Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2019

Schriftelijke vragen over niet beantwoorden vragen

13-12-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen over de handelwijze van het college aangaande het (niet) (inhoudelijk) beantwoorden van schriftelijke vragen.
 

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van uw antwoorden 11 en 26 november inzake de zandkwestie en 2 december jl. inzake de aangifte wegens smaad en laster door het Actiecomité Voorthuizen windmolens NEE.
U stelt in uw beide antwoorden (11 en 26 november) onder andere dat ‘de zandkwestie’ zou zijn afgedaan en dat beantwoording van onze vragen naar uw mening geen toegevoegde waarde meer zouden hebben. Deze stellingen verbazen ons zeer. Wij vinden dat een eenzijdige benadering van de zandkwestie, ook tegen de achtergrond van alle ontstane politieke gevoeligheden. En die zijn op 13 november niet weggenomen! Voor de fractie van Lokaal Belang zijn er nog teveel open einden in de discussie. Niet alleen naar aanleiding van de raadsvergadering van 13 november jl., maar ook in de aanloop daar naartoe. Door uw reactie dat “de beantwoording van uw vragen naar onze mening geen toegevoegde waarde meer heeft”, geeft u uw eigen interpretatie/betekenis aan iets en gaat u op de stoel van de raad(sfractie) zitten. Dat vinden we een opmerkelijke gang van zaken!

Ten tweede staat in de organisatieverordening van de gemeenteraad gemeente Barneveld artikel 42 beschreven dat een raadslid het recht heeft op het stellen van schriftelijke vragen met een politieke strekking aan het college (lid 1); deze vragen worden uiterlijk binnen 30 dagen beantwoord (lid 2). In de gemeentewet artikelen 155 en 169 wordt het recht voor raadsleden op het stellen van vragen beschreven alsmede de plicht van het college raadsleden van alle gewenste inlichtingen te voorzien. Ook de VNG bevestigt ons dat artikel 169 van de Gemeentewet de verantwoordingsplicht van het college en het daarmee samenhangende inlichtingenrecht van de raad en van individuele raadsleden regelt.

Ten derde is het niet aan het college te bepalen of het zinvol of nodig is om vragen te beantwoorden. Ja, u mag er wat van vinden, natuurlijk, maar daarmee blijven de vragen wel overeind. Een dergelijke beperking van het recht om vragen te stellen (en beantwoording daarvan) vindt geen steun in de organisatieverordening en/of de wet.
Zie hiervoor ook het artikel in het Noord-Hollands Dagblad 3-7-18 (bijlage), waarin professor Wim Voermans (hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden) uitlegt wat het vragenrecht (inlichtingenrecht) van raadsleden inhoudt. De raadsleden bepalen het beleid en controleren het college. Raadsleden, ook zij die een minderheid vertegenwoordigen, kunnen te allen tijde vragen stellen; of een kwestie nu wel of niet is afgedaan naar de mening van het college. En het is ook niet aan het college om te bepalen of vragen een toegevoegde waarde hebben. Dat is aan de raad, de politiek en de kiezers mogen daar uiteindelijk over oordelen. Voor de plicht van het college om vragen te beantwoorden bestaat slechts één uitzondering en dat is wanneer dit niet kan in verband met het openbaar belang. Maar volgens professor Voermans kan slechts in uitzonderlijke gevallen daarop een beroep worden gedaan.
Maar samenvattend, waarom zoveel tegenwerking om vragen niet te beantwoorden?
 

Wij stellen de volgende vragen:

Algemene vragen over niet beantwoorden van schriftelijke vragen

 1. a. Op basis waarvan acht u het als college gerechtvaardigd, met inachtneming van de gemeentewet en de organisatieverordening, de schriftelijke vragen van Lokaal Belang niet te beantwoorden?
  b. Welk wettelijk kader ligt daaraan ten grondslag?
 2. a. Waarom acht u het gerechtvaardigd ‘op de stoel van de raad’ te gaan zitten? Op basis van welk wettelijk kader?
  b. Waarom vindt u het legitiem om uw mening dan wel betekenis te geven aan onze vragen en de beantwoording daarvan? Op basis van welk wettelijk kader?
 3. Bent u bereid om uw standpunten te heroverwegen en alsnog uitvoering te geven aan de inhoudelijke beantwoording van onze schriftelijke vragen van 31 oktober 2019?
  Zo nee, dan zouden we dat graag beargumenteerd willen zien op basis van een wettelijk kader.
 4. In het coalitieakkoord schrijft u nog woorden als ‘constructief samenwerken met de gehele gemeenteraad, verantwoordelijken en eigenaarschap en op een respectvolle manier omgaan met anderen’. Hoe kwalificeert u uw eigen handelwijze ten aanzien van uw houding naar Lokaal Belang en onze schriftelijke politieke en technische vragen?


Beantwoording college op 11 november 2019 van vragen 31 oktober 2019
Los van bovenstaande vallen nog een aantal andere zaken in het bijzonder op.
U stelt dat onze vragen 1 t/m 8 gaan over de inhoud van vertrouwelijke gesprekken met een oud-wethouder. En dat u deze vragen vanwege vertrouwelijkheid niet kunt beantwoorden. Zoals u kunt lezen vragen wij nadrukkelijk naar een motivering en toelichting voor uw keuzes; vragen over het proces dus, en niet over inhoud. Lokaal Belang is van mening dat uw argument om onze vragen niet te beantwoorden, geen stand houdt. Het zijn vooral ‘waarom’ vragen. Mogelijk is er sprake van een tikfout aan uw kant, want de vragen 1 t/m 5 zijn zeker geen inhoudelijke vragen over vertrouwelijke gesprekken, maar over uw eigen handelwijze in deze kwestie. Vragen 6 en 8 zijn overigens ook niet te kwalificeren als vertrouwelijk. Er wordt gevraagd naar uw mening over de gang van zaken, niet over de inhoud van de gesprekken zelf.

Ten aanzien van vraag 16:
Al sinds juli 2018 doen wij u herhaalde verzoeken om de Taskforceverslagen (en later ook de stuurgroepverslagen) zonder zwartmakingen (minus namen van ambtenaren) te ontvangen. Wij zijn van mening dat uw argument om deze niet als zodanig te verstrekken (bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen) niet steekhoudend genoeg is. Geen een ambtenaar hoeft zich beperkt te voelen.
De ambtenaar handelt als professional en geniet daarbij sterke arbeidsrechtelijke bescherming. Het politieke bestuur draagt verantwoordelijkheid en is aanspreekbaar op al het handelen en nalaten binnen de organisatie. Niet de ambtenaar. Dat het college enige vertrouwelijkheid en ruimte wil bij de voorbereiding van besluiten kunnen wij overigens, zoals eerder al gesteld, best begrijpen, anders wordt het wel heel lastig besturen. Maar ten tijde van crisis, weet men dat er met alles wat vastgesteld is voor de draad gekomen moet worden.
Daarnaast gebruikt u een oneigenlijk argument wat toegerekend wordt aan de uitzonderingsgronden op de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 10 lid 1d (inbreuk op de persoonlijke levenssfeer) en 2e (de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) om de door ons gevraagde gegevens (op basis van artikel 169 van de gemeentewet; het recht op inlichtingen) niet te verstrekken. U gebruikt dus twee verschillende wetten door elkaar, wat te kwalificeren is als ‘selectief shoppen in wetsartikelen’.

De vragen 13 en 14 en 18 t/m 20 zijn algemeen van aard en niet gekoppeld aan de zandkwestie. Deze vragen gaan over uw werkwijze in algemene zin als het gaat om ‘overdracht’ van een oud naar nieuw college. Uw argument dat deze vragen niet beantwoord kunnen worden aangezien de ‘zandkwestie is afgedaan’, is derhalve niet steekhoudend.

5.      Zie vraag 3
 

Beantwoording college op 2 december 2019 van vragen 12 november 2019 inzake de aangifte wegens smaad en laster door het Actiecomité Voorthuizen windmolens NEE
In uw weigering op 2 december jl. om deze vragen van Lokaal Belang en de VVD te beantwoorden stelt u dat de reden hiervoor is gelegen in uw beslissing om in gesprek met het Actiecomité te trachten de relatie met hen te herstellen. Hiermee gaat u er echter aan voorbij dat wij als politieke partij en volksvertegenwoordigers een eigen verantwoordelijkheid hebben jegens alle inwoners van de gemeente Barneveld en recht hebben op het beantwoorden van onze vragen. Onze vragen dienen het algemeen belang en hebben niet enkel betrekking op één bepaalde groep. 
Wij wijzen u er ook op dat uit de vragen zelf, zie bijvoorbeeld vraag 4 tot en met 6, blijkt dat deze een bredere algemenere strekking hebben dan alleen te informeren naar het incident dat aanleiding heeft gegeven tot de vragen. Het artikel in de Barneveldse Krant van 12 november heeft bij ons - kort samengevat - o.a. de algemene vraag opgeroepen of dit college wel democratisch en zorgvuldig omgaat met actie voerende inwoners die een mening uiten die haaks staat op de mening of het beleid van het college. Verder hebben wij de vragen ook gesteld omdat wij een inhoudelijke reactie willen van het college op het relaas van het Actiecomité rond de door het college gestelde beschuldiging van bedreiging. Het college is tot nu toe zo vaag in haar reactie geweest dat zelfs niet duidelijk is of de gemeente nu wel of niet stelt dat er sprake is geweest van bedreiging en op grond waarvan. Wij willen kunnen beoordelen of het terecht is dat het college een bestuurslid van het Actiecomité labelt als ‘bedreiger’ en om die reden niet meer met hem in gesprek gaat. In de memo van het college van 22 november jl. worden onze vragen niet beantwoord.
De door u genoemde - niet valide - reden om onze vragen niet te beantwoorden is overigens ook niet (meer) aanwezig. Immers, u hebt de ‘samenwerking’ met het Actiecomité beëindigd door in de raadsvergadering van 11 december jl. mee te delen dat u vanwege een aangenomen motie uw toezegging van 9 oktober jl. aan Lokaal Belang en de VVD niet zult nakomen. En eerder lazen wij al in de Barneveldse Krant van 3 december, dat de door u gestelde voorwaarde voor het herstellen van de ‘relatie’ met het Actiecomité, namelijk dat zij afstand moeten nemen van één van hun bestuursleden, voor het actiecomité onacceptabel is. 

6.      Is het college alsnog bereid om de vragen van Lokaal Belang en de VVD, gesteld op 12 november jl., inhoudelijk te beantwoorden? Zo ja, dan dient u – voor zover nodig - de schriftelijke vragen 12 november hier als herhaald te beschouwen. 

7.      Zo nee, op grond van welke wettelijke regeling, verordening e.d. weigert u de beantwoording van de vragen? Wij verzoeken u dit per gestelde vraag te motiveren.
 

Democratie is een groot goed. Een transparant (en integer) bestuur is in het licht hiervan van het grootste belang voor de inwoners. Met recht een fundamentele kwestie te noemen. De wettelijke rechten, plichten en taken van de betrokkenen in het democratisch proces zijn gelukkig vastgelegd in de Gemeentewet en de Organisatieverordening. Een helder kader waarbinnen de democratische interactie tussen gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders dient plaats te vinden. Ook in de gemeente Barneveld.
 

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers
Gonda Lenters

12 december 2019

Bijlage: Artikel uit Noord-Hollands Dagblad 'Kritiek op beperken vraagrecht raadsleden Bloemendaal'

Lees verder

Brief Lokaal Belang inzake legal opinion windmolens

09-12-2019


Geacht college, geachte raad, 
 
Wij hebben kennisgenomen van het schrijven van advocaat Lam (advocaat namens de gemeente Barneveld) inzake legal opinion windmolens en willen graag onze mening hierover met u delen. 

Voor Lokaal Belang is duidelijkheid zeer belangrijk. Alleen op basis van duidelijkheid kan een gemeenteraad een goed onderbouwde beslissing nemen. Dat is ook een verantwoordelijkheid en plicht van een gemeenteraad. Een beslissing die invloed heeft op de samenleving. Voorthuizen verdient een helder en duidelijk antwoord op die wezenlijke vraag: “Op welke wijze worden windmolens op Zeumeren zo goed mogelijk voorkomen?”

Lokaal Belang hecht grote waarde aan het nakomen van de toezegging van het college op 9 oktober jl:

 1. Het verkrijgen van juridische duidelijkheid.  
 2. Tot en met het moment dat de raad de juridische duidelijkheid besproken is, zal het planMER niet verstuurd worden naar de commissie MER (oftewel, het planMER blijft ‘in de koelkast).

In eerder schrijven (26 en 28 november 2019) aan de agendacommissie en de fractievoorzitters hebben wij reeds uiteengezet hoe wij tegen deze kwestie aankijken. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar.  

Wij hebben de analyse van advocaat Lam als reactie op de legal opinion van advocaat Veltman nauwkeurig bestudeerd en komen tot de volgende analyse

Op pagina 1 ‘herhaalt’ advocaat Lam de twee stellingen waarop de de legal opinion van Veltman zou zijn gebaseerd. Maar helaas gaat het hier al mis want advocaat Lam verandert stelling 1 aanzienlijk door weg te laten dat het in de NRD / MER uitzonderen van de locatie Zeumeren moet gebeuren op grond van de gebiedsvisie Zeumeren. Immers, dat Zeumeren op grond van geldende regels inzake geluid en slagschaduw fysiek een ‘geschikte’ locatie is, weten we al van de eerdere poging om daar windturbines neer te zetten. En de beste kans om Zeumeren te ontzien is gelegen in argumenten van goede ruimtelijke ordening ontleend aan de gebiedsvisie. Door in de NRD en in de beantwoording van een zienswijze afstand te nemen van de gebiedsvisie, wordt de kans groter dat er windturbines in Zeumeren komen; althans zo luidt stelling 1. 

Ook stelling twee - een weergave van het standpunt van het college - formuleert Lam anders door selectief te knippen in een zin van stelling 2.
Veltman verwoordt het standpunt van het college onder anderen als volgt: “Als op basis van de onderzoeksbevindingen een keuze wordt gemaakt voor een of meer voorkeurslocaties en Zeumeren daar niet toe behoort, is daarmee de kous af.”
Lam maakt daarvan: “… in het geval Zeumeren in het plan MER niet tot de voorkeurslocaties behoort, dan is daarmee de kous af”. De rest laat hij weg. Met het begrip ‘voorkeurslocaties’ bedoelt Lam echter locaties die volgens de regels inzake geluid en salgschaduw geschikt zijn en als de locatie Zeumeren in die zin niet geschikt is, dan is inderdaad de kous af. Een open deur! Maar dat was niet de stelling van het college. Hun stelling was (30 januari 2019) - werd in de raad van 9 oktober overigens door college ontkend- nu juist dat het beter/effectiever was als de raad na het MER onderzoek Zeumeren gemotiveerd uitsloot. En daaraan hebben een aantal partijen gerefereerd toen zij ‘VOOR’ stemden.

Over ‘het vereiste van goede ruimtelijke ordening’ schrijft Veltman kort samengevat dat uit jurisprudentie blijkt, dat als de wettelijke normen voor slagschaduw en geluid maar kunnen worden nageleefd, eventueel met behulp van wat aanpassingen, er in beginsel ook geen sprake is van strijd met ‘het vereiste van goede ruimtelijke ordening’. En dat door het werken met gemiddelde geluidsnormen op jaarbasis i.p.v. afstandsnormen, altijd wel kan worden voldaan aan die normen (want de windmolens staan ook nog wel eens stil dus mogen ze, als ze draaien, - wettelijk toegestaan - een enorme herrie maken).
Dit wordt door Lam niet tegengesproken of hij gaat er niet op in. Hij probeert de uitspraak van Veltman te relativeren door te stellen dat de gebruikelijke voorafgaande onderzoeken bij windparken de reden zijn dat de Raad van State steeds tot de conclusie komt dat een windpark voldoet aan de wettelijke eisen. Maar dat is natuurlijk een cirkelredenering. Want die MER-onderzoeken hanteren dezelfde ‘wettelijke eisen’ inzake ‘vereiste van goede ruimtelijke ordening’ als de Raad van State. En dat doet dus niet af aan de bovenstaande conclusie van Veltman. Lokaal Belang vindt het zeer belangrijk dat Veltman op dit punt niet wordt tegengesproken. Want dit is inzake windmolens één van de grote problemen waardoor grote groepen mensen ernstige overlast ervaren.

De juistheid van de stellingen:
Alleen al omdat Lam/college uitgaat van andere stellingen krijg je een appels en peren verhaal en andere conclusies. Toch probeert Lokaal Belang hier een analyse te geven van de twee legal opinions.  
 
Lam stelt enerzijds dat hetgeen Veltman zegt over de stelling van de gemeente juist is, maar vindt dat niet relevant omdat de raad nu eenmaal heeft besloten het hele grondgebied te onderzoeken zonder Zeumeren uit te sluiten.  
Anderzijds geeft hij het college gelijk door te stellen dat als Zeumeren niet als voorkeurslocatie uit het MER onderzoek komt, de kans klein is dat de provincie daar dan toch een windmolenpark mogelijk maakt. Maar ja, dat zegt niks omdat Lam met ‘voorkeurslocatie’ een locatie bedoelt die voldoet aan de wettelijke regels inzake geluid en slagschaduw (zie hierboven over het veranderen van de stellingen).  
Ervan uitgaande dat een meerderheid van de raad geen windmolens op Zeumeren wil, moet de vraag zijn hoe je de kans daarop zo klein mogelijk maakt en hoe de gebiedsvisie hierin een rol kan spelen. Maar daar gaat Lam dus niet op in.

T.a.v. de conclusie van Veltman dat de provincie desgevraagd zal meewerken aan een PIP -gesteld de locatie voldoet aan de wettelijke regels - zegt hij enerzijds dat “die conclusie te snel wordt getrokken” en anderzijds dat een PIP niet is uitgesloten en, afhankelijk van de locatie, zelfs voor de hand ligt.  Een volkomen onbegrijpelijk stukje. Is Lam het er nou mee eens of niet? In ieder geval wordt ook deze stelling van Veltman niet gemotiveerd weersproken. 

Onder het kopje conclusie staat dat Lam de conclusie van Veltman ‘niet kan volgen’. Maar dat wordt door zijn legal opinion inhoudelijk niet onderbouwd. Vervolgens geeft hij als reden voor zijn conclusie:

Stelling 1: deze stelling kan niet aan de orde zijn omdat de raad opdracht heeft gegeven het hele grondgebied te onderzoeken op de mogelijkheid om windmolens te plaatsen.

 • Maar ter discussie staat nu juist of de raad dat op basis van de juiste informatie heeft besloten en dus kan het besluit van de raad hier niet als argument dienen.

Stelling 2: het niet betrekken van Zeumeren is geen optie (zie besluit van de raad) en bij gebleken ongeschiktheid van Zeumeren in het MER onderzoek is de kans groter om daar een windpark te voorkomen.

 • Zie hierboven het geel gearceerde gedeelte. Zeumeren is naar alle waarschijnlijkheid een volgens de wet geschikte locatie (=voorkeurslocatie in dit document). En als je daar windmolens wilt voorkomen is dus de vraag hoe je dat het beste kunt doen. Volgens het actiecomité en Veltman door Zeumeren met een beroep op de geldende gebiedsvisie uit te zonderen van het MER onderzoek. Daarmee geef je als raad aan dat je die gebiedsvisie nog steeds erg belangrijk vindt. Maar door de stellingen te veranderen voorkomt Lam dat hij in deze legal opinion op deze vraag in moet gaan.

Kortom, wij achten de reactie van advocaat Lam weliswaar op enkele punten interessant, maar deze is helaas niet volledig en duidelijk. En juist die volledigheid en duidelijkheid is voor de gehele samenleving, met Voorthuizen in het bijzonder, erg belangrijk. Hoe kijkt u daar zelf tegen aan? 

Wij verzoeken een spoedige en openbare bespreking van de beide juridische stukken bijvoorbeeld in de tweede week van januari 2020. 
 

Vriendelijke groeten, 

Fractie Lokaal Belang 

 

Zie ook artikel Barneveldse Krant 10-12-2019: 'Juridisch getouwtrek over windmolens Zeumeren maakt situatie niet duidelijker'

Lees verder

BK: 'Barnevelds college weigert oppositievragen te beantwoorden'

05-12-2019


BARNEVELD Het college van b. en w. weigert vragen van oppositiepartijen Lokaal Belang en VVD te beantwoorden over de zandkwestie rond Vink en de windmolenaffaire bij Zeumeren, waarbij een ambtenaar zich bedreigd zou hebben gevoeld door uitspraken van de voorzitter van actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE.

In de aanloop naar het laatste debat over de zandkwestie op woensdag 13 november, waarin met name de rol van oud-wethouder Gerard van den Hengel (VVD) werd besproken, stelden VVD-leider Theo Bos en LB-fractievoorzitter Mijntje Pluimers samen schriftelijke vragen aan het college van b. en w.. De partijen vroegen via die weg 'alle correspondentie tussen Van den Hengel en het college' op, in de periode tussen 30 september en 5 november. Specifiek vroegen zij om sms-jes, messenger-berichten, mails, brieven, (opgenomen) telefoongesprekken, memo's en notitie. Ook wilden zij inzage in de correspondentie tussen oud-gedeputeerde Bieze aan de ene kant en het college en gemeenteambtenaren aan de andere.

De oppositiepartijen krijgen de stukken echter niet toegestuurd. Naar de mening van het college van b. en w. is de zandkwestie afgesloten. ,,Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad dit dossier wederom behandeld en besloten er een punt achter te zetten. Hierdoor heeft de beantwoording van uw vragen naar onze mening geen toegevoegde waarde meer."

Ook vragen over het windmolenvraagstuk worden niet beantwoord door het college. VVD en Lokaal Belang reageerden in november met schriftelijke vragen op een artikel in deze krant, waarin het actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE meldde aangifte te hebben gedaan van laster tegen een gemeenteambtenaar en wethouder Dorrestijn. Zij zouden tegenover derden melding hebben gemaakt van een bedreiging door de comitévoorzitter aan het adres van de ambtenaar. Het comité ontkent de bedreiging in alle toonaarden.

Raadsleden Sandra Reemst (VVD) en Gonda Lenters (Lokaal Belang) wilden de achtergronden van het incident weten, maar krijgen ook hier nul op het rekest van het college. ,,Wij zullen uw vragen niet beantwoorden", schrijven b. en w. in een reactie richting de partijen. ,,Het actiecomité heeft een verzoek tot mediation gedaan. Wij hebben hier positief op gereageerd en zullen in gesprek gaan met het actiecomité om te trachten de ontstane patstelling te doorbreken en de relatie te herstellen."

Tijdens de behandeling van de begroting, eerder deze maand, hekelde CDA-fractievoorzitter Daan de Vries deze schriftelijke vragen al. Hij sprak van 'suggestieve vragen waarmee bestuurders publiekelijk worden aangevallen'. In zijn ogen droegen de vragen van de oppositiepartijen niets bij aan het vinden van antwoorden over wat er precies is gebeurd. ,,Als u twijfels hebt over het handelen van het gemeentebestuur, dan pakt u even de telefoon", zei De Vries richting LB'er Lenters.

Artikel Barneveldse Krant 04-12-2019 - Jannes Bijlsma

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande groenplan rondweg Voorthuizen

03-12-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het groenplan voor de rondweg in Voorthuizen. 

In de commissievergadering grondgebied van 31 oktober jl. stelde onze fractie de volgende vraag: 
"Wij hebben een vraag over een artikel in de Barneveldse Krant van 23 oktober jl:  ‘Groenplan voor rondweg Voorthuizen laat op zich wachten’. Laatste zin: Het plan heeft voor iedereen impact, ook voor de bewoners. In totaal worden er zo’n 39.000 ‘eenheden’ aan bomen, struiken en planten aangelegd. We hebben de heer Dost toegezegd dat hij kan meekijken met het plan. Die afspraak staat. Zodra het plan rond is, kan hij meepraten. In een eerder stadium was tegen deze inwoner gezegd dat ze zouden worden meegenomen en dat er zou worden teruggekomen op ingebrachte ideeën. Niets meer gehoord.  Onze vraag is in hoeverre wordt de belofte tot meepraten echt gehouden? Voor alle omwonenden. En: Strukton moet nu met een nieuw groenplan komen en daarmee geef je het uit handen aan een aannemer.  Met een grote kans dat dit ten koste gaat van de kwaliteit? Is het college daar niet bezorgd over? Dit terwijl er al een plan ligt dat door professionals is ontworpen: Landschapsbeheer Gelderland.” 

Uw antwoord was: “Het groenplan is zorgvuldig door Provincie Gelderland uitgewerkt. In de aanbesteding/gunning van het totale werk heeft de landschappelijke inpassing een belangrijke rol. De aannemer dient, conform de in het contract gestelde eisen, de groenstructuur langs de Rondweg Voorthuizen aan te brengen. Zowel voor de Provinciale als de Gemeentelijke Rondweg. Op een tweetal locaties (t.h.v. Struik en t.h.v. Bijschoterweg) zijn we echter nog in gesprek met eigenaren om te bezien of de landschappelijke inpassing daar kan worden gerealiseerd. T.h.v. Struik zijn niet alle gronden in eigendom van Provincie Gelderland en t.h.v. Bijschoterweg valt een deel van de verwachte aanplant buiten het contract met de aannemer. We zijn op twee locaties dus i.o.m. omwonenden, maar voor het overige deel is e.e.a. al voorbereid en gecommuniceerd.” 

Lokaal Belang was toen even gerustgesteld en wij gingen ervan uit dat het een en ander zorgvuldig met omwonenden zou worden gecommuniceerd, afgesproken en uitgevoerd. 

Afgelopen week zijn wij door inwoners van de Bijschoterweg in kennis gesteld met een kennelijk voornemen van het college: het schrappen van deelgebied 2 van de kaart van de Natuurmaatregelen Westelijke en Noordelijke Rondweg Voorthuizen.  
 
Bijgevoegd de nieuwsbrief met kaart die de gemeente destijds samen met de provincie naar de omwonenden heeft gestuurd. Ook als raad zijn wij hiervan in kennis gesteld. Het gebied waar het nu om gaat is afzonderlijk genummerd en ingetekend. Het is een van de bouwstenen van een samenhangend plan in het kader van natuurcompensatie, landschappelijke inrichting en de beoogde groene entree van Voorthuizen. De nieuwsbrief geeft een uitgebreide toelichting, verwijst naar de gebieden op de kaart en getuigt van een weloverwogen en zorgvuldige opzet. De groeninrichting is indertijd gepresenteerd als compensatie voor de impact van de rondweg op de omgeving, waar wij natuurlijk tevreden mee waren.
Nu krijgen wij signalen dat daar mogelijk van afgeweken wordt. Daar schrikken wij van. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat afspraken en beloften worden nagekomen, goed en zorgvuldig met inwoners wordt gecommuniceerd en dat er geïnvesteerd wordt in groen, zeker als dat een compensatie betreft van groen dat eerder gekapt en/of weggehaald is. 

Onze vragen: 

 1. Klopt het dat u de aanleg van groen in deelgebied 2 wilt schrappen?
  Zo ja, waarom is dat?
 2. Op welke wijze heeft u het beloofde overleg (als antwoord op onze rondvraag) vormgegeven?
  Hadden omwonenden inspraak en/of invloed? Op welke wijze?
 3. Bent u met ons van mening dat de eerder aangekondigde groencompensatie zoals voorgesteld aan zowel inwoners als de raad, op alle onderdelen gerealiseerd moet worden?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u bereid zich alsnog in te zetten om de groencompensatie van deelgebied 2, net zoals de andere deelgebieden, te (laten) realiseren?
  Zo nee, waarom niet?
 5. Terugkomend op onze rondvraag; kunt u daar, gezien de berichtgeving, opnieuw en dieper op ingaan?
 6. Indien vraag 1 met ‘nee’ wordt beantwoord: Bent u bereid zo snel mogelijk met omwonenden in gesprek te gaan om het ontstane misverstand uit de wereld te helpen en ons van de uitkomst in kennis te stellen? 


Vriendelijke groeten,
 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh 
 

Zie ook Barneveldse Krant 03-12-2019: ‘Deel groen langs rondweg Voorthuizen geschrapt’

Lees verder

Schriftelijke vragen Lokaal Belang en VVD aangifte Actiecomite Voorthuizen Windmolens NEE

13-11-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stellen de fracties van Lokaal Belang en de VVD schriftelijke vragen aangaande het artikel in de Barneveldse Krant van vandaag (12 nov) met de titel “Aangifte van Actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE tegen wethouder en ambtenaar”.  
 
In het bedoelde artikel in de Barneveldse Krant komt naar voren dat het college van mening is dat haar ambtenaar in dit dossier telefonisch is bedreigd door een bestuurslid van het Actiecomité Voorthuizen windmolens NEE. Daartegenover stelt het bestuurslid van het actiecomité ten onrechte te worden beschuldigd en heeft hij om die reden aangifte gedaan van smaad en laster.  
Uiteraard is het bedreigen van ambtenaren een kwalijke zaak. Maar juist omdat dit een ernstige beschuldiging is, is het ook van belang dat deze gefundeerd is. Nu het hier verder gaat om een persoon die een actiegroep vertegenwoordigt, welke ook politieke relevantie heeft, vinden wij het van belang de onderstaande vragen te stellen om de ontstane situatie beter te kunnen duiden. 
 

 1. In haar mail d.d. 1-11-19 (vrijdagavond) deelt de wethouder aan het bestuurslid van het actiecomité en anderen mee dat de samenwerking met het Actiecomité wordt opgeschort i.v.m. het intimideren c.q. bedreigen van medewerkers.  
  a. Graag vernemen wij van het college o.g.v. welke geschreven of gesproken woorden de ambtenaar en het college tot de conclusie zijn gekomen dat er sprake is van een bedreiging?  
  b. Of moeten wij uit uw reactie op het artikel in de Barneveldse Krant begrijpen dat u bij nader inzien vindt dat er geen sprake is geweest van bedreiging van een ambtenaar maar van een probleem in de communicatie? 
   
 2. In de e-mail d.d. 2-11-19 (zaterdag) met als onderwerp “overleg 5 november gaat niet door” doet de desbetreffende ambtenaar aan drie externe personen zijnde de heren Veltman, Lam en Bakker (mediator) onder meer de mededeling “Helaas vond de heer (bestuurslid van het Actiecomité) het nodig hierbij bedreigingen te uiten aan mijn adres. Wij hebben daarom het protocol in werking gesteld dat wij hebben voor dit soort situaties. Ook heb ik overleg gehad met de politie. Gezien de situatie hebben wij ieder overleg met het Actiecomité opgeschort en verwacht ik niet dat het geplande overleg op een later moment alsnog kan plaatsvinden.”
  a. Heeft deze ambtenaar deze mededeling gedaan onder de verantwoordelijkheid van het College?  
  b. Heeft het college de ambtenaar actief de opdracht gegeven tot het schrijven van deze e-mail? 
   
 3. Waarom maakt de ambtenaar in deze e-mail, die de functie heeft om mee te delen dat een gesprek geen doorgang vindt en mede is gericht aan de advocaat van het Actiecomité, tevens bekend dat er sprake zou zijn van een geuite bedreiging? Waarom was deze toevoeging noodzakelijk?
   
 4. Mogen ambtenaren op deze wijze een beschuldiging t.a.v. burgers naar buiten brengen voordat die beschuldiging is onderzocht en onafhankelijk is vastgesteld? Graag ook een toelichting op uw antwoord. 
   
 5. Zo nee, wat gaat het college doen om dit in de toekomst te voorkomen? In de relatie overheid-burger zijn burgers immers inherent de zwakkere partij. En een beschuldiging van bedreiging heeft grote consequenties voor de betrokken burger. Het lijkt ons om die reden niet wenselijk om dit soort beschuldigingen te delen met derden. 
   
 6.  Wat gebeurt er als op enig moment blijkt dat een burger door het college of een ambtenaar ten onrechte is beschuldigd? Is er een “protocol” om alsdan de naam van die burger te zuiveren zodat hij/zij hiervan privé en zakelijk zo min mogelijk schade ondervindt?
   
 7. Realiseerde de wethouder zich dat intimidatie en bedreiging zware beschuldigingen zijn, toen zij haar email d.d. 1 november jl. deelde met derden?
   
 8. Waarom heeft de wethouder deze beschuldigingen geuit alvorens deze zijn onderzocht en onafhankelijk zijn vastgesteld?
   
 9. Wij lezen in de reactie van het college dat de samenwerking is opgeschort vanwege de wijze van communicatie vanuit het Actiecomité. Hoe moeten wij dit lezen?  
  a. Betreft het hier de communicatie met één bestuurslid?
  b. Zo ja, heeft de gemeente dan vervolgens gevraagd of een ander bestuurslid bij het overleg van 5 november aanwezig kon zijn? Als er geen ander bestuurslid is gevraagd, wat is hiervan dan de reden? 
   
 10. Wij lezen verder in uw reactie: “Wij hebben er vanuit de gemeente alles aan gedaan om met het Actiecomité tot overeenstemming te komen.” Kunt u aangeven wat het college concreet allemaal heeft gedaan?  
   
 11. Tot slot, op welke wijze denkt het college gevolg te geven aan de beloften die aan de gemeenteraad op 9 oktober zijn gedaan? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters 
 
Namens de fractie van de VVD,
Sandra Reemst 

12 november 2019

Lees verder

Sjoerd van Amerongen: 'Als je niks doet, heb je geen recht van spreken'

13-11-2019


BK-rubriek Hart & Ziel: interview met raadscommissielid Sjoerd van Amerongen

VOORTHUIZEN
 Wandelen met de hond en genieten van de vogels. Dat is Sjoerd van Amerongen (51) uit Voorthuizen ten voeten uit. Voor de natuur breekt het raadscommissielid - namens Lokaal Belang - graag een lans. Tegelijk ervaart hij verdrietige zaken in zijn persoonlijke omgeving en hecht hij sterk aan sociaal contact.
 

U heeft een Friese moeder en een Brabantse vader. Heeft u daardoor ook een stugge én Bourgondische kant in uw karakter?

,,Dat is een aparte combinatie inderdaad, maar dat ging goed samen. Mijn moeder is helaas overleden en mijn vader worstelt sinds een jaar met dementie. Ik heb de nuchterheid van de Fries en houdt ook van lekker eten, drinken en gezelligheid, zoals de Brabanders. Ik zal me niet in het carnaval storten, maar de openheid en hartelijkheid zie je ook bij de Friezen hoor."
 

Maar u staat het liefst nuchter in het leven?

,,Ja, niet met je hoofd in de wolken. Ik heb een hekel aan zweverigheid, want daar kom je niet ver mee. Je kunt veel dingen willen, maar niet alles kan. Je moet realistisch zijn."
 

U was een aantal jaar bestuurslid van het evenement Floralia. Waarom deed u dat?

,,Na bijna tachtig jaar dreigde dit in ons dorp te verdwijnen, maar toen hebben we een nieuw bestuur gevormd. Ik vind dat dit evenement gewoon bij Voorthuizen hoort. Er is een en ander aangepast en het ging het weer lekker lopen. De deelnemers zijn bijna een jaar bezig met de bouw van een wagen, dat brengt veel eenheid en cohesie in een wijk. Anders vervreemden mensen van elkaar. Door mijn gezondheid ben ik daarmee gestopt."
 

