er boven op zitten en actie ondernemen in het lokale belang van de kiezer.
Collega Blankenburgh vroeg directe actie op donkere en gevaarlijke wegen en gisteren nog, vroeg zij om tal van maatregelen in het GVVP zoals treinstation Stroe, vrachtwagenverbod in Garderen en buslijn 102 in Terbroek. Wij vroegen aandacht voor de onstuimige plannen in het Oosterbos en het Johannabos. College van den Born vroeg aandacht voor de opmerkelijke communicatie rondom de Beeldentuin. Collega Lenters kreeg het voor elkaar dat de gemeente positief is gaan staan ten opzichte van geothermie en wij vroegen aandacht en ingrijpen rondom het plotselinge plan van het kappen van 110 bomen in Voorthuizen. Kortom voorzitter, Lokaal Belang is al lang aan de slag.
 

Dan kijken wij graag naar hoe de beoogde coalitiepartners aan de slag zijn gegaan met het coalitieakkoord. Tja voorzitter, ook hier keuzes.….aardige woorden, mooie zinnen….maar…weinig concreet. Vaag. Zonder echte doelstellingen en hier en daar wat zorgelijk. Ik ga een paar zaken langs.
 

 1. De duurzaamheidagenda is mager en weinig ambitieus. Lazen wij in de diverse verkiezingsprogramma’s van CDA, Pro98 en CU nog behoorlijke doelstellingen, in het akkoord slechts wat vage zinnen zonder echte concrete plannen of doelen. Wat zijn die ambities eigenlijk? 20% 30% 40% en wanneer dan precies? Blijven het de doelstellingen uit 2015 of volgen we de doelstellingen van het Rijk en de provincie?
  Jammer dat de door Lokaal Belang genoemde geothermie niet serieus benoemd en opgenomen is als mogelijke en te onderzoeken optie. Want hiermee is echt een grote inhaalslag te maken. Ook op korte termijn met het zonnepanelen plan van Friesland Campina en Groenleven. Daarmee is overigens meteen een saneringsslag te maken als het gaat om asbestdaken. Wij raden het nieuwe college aan even met ze te bellen.
  De inwoners van Voorthuizen, Terschuur, Zwartebroek, Barneveld, Stroe, Garderen, Kootwijkerbroek en mogelijk ook Barneveld lopen nog steeds het risico op plaatsing van megawindmolens groter van de Euromast. Sterker nog, de door Pro98 en CU in januari 2016 eerst afgewezen bosmolens staan gewoon weer op de kaart. Wil dit nieuwe college echt bosmolens gaan plaatsen? Molens die het welzijn van zowel de vele dieren en de rust van de mooie natuur schaden? Moest een renovatie van een complete woonwijk in Barneveld een half jaar wachten vanwege de aanwezige vleermuizen, nu kunnen er dus bosmolens geplaatst gaan worden. Maargoed, de gemeente en enkele partijen in deze raad hebben een niet al te best track-record als het gaat om het beschermen van bossen. Het verbaast aan de ene kant dan ook niet.
  Lokaal Belang doet een dringende oproep om gebruik te maken van de snelle technologische ontwikkelingen en om open te staan voor nieuwe inzichten die het welzijn van de inwoners, de omgeving en dieren dienen.

 2. De zin over de voortzetting van het huidige afvalbeleid valt op. Niet dat de ingezette maatregelen geen kans moeten krijgen, maar omdat men er kennelijk zonder meer van uit gaat dat deze maatregelen moeten blijven of zelfs uitbreiden. Wij lezen helaas nergens dat men tevens wil onderzoeken of er efficiëntere, betere en goedkopere manieren zijn om PMD te scheiden, namelijk achteraf. Lokaal Belang wil ook hier een realistisch beleid met een dienend en servicegericht karakter naar de inwoner. Daar betaalt die inwoner tenslotte voor. Maatregelen waarbij het de inwoners steeds ingewikkelder wordt gemaakt om afval te scheiden en waarbij de service omlaag gaat, zullen wij niet steunen.

 3. En dan fijnstof voorzitter waar men, met Pro98 voorop, grote maatregelen voor zich zag. Leek er op dit onderwerp voor de verkiezingen geen enkel verschil van mening te bestaan; nu lezen wij dat de nieuwe coalitie uitbreidingsmogelijkheden in de landbouw wil faciliteren. Weliswaar worden duurzaamheidsmaatregelen erbij genoemd, maar in de krant van 30 april jl. stond nog dat het aandeel fijnstof in alle sectoren daalt behalve in de landbouw. Het CBS berekende dat die stijging is toe te schrijven aan pluimveehouders die hun kippen vaker in de buitenlucht laten scharrelen. Gaat deze nieuwe coalitie de groei van de pluimveesector faciliteren? Lokaal Belang vindt dit niet goed voor de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid van onze inwoners.

 4. En dan onze dorpen voorzitter. Lokaal Belang heeft niet voor niets de partijnaam gekozen. Wij staan voor het lokale belang, in elke kern, met zijn eigen vraagstukken, wensen en belangen. Zo ook Garderen. De roep van inwoners om te investeren in dit dorp heeft Lokaal Belang heel erg goed gehoord en tot zich genomen. Eindelijk mag Garderen zich verheugen op een nieuw dorpshuis. Lokaal Belang ziet het allemaal nog ambitieuzer en wil investeren in de leefbaarheid, of te wel, investeren in de samenleving van Garderen. Het terugdringen van laaggeletterdheid, stimuleren van lezen en taalontwikkeling, en creëren van een huiswerk-studieplek voor jongeren, het kan! Lokaal Belang ziet daarom graag een bibliotheekuitleenfunctie voor zich in het nieuwe dorpshuis. De ruimte is er. Nu waren o.a. de partijen Pro98 en CU voor de verkiezingen positief en steunden deze wens. De VVD was overigens ook voor. Wij vinden het jammer dat het niet in het coalitieakkoord terecht gekomen is. Boter bij de vis zeg maar.
  Vandaar dat wij een motie indienen waarbij het nieuwe college dringend gevraagd wordt zich in te spannen deze functie te realiseren. Wij hopen namelijk niet dat het van deze partijen een loze verkiezingsbelofte was.

 5. Onze gemeente is ambitieus. Heel mooi. We willen veel en dat kost geld. Maar, onze netto schuldquote blijft te hoog en de solvabiliteit mag ook beter. Het verbaast ons dan ook dat de coalitiepartijen geen concrete doelstellingen formuleren om deze getallen gefaseerd te verbeteren zeker met het oog op de door henzelf geformuleerde heldere stellingen hierover in hun programma’s. De opgenomen zin is nu vaag en niet concreet. Gezien onze wens voor een degelijk financieel beleid met voldoende reserves om tegenslagen op te vangen en een verbetering van de solvabiliteit en de netto schuldquote, vinden wij dit allemaal wat magertjes.

 6. Een lichtpuntje in dit akkoord voorzitter. Wij zijn verheugd te lezen dat ook dit nieuwe college het standpunt heeft dat het Leerlingenvervoer weer in eigen Barnevelds beheer moet komen. De nieuwsberichten en de stellingname in een eerdere commissievergadering gaven dit signaal al, nu is dit overgenomen in het akkoord. Ik wil er in dit verband wel op wijzen dat Lokaal Belang de enige partij was die klip en klaar en al ruim voor de verkiezingen aangaf dat de regie over het Leerlingenvervoer weer in handen van de gemeente moest komen. Dit in belang van onze kwetsbare kinderen. Overigens wel opmerkelijk dat dhr. Boeve van Regio Food Valley vandaag in de krant liet optekenen dat Regio Food Valley niet over de Leerlingenvervoer zou moeten gaan. Een half jaar terug liet hij nog weten dat het Leerlingenvervoer, na onderzoek over het afschuwelijke debacle in augustus, gewoon bij Regio Food Valley moest blijven. Maargoed, dat terzijde.


Alles bij elkaar genomen voorzitter, het klinkt allemaal aardig, maar dit akkoord is als slappe thee. Men schrijft vooral te gaan willen doen, maar ik heb even geteld voorzitter, de coalitie heeft maar liefst 23 zaken die zij eerst willen ‘onderzoeken’. Me dunkt, weinig concreet.
Is dit nou werkelijk het coalitieakkoord waarvan de informateur zei dat Lokaal Belang vanwege ‘een aantal beleidsonderwerpen niet verenigbare inzichten lijken te bestaan' niet in een coalitie zou passen? Maargoed, er is dan ook niet onderhandeld met Lokaal Belang over deze beleidsonderwerpen.
 

Kortom voorzitter, er liggen genoeg uitdagingen. Maar gezien het proces van coalitievorming, de gedane uitspraken, de aannames en de inhoud van het coalitieakkoord, zullen wij als Lokaal Belang een signaal moeten afgeven. Het akkoord is geen raadsvoorstel, maar Lokaal Belang kan er niet achter staan.
 

Het enige dat mogelijk is, is een stem laten horen bij het kiezen van de wethouders. Nu hebben we tegen geen enkel persoon een persoonlijk bezwaar. Echter, wij moeten nog maar zien hoe dit nieuwe college met dit slappe thee-akkoord gaat functioneren. Zij maken een nieuwe start en Lokaal Belang wil dan ook graag de wethouders beoordelen op wat zij met dit akkoord gaan doen, of juist laten. Lokaal Belang is dus niet tegen maar ook niet voor, dus neutraal en daarom zullen wij blanco stemmen.
 

Maar liefst 4000 inwoners van onze gemeente hebben voor LB gekozen omdat zij het belangrijk vinden dat er een nieuwe wind gaat waaien in het gemeentehuis. Deze aanstaande coalitie kan haar borst natmaken. Sinds anderhalve maand is Lokaal Belang actief in het belang van de dorpen en haar inwoners. En daar gaan wij mee door.
 

Vol enthousiasme en energie en met een positief kritische blik zal Lokaal Belang zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Wij zullen ons inzetten voor het welzijn van onze gemeente. Dat in goede samenwerking met alle betrokkenen. Dat zijn de inwoners, de raad als hoogste orgaan, het college en de ambtenaren in het huis. Dat alles in het belang van onze mooie gemeente die hopelijk nog veel mooier wordt!
 

Dank u wel voorzitter.

Lees verder

Schriftelijke vragen kap 110 bomen Wikselaarse weg Voorthuizen

01-05-2018


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de geplande kap van 110 bomen aan en rondom de Wikselaarse weg in Voorthuizen.

Lokaal Belang heeft kennis genomen van ‘aanvraag van de omgevingsvergunning Wikselaarseweg (woonwijk Wikselaarse Eng), Voorthuizen voor de kap van 110 bomen’, Zaaknummer 2018W0758.

Lokaal Belang vindt het belangrijk dat er voor iedereen die in onze gemeente Barneveld wil wonen, genoeg huizen zijn. Woningen voor jongeren, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, iedereen moet hier een plek kunnen krijgen. Zo heeft Lokaal Belang dat destijds ook in het verkiezingsprogramma opgenomen. Gemeente Barneveld bouwt flink door, dat is ook nodig en een goede zaak. Er is veel behoefte aan nieuwe woningen.

Ondanks de grote vraag naar woningen, wil Lokaal Belang kwalitatief mooie woonwijken laten ontstaan. Niet alleen met oog voor zoveel mogelijk woningen in een wijk, maar ook met oog voor kwalitatief hoogwaardig groen zoals bomen en struiken waar inwoners van kunnen genieten. Groen in de woonwijken geeft de wijken meer kwaliteit en waarde. Lokaal Belang vindt dan ook dat ‘groen’ een prominentere plaats moet innemen bij alle toekomstig nieuwe woonwijken die ontwikkeld en gebouwd gaan worden.

Een groene en schone leefomgeving draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met onze omgeving en het aanwezige groen. Ons groene kapitaal is een kostbaar bezit en daar dienen wij zuinig mee om te gaan.

Lokaal Belang is destijds naar de informatieavond over deze woonwijk geweest. Daar waren de plannen rondom bomenkap niet als zodanig bekend. Daarom heeft Lokaal Belang de tekening van zowel het bestemmingsplan ‘Wikselaarse Eng’ gezocht en de tekening van de voorgenomen kap van 110 bomen opgevraagd. Daarnaast hebben wij een kaart opgevraagd met de kenmerken van de te kappen bomen waarvoor een specifieke vergunning moet worden aangevraagd (56 stuks). Alleen op deze lijst staan al 15 bomen met een omtrek van meer dan 150 cm, waarvan zelfs een eik met een omtrek van 283 cm. Even zoeken op internet levert een leeftijd op van gemiddeld 100 jaar. Waardige oude bomen dus. Dan is de andere helft van de bomen (54 stuks) nog niet eens meegenomen.

