Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2019

Schriftelijke vragen asfaltcollectoren en s.v.z. geothermie

15-04-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het artikel ‘Amersfoort vraagt 13,5 miljoen voor collectoren’ in de Amersfoortse Courant d.d. 30-3-2019.

In dit artikel staat onder andere dat de gemeente Amersfoort 13,5 miljoen euro aan de provincie Utrecht vraagt om asfaltcollectoren te leggen in haar westelijke rondweg. Hiermee kan de enorme hoeveelheid zonne-energie, die door het donkere oppervlak van de weg wordt opgenomen, in combinatie met een warmtenet worden benut voor de verwarming van gebouwen/woningen. Daarnaast, zo staat in dit artikel en in andere informatie die wij hebben ingewonnen, zullen de asfaltcollectoren tot aanzienlijke besparingen leiden inzake het onderhoud van de wegen, doordat de collectoren er voor kunnen zorgen dat de weg in de zomer niet door hitte wordt beschadigd (spoorvorming) en in de winter het strooien met zout overbodig wordt.

Op www.waerdse-energie.nl lezen wij dat deze techniek eerder al is toegepast in Heerhugowaard.
Verder is eind november 2018 door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin o.a. staat:
constaterende dat er reeds experimenten zijn met asfaltprojecten waarmee energie wordt gewonnen door middel van een geïntegreerd energiesysteem; verzoekt de regering, om bij aanbestedingen van nieuwe infrastructuurprojecten slimme combinaties met duurzame energiesystemen te stimuleren”.
De minister heeft ook positief gereageerd op deze motie.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de inhoud van het bovengenoemde artikel d.d. 30 maart jl. in de Amersfoortse Courant en de mogelijkheid om warmte op te wekken met asfaltcollectoren?
  Zo ja, wat heeft het college inmiddels gedaan met deze kennis?
  Zo nee, is het college bereid om de inhoud van het artikel tot zich te nemen en daarop eventueel actie te ondernemen?
   
 2. Ook in de gemeente Barneveld zullen in de komende jaren vele kilometers wegen worden aangelegd. Wij noemen in dit verband onder andere de projecten Oostelijke Rondweg Barneveld en Westelijke Rondweg Barneveld. Wij zouden deze wegen kunnen voorzien van asfaltcollectoren en aldus een enorme stap kunnen maken in het verduurzamen van onze gemeente. Volgens informatie van de Rijksoverheid (Agentschap NL Energie en klimaat 9 juni 2010) is de techniek qua benodigde schaalgrootte ook toepasbaar op bedrijventerreinen, parkeerterreinen en woningbouwlocaties.
  a.  Is het college bereid om serieus te onderzoeken hoe deze techniek om duurzame energie op te wekken in de gemeente Barneveld kan worden ingezet?
  b.  Is het college bereid de Raad hierover voor de behandeling van de kadernota een notitie te doen toekomen waarin in ieder geval ook is opgenomen:
  -    Een inventarisatie van locaties waar deze techniek in de komende 10 jaar binnen onze gemeente zou kunnen worden toegepast? (d.w.z. zowel bij nieuwe aanleg als bij herinrichting/groot onderhoud)
  -    De hoeveelheid duurzame energie die hiermee kan worden opgewekt; met onderbouwing?
  -    Een inventarisatie van financieringsmogelijkheden, waaronder welke subsidies de gemeente/bedrijven kunnen aanvragen voor de investering in asfaltcollectoren?
  -    Een begroting van de kosten en de besparingen op het wegenonderhoud?
  Zo nee, waarom niet?
   
 3. Houdt uw eventuele weigering om aan de slag te gaan met asfaltcollectoren (ook) verband met het feit, dat de gemeente Barneveld een erg lage ambitie heeft inzake het opwekken van zonne-energie (35-43 TJ) en dat een meerderheid van de raad in de raadsvergadering van 14 november 2018 (startnotitie aanpak zonne-energie) heeft gezegd deze ambitie niet te willen verhogen?
  Dit terwijl we juist door meer zonne-energie en andere duurzame energie (geothermie, biomassacentrale, mono mestvergisting) op te wekken kunnen vermijden dat er mega windturbines worden geplaatst. Lokaal Belang ziet kansen om aanmerkelijk meer zonne-energie op te wekken dan nu opgenomen in de gemeentelijke energiemix.
  a.  Hoe ziet het college dit nu, naar aanleiding van de hierboven gegeven informatie?
  b.  Is het college bereid de ambitie m.b.t zonne-energie alsnog naar boven bij te stellen en de raad daarvoor een voorstel te doen?
  Zo ja, wanneer zou de raad deze kunnen verwachten? Zo nee, waarom niet?

  Geothermie
  Het afgelopen jaar heeft Lokaal Belang meermaals op de mogelijkheden van geothermie gewezen en hierover vragen gesteld. Het college heeft aangegeven hier positief tegenover te staan. In de raadsvergadering van 30 januari jl. hebben wij er verder op gewezen dat de Rijksoverheid vol inzet op geothermie en inmiddels is gestart met een grootschalig seismisch onderzoek tussen Utrecht en Flevoland. Verder blijkt uit de structuurvisie ondergrond van juni 2018 dat het westelijke gedeelte van de gemeente Barneveld kansrijk is voor geothermie, net als het gebied tussen Utrecht en Flevoland.
   
 4. Wat heeft het college inmiddels aan concrete acties ondernomen om over enkele jaren geothermie als bron van duurzame energie beschikbaar te hebben in de gemeente Barneveld?
   
 5. Heeft het college bijvoorbeeld hierover contact opgenomen met EBN en het ministerie van infra en EZ?
   
 6. Met welke andere instanties voert het college hierover overleg en wat heeft dit tot nu toe opgeleverd?
   
 7. Is het college er mee bekend dat inmiddels ook de gemeente Utrecht heeft besloten om (ondiepe) geothermie te gaan gebruiken voor de verwarming van woningen/gebouwen? (https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/nieuws/onderzoek-naar-gebruik-van-aardwarmte/)
   
 8. Zo ja, is dit voor het college aanleiding (geweest) voor collegiaal overleg met de gemeente Utrecht om te vernemen hoe zij dit organiseren?
  a.  Zo ja, welke inzichten en informatie heeft dit opgeleverd?
  b.  Zo nee, is het college bereid dit collegiale overleg te starten? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters en Marleen Blankenburgh


Link bijlagen:

Artikel AD 30 maart 2019:
https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoort-vraagt-provincie-13-5-miljoen-voor-energiewinning-uit-westelijke-rondweg~ac5c67a2/

Collectoren Waerdse Energie Circuit: https://www.waerdse-energie.nl/asfaltcollectoren/

Motie Tweede Kamer over stimuleren van slimme combinaties met duurzame energiesystemen:
http://www.rijksbegroting.nl/2019/kamerstukken,2018/12/4/kst252554.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z22598&did=2018D57418

Rijksoverheid/Agentschap NL Energie en klimaat 9 juni 2010:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Concept%20B6%20asfaltwarmte.pdf

 

Lees verder

Bijdrage Mijntje Pluimers Raad 11 april kwestie toegepast zand

12-04-2019


RoyalHaskoningDHV

Voorzitter,

Het doel van het college van het onderzoek door RHK was om zekerheid en geruststelling m.b.t. de volksgezondheid aan inwoners te bieden. En dat is gelukt. Want het is gebleken dat de kwaliteit van al het zand dat er ligt, op 1 plek na, goed genoeg is. En dat is mooi en heel fijn voor inwoners. Een opluchting ook. Maar daarmee is ook alles gezegd.

De volgende punten:

 1. Dit rapport zegt alleen iets over de volksgezondheid op dit huidige moment. Dit rapport zegt niets over de kwaliteit van het zand van deelpartij 1. Daar waar het allemaal om gaat voorzitter, daar waar al maanden grote onrust over is.
   
 2. RHK heeft de metingen gedaan in het totale gebied en is, zoals ze zelf zeiden; uitgegaan dat alles wat er ligt, deelpartij 1 is. Dat is dus niet zo en kan ook niet; het is nl. onmogelijk onderscheid te maken tussen deelpartij 1 en het andere zand.  Op de door mij genoemde bladzijden op de informatieavond, staat klip en klaar dat ook ander zand is toegepast. En soms ook heel veel. Zand van deelpartij 1 is vermengd met ander zand. Vermenging betekent verdunning. Zie het als een glas aanmaaklimonade, waarbij de siroop deelpartij 1 is en het andere zand het water. Waar al dat andere zand vandaan kwam, is onduidelijk maar wel zeer relevant. Een locatie is helaas helemaal niet onderzocht vanwege gebrek aan medewerking van Vink.
  Vragen:
  - Vindt het college het ook niet raar dat wij niet weten wat de herkomst van het zand is; al het zand dus; deelpartij 1 en het andere zand?  
  - Gaat het college zich nog inspannen om deze locatie alsnog onderzocht te krijgen? 
   
 3. Dit rapport zegt dus niets over de volksgezondheid op het moment van toepassen van deelpartij 1 in 2015. Want uit het DAT-rapport van 2017 blijkt dat ´deelpartij 1´ vervuild was, niet gereinigd of gestort is, maar is toegepast. En dat had nooit mogen gebeuren. Daar wordt veelal aan voorbij gegaan. Styreen kan er niet inzitten, zei Vink ferm. En het zit er toch. Zoals meer stoffen overigens.
  Vraag: Is het college niet benieuwd wat de kwaliteit van het zand en dus de volksgezondheid was in 2015? En waar kinderen, bouwvakkers, inwoners en natuur aan blootgesteld zijn? 
   
 4. Zeer merkwaardig zijn de aanvankelijk stevige en grote woorden van het college met evenzeer stevige vervolgacties zoals juridische dwangmiddelen, m.b.t. de essentie van de kennis van de herkomst van het zand. Nu ineens ziet het college niet wat de kennis daarvan nog van meerwaarde zou zijn. Waarom? Doet dat er dan niet meer toe?  
  Vragen:
  - Heeft het college dan niet begrepen dat er grote zandmengingen hebben plaatsgevonden? Zowel rondom het moment van keuren als het moment van toepassen.  
  - Waarom wil het college de herkomst van het zand niet weten?
  - Vink beroept zich inzake herkomst grond op privacy, bedrijfsgeheim. Maar Vink en de gemeente zijn partners in de 2 CVs De Burgt. Dan heeft de gemeente als vennoot toch recht op die informatie? Ligt toch voor de hand? Ook al is de gemeente stille vennoot. Jullie zijn toch zakenpartners?
  - Ik heb hier twee uittreksels uit de KvK waaruit blijkt dat een voormalig ambtenaar ook nog gevolmachtigde is als beherend vennoot in CV de Burgt. Ofwel ook de gemeente was toch ook langs die weg met alles op de hoogte, voorzitter? Gemeente heeft het kennelijk nodig gevonden om goed op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen, door een ambtenaar als gevolmachtigde aan te wijzen. 


BMC
Dat was een behoorlijk stevig rapport voorzitter. Daar zal het college wel flink van geschrokken zijn neemt LB zo aan. Het blijkt dat college en de gemeente gefaald heeft in het meldings- en toezichtbeleid.  
Onderzoeker liet zich ontvallen dat er in 2011 een landelijke evaluatie is geweest. Vanzelfsprekend horen daar aanbevelingen bij. Waarom anders een evaluatie zou je zeggen. Het is daarom ongelooflijk dat het toezicht- en meldingsbeleid dan na 4 jaar nog steeds volstrekt niet adequaat was. Daar is het college en 1 wethouder in het bijzonder, verantwoordelijk voor. Dit heeft er mede toe geleid dat het toezicht op de toepassing van deelpartij 1 mislukt is. Met alle gevolgen van dien. 


Rapportage College
Inwoners moeten kunnen rekenen op een daadkrachtig, transparant en pro-actief college dat zich actief verdiept in de materie die van belang is voor de samenleving als ook de gemeenteraad. In december heeft Lokaal Belang middels een motie van afkeuring al aangegeven dat zij de handelwijze en de beleidskeuzes van het college als lokaal verantwoordelijk bestuursorgaan onvoldoende vindt. 

 1. Actieve informatieplicht naar de raad
  Wij kunnen inmiddels met meer voorbeelden dan ons lief zijn, concluderen dat het college liever kiest voor stilhouden en klein houden i.p.v. de actieve informatieplicht naar de raad vorm te geven en concreet antwoorden te geven op vragen. De tendens van het zowel niet tijdig aanleveren als niet-openbaar dan wel 'geheim’ kwalificeren van ter zake doende stukken in deze kwestie, vinden wij ongewenst. Kort voor deze raad hebben wij ook diverse niet-openbare stukken van het college ontvangen. Deze hebben allen betrekking op dit onderwerp maar wij kunnen er niks mee. Op deze wijze worden wij als raad met handen en voeten gebonden en kunnen wij onze controlerende en volksvertegenwoordigende taak niet goed vormgeven. Het is daarbij triest te moeten constateren dat het zelfs nodig blijkt dat onze fractie tot 2x toe een WOB-verzoek moest indienen om informatie boven tafel te krijgen.
  Lokaal Belang vindt deze houding van het college betreurenswaardig.
   
 2. Houding
  We hebben inmiddels allemaal kennis kunnen nemen van het feit dat de heer Baakman van de Omgevingsdienst de woorden m.b.t. de stelligheid van het college over het ontbreken van gezondheidsrisico’s, daadwerkelijk heeft uitgesproken. In het interpellatiedebat liet wethouder de Kruijf nog in stevige woorden aan ondergetekende weten dat ‘ik maar eens heel goed moet luisteren en dat het college deze aantijging niet wenste te accepteren". Voorzitter, gaat de heer de Kruijf excuses maken aan de makers van Zembla en aan ondergetekende? Lokaal Belang kwalificeert de houding van de wethouder, namens het college, als onverstandig, inconsistent en ongeloofwaardig. 


Het raadsvoorstel om extra geld is op een paar punten niet helemaal kloppend, maar het geld is goed besteed omdat dit rust voor inwoners heeft gecreëerd.  Maar, voorzitter, Lokaal Belang heeft nog volop vragen en is bezorgd over de staat waarin deze zandaffaire zich bevindt. Dank u wel. 


Onderzoek
In het belang van de samenleving en onze inwoners, willen wij een goed, onafhankelijk en volledig onderzoek. Wij zien graag enkele belangrijke aanpassingen op het voorstel.

 1. Periode onderzoek
  Wij als raad willen, ik citeer, ‘onafhankelijk onderzoek over het verloop van de zandkwestie’. Daar hoort alles bij. Als wij als raad onze controlerende taak m.b.t. de handelswijze van het college willen doen, dan start dat tenminste op 28 november 2017. Het moment dat het college werd geïnformeerd. Met dit voorstel moeten wij maar afwachten of de onderzoekscie het nodig acht verder terug in de tijd te gaan. Wij als raad behoren die commissie actief de opdracht te geven om zo een gedegen onderzoek te laten plaatsvinden. Daarnaast sluit het niet aan bij het unaniem aangenomen initiatiefvoorstel van 30 januari 2019 waarbij opgedragen wordt te onderzoeken vanaf het moment dat het college is geïnformeerd.
  Amendement 1. 
   