Wat mankeerde u en wat deed dat met u?

,,Ik heb vijf jaar geleden longproblemen gehad na een verwaarloosde longontsteking, met een operatie tot gevolg. Ja, dan heb je het wel even moeilijk en ga je anders naar dingen kijken. Ik rookte in die tijd vrij fors. Daar ben ik mee gestopt. Bovendien ging ik gezonder leven; ik loop nu nog meer buiten. Ik ga bewuster om met mijn leven, want ik wil wel graag mijn kinderen groot zien worden. Mijn moeder overleed drie jaar geleden enkele uren na een hersenbloeding. Ook dat zet je even stil. Ik heb ook te maken met apneu, waardoor je erg moe wordt. Daar wordt binnenkort iets aan gedaan."
 

Had u in die moeilijke tijd met uw longen ook iets aan het geloof, of zegt u dat niets?

,,Ik ging tot mijn achttiende naar de Ichthuskerk, een hervormde deelgemeente. Mijn ouders deden daar veel. Mijn vader was ouderling, kerkvoogd en bijna bij de oprichting betrokken. De predikanten kwamen bij ons over de vloer. Maar ik heb er zelf voor gekozen om niet meer naar de kerk te gaan en liet me uitschrijven. Ik ga nog wel op onregelmatige basis naar de kerk met mijn vrouw en kinderen, want ik vind het wel belangrijk voor hun opvoeding. Ze kunnen later zelf beslissen wat ze ermee doen. Maar ik heb een eigen kijk op het geloof. Ik respecteer ieders manier en ik zou het fijn vinden als iedereen dat deed. Vroeger werd op het Johannes Fontanus College door leerlingen tegen me gezegd dat ik een heiden was, omdat ik op een openbare lagere school had gezeten en in een deelgemeente naar de kerk ging. Die veroordeling heeft me veel pijn gedaan, dat wil ik nooit meer. Ik houd er niet van dat je meteen een stempel opgedrukt krijgt. Ik denk dat er wel 'Iets' is, maar dat hoeft geen God te zijn. Een ander hecht veel aan een preek en Bijbel lezen."
 

Toch bezoekt u de kerkdiensten soms nog. Hoe ervaart u dat?

,,Zeker, ik vind dat waardevol. Mijn vader hielp die kerk opbouwen en stak er veel tijd in. Tijdens het vorige kerstfeest, was hij er niet meer bij vanwege zijn dementie, voor het eerst in meer dan veertig jaar en dat komt dan wel binnen. Dat moet je een plek kunnen geven. Als dan het Ave Maria wordt gespeeld, heb ik moeite om het droog te houden. Ik associeer de kerk nog steeds met het afscheid nemen van mijn moeder."
 

In kerkdiensten staat Jezus vaak centraal, met zijn verlossende werk voor de verkeerde dingen die wij als mensen doen. Hoe kijkt u daarnaar?

,,Dat vind ik allemaal een beetje zwaar. Iedereen maakt weleens een foutje. En dan zou je straks 'boven' linksaf moeten, in plaats van rechtsaf? Daar heb ik moeite mee. Ik hoop dat iedereen naar de hemel gaat."
 

Waardoor wordt u geïnspireerd?

,,Mijn opvoeding. Ik ben opgevoed met het idee dat je elkaar respecteert en open staat voor elkaars mening. Ik vind het belangrijk dat je zuinig met de wereld omgaat en dat mijn kinderen weten wat er speelt. Dat ze weten hoe goed ze het in ons land hebben. Zo waren we met ons gezin in Sri Lanka, waar ik eerder vrijwilligerswerk deed in een dovenschool. Mijn vrouw en ik lezen veel, daar leer je veel van."
 

Uw dochter heet Anne. Daar zingt Herman van Veen een mooi liedje over. Kent u dat?

,,Ja, daar stond een stukje van op haar geboortekaartje: 'Anne, de wereld is niet mooi, maar jij kunt haar een beetje mooier kleuren'. Je kunt zelf veel doen en niet negatief zijn, dat vind ik belangrijk. Zo ben ik leider van het voetbalelftal van mijn zoon Sietse geworden, samen met een ander. Bij de tennisvereniging heb ik in het bestuur gezeten. Als je niks doet en een ander verwijten gaat maken, heb je geen recht van spreken."
 

Is er een persoon die u inspireert?

,,Ik had altijd bewondering voor Nelson Mandela, want hij krabbelde op uit een put. Hij was echt een doorzetter. Maar ik kijk verder niet zo snel tegen iemand op. Iedereen doet gewoon waar hij of zij het beste in is. Iedereen heeft zijn eigen talenten, maar ik zet mensen niet snel op een voetstuk."
 

Waarom werd u actief in de lokale politiek?

,,Je kunt langs de zijlijn staan en veel commentaar leveren, maar dan heb je weinig recht van spreken. Lokaal Belang spreekt mij aan, omdat deze partij open staat voor iedereen. Er is transparantie in het bestuur. We besteden aandacht aan alle dorpen en weten wat er speelt. Mensen kunnen ons gemakkelijk bereiken over dingen die hen opvallen. Het is belangrijk dat je weet wat er onder de mensen leeft."
 

U bent raadscommissielid. Met welke onderwerpen houdt u zich bezig?

,,Ik heb verkeer en infrastructuur, recreatie en toerisme en bouwen en wonen in mijn pakket. Vanuit Lokaal Belang hebben we het initiatief genomen tot een bomenplan, want er zijn veel bomen gekapt bij een aantal bouwprojecten. Het is beter als je daar eerst goed naar kijkt en misschien het plan iets wijzigt, zodat oude bomen behouden blijven. Dan kun je wel nieuwe aanplanten, maar het duurt erg lang voordat ze weer een beetje gegroeid zijn."
 

De natuur gaat u aan het hart?

,,Ja, vroeger vond je me altijd in het Wilbrinkbos. Ik was veel buiten en dat ben ik nog steeds; nu veel in het Johannabos. Ik loop twee, drie keer per dag met mijn hond. Dan zie je de bonte specht, een sperwer, een buizerd, de mezen, boomklevers en de hooglanders. Als ik zie wat er allemaal gecreëerd is, kan ik daar echt van genieten. Vroeger had ik altijd vogels, nu heb ik nog een paar kippen en wat vissen. Dat vind ik schitterend. Het moet ergens uit ontstaan zijn, dus de Schepper bestaat. Dan kom je op de evolutie van Darwin of de schepping van God. Het blijft de grote vraag hoe het allemaal is ontstaan, hoewel Iemand daar toch de hand in moet hebben gehad."
 

Wat doet u naast uw politieke werk?

,,Ik werk nu bijna twaalf jaar fulltime voor een groothandel in diergeneesmiddelen: de firma Virbac aan de Hermesweg in Barneveld. We zijn nu volledig een dochter van een Frans bedrijf. We leveren aan dierenartsenpraktijken. De tijd ervoor was ik werkzaam bij andere bedrijven."
 

Hecht u aan vriendschappen?

,,Zeker. Eén keer per jaar ga ik met een groep vrienden erop uit. Ik vind dat belangrijk. We praten over van alles en doen aan sport. Het is gezellig en we filosoferen wat. Als iemand het slecht heeft, wordt dat ook in de groep gegooid. Dat vind ik waardevol. Zo heb ik ook nog contact met mannen uit mijn jeugd, die ik al bijna veertig jaar ken. Met hen heb je veel meegemaakt. Als je ze ontmoet, is het meteen goed."
 

Welke liedjes vindt u mooi?

,,Hallelujah van Leonard Cohen. Ik houd ook erg van jazz. Toen ik jong was ging ik naar concerten van Simple Minds, The Rolling Stones en U2. De liedjes van Boudewijn de Groot vind ik ook mooi. Onlangs zag ik een documentaire over hem. Hij sprak even over zijn vader, naar aanleiding van een liedje. Dat kwam ook bij mij wel binnen, omdat het ongeveer de situatie was zoals je aan je vader denkt. Als ik nu bij mijn vader kom, weet hij na een half uur al niet meer dat ik geweest ben. Het is een aflopende zaak. Ik had best een goede band met hem."
 

Wat is daar het geheim van?

,,Dat je dingen gewoon met elkaar kunt bespreken. Dat je van elkaar houdt en dat aan kunt geven. Vroeger zaten we met elkaar aan tafel te praten, maar als ik nu naar hem toe ga, reageert hij nauwelijks. Dat is elke keer erg frustrerend, verdrietig en pijnlijk."
 

Staat het thema ziekte u ook in de weg om te geloven in een liefdevolle God?

,,Er gingen veel mensen dood in die periode, dat vond ik moeilijk en toen besloot ik niet meer naar de kerk te gaan. Net als bij mijn moeder vraag je je dan af, hoe kan dat nu, als die mensen elke week in de kerk zitten en goed leven? Maar dat kan iedereen overkomen. Dat is het leven. Als je in een God gelooft, kan ik me voorstellen dat je Hem dit kwalijk gaat nemen."
 

Welk liedje springt er qua tekst voor u uit?

,,Beautiful Day van U2, want je moet genieten van wat je hebt. Het is niet elke dag gemakkelijk en ik ben niet altijd happy de peppy, zeker niet als ik bij mijn demente vader vandaan kom. Maar in de natuur kun je je hoofd leeg maken. Ik maak ook foto's van hoe mooi alles is. Als de zon door de mist komt, is dat schitterend. Overigens is het liedje 'Let love rule' van Lenny Kravitz vermoedelijk nog meer mijn lijflied. Dat is tijdens onze trouwplechtigheid gedraaid. Ik zet het ook altijd op nummer één van mijn jaarlijkse Top 2000-opgave. De liefde is allesbepalend in je leven: voor elkaar en voor de ander in je omgeving."
 

Artikel Barneveldse Krant 13 november 2019 - Freek Wolff

Lees verder

BK: Lokaal Belang de boer op met 'bomenpetitie'

11-11-2019


Artikel Barneveldse Krant

VOORTHUIZEN
 Leden van de raadsfractie van Lokaal Belang gaan naar eigen zeggen de komende weken de boer op met hun zogeheten 'bomenpetitie'. Met een handtekeningenlijst zoeken ze steun bij inwoners van de gemeente Barneveld voor hun bomenplan.

Afgelopen zaterdag stonden leden van de partij in het centrum van Voorthuizen. ,,Waar we in twee uur tijd maar liefst 96 handtekeningen verzamelden'', aldus fractievoorzitter Mijntje Pluimers. ,,De speciale flyers met informatie over het bomenplan vonden gretig aftrek. Daarnaast waren de reacties van de inwoners overweldigend. Veel mensen gaven aan het behouden van bomen én het aanplanten van veel nieuwe bomen, erg belangrijk te vinden.''

Eind dit jaar biedt de fractie over haar bomenplan een initiatiefvoorstel in bij de Barneveldse gemeenteraad. Het gaat dan om een plan als reactie op verschillende projecten in de gemeente Barneveld waarbij bomen werden gekapt. In het plan vraagt LB om meer aandacht voor behoud van bomen.

Lees verder

Standpunt Lokaal Belang over vuurwerk

06-11-2019


“Één keer per jaar het nieuwe jaar met vuurwerk inluiden vindt Lokaal Belang een mooie traditie en wil dan ook geen verbod.

Lokaal Belang sluit echter niet de ogen voor de overlast, vernielingen en illegale activiteiten die plaatsvinden. Overlast voor mens en dier moet worden voorkomen. Daarom wil LB dat, waar mogelijk, gebieden rondom kinderboerderijen, dierenopvang, HUP’s, verpleeg- en verzorghuizen etc. een vuurwerkverbod krijgt. Deze specifieke locaties zijn goed controleerbaar en dus handhaafbaar. 

Daarnaast moet er hard worden opgetreden tegen illegaal vuurwerk en tegen te vroeg of te laat afsteken van vuurwerk. Helemaal ontoelaatbaar is het beschieten van mens, zoals hulpverleners en dieren. Wij veroordelen overigens elke vorm van geweld tegen hulpverleners ten zeerste. Daarvoor past alleen een zware straf. De veiligheid van mens en dier moet dus zoveel als mogelijk beschermd worden.

Het moet mogelijk zijn om een leuk traditioneel feest te vieren zonder overlast en narigheid. Laten we het leuk houden; een feest met vuurwerk. Iets waar velen van genieten.”

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande waarheidsvinding en controle in het dossier 'zand'

31-10-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande waarheidsvinding en controle in het dossier ‘zand’. 
 
Onze fractie hecht grote waarde aan waarheidsvinding. Oftewel, controle van het proces en inhoud in deze kwestie. Onze wettelijke taak. Een goed functionerend, transparant en betrouwbaar lokaal bestuur is in het grootse belang van onze inwoners. Waarheidsvinding en controle op de handelwijze van het college (het dagelijks lokaal bestuur), is daarom zeer belangrijk en ook onze wettelijke verplichting. Dat is waarvoor wij het altijd doen en ook altijd zullen blijven doen. 
 
Memo en bijlagen
Lokaal Belang heeft met verbijstering kennisgenomen van de memo, en 3 daarbij gevoegde niet-openbare bijlagen, van het college van vandaag, 31 oktober 2019 aangaande de kwestie De Kruijf/Van Dijk vs. van den Hengel en van het persgesprek over dit onderwerp op dezelfde dag. We kunnen en mogen niet citeren uit de bijlagen, vanwege het niet-openbare karakter, maar de bijlagen zijn van een ander, alsmede verhelderend, kernmerk dan uw college schetst in het - wel - openbare memo. 

Dat zijn meteen onze eerste vragen:
1. Waarom heeft uw college niet gekozen voor maximale helderheid? Uw memo en – niet-openbare bijlagen- zijn voor tweeërlei uitleg vatbaar.  
2. Kan uw college uitleggen waarom voor deze moeilijke weg is gekozen, behoudens de gedachte ‘dat wij de heer Van den Hengel als persoon graag willen beschermen? Dat kan een nobele invalshoek zijn, maar het - officiële - memo volgend treft het college geen enkele blaam en blijft er een nietsvermoedende en verdachte oud-wethouder over?  
3. Is deze werkwijze ook onderdeel van ‘collegiaal bestuur’? 

Met plaatsvervangende schaamte heeft Lokaal Belang de verrichtingen van dit college gevolgd waar zij op zoek zijn gegaan naar oplossingen voor het probleem dat zij zelf hebben veroorzaakt. Het ‘issue van de waarheid’. Wij vragen ons inmiddels af in welk parallel universum dit college verkeert waarbij waarheidsvinding niet mogelijk lijkt te zijn. Wederom bestempelt dit college, zoals gesteld, cruciale informatie in deze kwestie als ‘niet-openbaar’. Het ‘hele’ verhaal en transparantie, dat is wat de gemeenteraad en de inwoners van de gemeenteraad willen en ook verdienen. Halve verhalen, halve informatie, wat is hiervan de bedoeling? Is dit een afrekeningsactie richting de heer van den Hengel door hem in een bepaald daglicht te stellen? Wat zijn uw motieven om zo te handelen?

Vragen:
4. Daarom nogmaals: Op basis waarvan acht het college het nodig om de bijlagen bij de memo van 31 oktober te kwalificeren als niet-openbaar? Dit mede gezien het feit dat u er zelf en actief voor kiest de openbaarheid te zoeken over de kwestie en waarbij verdere persoonlijke beschadigingen zeer tot de mogelijkheden behoren.
5. Op welke wijze denkt dit college, in het licht van vraag 1, bij te dragen aan transparantie en duidelijkheid, iets waarvan uw college zegt dat zo belangrijk te vinden?
6. Vindt het college dat zij zich maximaal heeft ingespannen om tot een eerlijke en gezamenlijke verklaring met de heer van den Hengel te komen? Waar blijkt dat uit? 
7. Is de heer van den Hengel op enigerlei wijze onder druk gezet om te komen tot een gezamenlijke verklaring?
8. En vindt uw college het niet terecht dat in uw memo op zijn minst ook de reactie van de oudwethouder wordt weergegeven?  Zo ja, waarom heeft u die dan niet gevraagd en toegevoegd? Zo nee, waarom niet?

Informatie over de zandkwestie
De cruciale vraag blijkt elke keer opnieuw ‘Wanneer is het college voor het eerst op de hoogte geraakt over de ‘zandkwestie’? De kwestie ‘De Kruijf/Van Dijk vs. van den Hengel’, die in de openbaarheid geraakt is tijdens de commissievergadering van 30 september jl., is daar het meest recente voorbeeld van. 
 
In uw memo van vandaag, 31 oktober, schrijft u: “Tijdens de commissievergadering (van 30 september 2019) zijn er indringende vragen gesteld aan het college over de gang van zaken in december 2017 en wie er toen op de hoogte was gesteld door oudgedeputeerde Bieze. Het college heeft daarop verklaard dat dit de heer van den Hengel was”  Verder op: "Eind december 2017 heeft oud-gedeputeerde Bieze oud-wethouder Van den Hengel informeel geïnformeerd en heeft daarbij aangegeven dat een nadere memo hierover afgewacht kon worden.” 
 
Dit onderschreef u eerder in uw memo’s van 9 november en 5 december 2018: “De resultaten van het onderzoek en de aanvullende risicoanalyse van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zijn eind november 2017 voorgelegd aan gedeputeerde Bieze. Gedeputeerde Bieze heeft ons in december 2017 informeel geïnformeerd over deze kwestie en daarbij aangegeven dat er nauwelijks risico’s zijn voor de volksgezondheid. Daarnaast is aangegeven dat er een memo over deze kwestie zou volgen en dat deze memo afgewacht kon worden.” 
 
Interessant in deze kwestie is wellicht niet eens zo zeer wie er geïnformeerd is eind december 2017. Reeds eerder heeft Lokaal Belang in schriftelijke vragen verwezen naar de datum van 28 november 2017; een maand eerder. U heeft dit in uw eerdere beantwoording aan ons nooit betwist als informatiedatum aan uw college. Oud-gedeputeerde Bieze heeft namelijk in de Statenvergadering van 14 november 2018 gesteld dat de Provincie de aanbevelingen uit het DAT-rapport ter harte heeft genomen en dat zij de Omgevingsdienst direct de opdracht heeft gegeven tot nader onderzoek. Het rapport daarvan verscheen op 28 november 2017. Daaruit bleek dat de grond niet gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid. Bieze heeft dit toen direct aan ‘de bestuurder van de gemeente Barneveld’ laten weten. Gelukkig hebben wij de hand weten te leggen op de ‘Mededelingenbrief’ aan de Provinciale Staten van 6 november 2018, waar klip en klaar op pagina 3 vermeld staat: “Een van de aanbevelingen uit het DAT-rapport is het uitvoeren van nader onderzoek naar de kwaliteit van de toegepaste partij grond in de gemeente Barneveld door een bodemspecialist van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (Odra). De datum van het rapport is 28 november 2017. De bestuurder van de gemeente Barneveld is hierna direct geïnformeerd over de resultaten van het nader onderzoek.” 

Vragen:
9. Welke bestuurder is er ‘direct’ op of om en nabij 28 november 2017 door gedeputeerde Bieze geïnformeerd (Dan wel door iemand namens haar, of in opdracht van haar, of in overleg met haar)?
Is dat Burgemeester Van Dijk? Wethouder De Kruijf? Iemand anders?
Op welke wijze heeft dit informeren plaatsgevonden? Is dat ergens vastgelegd?  
Zo ja, dan ontvangen wij dit graag. Zo nee, waarom niet?
10. Aangezien gedeputeerde Bieze op datzelfde moment ook het OM heeft geïnformeerd en de Burgemeester op regelmatige basis overleg heeft met het OM (‘De Driehoek’) rijst de vraag of de informatie over de zandkwestie wellicht via het OM bij het college terecht is gekomen. Is dat zo?  
11. Waarom heeft uw college steeds gesproken over het ‘eind december 2017 geïnformeerd zijn’ door gedeputeerde Bieze terwijl dit duidelijk een maand eerder moet zijn geweest?  In het rapport Eenhoorn is er ook steeds sprake van december 2017.
12. U stelt dat u voor het eerst op 20 maart 2018 geïnformeerd bent. Wie stelt, bewijst. Graag uw bewijzen dat dit moment ‘de eerste keer’ was te meer omdat uit andere documenten (mededelingenbrief van  6 november 2018) en uitspraken Gedeputeerde Bieze ( PS vergadering van 14 november 2018) het tegendeel blijkt.
13. Bent u met ons van mening dat het niet ter zake doet wanneer en waar u geïnformeerd bent; formeel dan wel informeel?  
Tenslotte, als een of meerdere collegeleden worden geïnformeerd, op welk willekeurig moment van een dag dan ook, waar ook aanwezig, dat te bestempelen is als informatie en bent u te allen tijde, verantwoordelijk als bestuurder.
14. Indien vraag 8 met ‘ja’ wordt beantwoord: Bent u het met ons eens dat als informatie niet in formele verslagen als collegeverslagen terug te vinden is, dat nog niet betekent dat een situatie zich niet heeft voorgedaan?  
15. Wat is de reden dat u zo sterk vast houdt aan het moment van ‘formeel’ informeren van het college?  

Taskforceverslagen en stuurgroepverslagen
Reeds op 1 juli 2019, dus ruim 4 maanden geleden, vroeg onze fractie de ‘taskforceverslagen’ in dit dossier op. Tot op heden heeft onze fractie deze nog steeds niet ontvangen. Kortheidshalve verwijzen wij naar onze schriftelijke vragen hierover op 5 september 2019, reeds 2 maanden geleden.  
Op 2 oktober vroegen wij, in het kader van de ontstane kwestie tussen wethouder De Kruijf/ Burgemeester Van Dijk en oud-wethouder de heer Van den Hengel, per ommegaande de stuurgroepverslagen van De Burgt in dit dossier op. Ook al weer een maand geleden. Tot op heden hebben wij deze verslagen nog niet ontvangen.
Het geduld van Lokaal Belang in het dossier ‘zand’ is op. Uw college overschrijdt, helaas vaker, de afgesproken beantwoordingstermijn van schriftelijke vragen en gebruikt daarbij niet steekhoudende en oneigenlijke argumenten die wij eerder als ‘ontduiking’ kwalificeren. Een ontwikkeling die wij betreuren. Heeft u misschien iets te verbergen? Of zijn er verslagen zoekgeraakt? 

Vragen:
16. Wij wensen uiterlijk 7 november a.s. antwoord op onze schriftelijke vragen van 5 september jl. met daarbij tevens de taskforceverslagen (zonder zwartgemaakte teksten, m.u.v. persoonsgegevens), alsmede de genoemde stuurgroepverslagen. Indien u op dit verzoek niet wilt ingaan, ontvangen we graag per omgaande waarom niet? Anders gesteld: welke dringende redenen zijn er nu nog om onze vragen en verzoeken te negeren? 

Collegiaal bestuur:
In de raad van 3 oktober dienden wij, samen met de VVD, een motie voor een raadsenquête in. Wij achtten dit van groot belang om de waarheid in de kwestie De Kruijf/Van Dijk vs. Van den Hengel boven tafel te krijgen.  
Helaas heeft deze motie het niet gehaald, aangezien andere partijen dat niet nodig vonden, ook omdat dit teveel ‘tijd’ zou kosten. Deze kwestie hangt nu al een maand ‘boven de markt’ en wij worden veelvuldig door inwoners benaderd hoe het nu eigenlijk zit en wie wel en wie niet de waarheid heeft gesproken. Volkomen terecht overigens van geïnteresseerde en betrokken burgers, wij zijn tenslotte volksvertegenwoordigers.  
Een onderdeel dat in dit proces van waarheidsvinding nog niet aan de orde is gekomen is het zogeheten ‘collegiaal bestuur’. In de communicatie en uitingen in vergaderingen en de media, is er door u gesproken over dat “het college te allen tijde verantwoording verschuldigd is aan de gemeenteraad. Ook de heer Van den Hengel heeft daar het een en ander over gezegd. Deze bestuurscrisis betreft deels het vorige college en het huidige college. Wellicht biedt een nadere blik op de organisatie van dit ‘collegiale bestuur’ duidelijkheid.

Vragen:
17. Op welke wijze is er vormgegeven aan ‘de overdracht’ tussen het oude en nieuwe college inzake het dossier ‘zand’?
18. Worden er in het algemeen bij een overdracht afspraken gemaakt over lopende- en/of aanstaande dossiers? En hoe daarover te communiceren in voorkomende situaties?  
19. Op welke wijze wordt de overdracht en eventuele afspraken vastgelegd, dan wel bevestigd?
20. Op welke wijze wordt er met deze afspraken omgegaan? Oftewel, welke juridische status hebben deze afspraken? Specifieker: is jurisprudentie zowel van toepassing op het oude als het nieuwe college?  
21. Zijn er in de overdracht medio voorjaar 2018, al dan niet concrete, afspraken gemaakt betreffende de ‘zandkwestie’?  
Zo ja, welke dan?
Zo nee, waarom niet?  
En zijn, of waren, de coalitiepartijen op de hoogte van de inhoud van de ‘overdracht’? 

Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter 
 

Bijlage: Mededelingenbrief 6 november 2018 van Provincie aan Provinciale Staten

Artikel Barneveldse Krant 4-11-2019: ‘Openbaar geheime bijlagen over ‘college-rel’

Lees verder

Presentatie Bomenplan en live in gesprek met inwoners

29-10-2019


Lokaal Belang in gesprek met inwoners over Bomenplan

Vrijdag 1 november houdt Lokaal Belang een livechat sessie via de Lokaal Belang pagina op Facebook als startschot voor de presentatie van het Bomenplan. Lokaal Belang gaat graag in gesprek met inwoners en beantwoordt graag vragen hierover. Daarnaast is er alle ruimte voor andere kwesties die bij inwoners leven.

Voor de zomer startte Lokaal Belang al een Bomenpetitie onder inwoners om de gemeente op te roepen bomen beter te beschermen. Deze is massaal ondertekend en elke dag komen er nog handtekeningen bij. Het Bomenplan is een ambitieus en omvangrijk plan om de bomen in onze gemeente beter te beschermen. Nu worden Lokaal Belang en de inwoners in onze gemeente al langere tijd opgeschrikt door de soms massale bomenkap. Veelal kap die op basis van woonwijkontwikkelingen nodig geacht wordt. Lokaal Belang ziet echter elke keer opnieuw dat voorafgaande aan de planontwikkeling te weinig ingezet wordt op het behoud van bomen. Het lijkt wel dat alleen gekeken wordt naar zo veel mogelijk geld verdienen. En natuurlijk moeten woonwijken gebouwd worden, maar de kwaliteit van de omgeving is hierbij ook erg belangrijk. En dat betekent dat in de planfase gezocht moet worden naar een creatieve invulling waarbij zo veel mogelijk bestaande bomen behouden blijven. Niet zoveel mogelijk woningen op een locatie, maar een creatieve invulling waarbij het plan zich aanpast aan de bestaande omgeving en niet andersom! Daarnaast wordt een Bomen Effect Analyse, meerdere malen beloofd door dit college, nogal eens vergeten. Daardoor loop je als gemeente elke keer achter de feiten aan. De geluiden in de samenleving worden steeds luider: ‘Stop met de kaalslag, stop met het verbranden van bomen; behoud en investeer in bomen; ons groene kapitaal’.

Wat Lokaal Belang betreft kan het zo niet langer meer. De ogen moeten geopend worden, het bewustzijn vergroot en de bomen beter beschermd. Bomen zijn van onschatbare waarde als het gaat om opname van CO2, productie van zuurstof, waterregulering, afvangen van fijnstof en stikstof, biodiversiteit, uitstraling van de omgeving, voorkomen van hittestress en positieve invloed op de gezondheid van mensen. In de huidige klimaatdiscussie helemaal! Bomen zijn van ons allemaal. Daarom heeft Lokaal Belang een bomenplan geschreven wat de fractie zal aanbieden in de vorm van een initiatiefvoorstel. Wij denken graag met de gemeente mee en hopen op samenwerking om te komen tot een gezamenlijke en krachtige aanpak in het kader van de bescherming van de bomen en het investeren hierin.

Mijntje Pluimers: “Lokaal Belang is heel blij met de grote steun van inwoners. Hun hartenkreten zijn overduidelijk. Daarom presenteren wij graag ons plan actief en in de vorm van een dialoog met inwoners. Lokaal Belang heeft al eerder een dergelijke sessie gedaan. Een livechat sessie is een laagdrempelige manier om in direct contact te komen met inwoners. De vorige sessie was een groot succes. Een veelheid aan onderwerpen kwam aan bod. Lokaal Belang zal dit soort sessies in de toekomst blijven organiseren.”

Vrijdag 1 november, 19:30-20:30 uur, Facebook pagina Lokaal Belang
Vragen kunnen ook vooraf al ingestuurd worden aan info@lokaal-belang.com

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande herbestemming en ontwikkeling locatie Flying Bikes Kootwijkerbroek

28-10-2019

Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de herbestemming en ontwikkeling van de in de toekomst achterblijvende locatie van de Flying Bikes in Kootwijkerbroek. 

Onlangs heeft Lokaal Belang verheugd kennisgenomen van het feit dat er een nieuwe locatie voor de  ‘Flying Bikes’ gevonden is. Wij gaven in onze eerdere schriftelijke vragen ook aan “met grote belangstelling uit te zien naar de herontwikkelingsplannen van de straks vrijgevallen locatie die wij, zoals bekend, graag o.a. groen ingericht zien in bijvoorbeeld de vorm van een ‘groene slinger’ in Kootwijkerbroek.”  

Voor Lokaal Belang is de kwaliteit van ontwikkelingen in de samenleving het belangrijkste. Op welke wijze richten wij onze omgeving in, zodanig dat men de kansen die er zijn, in samenspraak met die samenleving, pakt? Daarbij vindt Lokaal Belang het belangrijk in te spelen op maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen. Zoals bekend is Lokaal Belang een groot voorstander van het vergroenen van de gemeente. Voor de achterblijvende locatie ligt een uitgelezen kans om een nieuwe ‘groene long’ en/of een ‘groene slinger’, i.c.m. een groene wandelroute, in Kootwijkerbroek te realiseren. Wij zien graag een parkachtige invulling van deze locatie die naast een veelheid aan groen ook de gelegenheid biedt voor bewegingsactiviteiten van zowel inwoners, zoals ouderen, als cliënten van het gezondheidscentrum (denk aan bewegingstoestellen). En wellicht zijn er nog meer opties. Lokaal Belang ziet de herinrichting als een bijdrage aan de kwaliteit en de uitstraling van Kootwijkerbroek. 

Daarnaast vindt Lokaal Belang echte participatie van de samenleving zeer belangrijk; dat wil zeggen dat de gemeente daadwerkelijk luistert naar wat inwoners willen en daar concreet iets mee doet. Daarvoor is onlangs zelfs een raadsvoorstel ‘participatie’ door de raad aangenomen.  

Vorig voorjaar schreef u in uw memo dat u dorpsplannen serieuzer wilde nemen en beter wilde verankeren in de uitvoeringsplannen van de gemeente. Dit voorjaar schreef u dat “op basis van de ontwikkeling van de wandelroute Rondje Barneveld een verkenning wordt gedaan naar de uitbreiding van het netwerk met wandelroutes om en/of door andere kernen binnen de gemeente. Hiervoor zal een eerste verkenning worden gedaan samen met de Plaatselijke Belangen om te bezien welke behoeften er zijn en welke kansen er liggen.” 

Plaatselijk Belang (PB) en de Ondernemersvereniging Kootwijkerbroek (OVK) hebben meerdere malen op basis van het dorpsplan ‘Dorpsvisie 2025 Kootwijkerbroek’ hun wensen geuit over de herontwikkeling van deze locatie. Zij zien graag een ‘groen hart’ met o.a. mogelijkheden voor een groene slinger, een wandelroute van/naar de molen, speelvoorzieningen, beweging, (voor jongeren, ouderen, mensen die gebruik maken van het gezondheidscentrum). Tijdens de behandeling van de Kadernota beloofde de wethouder destijds “samen met Kootwijkerbroek en PB en in nauw overleg te praten over een adequate invulling van het gebied”.  

Zeer recent hadden een delegatie van PB en OVK een gesprek met twee van uw wethouders. In dit gesprek hebben zij wederom hun wensen voor deze locatie onder de aandacht gebracht. Kort daarna namen zij verontrust contact met ons op. Zij hebben ons aangegeven een onbevredigend gevoel over te hebben gehouden aan het gesprek, omdat zij ‘nul op het rekest kregen’ m.b.t. hun wensen. Zij geven aan dat u heeft gesteld dat er geen aanpassingen in de plannen van het college (ontwikkeling woonwijk) mogelijk zijn. Dat stelt ons zeer teleur. Bij navraag door onze fractie aan ‘het huis’ werd gesteld dat “er nog geen visie is uitgewerkt voor de huidige locatie, er nog geen grondexploitatie of projectnaam is en de financiering van de verplaatsing nog door de raad moet worden geaccordeerd.” 
 

In combinatie met al het bovenstaande, de volgende vragen:

 1. Klopt het dat u PB en OVK, in het kader van hun wensen voor de achterblijvende locatie van de Flying Bikes in Kootwijkerbroek, heeft aangegeven dat er geen aanpassingen mogelijk zijn op de door u gewenste ontwikkeling? 

  Zo ja:
  a. Hoe verklaart u uw eigen houding richting PB en OVK vergeleken met uw stellingname uit maart 2018 om dorpsplannen serieuzer te nemen en beter te verankeren in uw uitvoeringsbeleid?
  b. Hoe verklaart u uw eigen houding richting PB en OVK vergeleken met uw uitspraken vorig voorjaar dat u gezamenlijk met Plaatselijk Belangen een verkenning wilde doen naar de mogelijkheden van wandelroutes in dorpskernen?
  c. Hoe verklaart u uw houding richting PB en OVK vergeleken met uw belofte tijdens de Kadernota (“nauw overleg, samen met PB een adequate invulling”)?
  d. Hoe verklaart u uw houding richting PB en OVK vergeleken met het onlangs door de gemeenteraad unaniem aangenomen raadsvoorstel ‘Participatie in Barneveld’ waarin: “de politieke en bestuurlijke wens is uitgesproken om de participatie van inwoners, bedrijven en organisaties in de beleidsvorming en besluitvorming te versterken?  En: “ De kern van de notitie is dat overheid en inwoners zich meer samen verantwoordelijk weten voor beleid en uitvoering. De werkgroep vindt het daarbij belangrijk dat de gemeente daadwerkelijk ruimte biedt voor initiatieven uit de samenleving, zoals dorpsplannen.”
  e. Hoe verklaart u de antwoorden die onze fractie vanuit het huis kreeg over de status van de herontwikkeling van deze locatie? Tenslotte, deze lijken nogal in tegenspraak met elkaar. ‘De ontwikkeling ligt al vast omdat het college het zo wil’ vs ‘We gaan er samen met o.a. Plaatselijk Belang en de gemeenteraad vorm aan geven’.
  f. Begrijpt u dat u met uw houding naar zowel inwoners als de gemeenteraad geen invulling geeft aan uw beloften en de door de raad gestelde kaders in het kader van participatie, zorgvuldige communicatie en dualisme? Graag een toelichting.