Lokaal Belang ziet dat een groot deel van de 110 te kappen bomen langs de Wikselaarse weg en langs het plangebied staan (ongeveer 63%). Lokaal Belang vindt het vreemd dat er geen creativiteit getoond lijkt te zijn om deze bomen in het plangebied te integreren. Dat wil zeggen dat het plan zodanig ontworpen is dat er alles aan gedaan is om de bomen voor deze nieuwe woonwijk te behouden. Tenslotte, als je een blik werpt op het ontwerp van de wijk, kan Lokaal Belang zich niet aan de indruk onttrekken dat de bomen vooralsnog de woningen niet in de weg lijken te staan. Prachtige monumentale bomen zullen worden gekapt en de twijgjes die er voor teruggeplaatst zullen worden, zullen nog generaties nodig hebben alvorens zij uitgegroeid zijn tot de mooie bomen van weleer.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is er bij het ontwerp van de nieuwe woonwijk een poging gedaan om (zo veel mogelijk van) de bestaande 110 bomen te behouden voor de nieuwe wijk?
  Zo ja, waarom is dit niet gelukt? Op basis waarvan?
  Zo nee, waarom niet? Op basis waarvan?
 2. Is het mogelijk om het bomenplan bij deze nieuwe woonwijk te heroverwegen, creatief te denken, om zoveel mogelijk van deze bomen te behouden?
  Zo ja, hoe dan en is het college bereid de daarvoor benodigde procedures in gang te zetten en deze opdracht per ommegaande aan de planontwerpers te geven?
  Zo nee, waarom niet?
 3. Door wie wordt de kapvergunning beoordeeld en wanneer is de uiterlijke beslisdatum?
 4. Is er bezwaar in te dienen tegen een eventueel verleende kapvergunning?
 5. Is het mogelijk om de bomen die echt de te bouwen woningen in de weg staan, te verplaatsen en te herplanten in het plangebied zelf? Zeker de wat oudere bomen die de wijk een mooie groene uitstraling kunnen geven?
  Zo ja, is het college bereid de daarvoor benodigde procedures in gang te zetten en deze opdracht per ommegaande aan de planontwerpers te geven?
  Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college met ons van mening dat bomen een waardevolle functie én uitstraling hebben waarbij het uitgangspunt moet zijn: ‘Behoud van bomen, tenzij…’?
  Zo nee, waarom niet?
 7. Aangezien de gemeente Barneveld de komende jaren door blijft bouwen; kan het college toezeggen dat er bij nieuw te realiseren woonwijken creatief en welwillend ontworpen wordt zodat bestaande bomen behouden kunnen blijven en geïntegreerd worden in nieuwe woonwijken?


Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter Lokaal Belang

Lees verder

Schriftelijke vragen communicatie beeldentuin Garderen

25-04-2018


Barneveld, 24 april 2018

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de opmerkingen van gemeentelijke voorlichter dhr. B. Rebel in het Algemeen Dagblad van dinsdag 24 april 2018.

Lokaal Belang heeft vorige week donderdag 19 april jl. bij de rondvraag van de commissie grondgebied een vraag gesteld m.b.t. de controverse tussen enerzijds de gemeente Barneveld en anderzijds de eigenaar van de Beeldentuin in Garderen, dhr. A. van Ee. De wethouder heeft ons toen mede gedeeld dat het college een week nodig heeft om met een inhoudelijke reactie te komen. Lokaal Belang wacht met interesse deze reactie en beantwoording af.

Vandaag lazen wij tot onze grote verbazing dat de gemeentelijke voorlichter, dhr. B. Rebel, in het Algemeen Dagblad van 24 april reeds vooruitloopt op de reactie van het college. Wij citeren: “De gemeente is niet van gedachten veranderd”. En daarna: “Wat er daarna gebeurt hangt af van de situatie die we aantreffen”.


Wij stellen de volgende vragen:
 

 1. Loopt dhr. B. Rebel hier vooruit op de inhoudelijke reactie van het college?
   
 2. ​Is er tussen dhr. B. Rebel en het college vooraf afgesproken wat de reactie naar de pers zal zijn m.b.t. dit onderwerp en is daarmee rekening gehouden met de toegezegde inhoudelijke reactie richting Lokaal Belang? En zo ja, wanneer is deze reactie precies afgesproken?
   
 3. Indien het antwoord op vraag 2 ja is, waarom deze volgordelijkheid? Indien een wethouder in een commissievergadering een toezegging doet over een reactie met betrekking tot een onderwerp dat de gemoederen binnen en buiten de gemeente danig bezighoudt, is het dan aan een gemeentelijke voorlichter om via de pers reeds inhoudelijk te reageren?
   
 4. Is het college het met Lokaal Belang eens dat het goed is om als gemeente niet via de pers over de zaak te communiceren alvorens de gemeenteraad een inhoudelijke reactie ontvangen heeft, zoals afgesproken tijdens de commissievergadering grondgebied van 19 april jl?
   
 5. Is het college het er mee eens dat deze hele situatie schadelijk is voor de reputatie van de gemeente Barneveld?Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

Lees verder

Open brief bibliotheekvoorziening nieuwe dorpshuis Garderen

24-04-2018


Aan: beoogde coalitie 2018-2022 gemeente Barneveld

Van: Fractie Lokaal Belang gemeente Barneveld

Betreft: Pleitbezorging realisering bibliotheekvoorziening nieuwe dorpshuis Garderen

23 april 2018


Geachte collega’s,

Voor Lokaal Belang is de kwaliteit van leven, dus de leefbaarheid in de dorpen van groot belang. Zeker in de wat kleinere kernen is het belangrijk te blijven investeren in de samenleving, dus investeren in deze leefbaarheid.

De voorzieningen in een dorp spelen daar een belangrijke rol in. Tenslotte, dat zijn juist die plekken waar mensen samen kunnen komen, activiteiten kunnen ontplooien en vorm kunnen geven aan gemeenschapszin en verbondenheid met elkaar, voor jong en oud. Het is een plek waar evenementen mede een plek kunnen krijgen, waar men gastvrij groepen kan ontvangen, waar sport, spel en cultuur een plek kunnen hebben.

Kortom, de investering waard. Natuurlijk moet er altijd gekeken worden naar het efficiënte en redelijk gebruik van gemeenschapsgeld en mag er ook inzet van het dorp zelf verwacht worden. Onze gemeente kenmerkt zich door een sterk gevoel van saamhorigheid en gemeenschapszin. Dat blijkt telkenmale uit de vele activiteiten die door vrijwilligers in onze gemeente georganiseerd worden. Al met al verdienen deze, met name kleinere dorpen, een warme belangstelling en investering in hun gemeenschap.

Zo ook in Garderen. Het oude dorpshuis is al vele jaren aan vervanging toe. Eindelijk lijkt het dan zover. Het ontwerp van het dorpshuis is in januari gepresenteerd, de kosten zijn ingepland. De Garderenen mogen er op rekenen dat het nu echt en vlot geregeld gaat worden.

Dit soort plannen biedt kansen om het beste er uit te halen, het beste voor Garderen. En het beste voor Garderen, voor jong en oud, is om een bibliotheek-(uitleen)functie in het dorpshuis te realiseren, waarbij het dorpshuis een nog meer multifunctioneel karakter krijgt.
Het tegengaan van laaggeletterdheid, het stimuleren van lezen, het vergroten van de kansen voor de ontwikkeling van kinderen zijn belangrijke thema’s. Voor Lokaal Belang maar ook voor de gemeente Barneveld. Daarnaast kan het een plek voor jongeren zijn om samen te komen en b.v. huiswerk te maken. Verder vindt Lokaal Belang het belangrijk dat ouderen een plek hebben om naar toe te kunnen, elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen praten en lezen. Kortom, dit is ook een mogelijkheid om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Tenslotte is een bibliotheek-(uitleen)functie belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp Garderen in algemene zin. Lokaal Belang heeft daarover in januari jl. nog gezegd: “Er komt een prácht van een dorpshuis in Garderen. Een tóp kans voor de realisering van een bibliotheek-uitleenpunt! Kansen voor jong en oud. Wij zien graag dat dit, in overleg met alle betrokkenen, een plaats krijgt. De ruimte is er!”

Wij zien een stevig draagvlak voor dit plan aangezien meerdere partijen zich voor de verkiezingen positief hebben uitgelaten over de bibliotheekfunctie in het nieuwe dorpshuis in Garderen. Lokaal Belang vindt het tijd om ‘boter bij de vis te doen’. U geeft aan de 'puntjes nog op de i te moeten zetten'. Wij roepen u daarom op om bij samenstelling van het nieuwe coalitieakkoord, deze duidelijke 'punt op de i', de bibliotheek-(uitleen)functie, alsnog in het ontwerp van het nieuwe dorpshuis in Garderen op te nemen zodat er geen tijd verloren gaat. Tenslotte, dit jaar is er geen ‘Kadernota’ waar dit punt in kan worden opgenomen.

Vriendelijke groeten,
Fractie Lokaal Belang Gemeente Barneveld

Lees verder

Schriftelijke vragen over plannen Oosterbos en Johannabos

17-04-2018


Lokaal Belang maakt zich zorgen over nieuwe mogelijke ontwikkelingen in het Johannabos in Voorthuizen en het Oosterbos in Barneveld. Mijntje Pluimers heeft namens de LB-fractie een aantal vragen ingediend.

Zie ook de krantenartikelen in de Barneveldse Krant: Gemeente Barneveld wil ´donker´ Oosterbos aanpakken en Lokaal Belang: 'Zorgen over bosplannen'


Schriftelijke vragen:
Graag stel ik u op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 schriftelijke vragen omtrent de plannen aangaande het Oosterbos (Barneveld) en het Johannabos (Voorthuizen).

Op 10 april verscheen een artikel in de Barneveldse Krant over plannen van de gemeente m.b.t het Oosterbos. Hier werd geschreven over een ‘educatieve functie’. Daarnaast zou het bos een meer ‘open karakter moeten krijgen om het aantrekkelijker voor inwoners te maken’. Daarvoor moet er ‘uitgedund’ worden (lees: bomenkap). Wanneer het bos onder handen genomen zou worden is niet bekend. Het bos is 9,9 ha groot en de gemeente is eigenaar (volgens www.hondenuitlaatbos.nl), maar valt buiten de bebouwde kom grenzen.

Op diezelfde 10 april is er een bijeenkomst in Voorthuizen omtrent het Johannabos geweest. Vertegenwoordigers van Lokaal Belang waren daarbij aanwezig. Onlangs is er onderhoud uitgevoerd (bomenkap). Nu heeft de gemeente het idee ‘ om iets met het bos te gaan doen, wellicht iets educatiefs voor de jeugd’.
Er zijn die avond vragen gesteld over wat de visie, de planning en de beslismomenten omtrent dit bos zijn. Daar bleef het antwoord op schuldig. Er was wel een idee om een werkgroep met inwoners in het leven te roepen om te bekijken wat er mogelijk is. Het gevoel leeft echter dat het een en ander al besloten is. Dit mede omdat het kappen vorig jaar februari al zonder overleg begonnen is en dat dit nu is voortgezet, ook zonder overleg.
De gemeente zegt er een ‘echt bos’ van te willen maken wat wel 15 jaar kan duren. Het bos is 10,9 ha groot en de gemeente is eigenaar (volgens www.hondenuitlaatbos.nl), maar valt buiten de bebouwde kom grenzen.

Lokaal Belang hecht grote waarde aan het behoud van het in onze gemeente aanwezige groen en de bossen in het bijzonder. Bomen zijn belangrijk vanwege hun economische, ecologische en maatschappelijke waarde. Bomen geven verkoeling, reguleren hemelwater, bieden schuilplaatsen voor dieren, vangen vervuilende stoffen op, geven rust en hebben positieve invloed op de waarde van een huis. Deze waarde wordt groter naarmate de boom ouder wordt. De grootschalige bomenkap in het verleden heeft ons zorgen gebaard. Daarnaast vindt Lokaal Belang draagvlak onder de bevolking aangaande dit soort plannen, erg belangrijk. Natuureducatie en duurzaamheidseducatie voor onze kinderen, achten wij ook waardevol.