 2. Handelswijze college
  Het handelen van het college en diensten/ambtenaren dient te worden onderzocht en niet het handelen van de raadsleden, inwoners en derden. Belangrijker nog, zij -met name inwoners en derden- hoeven hierover geen verantwoording af te leggen en het is niet aan de raad om hen te vertellen wat inwoners en derden wel of niet moeten doen. Inwoners zijn hier slachtoffer. Buitengewoon opmerkelijk dat deze raad inwoners onder een vergrootglas wil leggen. Wel relevant is hoe en of het college alle betrokkenen heeft geïnformeerd.
  Amendement 2 en 3
   
 3. Lessen trekken door raad
  Welke lessen de raad en de samenleving trekken, maken de raad en de samenleving zelf uit. Dit onderzoek is het onderzoeken van het verhaal. Om deze lessen te trekken, is informatie uit dit onderzoek nodig en is dus geen onderzoeksvraag op zichzelf. Die trekt de raad zelf, na de rapportage.
  Amendement 4 
   
 4. Presidium als klankbordgroep
  Het is een aardig idee om als raad een beetje feeling te houden met het verloop van het onderzoek. Echter, de raad spreekt uit een onafhankelijke rapportage over het verloop van de zandkwestie te willen dat bijdraagt aan de versterking van het vertrouwen in politiek en bestuur. Transparantie naar de raad en de samenleving is daarom van het grootste belang. De onderzoekscommissie moet onafhankelijk en zelfstandig kunnen handelen en beslissen binnen de door de raad gestelde kaders. Het Presidium heeft een niet-openbaar karakter. Het is dus ongewenst het Presidium, naast een verbindende rol richting de gehele raad, in beslotenheid invloed te laten hebben op het opstellen van een plan van aanpak, het onderzoeksprotocol, de onderzoeksvragen en aanpassing van de omschrijving van het onderwerp van het onderzoek.
  Amendement 5 
   
 5. Niet-openbare informatie en argumentatie
  Als het college meent dat informatie niet openbaar moet blijven, dan willen wij dat het college dat in het openbaar met redenen omkleed. Op deze wijze kunnen wij de denkstappen goed volgen en onze controlerende taak goed uitvoeren.
  Amendement 6 
   
 6. Interviews
  Bij een onderzoek horen vanzelfsprekend interviews met betrokkenen. Het verslag daarvan, of het nou besluitenlijsten of verslagen zijn, behoren door beide partijen herkenbaar te zijn. De raad spreekt uit een onafhankelijke en eerlijke rapportage over het verloop van de zandkwestie te willen dat bijdraagt aan de versterking van het vertrouwen in politiek en bestuur. Gespreksverslagen moeten daarom door beide gesprekspartners worden geaccordeerd. En om elke mogelijke discussie achteraf te vermijden, behoort van elk interview een woordelijk verslag gemaakt te worden.
  Amendement 7


Hiermee hopen wij op een gedegen en compleet onderzoek om de gehele kwestie goed te kunnen beoordelen. 

Dank u wel. 

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake maatregelen en evaluatie Kuntzelaan

08-04-2019


Geacht College, 
 
Lokaal Belang heeft op zaterdag 6 april met schrik kennisgenomen van een ongeval op de Burg. Kuntzelaan t.h.v. de oversteek Nieuwstraat, waarbij een jonge fietser aangereden werd, daarbij gewond raakte en door ambulancepersoneel behandeld is. Wij zijn opgelucht dat bij navraag bleek dat het met het jongetje goed gekomen is. Naar aanleiding van dit voorval stelt de fractie van Lokaal Belang, op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, schriftelijke vragen aangaande maatregelen en evaluatie van de Burg. Kuntzelaan.  

Woensdag 3 april is in de commissie samenleving de memo Besluit B&W inzake Verkeersveiligheid Burg. Kuntzelaan behandeld. Deze memo bevat een analyse van de oversteek bij de Nieuwstraat “waaruit blijkt dat er sprake is van verkeersonveiligheid in deze situatie. De combinatie van de vormgeving van de oversteek, de snelheid en de intensiteit van het verkeer zorgen ervoor dat er regelmatig te weinig tijd is om naderend verkeer waar te nemen en te anticiperen. Hierdoor komt het voor dat automobilisten op het laatste moment hard moeten remmen en ook dat er geen voorrang wordt verleend aan fietsers en voetgangers, die daardoor soms flink moeten remmen. Er gebeuren regelmatig bijna-ongevallen op deze oversteek.” (Pag.19)

Een conclusie die naar de mening van Lokaal Belang de urgentie onderstreept dat er snel doeltreffende maatregelen getroffen dienen te worden. In augustus 2018 al, heeft Lokaal Belang, naar aanleiding van aanhoudende signalen uit de samenleving, het college verzocht per direct maatregelen toe te passen en expliciet om verkeerslichten bij de Nieuwstraat te overwegen. Nu, we zijn inmiddels 7 ½ maand verder, kiest het college slechts voor een aantal eenvoudige maatregelen gericht op snelheid terugdringen en het ‘irritant’ maken voor autoverkeer en het weren van fietsverkeer vanuit de Schaepsmarkt. Deze laatste ingreep moet zelfs nog nader uitgewerkt worden. In de commissie werd aanvullend de optie om een flitspaal aan te vragen als kansrijk naar voren gebracht. Wij merken tot onze teleurstelling op dat met een flitspaal actief het signaal wordt afgegeven dat de oorzaak vooral bij automobilisten ligt, terwijl uit de analyse duidelijk wordt dat gedrag/snelheid van fietsers en de inrichting ook een belangrijke rol spelen.

Lokaal Belang is van mening dat de voorgestelde maatregelen volstrekt onvoldoende zijn om deze complexe en gevaarlijke verkeerssituatie echt veiliger te maken. De focus in de maatregelen ligt te veel op het terugbrengen van de snelheid van autoverkeer naar de gewenste snelheid van 30km/u of lager, terwijl het echte probleem onzes inziens daarmee niet wordt aangepakt. De situatie is onoverzichtelijk, fietsers naderen de oversteek uit diverse richtingen, zijn onvoorspelbaar in gedrag en snelheid waarmee ze de oversteek oprijden. (‘Voertuigen moeten eigenlijk voor het zebrapad en fietsoversteek stil staan. Vanuit hier oprijden geeft het hen meer overzicht’ pag.13). Kortom, er gebeurt te veel tegelijk wat het moeilijk maakt voor zowel automobilisten als fietsers om hierop tijdig te anticiperen. 

Deze ongewenste langlopende kwestie kan wat Lokaal Belang betreft geen langer uitstel meer hebben. Elke dag staan inwoners, jong en oud, bloot aan deze gevaarlijke verkeerssituaties. Elke dag uitstel vindt LB een dag teveel. Wij willen daarom verdergaande maatregelen en een voortvarend doorpakken op dit ‘hoofdpijndossier’.  De facebookberichten en indringende persoonlijke reacties/mails van inwoners van o.a. de afgelopen dagen aan ons adres, ondersteunen ons hierin. Helaas waren er afgelopen week weer 2 ongevallen met letsel op de Kuntzelaan o.a. op de bewuste oversteek bij de Nieuwstraat. Wij vinden dat het zo niet langer kan en dringen aan tot spoed om de verkeersveiligheid echt te verbeteren. In het belang van onze inwoners; jong, oud, voetgangers, fietsers en automobilisten. 
 

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Is het college op de hoogte van 2 recente ongevallen (aanrijdingen met letsel) op fietsoversteekplaatsen op de Kuntzelaan, te weten op maandag 1 april en zaterdag 6 april?
   
 2. Het is een feit dat er regelmatig bijna-ongevallen en helaas ook ongevallen gebeuren op de oversteekplaatsen. Is het college het met ons eens dat o.a. op basis van de conclusie in de genoemde memo (alinea 2) het verbeteren van deze verkeersonveilige situatie prioriteit nr. 1 behoort te zijn waarbij overwogen moet worden andere, minder dringende verkeersprojecten te temporiseren ten behoeve van een versnelde aanpak van de Kuntzelaan?  Zo nee, waarom niet? 
   
 3. De voorgestelde maatregelen richten zich vooral op het reduceren van snelheid van de automobilisten (handhaving, snelheidsdisplays, mobiele drempels en in later stadium wellicht een flitspaal), waarmee het college actief het signaal afgeeft dat de onveiligheid met name door automobilisten veroorzaakt wordt.  
  a. Is het college zich ervan bewust dat door deze geplande maatregelen de automobilist als veroorzaker wordt aangewezen?
  Hoe ziet het college dit?
  b. Lokaal Belang vindt dit ongewenst, want ook fietsers tonen verkeersgedrag dat bijdraagt aan verkeersonveiligheid.
  Erkent het college dat?
  c. Erkent het college dat zowel automobilist als fietser evenveel verantwoordelijk zijn? Zo nee, waarom niet?
  d. Is het college bereid maatregelen toe te passen die daar (3c) invulling aan geven en de voorgestelde maatregelen te heroverwegen? Zo ja, op welke wijze en wanneer? Zo nee, waarom niet?
  e. Erkent het college dat de Kuntzelaan zowel voor auto’s (en hulpdiensten en busvervoer) als voor fietsers goed toegankelijk en berijdbaar moet blijven? Zo nee, waarom niet?
   
 4. De conclusie/aanbeveling eindigt op pag.19 met de opmerking: ‘Mocht de hoeveelheid verkeer gelijk blijven aan de huidige intensiteit, dan wordt aanbevolen om de mogelijkheden voor het toepassen van verkeerslichten nader uit te werken of om te overwegen om de voorrangsregelingen om te draaien en de Burgemeester Kuntzelaan als gebiedsontsluitingsweg te categoriseren’
  a. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk verkeerstellingen te doen en deze te delen met de raad?
  b. Met een VRI is de verkeerssituatie en dus ook wie wanneer voorrang heeft, voor iedereen zowel fietsers, voetgangers als automobilisten overzichtelijk en duidelijk. Is het college het hiermee eens?
  c. Lokaal Belang vindt dat duidelijkheid in de verkeerssituatie een groot deel van de verkeersonveiligheid kan oplossen. Is het college dat met ons eens? Zo nee, waarom niet?
  d. Lokaal Belang ziet graag dat de optie ‘toepassen van verkeerslichten’ wordt uitgevoerd. Is het college bereid om z.s.m. tijdelijke noodverkeerslichten (bij oversteek t.h.v. de Nieuwstraat) te plaatsen met als inzet permanente plaatsing?  
  Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?  
  Indien nodig, is het college ertoe bereid om een nadere uitwerking met spoed te starten?
   
 5.  De evaluatie voor de gehele Kuntzelaan stond gepland voor juni maar wordt, zeer tegen de wens van Lokaal Belang in, verschoven naar september. Lokaal Belang kan niet begrijpen dat we tot september moeten wachten. Hiermee wordt het hele proces vertraagd, dus ook m.b.t. de beoordeling van het andere deel van de Kuntzelaan. De samenleving wacht al veel te lang.  Ook op dat andere gedeelte hebben de veiligheid op de oversteekplaats bij Wilhelminastraat/Langstraat en de verlichting bij het zebrapad bij de Albert Heijn onze zorg. Is het college bereid de evaluatie van zowel de oversteek t.h.v. de Nieuwstraat als van het overige deel van de Kuntzelaan zo snel mogelijk uit te voeren, doch uiterlijk eind mei? Zo nee, waarom niet?
   

Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh 

Lees verder

Artikel Barneveldse Krant: 'Advies: geen zand onder speeltoestellen'

06-04-2019


Tijdens de rondvraag in de commissievergadering van 3 april heeft ons raadslid Jan Willem van den Born aan de wethouder gevraagd of de gemeente gebruik van zand bij de herinrichting van de speelplek aan de Slotstraat wil heroverwegen. Dit naar aanleiding van het advies van onze fractieassistent Paul Overgaauw (dierenarts/parasitoloog).

Lees verder onderstaand krantenartikel.

Lees verder

Schriftelijke vragen kapvergunningen, vervolgtraject, communicatie, bomen

01-04-2019


Geacht College, 

 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang een eerste serie schriftelijke vragen aangaande aanvragen kapvergunningen, het vervolgtraject, vergunningsverlening en de communicatie naar inwoners. Binnenkort volgt een tweede serie. 

1. Inleiding
Lokaal Belang neemt, helaas, regelmatig kennis van berichten over bomenkap; van vergunningaanvragen bij de gemeente en kapmeldingen bij de Provincie. Lokaal Belang hecht buitengewoon veel waarde aan bomen, ons ‘groene kapitaal’. Heel veel inwoners en toeristen genieten van deze natuurpracht. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem en dus ook de biodiversiteit. Bomen hebben ook een enorme capaciteit in de opname van CO2. In de huidige klimaatdiscussie al helemaal relevant. Wij maken ons zorgen over deze, soms massale, bomenkap, maar daarnaast ook over het meldingssysteem en de wijze van communiceren; met die naar inwoners in het bijzonder. Vele reacties vanuit de samenleving laten in ieder geval zien hoezeer ook de samenleving hecht aan groen en bomen. De uitzending van ‘De Monitor’ van gisteren en de uitzending van Nieuwsuur begin maart, tonen de ernst van de situatie in ons land aan. De centrale vraag is nu: worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd? Wij hebben daar grote twijfels over.


2. Algemene werkwijze en communicatie kapaanvragen en vergunningen:
De bestaande werkwijze kapvergunningen houdt in dat de aanvragen daarvoor zeer summier vermeld staan in de ‘gemeenteberichten’ (‘Gemeente Barneveld Nieuws’ in de Barneveldse Krant) met daarbij alleen adres en aantal bomen. Welke bomen dat ter plaatse precies zijn, is niet duidelijk. Bij een aanvraag kan een inwoner ook geen bezwaar indienen. Bij de daaropvolgende verleende vergunning staat er dan nog bij (als het van toepassing is): kappen (van het aantal bomen) met herplant.  De formele publicatie van de bekendmakingen gebeurt digitaal in het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als je dan digitaal op zoek gaat op de gemeentelijke website (www.barneveld.nl/bekendmakingen) of www.officielebekendmakingen.nl vind je dezelfde summiere informatie, niets meer en niets minder. Terwijl er wel naar verwezen wordt.  Vanaf het moment van een verleende vergunning, kan een inwoners pas bezwaar indienen. De wijze waarop staat onder de digitale versie. In deze bekendmaking staat o.a.:  ‘Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.’  Dat betekent dus dat de bomen gedurende de periode van het indienen van een bezwaar en het beoordelen van het bezwaar, gewoon gekapt kunnen worden. Wat is het bezwaar van inwoners dan nog waard? Het indienen van een ‘voorlopige voorziening’ is voor een inwoner geen sinecure. Het wordt met deze werkwijze inwoners erg moeilijk gemaakt daadwerkelijk een bomenkap tegen te houden. Nog los van het bezwaar op de vergunning zelf. 