  Zo nee:
  Hoe verklaart u de expliciete zorg en bezwaren die PB en OVK naar ons hebben geuit?
  Hoe kan dit ‘misverstand’ ontstaan zijn in het licht van  
  a. Uw uitspraken van vorig voorjaar dat u dorpsplannen serieuzer wilt nemen en beter wilt verankeren in uw uitvoeringsbeleid?
  b. Uw uitspraken van dit voorjaar dat u gezamenlijk met Plaatselijk Belangen een verkenning wilde doen over de mogelijkheden van wandelroutes?
  c. Uw uitspraken en beloften tijdens de Kadernota (“nauw overleg, samen met PB een adequate invulling”)?
  d. Het raadsvoorstel ‘Participatie in Barneveld’ dat nadrukkelijk spreekt over ‘zorgvuldige communicatie met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad’?
  e. Uw uitspraken naar onze fractie in antwoorden op onze vragen over de status van de herontwikkeling van deze locatie?  
   
 2. Is het ‘verdienmodel’ bij de ontwikkeling van woonwijken, zowel bij nieuwe woonwijken als inbreidingslocaties voor u leidend? Dat wil zeggen: Wilt u het liefst zoveel mogelijk huizen op een bepaalde locatie ontwikkeld zien, oftewel, zoveel mogelijk winst?  
  Zo ja, waarom dan?
  Zo nee, hoe ziet het college deze ontwikkelingen dan? 
   
 3. De locatie Flying Bikes (locatie 20, Essenerweg) maakt onderdeel uit van het door de raad op 26 maart 2013 vastgestelde ‘Kaderstelling inbreidingslocaties’ met totaal 22 ontwikkelingslocaties. Deze zomer hebben wij gevraagd naar het huidige saldo van deze inbreidingslocaties. Dat is ruim 4 miljoen positief (4.113.374 euro). Met daarbij de jaarrekening 2018 in het achterhoofd (+ 15,4 miljoen bestemd aan de algemene reserve) lijkt het ons dat er tenminste open gestaan kan en moet worden voor investeringen in ‘de kwaliteit van de samenleving’. Dat staat wat ons betreft los van het door ons gewenste degelijk financieel beleid waarbij er b.v. gespaard wordt voor grote uitgaven als een rondweg en reserves voor tegenvallers in de zorg en de basishouding van de economische haalbaarheid van een plan.
  Is het college dat met ons eens?
  Zo ja, is het college dan bereid om alsnog na te denken over het mogelijk aanpassen van de inrichting van de betreffende locatie in de richting van de wensen van PB, OVK en LB? En, hoe gaat u dat vormgeven?
  Zo nee, waarom niet? 
   
 4. Is het college bereid om op korte termijn met (een delegatie van) PB en de OVK om de tafel te gaan om ‘de lucht te klaren’ en eventuele misverstanden uit de weg te ruimen?
  Zo nee, waarom niet? 
   
 5. Is het college tevens bereid om in het gesprek open te staan voor de wensen van PB en OVK en concreet vorm te geven aan ‘Participatie in Barneveld’ en de verankering van dorpsplannen?
  Zo ja, hoe gaat u dat vormgeven?
  Zo nee, waarom niet? Wat betekent dit dan voor de toekomst van participatie in de gemeente zoals verwoord in het door de raad aangenomen raadsvoorstel ‘Participatie in Barneveld’ en de dorpsplannen? 
   
 6. De wethouder heeft gesteld dat de verhuizing van de Flying Bikes betaald moet worden uit de opbrengsten van de ontwikkeling van de achtergebleven locatie. Oftewel, de koppeling van de nieuwe locatie en de ontwikkeling van de oude locatie. Dat bevreemdt ons. Als een willekeurige sportvereniging velden en kleedkamers nodig heeft, dan hoeven zij toch ook niet eerst ergens anders grond ‘achter te laten voor de verkoop’ om deze velden en kleedkamers te krijgen? Graag een toelichting.
  Daarnaast, is het college bereid om, gezien al het bovenstaande, deze koppeling los te laten en beide ontwikkelingen los van elkaar te bekijken en te beoordelen?
  Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten, 
 
Mijntje Pluimers
Jan Willem van den Born 

 

Artikelen Barneveldse Krant 28-10-2019:
Nu tijd voor een goed groenplan voor Kootwijkerbroek
'Snel in gesprek om lucht te klaren in Kootwijkerbroek'​

Lees verder

Schriftelijke vragen locatie Flying Bikes en Quadclub De Veluwse Zandhappers

22-10-2019

Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen rondom de aankoop van gronden ten behoeve van de Flying Bikes en de locatiewensen van Quadclub ‘De Veluwse Zandhappers’. 
 
Lokaal Belang vindt sporten erg belangrijk. Sport verbindt en verrijkt en sporten levert een bijdrage aan een gezond lichaam. De gemeente zet gelukkig in op deugdelijke, eigentijdse en doelmatige sportvoorzieningen. Dat ondersteunen wij van harte. Lokaal Belang is dan ook verheugd te hebben kunnen lezen dat de zoektocht van de gemeente naar een nieuwe locatie voor ‘The Flying Bikes’ gelukt is en grond aangekocht is om deze nieuwe locatie voor de vereniging in te richten. Wij wensen de gemeente en de vereniging alle succes met deze nieuwe locatie aan de Hanzeweg-Zuid. Daarnaast zien wij met grote belangstelling uit naar de herontwikkelingsplannen van de straks vrijgevallen locatie die wij, zoals bekend, graag o.a. groen ingericht zien in bijvoorbeeld de vorm van een ‘groene slinger’ in Kootwijkerbroek. 
 
Wij lezen ook: “De percelen bieden voldoende ruimte om een geschikt programma te realiseren, niet alleen voor de fietscrossbaan, maar ook voor mogelijke andere voorzieningen”. En: “Meerdere (sport)verenigingen en voorzieningen in de gemeente Barneveld zijn op zoek naar een nieuwe locatie. Ruimtelijk-financieel gesproken is het verstandig om te onderzoeken of de nieuwe locatie van de fietscrossbaan met de huisvesting van dergelijke ruimtevragers kan worden gecombineerd. De locatie is immers uitstekend bereikbaar en biedt ruimtelijk de mogelijkheid om meerdere functies te accommoderen.” 
 
Op 25 juni 2019 heeft onze fractie al in de rondvraag gevraagd: “Quadvereniging ‘De Veluwse Zandhappers’, die ook op hoger niveau sporten (NK, EK), moeten gedwongen hun locatie verlaten. Het college doet voor alle sportverenigingen erg zijn best (onderzoeken, gesprekken etc.). Wij lezen in antwoorden op schriftelijke vragen van 12 juni dat het college bij deze vereniging aangeeft dat ze zelf maar onderzoeken moeten doen naar locaties. Is dit wel eerlijk? Moeten zij daar dan kosten voor maken? Hoe verhoudt zich dat tot investeringen van de gemeente voor andere verenigingen?”  
 
Onlangs kregen wij daar antwoord op dat “Sommige sporten vragen zoveel fysieke ruimte, dat vanuit milieuzoneringen binnen de gemeente Barneveld, nauwelijks tot geen geschikte locaties voorhanden zijn.” Dat stelt ons teleur. Tenslotte, deze sportvereniging is net zoals alle andere sportverenigingen, onderdeel van onze samenleving. Deze vereniging is de enige officiële Quadvereniging van Nederland; hun trainingsbaan, die inmiddels al 3x door henzelf en sponsoren aangelegd en bekostigd is, is door de KNMV officieel erkend en goedgekeurd en vele junioren en senioren vinden daar elke week hun sportplezier. Lokaal Belang vindt dat de gemeente, net zoals voor andere sportverenigingen, zijn best moet doen voor het locatievraagstuk van de Quadvereniging. Nog los van uitbreidingswensen (de vereniging groeit en kent zelfs een wachtlijst), wordt het gebruik van de huidige locatie op een zeker moment door de gemeente ontnomen. Waar moet de vereniging dan naar toe? 

Alles overziend de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat deze Barneveldse sportvereniging ‘Quadvereniging De Veluwse Zandhappers’ net zoals andere sportverenigingen behandeld moet worden; los van de meer uitdagende vraagstukken met betrekking tot hun locatie?
  Zo nee, waarom niet? 
 2. Is het college het met ons eens dat “nauwelijks mogelijkheden” niet goed genoeg is om de vereniging dan maar zelf de opdracht te geven locatieonderzoek te doen naar een nieuwe locatie en de toestemming voor het gebruik van de huidige locatie op een zeker moment op te zeggen? Oftewel, deze Barneveldse sportvereniging aan hun lot over te laten?
  Zo nee, waarom niet? 
 3. Is het college het met ons eens dat, ondanks dat locatievraagstukken soms ingewikkeld kunnen zijn, het college zich wel creatief en actief moet inzetten om toch op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen voor sportverenigingen en andere cultureel-maatschappelijke verenigingen in onze gemeente? Oftewel, denken in kansen?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college bereid om met de recente ontwikkelingen van de nieuwe locatie voor de Flying Bikes te bezien of deze locatie mede ingericht kan worden of zodanig uitgebreid kan worden dat de Quadvereniging hier ook geaccommodeerd kan worden? Tenslotte, in uw schrijven (memo) spreekt u over “mogelijk andere voorzieningen” en “dergelijke ruimtevragers kan worden gecombineerd” Lokaal Belang ziet hier in ieder geval een grote kans om toch iets voor de Quadvereniging (en wellicht ook andere sportverenigingen) te kunnen betekenen. De locatie lijkt zich hier uitstekend voor te lenen, vinden wij.
  Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college bereid om de opdracht tot verlaten van de huidige locatie op te schorten, net zo lang tot er duidelijkheid is over de nieuwe locatie Hanzeweg-Zuid, en de mogelijke kansen voor de Quadvereniging?
  Zo nee, waarom niet? 
 6. De vereniging staat regionaal bekend om het tegengaan van wildcrossen en het strikt naleven van regels. Veiligheid en het voorkomen van overlast vinden zij erg belangrijk, zo geven zij zelf aan. De samenwerking met de directe omgeving gaat in goede harmonie. Is het college niet bezorgd dat als de vereniging op last van de gemeente de huidige locatie moet verlaten en er geen alternatieve locatie is, het wildcrossen juist in de hand wordt gewerkt; met de nodige overlast van dien?
  Zo ja, zie vraag 7.
  Zo nee, waarom niet
 7. Mocht de locatie Hanzeweg-Zuid, na hopelijk nauwkeurig onderzoek, toch niet geschikt blijken voor de Quadvereniging, is het college dan alsnog bereid zich in te zetten voor een (locatie)onderzoek ten behoeve van een alternatieve nieuwe locatie en ook hier tot opschorting van het verlaten van de huidige locatie over te gaan?
  Zo nee, waarom niet?
 8. Wellicht zijn er al gesprekken gaande, dat vinden wij een goede zaak. Wij hopen op een positief resultaat. Mocht dit nog niet het geval zijn, is het college bereid om de gesprekken (weer opnieuw) aan te gaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen; zodanig dat de vereniging in onze gemeente kan blijven bestaan?


Vriendelijke groeten,  
 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh 

 

Achtergrond: https://barneveldsekrant.nl/lokaal/vier-plekken-beeld-voor-quadclub-barneveld-567902 
Lees ook artikelen Barneveldse Krant 22-10-2019 Nieuwe plek voor Flying Bikes en Zorg nu ook voor de quadvereniging

Lees verder

'De Waarheid heeft kennelijk tijd nodig'

05-10-2019


Raadsvergadering -zand- 3 oktober 2019 Spreektekst fractievoorzitter Mijntje Pluimers

1e termijn

Voorzitter, dank u wel en dank aan de commissie Eenhoorn.
“…De waarheid heeft kennelijk tijd nodig...”
U verslikte zich, net zoals ik en vele andere, op maandag 5 november vorig jaar in uw morgenkoffie. In alle vroegte werd een al sinds enige tijd ontstane crisis op onze gemeente losgelaten. Wij hebben allen kunnen meemaken wat een hevige situatie het was waar wij allen in verzeild raakten. Fouten maken kan, ondanks soms goede bedoelingen. Maar fouten horen dan hersteld te worden en toekomstige te worden voorkomen. Aan ons als volksvertegenwoordigers de eervolle taak en ook plicht, om deze situatie te duiden en er wat van te vinden.

Wie spreekt er de waarheid?
Ik verslikte mij afgelopen maandag opnieuw, dit keer in een watertje, toen ik wethouder de Kruijf beschuldigingen hoorde uiten naar oud-wethouder van den Hengel. Was dat om hem de schuld in de schoenen te schuiven om zo de aandacht af te leiden van zijn eigen falen? Hij wist het zo maar ineens heel precies; 20 maart was het, voordat hij formeel wist van dat zand. Was de vraag van dhr. Korevaar van Pro98 toeval, zodat de Kruijf deze bal voor open doel kon inschoppen? Nog los van wat waar is, Lokaal Belang vindt dit buitengewoon onfatsoenlijk. Niet gehoord door de commissie Eenhoorn en zich niet kunnen verdedigen. Collegiaal bestuur? De wethouder moet zich schamen.

Het artikel en de brieven zijn onthutsend. Indien het klopt wat van den Hengel zegt, is dit zeer ernstig waarbij de impact groot kan zijn.
De Kruijf was in de commissie weer eens zeer stellig over dat hij en het college van B&W niet eerder kennis hadden van ‘de zandkwestie’. Gezien zijn verleden in ‘de Baakman kwestie’, sluiten wij niet uit dat het verhaal anders kan zijn dan De Kruijf heeft gezegd.

Vreemd is ook de reactie van het college: 'de eind 2017 informeel gedeelde informatie is voor het eerst in de rondvraag van de collegevergadering van 20 maart 2018 besproken. In de tussenliggende periode is het niet aan de orde geweest'. Dit zegt helemaal niets over het tijdstip waarop de Kruijf en de Burgemeester voor het eerst vernamen over de zandkwestie. De reactie gaat aan die vraag voorbij. Formeel op de hoogte zijn via college(verslagen), is iets anders dan informatie vanuit de wandelgangen.

Hoe geloofwaardig is de reactie van het college? Van den Hengel heeft er geen enkel belang bij om de waarheid niet te zeggen. Integendeel, dat zou hem juist schaden in zijn nieuwe bestuurlijke leven. En, meerdere personen zijn door hem geïnformeerd zegt hij. Ook dan is de kans dat Van den Hengel de waarheid niet spreekt, ongeveer nul.

Kortom voorzitter, u kent Lokaal Belang als een partij die waarheidsvinding in het belang van onze inwoners, zeer belangrijk vindt. Wie spreekt hier nu de waarheid? Daarom dienen wij samen met de VVD een motie voor een raadsenquête in om deze specifieke kwestie, extern, onafhankelijk en zelfstandig te laten onderzoeken en betrokkenen onder ede te kunnen horen. Wij stellen een onderzoeksbureau voor met een specialisme bedrijfsrecherche, bureau Bing bijvoorbeeld.

Start crisis
Nu hebben zowel het college, als de coalitiepartijen en BI nog wel eens uitgesproken dat de crisis pas op 5 november 2018 begon. De SGP vond de onderzoeksperiode zelfs ‘zorgvuldig opgesteld’. In de ogen van LB lag de kiem er tenminste al eind 2017.
Alle reden om er als college vanaf het begin boven op te zitten, toch? Inwoners moeten toch kunnen rekenen op actieve bescherming door hun overheid? De commissie Eenhoorn was hier duidelijk over en het zat hem dwars;
Was er vanaf het begin van de kennis over het zand eind 2017 direct actief gecommuniceerd met tenminste de gemeenteraad, dan had deze situatie een andere dynamiek gekregen.

En was het dan vreemd dat de partijen ons amendement in april afstemden om de datum van onderzoek te vervroegen naar tenminste eind 2017? Nee voorzitter, geenszins. Natuurlijk wilden de partijen niet actief dat die gevoelige periode over de beleidskeuzes van het college onder de loep werd genomen. Dit gebrek aan daadwerkelijke en actieve controle is pijnlijk. Want door de onderzoeksperiode had de commissie Eenhoorn niet actief de opdracht gekregen het exacte ontstaan van de crisis te onderzoeken.
Hij verwoordde dat zelf in de commissie: “Dat was niet mijn opdracht.” Dat de commissie volgens het aangenomen raadsvoorstel te allen tijde verantwoordelijk bleef voor hun eigen onderzoek en eigen keuzes had en had moeten maken, heeft de commissie er o.a. helaas niet toe bewogen Van den Hengel te horen. Een kwalijke zaak; een forse fout die Lokaal Belang hen aanrekent.

Gezamenlijkheid, controle en dualisme
Lokaal Belang onderschrijft het belang van gezamenlijkheid in crisistijd. Maar daar zijn wel een aantal randvoorwaarden nodig. De commissie Eenhoorn beschreef dit goed: “Gezamenlijkheid kan alleen als alle informatie volstrekt openbaar is, men daar transparant en openbaar toelichting op geeft en informatie vooraf beschikbaar stelt. Moeilijk maar niet onmogelijk.”

Voorzitter, alle mooie woorden ten spijt, dit college en vele partijen, wensten geen transparantie, wensten geen openbaarheid van informatie. Dit college schitterde in onwelwillendheid. En de andere partijen vonden het wel best. Sterker nog, de andere partijen gaven er maar al te graag blijk van ons maar lastig te vinden. De inkt werd niet gespaard, want wij mochten ons verheugen op briefjes in de krant van de hand van de jongens de Vries van het CDA, Scheijgrond van de CU en van der Lubbe van Pro98 om ons de maat te nemen. Waarbij Scheijgrond het wel heel bont maakte en Lokaal Belang van onwaarheden betichtte. Nou, ik neem aan dat inmiddels bekend is wat 'de waarheid' is. Wij missen alleen nog een briefje van van der Tang om ons coalitie-kwartet compleet te maken.

Lokaal Belang neemt haar volksvertegenwoordigende én controlerende taak zeer serieus. Dat is onze plicht, ons politieke werk in het belang van inwoners. En als het college beterschap beloofde, dan moet het college dat gewoon doen. En wat verwachten het college en de andere partijen dan van Lokaal Belang, voorzitter? Dat wij dan maar rustig afwachten? Een beetje knikken en ons voegen in besloten, dus niet controleerbare sessies en de almaar groeiende niet openbare memo’s kritiekloos tot ons nemen? Zeker niet. Waarom zitten we anders in de raad?

Klankbordgroep
Maar gelukkig was daar dan de Klankbordgroep, ingevuld door het Presidium, volgens het aangenomen raadsvoorstel en verordening om, zoals de heer Eenhoorn het nog eens verwoordde, ‘de commissie intensief te begeleidden waarop zij het werk gingen doen’. Maar wij wilden toch een onafhankelijk en extern onderzoek voorzitter? Dat spraken wij in ieder geval in januari dit jaar unaniem uit. In april vroeg ik dhr. Korevaar van Pro98 nog nadrukkelijk of hij dit wel een transparante en zuivere manier van doen vond. Helaas geen antwoord van de partij die zegt voor een 'open bestuurscultuur' (blz. 24 verkiezingsprogramma Pro98) te staan. Hij vond procesmatig alleen maar dat het besluit ‘democratisch’ genomen was. Nou voorzitter, zo lusten we er nog wel een paar.
Hoe onafhankelijk is het als 6 fractievoorzitters met elkaar, achter gesloten deuren, politiek besluiten dat ondergetekende het concept-rapport, tot de dag van vandaag, niet krijgt?
Hoe onafhankelijk is het als je de onafhankelijke en externe onderzoekscommissie intensief wilt gaan begeleiden op onderwerpen als de opzet van het plan van aanpak, de onderzoeksvragen, aanpassingen van de omschrijving van het onderzoek?

Inwoners
Onze inwoners nota bene…voor wie wij dit allemaal doen... hebben in dit rapport het gemeentebestuur een dikke onvoldoende gegeven. Het is afschuwelijk wat hen overkomen is. Zij zijn hier slachtoffer. De hun beloofde interviewverslagen werden hen toch niet beschikbaar gesteld. Vond de heer de Vries (CDA) het in april nog ‘goed om verslagen te maken en deze aan de gesprekspartners voor te leggen voor akkoord’, afgelopen maandag kreeg een inwoner een spervuur van bedenkelijke vragen en opmerkingen door o.a. dezelfde meneer de Vries. Ongelooflijk.

Een fout maken kan, het was weliswaar een fikse, maar het kan. Er werd ons op 9 november vorig jaar beterschap beloofd. Wat Lokaal Belang betreft had het daarna dus allemaal veel beter behoren te gaan. Voorzitter, helaas bleken deze beloften loos. Elke keer opnieuw ging dit bestuur opnieuw in de fout. Dan zal er verantwoordelijkheid moeten worden genomen. Want zo hoort het te gaan. Helaas, wij kunnen niet anders, er is teveel gebeurd. Wij zijn buitengewoon teleurgesteld over de aanhoudende handelwijze van dit bestuur en daarom dienen wij gezamenlijk met de VVD een motie van afkeuring in tegen het gehele college van Burgemeester en Wethouders.
Daarnaast dienen wij een motie van wantrouwen tegen hoofdverantwoordelijke wethouder de Kruijf in, het is betreurenswaardig dat hij niet de eer aan zichzelf gehouden heeft. Daarbij willen wij hoofdelijke stemming.

Dank u wel voorzitter.


2e termijn
Voorzitter, het is bizar; het rapport Eenhoorn is duidelijk over het falen van dit college. En wat doen een aantal partijen? De provincie en dat dekselse Lokaal belang de schuld geven… Lekker makkelijk, probleem opgelost…
Voorzitter, deze partijen gaan er bewust aan voorbij dat er van alles mis is met dit bestuur en dat is niet in het belang van inwoners.

Het is ook een ‘schande’ dat Lokaal Belang het niet overal mee eens is….’schande’. U vindt het blijkbaar een schande dat wij kritische vragen stellen, want; het is toch crisis… Een crisis die een jaar heeft geduurd en daar mogen wij geen vragen over stellen?
Onze kritische vragen en houding zijn gericht op het verbeteren van dit lokale bestuur; en dat is in het állergrootste belang van onze inwoners.

De excuses die van der Tang van Lokaal belang eist, zijn belachelijk. De heer van der Tang verwart democratie met de dictatuur van de meerderheid. In een fatsoenlijke democratie respecteert de meerderheid een minderheidsstandpunt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de meerderheid gaat doen wat de minderheid wilt. Maar het is volstrekt ongepast om ‘foei’ te zeggen tegen een minderheid die iets anders vindt of wilt doen dan dat de heer van der Tang en de SGP wil. Daarvoor zou hij excuses aan Lokaal Belang moeten aanbieden.

Deze kwestie is begonnen als een zandcrisis, maar gaandeweg is ons gebleken dat er sprake is van een bestuurlijke crisis. Het is buitengewoon spijtig dat dit college op geen enkele manier het woord ‘sorry’ in de mond neemt. ‘Sorry inwoners dat wij zo gehandeld hebben, sorry’. Niets…

Dank u wel voorzitter.

*Het gesproken woord is te allen tijde leidend
** Het hele debat en interrupties zijn terug te kijken door hier te klikken.

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang biedt vrachtwagentellingen aan

30-09-2019


Lokaal Belang pleit in provinciehuis Arnhem voor vrachtwagenverbod Garderen en biedt vrachtwagentellingen aan

Op maandagochtend 30 september heeft Lokaal Belang aan dhr. Van Houten, regiocoördinator mobiliteit Veluwe en RegioFoodValley en namens gedeputeerde verkeer mevr. Christianne van de Wal, de vrachtwagentellingen aangeboden die eerder dit jaar plaatsvonden in het centrum van Garderen.

Samen met veel Garderenen is Lokaal Belang van mening dat het echt niet meer zo verder kan. De leefbaarheid in dit bijzondere dorp wordt, door de steeds groeiende massale stroom van vrachtwagens door de dorpskern van Garderen, geweld aangedaan. In haar verkiezingsprogramma heeft Lokaal Belang daarom ook gepleit voor een compleet vrachtwagenverbod door Garderen, behoudens lokaal bestemmingsverkeer. Lokaal Belang maakt haar beloftes aan de Garderenen waar en heeft op dit punt acties ondernomen.

Eerder dit jaar hebben Lokaal Belangers tot twee maal toe, vrachtwagens in Garderen geteld. Op 12 februari reden er 401 vrachtwagens en op 26 maart reden er maar liefst 469 vrachtwagens door het mooie Garderen. De tellingen vonden plaats in het centrum van Garderen tussen 07.00 en 17.00 uur. Dit betekent dat er iedere 1,5 minuut een vrachtwagen door het centrum van Garderen rijdt.
De tellingen hebben uitgewezen en aangetoond dat een vrachtwagenverbod op de Hogesteeg (vanaf rotonde bij Gasterij Zondag tot aan de dorpskern van Garderen) reeds voor een aanzienlijke afname van de stroom vrachtwagens zou zorgen. Dit zou een mooie eerste stap kunnen zijn. Daarna zullen in de ogen van Lokaal Belang nog meer maatregelen genomen moeten worden om dit vrachtwagenverbod te vervolmaken.

Mijntje Pluimers: “Het heeft in onze ogen te lang geduurd voordat de provincie tijd had om ons verhaal te horen en de tellingen in ontvangst te nemen. Dit had te maken met verkiezingen en de vorming van een nieuw college. Toch zijn wij ontzettend blij dat dhr. van Houten, namens de gedeputeerde, vandaag tijd voor ons gemaakt heeft. Hij heeft ons toegezegd het een en ander te gaan onderzoeken en heeft alle hulp toegezegd die wij nodig hebben. Verder heeft hij ons geadviseerd om, voor een compleet beeld, een officiële fijnstofmeting door de Omgevingsdienst te laten doen. Lokaal Belang zal deze vervolgstap dan ook gaan zetten. En hij heeft ook toegezegd ons verhaal plus de resultaten van de tellingen direct te bespreken met de gedeputeerde v.d. Wal.

Want Lokaal Belang is het ernst. Wat er in dit mooie dorp gebeurt op gebied van vrachtwagenverkeer, is niet normaal. Stel je eens voor dat er 5 dagen per week over bijvoorbeeld de kruising Gasthuisstaat- Amersfoortsestraat in het centrum van Barneveld meer dan 470 vrachtwagens zouden rijden. Dan zou er direct ingegrepen worden. Dit moeten de Garderenen 5 dagen per week over zich heen laten komen. Dat is dan ook de reden dat wij de gedeputeerde oproepen om op korte termijn in te grijpen zodat Garderen, letterlijk, weer een beetje adem kan halen”

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande voorgenomen kap in het Johannabos

16-09-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de voorgenomen kap van ongeveer 100 bomen in het Johannabos in Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft via diverse berichten van verontruste en geschrokken inwoners kennisgenomen van de voorgenomen grootschalige kap van bomen in het Johannabos in Voorthuizen, want daar lijkt het sterk op. Wij zijn, net als inwoners, hier onaangenaam door verrast.

Lokaal Belang hecht grote waarde aan het behoud van het in onze gemeente aanwezige groen, de bossen en de bomen in het bijzonder. Bomen zijn belangrijk vanwege hun economische, ecologische en maatschappelijke waarde. Bomen geven verkoeling, reguleren hemelwater, bieden schuilplaatsen voor dieren, vangen vervuilende stoffen op, geven rust en hebben positieve invloed op de gezondheid van mensen. De waarde van bomen wordt groter naarmate de boom ouder wordt.
Grootschalige bomenkap in het verleden heeft ons zorgen gebaard. En ook de aanhoudende kap van bomen in onze gemeente, vaak in verband met nieuwe woonwijken (b.v. Lunterseweg, Wildzoom), waarbij bomen telkenmale het kind van de rekening lijken te zijn. Dat vindt Lokaal Belang zorgelijk en erg onwenselijk. Daarnaast vindt Lokaal Belang een goede communicatie met inwoners over dit soort kapplannen erg belangrijk.
Met betrekking tot bossen hecht Lokaal Belang er ook waarde aan te zeggen dat wij bossen zien als natuur. Niet door de mens gemaakt en gevormd. Waar je je kunt laten verrassen, kunt genieten, spelen, wandelen en ontdekken. Het door ons gestarte Bomenplan is in onze ogen hard nodig om ons ‘groene kapitaal’ beter te beschermen. 

Op 17 april vorig jaar stelde Lokaal Belang al vragen rondom de mogelijke kap van bomen in het Johannabos. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst over plannen met betrekking tot het Johannabos. Inwoners hadden toen zorgen over de mogelijke kap, de communicatie en het mogelijke gebrek aan inspraak. (lees hier de volledige vragen en beantwoording)
U stelde, als eigenaar en beheerder van het Johannabos, in uw beantwoording dat: “er geen plannen waren voor kappen van houtopstanden en dat het zou gaan om beheermaatregelen.”  En: “De bewoners hebben daadwerkelijk inspraak bij het bepalen van de gewenste maatregelen.”  Dat stelde ons in zekere zin gerust.
Enige tijd geleden was ons raadscommissielid Sjoerd van Amerongen bij een door de gemeente georganiseerde rondwandeling in dit bos aanwezig. Daar benadrukte hij nog eens het belang van een tijdige en volledige communicatie. De ontwikkelingen laten echter een ander beeld zien. Tijdens deze wandeling werd er overigens niet gesproken over voorgenomen grootschalige kap waarvan nu sprake is/lijkt te zijn.

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Wat is de reden dat de buurt/de bewoners niet van te voren op de hoogte zijn gesteld van de voorgenomen kap (zichtbaar gemaakt door middel van de oranje-rode stip op de bomen)?
 2. Hoe verhoudt zich dat met de door u gedane toezeggingen o.a. in mei 2018 (beantwoording schriftelijke vragen april 2018) als het gaat om samenwerking, actieve en duidelijke communicatie vooraf en daadwerkelijke inspraak?
 3. Op welke wijze gaat het college alsnog deze samenwerking, communicatie en daadwerkelijke inspraak aangaande het Johannabos in Voorthuizen vormgeven?
 4. Hoe definieert het college ‘beheermaatregelen’ en ‘kap van houtopstanden’?
 5. Is het college het met ons eens dat de kap van zo’n 100 bomen gekwalificeerd mag worden als ‘kap van houtopstanden’?
  Zo nee, waarom niet?  
  Zo ja, heeft u een melding gedaan in het kader van de Wet natuurbescherming?  Zo ja, dan ontvangen wij deze graag.
 6. Is het college het met ons eens dat een ‘bos’ iets anders is dan een gecultiveerd park?  
 7. Is het college het met ons eens dat in een bos de natuur ook een beetje zijn gang moet kunnen gaan? Dit in het kader van het in stand houden van een ‘natuurlijke uitstraling’ en ecologie? Een bos, elk plekje is weer anders, donker en licht wisselen elkaar af, grote en kleine bomen, hoekjes en heuveltjes etc. oftewel: natuur. (Uiteraard worden daar niet maatregelen in het kader van de veiligheid mee bedoeld.)
 8. Waarom wil het college deze bomen kappen?
 9. Waarom wil het college zovéél bomen kappen?
  Heeft u voor ons een kaartje/tekening van het plangebied met daarop aangegeven het aantal bomen, soort bomen en reden van kap?
 10. Is het werkelijk nodig al deze bomen te kappen? Op basis waarvan? Kan het ook anders?
 11. De aanblik van de gemerkte bomen (brede rijen bomen achtereen) zegt ons dat het hier niet gaat om ‘zieke’ bomen, maar om gezonde bomen. Klopt dat?
  Zo ja, waarom worden zoveel gezonde bomen gekapt? Acht u dat in het kader van milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap gewenst en geoorloofd?  
 12. Bent u bereid de voorgenomen kap te heroverwegen en (zoveel mogelijk van) de bomen te laten staan?
  Zo ja, hoeveel bomen laat u staan?
  Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers Fractievoorzitter, raadslid 

 

Zie ook artikel Barneveldse Krant 17-09-2019: "LB: 'Toch bomenkap in Johannabos?"

Lees verder

Persbericht Lokaal Belang over Rapport Eenhoorn

09-09-2019


Leiderschap tonen is ook conclusies trekken
Lokaal Belang is van mening dat met het verschijnen van het glasheldere rapport van de commissie Eenhoorn de hoofdverantwoordelijke wethouder, dhr. de Kruijf, zijn ontslag behoort in te dienen. Lokaal Belang omarmt het rapport over de zandkwestie.  

Het onderzoek is destijds bedoeld geweest om de aandacht af te leiden van het falend optreden van het college en Lokaal Belang een interpellatiedebat onmogelijk te maken. Een interpellatiedebat waarin Lokaal Belang de wethouder ter verantwoording had willen roepen voor onder andere het destijds voor de tweede keer niet actief informeren van de gemeenteraad in deze ernstige kwestie, die verworden is tot een crisis. Later zelfs nog een derde keer. Dit onderzoek is echter in het gezicht van het college en de zes andere partijen ontploft. 

Lokaal Belang heeft vele malen gezegd en geschreven dat inwoners moeten kunnen rekenen op een bestuur dat hun belangen dient, proactief en transparant acteert en bovenal goed communiceert. Dit rapport toont haarscherp aan dat Lokaal Belang al die tijd helaas gelijk had; het ontbrak het college van Burgemeester en Wethouders aan regie, leiderschap, daadkrachtig en proactief optreden, tijdig en transparant communiceren en het kwam onvoldoende op voor de belangen van de getroffen inwoners.  
Van volksvertegenwoordigers mag en moet dus worden verwacht dat zij voor die belangen opkomen. Dat is precies wat Lokaal Belang gedaan heeft. Wat Lokaal Belang betreft had de commissie Eenhoorn de naam van Lokaal Belang expliciet in het rapport mogen vermelden als de partij die veel vragen heeft gesteld en interpellatiedebatten heeft aangevraagd. Want inderdaad, Lokaal Belang was de enige kritische partij die heeft geprobeerd de onderste steen boven te krijgen; zeer tot ongenoegen van het college en de andere partijen. De opmerkingen hierover beschouwen wij dus als een compliment. En als Lokaal Belang, net als alle andere partijen, het concept-rapport had mogen controleren en bespreken, had zij daar zeker voor gepleit. Maar, zoals bekend is, wordt dit concept-rapport tot de dag van vandaag voor Lokaal Belang geheim gehouden. 

Lokaal Belang vindt, naast de controlerende rol van de raad, haar volksvertegenwoordigende rol erg belangrijk. Er was alle aanleiding om het college, dat deze kwestie bijna een jaar lang onder de pet hield, dit vervolgens ten onrechte ontkende, een college dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling met de firma Vink opriep en geen regie had, scherp te bevragen. Juist in het belang van inwoners. Dat is onze wettelijke en ook eervolle taak. Op de kritiek over het stellen van vragen en interpellatiedebatten kan ook nog opgemerkt worden dat het vreemd zou zijn als Lokaal Belang deze stappen in het licht van bovenstaande juist niet had gezet. Lokaal Belang had dit niet hoeven doen als dit college van B &W gewoon zijn werk naar behoren had gedaan. 