Lokaal Belang is niet gerust op de mogelijke ontwikkelingen in deze 2 bossen en stelt daarom de volgende vragen:
 

 1. Is er een verband tussen de plannen van de gemeente rondom het Johannabos en het Oosterbos? Zo ja, welke?
 2. De suggestie die wordt gewekt, zowel in het krantenartikel als op de informatieavond, is dat de gemeente er in zijn geheel over gaat.
  Klopt die aanname? Zo ja, op grond waarvan kan de gemeente over deze bossen beslissen?
 3. Aangezien de bossen buiten de bebouwde kom grenzen vallen zoals deze in de raad van 27 september 2017 zijn vastgelegd, de bossen groter zijn dan 10 are, roept dit de vraag op wie nou eigenlijk over de bossen gaat. Tenslotte, alleen indien een bos buiten de bebouwde kom valt maar kleiner is dan 10 are, gaat de gemeente er over. Wie maakt de plannen? Wie beslist uiteindelijk over deze plannen? Wie voert de plannen uit?
 4. Moeten er voor de kap van de bomen een vergunning aangevraagd worden of wordt er een kapmelding gedaan? Door wie? Aan wie? En wie beslist daar dan over?
 5. Op basis waarvan komt de gemeente met de plannen omtrent deze bossen?
  Binnen welke door de gemeente gesteld kader vallen die?
 6. In Barneveld kennen we het biologisch centrum (functie: natuureducatie) en daarnaast wordt het ‘Geldersch Erf’ (functie o.a.: duurzaamheidscentrum) in het Schaffelaarse bos ontwikkeld. Vanwaar het idee van de gemeente om in de genoemde bossen nog eens een ‘educatieve functie’ te ontwikkelen? Tenslotte, is het niet veel beter eerst te investeren in het bestaande biologisch centrum (dat al wat zorgen heeft omtrent bestaans- en huisvestingszekerheid) en de functie van het ‘Geldersch Erf’ af te wachten?
 7. Waarom wordt er gekozen voor een ‘werkgroep’ bestaande uit inwoners van Voorthuizen? Hebben deze inwoners daadwerkelijk inspraak?
 8. Hebben de plannen omtrent deze bossen invloed op de aanwezige dieren (vogels met nesten etc.)? Zo ja, welke?
 9. Komt er voor het Oosterbos ook een werkgroep met inwoners uit Barneveld net zoals in Voorthuizen? Zo nee, waarom niet?
 10. Bent u bekend met de stichting www.bomenmakelaar.nl? ‘Geef gezonde bomen een nieuw bestaan’
 11. Zou u zich willen verdiepen in deze stichting en zou u open willen staan voor de mogelijkheden die deze stichting biedt? Namelijk, het herplanten van bomen uit gemeenten die deze bomen niet meer willen om zo het arsenaal groen in onze gemeente te vergroten?

 

Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter Lokaal Belang
Raadslid Gemeente Barneveld

Lees verder

4000 kiezers niet serieus genomen

06-04-2018


Lokaal Belang heeft kennisgenomen van het rapport en het advies van informateur Lambooij (SGP) waarin hij stelt dat er eerst gesproken moet worden over een coalitie met SGP, CU, Pro98 en het CDA.

Lokaal Belang is verbijsterd dat er op geen enkele manier serieuze gesprekken plaatsgevonden hebben met Lokaal Belang, de enige en grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Fractievoorzitter van Pro98 Arjen Korevaar maakte ruim voor de verkiezingen een politieke keuze door met de SGP en de ChristenUnie in gesprek te gaan en hun bezwaren tegen Monique Rosbergen als wethouderskandidaat te accepteren. Pro98 laat hiermee zien dat zij niet staat voor haar en voor haar principes. En wat is nu een politieke partij zonder principes? Een stem op Pro98 is hiermee een stem voor de gevestigde orde en het oude beleid geworden.

Deze vier verliezende partijen (inclusief SGP en het CDA, zij verloren procentueel) zijn bij elkaar gekropen en laten de enige winnaar van de verkiezingen links liggen. Hiermee laten zij zien dat ze de kiezers in onze gemeente niet serieus nemen. Lokaal Belang doet dat wel. En daarom is Lokaal Belang vanuit het niets naar 4 zetels in de gemeenteraad gekomen.

Coalities smeed je op basis van onderhandelingen over de inhoud. Die onderhandelingen met Lokaal Belang hebben niet plaatsgevonden. Informateur Lambooij schrijft in zijn rapport dat er voor Lokaal Belang geldt dat 'er over een aantal beleidsonderwerpen (lees de energietransitie 2.0) niet verenigbare inzichten lijken te bestaan'. Maar terwijl er met Lokaal Belang slechts 1 gesprek is gevoerd, heeft de informateur met Pro98 op 3 april een tweede gesprek gevoerd om ‘van een aantal thematische vraagstukken een beter beeld te krijgen bij eventuele programmatische aansluitingsmogelijkheden’. Diezelfde inhoud dus. Het is buitengewoon vreemd dat dit gesprek niet ook met Lokaal Belang heeft plaatsgevonden. Tenslotte, als de enige grote winnaar niet de gelegenheid krijgt om ‘thematische vraagstukken’ nader te duiden, worden opnieuw de kiezers niet serieus genomen. Zowel niet door de informateur als door de overige partijen.

Ook vreemd is dat Arjen Korevaar over dit tweede gesprek zegt dat ‘bij de andere partijen niet voldoende enthousiasme te vinden was voor Lokaal Belang’. Vreemd aangezien in het rapport van de informateur daar niet over te lezen valt: ‘Ook werden door geen van deze partijen op voorhand belemmeringen gezien in een samenwerking met Lokaal Belang.’ Vreemd ook omdat geen van de andere partijen een 2e gesprek heeft gehad en Lambooij vooraf aangegeven heeft: ‘Gedurende het informatieproces heb ik verder geen uitingen naar enige partij over het verloop en de inhoud van het proces gedaan."

En nu we het toch over de inhoud hebben. Alle partijen willen duurzame energie. Alleen zijn de doelstellingen van Lokaal Belang ambitieuzer en is Lokaal Belang met concrete voorstellen gekomen om dit te bereiken zonder windmolens te plaatsen in de gemeente Barneveld. Waarom zijn de andere partijen niet bereid om in gesprek te gaan en met deze nieuwe oplossingen aan de slag te gaan en hebben zij alleen oog en oor voor de windmolenlobby? Andere gemeenten gaan wel aan de slag met geothermie (aardwarmte). 

De heer Scheijgrond van de ChristenUnie zegt dat Lokaal Belang de eigen glazen heeft ingegooid. Eerst was er nog de 'serieuze overweging om samen te willen werken'. Na de speech op 29 maart niet meer. Voor CU betekent het dus dat als je staat voor je principes, je je eigen glazen ingooit. Bijzonder.. 

De heer van der Tang, fractievoorzitter van de SGP, duidt het advies als volgt en anders dan de informateur: “Pluimers heeft echter zelf voor een rol buiten de coalitiegesprekken gekozen. De informateur heeft natuurlijk ook meegemaakt wat er vorige week donderdagavond tijdens de raadsvergadering gebeurde. Met de toespraak van Pluimers over de 'Rosbergen-situatie' viel het mij in ieder geval op dat deze partij kiest voor de oppositie.” Voor de SGP geldt dus dat kritiek hebben op de SGP automatisch betekent dat je op de oppositiestoelen moet plaatsnemen. Dat is nogal een uitspraak voor een partij die eerder aangaf dat het formatieproces vooral ‘zorgvuldig’ moest gaan.
Opmerkelijk is het wel dat de informateur en de heer van der Tang verschillen over de reden dat Lokaal Belang wordt uitgesloten voor de coalitie(onderhandelingen). Van der Tang noemt de speech op 29 maart, Lambooij de inhoudelijke verschillen. In ieder geval wordt de enige winnende partij aan de kant geschoven.

De aanstaande “verliescoalitie” is duidelijk bang voor Lokaal Belang. En dat is terecht. Maar liefst 4000 inwoners van onze gemeente hebben voor LB gekozen omdat zij het belangrijk vonden dat er een nieuwe wind gaat waaien in het gemeentehuis. Deze aanstaande coalitie kan haar borst natmaken. Er zal een nieuwe wind gaan waaien in het gemeentehuis. En die nieuwe wind heet Lokaal Belang. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is voor Lokaal Belang begonnen.

Lees verder

Schriftelijke vragen over straatverlichting in de gemeente Barneveld

30-03-2018


Raadslid Marleen Blankenburgh heeft vandaag schriftelijke vragen ingediend over de te donkere en gevaarlijke wegen in onze gemeente. Dit naar aanleiding van een adviesbrief van de Jongerenraad met daarin een selectie van wegen waar betere straatverlichting dringend gewenst is. Wij hopen nu op een spoedige actie van de gemeente. Zie ook het artikel uit de Barneveldse Krant onderaan deze pagina.
 

 

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande straatverlichting in de gemeente Barneveld.

Lokaal Belang heeft kennis genomen van de adviesbrief ‘Advies straatverlichting’, op 30 maart jl. ontvangen van de Jongerenraad. Voor Lokaal Belang is goede straatverlichting belangrijk omdat het bijdraagt aan de zichtbaarheid en daarmee aan de veiligheid van weggebruikers. Lokaal Belang wil een hoge kwaliteit van veiligheid en is van mening dat het zich veilig voelen in het verkeer daarbij van belang is.


Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met genoemde adviesbrief?
   
 2. De Jongerenraad stelt in de adviesbrief dat ‘veel jongeren zich minder of zelfs niet veilig voelen door het gebrek aan straatverlichting in sommige straten’. Is het college het met Lokaal Belang eens dat goede straatverlichting belangrijk is voor de veiligheid van onze inwoners en dat met name de routes die door (schoolgaande) jongeren gebruikt worden extra aandacht verdienen als het gaat om veiligheid?
   
 3. Lokaal Belang heeft goede straatverlichting als speerpunt in het verkiezingsprogramma opgenomen en wil op korte termijn een inventarisatie van (te) donkere wegen in onze gemeente. De Jongerenraad heeft een selectie gemaakt van wegen waarvan zij denkt dat daar verbetering het meest nodig is. Is het college bereid de genoemde (onderdelen van) wegen op korte termijn nader te bekijken en te beoordelen of de aangedragen verbeteringen van de genoemde wegen spoedig mogelijk zijn?
   
 4. Speciale aandacht wil Lokaal Belang vragen voor punt 9 in de brief: “De Wencopperweg wordt momenteel gebruikt als omleiding voor verkeer wat door industrieterrein Harselaar komt. Hieronder zijn ook veel scholieren. De JR schrok van het feit dat de weg, die nu zoveel gebruikt wordt, zo ontzettend slecht verlicht is. Dit is gewoon gevaarlijk, en dat signaal krijgen we ook van scholieren die hier langs moeten. Straatverlichting is hier dringend nodig!”.
  Is het college bereid om, gezien de urgentie in de oproep vanuit de Jongerenraad, op korte termijn deze situatie te beoordelen en te zoeken naar een directe, tijdelijke oplossing?
   
 5. Lokaal Belang ziet graag dat het college binnenkort een memo aan de raad doet toekomen met de uitkomst van deze bevindingen. Is het college daartoe bereid?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Lees verder

Maidenspeech Mijntje Pluimers raadsvergadering 29 maart

29-03-2018


Voorzitter,
Vandaag houd ik mijn maidenspeech. Jazeker, de eerste speech namens onze nieuwe partij Lokaal Belang. En hier staat een trotse fractievoorzitter, dat zult u begrijpen. Wij danken de CU, Pro98 en het CDA voor hun felicitaties. Gefeliciteerd aan de hele nieuwe gemeenteraad. Met een hartelijke felicitatie voor kersverse fractievoorzitter van het CDA Daan de Vries in het bijzonder. Zet ‘m op.

Diverse media schreven al over een ‘historisch overwinning’. Nu is dat nogal wat, maar van 0 naar 4 zetels, van 0 naar 4000 stemmen, vervult mij en mijn team met dankbaarheid.
Dankbaar dat wij het vertrouwen van zoveel mensen hebben mogen krijgen. Wij hebben als Lokaal Belang heel hard gewerkt om te laten zien wie wij zijn en waar wij voor staan.