3. Het vervolgtraject  
Hierin vallen een aantal zaken op:
Enkele voorbeelden:

 • Schoonengweg 6, Voorthuizen, 45 bomen
  In eerste instantie (21 december 2018) was er een aanvraag omgevingsvergunning voor kap van 45 bomen ingediend. Op 31 januari stond de vermelding ‘Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure, Schoonengweg 6 Voorthuizen, kappen 45 bomen´ in de gemeenteberichten. Lokaal Belang heeft bij de gemeente nagevraagd wat dat betekende. Op 8 februari kregen wij de uitleg dat de omgevingsvergunning voor de 45 bomen bij een (bestemmings-)plan voor Schoonengweg 6 hoorde, maar dat voor kap van meer dan 20 bomen in het buitengebied er melding bij de provincie gedaan moest worden op grond van de Wet Natuurbescherming, in plaats van een aanvraag bij de gemeente. Of die melding inmiddels bij de Provincie was gedaan, was onbekend. De procedure is dat bij geen reactie vanuit de Provincie de indiener na 6 weken mag gaan kappen. Lokaal Belang vindt dit geen goede zaak. Want: Hoe goed wordt dit dan beoordeeld? Wat en hoe krijgen omwonenden hier dan iets over te zien en wat kunnen zij daar nog mee? Wie publiceert dat en waar?  En in hoeverre houdt de gemeente zicht op wat er verder mee gebeurt? 
   
 • ​Lunterseweg, Barneveld, 8 bomen
  De Lunterseweg is van enige lengte en er staan op meerdere plekken bomenrijen. Het is voor inwoners niet duidelijk om welke bomen het precies gaat en wat de reden van kap is. Op deze wijze kunnen inwoners zich geen goed beeld scheppen van de situatie en in een later stadium, na vergunningverlening, niet onderbouwd een bezwaar indienen. Dus, waar gaat het precies om en wat kunnen inwoners nog?
   
 • Tolnegenweg 65, Voorthuizen, 22 bomen
  Bij dit bericht wordt aangegeven dat er geen vergunningsplicht is. Maar is hier wel een melding verplicht? Gaat dit proces verder en hoe dan; wat kunnen inwoners hiermee? Dat is hier geheel onduidelijk.
   
 • Verbindingsweg 17, Voorthuizen, 28 bomen
  Hier wordt aangegeven dat de aanvraag is ingetrokken. Maar is daarmee het gehele proces van de baan? Of valt deze aanvraag onder een andere regeling, bijvoorbeeld die van de Wet Natuurbescherming waarbij er een melding bij de Provincie gedaan moet worden? Voor inwoners is dit onduidelijk waardoor zij er niets mee kunnen.
   
 • Espeterweg, Barneveld, 2 bomen
  Op 6 september is de kapaanvraag gedaan. Op 20 september vond vergunningverlening plaats. Om welke bomen gaat het precies gaat en wat is de reden van kap? Daarnaast lezen wij dat bezwaar maken geen ‘schorsende werking' op de kap heeft. Inwoners hebben bijna geen redelijke kans meer iets tegen deze kap te doen.


4. Lokaal Belang constateert helaas het volgende:

 • Uit deze publicaties is het voor inwoners volstrekt onduidelijk wat er aan de hand is aangezien de informatie zeer summier is.
 • Door de formulering van de publicaties, ‘Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘, kan bij inwoners zelfs de suggestie gewekt worden dat een aanvraag ingetrokken is of ‘on hold’ staat. Inwoners worden hiermee op het verkeerde been gezet.
 • In publicaties is niet direct te zien of er een relatie is met een eerdere aanvraag, soms zelfs van vele maanden eerder. Inwoners kunnen zich hierdoor geen goed beeld scheppen van de situatie.  
 • Door deze manier van communiceren en publiceren, verdwijnen kapaanvragen bij de inwoners in onze gemeente uit beeld. Inwoners zijn daardoor logischerwijs niet meer alert op ontwikkelingen.
 • Als de gemeente/indiener bij een melding naar de Provincie na 6 weken wachten niets hoort, dan mag er gekapt worden. Geen inwoner die dit doorheeft. Erger nog, voor inwoners is er zelfs geen mogelijkheid tot bezwaar. Het gevolg is hier onherroepelijke kap van bomen, het groene kapitaal en daarmee het verdwijnen van groen.
 • Bij doorklikken op ‘berichten over uw buurt’ of op berichten op de website ‘Overheid.nl’ (de officiële publicaties) is er geen extra informatie te vinden. Dat laatste geldt voor alle kapvergunningen.  
 • De motivatie/reden voor de kapaanvraag mist. Inwoners kunnen daardoor niet of heel moeizaam betrokken blijven bij ontwikkelingen in hun leefomgeving en begrijpen wat de reden is voor de ingreep in hun omgeving.
 • Na verlening van een kapvergunning, is het voor inwoners heel moeilijk om de daadwerkelijke kap nog tegen te houden. Het risico bestaat dat bomen al gekapt zijn voordat het bezwaar überhaupt is behandeld. Indienen van bezwaren lijkt hiermee een lege huls.  
 • Het aanvragen van een voorlopige voorziening is logischerwijs een drempel waarmee het inwoners moeilijk gemaakt wordt daadwerkelijk iets voor hun omgeving en dus het groene kapitaal, te kunnen betekenen. Er wordt, onterecht, uitgegaan van de kennis, kunde, financiële middelen en durf van inwoners om een voorlopige voorziening aan te vragen.
 • De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Bij door derden of door de gemeente zelf gewenste bomenkap, voor bomen buiten de bebouwde kom, met 21 of meer bomen op een rij en/of een bos met een oppervlakte van 10 of meer are, is de Provincie het bevoegd gezag. De gemeente/indiener hoeft slechts een melding te doen. Het meldingssysteem en de communicatie hierbij door de gemeente, is echter voor inwoners onduidelijk, niet pro-actief en niet transparant. Immers, worden deze meldingen wel gepubliceerd? Bovendien is het voor inwoners (praktisch) onmogelijk bezwaar in te dienen met alle gevolgen van dien: Bomenkap, verlies van groen, gevolgen voor waterhuishouding, het ecosysteem/biodiversiteit. 


Wij stellen de volgende vragen:

 1. Worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd?
 2. Wat is het bezwaar van inwoners waard?
 3. Graag een reactie van het college op bovengestelde voorbeelden (par. 3) en constateringen (par. 4).
 4. Is het college het met ons eens dat bovengenoemd systeem (van aanvragen, vergunningen, meldingen en communicatie) in het licht van deze tijd én door het college zelf uitgesproken wens tot transparantie, goede communicatie, participatie en de zorg voor het groen in de samenleving, verouderd is en dus ongewenst? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college bereid dit systeem zo spoedig mogelijk, concreet en toereikend aan te passen? Dat wil zeggen: 
  a. Duidelijke, adequate vermeldingen op de websites www.barneveld.nl/bekendmakingen en www.officielebekendmakingen.nl: reden aanvraag, duidelijke adressering, duidelijkheid over bedoelde bomen, bijbehorende tekening.
  b. Duidelijke vermelding van aanvragen en vergunningverlening in de krant.
  c. Duidelijke, adequate vergunningverlening: zie vermeldingen (a,b) + respecteren van bezwaartermijn van 6 weken (dus geen kap tijdens deze 6 weken en de behandeling van het bezwaar). 
  d. Meer uitleg over de mogelijkheden van inwoners tot bezwaar dan wel voorlopige voorziening? 
  e. Met betrekking tot dit laatste (voorlopige voorziening) is Lokaal Belang van mening dat deze eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Is het college het daarmee eens? Zo nee, waarom niet? 
 6. Heeft het college zicht op alle kapmeldingen in het buitengebied die bij de Provincie worden ingediend? Hoe worden inwoners over dergelijke meldingen in hun woonomgeving geïnformeerd? Waar worden deze meldingen gepubliceerd en kunnen deze worden meegenomen in de gemeenteberichten?
 7. Ondersteunt het college de beleidswens van Lokaal Belang ‘Geen bomenkap, tenzij…’ (zwaarwegende redenen, bv veiligheid)?
  Zo nee, waarom niet?
  Is het college bereid om zowel binnen- als buiten de bebouwde kom te allen tijde te zoeken naar creatieve oplossingen om bomen te behouden (daar waar de gemeente erover gaat)?  
  Zo nee, waarom niet? 
   

Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh 

 

Bijlage 1: Bronnen
Bijlage 2: Gemeenteberichten m.b.t. Schoonengweg 6, Voorthuizen 

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande de aanleg van speelplek Mr. Troelstralaan

26-03-2019


Geacht College, 
 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de aanleg van speelplek 231 aan de Mr. Troelstralaan. 

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van het Facebookbericht van de gemeente Barneveld d.d. vrijdag 22 maart betreffende 2 speelplekken. In het bericht wordt gemeld dat de aanleg van deze speelplekken vanwege het natte weer vertraging heeft opgelopen. Vervolgens wordt er door een bezorgde bewoner gevraagd ‘of er ook een hekwerk komt voor de speeltuin aan de Mr. Troelstralaan’. Het antwoord van de gemeente is negatief, ‘er is geen hek gepland bij deze speelplek’. Met daarbij de opmerking dat het een speelplek voor kinderen vanaf 8 jaar is. Echter, op de kaart ontwikkeling speelplekken staat aangegeven dat deze speelplek aan de Mr. Troelstralaan bedoeld is voor jongere kinderen, basisschooljeugd (die is 4 jaar of ouder) en jongeren. Ondanks dat de speelplek nog niet helemaal is gerealiseerd, wordt er al volop door kinderen gespeeld. Wij en bewoners van de wijk hebben geconstateerd dat er ook jonge kinderen (< 8 jr.) spelen, zonder begeleiding van hun ouders. Terecht volgen er onder het Facebookbericht nog meer vragen/opmerkingen van bezorgde bewoners over de veiligheid van de spelende kinderen gezien de ligging naast een wijkontsluitingsweg. Wij begrijpen deze zorgen. Op dit moment kunnen auto’s met 50 km per uur en fietsers op enkele meters langs de speelplek heen rijden. Bovendien is er sprake van vrachtverkeer via een uitrit tegenover de speelplek. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat kinderen een veilige, goed te bereiken speelplek hebben. 
 

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Is er bij de planvorming rekening gehouden met de verkeerssituatie op deze locatie (snelheid verkeer, verkeersdrukte, geen gemarkeerde voetgangers-oversteekplekken, kans dat kinderen de weg oprennen in hun spel)? Zoja, wat waren de conclusies? 
 2. Is het college bereid om de verkeerssituatie rond de speeltuin opnieuw onder de loep te nemen en maatregelen te treffen om de veiligheid voor de kinderen te bevorderen
  a. Is het college bereid om alsnog én spoedig een hekwerk of een sterke ondoordringbare heg tussen de speelplek en de weg te plaatsen? Een goede afscherming van de openbare weg vinden wij zeer wenselijk.
  b. Vooral de oversteekplaats net voor de bocht/T-splitsing met de Oostlaan baart ons zorgen. Dit is geen duidelijk aangegeven oversteekplaats, waarbij bovendien menging van voetgangers en fietsers die naar het zwembad gaan. Is hier verbetering mogelijk zodat kinderen veilig kunnen oversteken? 
 3. Voor welke doelgroep wordt deze speelplek uiteindelijk gerealiseerd? Uw berichtgeving/communicatie en planvorming komen niet met elkaar overeen en vinden wij dus onduidelijk. Hoe kan dit? Op de tekening ‘bijlage III bij analyse speelruimte’ uit 2016 staat bijvoorbeeld als oorspronkelijke doelgroep: jongeren 12-18.
 4. In hoeverre is er in het ontwerp aandacht besteed aan het uitgangspunt om inclusief spelen mogelijk te maken (voor kinderen met een beperking)?
 5. Hoe is het in algemene zin gesteld met de planvorming in het speelruimtebeleidsplan in het kader van doelgroepen en verkeersveiligheid?  


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Marleen Blankenburgh 
Maurice Marsman

Lees verder

Persbericht: Reclame-uiting

12-03-2019


De Fractie van Lokaal Belang heeft met schrik kennisgenomen van het nieuwsbericht dat de SGP (de Provinciale Statenfractie in samenwerking met de Barneveldse raadsfractie) bezwaar maakt tegen reclameposters met daarop twee zoenende vrouwen. 
 
Voor Lokaal Belang is gelijkwaardigheid tussen alle mensen en het recht hebben op gelijke behandeling volgens artikel 1 van de Grondwet, heel erg belangrijk. Vrijheid van meningsuiting is dat ook, met uitzondering van (het oproepen tot) haat en geweld jegens anderen.  
 
Dat is ook de reden dat Lokaal Belang voor de motie van de regenboogvlag stemde, ondanks het feit dat wij de acceptatie en respect naar de LHBT-gemeenschap alle 365 dagen per jaar willen zien. De SGP-raadsfractie sprak in haar bijdrage over deze vlag over “het niet willen afschrijven van mensen, polarisatie voorkomen en vooral in gesprek blijven over dit onderwerp”. Dat vonden wij toen goede woorden.
Op hetzelfde moment heeft deze zelfde SGP-raadsfractie vragen gesteld over reclameposters waarop zoenende vrouwen te zien zijn. De fractie van Lokaal Belang vindt het verdrietig en kwetsend te moeten ervaren dat de gesproken woorden in tegenspraak zijn met het feitelijke handelen door de SGP. Op deze wijze vindt namelijk juist wel polarisatie plaats en de kans op gesprek wordt hiermee danig verkleind. Ook wordt hiermee een negatief signaal afgegeven over, in dit geval, lesbische vrouwen.  
 
De Statenfractie van de SGP is door de Barneveldse SGP-fractie benaderd en de Statenfractie heeft toen vragen gesteld. Deze vragen komen neer op het verzoek om “kaders te stellen om dergelijke aanstootgevende reclame te voorkomen en op korte termijn maatregelen te nemen de posters te verwijderen”. Naast bovenstaande vraagt de SGP op deze wijze een neutraal overheidsorgaan in te grijpen in reclame-uitingen die vallen onder het recht op vrije meningsuiting. Daarmee vraagt de SGP tevens dat de Provincie stelling neemt over een bepaalde geaardheid en de levenswijze die daarbij hoort. Dat vindt Lokaal Belang een kwalijke zaak. De overheid behoort iedere burger tenslotte neutraal te behandelen. 
 
Inmiddels hebben ook de landelijke media berichten over deze kwestie geplaatst. Op deze wijze komt de gemeente Barneveld weer negatief in het nieuws als zijnde een intolerante gemeente die een andere geaardheid en levenswijze dan de heteroseksuele, niet accepteert. Een gemeente waar je niet mag zijn wie je bent, een gemeente waar mensen wel worden afgeschreven. Uiterst pijnlijk.  Alle goede bedoelingen met het evenementenstimuleringsbeleid en dorpspromotie krijgen hierdoor overigens ook weer een klap, maar dat is slechts een bijzaak. 
 