Dit college van Burgemeester en Wethouders heeft in deze crisis aantoonbaar gefaald. Inwoners zijn tot op de dag van vandaag zeer ontevreden en het vertrouwen in dit college van B & W is verdwenen. Het is daarom spijtig dat de hoofdverantwoordelijke wethouder niet direct tijdens het verschijnen van dit rapport de eer aan zichzelf gehouden heeft en ervoor gekozen heeft om, net als destijds een wethouder in de Veller-crisis, direct op te stappen. Dit is namelijk een belangrijke eerste stap om het vertrouwen van de inwoners in de Barneveldse politiek te herstellen. Wij zijn van mening dat met de uitkomsten van dit rapport het functioneren van wethouder de Kruijf onmogelijk geworden is. Wat Lokaal Belang betreft is daar geen discussie of debat voor nodig. 

Einde persbericht 9 september 2019

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen kap lindebomen nieuwe woonwijk 'Nieuwe Burght'

30-08-2019


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang (aanvullende) schriftelijke vragen aangaande kap van bomen in een nieuw te bouwen woonwijk ‘Nieuwe Burght’. In dit geval gaat het om de voorgenomen en aangevraagde kap van 6 majestueuze lindes aan de Lunterseweg 76A in Barneveld. Op onze eerdere vragen van 24 juni, ruim 2 maanden geleden, zijn helaas nog steeds geen antwoorden gekomen. De beantwoordingstermijn is overigens 30 dagen. 
 
Zoals bekend is hecht Lokaal Belang grote waarde aan groen en bomen in het bijzonder. De waarde van bomen is heel groot, zeker op het gebied van klimaat. Kappen met kappen dus. Wij worden met grote regelmaat door inwoners benaderd met grote zorgen en frustraties over de almaar doorgaande bomenkap en hun gevoel dat dit niet tegen te houden is. Met overtuiging zijn wij een ‘Bomenplan’ gestart waarover op een later moment meer. 
 
Vorig jaar heeft Lokaal Belang zich ingezet voor het behoud van (zoveel mogelijk) bomen in de nieuwe te bouwen wijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. Er bleek geen Bomen Effect Analyse gedaan te zijn, wat eerder door het college beloofd was (december 2017) en er was te weinig nagedacht het plan zodanig in te richten om de bomen te behouden. De samenleving, zeker in Voorthuizen, was terecht geschokt. Na een debat in de raad is er alsnog  een BEA gedaan en konden zo’n 20-tal bomen gespaard worden. Belangrijk was ook de toezegging dat er bij nieuwbouw actief gekeken zou worden om bestaande bomen te behouden (o.a. door uitvoer van een BEA) en te integreren in het bouwplan. Ook bij het Bestemmingsplan Wildzoom (juli 2019) bleek geen BEA gedaan te zijn, iets waarover Lokaal Belang in de raadsvergadering bezwaren uitsprak en getracht heeft alsnog een BEA te laten uitvoeren. Helaas zonder steun van andere partijen met als resultaat dat 28 (zeer) waardevolle bomen zullen sneuvelen.  
 
De afgelopen weken hebben wij nader onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen m.b.t. dit plan. Wij ontdekten dat er een verlengingsbesluit is genomen op de kapaanvraag. Dat betekent dat er tot uiterlijk 5 september een besluit genomen kan worden over de kapaanvraag. Inwoners hebben vanaf dan nog 6 weken de tijd een bezwaar in te dienen tegen de kap. Vervolgens moet over deze eventuele bezwaren nog een besluit genomen worden. Wij lazen ook meer over het Bestemmingsplan zelf (Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Lunterseweg 76) en de toelichting (zoals 5.13) in het bijzonder. Er bleek geen BEA gedaan te zijn en:
“Aan één zijde langs de middelste inrit bevindt zich een oude rij linden. Deze zes bomen zijn een restant van de vroegere erfbeplanting en verkeren op het eerste oog in goede conditie. Deze rij linden hebben een hoge cultuurhistorische- en landschappelijke waarde. Een dergelijke structuur leent zich binnen een stedenbouwkundige ontwikkeling uitstekend als opvallende zichtlijn tussen de bouwmassa door. Hoewel deze linden als "relict" en herkenbaar onderdeel als waardevol aangemerkt kunnen worden, is er bij dit plan niet de eis tot behoud aan verbonden.”
Daarnaast zagen wij dat tot en met uiterlijk 29 augustus zienswijzen (bezwaren) zijn in te dienen tegen het plan. 
 
In de Barneveldse Krant van 28 augustus wordt melding gemaakt van het Bestemmingsplan ‘Nieuwe Burght. Er wordt door de ontwikkelaar al gesproken of alles al in kannen en kruiken is en gesteld wordt: “Voor die bomen hebben we een kapvergunning”.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Wanneer mogen wij de beantwoording op onze vragen van 24 juni jl. verwachten?
 2. A. Is het college het met ons eens dat de uitspraken in de krant nogal voorbarig zijn met het oog op de bezwaartermijnen en de gevolgen daarvan voor zowel het plan zelf als de voorgenomen bomenkap?  
  B. Zo nee, graag een toelichting.
  C. Zo ja, kan het college toelichten hoe dit artikel tot stand gekomen is?  
  Is het college daarnaast bereid het een en ander in de krant te nuanceren? Zo nee, waarom niet? Inwoners kunnen namelijk het gevoel krijgen dat alles al besloten is en bezwaar maken geen zin meer heeft. Is het college het daarmee eens?
 3. Het is inmiddels helaas duidelijk geworden dat er, wéér, geen BEA heeft plaatsgevonden. Wij hebben het in ieder geval nergens in de tot nu toe bekende stukken gevonden. Hoe is het mogelijk, dat na alle discussies waarbij beloften en toezeggingen door het college zijn gedaan, weer geen BEA is gedaan? Zeker omdat in uw eigen toelichting staat hoe waardevol deze bomen zijn, als een ‘relict’ en herkenbaar onderdeel mogen worden gezien en een hoge cultuur-historische waarden hebben? De herplant van nieuwe boompjes hebben in ieder geval nog heel lang niet dezelfde waarde als bestaande bomen en kunnen in onze ogen niet worden gezien als wezenlijk en acceptabel alternatief. 
 4. Wat zijn de beloften en toezeggingen van het college waard als elke keer weer blijkt, (nu 3x op rij) dat er geen BEA is gedaan? NB Een BEA is wezenlijk wat anders dan een inventarisatie of schouw.
 5. Wie beslist dat er ‘geen eis tot behoud’ is verbonden aan dit bestemmingsplan of andere bestemmingsplannen? Op basis waarvan kan dat besloten worden?   
 6. A. Is het college het met ons eens dat ondanks dat er kennelijk geen eis tot behoud van bomen zou bestaan, het college op basis van eigen overwegingen wel kan besluiten dat bomen behouden moeten blijven?
  B. Zo nee, waarom niet?
 7. A. De bomen staan geheel aan de rand van het plangebied. Bent u het met ons eens dat de ontwikkeling van de woonwijk makkelijk is in te passen in de bestaande omgeving, inclusief bomen?
  B. Zo nee, waarom niet? 
 8. Lokaal Belang ervaart dat bestaande bomen bij bouwontwikkelingen te vaak ‘kind van de rekening zijn’, of te wel, het sluitstuk van een exploitatie.
  A. Is het college het met Lokaal Belang eens dat bomen als ‘verdienmodel’ gezien moeten worden in het kader van de productie van zuurstof, CO2 en wateropname, afvangen van fijnstof en stikstof, biodiversiteit, uitstraling, voorkomen van hittestress, invloed op de gezondheid van mensen?
  B. Zo nee, waarom niet?
  C. Zo ja, is het college bereid om bij nieuwe en nu lopende bouwontwikkelingen de bestaande bomen in een plangebied meer op waarde te schatten?  En, ontwikkelaars de opdracht te geven de bebouwing (zoveel mogelijk) in te passen tussen en rond de bomen in plaats van omgekeerd? Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers, fractievoorzitter, raadslid  
Marleen Blankenburgh, raadslid 

 

Kapaanvraag:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-137113.html 

Verlengingsbesluit Kapaanvraag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?zv=lunterseweg+76A&pg=10 

Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Lunterseweg 76: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-41026.html 

Toelichting bestemmingsplan: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1469-0001/t_NL.IMRO.0203.1469-0001.html  

Lees verder

Schriftelijke vragen vergroening Voorthuizen

23-08-2019


Geacht college, 

De fractie van Lokaal Belang stelt op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, schriftelijke vragen over het proces en inhoud van de vergroening van Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft met zorg en verbazing kennisgenomen van het artikel in de Barneveldse Krant van 22 augustus ‘Tijd dringt voor groenplan Voorthuizen'. Terecht maken Plaatselijk Belang Voorthuizen en Ondernemingsvereniging Voorthuizen zich zorgen over de daadwerkelijke uitvoering van het Groenplan voor een groener Voorthuizen. Een plan waarop Voorthuizen al sinds 2008 (!) wacht; een plan om dit prachtige dorp te vergroenen. Groen, dat bijdraagt aan een prettige, gastvrije uitstraling, bijdraagt aan het welzijn van mensen en goed is in het kader van klimaatbeheersing. Kortom, Lokaal Belang wil dat dit college daadkrachtig investeert in de kwaliteit van de samenleving, zeker in het kader van groen en bomen in het bijzonder. En daarnaast dat het college uitvoer geeft aan dat wat de raad aan dit college opdraagt.    

In november 2018 is de begroting door de gemeenteraad vastgesteld. In deze begroting is expliciet geld (zowel structureel als incidenteel) beschikbaar gesteld voor ‘het vergroenen van de centra’ waarbij Voorthuizen duidelijk werd benoemd. Daar werd ook gesteld dat het programma voor vergroening in het eerste kwartaal van 2019 gereed moet zijn. Helaas was dat niet het geval wat Lokaal Belang ertoe bracht om bij de behandeling van de Kadernota 19 juni dit jaar, een motie te schrijven. Dit om de vergroening van Voorthuizen prioriteit te geven, het programma uiterlijk september 2019 gereed te hebben en de daadwerkelijke uitvoer uiterlijk voor het einde van 2019 te starten. Deze motie, mede ondertekend door Pro98 en BI, is met een meerderheid aangenomen. De ‘stroperigheid’ in het proces en de vertragingen vindt Lokaal Belang zeer ongewenst.  

Al veel langer maakt Lokaal Belang zich zorgen over het ontbreken van een adequaat groenbeleid. Goed groenbeleid is naast goed onderhoud ook lef willen tonen als het gaat om behoud van bestaande groenstructuren, zoals bomen, en durven te investeren in nieuw groen. Lokaal Belang zal daar in het lopende ‘Bomenplan’ verder inhoud aan geven. 
 

 1. Is het college het met ons eens dat Voorthuizen al veel te lang wacht op vergroening? Zo nee, waarom niet?
 2. Hoe kan het dat het college zegt de uitvoer ‘medio 2020’ te verwachten? Op basis waarvan?
 3. Hoe kan het zijn dat het college nu al zegt dat, 2 maanden na de aangenomen motie, het nog wel een jaar (nu tot ‘medio 2020’) kan duren? Graag een toelichting.
 4. Hoe kan het zijn dat wij als raad door het college niet actief hiervan in kennis zijn gesteld?  
 5. Hoe kan het zijn dat PB-Voorthuizen en de OVV de kennelijk beloofde terugkoppeling niet hebben gehad?  
 6. Op welke wijze wil het college uitvoering geven aan de genoemde en aangenomen motie?
 7. Lokaal Belang heeft dit college een paar keer horen zeggen dat voorstellen integraal moeten worden opgenomen in iets anders. Op deze wijze lopen goede en concrete plannen onnodig vertraging op. Mogen wij ervan uitgaan dat dit college ‘gewoon’ uitvoer geeft aan de motie en de inhoud ervan niet zal onderbrengen in een omvangrijker integraal plan? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college bereid ons z.s.m. en actief te informeren over de stand van zaken in het proces dat kennelijk anders is dan de motie opgedragen heeft?
 9. Is het college bereid alsnog aan te sturen op de start van de vergroening van Voorthuizen uiterlijk eind 2019? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers,  
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

BK: LB-petitie tegen bomenkap 'honderden keren' ondertekend

14-08-2019


Artikel Barneveldse Krant - Jannes Bijlsma

BARNEVELD
 De petitie die oppositiepartij Lokaal Belang opstelde om aandacht te vragen voor de 'massale' bomenkap in de gemeente Barneveld, is in een maand tijd honderden keren ondertekend. Hoeveel steunbetuigingen de partij tot op heden precies binnenhaalde houdt Lokaal Belang nog voor zich, omdat de petitie onderdeel is van een groter 'bomenplan'.

Lokaal Belang-voorvrouw Mijntje Pluimers is erg te spreken over het aantal reacties dat haar partij kreeg op de petitie, die sinds half juli op de site van de partij is te vinden. ,,Voor ons is dit een bevestiging van dat wat wij al lange tijd vermoedden: dat de Barnevelders die massale bomenkap zat zijn. Ook het overvallen worden door kap stuit hen tegen de borst, zo maken wij uit de reacties op die wij binnenkregen."

Sommige bewoners tonen zich in de (geanonimiseerde) reacties die bij de petitie werden ingestuurd ontstemd over de gang van zaken in Barneveld op dit vlak. ,,Er blijft geen boom meer over in ons o zo mooie dorp", schrijft een bewoner. Een ander laat weten: ,,De gemeente Barneveld is veel te ver gegaan de afgelopen jaren met behoud van groen! Ook het onderhoud en beheer van het openbaar groen is bedroevend slecht." Een derde vindt dat de gemeente een werkgroep opzet die een 'goed gefundeerde visie' op groen en boombehoud maakt. ,,Die heeft de gemeente Putten ook. Nu is het meer een beleid dat afhankelijk is van bepaalde gemeenteambtenaren. Te vaak en te veel bomen en groen worden verwijderd. Graag meer aandacht voor natuurlijke bermen met bloemen. Er is te weinig respect voor de natuur."

SCHADUWPLEKKEN Een wijkplatformlid schrijft een officieel bomenbeleid in Barneveld te willen. ,,Hierbij stellen we voor dat voor noodzakelijke kap er drie nieuwe bomen worden geplant." Er zijn meer Barnevelders die willen dat er, als er dan toch bomen gekapt moeten worden, nieuwe aanplant voor in de plaats komt. ,,Daarin moet meer geïnvesteerd worden. Zeker met het steeds warmer worden van Nederland worden schaduwplekken onontbeerlijk", schrijft iemand.

Met de bomenpetitie hoopt de partij in de toekomst meer waardevolle bomen voor de gemeente Barneveld te behouden, aantonen hoezeer de Barneveldse samenleving hecht aan bestaand groen en de 'mindset' bij het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van groenbehoud veranderen. ,,Het gaat erom wat Barneveld voor gemeente wil zijn. Moeten we alles maar volstoppen met woningen? Of besteed je echt aandacht aan het behoud van bestaand groen?" Lokaal Belang ging verschillende keren op de barricaden om te protesteren tegen grootschalige bomenkap zoals in het Oosterbos, aan de Burgemeester Kuntzelaan, de Lunterseweg, Schoonengweg en in de plangebieden voor nieuwbouw aan de Wildzoom en de Wikselaarse Eng.

BUURTWEG Pluimers zegt ook het plan voor een nieuwe woonwijk aan de Buurtweg in Voorthuizen, waar 28 woningen gepland zijn, kritisch te zullen bekijken. ,,Ik heb begrepen dat hier veel bomen voor moeten wijken. Op foto's heb ik prachtige exemplaren gezien die samen een groene long vormen in het gebied dat voorheen een natuurcamping was. Het zou zonde zijn als die in zijn geheel of gedeeltelijk moet verdwijnen." Ontwikkelaar Van Wijnen heeft laten weten dat de meest waardevolle bomen behouden blijven en dat er bomen worden herplant, op basis van een in april opgestelde bomeneffectanalyse. Als de vergunningsprocedure goed wordt doorlopen, kan de schop eind 2020 de grond in.

Over het grotere ‘bomenplan’ dat Lokaal Belang de komende tijd uitrolt, blijft Pluimers geheimzinnig. ,,We gaan in ieder geval langs de dorpen en zullen op diverse manier aandacht vragen voor de zaak."


14-08-2019 https://barneveldsekrant.nl/lokaal/overig/lb-petitie-tegen-bomenkap-honderden-keren-ondertekend-627080

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen drugsafval Garderbroekerweg

18-07-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vervolgvragen aangaande de vangst van 45.000 liter drugsafval aan de Garderbroekerweg 25-29 in Voorthuizen.

Lokaal Belang staat voor een no-nonsense veiligheidsbeleid waarbij ‘zero-tolerance’ het uitgangspunt is. Onze gemeente moet schoon en veilig zijn. Helaas neemt drugshandel, dus ook het drugsafval, toe. Eveneens zien we een toename van de ondermijning, de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit is onacceptabel en slecht voor de veiligheid van de samenleving als geheel. Gelukkig is de gemeente helder en duidelijk, ondermijning is een prioriteit in het integrale veiligheidsbeleid. Daar hoort ook bij dat er wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen en het aanpassen van dit beleid waar dat noodzakelijk is.

Wij danken u voor de antwoorden op onze vragen van 2 juli jl. De beantwoording roept echter nieuwe vragen op.

 1. Dat het niet gebruikelijk is de gemeenteraad te informeren over allerhande politie zaken is logisch. Echter, het betreft hier een pand/locatie van de gemeente en een zeer ernstige kwestie.Ook gezien het feit dat 2 partijen schriftelijke vragen hebben gesteld (zowel coalitie als oppositie) geeft aan dat er behoefte blijkt te bestaan over dit soort politiezaken, die direct de gemeente zelf aan gaan, geïnformeerd te willen worden. Dat wij dus als raad niet geïnformeerd zijn blijven wij erg jammer en onwenselijk vinden.
  Ben t u bereid bij, onverhoopt, nieuwe kwesties als deze (of vergelijkbare kwestie qua ernst), de gemeenteraad toch, desnoods niet openbaar, te informeren? Zo nee, waarom niet?
 2. Het verbaast Lokaal Belang dat de locatie door de eerste onderhuurder opnieuw is onderverhuurd aan een tweede onderhuurder. Op deze manier wordt toezicht en handhaving in onze ogen bemoeilijkt.
  a. Had de onderhuurder toestemming om ook weer onder te verhuren?
  b. Zo ja, Is het in het licht van de ontstane situatie en de door u beschreven toename van ondermijning  en drugshandel niet beter deze (mate van) onderverhuur te beperken? Of te wel, maximaal 1 onderverhuring met plicht tot controle van de eerste huurder? Of helemaal geen onderhuur?
  c. Zo nee, op welke wijze gaat het college deze ‘dubbele onderhuur’ (of vaker) voorkomen dan wel aanpakken?
 3. Lokaal Belang is enigszins geschrokken van het moment dat er voor het laatst gecontroleerd is; nl 3 jaar geleden. Op deze manier wordt ondermijning en drugshandel wel makkelijk gemaakt.
  a. Welke frequentie van onaangekondigd bezoek is het college van plan in de toekomst te hanteren?
  (Het antwoord op deze vraag mag ook niet-openbaar gegeven worden.)
  b. Waarop is deze frequentie gebaseerd? Ervaring, onderzoek of anderszins?
  c. Bent u bereid om kennis/ervaring van andere gemeenten met betrekking tot dit onderwerp mee te nemen in de aanpak en mee te nemen in continue ontwikkeling van het Integraal Veiligheidsplan?
 4. Het college geeft in de beantwoording aan dat de huurder ‘alert’ zou zijn de risico’s van druggerelateerde zaken. Is het hier niet beter om, indien dat nog niet aan de orde is, daar concrete afspraken op papier over te maken wat deze ‘alertheid’ moet inhouden (plichten en verantwoordelijkheden) met daarbij ook de rol van de gemeente?
  Graag een toelichting en concrete aanpak.

  Mijntje Pluimers
  Jan Willem van den Born

Lees verder

Bomenplan Lokaal Belang

15-07-2019


Lokaal Belang: ‘Behoud bomen, voorkom kap en investeer in dit groene kapitaal’
Komende maanden uitrol van ‘bomenplan’ 
Doe mee en teken de petitie! 


Groen kapitaal
Lokaal Belang hecht buitengewoon veel waarde aan bomen, ons ‘groene kapitaal’. Heel veel inwoners en toeristen genieten van deze natuurpracht. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem en dus ook de biodiversiteit. Naaldbomen halen bovendien veel verontreiniging uit de lucht zoals 15- 20% van het fijnstof en loofbomen verlagen de stikstofconcentratie (zomersmog). Bomen hebben ook een enorme opnamecapaciteit voor CO2 en water. In de huidige klimaatdiscussie natuurlijk zeer relevant.

Bomenkap
Wij maken ons zorgen over deze, soms massale, bomenkap, maar daarnaast ook over het meldingssysteem, wijze van communiceren en het vergunningenbeleid. Vele reacties vanuit de samenleving laten in ieder geval zien hoe zeer ook de samenleving hecht aan groen en bomen. Bijvoorbeeld het massale protest tegen de kap van bomen aan de Stationsweg, maar ook bij de Van Zuijlen van Nieveltlaan en de Kuntzelaan was er veel onvrede vanuit de samenleving. De centrale vraag is nu: worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd? Lokaal Belang vindt van niet.

Recente ontwikkelingen
Lokaal Belang heeft met regelmaat vragen gesteld over (voorgenomen) bomenkap. Bijvoorbeeld bij de plannen voor het Oosterbos, de Kuntzelaan (Barneveld), Wikselaarse Eng en Schoonengweg (Voorthuizen), en meer recent: de kap aan de Lunterseweg, Wildzoom en in de wijk Veller. Daarnaast vraagt Lokaal Belang ook met regelmaat om aandacht voor vergroening bij projecten zoals bijvoorbeeld de straks achterblijvende locatie van de Flying Bikes in Kootwijkerbroek. Helaas blijkt telkenmale dat het ‘verdienmodel’ meer leidend is dan de investeringen in groen. Het college gaat voorbij aan wat er ‘te verdienen’ valt als er in groen (bomen) geïnvesteerd wordt: zuurstof, CO2 en wateropname, biodiversiteit, uitstraling, voorkomen van hittestress, invloed op welbevinden en gezondheid van mensen en kwaliteit van de omgeving. 

Belofte  
Het college heeft in december 2017 beloofd (en naar aanleiding van de discussie Wikselaarse Eng in juli 2018) om bij renovatiewerkzaamheden, groot onderhoud of wijkontwikkeling een boomeffectrapportage uit te voeren. Helaas is ook gebleken dat het college onvoldoende invulling geeft aan deze belofte (zie bv Wikselaarse Eng en Wildzoom). Dat is bijzonder spijtig aangezien een Bomen Effect Analyse gedaan wordt door een echte bomenspecialist, een ‘European Tree Technician’. Ofwel, iemand met specifieke kennis van zaken. Als voorbeeld het ‘mitigerend effect van bomen’ op de omgeving. Dat wil zeggen dat de capaciteit van bomen om water op te nemen en vast te houden ervoor zorgt dat bomen een onderdeel zijn van waterregulering. Daardoor zijn er minder of kleinere wadi’s nodig en is er in een plangebied meer ruimte voor behoud van bomen. Daarvoor is ‘wil en creativiteit’ nodig.

Antwoorden
In de beantwoording van onze vragen door het college wordt duidelijk zichtbaar dat het college een passieve houding inneemt als het gaat om inzet voor behoud van bomen. “Onze taak is het behandelen en beoordelen van omgevingsvergunningen die aangevraagd worden.” Dat is jammer, temeer omdat men in het coalitieakkoord opschrijft hoe groot het belang is van behoud van bomen. En het college zegt “het ligt daardoor primair op de weg van de gemeenteraad om in de APV en/of ondersteunend beleid invulling te geven aan eventuele beleidswensen op dit vlak.” 

Bomenplan
Lokaal Belang ziet hierin, naast ons bestaande standpunt ten aanzien van het behoud van bomen, een uitnodiging om met een plan te komen om bomen in onze gemeente beter te beschermen. Dit plan behelst onder andere de aanpassing van de APV (bomenverordening) en een petitie voor het behoud van bomen.  De komende maanden zal Lokaal Belang van zich laten horen en daarbij inwoners oproepen mee te doen om bomen in onze gemeente Barneveld beter te beschermen en te investeren in nieuw groen kapitaal.  Want dat is wat onze samenleving verdient!
 
Wilt u ons steunen en helpen in de strijd voor het behoud van en het investeren in bomen? Wij zijn dankbaar met uw gift! 

 

Lees verder

BK: Petitie Lokaal Belang om bomen te sparen

15-07-2019


Artikel Barneveldse Krant, Jannes Bijlsma

BARNEVELD
 Oppositiepartij Lokaal Belang komt met een actieplan om meer waardevolle bomen voor de gemeente Barneveld te houden. De partij start een petitie op haar website en de komende maanden gaan fractievoorzitter Mijntje Pluimers en de haren de dorpen in om aandacht te vragen voor het 'groene kapitaal', zoals zij het Barneveldse bomenarsenaal graag noemt. ,,Het gaat er uiteindelijk om dat de instelling bij de gemeente verandert. Zeg niet alleen dat bomen waardevol zijn, maar handel daar dan ook naar."

Sinds haar oprichting maakte de partij zich meermaals druk over (mogelijke) bomenkap in de gemeente, of die nu was aangekondigd of al had plaatsgevonden: het Oosterbos, de Burgemeester Kuntzelaan, de Lunterseweg en Schoonengweg, in de plangebieden voor nieuwbouw aan de Wildzoom en de wijk Wikselaarse Eng en jonge boompjes in Veller. Pluimers is vastberaden om te voorkomen dat er de komende jaren meer van deze 'natuurpracht' verdwijnt.


Wat is het doel van jullie actie?

,,We willen aantonen hoezeer de Barneveldse samenleving hecht aan bestaand groen en de 'mindset' bij het college van burgemeester en wethouders veranderen. Je wilt niet weten hoeveel mailtjes wij hierover ontvangen. Bewoners hebben het gevoel dat de gemeente bomen ziet als 'lastig' en daarom maar om moeten. Denk aan het massale protest tegen bomenkap aan de Stationsweg. Ook was er onvrede rond de kap langs de Van Zuijlen van Nieveltlaan en de Burgemeester Kuntzelaan. Daarnaast willen we het college aan gemaakte afspraken houden. Zo was meerdere keren beloofd dat er, bij renovatiewerkzaamheden, groot onderhoud of wijkontwikkeling altijd een bomeneffectanalyse door erkende experts zou worden gedaan. Zoals vorige week bleek rond het nieuwbouwplan aan de Wildzoom, komt daar niets van terecht."


In de petitie schrijft u dat het college het 'verdienmodel' leidend laat zijn in zijn overwegingen om groen te behouden of niet. Dat is nogal een uitspraak.

,,De bomen zitten het beoogde verdienmodel in de weg. Dat zagen we onder andere bij de planvorming voor de Wikselaarse Eng en bij de straks achterblijvende locatie van de Flying Bikes. De Kootwijkerbroekers willen op die plek een parkachtig dorpscentrum, de gemeente ziet het als ontwikkelingslocatie voor woningen. Er moet dus geld aan worden verdiend. Het college vergeet dat er ook iets kan worden 'verdiend' aan bomen: zuurstof, uitstraling, biodiversiteit, dat soort zaken. Natuurlijk zijn er woningen nodig in Barneveld. Die willen wij niet in de weg staan. Maar denk beter na over hoe je het bestaande groen inpast bij nieuwbouwplannen. Daar is het college nu te weinig creatief in."


In hoeverre is bomenkap een Barnevelds probleem?

,,Het is in heel Nederland een probleem. Maar als Barnevelds raadslid hoop ik hier iets in beweging te zetten. En dat is nodig ook. Sinds 2010 zijn er in de gemeente 1706 vergunningplichtige bomen gekapt. In totaal gaat het dus nog om veel meer exemplaren. Daar staat tegenover dat er 133 bomen herplant zijn sinds 2016. Alles bij elkaar betekent dit dus dat het percentage bomen in de gemeente heel hard daalt."


Waarom komt die focus op bomen bij u als politica de afgelopen jaren vandaan? Toen u nog VVD-fractielid was hoorden we u er niet veel over.

,,Ik maak me daar al heel lang druk over. Sinds 2011 eigenlijk al, toen Gelders Landschap en Kasteelen als een gek begon te kappen in het Schaffelaarse Bos. Maar ik was toen nog geen woordvoerder op dit terrein. Dat werd ik in 2014 en sindsdien ben ik er alerter op. Bovendien worden de geluiden uit de samenleving op dit punt steeds luider."


Wat gaan jullie precies doen de komende maanden?

,,We gaan de dorpen in om handtekeningen te verzamelen en houden daarbij activiteiten. Wat we precies gaan doen kan ik nog niet zeggen, daar wordt later meer over bekend. We willen bewoners oproepen om mee te doen in onze strijd voor behoud van waardevolle bomen. Tevens gaan we na de zomer ons best doen om de bomenverordening van de gemeente aan te passen."


15-07-2019 https://barneveldsekrant.nl/lokaal/petitie-lokaal-belang-om-bomen-te-sparen-618264

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake keren op de Zelderseweg

02-07-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande keren op de Zelderseweg ter hoogte van de Goudreinet/McDonald’s.

Afgelopen weekend publiceerde ANWB Verkeersinformatie de nieuwste filelijsten over het eerste halfjaar van 2019. In de top 10 met zwaarste files in de ochtendspits is de A1 (traject Voorthuizen-Amersfoort) gestegen naar de 1ste plek en bij de avondspits bezet de A1 de 6e plek (traject Amersfoort-west-Barneveld).
Niet een notering om als gemeente trots op te zijn. De verkeerssituatie op het knooppunt A1/A30 wordt voor onze gemeente steeds nijpender. Files worden langer, beginnen vroeger, eindigen later en zorgen voor veel economische schade voor onze ondernemers en de gemeente als geheel, omdat de bereikbaarheid steeds vaker in het geding komt. De urgentie voor een structurele aanpak is hoog en we zijn dan ook blij met de toenemende aandacht van de minister en vanuit de Tweede Kamer voor dit knelpunt; mede dankzij inzet van het college.

De filedrukte heeft niet alleen effect op de doorstroming op de A1 en A30 maar inmiddels ook op toevoerwegen, zoals de N301. Het is bekend dat deze weg gebruikt wordt als sluiproute. Daarnaast is er hinder van autoverkeer dat met een handig trucje probeert de file gedeeltelijk te vermijden. Een keerverbod (d.m.v. een U turn-bord) zou mogelijk een oplossing kunnen bieden.

De situatie is als volgt:
Het komt steeds vaker voor dat automobilisten bij filevorming op de A30, bij de toerit naar de A1 richting Amersfoort/Amsterdam, een handigheidje uithalen door een stuk van de file te vermijden. Als ze zien dat het vol staat, nemen zij de baan rechtdoor N301 Nijkerk/Putten, nemen die afslag richting Terschuur, keren dan vervolgens bij de afslag ter hoogte van de Goudreinet/Mc. Donald’s en kunnen daardoor via de verkeerslichten naar de oprit naar de A1. Door op die plek in te voegen, staan ze minder lang in de file. Begrijpelijk dat dit handigheidje wordt toegepast, echter, dit heeft nadelige effecten voor het overige verkeer dat gebruik maakt van de N301. Bestemmingsverkeer van en naar o.a. Terschuur/Zwartebroek, waaronder ondernemers en forenzen, ondervinden hinder van dit extra verkeer en van dit omkeren op de Zelderseweg. Het zorgt hiermee voor extra vertraging voor zowel tegenliggers als achteropkomend verkeer.
Daarnaast constateren we regelmatig dat automobilisten aan het eind van de A30, ter hoogte van de verkeerslichten rechtsaf slaan richting Amersfoort i.p.v. linksaf. Ook dit om de file te omzeilen. 
 

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van het bovengenoemde verkeersgedrag?
 2. Lokaal Belang ziet graag dat er op deze locatie maatregelen worden getroffen en denkt daarbij aan plaatsing van het bord ‘F7-keerverbod’op de Zelderseweg.
  a. Is het college bereid de situatie te bekijken en indien mogelijk, zo snel mogelijk een ‘F7-keerverbod’ te regelen?
  b. Zo ja, op welke termijn?
  c. Zo nee, waarom niet?
 3. Ziet het college nog andere mogelijkheden om de doorstroming ter plaatse en rond de afslag naar N301 te verbeteren?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Lees verder

Schriftelijke vragen drugsafval Garderbroekerweg 25-29 in Voorthuizen

02-07-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de vangst van 45.000 liter drugsafval aan de Garderbroekerweg 25-29 in Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft, net zoals waarschijnlijk vele anderen, met schrik kennisgenomen van deze enorme vangst drugsafval op 27 juni jl. ‘Gelukkig’ lag het afval opgeslagen; we hadden er tenslotte niet aan moeten denken dat dit afval in de natuur terecht gekomen zou zijn. De ramp was dan niet te overzien geweest.  

Lokaal Belang staat voor een no-nonsense veiligheidsbeleid waarbij ‘zero-tolerance’ het uitgangspunt is. Engelse termen die staan voor Barneveldse duidelijkheid. Onze gemeente moet schoon en veilig zijn. Helaas neemt drugshandel, dus ook het drugsafval, toe. Eveneens zien we een toename van de ondermijning, de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit is onacceptabel en slecht voor de veiligheid van de samenleving als geheel. Gelukkig is de gemeente helder en duidelijk, ondermijning is een prioriteit in het integrale veiligheidsbeleid. 

Wij zijn echter ook erg geschrokken van het feit dat de genoemde locatie, het terrein van het voormalig mobilisatiecomplex, in bezit is van de gemeente zelf; de gemeente is eigenaar sinds 2004 (zie bijlage). Volgens onze informatie is de locatie, na vertrek van ‘Ruitersportvereniging Barneveld e.o.’ vanaf 2017, leegstaand. Ondanks de heldere taal van de gemeente aangaande het veiligheidsbeleid, roept deze situatie wel vragen op.
 

 1. Waarom heeft het college de gemeenteraad niet actief over deze kwestie geïnformeerd, desnoods in vertrouwelijkheid; drugsafval in en op een locatie die in het bezit is van de gemeente?  
 2. Op welke wijze heeft controle van locatie ‘Mobilisatiecomplex’ aan de Garderbroekerweg in Voorthuizen, sinds 2004, vorm gekregen?
 3. Welke bijzonderheden zijn er sindsdien geconstateerd en wat heeft het college daarmee gedaan?
 4. Werd de locatie (het terrein zelf en het gebouw) door de gemeente aan derden verhuurd? Zo ja, aan wie was dat? Wat was het doel van de huur (volgens huurders); waar zou het terrein en het gebouw voor worden gebruikt?
 5. Lag er een vergunning aan de verhuur ten grondslag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is in de vergunning opgenomen dat het terrein en/of het gebouw voor ‘opslagdoeleinden’ gebruikt mag worden?
 6. Hoe kan het gebeuren dat een locatie die in het bezit is van de gemeente zelf, gebruikt wordt voor drugsafval?
 7. Op welke wijze geeft de gemeente vorm aan controle van (leegstaande) gebouwen en/of (braakliggende) terreinen die in bezit zijn van de gemeente en die al dan niet aan derden verhuurd worden?
 8. Zijn er gebouwen en/of terreinen die in het bezit zijn van de gemeente waarover vanuit de gemeente zorgen bestaan over het legale gebruik ervan (door huurders)? Zo ja, dan ontvangt Lokaal Belang graag een overzicht met toelichting. Dat mag ook vertrouwelijk verstrekt worden.
 9. Wie is aansprakelijk of verantwoordelijk voor de kosten van het opruimen? En wat zijn die kosten?
 10. Wat kan het college doen om dergelijke excessen te voorkomen?
 11. Wat heeft het college nodig om (nog beter) te voldoen aan haar wettelijke taak in het kader van openbare orde en veiligheid?  