Aangezien ik woensdagavond tijdens de verkiezingsuitslagavond, bijzonder genoeg, niet de gelegenheid kreeg om te speechen en mensen te bedanken, maak ik vandaag graag van de gelegenheid gebruik.

De niet aflatende steun en inzet van ons prachtige team van 40 is iets om stil van te worden. Dat wat begon als piepkleine parel in ons beider handen Jan Willem, is uitgegroeid tot een stevig, stabiel, hecht, integer en bovenal positief team dat gaat voor de idealen. Elke dag weer kwam er een klein laagje op die piepkleine parel bij. Die piepkleine parel is uitgegroeid tot een parel van formaat. Wij hopen dat deze parel de start is van een steeds verder groeiende ketting. Een ketting van kracht en verbinding.

Die kracht zat hem o.a. in onze prachtige dorpen met onze fijne mensen. Erik, Harry, Gerrit, Gert Hein, Sjoerd, Enrico, Denise, René, Gert, Paul, Tineke en al die vele anderen. Jullie niet aflatende inzet, jullie warme woorden, altijd betrokken, heel erg bedankt.

‘Dat regelen we gewoon, komt goed’. Deze zin is regelmatig uitgesproken door een dijk van een dame, Crista. De nuchterheid, het harde werken, de vrolijke lach, Crista, wat fijn dat je een van ons bent. Dankje wel.

In ons team hebben wij 2 kanjers van mensen die zich enorm hebben ingezet op het gebied van sociale media. Marleen en Maurice, M & M, dank jullie wel voor jullie grote inzet en vooral jullie grote mate van flexibiliteit als er weer wat tussendoor kwam en de planning weer eens aangepast moest worden.

En Lokaal Belang zoekt de dingen goed uit en doet onderzoek. Een uiterste secure kanjer die vele uren gestoken heeft om het een en ander tot in de puntjes toe uit te zoeken en dat nog steeds doet. Gonda, wat een buitengewone bijdrage heb jij aan Lokaal Belang geleverd. Dankje wel.

Jan Willem. Waar dan ook, wanneer dan ook, hoe dan ook…jij bent er. Samen hebben wij Lokaal Belang opgericht. Wat een droom, die elke dag opnieuw uitkwam. En hier zijn wij dan. Jan Willem, er zijn woorden te weinig om te aan te geven hoe trots ik op je ben. Dankjewel voor alles.

En dan mijn thuisfront…wat hebben zij, mijn man en kinderen, veel begrip en geduld voor mij moeten hebben. Een lieve knuffel, advies en een luisterend oor, het huishouden draaide gewoon door! Dank voor alles. Love you.
 

Maar nu verder voorzitter.
Lokaal Belang heeft een pracht team en wij staan ergens voor. Lokaal Belang werkt graag samen met anderen om veel goeds voor de gemeente te realiseren. Wij hebben de hand gereikt en dat zullen wij blijven doen.

Voorzitter, 3 speerpunten uit ons programma van 41 pagina’s:

Duurzaamheid is daar de eerste van. Wij zien graag een realistisch, toekomstgericht en verstandig beleid voor ons. Met op korte, middel- en lange termijn te realiseren doelen. En dat is écht mogelijk.
Daarbij hoort dat wij blijven open staan voor nieuwe ontwikkelingen en kansen. En heel belangrijk, daar waar onze inwoners echt wat aan hebben en blij van worden. Wij zien daarom een energiemix 2.0 voor ons, gebaseerd op feiten. Wij reiken ook op dit punt de hand en nodigen de anderen uit om met elkaar aan de slag te gaan.

Daarnaast ons tweede speerpunt, veiligheid. Ingezet beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen en dat is een goede zaak. Maar de cijfers moeten blijven dalen en de cijfers die gestegen zijn moeten naar beneden.
Als overheid zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze inwoners.
Je kan niét álles voorkomen, natuurlijk niet, maar er zijn tal van mogelijkheden en daar wil Lokaal Belang in investeren. En ook investeren in een lobby om de huisartsenpost 7 dagen per week buiten kantooruren open te krijgen.

En dan ons derde speerpunt voorzitter. De zorg in de allerbreedste zin van het woord. Zorg voor onze 10 dorpen, ja 10. Zeker de kleinere dorpen moeten zich gezien en gesteund weten en er moet in de leefbaarheid van deze dorpen geïnvesteerd worden. Gefaseerd bouwen, veiligheid en bereikbaarheid bijvoorbeeld. Het maken van dorpsplannen is een zaak van dorp én gemeente en die moeten dan ook door de gemeente ondersteund worden.
Daarnaast willen wij de zorg en goede dienstverlening voor onze ouderen blijvend goed geregeld hebben. En ook onze jongeren tellen mee en doen er toe! Dus zorg voor onze jongeren die hier fijn willen wonen, werken en recreëren. Kortom, zorg voor onze samenleving.
 

En dan voorzitter, staat ook vandaag de coalitievorming op de agenda.
Na de verkiezingen een nieuwe spannende periode. De vraag is alleen hoe spannend deze echt is. Gelet op de kranten van de afgelopen tijd kan Lokaal Belang zich niet aan de indruk onttrekken dat het een en ander al geregeld is. Het formatieproces moet zorgvuldig, werd beloofd.
Maar, voorzitter, zo blijkt uit de krant van zaterdag, de SGP en CU zijn eind vorig jaar al bezig geweest met het uitsluiten van een wethouderskandidaat. Dat stuit ons tegen de borst. Voorzitter, Lokaal Belang doet aan dit soort zaken niet mee.
Mevrouw Rosbergen is volgens velen een uitstekende kandidaat, voorzitter. SGP heeft moeite met haar persoon, de CU heeft moeite met haar vanwege haar kritische houding.

Het is juist dé táák van een raadslid om kritisch te zijn. Zeker als oppositie.
Erg verrassend is de houding van de CU met terugwerkende kracht overigens niet. In januari liet de heer Scheijgrond al in de krant optekenen dat ‘als wij vinden dat een bepaalde kandidaat geen wethouder moet worden, dan kunnen we er altijd voor kiezen om niet in de coalitie te gaan zitten met die persoon’. Voorzitter, een weinig ‘wáárdevolle’ houding van de CU die de taak van een raadslid en het dualisme nogal vergeten lijkt te zijn.

De SGP lijkt te vergeten dat samenwerking soms ook is met mensen waar je niet direct beste vrienden mee wilt worden. De inwoners moeten er echter van uit kunnen gaan dat wij professionals zijn. Professionals die persoonlijke voorkeuren dan wel afkeuren buiten beschouwing laten en hun best doen om op basis van heldere afspraken er het beste voor de gemeente Barneveld van te maken. Dat vindt Lokaal Belang dus echt de ‘kérn’.

Dan de standpunten van Pro98 zelf. Er is begrip voor het feit dat zij in de coalitie willen. Maar het kale feit wil dat Pro98 Monique Rosbergen, als medeoprichter, voor vele jaren het boegbeeld van de partij en volgens velen een uitstekende wethouderskandidaat, heeft laten vallen om in de coalitie terecht te komen. Bijzonder voorzitter, voor een partij die je mag ‘Zijn wie je bent’ in het programma heeft staan.

Het komt er in ieder geval op neer dat, als wij de krant mogen geloven, de SGP, de CU én Pro98, nog vóórdat de kiezer mocht spreken, aan de slag is geweest met een coalitie. De informateur leek met een blanco pagina het informatieproces te zijn ingegaan, die heeft toch meer een grijstint, voorzitter.

Lokaal Belang heeft aangegeven open te staan voor het nemen van verantwoordelijkheid in een nieuwe coalitie waarbij geen enkele partij of persoon uitgesloten wordt. Dát zijn de principes van Lokaal Belang.

Wij wijzen er in het kader van de verkiezingsuitslag nogmaals op dat alle partijen verloren hebben behalve 1. Getalsmatig zijn allerlei coalities mogelijk. Zo ook een coalitie zonder de SGP en de CU.

Lokaal Belang heeft de informateur laten weten er klaar voor te zijn.
Klaar om te werken voor alle kiezers van de gemeente Barneveld en de 4000 kiezers van LB in het bijzonder.

Lokaal Belang feliciteert de nieuwe raadsleden en wenst die nieuwe gemeenteraad veel succes en wijsheid toe.

Dank u voorzitter, Lokaal Belang heeft er zin in!

Lees verder

Mijntje Pluimers fractievoorzitter Lokaal Belang

22-03-2018


Mijntje Pluimers is unaniem gekozen als fractievoorzitter van Lokaal Belang.
De fractie is blij en vol vertrouwen over de bevlogen en positieve fractievoorzitter in de persoon van Mijntje Pluimers (41, Barneveld). Zij heeft samen met het hele team Lokaal Belang naar de overwinning van 4 zetels geleid.

Na een enerverende avond met de prachtige overwinning van maar liefst 0 naar 4 zetels, was het na een paar uurtjes slaap, feest. Taart en blijdschap vulden de middag waarbij er ook stilgestaan werd bij de betekenis van de diverse uitslagen.

Lokaal Belang heeft het bijzonder goed gedaan in de kernen. Lokaal Belang werd de grootste partij in Stroe en op een haar na ook in Garderen. Lokaal Belang werd de 2e partij in Voorthuizen, Zwartebroek en Garderen en behaalde ‘brons’ in Terschuur en Kootwijk. Ook in de andere dorpen werden mooie cijfers behaald.

Lokaal Belang is ook opgericht om juist die lokale belangen te zien, te horen en er wat mee te doen. Onlangs nog beoordeelde de krant Lokaal Belang als beste met betrekking tot de vertegenwoordiging van mensen uit de diverse dorpen op de kieslijst. Lokaal Belang heeft oog voor de diverse thema’s in de dorpen en heeft dat, kennelijk, op een heldere en herkenbare wijze uitgedragen.

Al met al een grandioze start voor een nieuwe partij als deze.
Lokaal Belang kijkt met een positieve blik naar de toekomst en zal de komende 4 jaar hard werken aan de lokale belangen in alle dorpen.

Barneveld, 22-03-2018

Lees verder

Kiezers, enorm bedankt!

22-03-2018

Kiezers, ongelooflijk bedankt voor jullie stem, steun, warme woorden, jullie schouderklop en jullie positiviteit! Wij zijn trots en blij!

Lees verder

Lokaal Belang verrast vriend en vijand met vier zetels

22-03-2018

Bron: Barnveld Vandaag

Zeker, Mijntje Pluimers had de laatste maanden een goed gevoel over haar besluit om met Lokaal Belang een gooi te doen naar het gemeentelijk pluche. Maar dat ze van niets met stip op vier zetels binnen zou komen, dat had ze niet voorzien. "We zijn niet de grootste geworden, maar hier had ik toch niet van durven dromen."

De (voorlopige) uitslag in Barneveld is als volgt: SGP 8 zetels, Pro´98 5 zetels, ChristenUnie 5 zetels, CDA 5 zetels, Lokaal Belang 4 zetels, Burger Initiatief 2 zetels en VVD 2 zetels. De opkomst was met 70,4 procent iets lager dan in 2014, maar nog altijd ruim boven het landelijk gemiddelde. "Politiek leeft in Barneveld", toont burgemeester Van Dijk zich enthousiast. "Dat kon je ook al goed zien aan de campagnes van de partijen."

Nieuwkomer Lokaal Belang scoorde vooral goed in Voorthuizen en in kleinere dorpen als Garderen, Zwartebroek en Terschuur. "Blijkbaar is onze partij voor veel mensen herkenbaar", zegt Pluimers. "En dat in een gemeente waar over het algemeen veel kiezers trouw zijn aan hun partij."

Lees verder

Lokaal Belang wint in Barneveld

22-03-2018

Bron: Barneveldse Krant

Lokaal Belang mag zich de winnaar noemen van de Barneveldse gemeenteraadsverkiezingen.