Al met al vraagt de fractie van Lokaal Belang het gemeentebestuur, de coalitie van SGP, Pro98, CU en het CDA, openlijk afstand te nemen van de gestelde vragen door de Statenfractie van de SGP. Daarnaast vraagt de fractie van Lokaal Belang openlijk en expliciet te benadrukken dat in de gemeente Barneveld met ruim 58.000 inwoners iedereen welkom is, je mag zijn wie je bent, je gelijkwaardig behandeld wordt en dat wij een tolerante samenleving zijn waar wij niet polariseren, maar samenleven en respecteren. 
 
De fractie van Lokaal Belang distantieert zich volledig van de gestelde vragen en de gedane verzoeken. Bij Lokaal Belang is iedereen gelijkwaardig en is integer handelen naar de medemens het fundament. 

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake kortetermijnmaatregelen bocht A1A30

11-03-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande kortetermijnmaatregelen in de bocht van de A1 naar de A30. 

Lokaal Belang heeft op 10 én 11 maart kennisgenomen van opnieuw ongevallen in de inmiddels beruchte bocht A1/A30, waar met regelmaat auto’s tegen de betonnen vangrail stranden. Met als gevolg blikschade, soms vallen er gewonden en/of ontstaan er files. Gisteren vloog de betreffende auto zelfs over de betonnen vangrail en belandde op de andere rijbaan. De inzittenden bleven volgens 112Barneveld.nl, gelukkig, ongedeerd. 

Voor Lokaal Belang is verkeersveiligheid en goede doorstroming op wegen in onze gemeente, ook op provinciale en rijkswegen, zeer belangrijk. Lokaal Belang maakt zich al langer zorgen over de veiligheid op dit weggedeelte. Wij erkennen dat weggedrag ook een rol speelt. Echter, als het zoals in deze bocht opvallend vaak misgaat, wil Lokaal Belang graag dat ernaar gestreefd wordt de verkeerssituatie zo snel mogelijk te verbeteren, desnoods met tijdelijke maatregelen om de kans op ongelukken te verminderen. Op 15 januari jl. in de commissie bestuur bij de behandeling van de Verkeersveiligheidsmonitor 2017, hebben wij daarom aandacht gevraagd voor deze bocht. Wij hebben daarbij de suggestie aangedragen rood/witte pijlen of knipperpijlen toe te passen om te attenderen op de betreffende bocht en de betonnen wand, vooral met het oog op automobilisten die onbekend zijn met deze krappe bocht. Het gaat immers nog jaren duren totdat er met de herinrichting van het knooppunt een structurele oplossing komt. 


Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Is het college bekend met het feit dat er sinds 15 januari meerdere ongevallen op deze locatie hebben plaatsgevonden?
 2. In de Barneveldse Krant van 19 januari jl. lazen we de reactie van de woordvoerder bij Rijkswaterstaat, Jenneke Blok, die de problematiek van deze bocht erkent (“dit is een rare, vooral ook krappe bocht”). De reactie eindigt met “is er vanuit bijvoorbeeld de gemeente Barneveld of de provincie Gelderland draagvlak om sneller extra maatregelen te treffen, dan staan we daar open voor en willen we graag met een verkeerskundige kijken wát we dan het best kunnen doen.'' 
  - Bent u ingegaan op de uitnodiging van Rijkswaterstaat ‘om te kijken wát we dan het best kunnen doen’?  
  - Zo ja, tot welke conclusies en acties heeft dit overleg geleid? Zo nee, waarom niet?
  - Wat is de laatste stand van zaken? 
 3. Heeft het college ons idee ‘roodwitte of knipperende pijlen op de betonnen wand’ als optie doorgespeeld naar Rijkswaterstaat? Hoe is op dit idee gereageerd?
 4. Lokaal Belang ziet graag dat er op zeer korte termijn maatregelen worden getroffen om de situatie te verbeteren en ongevallen in de toekomst te voorkomen. Is het college ertoe bereid zich hiervoor in te (blijven) spannen? 
 5. Uit onlangs gepubliceerde cijfers van Stichting Incident Management Nederland bleek dat het gedeelte van de A1 ter hoogte van de afrit A30 bij Barneveld op de tweede plek staat in de lijst van gevaarlijkste stukken snelweg in Nederland. Meer drukte op de uitvoegstrook en een spitstrook die direct na de afslag ophoudt worden hiervoor als reden genoemd (zie Barneveldse Krant 27-01-2019). 
  - Is over deze resultaten contact geweest met Rijkswaterstaat?
  - Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen? Zo ja, tot welke conclusies heeft dit overleg geleid?


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh 

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande glasvezel in het Buitengebied

06-03-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande glasvezel in het Buitengebied. 

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de problemen met de aanleg en aansluiting van glasvezel in het buitengebied van Stroe. Lokaal Belang beschouwt een goed functionerend internet als een primaire behoefte (conform de nutsvoorzieningen). Zeker voor ondernemers is deze voorziening van levensbelang. Grote dossiers en/of grote hoeveelheden data moeten vlot verstuurd en ontvangen kunnen worden. Ook voor particulieren; denk bijvoorbeeld aan schoolgaande en studerende kinderen, erg belangrijk. Lokaal Belang wil dat binnen 4 jaar alle kernen en het gehele buitengebied van onze gemeente voorzien zijn van glasvezel en is daarom blij dat er eindelijk gewerkt wordt aan de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Barneveld.  

Zo ook in Stroe. Helaas hebben ons van bedrijven en particulieren in een deel van Stroe klachten bereikt over het almaar uitblijven van de aansluiting van glasvezel. Half 2017 hebben particulieren en ondernemers in diverse buitengebieden van onze gemeente (Stroe, Kootwijkerbroek, Kootwijk, Garderen, Zwartebroek, Terschuur) overeenkomsten gesloten met Glasvezel Buitenaf. In de gehele periode is voor de eerste 3 dorpen steeds sprake geweest van en een belofte gedaan van de uiterlijke aansluittermijn eind 2018. Helaas is dit nog steeds niet het geval voor (een deel van) Stroe. 

Het verhaal is dat er op een deel van het tracé asbest in de grond zit (gebied tussen Ravenweg en Stroeërweg). Voordat verder gegaan kan worden met de aanleg, moet de grond gesaneerd worden of moet er worden gekozen voor een ander tracé. De aannemer NKM heeft al sinds januari kennis van deze vervuiling. Het werk ligt stil, er gebeurt op het oog niets. De gemeente geeft aan dat de aannemer de grond moet saneren, de aannemer zegt dat de gemeente de grond moet saneren. Inwoners en ondernemers horen van Glasvezel Buitenaf en NKM al een tijd dat zij een brief zouden krijgen, maar dat is tot op heden nog steeds niet het geval. Oftewel, inwoners en ondernemers worden de dupe van een kwestie waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn. De frustratie van hen is begrijpelijk temeer omdat zij al zo lang wachten op een basisvoorziening die voor zovelen al zo gewoon is. 
 
Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college ermee bekend dat aanleg van glasvezel in het buitengebied van Stroe vertraging heeft opgelopen?
 2. Van wie is het stuk grond waarin de vervuiling zit?  
 3. Wie moet volgens het college de grond saneren en op basis van welke wet/regel?
 4. Hoe kijkt het college aan tegen het vermeende verschil van inzicht tussen de aannemer en de gemeente met betrekking tot de sanering van de grond?
 5. Los van dat er sprake is van de aanleg van glasvezel, hoe komt het dat er asbest in de grond zit en is het schadelijk voor mens, flora en fauna?
 6. Op welke wijze kan het college haar invloed uitoefenen om dit project z.s.m. vlot te trekken?
 7. Stel, de aannemer kiest voor een ander tracé, is het college bereid te bekijken of, hoe en door wie het stuk grond alsnog gesaneerd kan worden? Los van wie hiervoor verantwoordelijk is.
 8. Hoe loopt de aanleg van glasvezel voor inwoners en ondernemers in (het buitengebied) van Garderen, Voorthuizen, Zwartebroek en Terschuur? Wanneer kunnen zij van de aansluiting op glasvezel gaan genieten? Mochten hier ook problemen zijn, bent u bereid ons middels een memo op de hoogte te stellen van de situatie en het plan van aanpak?
 9. Hoe zijn in algemene zin de ontwikkelingen met de aanleg van glasvezel en de 2 miljoen euro die voor de stimulering daarvan gereserveerd is? Zijn er nog gebieden waar dit geld ingezet kan worden? 

 
Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken, Fractievoorzitter 

Lees verder

Wob-verzoek correspondentie ‘grondtoepassingen’

20-02-2019


Aan: Gemeente Barneveld, college van B&W
Van: Fractie Lokaal Belang Betreft: Wob-verzoek correspondentie ‘grondtoepassingen’  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De fractie van Lokaal Belang vindt het van groot belang de controlerende taak van de raad grondig vorm te geven. Daarvoor is het nodig dat essentiële informatie compleet is en bekend is bij de raad. In het dossier ‘grondtoepassingen’ ontbreekt correspondentie (in de breedste zin van het woord) tussen en over de Firma Vink, de gemeente en andere betrokkenen zoals de provincie, de omgevingsdienst, de GGD en het OM, als het gaat om deze kwestie met vergunningen, toezicht en handhaving in het bijzonder. 
 
Op 9 januari jl. schreven wij nog het volgende:
“Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om te wijzen op een eerder verzoek van Lokaal Belang om het hele dossier ‘Vink’ vanaf 1-1-2015. Dat houdt in: alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, omgevingsdiensten, de GGD, het OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus ook e-mails, gespreksverslagen, notities en notulen. Wij gaan ervan uit dat het hiervoor niet nodig zal zijn opnieuw een Wob-verzoek in te dienen.”  
 
In november 2018 vroegen wij al informatie van deze strekking op via ‘technische vragen’, welke wij gespecificeerd hebben op 4 december 2018. Op 5 februari jl. werd ons verzocht ons verzoek nogmaals te specificeren. Wij zijn op dit verzoek ingegaan en schreven:
“Lokaal Belang wil graag het hele dossier ‘Vink’ m.b.t. de ‘grondtoepassingen’ waar nu de crisis over gaat, ontvangen vanaf 2015 (dus die straten en wijken waar het zand ligt). Dat betekent alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, de omgevingsdiensten en OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus e-mails, en gespreksverslagen, notities en notulen, maar ook overeenkomsten die gesloten zijn tussen Vink en de gemeente (in de rollen als toezichthouder, handhaver en ontwikkelaar). Dit is bv. het geval geweest in april 2015.” 
 
Als reactie hierop werd onlangs gesteld dat onze vraag niet specifiek genoeg was. En:
“De raad heeft in zijn vergadering van 30 januari 2019 het presidium opdracht gegeven om de voorbereiding voor het instellen van een raadsonderzoek door een externe onderzoekscommissie op te starten. Wij zullen de in te stellen externe commissie van alle nodige documenten voorzien, die ook beschikbaar zullen komen voor de raad.” 
 
De vraag van Lokaal Belang om informatie staat los van het komende raadsonderzoek dat überhaupt eerst nog moet worden vastgesteld, qua procedure, qua inhoud, tijd etc. Verder is het nog maar de vraag wanneer het raadsonderzoek precies klaar zal zijn en de resultaten kunnen worden besproken. U geeft aan dat het college alle ‘benodigde’ informatie aan de onderzoekscommissie beschikbaar zal stellen. Echter, dat wat de onderzoekscommissie nodig zal gaan hebben, is nu nog ongewis. Daarbij hangt dit ook af van de onderzoeksvragen zelf. En die moeten dus nog worden vastgesteld. 
 
Wij hebben u de kans gegeven om alsnog positief en voortvarend op ons verzoek te reageren, maar u heeft daar geen gebruik van gemaakt. Wij constateren een herhaalde afwerende houding als het gaat om de inspanning informatie voor Lokaal Belang op te zoeken. Dat betreuren wij. Tevens betreuren wij ten zeerste dat het voor raadsleden kennelijk, opnieuw, nodig blijkt te zijn om een Wob-verzoek in te dienen om informatie boven water te krijgen. Dat zou in het kader van de actieve en volledige informatieplicht aan de raad niet nodig hoeven te zijn.  
 
De fractie van Lokaal Belang dient een Wob-verzoek in en wil hiermee zo spoedig mogelijk (tenminste een week vóór de extra raadsvergadering waarin het concept raadsonderzoek en de overige 3 lopende onderzoeken besproken worden, doch uiterlijk voor 10 april) de volgende informatie in originele staat ontvangen: 
 
Lokaal Belang wil graag het hele dossier ‘Vink’ m.b.t. de ‘grondtoepassingen’ waar nu de crisis over gaat, ontvangen vanaf 2015 (dus die straten en wijken waar het zand ligt). Dat betekent alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, de omgevingsdiensten, de GGD en OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus e-mails, en gespreksverslagen, notities en notulen, maar ook overeenkomsten die gesloten zijn tussen Vink en de gemeente (in de rollen als toezichthouder, handhaver en ontwikkelaar). Dit is bv. het geval geweest in april 2015. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Fractie Lokaal Belang 

Lees verder

Lokaal Belang telt vrachtwagens in Garderen

20-02-2019


Lokaal Belang heeft zich in haar verkiezingsprogramma uitgesproken voor een vrachtwagenverbod op doorgaand vrachtverkeer voor Garderen. De belangrijkste reden daarvoor is de leefbaarheid van Garderen. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat is er sprake van een enorme stroom vrachtwagens die vanuit alle richtingen door het centrum van Garderen rijden. ‘Meten is weten’ en daarom heeft Lokaal Belang op 12 februari van ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 18.00 uur op diverse locaties vrachtwagens geteld. En kwam daar tot de schokkende conclusie dat het nog veel erger is dan gedacht. Onlangs een aangekondigde omleiding vanuit Speuld, hetgeen die dag al leidde tot minder vrachtwagenbewegingen vanuit het noorden, zijn er maar liefst 401 vrachtwagens geteld, die door het centrum van Garderen kwamen.  Dit betekent dat er iedere anderhalve minuut een vrachtwagen door dit mooie dorp rijdt. En om een compleet beeld te krijgen en op een moment dat er geen wegomleidingen zijn, zal Lokaal Belang midden maart nogmaals een telling doen.

Wat gaat Lokaal Belang met deze tellingen doen?
Omdat niet alleen de gemeente maar ook de provincie verantwoordelijk is voor de wegen in en rond Garderen, zal Lokaal Belang met de einduitkomst in april een bezoek brengen aan de Provinciale Staten in Arnhem om de uitkomsten te delen met alle Statenleden en college van Gedeputeerde Staten. Diezelfde uitkomsten zullen ook met alle fracties en met en het college van B&W in de gemeente Barneveld gedeeld worden.

Lokaal Belang zal daarbij een oproep doen om op de kortst mogelijke termijn maatregelen te nemen om te komen tot een vrachtwagenverbod in het dorp Garderen. Lokaal Belang kondigt nu reeds aan dat zij deze telling ieder jaar zal doen en de uitkomsten ieder jaar met provincie en gemeente zal delen, net zolang totdat de Garderenen worden verlost van deze onhoudbare situatie.