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers 

Lees verder

Lokaal Belang dient motie in: Verruim terrastijden naar 01:00 uur

25-06-2019


Lokaal wil Pilot verruiming terrastijden van 00:00 uur naar 01:00 uur
Lokaal Belang wil kansen voor onze inwoners die graag uit willen; jong en oud, kansen voor ondernemers om te ondernemen maar ook met aandacht voor omwonenden om mogelijke overlast te verminderen. De brief van KHN is helder en het gesprek dat LB met ze had bevestigde voor de wens om hier eens naar te kijken en wat mee te doen. Wij zien een win-win-win situatie mogelijk.
Wij willen graag dat het college met een notitie naar de raad komt om mogelijk te komen tot verruiming van de openingstijden van de terrassen. Vandaag zullen wij in de commissie hierover praten waarin wij ook onze 'motie vreemd aan de agenda' in de raad van 10 juli a.s. zullen aankondigen.
 

Motie
Constaterende dat:                  

 • de eerdere verruiming van de openingstijden voor een rustiger verloop van uitgaansavonden in vergelijkbare gemeenten (o.a. Nunspeet, Ermelo, Harderwijk) hebben gezorgd;
 • de huidige terrastijden in de gemeente Barneveld afwijken van omliggende gemeenten;
 • de sluitingstijd van het terras (00:00 uur) en de uiterste instaptijd (01:30 uur) niet op elkaar aansluiten;
 • de horeca in de gemeente Barneveld aan KHN afd. Barneveld heeft laten weten voor een verruiming van de terrastijden te zijn, dan wel er geen bewaar tegen heeft;

Van mening is dat​:

 • een aantrekkelijk en gastvrij centrum belangrijk is voor zowel inwoners, bezoekers en ondernemers;
 • het belangrijk is dat de jongeren gezellig en veilig kunnen uitgaan in onze eigen gemeente;
 • horecatoerisme naar andere gemeenten met alle risico’s van dien zoveel mogelijk voorkomen moet worden;
 • het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de gemeente, de ondernemers en hun gasten om dit uitgaan in goede banen te leiden;
 • het uitgaan niet te veel overlast mag veroorzaken bij de omwonenden;
 • er gekeken moet worden of en hoe een win-win situatie gecreëerd kan worden: aantrekkelijkere horeca door verruiming terrastijden, vermindering overlast, vermindering horecatoerisme: oftewel, denken in kansen en een kwaliteitsimpuls voor onze samenleving;

Verzoekt het college:

 • zo spoedig mogelijk met KNH afd. Barneveld in gesprek te gaan over hun brief;
 • in samenspraak met horecaondernemers en andere betrokkenen in het horecaoverleg te komen tot een plan van aanpak voor een pilot van een jaar, waarin de verruiming van terrastijden van 00:00 uur naar 01:00 uur een plek krijgt;
 • een evaluatie van de pilot in het plan van aanpak op te nemen met daarin nadrukkelijk aandacht voor het concreet monitoren van overlast (bv. een nulmeting als start);
 • het plan van aanpak (raadsvoorstel) ter informatie naar de gemeenteraad te sturen.

Lees verder

Schriftelijke vragen kap bomen t.b.v. nieuwe woonwijk

24-06-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande kap van bomen in een nieuw te bouwen woonwijk. In dit geval gaat het om de voorgenomen en aangevraagde kap van 6 majestueuze lindes aan de Luntereseweg 76A in Barneveld ten behoeve van de woonwijk ‘Nieuwe Burght’.

Zoals bekend hecht Lokaal Belang grote waarde aan groen en bomen in het bijzonder. De waarde van bomen is groot, zeker op het gebied van klimaat; bomen zijn de airco’s van een stad of dorp, nemen CO2  en water op, produceren zuurstof en zijn van belang in het kader van biodiversiteit. Daarnaast genieten vele inwoners en toeristen van deze natuurpracht. Het verdwijnen van bomen in Nederland gaat procentueel sneller dan in het Amazonegebied. Kappen met kappen dus. Zeker als de gemeente en andere partijen niet welwillend staan ten opzichte van het investeren in het planten van (grote) bomen (Kadernota 19 juni 2019).

Vorig jaar heeft Lokaal Belang zich ingezet voor het behoud van (zoveel mogelijk) bomen in de nieuwe te bouwen wijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen. Er bleek geen Bomen Effect Analyse gedaan te zijn, wat eerder door het college beloofd was (december 2017) en er was te weinig nagedacht het plan zodanig in te richten om de bomen te behouden. De samenleving, zeker in Voorthuizen, was terecht geschokt. Na een debat in de raad heeft de wethouder toegezegd alsnog een BEA te laten doen en om de tafel te gaan om te bekijken of er alsnog bomen gespaard konden worden. Een goede zaak. Belangrijk was ook de toezegging dat er bij nieuwbouw actief gekeken zou worden om bestaande bomen te behouden (o.a. door uitvoer van een BEA) en te integreren in het bouwplan.

In het bouwplan ‘Nieuwe Burght’ wordt al gesteld dat de bomen weg moeten. Dat de start voor de ontwikkeling van dit plan al ruim voor de bespreking in de raad plaatsvond (oktober 2017), doet niets af aan de gedane beloften van het college (juli 2018). Wij schrokken dan ook van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de kap van deze 6 mooie, grote bomen. Bij navraag bleek op geen enkele manier dat bekeken of onderzocht is deze bomen te behouden en te integreren. Juist nu er steeds meer bezwaar vanuit de samenleving in heel Nederland tegen (massale) bomenkap komt; waarbij de waarde van bomen inmiddels alom bekend is; natuurorganisaties (SBB, SHLK, Natuurmonumenten) ook erkennen beter aan bomenbehoud te moeten doen, moet ook onze gemeente actiever aan de slag.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Heeft er een Bomen Effect Analyse plaatsgevonden?
  Zo ja, wat is daar uitgekomen? Zo nee, waarom niet?
 2. Indien er geen BEA heeft plaatsgevonden er ook geen voornemen was er een te laten uitvoeren, is het college bereid hier nog eens over na te denken en op basis van hun eerder gedane belofte alsnog een BEA te laten uitvoeren? Zo nee, waarom niet?
 3. Waarom heeft het college, kennelijk, geen invloed uitgeoefend om de kap van de 6 bomen te vermijden? Dit met de door het college gedane belofte in juli 2018 in het achterhoofd.
 4. Indien er toch een gesprek tussen het college en de ontwikkelaar is geweest over het (mogelijke) behoud van de bomen, wat is daar dan uit gekomen? Op basis waarvan is kap door de ontwikkelaar als gerechtvaardigd beschouwd?
 5. Indien er geen gesprek tussen het college en de ontwikkelaar heeft plaatsgevonden, is het college bereid dit gesprek alsnog te voeren en de ontwikkelaar te verzoeken het plan zodanig aan te passen dat de bomen geïntegreerd worden? Zo nee, waarom niet?
 6.  Is het college bereid om het nog uit te brengen advies over de aanvraag, negatief te beoordelen? Zo nee, waarom niet?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, fractievoorzitter

Aanvraag omgevingsvergunning kap 6 lindebomen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-137113.html

Artikel Barneveldse Krant 24-06-2019: 'LB zet vraagtekens bij kap van zes Barneveldse lindes" 

 

Lees verder

Bijdrage Mijntje Pluimers Kadernota 2020-2023

20-06-2019


Kadernota 19 juni 2019 
 
Voorwoord
Voorzitter, dank u wel.
Een bijzondere dag in de politiek. Ik begin met een compliment voor het college dat open staat voor de wensen van LB op het gebied van:
- Onderzoek naar inzet asfaltcollectoren;
- het verbeteren van de veiligheid rondom de speelplaats Troelstralaan;
- het toch echt realiseren van glasvezel in Stroe;
- maatregelen in de beruchte bocht A1-A30
- de actieve inzet voor verbetering aanrijdtijden ambulances
- de bereidheid voor investeringen in de verkeersveiligheid in bv Terschuur en Zwartebroek
- enzovoort. Bedankt, dat smaakt naar meer. 
 
Het tweede compliment is voor al die mensen achter de schermen, de ambtenaren, die hard gewerkt hebben om de vragen van Lokaal Belang en anderen te beantwoorden. En het kost wat, hebben we inmiddels begrepen uit de krant, maar het zijn nog peanuts vergelijken met de kosten die het college maakt in de zandaffaire! Onze conclusie: hoe meer zich achter de schermen afspeelt, hoe meer vragen. Met volledige openheid kan het besturen van een gemeente misschien wel kostendekkend worden gemaakt!! 
 
Het laatste compliment bewaar ik voor het slot voorzitter.

Inleiding
Voorzitter, we hadden wel het idee dat het college al een soort van najaarsstorm in het hoofd had bij het maken van deze Kadernota. Voorstellen over belastingverhogingen, beleidstoevoegingen met financiële cijfers daarbij. Het is al ingevuld en u heeft ons kennelijk niet meer nodig! Daar waar in het verleden bij de Kadernota sprake was van scenario's waarbij door de raad nog aan de knoppen gedraaid kon worden, de echte financiële vertaling werd bij de begrotingsvergadering uitgezet. Het lijkt vandaag dus wel een begrotingsvergadering. Was het de zandstorm in Veller, dat u wat korrelig uit de ooghoeken bent gaan kijken? Een ding is wel duidelijk, de Kadernota is er voor de algemene beschouwingen, het college hoort er na afloop mee aan de slag te gaan en dat te verwerken in het najaar, bij de begroting. Dáár horen die besluiten thuis. 

De kadernota; waar willen wij heen? Is er een visie? Deze wezenlijke vraag wordt door dit college niet beantwoord maar vooruit geschoven. Dat is een gemiste kans. De door het college aangekondigde sessie in het najaar is weliswaar een aardige maar veel te weinig concreet. De strategische visie zal worden ‘opgefrist’. Maar wanneer dan? De tijd van wachten is voorbij, maak nu duidelijke beleidsafspraken.  
Lokaal Belang roept het college indringend op om deze strategische visie uiterlijk in het najaar van 2020 af te hebben zodat wij deze als raad vooráfgaande aan de behandeling van de begroting kunnen vaststellen. 
► Motie 1 Groei gemeente Barneveld

Lokaal Belang staat een transparant, eerlijk en proactief beleid voor; alles ten dienste van inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel. Bij ingrijpende ontwikkelingen vinden wij dat alle meerderjarige inwoners van onze gemeente zich actief moeten kunnen uitspreken. Wij zijn niet bang voor de mening van deze betrokken inwoners, integendeel. Wij zien hen juist als onuitputtelijke bron van inzichten. Kritiek van inwoners biedt juist kansen het beter te doen. Of te wel een dorpsreferendum met heldere kaders. 107 gemeenten in Nederland gingen ons al voor...
► Motie 2 Dorpsreferendum

Programma 1 – Participatie & Ondersteuning
Helaas neemt het gebruik van lachgas schrikbarend toe, evenals de gevolgen voor de volksgezondheid en de verkeersveiligheid en Lokaal Belang maakt zich hier ernstig zorgen over. Landelijke wetgeving moet dit voor een deel gaan oplossen maar dit college moet hier niet op wachten. Andere gemeenten in Nederland pleiten al voor een verbod, nemen dit al op in de APV bv bij evenementen. Lokaal Belang dient een motie in waarbij wij dringend oproepen lachgas actief mee te nemen in het drugspreventie beleid, te verbieden bij het verlenen van vergunningen voor evenementen en proactief de ontwikkelingen op dit punt te volgen en zo nodig te handelen.
► CU dient zo de gezamenlijke motie over AED’s in.
► Motie 3 Lachgas > mede ondertekend door SGP en CU 

Wij schrikken ook van de zinsnede dat de bemoeizucht van dit college in de persoonlijke levenssfeer van inwoners verder gaat dan eerst gesteld. Was het eerst investeren in activiteiten ter voorkoming van relatiebreuken, nu lezen wij: investeren in relaties, ook als er geen sprake is van uit elkaar groeien van partners. Voorzitter, dit gaat veel te ver. Wij willen deze structureel 50K per jaar o.a. investeren in onze ouderen en voorkomen van eenzaamheid. Dát zijn de prioriteiten van Lokaal Belang, voorzitter en daar komen we bij de begrotingsvergadering op terug. 
 
Mantelzorg lijkt dan wel vanzelfsprekend, maar de enorme druk op deze mensen is soms onvoorstelbaar. Wij zien graag, net als dit college, graag logeeropvang voor ouderen om mantelzorgers te ontlasten.  Het college heeft het over uitbreiding maar uit antwoorden blijkt dat het college nog niet eens weet hoeveel logeeradressen er nu zijn en wat de behoefte is. Uit signalen uit de samenleving blijkt dat er lang niet altijd een snelle beschikbaarheid is van een logeerplek. Een motie om het een en ander te gaan onderzoeken en te regelen.
► Motie 4 Uitbreiding logeerplekken

Programma 2 – Bedrijvigheid & bereikbaarheid
Lokaal Belang wil een gemeente die in kansen denkt, ruimte biedt en investeert daar waar de kwaliteit en de gastvrijheid van de gemeente toeneemt. Parkeren zal altijd wel een discussiepunt blijven, maar als wij altijd blijven denken in de kosten daarvan, gaan wij voorbij aan de kansen voor onze samenleving. Lokaal Belang heeft niet de illusie dat gratis parkeren alle uitdagingen die de Retail kent, oplost. Echter, als wij een gastvrij en toegankelijk centrum willen blijven met kansen voor Barneveld-centrum in het bijzonder, dan zien wij graag dat het college de diverse verbetermogelijkheden bespreekt met de BMV en ondernemers en daarbij open te staan voor alle opties.  
► Motie 5 Parkeerbeleid

Daarop verder gaande voorzitter, roepen wij het college ook op om na te denken om een oud plan: Het dubbellaags parkeren op de Vetkamp. Daarnaast vroegen wij eerder om het invoeren van betaald parkeren in het Transferium. Dat vinden wij gerechtvaardigd. Daarom en met het oog op de enorme groei, vraagt LB het college dan ook om een toezegging voor een notitie op deze punten wat wij dan graag voor een commissie wil agenderen.

Voorzitter, niet alleen Gijs Eikelenboom vz van de BIK en met hem veel, ook toeristische, ondernemers in onze gemeente vielen stijl achterover van de belastingverhoging van o.a. de OZB  met 25%. LB ook. Had het college voorkennis van de speech van Rutte afgelopen weekend om eindelijk eens die  multinationals aan te pakken en is daarop lokaal geanticipeerd?  Alleen al het gebrek aan fatsoenlijke communicatie is al een reden om niet voor te zijn. En het argument dat ons omliggende gemeenten veel duurder zijn is flinterdun. Amersfoort is veel duurder met parkeren en dat verhogen we hier ook niet. In Nijkerk en Ede zijn de supermarkten op zondag open, en hier? Dat belooft wat... onzin dus. Lage OZB en toeristenbelastingen maken onze gemeente juist aantrekkelijk. Daar waar het college zonder met haar ogen te knipperen mogelijk 1,4 miljoen gaat uitgeven aan een Regiodeal zonder onderbouwing en waarvan we nog geen idee hebben of boerengezinnen in onze gemeente hier direct van zullen gaan profiteren; waar wij in onze gemeente nog steeds geld uitgeven aan activiteiten om relatieproblemen van onze inwoners te voorkomen en voor Robert ten Brink van All You Need is Love te spelen als het misgaat; gaan wij niet de OZB en toeristenbelasting inzetten om gaten te dichten. Althans, dat vindt LB. Ga uw huiswerk maar opnieuw maken en wij zien het resultaat graag terug bij de begrotingsvergadering in november. Daar hoort het dus ook thuis. Evenals de genoemde Regiodeal; zowel inhoudelijk als procedureel kan dit niet zo voorzitter.
► Amendement 1 en 2 

De toegangspoort van Barneveld-centrum vanaf het station; de Kampstraat. Al een lange tijd leeft de wens bij inwoners en ondernemers deze straat eens op te knappen. Het ziet er nu eigenlijk niet uit en dat is zonde. Durf hierin concreet te investeren, nu is het te vaag en duurt veel te lang. Leg bijvoorbeeld het straatwerk vanuit Nieuwstraat netjes door, plant veel groen en maak de containers ondergronds. Graag in overleg met de BMV en omwonenden een plan voor de herinrichting van de Kampstraat en dat uitvoeren liefst vóór de volgende kadernota. Een motie.
► Motie 6 Revitalisering Kampstraat

Voorzitter, in de gemeente moeten we goed kunnen doorrijden. Zeker op ontsluitingswegen. Wij zien een tendens van het instellen van 30 km zones of de wens daartoe. Wij dringen er bij het college op aan deze tendens te stoppen. Inwoners willen niet kruipend door de gemeente daar waar het ontsluitingswegen betreft. Bezint eer ge begint. Of wil het college alleen maar zandpaden? Graag een reactie.
► Het CDA zal zo onze gezamenlijke motie voor de Kuntzelaan indienen. 
 
En dan voorzitter, de horeca. Lokaal Belang wil kansen voor onze inwoners die graag uit willen, kansen voor ondernemers om te ondernemen maar ook met aandacht voor omwonenden om mogelijke overlast te verminderen. De brief van KHN is helder en het gesprek dat ik met ze had bevestigde voor mij de wens om hier eens naar te kijken. Wij willen graag dat het college met een notitie naar de raad komt om mogelijk te komen tot verruiming van de openingstijden van de terrassen.  Op basis van een later geplande commissie hierover zullen wij deze dan ook na de bespreking agenderen als motie vreemd aan de agenda in de raad van 10 juli a.s.  
► Motie Horeca (VADA) > Inmiddels mede ondertekend door Pro98   

Programma 3 Woon- en leefomgeving
Wij vragen het college met kracht een zin in de kadernota te nuanceren: ‘Waar regio’s in opdracht van rijk en provincie moeten aangeven waar ruimte is voor windmolens’. Voorzitter, er moet helemaal niets m.b.t. windmolens. Overheden willen dat gemeenten laten weten op welke wijze zij hernieuwde energie denken op te wekken. Deze suggestieve opmerking maakt inwoners bezorgd.  
 
Lokaal Belang wil een realistische duurzaamheidsagenda waarbij steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie. In dit kader wijzen wij heel graag ook op interview met tweede kamer lid Stoffer van de SGP die stelt; “Dat het klimaatakkoord ongelooflijk inzet op zon en wind. Dat is eenzijdig en kortzichtig.” Hij benoemt dat het belangrijk is in te zetten op alternatieven zoals geothermie. Dat klinkt Lokaal Belang als goede muziek in de oren en daarom roepen we het nogmaals op actief met alternatieven aan de gang te gaan en te blijven. Het college zet inmiddels voorzichtige stappen hierin; ga vooral zo door. 
 
Werden wij in het verleden nog al eens opgeschrikt door de kaalslag in het Schaffelaarse bos van SGLK nu is ook Landgoed Warnsborn in Arnhem aan de beurt, zo lazen wij 2 juni in de krant. Directeur van SGLK Peter van den Tweel betuigde spijt: ‘Dit had nooit mogen gebeuren. Hij erkent dat het publiek zich met recht zorgen maakt over het grote tempo van ontbossing. Procentueel gaat dit in een hoger tempo dan het Amazonegebied. Het bos is van groot belang voor de klimaatbeheersing’. Het leidde bij hem tot twijfel of SGLK het wel altijd goed doet als bosbeheerder. Voorzitter, dit zien wij echt als een omslag. Eindelijk. Wij vragen dan ook om een toezegging om als SGLK weer met hun plannen komt, met hen in gesprek te gaan en te vragen hun keuzes goed te onderbouwen en ze te wijzen op de uitspraken van hun eigen directeur. We mogen daar bestuurlijk en als politiek een rol opeisen. Is het college bereid daarin het voortouw te nemen?

Lokaal Belang wil dat er veel meer en veel beter ingezet wordt op behoud van het groene kapitaal, de bomen. Waardevol om zoveel belangrijke redenen zoals het klimaat. Ook hier zet het college voorzichtige stappen. Fijn. Mooi voorbeeld is de bomeneffectanalyse in de Bakkerstraat in Voorthuizen. Om dan ook echt en concreet te investeren voorzitter, 3 moties. Denk in kansen en durf te investeren.

 • het 100-grote bomen plan waarbij Lokaal Belang wil dat er gefaseerd 100 grote bomen (meer mag ook) geplaatst worden op mooie, markante plekken. Misschien kan de vraag wel aan onze inwoners voorgelegd worden?
 • Voorthuizen, dat echt al veel te lang wacht op vergroening van het centrum
  > mede door Pro98 en BI
 • de straks achterblijvende locatie van de Flying Bikes in Kootwijkerbroek.
  ► Motie 7,8,9 

De Glind; daar waar kwetsbare kinderen de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben om hun keven weer verder vorm te geven. Het zwembad is alleen daarom al van grote waarde. Vrijwilligers helpen met de instandhouding, de solardiscs geven inhoud aan de verduurzaming. Laat het college dan nog een extra tandje bijzetten in de instandhouding van dit zwembad. Lokaal Belang roept het college daarom op samen met Plaatselijk Belang in gesprek te gaan om te komen tot een redelijke verhoging van de subsidie
► Motie 10 Behoud zwembad De Glind > mede ondertekend door CDA, CU, VVD en BI 

Programma 4 – bestuur en interne dienstverlening
Hier gaat het onder andere over communicatie voorzitter. Eerder kreeg Lokaal Belang een toezegging dat de optie van een ‘chat functie’ mee te zullen nemen in de digitale ontwikkelingen. In de programmabegroting stond dit wel opgeschreven. Dit lezen wij nu nergens terug. Graag de toezegging dat bij de definitieve kadernota deze echt wordt meegenomen. Een motie lijkt hier toch niet nodig voorzitter? 

Tot slot, u had nog een compliment van mij tegoed voorzitter. In dit geval voor de heer van der Tang. Zeer hartelijk dank voor uw geweldige compliment aan het adres van Lokaal Belang in de krant van vrijdag jl. Dit naar aanleiding van het inmiddels beruchte achterkamertjesoverleg waarvan de fractievoorzitter van Pro98 zelfs vanuit zijn vakantieadres in Frankrijk nog een manhaftige poging deed via een ingezonden brief om recht te praten wat krom is. “Als je de kring van mensen die meepraten heel groot maakt, krijg je een ratjetoe van meningen. Van Lokaal Belang had hij het wel verwacht dat die partij niet mee zou doen. Die partij wil alles in de openbaarheid, maar zo heeft het nooit gewerkt en zo zal het niet werken.”  ‘Lokaal Belang wil alles in de openbaarheid ’. Voorzitter, zo is het. Openbaar tenzij… En dat is nou precies het verschil tussen Lokaal Belang en vele andere partijen.  Daar zij het vooral klein en stil willen houden, kiest Lokaal Belang voor openbaarheid. Voorzitter, de heer van der Tang legt, waarschijnlijk onbedoeld, ook pijnlijk bloot wat het huidige probleem van dit college is. Namelijk, als het lastig kan worden, het aantal toeschouwers tot een minimum beperken. Dat geldt voor de vrije pers, en voor onze inwoners. Daar zagen we vorige week weer een voorbeeld van. De informatieavond over de Regiodeal waar wij mogelijk 1,4 miljoen euro gemeenschapsgeld aan gaan uitgeven. Woensdagmorgen was de bijeenkomst nog openbaar, ‘s middags verklaarde wethouder de Kruijf namens het college de zitting besloten. Dit nadat Lokaal Belang het verzoek aan het college deed om de bijeenkomst openbaar te maken en de pers welkom te laten zijn. 

Voorzitter, het duo van der Tang en de Kruijf moeten er maar aan wennen. En met hen, ook hun steun en toeverlaat BI. Lokaal Belang zal bij iedere geplande besloten bijeenkomst kritisch zijn en kijken of het openbaar moet en kan zijn. En ja mevrouw van den Wildenberg van BI, dat is geen ‘geneuzel’ zoals u dat in de krant opmerkte. U heeft altijd de mond vol van goede communicatie naar de burgers, maar als het er op aankomt en die burgers moeten kunnen meekijken of meeluisteren naar discussies over belanghebbende zaken, toont u zich slechts weer het bijwagentje van de SGP en de coalitie als geheel. Ontluisterend.

De Kadernota, het belangrijkste politieke document van een politiek jaar. Daar waar visie en uitgangspunten voor onze gemeente besproken worden. Het is dan ook jammer dat het college, gesteund door de coalitiepartijen en BI een belangrijke bespreking over scenario’s waarvan de uitkomsten meegenomen werden in het document dat voorligt, besloten hebben gehouden. Voorzitter, het zou toch juist zo van lef getuigen de moeilijke kwesties die voorliggen, en die voor alle fracties gelden, coalitie en oppositie, in alle openbaarheid te bespreken. Daar heeft de volkomen burger recht op. Het zou ook in lijn geweest zijn met de uitspraken in de Kadernota van dit college zélf: “We willen er op toezien dat de democratische legitimatie, met een transparante afweging van alle in het geding zijnde belangen, gewaarborgd blijft.” 

In deze Kadernota staan een aantal goede dingen, maar het kan anders, het kan beter.  

Tot slot een dankwoord voor mijn geweldige Lokaal Belang team, hier aanwezig en vanuit huis. Wat fijn dat we dit samen hebben kunnen doen. Dank! 

Dank u wel.   

 

2e termijn

Voorzitter, dank voor de beantwoording.

Wij vinden het jammer dat we heel veel horen dat er een onderzoek komt en dat zaken breder worden getrokken. Het college geeft raad weinig ruimte om eigen accenten te zetten. Nu zijn we hier bijeen om dat wel te kunnen doen.

1. Het dorpsreferendum
Jammer voorzitter, jammer dat het college het niet aandurft een principe uitspraak te doen om inwoners echte inspraak te geven en de democratische legitimatie te versterken. Jammer.

2. Bibliotheek
Het is heel verstandig dat de VVD deze motie intrekt. Het is namelijk onbegrijpelijk dat de VVD bieb mogelijk wil weghalen uit het hart van Barneveld. Eerst al dat ongelofelijke plan om de Veluwehal te slopen (4,1 miljoen kapitaalvernietiging), nu de bieb dwingen te verhuizen. Ga kijken op bijvoorbeeld vrijdagmiddag hoe druk het daar is. Alleen maar denken in rendement zoals de VVD? Sociaal kapitaal noemt Lokaal Belang het.

3. Het Schaffelaarsebos
Wij zijn zeer blij met de toezegging voor een gesprek met Stichting Geldersch Landschap en Kastelen. We zien echt, eindelijk, kansen voor een beter beleid in het bos.

4. Het 100-bomen plan
Jammer. Kansen ook hier accenten te zetten. De gemeente Barneveld is arm aan bomen. Het percentage groen in onze gemeente daalt gestaag. Een groenplan? Tja maar wanneer dan?
Wij willen nu die keuze. Meer bomen willen álle aanwezigen die op de informatie-avond van Barneveld centrum waren onlangs. En ja, dat kost geld en dat vinden wij prima. Er is een hoop geld over uit bijvoorbeeld de grondexploitatie (15 miljoen).

5. Vaccinatie
Fijn dat de VGGM het vaccinatieconsult zoals in onze gemeente mogelijk opneemt in het standaard pakket. Zo niet, dan zullen wij de motie, die we al klaar hebben, indienen.

5. Groene herinrichting locatie Flying Bikes Kootwijkerbroek
Wij hebben uitvoerig met Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek voorzitter gesproken. Dat wat wij voorstellen, willen zij. Wij zien hier geen verdienmodel maar investeren in kwaliteit. Ja ook dat kost geld, maar we zien het als van groot belang voor de wijk, voor het welzijn en voor het klimaat. Het college moet met oplossingen komen en niet in problemen denken. We hopen dan ook op steun voor deze motie.

Dank u wel voorzitter.

Lees verder

Schriftelijke vragen proces rondom windenergie

27-05-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom windenergie. 

Zoals bekend heeft de meerderheid van de raad op 30-1-2019 de NRD vastgesteld en daarmee het startsein gegeven voor de ‘Milieueffectrapportage’ (MER) inzake de structuurvisie windenergie. Lokaal Belang heeft hier niet mee ingestemd, omdat zij tegen het plaatsen van windturbines in onze gemeente is. Windturbines in onze gemeente zijn naar onze mening niet nodig, veroorzaken veel overlast (geluid, slagschaduw, landschapsvervuiling, vogel- en insectensterfte) en schaden waarschijnlijk de gezondheid van omwonenden. Een structuurvisie waarin locaties worden aangewezen als geschikt voor windturbines, zal om meerdere redenen ertoe leiden dat, noch de gemeenteraad zelf noch de omwonenden, het plaatsen van windturbines daar zullen kunnen tegenhouden. In het kader van een transparant en proactief bestuur, waarbij participatie met inwoners het adagium van het college is, is het zeker in dit gevoelige proces van groot belang dat het proces voor zowel raad als inwoners transparant is, dat er tijdig wordt gecommuniceerd en dat er alle tijd is zich inhoudelijk te kunnen verdiepen en om eventuele zienswijzen en/of bezwaren in te dienen (Coalitieakkoord 18-22: “Burgerparticipatie (het actief betrekken van inwoners, organisaties en ondernemers) en communicatie krijgen deze bestuursperiode nadrukkelijker aandacht.”)

Volgens de planning in het collegevoorstel d.d. 28-5-2018 zouden de MER en de concept structuurvisie in maart 2019 klaar zijn. Deze planning is in opvolgende besluiten niet gewijzigd. Ook in de maandrapportage staan geen wijzigingen of opmerkingen opgenomen. Aangenomen mag dus worden dat Pondera, ingehuurd voor het uitvoeren van de MER werkzaamheden, klaar is met haar werkzaamheden, de Commissie voor de MER de onderzoeken en de MER heeft getoetst en hier advies aan het college over heeft uitgebracht. Dit MER onderzoek voor de gemeente Barneveld wordt althans op de website van de Commissie voor de MER (www.commissiemer.nl) niet meer vermeld bij de ‘lopende zaken’. In de ‘langetermijnagenda’ (LTA) lezen wij verder dat de MER in maart 2019 zou worden afgerond, maar dat de ontwerp-structuurvisie pas in juli 2019 voor besluitvorming gereed zal komen. Hierover hebben wij de volgende vragen: 
 

 1. Is de MER zelf inderdaad klaar?
  a. Zo ja, wanneer is die gereedgekomen? En, waarom is de MER nog niet via de ‘ingekomen stukken’ ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad?
  b. Zo nee, waarom zijn wij daar als raad niet van in kennis gesteld? 
   
 2. Heeft het college ook al het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage inzake de MER ontvangen?
  a. Zo ja, wanneer? En, waarom is dat advies nog niet via de ‘ingekomen stukken’ ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad?
  b. Zo nee, waarom is dit advies op de website van de Commissie voor de MER niet te vinden bij de ‘lopende adviezen’? 
   
 3. Is het college wel of niet nog doende met de redactie van de ontwerp-structuurvisie?
   
 4. Is het college het met ons eens dat de MER en het advies van de Commissie voor de MER zelfstandige documenten zijn en dat deze ook zonder de concept structuurvisie aan de raadsleden ter kennisgeving kunnen worden aangeboden, zodat raadsleden, maar ook inwoners, zich kunnen verdiepen in deze belangrijke materie? 
  a. Zo ja, waarom heeft het college de raad dan niet, in het kader van een actieve informatieplicht en proactief handelen, geïnformeerd?
  b. Zo nee, dan verzoeken wij u ons uit te leggen waarom dat niet zou kunnen.
  c. Is het college het met ons eens dat het niet meteen delen van deze belangrijke documenten, onwenselijk is?  
  d. Is het college bereid deze documenten alsnog per ommegaande te publiceren?

  Gelet op wat er in de ‘langetermijnagenda’ staat vermeld inzake het ter inzage leggen, namelijk in juli 2019, en gelet ook op het feit dat vorig jaar de ‘meedenk’- en informatiebijeenkomsten eveneens in de maand juli werden georganiseerd, hebben wij nog de volgende vraag: 
   
 5. Is het college bereid ervoor te zorgen dat de ontwerp-structuurvisie en de MER of in juni 2019 of in september 2019 (of anderszins buiten een vakantieperiode) ter inzage worden gelegd, zodat alle inwoners de gelegenheid hebben zich goed te verdiepen in de inhoud en tijdig hun reactie in te dienen?
   
 6. Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang, 

Gonda Lenters 

27 mei 2019

Lees verder

Persbericht Lokaal Belang: verzoek Interpellatiedebat aanhouden

17-05-2019


De gemeenteraad, als hoogste orgaan, heeft een volksvertegenwoordigende en controlerende rol op het dagelijks bestuur, het college, en is derhalve essentieel voor een goed functionerend democratisch en bestuurlijk systeem. Het college beloofde telkenmale beterschap als het gaat om de ‘actieve informatieplicht’ (tijdig, volledig) naar de raad in de zandkwestie. Maar meerdere malen is gebleken dat het college daar niet voldoende invulling aan gegeven heeft. Ook onlangs heeft het college de gemeenteraad opnieuw niet tijdig en onvolledig geïnformeerd over een onderwerp in de kwestie: het niet (tijdig) delen van de feiten van het in bezit hebben van herkomstgegevens van het zand en de mogelijkheden die deze gegevens bieden, ook in relatie tot de gehouden informatieavond van 25 maart jl. en de raadsvergadering van 11 april. Het maatschappelijk belang werd daardoor opnieuw onvoldoende gediend. Zowel de gemeenteraad als de samenleving, met de getroffen inwoners in het bijzonder, zijn op het verkeerde been gezet. Dit was de reden voor Lokaal Belang om een verzoek in te dienen voor het houden van een interpellatiedebat op 22 mei a.s.

Zeer recent, 14 mei, werden wij en de rest van de samenleving geconfronteerd met een nieuwe en serieuze situatie: de inval van het OM bij vier locaties van de firma Vink ten behoeve van het onderzoek naar de handelwijze van betrokkenen in de zandkwestie in de periode 2012-2016. Deze situatie heeft rechtstreeks betrekking op hetgeen waar Lokaal Belang zich al een half jaar mee bezig houdt; waarheidsvinding en controle van de handelwijze van het college. 

Deze nieuwe ontwikkeling werpt een nieuw licht op de situatie. Lokaal Belang wil deze situatie onderzoeken en mogelijk ook betrekken bij een, op een nader te bepalen datum, te houden interpellatiedebat. Het verzoek voor een interpellatiedebat wordt derhalve aangehouden en daarmee vervalt de datum van 22 mei. De inhoud van het persbericht van 1 mei jl. blijft overigens geheel overeind. 