De partij van Mijntje Pluimers, die voor het eerst meedeed, haalde vanuit het niets vier zetels. Dat ging ten koste van Pro´98 (van 6 naar 5), ChristenUnie (van 6 naar 5), VVD (van 3 naar 2) en Burger Initiatief (van 3 naar 2), die elk een zetel moesten  inleveren. De SGP bleef stabiel op 8 zetels, terwijl ook het CDA haar zetelaantal (5) behield. Lijst 8 van Henk van den Brink bleef steken op ruim 200 stemmen, wat veel te weinig was om de kiesdrempel te halen. De opkomst was met 70,4 net iets lager dan vier jaar geleden, toen ruim 71 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitbracht.

Lokaal Belang had haar succes mede te danken aan een goede score in de 'kleinere' kernen. Met name in Voorthuizen, Zwartebroek, Terschuur, Garderen en Stroe gooide de partij hoge ogen.
 


Mijntje Pluimers: ´Dit had ik niet durven dromen´

Bron: Barneveldse Krant

Mijntje Pluimers, die met haar partij Lokaal Belang vier zetels haalde: ,,We zijn niet de grootste geworden, maar dit is zéker geweldig. Van nul naar vier zetels in de raad, dat had ik eerlijk gezegd niet durven dromen. We hebben vooral goed gescoord in Voorthuizen en in kleinere dorpen als Garderen, Zwartebroek en Terschuur. Blijkbaar is onze partij voor veel mensen herkenbaar, fantastisch. En dat in een gemeente waar over het algemeen veel kiezers trouw zijn aan hun partij. Ik ben ook erg blij dat we straks met drie vrouwen in de raad komen: ik, Gonda Lenters en Marleen Blankenburgh.´

Lees verder

Lokaal Belang presenteert haar ENERGIEMIX

16-03-2018

16-03-2018

De komende jaren wordt het duurzaam opwekken van energie erg belangrijk. Lokaal Belang heeft daarom in haar verkiezingsprogramma veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Lokaal Belang wil duurzame energie vooral opwekken met een geothermische centrale (aardwarmte), zonnepanelen en mono-mestvergisters.
In juli 2015 is door de gemeenteraad de energievisie vastgesteld met daarin opgenomen de energiemix. Gelet op nieuwe ontwikkelingen en de nadelen verbonden aan windmolens op land is Lokaal Belang van mening dat het tijd is voor een nieuwe alternatieve energiemix. Met deze mix aan energiebronnen wordt circa 1564 TJ energie opgewekt; veel meer dan de 880 TJ wat de gemeente nu als doel heeft. Ja bijna dubbel zoveel en ruim 35% van het totale geschatte energieverbruik in 2020. Dit komt met name doordat Lokaal Belang in haar alternatieve energiemix de geothermische centrale opneemt en een groter aantal zonnepanelen.
 

Schema alternatieve energiemix​


De geothermische centrale, die warmte uit de diepe ondergrond naar boven haalt, is in Nederland een nieuwe ontwikkeling. In het buitenland staan er echter al een heel aantal van dit soort centrales. De centrale heeft weinig ruimte nodig, tast de aarde niet aan, veroorzaakt geen overlast, is vrij van CO2 uitstoot en wekt heel veel energie op. De energieopbrengst van de centrale is gelijk aan circa 29 windmolens. Bovendien is aardwarmte altijd beschikbaar, onafhankelijk van het weer. En de kosten van de centrale worden door derde investeerders opgebracht. In Nederland is de gemeente Soest de eerste die overgaat tot de realisatie van een geothermische centrale. Zij doet dit in samenwerking met de firma Larderel Energy bv. Ook het Rijk wil meer inzetten op geothermie.
Opmerkelijk is dat in de energievisie 2015 van de gemeente wel het zinnetje staat dat “..bodemenergie voldoende potentieel heeft om in de huidige warmte en koudevraag van geheel Barneveld te voorzien” maar dat hier vervolgens niets mee is gedaan.

Lokaal Belang wil verder veel meer zonnepanelen, bijvoorbeeld door initiatieven te faciliteren zoals die van Friesland Campina. Zij hebben in samenwerking met de firma Groenleven er voor gezorgd dat er 416.000 zonnepanelen zijn geplaatst op de daken van 310 agrarische bedrijven, waarbij de agrarische bedrijven helemaal ontzorgd werden. Doordat hierbij gebruik kon worden gemaakt van SDE+ subsidie hoefden de boeren zelf niets te investeren en ontvangen zij geld voor het ter beschikking stellen van hun dak. Zij mogen de installatie en de bijbehorende SDE-subsidiegelden overigens ook overnemen. Volgens Groenleven kan dit ook worden georganiseerd voor de agrarische bedrijven in de gemeente Barneveld. Bovendien kunnen ook andere bedrijven met geschikte daken meedoen. 'En in de gemeente Barneveld zijn maar liefst 2010 daken van agrarische en industriële bedrijven. Een enorm potentieel!' (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Kortom ook zonder windmolens kunnen we heel veel duurzame energie opwekken, veel meer zelfs dan wat de gemeente Barneveld zich tot doel heeft gesteld.

De SGP, PRO, CU, BI en CDA hebben onlangs nog het besluit genomen om een onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor plaatsing van windturbines. Lokaal Belang begrijpt niet waarom zij nog steeds windmolens willen plaatsen in de gemeente Barneveld. Denken deze partijen nou echt dat de inwoners van Barneveld zitten te wachten op een windmolen in hun achtertuin, terwijl overal in Nederland, net als in Voorthuizen, omwonenden zich fel verzetten tegen de komst van windmolens vanwege de overlast die ze veroorzaken? Partijen vermelden hierbij meestal dat “draagvlak” bij omwonenden een randvoorwaarde is. Maar gebleken is dat dat loze woorden zijn.
Immers toen in 2015 bij de behandeling van de startnotitie Energievisie een amendement werd ingediend om te zorgen dat het draagvlak onder omwonenden concreet en meetbaar zou zijn, stemden PRO, CU, BI en CDA tegen. Diezelfde partijen hebben er ook voor gezorgd dat de randvoorwaarde dat de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd uit de energievisie verdween. En in 2016 stemden PRO, CU, BI, SGP en CDA tegen wijzigingen die gericht waren op het vergroten van de afstand tussen windmolens en omwonenden en het beter regelen van de vergoeding van de financiële schade van omwonenden.

Laten we nu snel aan de slag gaan met het opwekken van duurzame energie waar mensen wel blij van worden.

LOKAAL BELANG; het kan ook anders!!

Lees verder

Verslag debatavond Voorthuizen

16-03-2018


Wil je nou een hond of een windmolen?

Een volle zaal in Het trefpunt in Voorthuizen. Gevuld met mensen die hun politieke standpunt al hebben bepaald, zo bleek al snel bij navraag door de debatleiders. De spanning is voelbaar, vandaag krijgen we vuurwerk zo was ons beloofd.

Pijnlijk was dat de ‘humor’ van de debatleiders blijkbaar niet erg aansloot bij die van haar toehoorders. De zaal sloeg dood, je hoorde de tenen in schoenen kromtrekken. Filmpjes van lijsttrekkers. Gekeuvel over afvalcontainers. En ja, daar was tie! Duurzame energie.

ChristenUnie tegen Lokaal Belang. Scheijgrond versus Pluimers. Draagvlak was het magische woord tussen beide kemphanen. Maar al na enkele minuten stond het podium vol met alle lijsttrekkers behalve één met oranje stropdas, hierover later meer. Ze buitelden over elkaar heen om Mijntje Pluimers de les te lezen. “Wij waren net zo leuk bezig met elkaar en nu kom jij ertussen.” Of “hoe durf je in twijfel te trekken wat wij in onze onwetendheid beweren.” Vrije vertaling van andere woorden zult u begrijpen. Het is opvallend hoe fel de reacties zijn op standpunten die elke partij, wellicht met nuanceverschillen, ook zou kunnen uitdragen. Christen Unie Barneveld of Pro98 is binnen hun landelijke bloedgroep vast en zeker de enige die boos wordt om een plan over geothermie. Zonnepanelen mevrouw Pluimers, zoveel, ben je gek geworden. Dat uit de mond van progressieve partijen…

Vrijdag 16 maart gooit Lokaal Belang haar plannen de wijde wereld in. Tijd voor een beoordeling van dit alles. Tijd ook om weer een beetje tot rust te komen. Ook in Voorthuizen vertelde elke lijsttrekker tegen eenieder die het wilde horen dat hij het beste voor heeft met de gemeente en haar inwoners. Ik ben geneigd hen te geloven. Maar die geloofwaardigheid neemt toe als je bereid blijft om te luisteren naar alternatieven. Oh ja, ik zou nog terugkomen op de man met de oranje stropdas. Hij bleef uit de vechtende kluwen. Iemand zei me dat hij dat kon omdat hij niet hoeft te vechten voor zijn zetels. Maar als dat zo is zou je kunnen denken dat de anderen niet vechten voor hun idealen maar puur om electoraal gewin. Dat zal toch……misschien moet ik gewoon nog even wennen aan de politiek.

Was er verder niets opmerkelijks op deze avond? Nou toch één ding dan. Afschaffing van de hondenbelasting. Om vele redenen iets wat door meerdere partijen wordt ingebracht. CDA, ook voorstander van afschaffing, gaf er wel een mooie draai aan. We schaffen de hondenbelasting af en verhogen de OZB met 1%. Betalen we het toch gewoon samen. Wedden dat straks heel Barneveld een hond neemt, want als je er voor betaald hebt dan wil je er ook één hebben.


Gert Hein Kevelam - campagneleider Lokaal Belang

Lees verder

Alle bossen onder regie van de gemeente

14-03-2018


Vandaag nationale Boomfeestdag. Voor Lokaal Belang de reden om te laten zien dat het menens is. De meeste partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma mooie dingen als het gaat om het openbaar groen en natuur. Maar toen in de raadsvergadering van september 2017 werd voorgesteld om de bossen in onze gemeente onder de regie van de gemeente te brengen, stemden bijna alle partijen tegen. De tegenstemmers waren van mening dat de beheerders van de bossen het wel beter zouden weten dan de raadsleden. Hierdoor is het nog steeds mogelijk dat er zonder gemeentelijke vergunning grootschalig kan worden gekapt in bijvoorbeeld het Schaffelaarsebos in Barneveld en het Johannabos en Wilbrinkbos in Voorthuizen. De huidige regelingen zijn naar de mening van Lokaal Belang niet goed genoeg. Lokaal Belang wil dat daarom als enige partij veranderen en alle bossen in onze gemeente alsnog onder de regie van de gemeente brengen.

Nu is het zo dat een boom die buiten de door de gemeenteraad ‘vastgestelde grens inzake de wet natuurbescherming’ staat, niet valt onder het beleid en zeggenschap van de gemeente. (Tenzij de boom deel uitmaakt van een bosje kleiner dan 10 are of een rij met niet meer dan 20 bomen.) De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om te bepalen waar binnen de gemeente de ‘grens inzake de wet natuurbescherming’ loopt. Lokaal Belang wil graag dat die grens gelijk zal zijn aan de gemeentegrens, dus dat bossen binnen de bebouwde kom gaan vallen.
Dan kan er in onze bossen, zoals bijvoorbeeld het Schaffelaarsebos, niet meer grootschalig worden gekapt zonder gemeentelijke vergunning. In een gemeentelijke verordening kan verder geregeld worden wanneer er wel en wanneer er geen vergunning nodig is voor het kappen van bomen. En de gemeente kan aan de vergunning de plicht tot herplant verbinden.

Eerder werd door één van de andere partijen gesteld dat het niet mogelijk zou zijn om als gemeente de regie te krijgen over de bossen in onze gemeente. Dit is naar de mening van Lokaal Belang onjuist. Even googelen levert op dat bijvoorbeeld de gemeenten Boekel en Leiden dit al hebben gedaan.

Lees verder over de plannen en wensen van Lokaal Belang over groen en natuur

Lees verder

Verslag debatavond Kootwijkerbroek

14-03-2018


Kootwijkerbroek strijdtoneel politieke partijen

Dinsdagavond 13 maart, het eerste van de drie grote debatavonden staat op de rol, Kootwijkerbroek is de locatie. Bij binnenkomst mag Jan Publiek zijn of haar vraag op een briefje schrijven en zo vormgeven aan de instant democratie. Het loopt niet echt storm.
 

Kees van Hierden is overleden. De man die de belichaming was van een uit zijn as herrijzend Kootwijkerbroek na de diepe ellende die mond en klauwzeer heette. Hier in zijn Kootwijkerbroek past daar natuurlijk stilte en diep respect bij. Maar niet voordat de heren debatleiders met hun toneelvoorstelling de avond hadden geopend. Je hebt zoiets nou eenmaal niet voor niets ingestudeerd. Snel door naar de lijsttrekkers dan maar.
 