Marleen Blankenburgh, woordvoerder verkeer van de fractie van Lokaal Belang: “Wij ontvangen signalen dat de drukte iedere maand toeneemt. Dit kleine dorp, de parel van de Veluwe kan deze stromen niet meer aan. Want stelt u zich eens voor dat er iedere dag over de Gasthuisstraat, in het centrum van Barneveld, meer dan 400 vrachtwagens zouden rijden? Dit kan echt niet langer wachten. Onze insteek is een vrachtwagenverbod op doorgaand vrachtverkeer in Garderen. Uiteraard maken wij een uitzondering op bestemmingsverkeer voor het bevoorraden van winkels en bedrijven in Garderen. Tijdens de eerdere recente wegafsluitingen rond Garderen (de provinciale weg N310 tussen de rotonde nabij Gasterij Zondag en die richting Uddel) hoorden wij al van inwoners hoe fijn het was zonder al dat drukke en zware verkeer. Die rust moet wat ons betreft weer terugkomen in Garderen middels een vrachtwagenverbod.”

Lokaal Belang zal medio maart met de uitslag komen van de tweede telling.

Zie ook: www.lokaal-belang.com/garderen

Lees verder

Lokaal Belang wil structurele ondersteuning van de Voedselbank

12-02-2019


De fractie van Lokaal Belang is onlangs op werkbezoek geweest bij de Voedsel- en kledingbank (hierna Voedselbank) van ‘Stichting Hulp aan Elkaar’. De fractie heeft zich laten voorlichten over de werkwijze van de Voedselbank die zo’n 100 gezinnen (dat zijn ongeveer 450 mensen, waarvan de helft kinderen) wekelijks voorziet van een uitgebreid voedselpakket. Daarna heeft de fractie een lang gesprek gehad met het bestuur over de achterliggende problematiek en de knelpunten waar zij mee te maken hebben. 
 
Lokaal Belang is zeer onder de indruk van de 40 vrijwilligers die zich elke week weer vol overtuiging en zeer professioneel inzetten voor die mensen in onze samenleving die het moeilijk hebben. Zonder de grote en gulle giften van o.a. de vele particulieren, ondernemers en kerken, zou het nooit mogelijk zijn om deze kwetsbare gezinnen met (jonge) kinderen wekelijks van een voedselpakket te voorzien. Wij hebben de dankbare verhalen gehoord over de gezinnen die afhankelijk zijn van deze Voedselbank. Wij hebben gehoord hoe blij vele cliënten zijn met deze noodzakelijke hulp, maar ook hoe gecompliceerd de onderliggende problematiek vaak is en hoe moeilijk het dan is voor de cliënten om zich daaraan te ontworstelen. De Voedselbank helpt ook met het tegengaan van voedselverspilling en draagt dus bij aan duurzaam gebruik van voedingsmiddelen.  
 
Gelukkig heeft de Voedselbank aan de Begoniastraat een mooie ruimte om hun werk te kunnen doen. Vele bedrijven en instellingen ondersteunen de Voedselbank met (incidentele) giften, vaak in natura.  De vrijwilligers zetten zich allemaal op vrijwillige basis in. Zonder hen zou de Voedselbank niet kunnen bestaan. Maar de Voedselbank heeft ook te maken met structurele, operationele lasten zoals gas, water, licht, elektriciteit, huur, vervoer en ICT. Ondanks het feit dat de gemeente Barneveld de Voedselbank onlangs met het laatste deel van de aanschaf van een koelwagen geholpen heeft, is van structurele hulp géén sprake. Er zijn grote verschillen in de operationele lasten van Voedselbanken in gemeenten. Dit is vaak te herleiden naar de ondersteuning die een Voedselbank al dan niet van de gemeente krijgt. Slechts 40% van de Voedselbanken ontvangt een vorm van ondersteuning door de gemeente waar de voedselbank actief is¹. Elke keer weer is het een lastige uitdaging om aan het einde van het jaar ‘rond te komen’. 
 
Lokaal Belang ziet de Voedselbank als een verlengstuk en dus onderdeel van het sociale vangnet van de gemeente. Het sociale vangnet van de gemeente is uitgebreid en Lokaal Belang heeft daar waardering voor. Toch blijven er helaas mensen voor wie dit niet afdoende is en die aangewezen zijn op deze Voedselbank. Daarom vindt Lokaal Belang dat de gemeente de Voedselbank op structureel financiële wijze zou moeten ondersteunen en pleit ervoor dat de gemeente 1/3 van de operationele kosten voor haar rekening neemt. Lokaal Belang zal daarvoor een motie vreemd aan de agenda indienen om het college op te roepen om, in de nu nog te maken Kadernota van juni a.s., structureel financiële hulp voor de Voedselbank op te nemen. Deze hulp is bedoeld om de operationele lasten van de Voedselbank gedeeltelijk te dekken. Niet alleen krijgt de Voedselbank hierdoor een steviger financiële basis en is de continuïteit op die manier beter gewaarborgd. De Voedselbank heeft daardoor ook ruimte om wat extra’s te kunnen doen voor met name de kinderen die afhankelijk zijn van deze Voedselbank. De Voedselbank kan daardoor ook incidentele tegenvallers in het voedselaanbod (beter) opvangen. Verder kan de Voedselbank een kleine buffer opbouwen om op termijn de noodzakelijke investeringen te kunnen doen ten behoeve van het voortbestaan. De gemeente Barneveld groeit als kool. Helaas is het niet ondenkbaar dat ook het aantal mensen dat gebruik moet maken van de Voedselbank, zal toenemen. Ook daarom is het belangrijk de Voedselbank op een structurele manier te ondersteunen.  
 
Lokaal Belang ziet de Voedselbank als een manier om de mensen die al in de problemen zitten, op een toegankelijke, laagdrempelige manier te helpen. Maar, wij zien ook dat er zo mogelijk iets gedaan moet worden aan de onderliggende problematiek. Lokaal Belang zal zich de komende tijd verdiepen en beraden over vervolgstappen in het voorkomen dan wel aanpakken van deze onderliggende problematiek, in de hoop dat straks minder mensen en hun kinderen, aangewezen zijn op de Voedselbank.
 
 
¹ Algemene brochure ‘Voedselbanken Nederland’, voedselbanken.nl

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande toekomst horeca in de gemeente Barneveld

05-02-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de toekomst van de horeca in de gemeente Barneveld. 

Lokaal Belang heeft met schrik kennisgenomen van het besluit van de uitbater van Club Move om zijn zaak te sluiten met name vanwege de strenge handhaving op alcoholgebruik door minderjarige bezoekers. Hij gaf aan “gaandeweg steeds meer gedwongen te worden als handhaver op te treden. Er kwamen steeds meer regeltjes bij”. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de jongeren gezellig en veilig kunnen uitgaan in onze eigen gemeente. Het voorkomt ´horecatoerisme´ naar andere gemeenten met alle risico’s van dien. De gemeente moet onze jongeren wat te bieden hebben. Lokaal Belang vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de ondernemers en hun gasten om dit uitgaan in goede banen te leiden waarbij er niet teveel overlast mag optreden. De eerder genomen maatregelen (bv horecatelefoon) ondersteunen wij en hebben tot verbetering geleid. Wij zien de laatste tijd echter een tendens waarbij steeds meer verantwoordelijkheid bij ondernemers gelegd wordt. Echter, wij vinden dat de primaire verantwoordelijkheid voor het gedrag van jongeren bij de jongeren zelf en hun ouders ligt. Wij maken ons zorgen over de toekomst van horecaondernemingen, met kroegen en cafés in het bijzonder. In dec. 2018 stelden wij daar ook al vragen over. Vele jongeren gedragen zich goed, hebben het leuk en regelen een BOB. Wij willen niet dat zij de dupe worden. 
 
Afgelopen raadsvergadering stelde de raad het ‘Actieplan terugdringen alcohol en drugs in het verkeer’ vast. Lokaal Belang was de enige partij die opkwam voor de horecaondernemers en vond dat zij serieus moeten worden genomen en dat een reële verantwoordelijkheid van ze moet worden gevraagd. Bijvoorbeeld tijdens het structurele horecaoverleg tussen de gemeente en deze horecaondernemers. De wethouder heeft Lokaal Belang niet helemaal kunnen geruststellen op dit punt, maar heeft wel aangegeven dit overleg op een goede wijze te blijven vormgeven. 
 

 1. Is het college het met ons eens dat het voor jongeren en hun ouders (en de toekomstige jongeren!), goed en fijn is als onze jongeren in onze eigen gemeente kunnen uitgaan?
 2. Bij navraag bleek dat horecaondernemers het ‘Actieplan’ helemaal niet kennen en ook niet zijn betrokken bij (het proces tot) dit Actieplan. Daar schrikken wij van. Waarom heeft het college de ondernemers niet betrokken bij de totstandkoming van dit Actieplan of tenminste op de hoogte gesteld? Tenslotte, uw college geeft aan dat u vindt dat ondernemers ook verantwoordelijk zijn. Wanneer gaat het college alsnog hierover met de horecaondernemers in overleg?
 3. Is het college het met ons eens dat teveel regeldruk en teveel verantwoordelijkheden voor horecaondernemers een ongewenst risico met zich meebrengt; namelijk dat horecaondernemers het ondernemen niet meer zien zitten en ermee stoppen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze denkt het college om te gaan met ‘regeldruk’ en het zojuist vastgestelde ‘Actieplan’?
 4. Is het college het met ons eens dat verdwijnen van horecagelegenheden kan leiden tot o.a. ‘alcoholtoerisme’ met daarbij mogelijk ernstige gevolgen zoals ongelukken?
 5. Is het college bereid op het gebied van handhaving meer accent te leggen op de ‘gebruiker’ (de jongeren) in plaats van op de ondernemer? Oftewel, ondersteun de ondernemer, en beboet de zich misdragende jongeren. Wordt er in elke gemeente van Fris Valley op dezelfde wijze gehandhaafd of is dit hier strenger?
 6. Op welke wijze denkt het college, in samenwerking met horecaondernemers, onze goedwillende jongeren een plek te kunnen blijven geven om uit te gaan?

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,  
Mijntje Pluimers, Fractievoorzitter 

Lees verder

Bijdrage Gonda Lenters NRD m.e.r. structuurvisie windenergie

31-01-2019


Voorzitter, Lokaal Belang is tegen het plaatsen van grote windturbines in de gemeente. Zij verpesten het landschap, jagen de belastingbetaler onnodig op hoge kosten omdat ze niet rendabel zijn zonder heel veel subsidie en veroorzaken heel veel overlast door geluid en slagschaduw.

We bespreken de NRD, die de opstap is naar de structuurvisie. [1] Naast het bezwaar van overlast hebben wij ook bezwaren tegen de gevolgde procedure, d.w.z. het vaststellen van een structuurvisie om het plaatsen van windturbines te faciliteren.
Aangezien wij al 3 keer [2] hebben uitgelegd welke bezwaren wij hiertegen hebben en aangezien de FUIK ook door indieners van zienswijzen is uitgelegd, benoem ik ze nu slechts kort: 1ste bezwaar is dat de Raad na vaststelling van de visie niet meer een initiatief kan tegenhouden op grond van gebrek aan draagvlak [3] en 2e bezwaar is dat burgers geen kans op succes [4] hebben als zij op grond van gevreesde overlast zich tot de bestuursrechter wenden. Immers volgens de structuurvisie en m.e.r. voldoen de locaties genoemd in de structuurvisie aan de wettelijke normen zoals inzake geluid en slagschaduw en de bestuursrechter kijkt niet naar draagvlak of politieke keuzes. Zie hiervoor ook de mail van de VNG d.d. 17-9-18. Als 3de bezwaar is daar bijgekomen dat met zo’n structuurvisie de gemeente het de provincie wel heel makkelijk maakt hier windturbines te plaatsen.
In Het advies van Hekkelman worden onze standpunten en die van het actiecomité niet besproken en deels en passant bevestigd. Zo staat bijv. in dit advies (pg 7, 1ste helft) dat de structuurvisie een middel is om te voorkomen dat inwoners met argumenten politieke invloed uitoefenen op de raad. Wij blijven daarom bij onze conclusie dat de burger straks met 3-0 achter staat. Het is zorgelijk dat de rest van de Raad dit niet kan of wil inzien.

Zowel nu als eerder zijn door de andere partijen en het college veel mooie woorden over draagvlak en participatie gezegd en geschreven. Maar iedere keer als het eropaan komt om ‘de daden bij het woord te voegen’, handelden zij hier niet naar. Mensen mogen voor de vorm meepraten en er wordt geshopt naar welgevallige input, maar echt meebeslissen is er niet bij. “Draagvlak en participatie” blijken loze woorden te zijn. Als u serieus bent over draagvlak dan houdt u een dorpsreferendum. En als u serieus bent over draagvlak laat u de locatie Zeumeren buiten het MER-onderzoek en de structuurvisie op grond van o.a. de afwegingen in de gebiedsvisie Zeumeren.

Voorzitter, het is inmiddels algemeen bekend dat de wettelijke geluidsnormen rond windturbines en de veel te kleine afstanden tot woningen de burgers onvoldoende beschermen tegen overlast. En het is triest dat het college bij de beantwoording van onze vragen deze bezwaren wegwuift. Op vele plekken in Nederland is er grote overlast, worden mensen ziek [5] en leiden zij forse financiële schade door de waardedaling [6] van hun woning. Voor de risico’s voor de gezondheid verwijs ik naar WHO okt 2018, artikel in Medisch Contact van dr. S. van Maanen, promotieonderzoek 2006 van dr. F. van Berg en GGD Fryslan. Het college stelt met verwijzing naar de brief van de staatssecretaris uit maart 2014, dat het Rijk al rekening heeft gehouden met onderzoek van dr. van den Berg. Maar in die brief [7] lezen wij dat het Rijk de bezwaren van de hand wijst en dat de geluidsnormen niet worden aangepast. Graag uitleg van het college hierover.
Het geluid, met name het laagfrequent geluid veroorzaakt bij een ashoogte van 60 m al tot 2 km overlast. En de partijen voor mij willen windturbines met ashoogte 150 m toestaan. Ik verzoek hen uit te leggen hoe zij dit rijmen met een rol van volksvertegenwoordiger.
En het college roepen wij op om een veel grotere afstand dan 4 x de ashoogte tussen woningen en windturbines aan te houden. In Beieren geldt bijvoorbeeld de H-10 regeling [8], die inhoudt dat die afstand 10x de tiphoogte van de windturbine moet zijn; ofwel 2,25 km bij een ashoogte van 150 m.