Persbericht 17 mei 2019

Lees verder

Marleen Blankenburgh: 'Lokaal Belang was er voor mij op het perfecte moment'

15-05-2019


BK-rubriek Hart & Ziel: interview met raadslid Marleen Blankenburgh
 

BARNEVELD Marleen Blankenburgh-in 't Anker (53) groeide op in het Zeeuwse Terneuzen en werd opgevoed in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. In Barneveld werd ze een jaar geleden raadslid in de fractie van Lokaal Belang. Als christen koos ze ervoor om zich niet aan te sluiten bij een confessionele partij.
 

Er hangt een grote foto aan de wand van je gezin, met je man Jan en de drie dochters die jullie samen kregen: Eline, Marinka en Jiska. Wat is je eigen achtergrond?

,,Ik groeide op in Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen en mijn man in Middelburg. Het schijnt dat mijn familie In 't Anker afstamt van de Duinkerker kapers. Dat vond ik best stoer. Ik heb echt Zeeuwse roots, want mijn vader kwam uit Veere en mijn moeder uit Brouwershaven. Zij stamt af van de Hugenoten."
 

Hoe kwam je dan op de Veluwe terecht?

,,Na het vwo heb je in Zeeland weinig mogelijkheden om te studeren. Ik ben naar Zwolle gegaan, waar ik anderhalf jaar op de Gereformeerde Sociale Academie (GSA) zat, vooral om me in het eerste jaar te oriënteren. We hadden les in kleine groepen en het was heel persoonlijk wat je voor je kiezen kreeg. Ik merkte dat ik dit in die tijd nog te beklemmend vond. Want het is bij die opleiding natuurlijk de bedoeling dat je helpt bij de problematiek van anderen. Dan is het belangrijk dat je goed zicht hebt op wie je zelf bent. Ik was nog jong en wilde vooral wat afstand van thuis nemen, hoewel ik uit een warm nest kom. Ik heb twee broers, we trokken veel met elkaar op. Maar ik had een beetje de vrijheid nodig."
 

Waar heb je je man ontmoet?

,,We kenden elkaar van een jeugdkamp van de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Daarna kwamen we elkaar regelmatig tegen. Toevallig gingen we voor dezelfde werkgever werken: Holland International. Hij werkte op het hoofdkantoor en ik bij een reisbureau, waar ik intussen een opleiding voor had gevolgd. Zo is het gekomen. We trouwden en gingen in Delft wonen. Vervolgens solliciteerde Jan bij Baan in Barneveld en zijn we in dit dorp beland."
 

Toen werd je oudste dochter geboren en kwamen de andere twee vrij vlot daarna in Barneveld. Wat besloot je zelf te doen?

,,Ik dacht dat ik wel kon solliciteren, maar met drie kinderen zag ik dat niet meer zo zitten. Bovendien had mijn man een fulltime baan en was hij actief in de kerk. Ook zit je ver van familie. Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan, zoals op de basisschool in de activiteitencommissie. Dan kun je denken aan Koninginnedag en bij andere feestdagen. Er zijn altijd wel dingen waar de juffen en meesters niet aan toe komen."
 

Vind je dat iedereen eigenlijk wel iets aan vrijwilligerswerk zou moeten doen?

,,Ik denk dat er voor iedereen wel iets te vinden is. Zelf heb ik er nooit moeite mee gehad dat er niets tegenover staat aan financiële vergoeding. Soms verbaas ik me erover dat die vraag er vaak gelijk ligt: wat krijg je ervoor? Dat vind ik weleens jammer. Ik heb dit vanuit mijn opvoeding meegekregen. Mijn ouders stonden altijd klaar voor een ander. Maar om het nu als plicht te stellen, vind ik wat ver gaan."
 

Kijk je hier ook naar door een bijbelse bril, in het licht van zorgen voor je naaste?

,,Het komt ook voort uit dankbaarheid voor wat God voor je betekent. De liefde die je van Hem krijgt en mag ervaren, mag je uitdragen naar anderen. Dat klinkt gelijk wat zwaar, maar ik zie vrijwilligerswerk niet als plicht, want dan klinkt het alsof het zou moeten en daar ben ik allergisch voor."
 

Hoe komt dat?

,,Ik denk dat dit te maken heeft met het klimaat waar ik in opgegroeid ben. Toentertijd werd duidelijk uitgedragen wat gewenst gedrag was, maar daar zat een flinke lading achter. Er werd duidelijk aangegeven wat God van je vraagt. Als je bijvoorbeeld zei dat je niet zo'n zin had om naar de kerkdienst te gaan, werd de vraag teruggekoppeld: 'Wat denk je dat God daarvan vindt?'. Zo zaten er vaak stemmetjes in mijn hoofd met regeltjes die bij het geloof zouden horen. Ik denk dat veel mensen dit wel herkennen en ik ben blij dat dit tegenwoordig wat meer losgelaten is. Dat hebben wij in onze opvoeding in elk geval proberen te doen. De motivatie en inspiratie om iets te doen, moet vanuit jezelf komen. Het blijft een spanningsveld, omdat de kans bestaat dat je dankbaar 'moet' zijn."
 

Je deed nog meer vrijwilligerswerk?

,,Ja, ik was ook tien jaar lid van de werkgroep ZOA-Vluchtelingenzorg, waar ik onder meer de notulen verzorgde. De administratieve werkzaamheden liggen me wel, net als draaiboeken maken voor evenementen. Ik ben wel iemand van de structuur. Dat geeft overzicht en dat is ook fijn voor anderen. Zo heb ik zeven jaar het secretariaat gedaan in het bestuur van gymvereniging Doves, waarvan mijn dochters lid waren. Dan rol je van het een in het ander, zoals het maken van foto's en het clubblad."
 

Stichting ZOA steekt vooral de handen uit de mouwen. Dat spreekt je aan?

,,Ja, zij zorgen voor de primaire levensbehoeften van mensen, zoals voor voeding en dekens. Soms zitten vluchtelingen jaren in een kamp en staat hun leven eigenlijk stil. Dan kijkt ZOA of er onderwijs komt. Of ze kijken of mensen het leven in hun eigen dorp weer op de rails kunnen krijgen. Ter plekke hulp bieden dus."
 

Je bent christen. Leg je het accent op het geestelijke geloofsaspect of op het doen?

,,Mensen denken soms dat ik een echte denker ben, maar ik ben meer een doener. Er zijn allerlei bijbelstudiegroepen, maar ik ga vooral graag de maatschappij in. Ik ben wel open over mijn geloof, daar hoef je je niet voor te schamen. Dat is wel mijn basis en het was ook een van de eerste dingen die ik vertelde toen ik bij Lokaal Belang terechtkwam."
 

Hoe kwam je op dat politieke spoor terecht?

,,Ik was altijd wel geïnteresseerd in de landelijke politiek, al heb ik me nooit bij een partij aangesloten. Wel voelde ik me verwant met het CDA. Met mijn broers had ik daarover flinke discussies. In Barneveld kwamen er plannen voor een fietspad hier vlak bij ons huis. Als buurt gingen we ons erin verdiepen en hebben we ingesproken tijdens commissievergaderingen. Ik had me goed voorbereid. Zo word je wegwijs bij de gemeente om de juiste stukken te lezen. Op die manier leerde ik raadsleden kennen en merkte ik dat ik het ook leuk vond om over andere onderwerpen te spreken. Zodat er op een gegeven moment een beetje aan me getrokken werd, of ik zelf niet de lokale politiek in wilde. Daar dacht ik over na, maar ik bleef wel een beetje worstelen, voor welke partij dat dan zou moeten zijn. Totdat Mijntje een lokale partij oprichtte. Dat kwam voor mij op het perfecte moment."
 

Waarom spreekt die nieuwe partij je zo aan?

,,Ik had een sterke klik en kon vanaf het begin meedenken en meepraten, want het verkiezingsprogramma moest nog geschreven worden. Ik vind het fijn om in een team samen te werken."
 

Waarom koos je niet voor een christelijke partij?

,,Dat was toch wel een bewuste keuze. Barneveld is een heel speciaal dorp, waar veel mensen gelovig zijn en waar christelijke partijen de overhand hebben. Je merkt dat een deel van de bevolking, dat niet christelijk is, daar tegenaan hikt. Er wordt veel voor hen bepaald, maar je leeft hier wel met elkaar samen. Ik vind het mooi dat in een brede partij als Lokaal Belang het geloof niet de basis is, maar dat hier juist mensen vanuit diverse hoeken bij elkaar komen. Dan kijk je ook zo naar de onderwerpen. Ik merk dat mijn partijgenoten het fijn vinden dat er christenen in de fractie zitten, omdat je dingen kunt uitleggen vanuit de christelijke hoek. Dan bellen ze me ineens over bijbeltekst Micha 6 vers 8 (lacht)."
 

Even een fictieve schets, waar je lokaal een keuze in zou moeten maken. Stel je voor dat er plannen zijn voor een abortuskliniek in Barneveld. Zou je dan in gewetensnood komen als je partijgenoten dit zouden toejuichen?

,,Dat verwacht ik eigenlijk niet. We zijn er als partij erg op uit om te peilen wat de bevolking wil. Zo zijn we erg voor een dorpsreferendum. De betrokkenheid met de lokale mensen vinden we belangrijk. Om te weten wat er onder alle lagen van de bevolking speelt. Maar dat staat dan los van mijn eigen principes. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen standpunt en voor hoe hij leeft. Het heeft volgens mij weinig waarde als ik iemand iets wil opleggen, bijvoorbeeld over de koopzondag. Maar er is ruimte voor discussie in Lokaal Belang en je kunt persoonlijk ook een ander standpunt innemen. Ik ben er niet zo huiverig voor dat onze partij zich bijzonder stellig zal opstellen in dat soort situaties."
 

Wat vinden de confessionele partijen ervan dat jij als christen voor Lokaal Belang koos?

,,Ze hebben er geen moeite mee. Ik was wel benaderd door die partijen, of ik interesse had. Het gaat mij om de standpunten van de partijen. Ik vind dat de visie van Lokaal Belang goed in elkaar zit. Ik zie hier de meerwaarde van in. Het is een realistische partij, met drie kernwaarden: betrokkenheid, kwaliteit en kansen. We vinden integriteit ook heel belangrijk en dat is iets wat mij enorm aanspreekt. Het belang van eerlijkheid! De partij is ook niet gebonden aan een landelijke partij. We willen goed benaderbaar zijn, om te weten wat er leeft."
 

Je bent altijd lid van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt gebleven. Hoe reageerden de leden op jouw politieke stap?

,,Ik had wel het idee dat ik mijn nek uitstak en er kritisch op bevraagd zou worden. Over het algemeen vond ik de reacties erg mooi en juist gedreven door interesse. Ze vinden het positief dat ik die stap heb gezet en me hier beschikbaar voor stelde."
 

Waarom spreekt die vrijgemaakte kerk je nog steeds aan?

,,We merkten meteen dat het in Barneveld een gastvrije gemeente is. Het is fijn dat je direct contacten hebt, ook om je geloof te delen, al ben ik geen doorsnee kerkganger. Dan is het belangrijk dat je die ruimte krijgt."
 

Wat is voor jou de kernwaarde in je persoonlijke geloof?

,,Dat ik weet dat God er altijd voor me is en dat ik Hem kan vertrouwen. Dat Hij een liefdevolle Vader voor me is. Ik vind het een mooi beeld dat Hij je nooit los laat, dat Hij altijd je hand weer pakt. Dat heb ik duidelijk gemerkt toen mijn moeder in 2005 op 67-jarige leeftijd aan kanker overleed. Ook op haar sterfbed getuigde ze van haar geloof. Mensen die bij haar op bezoek kwamen, ervaarden hier veel steun aan. Ze kwamen bemoedigd bij haar vandaan. Terwijl mijn moeder moeilijk over haar geloof sprak toen ik jong was. Ik vond het mooi dat ze dit in de laatste levensfase wel kon. Op de rouwkaart stond 'Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus'. Die tekst heeft me toen pas echt geraakt en daardoor is het voor mij ook heel belangrijk geworden. Dat maakte indruk. Zelf heb ik ook fysieke problemen gehad en vroeg ik me af hoe dat verder zou gaan. Ik merkte dat geloof me veel rust kan geven. Ik ben geen fervent bidder, maar af en toe merk ik wel in teksten een knipoog van God. Je zoekt je weg in je persoonlijke geloof."
 

Heb je een lijflied?

,,Ik houd van de liederen van Hillsong. Een daarvan is 'Oceans', waar ook een Nederlandse versie van bestaat: 'Leer mij lopen op het water, de oceaan is weids en diep. U vraagt mij alles los te laten, dan vind ik U en twijfel niet. De diepste zee is vol genade, Uw sterke hand die houdt mij vast. Als mijn voeten zouden falen, dan faalt U niet. Want Uw trouw houdt stand. Als golven overslaan, dan blijf ik hopen op Uw naam, mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij'. Daarom ga ik niet zwaar door het leven. Want als ik die 'golven' teveel binnen laat komen, word ik lam gelegd en komt er niks uit mijn handen. Daarom heb ik het gevoel dat God er echt voor me is."
 

Artikel Barneveldse Krant 15 mei 2019 - Freek Wolff

Lees verder

Schriftelijke vragen aanrijtijden ambulances

09-05-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de aanrijtijden van de ambulance. 

Lokaal Belang heeft vandaag, een dag na de commissievergadering van 7 mei waarin o.a. dit onderwerp besproken werd, informatie ontvangen met prestatiecijfers aangaande de aanrijtijden van de ambulance in onze gemeente. Helaas hebben wij daardoor deze cijfers niet kunnen betrekken in de bespreking in de commissie, wat een reden is voor het stellen van deze vragen. 

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat de veiligheid in het kader van de volksgezondheid zo goed mogelijk geregeld is. In acute noodsituaties is het van levensbelang om te kunnen rekenen op zorg van professionals, zoals ambulancemedewerkers. Wij hebben respect voor het moeilijke en ingrijpende werk wat zij doen. Wij begrijpen ook dat het in onze grote gemeente een uitdaging is om al onze inwoners op tijd te kunnen bereiken. Echter, prestatieafspraken (cijfers) zijn er niet voor niets en om deze te behalen is (extra) inzet nodig.
Voor raadsleden, volksvertegenwoordigers, is het daarom van belang de cijfers te kennen om die in de besprekingen te betrekken en eventuele vervolgstappen te kunnen zetten. Het belang van de verbetering van aanrijtijden is, een jaar geleden al, raadsbreed onderstreept in de vorm van een motie. Daar werd opgeroepen tot uiterste inspanning, om gezamenlijk met de diverse stakeholders, tot oplossingen te komen waardoor de aanrijtijden verbeteren. Daarbij moet er ook de intentie zijn om interregionaal samen te werken.  

Wij schrikken van de cijfers. Niet alleen omdat deze in de gehele gemeente Barneveld niet voldoen aan de prestatienorm (= 95% op tijd), maar ook omdat wij zowel in het totaalbeeld (van 92,7% naar 90,1%) als in een aantal kernen een dalende trend waarnemen. Dat is bijvoorbeeld te zien in de kernen Stroe, Voorthuizen en Zwartebroek. Daarnaast is het zo dat, op Barneveld na, alle kernen ‘onvoldoende’ scoren als het gaat om de prestatienorm.
De dalende trend is ook te zien in de kwartaalcijfers en dan met name in de kernen Barneveld, Garderen, Terschuur, Voorthuizen en Kootwijk. In absolute getallen komt het erop neer dat er in 2018 144 mensen niet op tijd bereikt zijn door de ambulance. Overigens is op tijd ‘binnen 15 minuten’ waarvan de VGGM zelf aangeeft:  “De 15 minutennorm is geen gezondheidsnorm en is niet medisch-inhoudelijk”…. 
Kortom, Lokaal Belang maakte zich al zorgen, en deze zorg is toegenomen.

De Tweede Kamer nam eind februari een motie van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij aan, die juist de ambulanceproblemen in Gelderland, waaronder de Veluwe, moet oplossen waar ambulances vaak te laat komen (zie link). Het is moeilijk te accepteren dat zorgverzekeraars zo’n grote invloed hebben op de ambulanceposten. Het is er dus veel aan gelegen dat gemeenten en de VGGM zich tot het uiterste inspannen zodat alle inwoners ten tijde van acute nood, waar ze ook wonen, kunnen rekenen op tijdige ambulancezorg.

Er is in de ogen van Lokaal Belang maar 1 oplossing: ‘meer ambulanceposten in de buitengebieden en gemeente overschrijdend werken’.
Zo zijn er bijvoorbeeld ook problemen met de aanrijtijden in de noordelijke dorpen van de gemeente Ede. Als de brandweerpost in Harskamp aan de N310 (zie foto) wordt gecombineerd met een ambulancepost dan kunnen van daaruit o.a. de dorpen Kootwijk, Kootwijkerbroek-Oost, Stroe, Garderen maar ook andere dorpen, snel worden bereikt. Daarnaast hebben wij eerder gepleit voor een mogelijke samenwerking tussen de ambulancepost in Ermelo ten behoeve van de aanrijtijden in Garderen. En zo zijn er vast meer opties ter verbetering van de aanrijtijden.

Wij stellen de volgende vragen:
1. Is het college het met ons eens dat een dalende trend, in diverse opzichten, in de tabel zichtbaar is? Zo nee, waarom niet?
2. Hoe kwalificeert het college deze cijfers?  
3. Maakt het college zich zorgen over de veiligheid van onze inwoners? Graag een toelichting.
4. Is het college bereid, naast de al toegezegde inspanningen, opnieuw en indringend over deze zorgelijke kwestie het gesprek met de VVGM aan te gaan, ons op de hoogte te houden van ontwikkelingen en o.a.:
a. nadrukkelijk te wijzen op hun eigen visie en verantwoordelijkheid zoals verwoord op hun website?
b. nadrukkelijk te wijzen op de aangenomen motie in de tweede kamer?
c. deze schriftelijke vragen en bovenstaande opties voor te leggen en/of te kijken naar andere opties en te streven naar adequate maar bovenal snellere oplossingen (zie ook motie mei 2018)?
d. te spreken over de mogelijke knelpunten (VGGM of elders) en wat daar mogelijke oplossingen voor zijn?
e. te verzoeken het college, en daarmee de raad, elk kwartaal de prestatiecijfers te sturen? en indien een agendapunt, ruim voorafgaande aan de vergadering te verstrekken (dus niet achteraf)?
5. Indien blijkt dat zorgverzekeraars een uitbreiding van de ambulanceposten tegenhouden doordat zij te weinig geld hiervoor beschikbaar stellen, is het college dan bereid om openbaar te maken welke zorgverzekeraars weigeren meer geld hiervoor ter beschikking te stellen? Zo niet waarom niet? Zorgverzekeraars zijn immers verplicht adequate zorg te verstrekken en politiek en inwoners moeten toch weten wie zij verantwoordelijk kunnen houden.
6. Bent u bereid om deze vragen nog voor de raadsvergadering van 22 mei te beantwoorden? 

Vriendelijke groeten,  
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers 
 

https://www.vggm.nl/vggm/over_vggm/visie_en_missie
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkw0k2hteyy
​https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/ambulance-voor-lingewaard-en-overbetuwe-komt-voortaan-uit-elst~a6aa5e8f/

 

Lees verder

Uitslag enquete Luilak

08-05-2019


Inleiding
De een noemt het traditie, de ander ervaart het als ´pesten´ van inwoners; Luilak, het zeer vroeg op luidruchtige brommers door de straten van Barneveld scheuren om mensen wakker te maken en Koningsdag in te luiden. Klachten zijn er volop: veel teveel lawaai, veel te vroeg, kwetsbare mensen zoals ouderen in verpleeghuizen die grote hinder ervaren, kinderen die vroeg wakker zijn terwijl het al een intensieve dag wordt, veel te vaak langs dezelfde plekken, gevaarlijk en risicovol rijgedrag (te hard en met alcohol op rijden). Voorstanders zijn er ook en geven aan dat het mogelijk moet zijn jongeren 1x per jaar iets te laten doen wat normaalgesproken niet kan. Een traditie die ruimte en acceptatie moet houden van de samenleving.

Signalen uit de samenleving
Lokaal Belang vindt het belangrijk de verhoudingen te kennen; voor, tegen of iets daar tussenin. Raadsleden zijn tenslotte volksvertegenwoordigers en behoren de signalen uit de samenleving heel serieus te nemen en daar eventueel wat mee te doen. Lokaal Belang is daarom op 3 mei 15:00 uur een enquête op de website gestart om de mening te peilen onder de bevolking. Lokaal Belang heeft inwoners van harte uitgenodigd deze enquête in te vullen, zodat wij een zo volledig mogelijk beeld hebben van de mening van de samenleving.

De uitslag van deze enquête is dinsdag 7 mei tijdens de commissievergadering bestuur bij het agendapunt ‘rondvraag’ aangeboden. Daarbij heeft Lokaal Belang het college verzocht zich te buigen over deze kwestie en zich te verdiepen in de diverse gevoelens die er in de samenleving spelen. Daarbij hebben wij het college gevraagd om met een standpunt te komen, verwoord in een memo, hoe het lokale bestuur tegen ‘Luilak’ aan kijkt, welke voorwaarden voor een leuk, goed en veilig verloop daarbij horen en wat het college qua eventuele maatregelen nodig acht. Deze memo wil Lokaal Belang te zijner tijd graag in een commissievergadering bespreken.

Verwachtingen en pretenties
Wij vinden dat de tijd rijp is om, na jarenlange discussie, het onderwerp serieus te bespreken.
Het is bewezen dat het onderwerp enorm leeft, er is een enorme betrokkenheid. Dat zien wij ook aan de grote hoeveelheid inhoudelijke reacties over het onderwerp. Lokaal Belang vindt dat het lokale bestuur en de gemeenteraad als volksvertegenwoordigers de sterke signalen uit de samenleving, voor of tegen of er tussenin, serieus moeten nemen. Koningsdag is van en voor ons allemaal. De gemeente Barneveld kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid, maar ook in het rekening houden met elkaar. Dat is een goede zaak en wij hopen dat dat blijft.

Lokaal Belang heeft geenszins de verwachting dat alle problemen die zouden spelen met eventuele maatregelen allemaal op te lossen zijn. Lokaal Belang wil niet zomaar iets verbieden. Tradities horen er bij, maar het is wel zaak om te kijken of bepaalde zaken wellicht beter kunnen. We hopen daarmee dat de jaarlijks terugkerende discussie niet meer hoeft plaats te vinden. Niet omdat discussie niet goed zou zijn, integendeel, maar om duidelijkheid voor iedereen te creëren; iedereen weet dan wat mag, kan en leuk is waarbij er ruimte is voor elkaar, maar ook begrip en acceptatie, binnen de regels van de wet. Er wordt handhavend opgetreden waar dat nodig is.

Enquête
De enquête is gehouden van vrijdag 3 mei 15:00 uur t/m dinsdag 7 mei 12:00 uur.
Lokaal Belang heeft geen enkele pretentie te stellen dat dit een waterdichte enquête is op wetenschappelijk niveau die de ‘waarheid’ zou moeten weergeven. Lokaal Belang heeft zijn best gedaan inwoners een platform te geven hun mening kenbaar te maken. En dat is gelukt! Ruim 1600 inwoners (1613) brachten hun stem uit en gaven hun mening.
Met technische mogelijkheden was vrij goed vast te stellen dat een stem die werd uitgebracht ook daadwerkelijk bij 1 persoon hoorde. Enkele keren is er door 1 persoon meerdere malen gestemd. Dat is in deze uitslag gecorrigeerd.

Vragen
a. Geen probleem met Luilak. Het is 1x per jaar en een traditie.  Laat de jongeren gerust hun gang gaan, het hoort erbij.
b. Luilak moet 1x per jaar kunnen, maar ernstige overlast moet wel beperkt worden.  Dus de gemeente moet in overleg met de jongeren en afspraken maken. Bijvoorbeeld de starttijd verlaten, niet langs b.v. verpleeghuizen of andere kwetsbare locaties scheuren en wangedrag op de weg moet aangepakt worden.
c. Luilak is niet leuk en veroorzaakt erge overlast. De start van Koningsdag wordt hierdoor verpest. De gemeente moet ingrijpen om Luilak vanaf volgend jaar te verbieden en optreden als het toch gebeurt. 

Daarnaast was er vrije ruimte voor opmerkingen. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt.

Uitslag

 • 755 stemmen:
  Geen probleem met Luilak. Het is 1x per jaar en een traditie.  Laat de jongeren gerust hun gang gaan, het hoort erbij.
 • 300 stemmen:
  Luilak moet 1x per jaar kunnen, maar ernstige overlast moet wel beperkt worden.  Dus de gemeente moet in overleg met de jongeren en afspraken maken. Bijvoorbeeld de starttijd verlaten, niet langs b.v. verpleeghuizen of andere kwetsbare locaties scheuren en wangedrag op de weg moet aangepakt worden.
 • ​558 stemmen:
  Luilak is niet leuk en veroorzaakt erge overlast. De start van Koningsdag wordt hierdoor verpest. De gemeente moet ingrijpen om Luilak vanaf volgend jaar te verbieden en optreden als het toch gebeurt.

 

 

Lees verder

Wat vindt u van Luilak? Leuk of niet?

03-05-2019

De een noemt het traditie, de ander ervaart het als ´pesten´ van inwoners;  Luilak, het zeer vroeg op luidruchtige brommers door de straten van Barneveld scheuren om mensen wakker te maken en Koningsdag in te luiden. Klachten zijn er volop: veel teveel lawaai, veel te vroeg, kwetsbare mensen zoals ouderen in verpleeghuizen die grote hinder ervaren, kinderen die vroeg wakker zijn terwijl het al een intensieve dag wordt, veel te vaak langs dezelfde plekken, gevaarlijk en risicovol rijgedrag (te hard en met alcohol op rijden). Voorstanders zijn er ook en geven aan dat het mogelijk moet zijn jongeren 1x per jaar iets te laten doen wat normaalgesproken niet kan. Een traditie die ruimte en acceptatie moet houden van de samenleving.

Lokaal Belang vindt het belangrijk de verhoudingen te kennen; voor, tegen of iets daar tussen in. Raadsleden zijn tenslotte volksvertegenwoordigers en behoren de signalen uit de samenleving heel serieus te nemen en daar eventueel wat mee te doen. Lokaal Belang is daarom een enquête op de website gestart om de mening te peilen onder de bevolking. Lokaal Belang nodigt inwoners van harte uit deze enquête in te vullen zodat wij een zo volledig mogelijk beeld hebben van de mening van de samenleving. Met deze gegevens kan Lokaal Belang eventueel verdere stappen zetten. De eerste gelegenheid zou de commissievergadering bestuur bij het agendapunt ‘rondvraag’ op dinsdag 7 mei aanstaande zijn.

Wat vindt u?
a. Geen probleem met Luilak. Het is 1x per jaar en een traditie.  Laat de jongeren gerust hun gang gaan, het hoort erbij.
b. Luilak moet 1x per jaar kunnen, maar ernstige overlast moet wel beperkt worden.  Dus de gemeente moet in overleg met de jongeren en afspraken maken. Bijvoorbeeld de starttijd verlaten, niet langs b.v. verpleeghuizen of andere kwetsbare locaties scheuren en wangedrag op de weg moet aangepakt worden.
c. Luilak is niet leuk en veroorzaakt erge overlast. De start van Koningsdag wordt hierdoor verpest. De gemeente moet ingrijpen om Luilak vanaf volgend jaar te verbieden en optreden als het toch gebeurt. 

Reacties via de enquête zijn niet meer mogelijk.

Lees verder

Persbericht zandkwestie: College heeft voor 3e keer niet actief en onvolledig geïnformeerd

01-05-2019


01-05-2019 LOKAAL BELANG: Wederom niet actief geïnformeerd door college
Lokaal Belang heeft op 30 april met belangstelling kennisgenomen van de uitspraak van het kort geding in de zaak tussen Vink Holding en de gemeente Barneveld, die wij als fractie onlangs hebben bijgewoond. Dit kort geding heeft betrekking op ‘de zandkwestie’ en is mede aanleiding voor dit persbericht.
Deze zandkwestie houdt de samenleving al maanden in haar greep. Inwoners en bedrijven moeten kunnen rekenen op een daadkrachtig, adequaat en vooral transparant lokaal bestuur (het college). De gemeenteraad, als hoogste orgaan, heeft een volksvertegenwoordigende en controlerende rol op dit bestuur en is derhalve essentieel voor een goed functionerend democratisch en bestuurlijk systeem.  
Het college beloofde telkenmale beterschap als het gaat om de ‘actieve informatieplicht’ (tijdig, volledig) naar de raad in de zandkwestie. Maar meerdere malen is gebleken dat het college daar niet voldoende invulling aan gegeven heeft. Helaas heeft het college de gemeenteraad opnieuw niet tijdig en onvolledig geïnformeerd over een onderwerp in de kwestie: de herkomstgegevens van het zand. Het maatschappelijk belang wordt daardoor onvoldoende gediend. Zowel de gemeenteraad als de samenleving, met de getroffen inwoners in het bijzonder, zijn op het verkeerde been gezet. Voor Lokaal Belang is de grens van het acceptabele overschreden en zal daarom een verzoek indienen voor het houden van een interpellatiedebat in de raadsvergadering van 22 mei a.s.

Herkomst
Meerdere malen heeft het college aangegeven hoe belangrijk het is om de herkomst van de bewuste partij zand (deelpartij 1, 400715) te kennen. Kennis van deze herkomst geeft een volledig beeld van de historie en eigenschappen van het zand, ook met het oog op onderzoek naar de kwaliteit van het zand. Ook de Klankbordgroep van de betrokken inwoners drong aan om eerst de herkomst van het zand te achterhalen om zodoende een volledig en gericht onderzoek door RoyalHaskoningDHV te kunnen laten doen.  
Het college ging echter aan de wens van de Klankbordgroep voorbij; een van de redenen voor de Klankbordgroep om het vertrouwen in de gemeente op te zeggen. Later liet het college in antwoord op onze schriftelijke vragen en plotseling in stevige bewoordingen weten, desnoods bestuurlijke dwangmiddelen te willen inzetten om de herkomst van het zand te achterhalen. Het verbaasde ons dan ook ten zeerste dat het college vervolgens, via nota bene een artikel in de krant (22 maart), liet weten de informatie over de herkomst van het zand niet meer nodig te hebben en dat het de zoektocht naar de herkomst gestaakt had. Dit naar aanleiding van de presentatie van het rapport van RHKDHV. In dit rapport werd o.a. meerdere malen melding gemaakt van mengingen van partijen zand. In de raadsvergadering van 11 april verbaasde het college ons opnieuw door zich te laten ontvallen dat kennis over de herkomst van het zand toch belangrijk is in het kader van juridische procedures.

Informatieavond
Op 25 maart jl. is er door en onder verantwoordelijkheid van het college een informatieavond georganiseerd met o.a. als onderdeel het bespreken van het rapport van RHKDHV. Op deze avond kwam het onderwerp ‘herkomst van het zand’ meerdere malen ter sprake. Daarbij is een aantal keren door RHKDHV gesteld dat zij de herkomstgegevens m.b.t. het zand niet hadden en zodoende niet verifieerbaar en onafhankelijk toetsbaar onderzoek hebben kunnen doen. Als zij wel over de gegevens van de herkomst van het zand hadden beschikt, hadden zij gerichter en volledig onderzoek kunnen doen. 

Kort Geding
Nog geen 12 uur later, op 26 maart, werd de gemeenteraad door het college geconfronteerd met niet-openbare informatie. Deze informatie is op 30 april, na lang aandringen en op uitdrukkelijk verzoek van Lokaal Belang, openbaar geworden. Hierin staat geschreven dat Vink het college al op 21 februari 2019 digitale informatie (o.m. analyserapporten en analysecertificaten) m.b.t. de zandkwestie had gestuurd. Onderdeel van deze informatie zijn diverse gegevens met betrekking tot de herkomst van het zand die de advocaat van Vink heeft meegezonden. Vink had de desbetreffende gegevens onzichtbaar gemaakt, maar deze bleken voor de gemeente toch zichtbaar. Nadat de gemeente Vink later over de ontvangst van deze informatie had geïnformeerd, sommeerde de advocaat van Vink de gemeente om de gegevens met betrekking tot de herkomst van het zand te vernietigen. Het feit dat Vink direct gereageerd heeft door de gemeente via een ‘rechtsgang’ te dwingen deze gegevens te vernietigen, geeft aan dat deze gegevens er klaarblijkelijk ‘zeer toe doen’ en dat Vink bijzonder veel waarde hecht aan geheimhouding van deze gegevens. Dat blijkt ook uit de stelselmatige weigering van Vink om de gegevens m.b.t. de herkomst van het zand aan het college te verstrekken. Gegevens die ook voor de betrokken inwoners van essentiële waarde zijn om zodoende een gericht en adequaat onderzoek naar de kwaliteit van het zand te laten doen. De advocaat van de gemeente oordeelde dat het gebruik van de verstrekte gegevens niet onrechtmatig is en dat de gemeente niet verplicht is om deze gegevens te vernietigen. De advocaat van Vink heeft de gemeente in een kort geding gedaagd om vernietiging van de gegevens af te dwingen onder een dwangsom van 1 miljoen euro. Dit kort geding heeft plaatsgevonden op 16 april jl. 

Zwijgen in plaats van openheid
Lokaal Belang neemt haar controlerende taak met betrekking tot de handelwijze van het college, zeker in deze ernstige kwestie, zeer serieus. Daarom was onze voltallige fractie aanwezig bij het openbare kort geding. Tijdens deze zitting werd bevestigd dat het college voor de derde keer op rij de gemeenteraad niet tijdig en niet actief geïnformeerd heeft over zeer relevante informatie, namelijk gegevens over de herkomst van het zand (o.a. adressen, namen, afvalstroomnummers). Daarnaast bleek ook dat door deze gegevens in (openbare) registers in te voeren, alle (verdere) gegevens m.b.t. zand en leveranciers te herleiden zijn; te verifiëren, onafhankelijk te toetsen en te betrekken bij vervolgonderzoek. Een wens die door zowel de Klankbordgroep als RHKDHV meerdere malen is uitgesproken. Het college heeft ervoor gekozen deze informatie en kennis niet met de gemeenteraad te delen. Lokaal Belang heeft deze informatie in het openbare kort geding moeten vernemen. Uit eigen onderzoek is gebleken dat het gaat om de (openbare) registers www.lma.nl, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl en www.bodemloket.nl

Ordentelijk en transparant proces
Lokaal Belang heeft op diverse momenten getracht niet-openbare informatie openbaar te krijgen en o.a. te agenderen voor een openbare bespreking. Een treffend voorbeeld daarvan is de niet-openbare brief van de gemeente Veenendaal met belangrijke informatie over het zand dat, net zoals het zand dat in de gemeente Barneveld is toegepast, deel uitmaakt van de partij vervuild zand (deelpartij 1, kenmerk 400715). Daarnaast heeft Lokaal Belang in het kader van een ordentelijk en transparant bestuur een verzoek gedaan om de raadsvergadering van 11 april uit te stellen tot het moment waarop deze niet-openbare informatie wel openbaar zou zijn. Echter, al deze verzoeken werden door het college, dan wel de rest van de gemeenteraad, afgewezen.