De ene stelling was wat prikkelender dan de ander. Een rondweg om àlle dorpen, tsja. Nee natuurlijk niet vonden ook Scheijgrond en Westerneng, evenals alle andere lijsttrekkers mag men hopen. Toen Lokaal Belang tegenover Pro98. Pluimers versus Korevaar. Daar gebeurt wel wat zo bleek al in de debatten die in de aanloop naar deze avond hadden plaatsgevonden. Beiden begaan met het milieu. Maar de weg naar een beter leefklimaat leidt tot verhitte discussie. Korevaar wil windmolens, Pluimers heeft andere alternatieven als voorkeur. Vervuilende dieselauto’s en masse weigeren? Pro98 ziet het wel zitten, Lokaal Belang brengt liever wat fases aan zodat de burger niet opeens met zijn auto voor het blok staat.
 

Bij fijnstof is het uitgangspunt tussen beiden ook dezelfde, de weg naar reductie loopt echter ook hier niet parallel. Het gemis aan daadkracht dat Korevaar denkt te zien bij Pluimers geeft Pluimers weer terug met het argument dat daadkracht via de portemonnee van de burger niet de daadkracht is waar Barneveld naar op zoek is. Veel van de ambitie van Lokaal Belang zal moeten blijken uit de vrijdag te presenteren energiemix. Hier moet de nieuwe partij haar groene kant laten zien. Korevaar is vooralsnog niet overtuigd.
 

Westerneng mag hierna uitleggen dat het CDA groot voorstander is van gemeenteloketten in alle dorpen. Als je het heel snel leest lijkt dit wel sympathiek. Maar je zult maar elke maandag als ambtenaar in Stroe zitten wachten op die ene Stroeënaar die een nieuw paspoort wil hebben. VVD-er van den Hengel weet wel raad met dit plan. Zorg voor betere ICT in plaats van terug te gaan naar de vorige eeuw. Lokaal Belang breekt in en oppert live chats met ambtenaren. Doelmatig, persoonlijk en wellicht minder gebonden aan openingstijden.
 

Laadpalen in elke straat van de gemeente. Raar zou je zeggen en op z’n minst prematuur gezien de hoeveelheid auto’s met een stekker. Korevaar breekt in met een plan voor stopcontacten aan de lantaarnpaal. Pluimers weet dat snellaadpalen niet voor niets zo heten. Snel laden en via het bedrijfsleven te bekomen. Investering voor de inwoner en de gemeente... nul.
 

De winst van deze avond? In ieder geval dat er nog twee leuke debatten aan zitten te komen. Zeker donderdag 15 maart in Voorthuizen belooft vuurwerk. Pro98 mag in het hol van de leeuw vertellen over windmolens. Dat durven ze wel, in Kootwijkerbroek werd immers de zondagsopenstelling ook vol de zaal ingegooid door hen. Maar Lokaal Belang lijkt sterke alternatieven te hebben. Mooie plannen die weleens heel goed zouden kunnen vallen bij de tien Barneveldse kernen en bij Voorthuizen in het bijzonder.


Gert Hein Kevelam - campagneleider Lokaal Belang

Lees verder

Barnevelds Manifest waardig ouder worden ondertekend

12-03-2018


Vanmiddag werd om 17.00 uur in de huiskamer van Welzijn Barneveld in de Veluwehal het Barnevelds Manifest Waardig ouder worden gepresenteerd en ondertekend door alle 8 aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende politieke partijen en 8 organisaties die met en voor ouderen werken. De ondertekenaars van het manifest willen het landelijk beleid met betrekking tot “waardig ouder worden” graag naar de situatie in gemeente Barneveld vertalen.

Hieronder volgt de tekst van het manifest. Deze is ook als pdf te downloaden onderaan de pagina. Kijkt u ook eens op onze pagina Ouderen. Lokaal Belang heeft door het hele verkiezingsprogramma heen aandacht voor de ouderen en heeft voor u een aantal punten op een rijtje gezet.


Barneveld werkt aan welzijn

Zowel voor jongeren als ouderen is Barneveld een mooie gemeente om in te wonen. Barneveld is koploper als het gaat om de kwaliteit van wonen en leven. Samen en met elkaar.
Er is in de gemeente Barneveld veel samenhang. Vrijwilligers en mantelzorgers en professionals dragen dagelijks bij aan de kwaliteit van leven van onze ouderen. De gemeente Barneveld ondersteunt hierin met de volgende dingen:

 • Faciliteert organisaties zoals Welzijn Barneveld en onderhoudt nauw contact.
 • Ontwikkelt levensbestendige woningen.
 • Zorgt voor voldoende zorgvoorzieningen, zoals dagbesteding, en voldoende plaatsen in zorginstellingen.

Barneveld is goed op weg, het is echter van groot belang om te kijken wat er voor nu en in de toekomst nodig is om blijvend waardig ouder te kunnen worden. Dit willen wij realiseren door de volgende dingen:

 • Faciliteren van voldoende reguliere en alternatieve woonvormen voor ouderen zoals het: “thuishuis” concept.
 • De verschillende generaties aan elkaar verbinden, bijvoorbeeld met behulp van een tentoonstelling over diverse generaties.
 • Meer investeren in buurtwerk onder ouderen.

Lees verder

Debat komt voorzichtig los in Barneveld

12-03-2018

 

Het eerste echte debat tussen alle acht Barneveldse lijsttrekkers was vrijdagavond behoorlijk levendig. Voor het eerst tijdens deze campagne legden de politieke voorvrouwen en -mannen elkaar inhoudelijk het vuur aan de schenen, met wisselend succes.

Bron: Barneveldse Krant/Jannes Bijlsma
 

De verkiezingsavond, georganiseerd door de SGP Jongeren in Barneveld en gehouden bij Aeres MBO Barneveld, moest even op gang komen. De lijsttrekkers kregen in deel één van de avond de tijd om eerst een vooraf op film opgenomen vraag van een willekeurige Barnevelder te beantwoorden, om vervolgens ook nog eens uitgebreid uit de doeken te kunnen doen waarom de Barneveldse kiezer zijn of haar vakje rood moet kleuren. Dat leidde tot een verzameling van monologen die alles bij elkaar ruim een uur duurde. Pas daarna kon het debat goed en wel van start. Er werden acht stellingen behandeld. Waar lijsttrekkers elkaar eerder in een radio- en een cultuurdebat over het algemeen nog met fluwelen handschoentjes behandelden, durfden zij nu voor het eerst ook voorzichtig onderlinge verschillen te benadrukken.

Lees het hele artikel op de website van de Barneveldse Krant: 'Debat komt voorzichtig los in Barneveld'

 

Lees verder

Verkiezingskrant Gemeente Barneveld

10-03-2018


De gemeente Barneveld heeft een speciale verkiezingskrant uitgebracht en deze wordt vandaag op alle adressen in de gemeente bezorgd. Ook Lokaal Belang presenteert zich in deze krant o.a. met een foto van het hele team (de kieslijst) en we vertellen meer over onze Missie & Visie. Ook een aantal belangrijke standpunten hebben we voor u op een rijtje gezet. Lees onze pagina of download de hele krant via onderstaande buttons.

Wilt u meer weten over ons verkiezingsprogramma? We hebben alle thema's uitgebreid op onze website staan, onderverdeeld in hoofdstukken. Kijk hiervoor onder het tabje programma.

Heeft u vragen over ons programma? Neem gerust contact met ons op. Dat kan via mail, via facebook of tijdens de campagne activiteiten. U kunt ons bijvoorbeeld op zaterdag 10 en 17 maart vinden in het centrum in Voorthuizen en Barneveld. Kom vooral even bij ons langs!

Lees verder

Lokaal Belang live in gesprek met inwoners op Facebook

09-03-2018


Komende woensdag 14 maart om 20:00 organiseert de politieke partij Lokaal Belang in aanloop naar de gemeenteraadsverziekingen op 21 maart, een zogenaamde Facebook Live sessie.

Een Live sessie op Facebook houdt in dat een persoon of organisatie via haar Facebookaccount een uitzending organiseert, die voor alle gebruikers van het sociale medium live te volgen is. Tijdens de uitzending is het dan mogelijk om via het commentarenveld vragen te stellen, waarop de organiserende partij direct kan reageren.

“Voor zover bekend, zijn wij de eerste politieke partij in de gemeente Barneveld die een dergelijke sessie opzet”, aldus organisator Enrico Duits. “En we doen dit niet zomaar. Het is voor ons een ultieme manier om direct in te gaan op vragen of zorgen die inwoners van onze gemeente hebben. De gelegenheden hiervoor zijn schaars en wij denken hiermee in een sterke behoefte te voorzien. Onze lijsttrekker Mijntje Pluimers zal namens de partij de vragen beantwoorden. Wij nodigen alle inwoners dan ook van harte uit om in te schakelen via het Facebookaccount van Lokaal Belang.”

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om live in te schakelen op 14 maart, is het mogelijk om de uitzending later via dezelfde Facebookpagina terug te kijken. Ook is het mogelijk om vragen vooraf in te sturen naar info@lokaal-belang.com, zodat deze tijdens de uitzending behandeld kunnen worden.

Lees verder

Verslag Jongerendebat Political Sessions in Club Move

09-03-2018


De standpunten die logisch zijn….

Wat bleef hangen na een avond in club Move is dat in de Barneveldse politiek samenwerking tussen iedereen bespreekbaar zal zijn. Het speelveld is bekend en voor zover dat nog niet zo was, aan de ene zijde van het spectrum opereert SGP en Lijst 8 in de progressieve hoek vind je Pro98. Daartussen is een ruimte die wordt opgevuld door de overige partijen.

De jongeren in debat hadden een gemiddelde leeftijd van 30 jaar, waarbij H.C. van lijst 8 handig gebruik maakte van de afstand van Jarne (VVD) tot deze leeftijd, om zo het evenwicht niet te verstoren. Deze zelfde Jarne mocht aftrappen bij de stelling dat de Veluwehal toch wel echt op zijn laatste benen loopt en nodig naar de buitenranden van Barneveld verplaatst moet worden. Hij vond zeven opponenten op zijn pad waarna hij besloot dat het toch een goed idee was, maar niet nu, niet bij de volgende verkiezing, ook die daaropvolgende nog niet, maar dan toch zeker over een jaar of tien.

De verruiming van de horeca sluitingstijden dan maar geprobeerd: Pro98 voor, SGP tegen, wie had dat gedacht. Een feestje na afloop van de Oud Veluwse Markt dan, is dat iets? Pro98 voor, SGP tegen, tja. Geen verrassingen dan? Jawel hoor. Een doorgewinterde Daan, die zich duidelijk op zijn gemak voelde, Henk (junior) die ambitieus als hij is zijn punten pakte, Teunis een SGP-er met humor, daar gaan we nog veel van horen en… Enrico Duits. Splinternieuw in de politieke arena. Goed met iedereen. Goudeerlijk in zijn commentaar. Bijvoorbeeld: “Ik kan natuurlijk wel gaan scoren door te zeggen dat SDVB allang uitbreiding had moeten hebben van haar complex, maar ik weet hoe moeilijk deze kwestie is…”. Of toen hij even op het paard getild werd bij de vraag naar een nieuw denksportcentrum. Lokaal Belang had het ei van Columbus in de uren voorafgaand aan het debat gepubliceerd in de lokale kranten. Enrico meldde dat hij in Engeland zat en dat dit nieuws even aan hem voorbij was gegaan.

Het W-woord mocht natuurlijk niet ontbreken, WINDMOLENS. Henk, die jonge Henk je weet wel, was zeer voor duurzaamheid. Net als zeven anderen trouwens. Daan vond Zeumeren toch niet zo’n goede plek en besloot dat er na de verkiezingen dan maar ruzie moet ontstaan met een andere bevolkingsgroep dan de Voorthuizenaren. Enrico stelde nuchter vast dat windmolens het best tot hun recht komen op plekken waar het waait. Dat natuurverschijnsel wil nog steeds niet erg loskomen op de Veluwe, vandaar dat hij opteert voor andere duurzame energiebronnen.