Voorzitter, wij zijn blij dat het college in de beantwoording van vraag 1a van Lokaal Belang d.d. 20-1-2019 duidelijk stelt dat ook de 35.000 bewoners in het buitengebied minimaal recht hebben op een afstand van 4x de ashoogte tot windturbines net als alle andere inwoners. Het college stelt, dat de in Bijlage XIII van de NRD voor het buitengebied (“verspreid liggende woningen”) vermelde halvering van de afstand (140, 240 en 300) tussen woningen en windturbines, alleen geldt voor bedrijfswoningen die onderdeel uitmaken van een windenergieproject en bij de inrichting daarvan horen. Maar dit is niet op te maken uit Bijlage XIII. Daar staat “verspreid liggend geluidsgevoelig object” en niet “bedrijfswoning” en daarom vragen wij de toezegging en bevestiging dat Bijlage XIII moet worden gelezen zoals verwoord in het antwoord van het college d.d. 25 / 26-1-19.

Tot slot Voorzitter.
Als het college en de andere partijen vinden dat onze inwoners overlast en wakker liggen maar moeten accepteren, dan wordt het tijd dat zij dit eerlijk zeggen. Dan weten de inwoners van de gemeente Barneveld tenminste waar ze aan toe zijn.
Het is in ieder geval niet de politieke keuze van Lokaal Belang. Duurzaamheid is niet een doel op zich, maar dient het welzijn van deze en toekomstige generaties. Daarbij past niet dat je mensen ziek en ongelukkig maakt met windturbines.
En voorzitter,  het is ook niet nodig om windturbines in onze gemeente te plaatsen, want we kunnen ook zonder windturbines voldoende duurzame energie opwekken. Verder heeft de provincie Barneveld ook niet verplicht windturbines te plaatsen.
En het klimaatakkoord spreekt voor de periode na 2020 over hernieuwbare energie op land en kent geen doelstelling voor windenergie op land. Ofwel die doelstellingen kunnen we ook met andere duurzame bronnen invullen.  

Dus geachte collega’s in de raad en college laten we stoppen met windturbines!!

 

Voetnoten:

[1] Het MER is een belangrijke bouwsteen van de structuurvisie (pg 3) van het besluit

[2] Schriftelijke vragen d.d. 25-6-18, commissie van 18-9-18, schriftelijke vragen d.d. 20-1-2019

[3] Zie de e-mail van de VNG d.d. 17-9-18: een raadsbesluit om een in het kader van een initiatief af te wijken van de structuurvisie moet goed worden onderbouwd vanuit een goede ruimtelijke ordening. Gebrek aan draagvlak is geen ruimtelijke overweging en dus geen legitieme grond om af te wijken van de structuurvisie / Rechtbank Midden Nederland d.d. 23-5-14 noemt de door de raad geweigerde medewerking om redenen van gebrek aan draagvlak onrechtmatig / Zie verder ook Infomil en de Memorie van Toelichting bij de WOR over de gebondenheid van de raad aan de structuurvisie / advies Hekkelman advocaten pg 3 bovenaan: zegt hetzelfde als door Lokaal Belang is gezegd

[4] Zie de e-mail van de VNG d.d. 17-9-18 > indien een plan voldoet aan de wettelijke eisen zal de bestuursrechter de bezwaren inzak bijv. geluid en slagschaduw van omwonenden niet honoreren

[5] GGD Friesland oa dat huidige geluidsnormen niet voldoen/ “Windmolens maken wel degelijk ziek” 22-3-18 van huisarts S van Manen in Medisch Contact (KNMG) over de gevolgen van laag frequent geluid voor het oor/gezondheid, met een oproep aan gemeenten om bij windturbines  het voorzorgsbeginsel toe te passen ( overheid kan beschermende maatregelen nemen tegen mogelijk schadelijke milieueffecten, ook als die effecten nog niet onomstotelijk wetenschappelijk zijn bewezen) / doctor F van de Berg promotie onderzoek 2006 / WHO okt 2018 omgevingsgeluid is schadelijker voor gezondheid dan gedacht; adviseert voor windturbines een absolute max norm van 45 dB dus geen jaargemiddelde.

[6] Zie de SER: https://www.energieakkoordser.nl/nieuws/factchecker-energie/stelling-windmolens.aspx

[7] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33612-22.html

[8] Bayerisches Landesamt fur Umwelt H-10 regeling in Beieren https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_118_windenergie_in_bayern.pdf

Lees verder

Bijdrage Gonda Lenters kaders warmtevisie

31-01-2019


Voorzitter. Het spijt Lokaal Belang te moeten opmerken dat het voorliggende document te vaag is, onvoldoende richtinggevend en met te weinig zekerheden voor de inwoners. Daarom dienen wij een amendement in.

Naar de mening van Lokaal Belang kan de doorsnee inwoner van onze gemeente noch praktisch noch financieel zo maar even zijn woning rigoureus verbouwen en geschikt maken voor all-electric laag temperatuur verwarming. Afhankelijk van de leeftijd van de woning lopen de kosten op van 13,8 K bij een nieuwbouw/tussenwoning tot 52 K [1] en meer bij de oudere en/of grotere woningen. Lokaal Belang vindt dan ook dat de gemeente voorzichtig moet zijn en de zorgplicht heeft om te grote financiële investeringen van inwoners te voorkomen.

Daarnaast moeten de keuzes die we nu maken en die veel geld kosten, echt duurzaam en toekomstbestendig zijn. Ook moet de infrastructuur zodanig zijn dat we over een paar jaar eenvoudig en zonder kosten op andere en betere bronnen van duurzame energie kunnen overstappen.
De inwoners van de gemeente Barneveld moeten er gerust op kunnen zijn dat van hen geen grote investeringen worden verlangd, waarvoor de hele spaarpot moet worden omgekeerd of waarvoor men zelfs extra geld moet gaan lenen.
Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld dat het college geen antwoord geeft op onze vraag welke maximale investering zij gaat verlangen van onze inwoners en welke terugverdientijd zal gelden. Uit de beantwoording blijkt zelfs dat het college van onze inwoners verwacht dat zij zo nodig maar geld gaan lenen. Hiermee wordt de financiële onzekerheid bij onze inwoners bepaald niet weggenomen en dat is een slechte zaak. Wij wijzen in dit verband ook op de waarschuwing van de AFM en de DNB [2] tegen verruiming van krediet t.b.v. energiebesparende maatregelen en hun oproep ervoor te zorgen dat energiebesparende maatregelen op afzienbare termijn kunnen worden terugverdiend.

Ten opzichte van een all-electric laagtemperatuur verwarming biedt een open hoog temperatuur warmtenet keuzevrijheid én meer comfort aan de inwoners door de hogere temperatuur. Verder is een aansluiting op het warmtenet een stuk goedkoper dan een all-electric verwarming.

Lokaal Belang Is ook blij dat het college in antwoord op onze vragen (vraag 3a en 3b) stelt de biomassacentrales in de warmtevisie te zullen meenemen. Voor de goede orde vragen wij de wethouder om een toezegging op dit punt.
Het is overigens wel erg jammer dat het college niet al in 2016 met deze duurzame verwarmingsoptie aan de slag is gegaan, want dan werd nu al een groot gedeelte van Barneveld duurzaam verwarmd. Aangezien het voor Lokaal Belang belangrijk is dat er geen bomen verdwijnen in deze centrales, hebben wij dit als voorwaarde in het amendement verwerkt.

In reactie op ons verzoek om ook “geothermie” mee te nemen en uit te werken in de warmtevisie reageert het college nogal vaag en terughoudend. En dat is erg jammer en niet in het belang van onze inwoners. Het staat ook haaks op verschillende ontwikkelingen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de structuurvisie ondergrond van juni 2018 en het artikel in he t AD d.d. 22-1-19 [3]. De rijksoverheid zet vol in op geothermie en is gestart met een seismisch onderzoek tussen Utrecht en Flevoland. En volgens pg 58 van de structuurvisie ondergrond is de westelijk helft van onze gemeente even kansrijk als het gebied dat nu wordt onderzocht. Voorzitter, Utrecht zorgt ervoor dat zij met haar neusje vooraan staat. Wij vragen NU een toezegging van de wethouder dat zij zo spoedig mogelijk contact opneemt met EBN het Ministerie (infra en EZ) en anderen opneemt om te vragen ook hier zo’n onderzoek te starten.

In het uitgestrekte buitengebied van onze gemeente waar ruim 35.000 mensen wonen, zal een warmtenet hoogstwaarschijnlijk te kostbaar zijn. Naar de mening van Lokaal Belang kan in het buitengebied het bestaande kostbare gasleidingnetwerk in de toekomst een belangrijke rol spelen voor het transport van groen gas.
In antwoord op onze vraag hierover stelt het college dat groen gas in de komende 5 jaar nog geen optie is. Of dit juist is of niet zal moeten blijken. Wel duidelijk is dat een all-electric oplossing voor bestaande huizen een veel te dure oplossing is. Daarom hebben wij in ons amendement opgenomen dat indien en zolang er voor het buitengebied de optie van groen gas of een andere goedkope hoog temperatuur verwarmingsoptie niet beschikbaar is, het buitengebied niet zal worden afgesloten van het aardgas.

In het belang van de inwoners hopen wij op steun voor ons amendement.

 

Voetnoten

[1] Zie hiervoor de voetnoten bij onze vragen d.d. 4-6-2018

[2] 3-9-18 AFM en DNB missen onderbouwing extra krediet voor energiebesparende maatregelen www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2018/09/afm-en-dnb-missen-onderbouwing-extra-krediet-voor-energiebesparende-maatregelen-101112401

[3] www.ad.nl/utrecht/grootschalig-bodemonderzoek-tussen-utrecht-en-flevoland-naar-aardwarmte~aa914500/
en www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/11/structuurvisie-ondergrond

 

Lees verder

Bijdrage Mijntje Pluimers Actieplan Terugdringen alcoholgebruik in het verkeer

31-01-2019


Voorzitter, dank u wel.

Teveel alcohol en verkeer is een potentieel dodelijke combinatie en zeer verwerpelijk. Voor jong en oud. Dat de jongerenraad een actieplan heeft opgesteld dat zich toespitst op deze kwestie, is een hele goede zaak.
Belangrijk is dan wel dat dit college zich bij haar opdracht houdt en niet doorschiet in een verkapt alcoholmatigingsbeleid. Voorzitter, dat zien we wel een beetje gebeuren.

Natuurlijk is Lokaal Belang tegen het exensief gebruik van alcohol, maar het kan niet zo zijn dat onze jongeren als opgejaagd wild achterna gezeten worden met bodycams en blaasinstrumenten, ze dwingen betuttelbier te drinken en tot slot belt dit college ook nog even papa en mama op. Graag een toezegging van het college dat ouders alleen gebeld worden bij levensbedreigende- en andere noodsituaties. En niet als een jongere een keertje wat teveel op heeft.

Het gaat hier om alcohol en verkeer. Bewustwording op dit punt is prima, waarbij wij expliciet willen aangeven dat de primaire verantwoordelijkheid bij de ouders en de jongeren zelf ligt. Ondernemers worden continu teveel verantwoordelijk gemaakt voor het gedrag van jongeren. Dat kan niet en ik breek hier een lans voor hen. Erg belangrijk vind ik hier te noemen dat dit college in haar structurele horecaoverleg de ondernemers serieus neemt en het reële van ze vraagt. Uiteindelijk is de drinker of de slikker degene die iets nuttigt, niet de ondernemer. Graag een toezegging van het college

Als je dan inzet op bewustwording, dan is het natuurlijk niet geloofwaardig als dit college zich vervolgens inzet op onbewust minder alcohol drinken middels evenementenbier, betuttelbier, Het heeft ook niets te maken met alcohol en verkeer. Vandaar dat Lokaal Belang samen met de VVD een amendement gemaakt heeft om deze punten uit het voorstel te halen.

Wat wel te maken heeft met verkeer is het gebruik van drugs. Helaas neemt het gebruik van drugs steeds meer toe en wordt dat gebruik ook steeds normaler gevonden door jongeren. Ook drugs beïnvloedt je beoordelingsvermogen. Vandaar dat wij samen met de CU en Pro het initiatief hebben genomen en een amendement hebben gemaakt om het niet alleen te hebben over alcohol, maar ook over drugs.
Triest dat ik juist tijdens de commissievergadering een mail kreeg van het JFC dat een leerling die drugs had gebruikt, met een ambulance was afgevoerd. Het is echt nodig ‘drugs’ toe te voegen aan dit plan. In groep 8 is er al voorlichting over alcohol en drugs. Goed om hier juist bij aan te sluiten.

De start van de jongerenraad was goed, het college zet goede stappen maar wel een paar teveel dat een tegengesteld effect kan krijgen. Dat lijkt mij niet de bedoeling voorzitter en zeker niet de bedoeling van de jongerenraad.

Dank u wel.

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake Kaders warmtevisie gemeente Barneveld

22-01-2019


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen inzake “Kaders warmtevisie gemeente Barneveld” dat op de agenda staat van de raadsvergadering van 30 januari aanstaande.  
 
Tijdens de commissievergadering op 16 januari jl. was er onvoldoende tijd om alle vragen te stellen. Om die reden heeft de wethouder verzocht die vragen schriftelijk te stellen. Deze vragen en een enkele niet beantwoorde vraag treft u hieronder aan.  
Vriendelijk verzoeken wij u deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden zodat wij de antwoorden in onze fractieberaadslagingen ten behoeve van de raadsvergadering van 30 januari a.s. kunnen meenemen en onze amendementen kunnen voorbereiden. 

Inleiding
Naar de mening van Lokaal Belang kan de doorsnee inwoner van onze gemeente noch praktisch noch financieel zo maar even zijn woning rigoureus verbouwen en geschikt maken voor all-electric laag temperatuur verwarming. Afhankelijk van de leeftijd van de woning lopen de kosten op van 13,8 K bij een nieuwbouw/tussenwoning en tot 52 K en meer bij de oudere en/of grotere woningen. En hoewel steeds meer landelijke politici opmerken dat de burger niet de financiële dupe mag worden van de energietransitie, blijft het allemaal nogal vaag als het gaat om concrete garanties en oplossingen voor de inwoners. Lokaal Belang vindt dan ook dat de gemeente voorzichtig moet zijn en ook een zorgplicht heeft om te grote financiële investeringen van inwoners te voorkomen.
Daarnaast moeten de keuzes die we nu maken en die veel geld kosten, echt duurzaam en toekomstbestendig zijn. En ook moet de infrastructuur zodanig zijn dat we over een paar jaar eenvoudig en zonder kosten op andere en betere bronnen van duurzame energie kunnen overstappen. De inwoners van de gemeente Barneveld moeten er gerust op kunnen zijn dat van hen geen grote investeringen worden verlangd, waarvoor de hele spaarpot moet worden omgekeerd en/of waarvoor men zelfs extra geld moet gaan lenen. In dit kader merken wij op dat het door het college gepresenteerde ‘Woningabonnement’ ook een lening is die met rente en kosten moet worden terugbetaald en waaraan risico’s kleven.  
Ten opzichte van een all-electric laag temperatuur verwarming biedt een open hoog temperatuur warmtenet keuzevrijheid én meer comfort aan de inwoners door de hogere aangevoerde temperatuur. Bovendien maakt zo’n warmtenet de buffering van een te veel aan duurzame stroom mogelijk en kan zo helpen om piekbelastingen in het stroomnet op te vangen (zie pg 33 van het Arcadis rapport d.d. 12-10-18 B3-3 van de ingekomen stukken bij de raadsvergadering van 12-12-18). Verder is een aansluiting op het warmtenet een stuk goedkoper dan een all-electric verwarming.
In het uitgestrekte buitengebied van onze gemeente zal een warmtenet hoogst waarschijnlijk te kostbaar zijn. Naar de mening van Lokaal Belang kan in het buitengebied het bestaande kostbare gasleidingnetwerk in de toekomst een belangrijke rol spelen voor het transport van groen gas. 