Kortom 

 1. Actieve informatieplicht
  a. Het college heeft 5 weken kennis gehad over gegevens met betrekking tot de herkomst van het zand en heeft daarover gezwegen naar de gemeenteraad.
  b. Het college heeft al ruim 2 maanden kennis over de mogelijkheden die deze gegevens bieden ((openbare) registers) en zwijgt daarover naar de gemeenteraad. Lokaal Belang heeft deze kennis via een kort geding en eigen onderzoek moeten opdoen.
  c. Het college heeft de gemeenteraad niet actief betrokken in het staken van de zoektocht naar de herkomst van het zand, maar heeft ervoor gekozen dit via de media, zonder noemenswaardige argumenten, kenbaar te maken.
  ► Het college heeft wederom onvoldoende invulling gegeven aan de actieve informatieplicht naar de gemeenteraad (desnoods in vertrouwelijkheid) en is inconsistent in haar handelswijze. Gezien de historie, extra kwalijk. 
  ► De telkenmale wisselde standpunten van het college over het al dan niet willen achterhalen van de herkomst van het zand, is derhalve inconsistent en kwalificeert Lokaal Belang als zwalkend beleid. Kennelijk doet kennis over de herkomst als het om volksgezondheid gaat, niet voldoende ter zake maar wel als het gaat om mogelijke juridische gevolgen voor de eigen gemeente. Voor wie zit het college er eigenlijk? 
   
 2. Volledigheid en juistheid
  a. Tijdens de informatieavond op 25 maart 2019 liet RHKDHV, onder verantwoordelijkheid van het college, weten geen onderzoek naar eventuele andere stoffen te hebben gedaan, juist vanwege het ontbreken van gegevens over de herkomst van het zand. Het college heeft de gemeenteraad niet geïnformeerd (desnoods in vertrouwen) over de toen al beschikbare informatie over gegevens inzake de herkomst van het zand en de mogelijkheden die deze gegevens bieden. Het college heeft daardoor een onvolledige informatieavond georganiseerd. Dit is niet in het belang van de samenleving en de getroffen inwoners in het bijzonder. 
  b. Het college (die avond vertegenwoordigd door de wethouders de Kruijf, van Daalen, van de Burgwal en de burgemeester) heeft tijdens deze informatieavond meerdere malen de gelegenheid gehad in te grijpen na uitspraken van de woordvoerder van RHKDHV m.b.t. het ontbreken van gegevens over de herkomst van het zand. Dat heeft het college echter niet gedaan. Ook de burgemeester, nota bene als voorzitter die avond, treft blaam. Hij was ervoor verantwoordelijk dat deze avond op een transparante en ordentelijke manier zou verlopen. Terwijl hij beter wist, heeft hij niet ingegrepen. Op deze wijze heeft het college de gemeenteraad en de samenleving op het verkeerde been gezet. De gemeenteraad is door het college op 25 maart deelgenoot gemaakt van een door het college georganiseerd ´toneelstuk´, daar waar het gaat om gegevens m.b.t. de herkomst van het zand. Lokaal Belang vindt dat een kwalijke zaak.
  c. Het college heeft geen enkele poging ondernomen om, na onze niet-openbare schriftelijke vragen van 26 maart, onze verzoeken tot openbaarmaking van de informatie, ons verzoek tot uitstel van de gemeenteraad van 11 april, zelf actief de raadsvergadering van 11 april uit te stellen. De gemeenteraad is door het college op 11 april deelgenoot gemaakt van een door het college georganiseerd, zoals gezegd, ´toneelstuk´, daar waar het gaat om gegevens m.b.t. de herkomst van het zand en dat is een kwalijke zaak. Dit is niet in het belang van de samenleving en de getroffen inwoners in het bijzonder.
  ► Het college heeft bewust onvolledige en daardoor onjuiste informatie (laten) verspreid(en), heeft niet actief ingegrepen tijdens de informatieavond en heeft de gemeenteraad en de samenleving en de getroffen inwoners in het bijzonder, op het verkeerde been gezet.  
   
 3. Controlerende en volksvertegenwoordigende taak raad en belang van de samenleving
  a. In de zandaffaire zien wij een toenemende tendens van het verstrekken van onvolledige, niet tijdige en geheime / niet-openbare informatie door het college. Dit is een slechte ontwikkeling en schadelijk voor het democratische proces. Door informatie als geheim / niet-openbaar te kwalificeren, blokkeert het college dat Lokaal Belang als oppositie partij hierover communiceert, vragen stelt en hierover het debat aangaat met het college en de coalitie.  Door deze geheimhouding worden wij dus gehinderd in onze controlerende en volksvertegenwoordigende taak. Wij worden op deze wijze gedwongen verantwoordelijkheid te dragen voor keuzes en handelingen van het college die naar onze mening onjuist zijn. Als een raadsfractie langs juridische scherpslijnen moet functioneren, dan roept dat toch de vraag op in hoeverre de - lokale - politiek zijn controlerende en volksvertegenwoordigende taak nog adequaat kan vervullen. Daarnaast is een ontwijkende houding van het college zichtbaar als het gaat om het verstrekken van door raadsleden gevraagde informatie.
  b. Het college heeft de gemeenteraad geen gelegenheid gegeven zelf een afgewogen oordeel te vellen over de gegevens. Het college is door het kwalificeren van de informatie als ‘niet meer relevant’ op de stoel van de gemeenteraad gaan zitten en heeft daarbij geoordeeld voor de raad. Dat is een volstrekt verkeerde volgorde.
  ► Het college geeft de gemeenteraad onvoldoende ruimte en hindert haar om haar wettelijke taken op een adequate wijze te vervullen. 
  ► Het college gaat voorbij aan de kern van de zaak: deelpartij 1 had niet mogen worden toegepast. En mede vanwege vermengingen en ontbreken van de gegevens van de herkomst van het zand, is er geen uitspraak te doen over de kwaliteit van het toegepaste zand van deelpartij 1. Iets wat het college wel doet in haar eigen raadsvoorstel van 19 maart 2019 (blz.1; Effect).


Lokaal Belang is van mening dat het college alle kans heeft gehad zichzelf te verbeteren en op een correcte, eenduidige en transparante wijze vorm te geven aan haar verantwoordelijkheden in het belang van inwoners. Echter, het college volhardt in haar handelwijze richting de gemeenteraad en samenleving.
Inwoners en bedrijven, alsmede de gemeenteraad, moeten kunnen rekenen op een daadkrachtig, adequaat en vooral transparant lokaal bestuur (het college). Helaas is dit in de gemeente Barneveld onvoldoende het geval en is, na alles wat er gebeurd is - helaas, we kunnen niet anders - een nieuw interpellatiedebat volledig op zijn plaats om de ontstane situatie te bespreken.

Persbericht 1 mei 2019 
 

Lees verder

Schriftelijke vragen asfaltcollectoren en s.v.z. geothermie

15-04-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het artikel ‘Amersfoort vraagt 13,5 miljoen voor collectoren’ in de Amersfoortse Courant d.d. 30-3-2019.

In dit artikel staat onder andere dat de gemeente Amersfoort 13,5 miljoen euro aan de provincie Utrecht vraagt om asfaltcollectoren te leggen in haar westelijke rondweg. Hiermee kan de enorme hoeveelheid zonne-energie, die door het donkere oppervlak van de weg wordt opgenomen, in combinatie met een warmtenet worden benut voor de verwarming van gebouwen/woningen. Daarnaast, zo staat in dit artikel en in andere informatie die wij hebben ingewonnen, zullen de asfaltcollectoren tot aanzienlijke besparingen leiden inzake het onderhoud van de wegen, doordat de collectoren er voor kunnen zorgen dat de weg in de zomer niet door hitte wordt beschadigd (spoorvorming) en in de winter het strooien met zout overbodig wordt.

Op www.waerdse-energie.nl lezen wij dat deze techniek eerder al is toegepast in Heerhugowaard.
Verder is eind november 2018 door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin o.a. staat:
constaterende dat er reeds experimenten zijn met asfaltprojecten waarmee energie wordt gewonnen door middel van een geïntegreerd energiesysteem; verzoekt de regering, om bij aanbestedingen van nieuwe infrastructuurprojecten slimme combinaties met duurzame energiesystemen te stimuleren”.
De minister heeft ook positief gereageerd op deze motie.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de inhoud van het bovengenoemde artikel d.d. 30 maart jl. in de Amersfoortse Courant en de mogelijkheid om warmte op te wekken met asfaltcollectoren?
  Zo ja, wat heeft het college inmiddels gedaan met deze kennis?
  Zo nee, is het college bereid om de inhoud van het artikel tot zich te nemen en daarop eventueel actie te ondernemen?
   
 2. Ook in de gemeente Barneveld zullen in de komende jaren vele kilometers wegen worden aangelegd. Wij noemen in dit verband onder andere de projecten Oostelijke Rondweg Barneveld en Westelijke Rondweg Barneveld. Wij zouden deze wegen kunnen voorzien van asfaltcollectoren en aldus een enorme stap kunnen maken in het verduurzamen van onze gemeente. Volgens informatie van de Rijksoverheid (Agentschap NL Energie en klimaat 9 juni 2010) is de techniek qua benodigde schaalgrootte ook toepasbaar op bedrijventerreinen, parkeerterreinen en woningbouwlocaties.
  a.  Is het college bereid om serieus te onderzoeken hoe deze techniek om duurzame energie op te wekken in de gemeente Barneveld kan worden ingezet?
  b.  Is het college bereid de Raad hierover voor de behandeling van de kadernota een notitie te doen toekomen waarin in ieder geval ook is opgenomen:
  -    Een inventarisatie van locaties waar deze techniek in de komende 10 jaar binnen onze gemeente zou kunnen worden toegepast? (d.w.z. zowel bij nieuwe aanleg als bij herinrichting/groot onderhoud)
  -    De hoeveelheid duurzame energie die hiermee kan worden opgewekt; met onderbouwing?
  -    Een inventarisatie van financieringsmogelijkheden, waaronder welke subsidies de gemeente/bedrijven kunnen aanvragen voor de investering in asfaltcollectoren?
  -    Een begroting van de kosten en de besparingen op het wegenonderhoud?
  Zo nee, waarom niet?
   
 3. Houdt uw eventuele weigering om aan de slag te gaan met asfaltcollectoren (ook) verband met het feit, dat de gemeente Barneveld een erg lage ambitie heeft inzake het opwekken van zonne-energie (35-43 TJ) en dat een meerderheid van de raad in de raadsvergadering van 14 november 2018 (startnotitie aanpak zonne-energie) heeft gezegd deze ambitie niet te willen verhogen?
  Dit terwijl we juist door meer zonne-energie en andere duurzame energie (geothermie, biomassacentrale, mono mestvergisting) op te wekken kunnen vermijden dat er mega windturbines worden geplaatst. Lokaal Belang ziet kansen om aanmerkelijk meer zonne-energie op te wekken dan nu opgenomen in de gemeentelijke energiemix.
  a.  Hoe ziet het college dit nu, naar aanleiding van de hierboven gegeven informatie?
  b.  Is het college bereid de ambitie m.b.t zonne-energie alsnog naar boven bij te stellen en de raad daarvoor een voorstel te doen?
  Zo ja, wanneer zou de raad deze kunnen verwachten? Zo nee, waarom niet?

  Geothermie
  Het afgelopen jaar heeft Lokaal Belang meermaals op de mogelijkheden van geothermie gewezen en hierover vragen gesteld. Het college heeft aangegeven hier positief tegenover te staan. In de raadsvergadering van 30 januari jl. hebben wij er verder op gewezen dat de Rijksoverheid vol inzet op geothermie en inmiddels is gestart met een grootschalig seismisch onderzoek tussen Utrecht en Flevoland. Verder blijkt uit de structuurvisie ondergrond van juni 2018 dat het westelijke gedeelte van de gemeente Barneveld kansrijk is voor geothermie, net als het gebied tussen Utrecht en Flevoland.
   
 4. Wat heeft het college inmiddels aan concrete acties ondernomen om over enkele jaren geothermie als bron van duurzame energie beschikbaar te hebben in de gemeente Barneveld?
   
 5. Heeft het college bijvoorbeeld hierover contact opgenomen met EBN en het ministerie van infra en EZ?
   
 6. Met welke andere instanties voert het college hierover overleg en wat heeft dit tot nu toe opgeleverd?
   
 7. Is het college er mee bekend dat inmiddels ook de gemeente Utrecht heeft besloten om (ondiepe) geothermie te gaan gebruiken voor de verwarming van woningen/gebouwen? (https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/nieuws/onderzoek-naar-gebruik-van-aardwarmte/)
   
 8. Zo ja, is dit voor het college aanleiding (geweest) voor collegiaal overleg met de gemeente Utrecht om te vernemen hoe zij dit organiseren?
  a.  Zo ja, welke inzichten en informatie heeft dit opgeleverd?
  b.  Zo nee, is het college bereid dit collegiale overleg te starten? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters en Marleen Blankenburgh


Link bijlagen:

Artikel AD 30 maart 2019:
https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoort-vraagt-provincie-13-5-miljoen-voor-energiewinning-uit-westelijke-rondweg~ac5c67a2/

Collectoren Waerdse Energie Circuit: https://www.waerdse-energie.nl/asfaltcollectoren/

Motie Tweede Kamer over stimuleren van slimme combinaties met duurzame energiesystemen:
http://www.rijksbegroting.nl/2019/kamerstukken,2018/12/4/kst252554.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z22598&did=2018D57418

Rijksoverheid/Agentschap NL Energie en klimaat 9 juni 2010:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Concept%20B6%20asfaltwarmte.pdf

 

Lees verder

Bijdrage Mijntje Pluimers Raad 11 april kwestie toegepast zand

12-04-2019


Voorzitter,

RoyalHaskoningDHV
Het doel van het college van het onderzoek door RHK was om zekerheid en geruststelling m.b.t. de volksgezondheid aan inwoners te bieden. En dat is gelukt. Want het is gebleken dat de kwaliteit van al het zand dat er ligt, op 1 plek na, goed genoeg is. En dat is mooi en heel fijn voor inwoners. Een opluchting ook. Maar daarmee is ook alles gezegd.

De volgende punten:

 1. Dit rapport zegt alleen iets over de volksgezondheid op dit huidige moment. Dit rapport zegt niets over de kwaliteit van het zand van deelpartij 1. Daar waar het allemaal om gaat voorzitter, daar waar al maanden grote onrust over is.
   
 2. RHK heeft de metingen gedaan in het totale gebied en is, zoals ze zelf zeiden; uitgegaan dat alles wat er ligt, deelpartij 1 is. Dat is dus niet zo en kan ook niet; het is nl. onmogelijk onderscheid te maken tussen deelpartij 1 en het andere zand.  Op de door mij genoemde bladzijden op de informatieavond, staat klip en klaar dat ook ander zand is toegepast. En soms ook heel veel. Zand van deelpartij 1 is vermengd met ander zand. Vermenging betekent verdunning. Zie het als een glas aanmaaklimonade, waarbij de siroop deelpartij 1 is en het andere zand het water. Waar al dat andere zand vandaan kwam, is onduidelijk maar wel zeer relevant. Een locatie is helaas helemaal niet onderzocht vanwege gebrek aan medewerking van Vink.
  Vragen:
  - Vindt het college het ook niet raar dat wij niet weten wat de herkomst van het zand is; al het zand dus; deelpartij 1 en het andere zand?  
  - Gaat het college zich nog inspannen om deze locatie alsnog onderzocht te krijgen? 
   
 3. Dit rapport zegt dus niets over de volksgezondheid op het moment van toepassen van deelpartij 1 in 2015. Want uit het DAT-rapport van 2017 blijkt dat ´deelpartij 1´ vervuild was, niet gereinigd of gestort is, maar is toegepast. En dat had nooit mogen gebeuren. Daar wordt veelal aan voorbij gegaan. Styreen kan er niet inzitten, zei Vink ferm. En het zit er toch. Zoals meer stoffen overigens.
  Vraag: Is het college niet benieuwd wat de kwaliteit van het zand en dus de volksgezondheid was in 2015? En waar kinderen, bouwvakkers, inwoners en natuur aan blootgesteld zijn? 
   
 4. Zeer merkwaardig zijn de aanvankelijk stevige en grote woorden van het college met evenzeer stevige vervolgacties zoals juridische dwangmiddelen, m.b.t. de essentie van de kennis van de herkomst van het zand. Nu ineens ziet het college niet wat de kennis daarvan nog van meerwaarde zou zijn. Waarom? Doet dat er dan niet meer toe?  
  Vragen:
  - Heeft het college dan niet begrepen dat er grote zandmengingen hebben plaatsgevonden? Zowel rondom het moment van keuren als het moment van toepassen.  
  - Waarom wil het college de herkomst van het zand niet weten?
  - Vink beroept zich inzake herkomst grond op privacy, bedrijfsgeheim. Maar Vink en de gemeente zijn partners in de 2 CVs De Burgt. Dan heeft de gemeente als vennoot toch recht op die informatie? Ligt toch voor de hand? Ook al is de gemeente stille vennoot. Jullie zijn toch zakenpartners?
  - Ik heb hier twee uittreksels uit de KvK waaruit blijkt dat een voormalig ambtenaar ook nog gevolmachtigde is als beherend vennoot in CV de Burgt. Ofwel ook de gemeente was toch ook langs die weg met alles op de hoogte, voorzitter? Gemeente heeft het kennelijk nodig gevonden om goed op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen, door een ambtenaar als gevolmachtigde aan te wijzen. 


BMC
Dat was een behoorlijk stevig rapport voorzitter. Daar zal het college wel flink van geschrokken zijn neemt LB zo aan. Het blijkt dat college en de gemeente gefaald heeft in het meldings- en toezichtbeleid.  
Onderzoeker liet zich ontvallen dat er in 2011 een landelijke evaluatie is geweest. Vanzelfsprekend horen daar aanbevelingen bij. Waarom anders een evaluatie zou je zeggen. Het is daarom ongelooflijk dat het toezicht- en meldingsbeleid dan na 4 jaar nog steeds volstrekt niet adequaat was. Daar is het college en 1 wethouder in het bijzonder, verantwoordelijk voor. Dit heeft er mede toe geleid dat het toezicht op de toepassing van deelpartij 1 mislukt is. Met alle gevolgen van dien. 


Rapportage College
Inwoners moeten kunnen rekenen op een daadkrachtig, transparant en pro-actief college dat zich actief verdiept in de materie die van belang is voor de samenleving als ook de gemeenteraad. In december heeft Lokaal Belang middels een motie van afkeuring al aangegeven dat zij de handelwijze en de beleidskeuzes van het college als lokaal verantwoordelijk bestuursorgaan onvoldoende vindt. 

 1. Actieve informatieplicht naar de raad
  Wij kunnen inmiddels met meer voorbeelden dan ons lief zijn, concluderen dat het college liever kiest voor stilhouden en klein houden i.p.v. de actieve informatieplicht naar de raad vorm te geven en concreet antwoorden te geven op vragen. De tendens van het zowel niet tijdig aanleveren als niet-openbaar dan wel 'geheim’ kwalificeren van ter zake doende stukken in deze kwestie, vinden wij ongewenst. Kort voor deze raad hebben wij ook diverse niet-openbare stukken van het college ontvangen. Deze hebben allen betrekking op dit onderwerp maar wij kunnen er niks mee. Op deze wijze worden wij als raad met handen en voeten gebonden en kunnen wij onze controlerende en volksvertegenwoordigende taak niet goed vormgeven. Het is daarbij triest te moeten constateren dat het zelfs nodig blijkt dat onze fractie tot 2x toe een WOB-verzoek moest indienen om informatie boven tafel te krijgen.
  Lokaal Belang vindt deze houding van het college betreurenswaardig.
   
 2. Houding
  We hebben inmiddels allemaal kennis kunnen nemen van het feit dat de heer Baakman van de Omgevingsdienst de woorden m.b.t. de stelligheid van het college over het ontbreken van gezondheidsrisico’s, daadwerkelijk heeft uitgesproken. In het interpellatiedebat liet wethouder de Kruijf nog in stevige woorden aan ondergetekende weten dat ‘ik maar eens heel goed moet luisteren en dat het college deze aantijging niet wenste te accepteren". Voorzitter, gaat de heer de Kruijf excuses maken aan de makers van Zembla en aan ondergetekende? Lokaal Belang kwalificeert de houding van de wethouder, namens het college, als onverstandig, inconsistent en ongeloofwaardig. 


Het raadsvoorstel om extra geld is op een paar punten niet helemaal kloppend, maar het geld is goed besteed omdat dit rust voor inwoners heeft gecreëerd.  Maar, voorzitter, Lokaal Belang heeft nog volop vragen en is bezorgd over de staat waarin deze zandaffaire zich bevindt. Dank u wel. 


Onderzoek
In het belang van de samenleving en onze inwoners, willen wij een goed, onafhankelijk en volledig onderzoek. Wij zien graag enkele belangrijke aanpassingen op het voorstel.

 1. Periode onderzoek
  Wij als raad willen, ik citeer, ‘onafhankelijk onderzoek over het verloop van de zandkwestie’. Daar hoort alles bij. Als wij als raad onze controlerende taak m.b.t. de handelswijze van het college willen doen, dan start dat tenminste op 28 november 2017. Het moment dat het college werd geïnformeerd. Met dit voorstel moeten wij maar afwachten of de onderzoekscie het nodig acht verder terug in de tijd te gaan. Wij als raad behoren die commissie actief de opdracht te geven om zo een gedegen onderzoek te laten plaatsvinden. Daarnaast sluit het niet aan bij het unaniem aangenomen initiatiefvoorstel van 30 januari 2019 waarbij opgedragen wordt te onderzoeken vanaf het moment dat het college is geïnformeerd.
  Amendement 1. 
   
 2. Handelswijze college
  Het handelen van het college en diensten/ambtenaren dient te worden onderzocht en niet het handelen van de raadsleden, inwoners en derden. Belangrijker nog, zij -met name inwoners en derden- hoeven hierover geen verantwoording af te leggen en het is niet aan de raad om hen te vertellen wat inwoners en derden wel of niet moeten doen. Inwoners zijn hier slachtoffer. Buitengewoon opmerkelijk dat deze raad inwoners onder een vergrootglas wil leggen. Wel relevant is hoe en of het college alle betrokkenen heeft geïnformeerd.
  Amendement 2 en 3
   
 3. Lessen trekken door raad
  Welke lessen de raad en de samenleving trekken, maken de raad en de samenleving zelf uit. Dit onderzoek is het onderzoeken van het verhaal. Om deze lessen te trekken, is informatie uit dit onderzoek nodig en is dus geen onderzoeksvraag op zichzelf. Die trekt de raad zelf, na de rapportage.
  Amendement 4 
   
 4. Presidium als klankbordgroep
  Het is een aardig idee om als raad een beetje feeling te houden met het verloop van het onderzoek. Echter, de raad spreekt uit een onafhankelijke rapportage over het verloop van de zandkwestie te willen dat bijdraagt aan de versterking van het vertrouwen in politiek en bestuur. Transparantie naar de raad en de samenleving is daarom van het grootste belang. De onderzoekscommissie moet onafhankelijk en zelfstandig kunnen handelen en beslissen binnen de door de raad gestelde kaders. Het Presidium heeft een niet-openbaar karakter. Het is dus ongewenst het Presidium, naast een verbindende rol richting de gehele raad, in beslotenheid invloed te laten hebben op het opstellen van een plan van aanpak, het onderzoeksprotocol, de onderzoeksvragen en aanpassing van de omschrijving van het onderwerp van het onderzoek.
  Amendement 5 
   
 5. Niet-openbare informatie en argumentatie
  Als het college meent dat informatie niet openbaar moet blijven, dan willen wij dat het college dat in het openbaar met redenen omkleed. Op deze wijze kunnen wij de denkstappen goed volgen en onze controlerende taak goed uitvoeren.
  Amendement 6 
   
 6. Interviews
  Bij een onderzoek horen vanzelfsprekend interviews met betrokkenen. Het verslag daarvan, of het nou besluitenlijsten of verslagen zijn, behoren door beide partijen herkenbaar te zijn. De raad spreekt uit een onafhankelijke en eerlijke rapportage over het verloop van de zandkwestie te willen dat bijdraagt aan de versterking van het vertrouwen in politiek en bestuur. Gespreksverslagen moeten daarom door beide gesprekspartners worden geaccordeerd. En om elke mogelijke discussie achteraf te vermijden, behoort van elk interview een woordelijk verslag gemaakt te worden.
  Amendement 7


Hiermee hopen wij op een gedegen en compleet onderzoek om de gehele kwestie goed te kunnen beoordelen. 

Dank u wel. 

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake maatregelen en evaluatie Kuntzelaan

08-04-2019


Geacht College, 
 
Lokaal Belang heeft op zaterdag 6 april met schrik kennisgenomen van een ongeval op de Burg. Kuntzelaan t.h.v. de oversteek Nieuwstraat, waarbij een jonge fietser aangereden werd, daarbij gewond raakte en door ambulancepersoneel behandeld is. Wij zijn opgelucht dat bij navraag bleek dat het met het jongetje goed gekomen is. Naar aanleiding van dit voorval stelt de fractie van Lokaal Belang, op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, schriftelijke vragen aangaande maatregelen en evaluatie van de Burg. Kuntzelaan.  

Woensdag 3 april is in de commissie samenleving de memo Besluit B&W inzake Verkeersveiligheid Burg. Kuntzelaan behandeld. Deze memo bevat een analyse van de oversteek bij de Nieuwstraat “waaruit blijkt dat er sprake is van verkeersonveiligheid in deze situatie. De combinatie van de vormgeving van de oversteek, de snelheid en de intensiteit van het verkeer zorgen ervoor dat er regelmatig te weinig tijd is om naderend verkeer waar te nemen en te anticiperen. Hierdoor komt het voor dat automobilisten op het laatste moment hard moeten remmen en ook dat er geen voorrang wordt verleend aan fietsers en voetgangers, die daardoor soms flink moeten remmen. Er gebeuren regelmatig bijna-ongevallen op deze oversteek.” (Pag.19)

Een conclusie die naar de mening van Lokaal Belang de urgentie onderstreept dat er snel doeltreffende maatregelen getroffen dienen te worden. In augustus 2018 al, heeft Lokaal Belang, naar aanleiding van aanhoudende signalen uit de samenleving, het college verzocht per direct maatregelen toe te passen en expliciet om verkeerslichten bij de Nieuwstraat te overwegen. Nu, we zijn inmiddels 7 ½ maand verder, kiest het college slechts voor een aantal eenvoudige maatregelen gericht op snelheid terugdringen en het ‘irritant’ maken voor autoverkeer en het weren van fietsverkeer vanuit de Schaepsmarkt. Deze laatste ingreep moet zelfs nog nader uitgewerkt worden. In de commissie werd aanvullend de optie om een flitspaal aan te vragen als kansrijk naar voren gebracht. Wij merken tot onze teleurstelling op dat met een flitspaal actief het signaal wordt afgegeven dat de oorzaak vooral bij automobilisten ligt, terwijl uit de analyse duidelijk wordt dat gedrag/snelheid van fietsers en de inrichting ook een belangrijke rol spelen.

Lokaal Belang is van mening dat de voorgestelde maatregelen volstrekt onvoldoende zijn om deze complexe en gevaarlijke verkeerssituatie echt veiliger te maken. De focus in de maatregelen ligt te veel op het terugbrengen van de snelheid van autoverkeer naar de gewenste snelheid van 30km/u of lager, terwijl het echte probleem onzes inziens daarmee niet wordt aangepakt. De situatie is onoverzichtelijk, fietsers naderen de oversteek uit diverse richtingen, zijn onvoorspelbaar in gedrag en snelheid waarmee ze de oversteek oprijden. (‘Voertuigen moeten eigenlijk voor het zebrapad en fietsoversteek stil staan. Vanuit hier oprijden geeft het hen meer overzicht’ pag.13). Kortom, er gebeurt te veel tegelijk wat het moeilijk maakt voor zowel automobilisten als fietsers om hierop tijdig te anticiperen. 

Deze ongewenste langlopende kwestie kan wat Lokaal Belang betreft geen langer uitstel meer hebben. Elke dag staan inwoners, jong en oud, bloot aan deze gevaarlijke verkeerssituaties. Elke dag uitstel vindt LB een dag teveel. Wij willen daarom verdergaande maatregelen en een voortvarend doorpakken op dit ‘hoofdpijndossier’.  De facebookberichten en indringende persoonlijke reacties/mails van inwoners van o.a. de afgelopen dagen aan ons adres, ondersteunen ons hierin. Helaas waren er afgelopen week weer 2 ongevallen met letsel op de Kuntzelaan o.a. op de bewuste oversteek bij de Nieuwstraat. Wij vinden dat het zo niet langer kan en dringen aan tot spoed om de verkeersveiligheid echt te verbeteren. In het belang van onze inwoners; jong, oud, voetgangers, fietsers en automobilisten. 
 

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Is het college op de hoogte van 2 recente ongevallen (aanrijdingen met letsel) op fietsoversteekplaatsen op de Kuntzelaan, te weten op maandag 1 april en zaterdag 6 april?
   
 2. Het is een feit dat er regelmatig bijna-ongevallen en helaas ook ongevallen gebeuren op de oversteekplaatsen. Is het college het met ons eens dat o.a. op basis van de conclusie in de genoemde memo (alinea 2) het verbeteren van deze verkeersonveilige situatie prioriteit nr. 1 behoort te zijn waarbij overwogen moet worden andere, minder dringende verkeersprojecten te temporiseren ten behoeve van een versnelde aanpak van de Kuntzelaan?  Zo nee, waarom niet? 
   
 3. De voorgestelde maatregelen richten zich vooral op het reduceren van snelheid van de automobilisten (handhaving, snelheidsdisplays, mobiele drempels en in later stadium wellicht een flitspaal), waarmee het college actief het signaal afgeeft dat de onveiligheid met name door automobilisten veroorzaakt wordt.  
  a. Is het college zich ervan bewust dat door deze geplande maatregelen de automobilist als veroorzaker wordt aangewezen?
  Hoe ziet het college dit?
  b. Lokaal Belang vindt dit ongewenst, want ook fietsers tonen verkeersgedrag dat bijdraagt aan verkeersonveiligheid.
  Erkent het college dat?
  c. Erkent het college dat zowel automobilist als fietser evenveel verantwoordelijk zijn? Zo nee, waarom niet?
  d. Is het college bereid maatregelen toe te passen die daar (3c) invulling aan geven en de voorgestelde maatregelen te heroverwegen? Zo ja, op welke wijze en wanneer? Zo nee, waarom niet?
  e. Erkent het college dat de Kuntzelaan zowel voor auto’s (en hulpdiensten en busvervoer) als voor fietsers goed toegankelijk en berijdbaar moet blijven? Zo nee, waarom niet?
   
 4. De conclusie/aanbeveling eindigt op pag.19 met de opmerking: ‘Mocht de hoeveelheid verkeer gelijk blijven aan de huidige intensiteit, dan wordt aanbevolen om de mogelijkheden voor het toepassen van verkeerslichten nader uit te werken of om te overwegen om de voorrangsregelingen om te draaien en de Burgemeester Kuntzelaan als gebiedsontsluitingsweg te categoriseren’
  a. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk verkeerstellingen te doen en deze te delen met de raad?
  b. Met een VRI is de verkeerssituatie en dus ook wie wanneer voorrang heeft, voor iedereen zowel fietsers, voetgangers als automobilisten overzichtelijk en duidelijk. Is het college het hiermee eens?
  c. Lokaal Belang vindt dat duidelijkheid in de verkeerssituatie een groot deel van de verkeersonveiligheid kan oplossen. Is het college dat met ons eens? Zo nee, waarom niet?
  d. Lokaal Belang ziet graag dat de optie ‘toepassen van verkeerslichten’ wordt uitgevoerd. Is het college bereid om z.s.m. tijdelijke noodverkeerslichten (bij oversteek t.h.v. de Nieuwstraat) te plaatsen met als inzet permanente plaatsing?  
  Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?  
  Indien nodig, is het college ertoe bereid om een nadere uitwerking met spoed te starten?
   
 5.  De evaluatie voor de gehele Kuntzelaan stond gepland voor juni maar wordt, zeer tegen de wens van Lokaal Belang in, verschoven naar september. Lokaal Belang kan niet begrijpen dat we tot september moeten wachten. Hiermee wordt het hele proces vertraagd, dus ook m.b.t. de beoordeling van het andere deel van de Kuntzelaan. De samenleving wacht al veel te lang.  Ook op dat andere gedeelte hebben de veiligheid op de oversteekplaats bij Wilhelminastraat/Langstraat en de verlichting bij het zebrapad bij de Albert Heijn onze zorg. Is het college bereid de evaluatie van zowel de oversteek t.h.v. de Nieuwstraat als van het overige deel van de Kuntzelaan zo snel mogelijk uit te voeren, doch uiterlijk eind mei? Zo nee, waarom niet?
   

Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh 

Lees verder

Artikel Barneveldse Krant: 'Advies: geen zand onder speeltoestellen'

06-04-2019


Tijdens de rondvraag in de commissievergadering van 3 april heeft ons raadslid Jan Willem van den Born aan de wethouder gevraagd of de gemeente gebruik van zand bij de herinrichting van de speelplek aan de Slotstraat wil heroverwegen. Dit naar aanleiding van het advies van onze fractieassistent Paul Overgaauw (dierenarts/parasitoloog).

Lees verder onderstaand krantenartikel.

Lees verder

Schriftelijke vragen kapvergunningen, vervolgtraject, communicatie, bomen

01-04-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang een eerste serie schriftelijke vragen aangaande aanvragen kapvergunningen, het vervolgtraject, vergunningsverlening en de communicatie naar inwoners. Binnenkort volgt een tweede serie. 

1. Inleiding
Lokaal Belang neemt, helaas, regelmatig kennis van berichten over bomenkap; van vergunningaanvragen bij de gemeente en kapmeldingen bij de Provincie. Lokaal Belang hecht buitengewoon veel waarde aan bomen, ons ‘groene kapitaal’. Heel veel inwoners en toeristen genieten van deze natuurpracht. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem en dus ook de biodiversiteit. Bomen hebben ook een enorme capaciteit in de opname van CO2. In de huidige klimaatdiscussie al helemaal relevant. Wij maken ons zorgen over deze, soms massale, bomenkap, maar daarnaast ook over het meldingssysteem en de wijze van communiceren; met die naar inwoners in het bijzonder. Vele reacties vanuit de samenleving laten in ieder geval zien hoezeer ook de samenleving hecht aan groen en bomen. De uitzending van ‘De Monitor’ van gisteren en de uitzending van Nieuwsuur begin maart, tonen de ernst van de situatie in ons land aan. De centrale vraag is nu: worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd? Wij hebben daar grote twijfels over.