Gevraagd naar de ervaring van de splinternieuwe politicus Enrico was zijn antwoord misschien wel het meest veelzeggend van de hele avond. “Ik had het veel makkelijker dan de anderen, ik mag de standpunten verdedigen die logisch zijn.”


Gert Hein Kevelam - campagneleider Lokaal Belang

Lees verder

Lokaal Belang pleit voor een Denksportcentrum voor jong en oud

08-03-2018


Lokaal Belang ziet kansen voor het realiseren van een multifunctioneel Denksportcentrum voor jong en oud op de locatie van of de oude Fraanjeschool of de oude Eben-Haëzerschool. Lokaal Belang denkt dat hier kansen liggen voor een ‘win-win-win situatie’.  
 
BDSV in de knel
De BDSV (Barneveldse Dam- en Schaakvereniging) heeft te maken met een huisvestingsvraagstuk en trok al veel eerder aan de bel. De huur van de huidige ruimte is inmiddels per 1 augustus door de gemeente opgezegd en helaas is er nog steeds geen passende tijdelijke en/of structurele oplossing. Dat dreigt tegen de motie van 7 juni in te gaan, waarin staat dat er eerst een structurele oplossing voor BDSV gevonden moet worden, alvorens het oude pand verlaten moet worden. De tijd dringt en de BDSV maakt zich terecht grote zorgen welke zij inmiddels opnieuw via een uitgebreide brief aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt. 
 
Voorkomen en tegengaan van eenzaamheid bij ouderen
Lokaal Belang wil zich inzetten om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en aan te pakken.  Vanwege het wegvallen van een levenspartner, leeftijdsgenoten en toenemende beperkingen, lopen ouderen het risico om te vereenzamen. Er worden al diverse activiteiten georganiseerd, maar Lokaal Belang wil voortdurende aandacht en zorg voor dit probleem. Deze zorg wordt gelukkig gedeeld door de huidige regeringscoalitie die het manifest “Waardig ouder worden” (www.waardigouderworden.nl ) heeft opgenomen in het regeerakkoord. Lokaal Belang steunt dit manifest van harte en ziet hier ook een belangrijke taak weggelegd voor de gemeente in samenwerking met de diverse welzijnsorganisaties. Denksport is een manier waardoor ouderen elkaar kunnen ontmoeten en tot op hoge leeftijd actief kunnen blijven.  
 
Win-win-win
Lokaal Belang ziet kansen voor het mogelijk realiseren van een Denksportcentrum op ofwel de plek van de huidige Fraanjeschool waarvoor spoedig nieuwbouw start, ofwel op de naastgelegen locatie van de oude EbenHaëzerschool. Wellicht is zelfs een deel van de Fraanjeschool te gebruiken om te renoveren als Denksportcentrum annex buurtkamer. Een buurtkamer in Barneveld-zuid (wijk Zuid-III) was een eerder plan van de Woningstichting en de gemeente, die al een innovatiebudget hiervoor toekende, wat tot op heden nog niet van de grond gekomen is. Op deze wijze geeft de gemeente uitvoering aan de motie en heeft de BDSV een structurele en representatieve oplossing die voldoet aan de eisen die de sporten en wedstrijden aan de ruimte stelt.  Naast een plek om met elkaar de denksport te beoefenen, ziet Lokaal Belang dit als een sociale ontmoetingsruimte voor jong en oud. Deze voorziening kan de sociale cohesie versterken en, zoals hierboven al vermeld, een waardevolle voorziening zijn voor de senioren in onze gemeente. Breder gezien bieden deze locaties vanwege de centrale ligging mogelijkheden voor bewoners uit meerdere wijken, zoals Barneveld Zuid-II, Zuid-III, Centrum en de Vogelbuurt.  In dit Denksportcentrum moet er ook ruimte zijn voor andersoortige denksporten zoals Bridge, Biljarten, Dart en andere passende sporten en activiteiten.  

Lokaal Belang pleit dan ook voor een spoedige en adequate oplossing, waarbij er slim gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden en er meerdere sociale doelen gediend worden in het belang van onze inwoners van de gemeente Barneveld. 

Lees verder

Lokaal Belang Mijntje Pluimers - Barneveld Vandaag

08-03-2018


Bron: Barneveld Vandaag 08-03-2018


Op de lijst van Lokaal Belang staan maar liefst veertig positieve mannen en vrouwen met hun voeten midden in de samenleving. Ondernemers, studenten, verenigingsmensen, mensen met of zonder kerkelijke achtergrond. De partij wil een betere veiligheid door middel van een extra nacht boa voor 7 nachten per week, meer groen in de wijken en de bossen onder regie van de gemeenteraad, goede zorg voor hen die zorg en hulp nodig hebben, geen mega-windmolens in de landelijke omgeving, zonne-energie en aardwarmte en voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren.

Lees verder

Escape room bij Lokaal Belang op campagnezaterdagen

01-03-2018

Bron: Barneveldse Krant
 

Voor meer informatie over onze campagne activiteiten, zie pagina Campagne nieuws

Lees verder

Kandidaten van Lokaal Belang en CDA 'het meest verspreid' - Barneveldse Krant

20-02-2018


De te kiezen vertegenwoordigers van de Barneveldse partijen Lokaal Belang en CDA zijn van alle acht deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen - op woensdag 21 maart - het meest verspreid over de negen verschillende dorpen in de gemeente. Dat blijkt uit een inventarisatie van de acht kieslijsten. Kandidaten voor deze partijen wonen in acht van de negen dorpen. Alleen De Glind is op de lijst van Lokaal Belang niet vertegenwoordigd en op de CDA-lijst ontbreekt de plaatsnaam Kootwijk.
 

Op de lijsten van de SGP, ChristenUnie en Burger Initiatief staan, per lijst, kandidaten uit zes verschillende dorpen in de gemeente Barneveld. Ook op de lijst van Pro'98 zijn zes verschillende plaatsnamen te vinden, maar hier blijkt de nummer zestien (Hans van den Brink) als inwoner van Den Haag een vreemde eend in de bijt. Dus blijven er voor Pro'98 vijf Barneveldse dorpen op de lijst over. Op de lijst van de VVD zijn vier verschillende Barneveldse dorpen te vinden, de lijst van Henk van den Brink beperkt zich tot vijf kandidaten, alle vijf uit Kootwijkerbroek.
 

In totaal voeren de acht partijen 280 kandidaten op voor de Barneveldse gemeenteraad. Het dorp Barneveld is hofleverancier, met 168 kandidaten. Voorthuizen is goed voor 48 kandidaten en Kootwijkerbroek volgt met 27 kandidaten. Om de lijst af te maken: Garderen telt 11 kandidaten, Stroe 10, Zwartebroek 7, Terschuur 4, De Glind 3 en Kootwijk één kandidaat (Kirsten Karrenbeld, de nummer 31 van Lokaal Belang).
 

Bron: Barneveldse Krant / Wouter van Dijk / foto: Lex van Lieshout

Lees verder

Lokaal Belang staat op 7, Van den Brink op 8

10-02-2018


Bron: Barneveldse Krant

Het was nog even spannend wie van de twee nieuwe Barneveldse partijen die woensdag 21 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen - Lokaal Belang van Mijntje Pluimers en de blanco lijst van Henk van den Brink - op lijst nummer 7 zou staan en wie op lijst nummer 8. Vrijdagmiddag werd er, na veel vijfen en zessen, in de fractiekamer van het gemeentehuis formeel over gedobbeld.

De uitslag: Lokaal Belang krijgt de zevende lijst en Van den Brink de achtste. Pluimers reageert opgelucht. Ze had op de digitale versie van haar nog te drukken foldermateriaal overal al de 7 opgezet, toen als verrassing maandag aan het eind van de middag Van den Brink zich alsnog meldde voor de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Dat hoef ik nu gelukkig niet aan te passen'', aldus de lijsttrekker van Lokaal Belang. Voor de 'feestelijkheid' had ze ballonnen en taart meegebracht.

Van den Brink, die niet op tijd was om een naam in te dienen voor zijn partij, krijgt nu als partijnaam Lijst 8 boven zijn kieslijst te staan.

Lees verder

Dag van de kandidaatstelling

05-02-2018


Vandaag, 5 februari, was de dag van de kandidatenstelling. Een bijzondere dag voor Lokaal Belang, omdat met het inleveren van de kandidatenlijst en de daarbij behorende formulieren het nu echt gaat gebeuren. Lokaal Belang gaat meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in de gemeente Barneveld! Alle stukken zijn ingeleverd, goedgekeurd en ondertekend.

We zijn blij én trots op onze 40 kandidaten op de kieslijst en zien de verkiezingen met vertrouwen tegemoet.

 

Meer weten? Bekijk onze kieslijst en ons team.

Lees verder

Interview met lijsttrekker Mijntje Pluimers - Barneveldse Krant

25-01-2018


Bevlogen, ambitieus, populistisch. Die kwalificaties hangen de afgelopen maanden rondom de Barneveldse politica Mijntje Pluimers (41), mede-oprichter en lijsttrekker van de nieuwe Barneveldse politieke partij Lokaal Belang. ,,Ach, als je je kop boven het maaiveld steekt, moet je ergens tegen kunnen. Mij gaat het er vooral om dat ik - en mijn team - met een eerlijke en duidelijke visie een frisse wind door de lokale politiek in Barneveld flink wil laten waaien. Er moet wat veranderen.''
 

,,Ken je dat, van die verjaardagen waarbij er flink wordt gemopperd op de gemeente dit en de gemeente dat?'', steekt Pluimers van wal. ,,Die afstand die inwoners tegenwoordig vaak ervaren met hun gemeente, is voor mij een signaal dat er ergens iets niet goed gaat.'' Het is voor Pluimers één van de redenen om met Lokaal Belang een ,,frisse wind'' in de lokale politiek te laten waaien. ,,Positief, constructief en pragmatisch, luisteren naar wat de inwoners te vertellen hebben en daar dan ook echt wat mee doen. Los van een bepaalde politieke of religieuze ideologie, maar met een onbevangen blik en het lokale belang in het achterhoofd.''
 

Frisse wind of niet, helemaal nieuw is Pluimers niet in de Barneveldse politiek. In maart 2010 prijkte ze als nummer vijf op de kandidatenlijst van de Barneveldse VVD en wist ze dankzij voorkeursstemmen een raadszetel te bemachtigen. Vier jaar later bleek haar populariteit gestegen en werd ze de nummer twee van de fractie, direct na fractievoorzitter Jan Willem van den Born. Na acht jaar politiek kent ze naar eigen zeggen het klappen van de zweep in de raadszaal. ,,Kijk, een vriendenclub is het niet. Dat hoeft ook niet, op professioneel vlak vind ik dat raadsleden in Barneveld goed op elkaar ingespeeld zijn en met hart voor de samenleving werken.''
 

En toch is volgens haar een nieuwe aanpak nodig. Ruim een jaar geleden kondigde ze aan om - weliswaar na deze nog lopende termijn - samen met Van den Born uit de VVD te stappen en een nieuwe partij op te richten. ,,Want wij hebben een nieuwe vorm van politiek bedrijven voor ogen, met de focus op lokale belangen, zonder dat je landelijke kwesties moet laten doorklinken in je programma. Het resultaat is een programma met een heel eigen geluid, dankzij de input van veel 'Lokaal Belangers'.''

Bron: Barneveldse Krant/ Wouter van Dijk 25-01-2018

Verder lezen, alles weten? Lees hier het hele artikel uit de Barneveldse Krant.

Lees verder

'Divers team, met ervaring in de samenleving' - Barneveldse Krant

16-01-2018


Opvallend weinig politiek bekende mensen staan op de kieslijst van de nieuwe partij Lokaal Belang, eigenlijk maar drie van de veertig. ,,We hebben bewust gezocht naar mensen met ervaring in de samenleving, zo breed mogelijk'', aldus lijsttrekker Mijntje Pluimers. ,,We zochten vooral ook naar mensen met een zeer positieve houding.''
 