Het spijt Lokaal Belang te moeten opmerken dat het voorliggende document te vaag is, onvoldoende richtinggevend en met te weinig zekerheden voor de inwoners m.b.t. hun kosten en het eindresultaat. Daarom de volgende vragen: 


Vragen

 1. Is het college bereid om bij de uitwerking van de warmtevisie de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden mee te nemen: de alternatieve verwarmingsoptie moet echt duurzaam zijn (dus bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat nog vele jaren het merendeel van onze stroom grijs en niet groen is), flexibel en toekomstbestendig (zie hierboven 2de alinea van de inleiding), zo veel mogelijk keuzevrijheid voor de inwoners, geen (in)direct gedwongen grote investeringen en dus financiële risico’s voor woningeigenaren, gratis ontzorging plus garantie op de prestaties en energiezuinigheid van de installatie en een korte terugverdientijd?
   
 2. Het college wil bij het uitwerken van de warmtevisie maar twee alternatieve verwarmingsopties uitwerken en wel een warmtenet en een individuele all-electric verwarming. Deze twee opties worden vervolgens, zoals ons bij telefonische navraag is meegedeeld, vergeleken met de bestaande (aard)gas referentie situatie. Maar het zou niet de bedoeling zijn om een verwarmingsoptie middels “gas” onderdeel te laten zijn van de warmtevisie. Dit betekent dus dat in het buitengebied alleen de optie all-electric laag temperatuur zal worden aangeboden, want een Warmtenet is daar immers geen optie.
  a. Waarom neemt u de optie van groen gas (waterstof, biogas enzovoort) via het bestaande gasleidingnetwerk niet mee in de warmtevisie; althans in ieder geval voor het buitengebied?  NB: In reactie op vraag 1 (4-6-18) antwoordde u dat u in een verdiepende studie ook de mogelijkheid van groen gas zou meenemen.
  b. Eén van de insprekers heeft opgemerkt dat als een gasleiding niet wordt gebruikt, deze moet worden afgesloten en / of verwijderd. Graag herhaal ik hier het verzoek om dit te verifiëren. Als dit klopt, betekent dit dat een eenmaal gasloos gemaakte wijk in de toekomst niet meer kan overstappen op groen gas. 
   
 3. Bij een Werkbezoek aan de gemeente Ede hebben wij gezien dat in 2016 het warmtebedrijf Ede een globaal plan heeft gemaakt voor een warmtenet in Barneveld met biomassa centrales, onder meer voor de wijk Bloemendal. In Ede staan 3 biomassa centrales die een warmtenet voeden waarmee plusminus 18.500 woningen op hoog temperatuur worden verwarmd. Vanwege de woekeraar “Amerikaanse Vogelkers’ (bospest in de volksmond) in haar bossen, heeft Ede heel veel snoeiafval en exporteert dit zelfs. Aangezien Lokaal Belang tegen het kappen van bomen is hebben wij met grote nadruk vragen gesteld over de aard van de biomassa die wordt verwerkt. Ons is verzekerd dat de centrales alleen draaien op snoeiafval en zelfs ongeschikt zijn voor de verwerking van hout. De houtachtige bestanddelen van de bospest gaan daarom naar de houtverwerkende industrie.
  De 3 centrales produceren samen 950 TJ per jaar aan groene energie = gelijk aan +/- 40 winturbines en de doelstelling van Barneveld voor 2020. Ook Barneveld heeft veel bossen waaruit de Vogelkers moet worden verwijderd. Wij hebben vernomen dat deze ‘bospest’ nu wordt afgevoerd naar Purmerend. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we dit materiaal gebruiken om onze eigen gemeente te verduurzamen. Overigens ziet Ede de biomassa centrale als een overgangsfase naar geothermie.
  a. Kan de wethouder uitleggen waarom de gemeente Barneveld in 2016 geen gelegenheid heeft gemaakt van de kans om op deze wijze het woningbestand in Barneveld te verduurzamen?
  b. Kunt u toezeggen dat u alsnog het voorbeeld van Ede gaat volgen? En zo nee, waarom niet?
   
 4. Waarom wordt geothermie, een fantastische en veilige duurzame bron van energie, in combinatie met een warmtenet en andere duurzame bronnen van energie niet meegenomen in de warmtevisie? Graag uw toezegging om geothermie uit te werken in de warmtevisie.
  NB: Wij bedoelen hier overigens de ‘ondiepe’ geothermie op een diepte van tussen de 2-3 km!  Die techniek wordt al op verschillende plekken in Nederland toegepast en is dus een veilige en beschikbare techniek waarmee we hele wijken kunnen verwarmen met hoog temperatuur verwarming. En de wethouder heeft eerder gezegd open te staan voor geothermie. Dan ligt het toch voor de hand dit mee te nemen in de warmtevisie? 
   
 5. Bij beslispunt 6 staat dat betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt is en dat is positief. Maar wat ‘betaalbaarheid’ inhoudt wordt niet concreet gemaakt.  
  a. Welke maximale investeringen gaat het college van de inwoners verlangen?
  b. Welke terugverdientijd vindt het college acceptabel?


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters 

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande NRD Windenergie

21-01-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen inzake Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) M.E.R. structuurvisie windenergie die op de agenda staat van de raadsvergadering van 30 januari aanstaande.

Door Lokaal Belang zijn tijdens de commissievergadering op 17 januari jl. verschillende vragen gesteld, waarvan de wethouder ons heeft verzocht die schriftelijk te stellen omdat de vragen niet onmiddellijk door haar konden worden beantwoord. Daarnaast is een vraag onbeantwoord gebleven.
De hierboven bedoelde vragen treft u hieronder, na de inleiding, aan. Vriendelijk verzoeken wij u deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden zodat wij de antwoorden in onze fractieberaadslagingen t.b.v. de raadsvergadering van 30 januari a.s. kunnen meenemen en onze amendementen kunnen voorbereiden.
 

Inleiding
Voor alle duidelijkheid merkt Lokaal Belang allereerst op dat zij tegen het plaatsen van mega windturbines in de gemeente is en waarom.
De windturbines verpesten het mooie landschap en jagen de belastingbetaler onnodig op hoge kosten omdat de windturbines in onze windarme gemeente niet rendabel zijn zonder hoge subsidies. Maar vooral ook veroorzaken zij heel veel overlast door geluid en slagschaduw en schaden zo de gezondheid van onze inwoners. Het geluid, en in het bijzonder het laag frequent geluid, veroorzaakt bij een ashoogte van 60 m. al tot 2 km ver overlast. Bij windturbines met een ashoogte van 150 meter is dit wellicht wel 4 km. Dit laag frequent geluid wordt door onderzoeker en promovendus F. van den Berg omschreven als een eindeloze trein of een opstijgende 747.
Daarnaast hebben wij zoals bekend, nog de volgende drie principiële bezwaren tegen de NDR en de structuurvisie:

 • Na vaststelling van de structuurvisie kan de raad een ‘windturbine initiatief’ niet tegenhouden op grond van gebrek aan draagvlak van omwonenden, omdat dit geen argument van ruimtelijke ordening is. Ofwel de raad is aan de structuurvisie en de daarin als geschikt aangewezen locaties, gebonden.
 • De omwonenden hebben zo goed als geen kans op succes bij de bestuursrechter als zij t.z.t., vanwege bijvoorbeeld verwachte geluidsoverlast, in beroep gaan van een bestemmingsplanprocedure t.b.v. een concreet windturbine initiatief. Immers, de bestuursrechter toetst de rechtmatigheid van het bestemmingsplan; en volgens de structuurvisie / M.E.R. onderzoek voldoet de locatie waarop het bestemmingsplan betrekking heeft aan de wettelijke normen. Opnieuw kijkt de bestuursrechter niet naar draagvlak en respecteert hij de gemaakte politieke keuzes. En in de praktijk van vele jaren is gebleken dat die ‘wettelijke normen’ de omwonenden, óók juridisch gezien, onvoldoende beschermen.
 • Een door de gemeente Barneveld of een andere gemeente afgewezen initiatiefnemer kan zich tot de provincie wenden met het verzoek om een provinciaal inpassingsplan vast te stellen. En aangezien de structuurvisie van de gemeente Barneveld “geschikte” locaties aanwijst, is het voor de provincie dan wel heel gemakkelijk om die locaties aan de initiatiefnemer toe te wijzen voor windturbines, want de gemeente heeft immers zelf geconcludeerd dat die locaties vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening geschikt zijn.


Gelet op het feit dat alle andere partijen wel mega windturbines willen plaatsen en hiervoor ook nog een structuurvisie tot stand willen brengen, stellen wij in het belang van alle toekomstige omwonenden de volgende vragen:

 1. In Bijlage XIII lezen wij dat als uitgangspunt voor de afstand tot woningen in het buitengebied 140 – 240 meter en 280 – 600 meter bij meer dichte bebouwing. Lokaal Belang schrikt van deze zeer korte afstanden. (In het omringende buitenland mogen ze niet zo kort op woningen staan en gelden afstanden van 800-1000 m.) [1] Want de megawindturbines veroorzaken kilometers ver overlast (Zie hiervoor de vele websites van gedupeerden en het rapport van dr. F. van den Berg [2])
  a. Kan het college uitleggen waarom de ruim 35.000 mensen in ons dichtbevolkte buitengebied veel meer overlast moeten accepteren dan de mensen die in de kernen wonen? Zijn zij tweederangs burgers? Bent u bereid dit verschil te laten vervallen en op z’n minst een afstand van 4 x de ashoogte (dit is tevens het uitgangspunt van de provincie) aan te houden? Zo nee, waarom niet?
  b. Als er straks op meerdere plekken windturbines staan zullen heel wat mensen in de gemeente Barneveld ’s nachts wakker liggen. Vindt het college dat onze inwoners die overlast maar moeten accepteren?
   
 2. Volgens een advies van Amice advocaten uit 2013, pg 14 nota zienswijzen en informatie van Rijksoverheid kan maatwerk worden toegepast met een beroep op bijz. lokale omstandigheden. Uit het advies van Amice advocaten begrijpen wij dat hierbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan een situatie dat er zeer weinig omgevingsgeluid is en de windturbines daardoor te verstorend zijn (http://nlvow.nl/maatwerk/ ; motie ‘M 2013 10’ van PvdA gemeente Hollandse Kroon met als bijlage het advies van amice advocaten).
  Wij stellen onderstaande vragen omdat de wettelijke normen 41 dB Lnight en 47 dB Lden jaargemiddelden zijn, zodat de windturbines als zij draaien éxtra lawaai mogen maken. Hierdoor en doordat fabrikanten vaak een te gunstige voorstelling van zaken geven, staan in Nederland windturbines vaak veel te dicht op woningen en veroorzaken ernstige overlast. De wérkelijke geluidsoverlast wordt niet gemeten en kan ook heel moeilijk door omwonenden en overheid worden gecontroleerd. Lokaal Belang vindt dit zeer onwenselijk. Met een eenvoudige transparante dB norm zijn omwonenden voor de handhaving niet afhankelijk van de informatie van de windturbine exploitant en de bereidheid van de overheid om te handhaven. Zij kunnen dan zelf het geluid meten en naar de rechter stappen.
  a. Is het college bereid om met een beroep op “bijz. lokale omstandigheden” een simpele transparante geluidsnorm toe te passen, bijv. max 45 dB overdag tot 23:00 en te zorgen dat de turbines ’s nachts stil staan, althans dat voor de nacht een dB grenswaarde geldt gelijk aan het achtergrondgeluidniveau zonder windturbine? Zo nee, waarom niet?
  b. Is het college bereid dit tot uitgangspunt in de M.E.R. te nemen? Zo nee, waarom niet?
   
 3. Volgens onze informatie, kan de gemeenteraad, als er geen structuurvisie is, in het kader van een bestemmingsplanprocedure een windturbine initiatief in de volle breedte beoordelen en daarin alle aspecten meenemen die de gemeenteraad op dat moment en in dat kader belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld draagvlak of een voor die locatie aangepaste geluidsnorm? Kunt u dit bevestigen?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters

 

[1] www.nrc.nl/nieuws/2015/09/07/windmolens-in-nederland
[2] www.rug.nl/news/2006/05/047_06

Lees verder

Schriftelijke vragen handelswijze college aangaande samenwerking met Klankbordgroep ‘grondtoepassingen’

18-01-2019


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de handelswijze van het college aangaande de samenwerking met de Klankbordgroep ‘grondtoepassingen’. 
 
Lokaal Belang heeft met ontsteltenis kennisgenomen van het fundamentele verschil van inzicht over het onderzoek naar het mogelijk vervuilde zand (9392 ton in de gemeente Barneveld) en de daardoor ontstane ernstige vertrouwensbreuk tussen de gemeente en de klankbordgroep waar de getroffen inwoners in vertegenwoordigd zijn. 

Voor Lokaal Belang is integer, betrouwbaar, zorgvuldig en transparant bestuur van wezenlijk belang. Tenslotte, inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel, moeten er op kunnen rekenen dat zij serieus genomen worden en dat hun belangen vol overgave gediend worden. De ontstane situatie is hiermee volstrekt in tegenstelling. De Klankbordgroep is in het leven geroepen om de getroffen inwoners ‘een stem’ te geven. Het gaat tenslotte om hun zekerheden: hun huis, hun grond, hun veiligheid. Wat de uitslag ook precies is, de gevolgen zijn voor de inwoners. Dat betekent in de ogen van Lokaal Belang dat datgene wat inwoners inbrengen, zeker als het wezenlijke kwesties zijn, heel zwaar moet wegen. Daarnaast is een uitstekende communicatie een absolute voorwaarde. Het onderzoek moet volstrekte duidelijkheid en zekerheid bieden. Na alle commotie kan dit onderzoek maar op één manier gebeuren: goed. En goed betekent: volledig. Helaas blijkt dit niet het geval en dat is betreurenswaardig.

De Klankbordgroep heeft meerdere malen aangegeven wat zij essentieel achten in het onderzoek. 

 1. Herkomst grond
  Het is niet meer dan logisch dat er over de herkomst van de grond eerst helderheid verkregen moet worden. Tenslotte, op deze wijze kan men nog beter en gerichter naar het zand kijken. Lokaal Belang heeft direct begin november al om de herkomstlocaties(s) gevraagd. Het is zeer merkwaardig dat deze herkomst nog steeds niet bekend is. Volksgezondheid en veiligheid dienen leidend te zijn en dus niet de privacy van de leveranciers van het zand. Overigens, gesteld werd dat het bijbehorende rapport aangaf dat het zand ‘goed genoeg’ zou zijn. Dus wat is dan het probleem? Het is onbegrijpelijk dat u, kennelijk, niet hebt aangedrongen op deze rapporten waaruit moet blijken wat de herkomst van het zand is. Wij zijn nu 2,5 maand verder. Dit had al lang geregeld moeten zijn. Waarom heeft u dit niet voor elkaar? 
   
 2. Testen op in Achterveld aangetroffen stoffen
  Helaas is het zand in Achterveld, dat onderdeel uitmaakte van de totale partij zand waarover discussie is, niet schoon gebleken. Op een aantal onderdelen heeft het zand de kwalificatie ‘industriewaarde’ gekregen. Het gaat om de stoffen tetrachlooretheen, minerale olie, Drins, DDD, PAK en DDT. Daarnaast zink, kobalt en lood. Dit zand had dus niet in woonwijken mogen worden toegepast. Het is onbegrijpelijk dat het college stelt: ‘Het onderzoeksrapport Achterveld is daarom voor ons geen aanleiding om onze strategie aan te passen.’ Er is beslist wel aanleiding. Zeker gezien het gestelde in het DAT-rapport (vermengingen van gekeurde en niet-gekeurde gronden) is er dus alles aan gelegen het zand op alle stoffen te testen waar aantoonbaar aanleiding voor is. U blijft maar uitgaan van het Certicon-rapport, terwijl juist dit rapport geen zekerheden biedt en niet op de door de klankbordgroep extra gevraagde stoffen heeft getest. Onbegrijpelijk, want u zegt wel zekerheid te willen. Overigens was dit exact één van de onderwerpen van het interpellatiedebat van 14 december tussen onze partij en de verantwoordelijk wethouder de Kruijff.
   
 3. Puin en Asbest
  Er is in Achterveld puin in de bodem aangetroffen, in 9 boringen uiterst puinhoudend; 2x sterk puinhoudend en 3x resten of sporen van puin. Puin is asbestverdacht, behalve als voldoende gemotiveerd kan worden dat niet aannemelijk is dat het puin asbest bevat. Omdat het onderzoek zich uitsluitend richt op het toegepaste, mogelijk verontreinigde zand en het puingranulaat onder certificaat geleverd is aan de aannemer, heeft ondanks het aantreffen van puin geen verkennend asbestonderzoek conform NEN-5707 “Monsterneming en analyse van asbest in bodem” of NEN-5897 “Monsterneming en analyse van asbest in bouw- en sloopafval en puingranulaat” plaatsgevonden. Het is dus logisch dat de Klankbordgroep in het onderzoek van RHK graag ziet dat dit aspect wordt meegenomen. Waarom wordt dit niet meteen meegenomen? Hoe kunt u stellen dat ‘recent toegepast puingranulaat niet wordt beschouwd als asbestverdacht’ terwijl ‘als asbestverdacht materiaal wordt aantroffen Royal HaskoningDHV gaat bekijken wat de consequenties moeten zijn voor de onderzoeksopzet’. Wat is dan nu de definitie van asbestverdacht materiaal?
   
 4. Grondwatertesten  
  De Klankbordgroep heeft verzocht op meerdere locaties het grondwater te testen op alle plekken waar het zand meer dan 1 meter dik is toegepast. U wilt dit echter niet doen. De reden hiervoor is dat het grondwater in Eilanden-Oost in eerder onderzoek (voor toepassing zand Vink) al licht vervuild was en dat men daarnaast niet verwacht dat er iets met het grondwater aan de hand zou kunnen zijn. Echter, zekerheid is er niet. U wilt slechts enkele testen doen in Veller II (cluster J). Wij vinden het wenselijk om grondwateronderzoek uit te voeren indien er in het bovenliggende zand norm-overschrijdende vervuiling is gevonden. Dat moet dus onafhankelijk zijn van de dikte van het toegepaste zand en onafhankelijk van de locatie van het toegepaste zand in de gemeente Barneveld. Het is van groot belang voor inwoners complete duidelijkheid te krijgen over hun huidige woonsituatie. Zij zijn al geconfronteerd met mogelijk vervuilde grond. Daar komt het grondwater nog eens bij. Zekerheid is, gezien de gehele situatie, iets waar de inwoners recht op hebben. U ontzegt een groot deel van de inwoners bij voorbaat dat recht. Waarom? U heeft meerdere malen aangegeven duidelijkheid te willen. Waarom niet op dit punt? 
   
 5. Testen in kruipruimten
  De klankbordgroep heeft gevraagd om ook te testen in kruipruimten van inwoners die zich hiervoor hebben aangemeld. U geeft in het verslag van 7 januari aan dit mee te nemen in zes kruipruimten in Eilanden-Oost. Het bevreemdt zeer waarom de kruipruimten in Veller niet worden meegenomen.  Het meeste zand van het totaal is namelijk in deze wijk terechtgekomen. Alleen al voor de volledigheid van het onderzoek zou het goed zijn steekproeven te nemen. Het is jammer dat u daartoe niet bereid bent.
   
 6. Testen op eigen kavel
  Lokaal Belang vindt dat het voor iedere inwoner die dat wil, mogelijk moet zijn om zekerheid te krijgen over de kwaliteit van de grond van de kavel. De mogelijke waardevermindering van hun grond en huis is als een zwaard van Damocles dat boven de hoofden van deze inwoners hangt. Een schonegrond verklaring krijgen, indien aan de orde, is daarom van groot belang. Testen op eigen kavel is daarvoor een goed middel. Het is zeer betreurenswaardig dat het college eerst nadrukkelijk de getroffen inwoners uitnodigt zich te melden als zij hun eigen kavel getest willen hebben en belooft dat dit gaat gebeuren en dat dit vervolgens niet wordt uitgevoerd. Wij hebben begrepen dat mensen die op het aanbod van de gemeente zijn ingegaan vooralsnog geen enkel bericht hebben gekregen. Uiteraard moet een dergelijke test alleen worden gedaan bij getroffen inwoners, maar u houdt dat nu af. Dit terwijl dat hoe dan ook wel door u is beloofd. Dit vinden wij heel ernstig.


Het eerder door ons aangevraagde interpellatiedebat blijkt, nu nog meer dan ooit, nodig. Deze kwestie zal zeker een plaats krijgen. Het is ernstig te moeten constateren dat het college, na de gedane beloften tot beterschap op 9 november, telkenmale en op meerdere fronten tekort blijft schieten. De verantwoordelijk wethouder de Kruijff beloofde op 14 december ook nog ten stelligste dat er in het belang van de inwoners zorgvuldig gehandeld zou worden. Echter, daar hebben wij flinke vraagtekens bij. Deze kwestie had nooit zo uit de hand hoeven lopen als het college en de verantwoordelijk wethouder in het bijzonder, zijn verantwoordelijkheid in dit dossier van begin af aan genomen had.  

Los van de schuldvraag is deze slepende kwestie heel slecht voor de inwoners, het bedrijf Vink en het vertrouwen in het lokale bestuur. En dat is betreurenswaardig. De gevolgen laten zich nog niet overzien. Lokaal Belang houdt u mede verantwoordelijk voor de situatie. Ook dit zal onderwerp zijn van het interpellatiedebat dat wij hebben aangevraagd. 


Naast bovenstaande vragen ook nog de volgende: 

 1. Waarom kiest het college er, als verantwoordelijk lokaal bestuur, niet voor het onderzoek direct in één keer goed te doen, dat wil zeggen: volledig en met in achtneming van alle relevante en logische aspecten die er zijn?
 2. Waarom gaat u voorbij aan de volstrekt legitieme wensen van de Klankbordgroep, terwijl u telkenmale stelt dat ‘zorgvuldigheid’ in deze kwestie zo belangrijk is?
 3. Waarom schoffeert u de getroffen en terecht bezorgde inwoners en de Klankbordgroep in het bijzonder, terwijl het zo belangrijk is deze inwoners serieus te nemen, goed te communiceren, beloften na te komen; uw verantwoordelijkheid als lokaal bestuur? 
 4. Is het college het met ons eens dat de regie in dit dossier zoek is? 

 

Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers-Foeken Fractievoorzitter 

Lees verder

Fractie Lokaal Belang breidt uit

09-01-2019


De fractie is zeer verheugd met de uitbreiding van de fractie met fractieassistent dr. Ing. Paul Overgaauw (Barneveld) en met Sjoerd van Amerongen uit Voorthuizen, thans fractieassistent, die de functie van raadscommissielid zal gaan bekleden. “Ons top team wordt nog beter en leuker en daar ben ik zeer trots op” aldus fractievoorzitter Mijntje Pluimers.
 

Een klein jaar na de verkiezingen waarbij Lokaal Belang vanuit het niets 4 raadszetels wist te behalen, werd het tijd de balans op te maken over de werkzaamheden en taakverdelingen. Lokaal Belang is vanaf het begin vol energie hard aan het werk om zich in te zetten voor inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel.
Lokaal Belang gaat graag grondig te werk en ziet graag uitbreiding van de fractie, om de veelheid aan werk en in het belang van de samenleving, op een uitstekende wijze te blijven vormgeven.
 

Paul Overgaauw, dierenarts, parasitoloog en microbioloog, stond het team al langer bij met raad en daad aangaande dierenwelzijn, landbouw, gezondheidskwesties als fijnstof en de actuele mogelijke grondvervuilingskwestie. Vanwege deze waardevolle bijdrage is hij gevraagd nu officieel toe te treden tot de fractie van Lokaal Belang als fractieassistent. Overgaauw (61) is getrouwd, heeft 3 kinderen en 3 kleinkinderen en is woonachtig in Barneveld.
 

Sjoerd van Amerongen is thans fractieassistent en heeft de afgelopen tijd bewezen van grote meerwaarde te zijn in de fractie op onder andere het gebied van openbare ruimte, groen en ruimtelijk ordening zoals bestemmingsplannen en grondzaken. Hij zal de overstap gaan maken naar raadscommissielid en is daarmee officieel woordvoerder van Lokaal Belang op het gebied van o.a. openbare ruimte en andere gerelateerde onderwerpen. Van Amerongen (50), getrouwd en 2 kinderen, woont in Voorthuizen. Hij was actief in de samenleving voor de Floraliavereniging en bij zowel de voetbal- als tennisvereniging en is werkzaam bij Virbac als Teamleider Frontoffice. Lokaal Belang is zeer verheugd over deze stap en ziet uit naar zijn aanstaande benoeming en beëdiging.
 

Crista Dibbet, thans raadscommissielid, heeft zich beziggehouden met openbare orde & veiligheid en jeugdzorg en zij heeft zich enorm ingezet voor activiteiten van Lokaal Belang. Kort geleden openden zij en haar echtgenoot met succes een tweede bedrijf. Naast haar dagelijkse bezigheden heeft zij ook de zorg voor 4 kinderen.
De combinatie met het werk van raadscommissielid bleek net even teveel. Zij zal haar werkzaamheden in de fractie voortzetten als fractieassistent en zal zich bezig blijven houden met openbare orde & veiligheid en daarnaast lokale economie & ondernemen. Lokaal Belang is blij dat Crista onderdeel blijft uitmaken van de fractie.
 

De fractie van Lokaal Belang zal vanaf de raadsvergadering op 30 januari a.s., na benoeming en beëdiging door de Burgemeester, officieel bestaan uit 8 leden. De fractie zal zich ook in 2019 met overtuiging en positieve energie inzetten voor de belangen van inwoners, ondernemers en onze mooie gemeente. Voor meer informatie over de mensen en de taakverdeling in de fractie, kijk op www.lokaal-belang.com/fractie of neem contact op met fractievoorzitter Mijntje Pluimers.

Lees verder

Lokaal Belang dient Wob-verzoek 'communicatie grondtoepassingen gemeente' in

08-01-2019


Aan: Gemeente Barneveld, college van B&W

Van: Fractie Lokaal Belang

Betreft: Wob-verzoek communicatie ‘grondtoepassingen’
 

Geachte heer/mevrouw,

De fractie van Lokaal Belang vindt het van groot belang de controlerende taak van de raad grondig vorm te geven. Daarvoor is het nodig dat essentiële informatie compleet is en bekend is bij de raad.

In het dossier ‘grondtoepassingen’ ontbreekt correspondentie tussen de Firma Vink en de gemeente (ook als ontwikkelaar in CV de Burgt) van 9 november over de grondtoepassingen in de gemeente Barneveld. Na indringend en herhaaldelijk verzoek deze correspondentie aan de fractie van Lokaal Belang te doen toekomen, blijken mails ‘niet-vindbaar, kwijt en mogelijk verwijderd’. In de huidige maatschappij kunnen mails niet kwijt zijn. Overigens heeft de gemeente een bewaarplicht. Door steeds maar een stukje onvolledige informatie te verstrekken, wordt Lokaal Belang aan het lijntje gehouden.

Wij constateren tevens een herhaalde afwerende houding als het gaat om de inspanning deze mails voor Lokaal Belang op te zoeken. Dat betreuren wij. Wij vragen niet om inhoudelijke zaken, maar slechts om het doorsturen van mails. Tevens betreuren wij ten zeerste dat het voor raadsleden kennelijk nodig blijkt te zijn om een Wob-verzoek in te dienen om informatie boven water te krijgen. Dat zou in het kader van de actieve en volledige informatieplicht aan de raad niet nodig hoeven te zijn. Een hoogst ongewenste situatie.

De fractie van Lokaal Belang dient een Wob-verzoek in en wil hiermee zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het interpellatiedebat van 30 januari a.s de volgende informatie in originele staat ontvangen (Indien een dergelijk debat eerder zal plaatsvinden dan ontvangen wij deze informatie voor die betreffende datum):

 1. Mail 9 november van de Firma Vink aan de gemeente m.b.t. de toepassing van 6718 ton grond (zand) in de wijk Veller.
   
 2. Mail inclusief bijlagen, 9 november van de Firma Vink aan CV de Burgt, waarbinnen de gemeente mede ontwikkelaar is, m.b.t. de toepassing van 854 ton grond (zand) in de wijk Eilanden-Oost.

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om te wijzen op een eerder verzoek van Lokaal Belang om het hele dossier ‘Vink’ vanaf 1-1-2015. Dat houdt in: alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, omgevingsdiensten, de GGD, het OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus ook e-mails, gespreksverslagen, notities en notulen. Wij gaan ervan uit dat het hiervoor niet nodig zal zijn opnieuw een Wob-verzoek in te dienen.
 

Vriendelijke groeten,

Fractie Lokaal Belang

artikel Barneveldse Krant 8-1-2019 'Lokaal Belang wil Vink-mails en dient Wob-verzoek in'

 

Lees verder

Lokaal belang wenst u een heel gelukkig nieuwjaar!

01-01-2019

Lokaal Belang wenst u en uw dierbaren een heerlijk, fantastisch, gelukkig en gezond nieuwjaar! Ook in 2019 staan wij weer voor u klaar. Interesse om mee te doen met ons team? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. 

Lees verder