De lijst wordt aangevoerd door de drie raadsleden die nu nog bekend zijn van de VVD-fractie: Mijntje Pluimers (1), Jan Willem van den Born, de huidige fractievoorzitter van de VVD (2), en Gonda Lenters (3). Vanaf plaats vier starten de kandidaten ,,met de voeten in de klei, of eigenlijk op het zand'', zegt Pluimers. Op vier staat Marleen Blankenburgh uit Barneveld. Op vijf staat Gert Hein Kevelam uit Garderen. De volgende plek is voor Crista Dibbet uit Barneveld. Zij wordt op plek zeven gevolgd door Barnevelder Maurice Marsman. Op plek acht staat Paul Overgaauw. Op nummer negen staat Sjoerd van Amerongen, de eerste kandiaat op de lijst uit Voorthuizen. De tiende plek is voor Enrico Duits uit Barneveld. Lijstduwer is, op de veertigste plek, Tineke Donker, vorig jaar uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.
 

Pluimers: ,,Ik ben trots op mijn 'fabulous 40', een zeer divers team in zowel leeftijd, ervaring, achtergrond als woonplaats. Naar mijn idee kunnen we met dit team Barneveld gemeentebreed goed vertegenwoordigen.''
 

Bron: Barneveldse Krant 16-01-2018

Lees verder

LB: 'Liever een park dan appartementencomplexen' - Barneveldse Krant

10-01-2018


Het nog braakliggende terrein op de hoek van de Schoutenstraat/Thorbeckelaan in Barneveld, waarvoor nu een plan ligt voor de bouw van drie appartementencomplexen, leent zich meer voor ontwikkeling van een park. Dat stelt lijsttrekker Mijntje Pluimers van Lokaal Belang, die middels een persbericht reageert op het nieuwbouwplan op deze plek. ,,Het is hier al zo druk, en het wordt ook alleen maar drukker.''

Eind vorige week maakte deze kant melding van een nieuw plan op deze locatie, waar vroeger de Groen van Prinstererschool stond. Op het terrein vóór de Eben-Haëzerschool wil een ontwikkelaaar drie appartementencomplexen met in totaal 53 woningen bouwen. Het gaat om gebouwen met drie verdiepingen en bovenin een penthouse, met in totaal een hoogte van zo'n 12 meter. Eén complex is bestemd voor zorgappartementen. Op zijn vroegst eind dit jaar zou de bouw moeten kunnen starten. Het college van burgemeester en wethouders tekende hiertoe voor de kerstvakantie een overeenkomst, de komende maanden volgt een uitwerkingsplan.

Pluimers vindt het naar eigen zeggen een mooi plan, maar heeft op deze locatie een andere invulling voor ogen. ,,Vooropgesteld is het prima dat daar waar mogelijk gebouwd wordt voor jong en oud, want er is tenslotte een grote behoefte aan woningen. Echter, deze plek is verkeerstechnisch al heel druk. De afgelopen jaren kenmerken zich, en nog steeds, door grote verkeersstromen van zowel schoolgaande kinderen en hun ouders, als woon-werkverkeer. Zeker nu ook de Julianaschool er in de buurt - aan de Wethouder Rebellaan - bijkomt, lijkt deze plek wat ons betreft meer geschikt voor groen in de vorm van een recreatief park.''


Wat dat betreft verwijst ze naar het verkiezingsprogramma van LB, dat in december werd gepresenteerd. Daarin werkte deze partij het parkplan voor het nog braakliggende terrein uit. In dit park moeten wat LB betreft veel bomen geplant worden, waaronder enkele flinke jongens. ,,Daarnaast moet er ook plaats zijn voor hoogwaardig groen in de vorm van struiken en heesters en moeten er genoeg bankjes worden geplaatst'', stelt Pluimers. Ook een soort mini-kinderboerderij zou wat haar betreft niet misstaan. ,,We zien dit als een grote kwaliteitsverbetering voor Barneveld en voor dit gebied in het bijzonder. Lokaal Belang ziet de ontwikkeling van dit gebied en het overleg hierover dan ook met belangstelling tegemoet.''


Bron: Barneveldse Krant 10-01-2018
 

Voor meer informatie: H3. Groen en Openbare ruimte
 


 

Lees verder

Klaar voor een greep naar de macht - AD Regio Amersfoort

07-01-2018

 

LOKAAL BELANG | Barneveld staat mogelijk een politieke aardverschuiving te wachten. Tijd voor een frisse wind, vindt Lokaal Belang.

Bron: AD / Marco Willemse 06-01-2018


Het politieke toneel in Barneveld wordt sinds jaar en dag gedomineerd door de SGP. Nieuwkomer Lokaal Belang ziet echter kansen de streng christelijke partij op 21 maart van de troon te stoten. Met een programma dat dwars door alle geloven en politieke gezindten heen gaat, wil de partij een frisse wind laten waaien door het verzuilde Barneveld.
 

Het begrip nieuwkomer is overigens betrekkelijk, als het om Lokaal Belang gaat. De partij debuteert weliswaar bij de komende verkiezingen, maar heeft in haar oprichters Mijntje Pluimers en Jan Willem van den Born twee politici in huis, die gepokt en gemazeld zijn. Het duo zit nu nog in de gemeenteraad voor de VVD, dat met het aangekondigde vertrek een gevoelig verlies lijdt.
 

Terwijl de liberalen de pijn verbijten, is Lokaal Belang onder aanvoering van de energieke Pluimers al op stoom voor de electorale strijd. Het moet resulteren in een klinkende overwinning met ten minste 9 van de 31 zetels. Het is geen grootspraak, benadrukt Pluimers. "We zijn ervan overtuigd dat het kan met onze brede visie op de Barneveldse samenleving. Die is namelijk van iedereen en dat zijn wij ook. Lokaal Belang staat niet links, niet rechts en zelfs niet in het midden; we staan voor wat de bevolking nodig heeft. Aan symboolpolitiek doen we niet."
 

Toch even terug naar de VVD. Waarom keren jullie de fractie de rug toe? En is Lokaal Belang daarmee niet gewoon de zoveelste splinterpartij?
 

"Met dat laatste doe je ons schromelijk tekort. Ik zal het zo uitleggen. Jan Willem en ik verlaten de fractie niet vanwege onenigheid, maar omdat we ons al heel lang niet meer kunnen vinden in het landelijke partijbeleid. De niet nagekomen beloftes aan de kiezer, de afstand waarmee wordt geregeerd, de top-downmentaliteit van het partijkader en, erger nog, de doofpotcultuur. Het regent schandalen bij de VVD, maar over het gebrek aan integriteit wordt vooral gezwegen. Ik heb het openlijk aan de kaak gesteld, omdat ik me te pletter schaamde voor mijn eigen partij. Het is me niet in dank afgenomen, maar ik sta er nog steeds achter."
 

"We zijn dus géén met ruzie vertrokken gemeenteraadsleden die uit arren moede voor zichzelf beginnen. Onze eerste gesprekken over een eigen partij voerden we al in 2015. Het eerste jaar werkten we in het diepste geheim aan Lokaal Belang. Eind 2016 hebben we de VVD-fractie geïnformeerd. Ondertussen groeide om ons heen een team van uiterst capabele mensen uit alle lagen van de samenleving. We hebben een website om de vingers bij af te likken en een verkiezingsprogramma om jaloers op te zijn. Er is lang en hard aan gewerkt. En de boodschap spreekt aan, want het ledental groeit nog met de dag."
 

Het is eerder vertoond dat lokale partijen uit het niets de grootste werden, maar dan niet in een sterk verzuilde omgeving. SGP, CDA en ChristenUnie in Barneveld behaalden in 2014 19 van de 31 zetels. Hoe denkt Lokaal Belang dat christelijke machtsblok te slopen?
 

"We slopen niks. Maar als Lokaal Belang de grootste partij wordt, dan staan we aan het roer bij het vormen van de nieuwe coalitie. Dan zorgen we dat die frisse wind opsteekt. Formeren doe je volgens ons op inhoud en niet langs partij-ideologische lijnen. Het kan even goed met de SGP als met Pro'98 of met allebei of met geen van beide. Alles hangt af van wat de partijen de bevolking te bieden hebben. Reputatie of politieke kleur, het is niet interessant."
 

Is Emmanuel Macron een inspiratiebron? Zijn beweging En Marche was immers ook losgezongen van de gevestigde politieke orde.
 

"Om eerlijk te zijn, nee. Althans, zo heb ik het nog niet bekeken. De schaal waarop is onvergelijkbaar natuurlijk, maar in die totaal onafhankelijke opstelling zit wel een parallel. Wanneer je als partij oprecht bent in die houding, als je het écht doet om de samenleving te verbeteren​, dan kleeft er ook geen populisme aan."
 

Het verkiezingsprogramma bevat opvallende voorstellen. Om er een paar te noemen: de komst van dorpsreferenda, het aanstellen van drugsboa's en de introductie van gratis huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens. Wil je ze toelichten?
 

"Graag, want ze maken duidelijk hoe wij politiek willen bedrijven, namelijk heel dicht bij de mensen. Zo moeten de inwoners van elk van de tien Barneveldse kernen zich in een referendum uit kunnen spreken over plannen met veel impact voor hun gemeenschap. Dat gebeurt nu niet of veel te laat, zoals bij de verafschuwde windmolens in Voorthuizen. Met het aanstellen van drugsboa's houd je als gemeente zelf de regie over het tegengaan van dealen en drugsgebruik. Barneveld is geen kleine gemeente meer en we hebben die problemen. Boa's worden betaald door de gemeente, dus kun je zo'n toezichthouder inzetten op plekken waar het speelt. De politie kan nou eenmaal niet alles én we hebben er uiteindelijk ook geen zeggenschap over. Ook de gratis huiswerkpool hebben we zelf bedacht: het is een instrument dat zorgt voor gelijkere kansen voor scholieren. Lang niet iedereen kan een duur huiswerkinstituut betalen voor zijn kind. Daarom willen we het gratis aanbieden in buurthuizen en dergelijke. De Barneveldse samenleving heeft genoeg kennis en kracht om dat in te vullen."

 

Bron: AD 06-01-2017, zie hier de digitale versie van dit krantenartikel

 ​

 

Lees verder

Behoud het sociale hart van Barneveld

06-01-2018


Lokaal Belang is een voorstander van ieder realistisch en goed idee dat de dorpskernen mooier en beter maakt. Echter, de sloop van de Veluwehal als sociaal hart van Barneveld is dat in de ogen van Lokaal Belang zeker niet. Dit centraal gelegen sociale hart, als ontmoetingsplaats voor vele mensen met hun diverse activiteiten zoals jongeren en senioren, is waardevol en moet behouden blijven. De VVD spreekt van ‘grote druk bij sportevenementen en niet ideale verkeersomstandigheden’. Om dan deze grote druk te verplaatsen naar een plek die al jaren onder druk staat, de verkeerssituatie op de schoolroute Thorbeckelaan - Mr. Troelstralaan - Rebellaan, is buitengewoon ongewenst, onverstandig en onveilig. En wat betekent dit voor de leefbaarheid van de wijk? Zeker omdat daar ook een nieuwe school gebouwd gaat worden. Daarbij hebben er tussen 2010 en 2015 grote renovaties aan de Veluwehal plaats gevonden, is asbest verwijderd en heeft het complex een nieuw uiterlijk gekregen. Sloop zou kapitaalvernietiging betekenen en dus onzorgvuldig omgaan met belastinggeld betekenen. Lokaal Belang wil juist weloverwogen omgaan met belastinggeld van inwoners.

De Veluwehal is overigens ook nog niet afgeschreven. Aan de heftige reacties te zien is dit voor veel mensen een ingrijpend plan. Dit onderwerp zou eventueel geschikt zijn voor een door ons voorgesteld ‘dorpsreferendum’. Een middel om de lokale democratie te versterken.

Daarbij, er zijn andere prioriteiten bv. vergroening van centra en onderzoek doen naar een mogelijke verhuizing van veevoederfabrieken Brons en Rijnvallei uit de centra van Voorthuizen en Barneveld.

Lees verder

Terbroekers maken zich zorgen om verdwijnen van buslijn 102 - Barneveld Vandaag

04-01-2018


'Inwoners van Zwartebroek en Terschuur zijn het helemaal niet eens met het opheffen van een gedeelte van buslijn 102 (Apeldoorn-Voorthuizen-Terschuur-Zwartebroek-Hoevelaken-Amersfoort)." In de Barneveld Vandaag komen Erik en Rianne van den Born aan het woord en Gijsbert Berkhof, voorzitter van Plaatselijk Belang Zwartebroek-Terschuur.

Het complete krantenartikel kunt u downloaden via de knop naast onderstaande foto.

Lees verder