2. Algemene werkwijze en communicatie kapaanvragen en vergunningen:
De bestaande werkwijze kapvergunningen houdt in dat de aanvragen daarvoor zeer summier vermeld staan in de ‘gemeenteberichten’ (‘Gemeente Barneveld Nieuws’ in de Barneveldse Krant) met daarbij alleen adres en aantal bomen. Welke bomen dat ter plaatse precies zijn, is niet duidelijk. Bij een aanvraag kan een inwoner ook geen bezwaar indienen. Bij de daaropvolgende verleende vergunning staat er dan nog bij (als het van toepassing is): kappen (van het aantal bomen) met herplant.  De formele publicatie van de bekendmakingen gebeurt digitaal in het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als je dan digitaal op zoek gaat op de gemeentelijke website (www.barneveld.nl/bekendmakingen) of www.officielebekendmakingen.nl vind je dezelfde summiere informatie, niets meer en niets minder. Terwijl er wel naar verwezen wordt.  Vanaf het moment van een verleende vergunning, kan een inwoners pas bezwaar indienen. De wijze waarop staat onder de digitale versie. In deze bekendmaking staat o.a.:  ‘Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.’  Dat betekent dus dat de bomen gedurende de periode van het indienen van een bezwaar en het beoordelen van het bezwaar, gewoon gekapt kunnen worden. Wat is het bezwaar van inwoners dan nog waard? Het indienen van een ‘voorlopige voorziening’ is voor een inwoner geen sinecure. Het wordt met deze werkwijze inwoners erg moeilijk gemaakt daadwerkelijk een bomenkap tegen te houden. Nog los van het bezwaar op de vergunning zelf. 


3. Het vervolgtraject  
Hierin vallen een aantal zaken op:
Enkele voorbeelden:

 • Schoonengweg 6, Voorthuizen, 45 bomen
  In eerste instantie (21 december 2018) was er een aanvraag omgevingsvergunning voor kap van 45 bomen ingediend. Op 31 januari stond de vermelding ‘Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure, Schoonengweg 6 Voorthuizen, kappen 45 bomen´ in de gemeenteberichten. Lokaal Belang heeft bij de gemeente nagevraagd wat dat betekende. Op 8 februari kregen wij de uitleg dat de omgevingsvergunning voor de 45 bomen bij een (bestemmings-)plan voor Schoonengweg 6 hoorde, maar dat voor kap van meer dan 20 bomen in het buitengebied er melding bij de provincie gedaan moest worden op grond van de Wet Natuurbescherming, in plaats van een aanvraag bij de gemeente. Of die melding inmiddels bij de Provincie was gedaan, was onbekend. De procedure is dat bij geen reactie vanuit de Provincie de indiener na 6 weken mag gaan kappen. Lokaal Belang vindt dit geen goede zaak. Want: Hoe goed wordt dit dan beoordeeld? Wat en hoe krijgen omwonenden hier dan iets over te zien en wat kunnen zij daar nog mee? Wie publiceert dat en waar?  En in hoeverre houdt de gemeente zicht op wat er verder mee gebeurt? 
   
 • ​Lunterseweg, Barneveld, 8 bomen
  De Lunterseweg is van enige lengte en er staan op meerdere plekken bomenrijen. Het is voor inwoners niet duidelijk om welke bomen het precies gaat en wat de reden van kap is. Op deze wijze kunnen inwoners zich geen goed beeld scheppen van de situatie en in een later stadium, na vergunningverlening, niet onderbouwd een bezwaar indienen. Dus, waar gaat het precies om en wat kunnen inwoners nog?
   
 • Tolnegenweg 65, Voorthuizen, 22 bomen
  Bij dit bericht wordt aangegeven dat er geen vergunningsplicht is. Maar is hier wel een melding verplicht? Gaat dit proces verder en hoe dan; wat kunnen inwoners hiermee? Dat is hier geheel onduidelijk.
   
 • Verbindingsweg 17, Voorthuizen, 28 bomen
  Hier wordt aangegeven dat de aanvraag is ingetrokken. Maar is daarmee het gehele proces van de baan? Of valt deze aanvraag onder een andere regeling, bijvoorbeeld die van de Wet Natuurbescherming waarbij er een melding bij de Provincie gedaan moet worden? Voor inwoners is dit onduidelijk waardoor zij er niets mee kunnen.
   
 • Espeterweg, Barneveld, 2 bomen
  Op 6 september is de kapaanvraag gedaan. Op 20 september vond vergunningverlening plaats. Om welke bomen gaat het precies gaat en wat is de reden van kap? Daarnaast lezen wij dat bezwaar maken geen ‘schorsende werking' op de kap heeft. Inwoners hebben bijna geen redelijke kans meer iets tegen deze kap te doen.


4. Lokaal Belang constateert helaas het volgende:

 • Uit deze publicaties is het voor inwoners volstrekt onduidelijk wat er aan de hand is aangezien de informatie zeer summier is.
 • Door de formulering van de publicaties, ‘Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘, kan bij inwoners zelfs de suggestie gewekt worden dat een aanvraag ingetrokken is of ‘on hold’ staat. Inwoners worden hiermee op het verkeerde been gezet.
 • In publicaties is niet direct te zien of er een relatie is met een eerdere aanvraag, soms zelfs van vele maanden eerder. Inwoners kunnen zich hierdoor geen goed beeld scheppen van de situatie.  
 • Door deze manier van communiceren en publiceren, verdwijnen kapaanvragen bij de inwoners in onze gemeente uit beeld. Inwoners zijn daardoor logischerwijs niet meer alert op ontwikkelingen.
 • Als de gemeente/indiener bij een melding naar de Provincie na 6 weken wachten niets hoort, dan mag er gekapt worden. Geen inwoner die dit doorheeft. Erger nog, voor inwoners is er zelfs geen mogelijkheid tot bezwaar. Het gevolg is hier onherroepelijke kap van bomen, het groene kapitaal en daarmee het verdwijnen van groen.
 • Bij doorklikken op ‘berichten over uw buurt’ of op berichten op de website ‘Overheid.nl’ (de officiële publicaties) is er geen extra informatie te vinden. Dat laatste geldt voor alle kapvergunningen.  
 • De motivatie/reden voor de kapaanvraag mist. Inwoners kunnen daardoor niet of heel moeizaam betrokken blijven bij ontwikkelingen in hun leefomgeving en begrijpen wat de reden is voor de ingreep in hun omgeving.
 • Na verlening van een kapvergunning, is het voor inwoners heel moeilijk om de daadwerkelijke kap nog tegen te houden. Het risico bestaat dat bomen al gekapt zijn voordat het bezwaar überhaupt is behandeld. Indienen van bezwaren lijkt hiermee een lege huls.  
 • Het aanvragen van een voorlopige voorziening is logischerwijs een drempel waarmee het inwoners moeilijk gemaakt wordt daadwerkelijk iets voor hun omgeving en dus het groene kapitaal, te kunnen betekenen. Er wordt, onterecht, uitgegaan van de kennis, kunde, financiële middelen en durf van inwoners om een voorlopige voorziening aan te vragen.
 • De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Bij door derden of door de gemeente zelf gewenste bomenkap, voor bomen buiten de bebouwde kom, met 21 of meer bomen op een rij en/of een bos met een oppervlakte van 10 of meer are, is de Provincie het bevoegd gezag. De gemeente/indiener hoeft slechts een melding te doen. Het meldingssysteem en de communicatie hierbij door de gemeente, is echter voor inwoners onduidelijk, niet pro-actief en niet transparant. Immers, worden deze meldingen wel gepubliceerd? Bovendien is het voor inwoners (praktisch) onmogelijk bezwaar in te dienen met alle gevolgen van dien: Bomenkap, verlies van groen, gevolgen voor waterhuishouding, het ecosysteem/biodiversiteit. 


Wij stellen de volgende vragen:

 1. Worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd?
 2. Wat is het bezwaar van inwoners waard?
 3. Graag een reactie van het college op bovengestelde voorbeelden (par. 3) en constateringen (par. 4).
 4. Is het college het met ons eens dat bovengenoemd systeem (van aanvragen, vergunningen, meldingen en communicatie) in het licht van deze tijd én door het college zelf uitgesproken wens tot transparantie, goede communicatie, participatie en de zorg voor het groen in de samenleving, verouderd is en dus ongewenst? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college bereid dit systeem zo spoedig mogelijk, concreet en toereikend aan te passen? Dat wil zeggen: 
  a. Duidelijke, adequate vermeldingen op de websites www.barneveld.nl/bekendmakingen en www.officielebekendmakingen.nl: reden aanvraag, duidelijke adressering, duidelijkheid over bedoelde bomen, bijbehorende tekening.
  b. Duidelijke vermelding van aanvragen en vergunningverlening in de krant.
  c. Duidelijke, adequate vergunningverlening: zie vermeldingen (a,b) + respecteren van bezwaartermijn van 6 weken (dus geen kap tijdens deze 6 weken en de behandeling van het bezwaar). 
  d. Meer uitleg over de mogelijkheden van inwoners tot bezwaar dan wel voorlopige voorziening? 
  e. Met betrekking tot dit laatste (voorlopige voorziening) is Lokaal Belang van mening dat deze eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Is het college het daarmee eens? Zo nee, waarom niet? 
 6. Heeft het college zicht op alle kapmeldingen in het buitengebied die bij de Provincie worden ingediend? Hoe worden inwoners over dergelijke meldingen in hun woonomgeving geïnformeerd? Waar worden deze meldingen gepubliceerd en kunnen deze worden meegenomen in de gemeenteberichten?
 7. Ondersteunt het college de beleidswens van Lokaal Belang ‘Geen bomenkap, tenzij…’ (zwaarwegende redenen, bv veiligheid)?
  Zo nee, waarom niet?
  Is het college bereid om zowel binnen- als buiten de bebouwde kom te allen tijde te zoeken naar creatieve oplossingen om bomen te behouden (daar waar de gemeente erover gaat)?  
  Zo nee, waarom niet? 
   

Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh 

 

Bijlage 1: Bronnen
Bijlage 2: Gemeenteberichten m.b.t. Schoonengweg 6, Voorthuizen 

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande de aanleg van speelplek Mr. Troelstralaan

26-03-2019


Geacht College, 
 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de aanleg van speelplek 231 aan de Mr. Troelstralaan. 

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van het Facebookbericht van de gemeente Barneveld d.d. vrijdag 22 maart betreffende 2 speelplekken. In het bericht wordt gemeld dat de aanleg van deze speelplekken vanwege het natte weer vertraging heeft opgelopen. Vervolgens wordt er door een bezorgde bewoner gevraagd ‘of er ook een hekwerk komt voor de speeltuin aan de Mr. Troelstralaan’. Het antwoord van de gemeente is negatief, ‘er is geen hek gepland bij deze speelplek’. Met daarbij de opmerking dat het een speelplek voor kinderen vanaf 8 jaar is. Echter, op de kaart ontwikkeling speelplekken staat aangegeven dat deze speelplek aan de Mr. Troelstralaan bedoeld is voor jongere kinderen, basisschooljeugd (die is 4 jaar of ouder) en jongeren. Ondanks dat de speelplek nog niet helemaal is gerealiseerd, wordt er al volop door kinderen gespeeld. Wij en bewoners van de wijk hebben geconstateerd dat er ook jonge kinderen (< 8 jr.) spelen, zonder begeleiding van hun ouders. Terecht volgen er onder het Facebookbericht nog meer vragen/opmerkingen van bezorgde bewoners over de veiligheid van de spelende kinderen gezien de ligging naast een wijkontsluitingsweg. Wij begrijpen deze zorgen. Op dit moment kunnen auto’s met 50 km per uur en fietsers op enkele meters langs de speelplek heen rijden. Bovendien is er sprake van vrachtverkeer via een uitrit tegenover de speelplek. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat kinderen een veilige, goed te bereiken speelplek hebben. 
 

Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Is er bij de planvorming rekening gehouden met de verkeerssituatie op deze locatie (snelheid verkeer, verkeersdrukte, geen gemarkeerde voetgangers-oversteekplekken, kans dat kinderen de weg oprennen in hun spel)? Zoja, wat waren de conclusies? 
 2. Is het college bereid om de verkeerssituatie rond de speeltuin opnieuw onder de loep te nemen en maatregelen te treffen om de veiligheid voor de kinderen te bevorderen?
  a. Is het college bereid om alsnog én spoedig een hekwerk of een sterke ondoordringbare heg tussen de speelplek en de weg te plaatsen? Een goede afscherming van de openbare weg vinden wij zeer wenselijk.
  b. Vooral de oversteekplaats net voor de bocht/T-splitsing met de Oostlaan baart ons zorgen. Dit is geen duidelijk aangegeven oversteekplaats, waarbij bovendien menging van voetgangers en fietsers die naar het zwembad gaan. Is hier verbetering mogelijk zodat kinderen veilig kunnen oversteken? 
 3. Voor welke doelgroep wordt deze speelplek uiteindelijk gerealiseerd? Uw berichtgeving/communicatie en planvorming komen niet met elkaar overeen en vinden wij dus onduidelijk. Hoe kan dit? Op de tekening ‘bijlage III bij analyse speelruimte’ uit 2016 staat bijvoorbeeld als oorspronkelijke doelgroep: jongeren 12-18.
 4. In hoeverre is er in het ontwerp aandacht besteed aan het uitgangspunt om inclusief spelen mogelijk te maken (voor kinderen met een beperking)?
 5. Hoe is het in algemene zin gesteld met de planvorming in het speelruimtebeleidsplan in het kader van doelgroepen en verkeersveiligheid?  


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Marleen Blankenburgh 
Maurice Marsman

Lees verder

Persbericht: Reclame-uiting

12-03-2019


De Fractie van Lokaal Belang heeft met schrik kennisgenomen van het nieuwsbericht dat de SGP (de Provinciale Statenfractie in samenwerking met de Barneveldse raadsfractie) bezwaar maakt tegen reclameposters met daarop twee zoenende vrouwen. 
 
Voor Lokaal Belang is gelijkwaardigheid tussen alle mensen en het recht hebben op gelijke behandeling volgens artikel 1 van de Grondwet, heel erg belangrijk. Vrijheid van meningsuiting is dat ook, met uitzondering van (het oproepen tot) haat en geweld jegens anderen.  
 
Dat is ook de reden dat Lokaal Belang voor de motie van de regenboogvlag stemde, ondanks het feit dat wij de acceptatie en respect naar de LHBT-gemeenschap alle 365 dagen per jaar willen zien. De SGP-raadsfractie sprak in haar bijdrage over deze vlag over “het niet willen afschrijven van mensen, polarisatie voorkomen en vooral in gesprek blijven over dit onderwerp”. Dat vonden wij toen goede woorden.
Op hetzelfde moment heeft deze zelfde SGP-raadsfractie vragen gesteld over reclameposters waarop zoenende vrouwen te zien zijn. De fractie van Lokaal Belang vindt het verdrietig en kwetsend te moeten ervaren dat de gesproken woorden in tegenspraak zijn met het feitelijke handelen door de SGP. Op deze wijze vindt namelijk juist wel polarisatie plaats en de kans op gesprek wordt hiermee danig verkleind. Ook wordt hiermee een negatief signaal afgegeven over, in dit geval, lesbische vrouwen.  
 
De Statenfractie van de SGP is door de Barneveldse SGP-fractie benaderd en de Statenfractie heeft toen vragen gesteld. Deze vragen komen neer op het verzoek om “kaders te stellen om dergelijke aanstootgevende reclame te voorkomen en op korte termijn maatregelen te nemen de posters te verwijderen”. Naast bovenstaande vraagt de SGP op deze wijze een neutraal overheidsorgaan in te grijpen in reclame-uitingen die vallen onder het recht op vrije meningsuiting. Daarmee vraagt de SGP tevens dat de Provincie stelling neemt over een bepaalde geaardheid en de levenswijze die daarbij hoort. Dat vindt Lokaal Belang een kwalijke zaak. De overheid behoort iedere burger tenslotte neutraal te behandelen. 
 
Inmiddels hebben ook de landelijke media berichten over deze kwestie geplaatst. Op deze wijze komt de gemeente Barneveld weer negatief in het nieuws als zijnde een intolerante gemeente die een andere geaardheid en levenswijze dan de heteroseksuele, niet accepteert. Een gemeente waar je niet mag zijn wie je bent, een gemeente waar mensen wel worden afgeschreven. Uiterst pijnlijk.  Alle goede bedoelingen met het evenementenstimuleringsbeleid en dorpspromotie krijgen hierdoor overigens ook weer een klap, maar dat is slechts een bijzaak. 
 
Al met al vraagt de fractie van Lokaal Belang het gemeentebestuur, de coalitie van SGP, Pro98, CU en het CDA, openlijk afstand te nemen van de gestelde vragen door de Statenfractie van de SGP. Daarnaast vraagt de fractie van Lokaal Belang openlijk en expliciet te benadrukken dat in de gemeente Barneveld met ruim 58.000 inwoners iedereen welkom is, je mag zijn wie je bent, je gelijkwaardig behandeld wordt en dat wij een tolerante samenleving zijn waar wij niet polariseren, maar samenleven en respecteren. 
 
De fractie van Lokaal Belang distantieert zich volledig van de gestelde vragen en de gedane verzoeken. Bij Lokaal Belang is iedereen gelijkwaardig en is integer handelen naar de medemens het fundament. 

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake kortetermijnmaatregelen bocht A1A30

11-03-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande kortetermijnmaatregelen in de bocht van de A1 naar de A30. 

Lokaal Belang heeft op 10 én 11 maart kennisgenomen van opnieuw ongevallen in de inmiddels beruchte bocht A1/A30, waar met regelmaat auto’s tegen de betonnen vangrail stranden. Met als gevolg blikschade, soms vallen er gewonden en/of ontstaan er files. Gisteren vloog de betreffende auto zelfs over de betonnen vangrail en belandde op de andere rijbaan. De inzittenden bleven volgens 112Barneveld.nl, gelukkig, ongedeerd. 

Voor Lokaal Belang is verkeersveiligheid en goede doorstroming op wegen in onze gemeente, ook op provinciale en rijkswegen, zeer belangrijk. Lokaal Belang maakt zich al langer zorgen over de veiligheid op dit weggedeelte. Wij erkennen dat weggedrag ook een rol speelt. Echter, als het zoals in deze bocht opvallend vaak misgaat, wil Lokaal Belang graag dat ernaar gestreefd wordt de verkeerssituatie zo snel mogelijk te verbeteren, desnoods met tijdelijke maatregelen om de kans op ongelukken te verminderen. Op 15 januari jl. in de commissie bestuur bij de behandeling van de Verkeersveiligheidsmonitor 2017, hebben wij daarom aandacht gevraagd voor deze bocht. Wij hebben daarbij de suggestie aangedragen rood/witte pijlen of knipperpijlen toe te passen om te attenderen op de betreffende bocht en de betonnen wand, vooral met het oog op automobilisten die onbekend zijn met deze krappe bocht. Het gaat immers nog jaren duren totdat er met de herinrichting van het knooppunt een structurele oplossing komt. 


Wij stellen de volgende vragen: 

 1. Is het college bekend met het feit dat er sinds 15 januari meerdere ongevallen op deze locatie hebben plaatsgevonden?
 2. In de Barneveldse Krant van 19 januari jl. lazen we de reactie van de woordvoerder bij Rijkswaterstaat, Jenneke Blok, die de problematiek van deze bocht erkent (“dit is een rare, vooral ook krappe bocht”). De reactie eindigt met “is er vanuit bijvoorbeeld de gemeente Barneveld of de provincie Gelderland draagvlak om sneller extra maatregelen te treffen, dan staan we daar open voor en willen we graag met een verkeerskundige kijken wát we dan het best kunnen doen.'' 
  - Bent u ingegaan op de uitnodiging van Rijkswaterstaat ‘om te kijken wát we dan het best kunnen doen’?  
  - Zo ja, tot welke conclusies en acties heeft dit overleg geleid? Zo nee, waarom niet?
  - Wat is de laatste stand van zaken? 
 3. Heeft het college ons idee ‘roodwitte of knipperende pijlen op de betonnen wand’ als optie doorgespeeld naar Rijkswaterstaat? Hoe is op dit idee gereageerd?
 4. Lokaal Belang ziet graag dat er op zeer korte termijn maatregelen worden getroffen om de situatie te verbeteren en ongevallen in de toekomst te voorkomen. Is het college ertoe bereid zich hiervoor in te (blijven) spannen? 
 5. Uit onlangs gepubliceerde cijfers van Stichting Incident Management Nederland bleek dat het gedeelte van de A1 ter hoogte van de afrit A30 bij Barneveld op de tweede plek staat in de lijst van gevaarlijkste stukken snelweg in Nederland. Meer drukte op de uitvoegstrook en een spitstrook die direct na de afslag ophoudt worden hiervoor als reden genoemd (zie Barneveldse Krant 27-01-2019). 
  - Is over deze resultaten contact geweest met Rijkswaterstaat?
  - Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen? Zo ja, tot welke conclusies heeft dit overleg geleid?


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh 

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande glasvezel in het Buitengebied

06-03-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande glasvezel in het Buitengebied. 

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de problemen met de aanleg en aansluiting van glasvezel in het buitengebied van Stroe. Lokaal Belang beschouwt een goed functionerend internet als een primaire behoefte (conform de nutsvoorzieningen). Zeker voor ondernemers is deze voorziening van levensbelang. Grote dossiers en/of grote hoeveelheden data moeten vlot verstuurd en ontvangen kunnen worden. Ook voor particulieren; denk bijvoorbeeld aan schoolgaande en studerende kinderen, erg belangrijk. Lokaal Belang wil dat binnen 4 jaar alle kernen en het gehele buitengebied van onze gemeente voorzien zijn van glasvezel en is daarom blij dat er eindelijk gewerkt wordt aan de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Barneveld.  

Zo ook in Stroe. Helaas hebben ons van bedrijven en particulieren in een deel van Stroe klachten bereikt over het almaar uitblijven van de aansluiting van glasvezel. Half 2017 hebben particulieren en ondernemers in diverse buitengebieden van onze gemeente (Stroe, Kootwijkerbroek, Kootwijk, Garderen, Zwartebroek, Terschuur) overeenkomsten gesloten met Glasvezel Buitenaf. In de gehele periode is voor de eerste 3 dorpen steeds sprake geweest van en een belofte gedaan van de uiterlijke aansluittermijn eind 2018. Helaas is dit nog steeds niet het geval voor (een deel van) Stroe. 

Het verhaal is dat er op een deel van het tracé asbest in de grond zit (gebied tussen Ravenweg en Stroeërweg). Voordat verder gegaan kan worden met de aanleg, moet de grond gesaneerd worden of moet er worden gekozen voor een ander tracé. De aannemer NKM heeft al sinds januari kennis van deze vervuiling. Het werk ligt stil, er gebeurt op het oog niets. De gemeente geeft aan dat de aannemer de grond moet saneren, de aannemer zegt dat de gemeente de grond moet saneren. Inwoners en ondernemers horen van Glasvezel Buitenaf en NKM al een tijd dat zij een brief zouden krijgen, maar dat is tot op heden nog steeds niet het geval. Oftewel, inwoners en ondernemers worden de dupe van een kwestie waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn. De frustratie van hen is begrijpelijk temeer omdat zij al zo lang wachten op een basisvoorziening die voor zovelen al zo gewoon is. 
 
Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college ermee bekend dat aanleg van glasvezel in het buitengebied van Stroe vertraging heeft opgelopen?
 2. Van wie is het stuk grond waarin de vervuiling zit?  
 3. Wie moet volgens het college de grond saneren en op basis van welke wet/regel?
 4. Hoe kijkt het college aan tegen het vermeende verschil van inzicht tussen de aannemer en de gemeente met betrekking tot de sanering van de grond?
 5. Los van dat er sprake is van de aanleg van glasvezel, hoe komt het dat er asbest in de grond zit en is het schadelijk voor mens, flora en fauna?
 6. Op welke wijze kan het college haar invloed uitoefenen om dit project z.s.m. vlot te trekken?
 7. Stel, de aannemer kiest voor een ander tracé, is het college bereid te bekijken of, hoe en door wie het stuk grond alsnog gesaneerd kan worden? Los van wie hiervoor verantwoordelijk is.
 8. Hoe loopt de aanleg van glasvezel voor inwoners en ondernemers in (het buitengebied) van Garderen, Voorthuizen, Zwartebroek en Terschuur? Wanneer kunnen zij van de aansluiting op glasvezel gaan genieten? Mochten hier ook problemen zijn, bent u bereid ons middels een memo op de hoogte te stellen van de situatie en het plan van aanpak?
 9. Hoe zijn in algemene zin de ontwikkelingen met de aanleg van glasvezel en de 2 miljoen euro die voor de stimulering daarvan gereserveerd is? Zijn er nog gebieden waar dit geld ingezet kan worden? 

 
Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken, Fractievoorzitter 

Lees verder

Wob-verzoek correspondentie ‘grondtoepassingen’

20-02-2019


Aan: Gemeente Barneveld, college van B&W
Van: Fractie Lokaal Belang Betreft: Wob-verzoek correspondentie ‘grondtoepassingen’  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De fractie van Lokaal Belang vindt het van groot belang de controlerende taak van de raad grondig vorm te geven. Daarvoor is het nodig dat essentiële informatie compleet is en bekend is bij de raad. In het dossier ‘grondtoepassingen’ ontbreekt correspondentie (in de breedste zin van het woord) tussen en over de Firma Vink, de gemeente en andere betrokkenen zoals de provincie, de omgevingsdienst, de GGD en het OM, als het gaat om deze kwestie met vergunningen, toezicht en handhaving in het bijzonder. 
 
Op 9 januari jl. schreven wij nog het volgende:
“Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om te wijzen op een eerder verzoek van Lokaal Belang om het hele dossier ‘Vink’ vanaf 1-1-2015. Dat houdt in: alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, omgevingsdiensten, de GGD, het OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus ook e-mails, gespreksverslagen, notities en notulen. Wij gaan ervan uit dat het hiervoor niet nodig zal zijn opnieuw een Wob-verzoek in te dienen.”  
 
In november 2018 vroegen wij al informatie van deze strekking op via ‘technische vragen’, welke wij gespecificeerd hebben op 4 december 2018. Op 5 februari jl. werd ons verzocht ons verzoek nogmaals te specificeren. Wij zijn op dit verzoek ingegaan en schreven:
“Lokaal Belang wil graag het hele dossier ‘Vink’ m.b.t. de ‘grondtoepassingen’ waar nu de crisis over gaat, ontvangen vanaf 2015 (dus die straten en wijken waar het zand ligt). Dat betekent alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, de omgevingsdiensten en OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus e-mails, en gespreksverslagen, notities en notulen, maar ook overeenkomsten die gesloten zijn tussen Vink en de gemeente (in de rollen als toezichthouder, handhaver en ontwikkelaar). Dit is bv. het geval geweest in april 2015.” 
 
Als reactie hierop werd onlangs gesteld dat onze vraag niet specifiek genoeg was. En:
“De raad heeft in zijn vergadering van 30 januari 2019 het presidium opdracht gegeven om de voorbereiding voor het instellen van een raadsonderzoek door een externe onderzoekscommissie op te starten. Wij zullen de in te stellen externe commissie van alle nodige documenten voorzien, die ook beschikbaar zullen komen voor de raad.” 
 
De vraag van Lokaal Belang om informatie staat los van het komende raadsonderzoek dat überhaupt eerst nog moet worden vastgesteld, qua procedure, qua inhoud, tijd etc. Verder is het nog maar de vraag wanneer het raadsonderzoek precies klaar zal zijn en de resultaten kunnen worden besproken. U geeft aan dat het college alle ‘benodigde’ informatie aan de onderzoekscommissie beschikbaar zal stellen. Echter, dat wat de onderzoekscommissie nodig zal gaan hebben, is nu nog ongewis. Daarbij hangt dit ook af van de onderzoeksvragen zelf. En die moeten dus nog worden vastgesteld. 
 
Wij hebben u de kans gegeven om alsnog positief en voortvarend op ons verzoek te reageren, maar u heeft daar geen gebruik van gemaakt. Wij constateren een herhaalde afwerende houding als het gaat om de inspanning informatie voor Lokaal Belang op te zoeken. Dat betreuren wij. Tevens betreuren wij ten zeerste dat het voor raadsleden kennelijk, opnieuw, nodig blijkt te zijn om een Wob-verzoek in te dienen om informatie boven water te krijgen. Dat zou in het kader van de actieve en volledige informatieplicht aan de raad niet nodig hoeven te zijn.  
 
De fractie van Lokaal Belang dient een Wob-verzoek in en wil hiermee zo spoedig mogelijk (tenminste een week vóór de extra raadsvergadering waarin het concept raadsonderzoek en de overige 3 lopende onderzoeken besproken worden, doch uiterlijk voor 10 april) de volgende informatie in originele staat ontvangen: 
 
Lokaal Belang wil graag het hele dossier ‘Vink’ m.b.t. de ‘grondtoepassingen’ waar nu de crisis over gaat, ontvangen vanaf 2015 (dus die straten en wijken waar het zand ligt). Dat betekent alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, de omgevingsdiensten, de GGD en OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus e-mails, en gespreksverslagen, notities en notulen, maar ook overeenkomsten die gesloten zijn tussen Vink en de gemeente (in de rollen als toezichthouder, handhaver en ontwikkelaar). Dit is bv. het geval geweest in april 2015. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Fractie Lokaal Belang 

Lees verder

Lokaal Belang telt vrachtwagens in Garderen

20-02-2019


Lokaal Belang heeft zich in haar verkiezingsprogramma uitgesproken voor een vrachtwagenverbod op doorgaand vrachtverkeer voor Garderen. De belangrijkste reden daarvoor is de leefbaarheid van Garderen. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat is er sprake van een enorme stroom vrachtwagens die vanuit alle richtingen door het centrum van Garderen rijden. ‘Meten is weten’ en daarom heeft Lokaal Belang op 12 februari van ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 18.00 uur op diverse locaties vrachtwagens geteld. En kwam daar tot de schokkende conclusie dat het nog veel erger is dan gedacht. Onlangs een aangekondigde omleiding vanuit Speuld, hetgeen die dag al leidde tot minder vrachtwagenbewegingen vanuit het noorden, zijn er maar liefst 401 vrachtwagens geteld, die door het centrum van Garderen kwamen.  Dit betekent dat er iedere anderhalve minuut een vrachtwagen door dit mooie dorp rijdt. En om een compleet beeld te krijgen en op een moment dat er geen wegomleidingen zijn, zal Lokaal Belang midden maart nogmaals een telling doen.

Wat gaat Lokaal Belang met deze tellingen doen?
Omdat niet alleen de gemeente maar ook de provincie verantwoordelijk is voor de wegen in en rond Garderen, zal Lokaal Belang met de einduitkomst in april een bezoek brengen aan de Provinciale Staten in Arnhem om de uitkomsten te delen met alle Statenleden en college van Gedeputeerde Staten. Diezelfde uitkomsten zullen ook met alle fracties en met en het college van B&W in de gemeente Barneveld gedeeld worden.

Lokaal Belang zal daarbij een oproep doen om op de kortst mogelijke termijn maatregelen te nemen om te komen tot een vrachtwagenverbod in het dorp Garderen. Lokaal Belang kondigt nu reeds aan dat zij deze telling ieder jaar zal doen en de uitkomsten ieder jaar met provincie en gemeente zal delen, net zolang totdat de Garderenen worden verlost van deze onhoudbare situatie.

Marleen Blankenburgh, woordvoerder verkeer van de fractie van Lokaal Belang: “Wij ontvangen signalen dat de drukte iedere maand toeneemt. Dit kleine dorp, de parel van de Veluwe kan deze stromen niet meer aan. Want stelt u zich eens voor dat er iedere dag over de Gasthuisstraat, in het centrum van Barneveld, meer dan 400 vrachtwagens zouden rijden? Dit kan echt niet langer wachten. Onze insteek is een vrachtwagenverbod op doorgaand vrachtverkeer in Garderen. Uiteraard maken wij een uitzondering op bestemmingsverkeer voor het bevoorraden van winkels en bedrijven in Garderen. Tijdens de eerdere recente wegafsluitingen rond Garderen (de provinciale weg N310 tussen de rotonde nabij Gasterij Zondag en die richting Uddel) hoorden wij al van inwoners hoe fijn het was zonder al dat drukke en zware verkeer. Die rust moet wat ons betreft weer terugkomen in Garderen middels een vrachtwagenverbod.”

Lokaal Belang zal medio maart met de uitslag komen van de tweede telling.

Zie ook: www.lokaal-belang.com/garderen

Barneveld, 20 februari 2019

Lees verder

Lokaal Belang wil structurele ondersteuning van de Voedselbank

12-02-2019


De fractie van Lokaal Belang is onlangs op werkbezoek geweest bij de Voedsel- en kledingbank (hierna Voedselbank) van ‘Stichting Hulp aan Elkaar’. De fractie heeft zich laten voorlichten over de werkwijze van de Voedselbank die zo’n 100 gezinnen (dat zijn ongeveer 450 mensen, waarvan de helft kinderen) wekelijks voorziet van een uitgebreid voedselpakket. Daarna heeft de fractie een lang gesprek gehad met het bestuur over de achterliggende problematiek en de knelpunten waar zij mee te maken hebben. 
 
Lokaal Belang is zeer onder de indruk van de 40 vrijwilligers die zich elke week weer vol overtuiging en zeer professioneel inzetten voor die mensen in onze samenleving die het moeilijk hebben. Zonder de grote en gulle giften van o.a. de vele particulieren, ondernemers en kerken, zou het nooit mogelijk zijn om deze kwetsbare gezinnen met (jonge) kinderen wekelijks van een voedselpakket te voorzien. Wij hebben de dankbare verhalen gehoord over de gezinnen die afhankelijk zijn van deze Voedselbank. Wij hebben gehoord hoe blij vele cliënten zijn met deze noodzakelijke hulp, maar ook hoe gecompliceerd de onderliggende problematiek vaak is en hoe moeilijk het dan is voor de cliënten om zich daaraan te ontworstelen. De Voedselbank helpt ook met het tegengaan van voedselverspilling en draagt dus bij aan duurzaam gebruik van voedingsmiddelen.  
 
Gelukkig heeft de Voedselbank aan de Begoniastraat een mooie ruimte om hun werk te kunnen doen. Vele bedrijven en instellingen ondersteunen de Voedselbank met (incidentele) giften, vaak in natura.  De vrijwilligers zetten zich allemaal op vrijwillige basis in. Zonder hen zou de Voedselbank niet kunnen bestaan. Maar de Voedselbank heeft ook te maken met structurele, operationele lasten zoals gas, water, licht, elektriciteit, huur, vervoer en ICT. Ondanks het feit dat de gemeente Barneveld de Voedselbank onlangs met het laatste deel van de aanschaf van een koelwagen geholpen heeft, is van structurele hulp géén sprake. Er zijn grote verschillen in de operationele lasten van Voedselbanken in gemeenten. Dit is vaak te herleiden naar de ondersteuning die een Voedselbank al dan niet van de gemeente krijgt. Slechts 40% van de Voedselbanken ontvangt een vorm van ondersteuning door de gemeente waar de voedselbank actief is¹. Elke keer weer is het een lastige uitdaging om aan het einde van het jaar ‘rond te komen’. 
 
Lokaal Belang ziet de Voedselbank als een verlengstuk en dus onderdeel van het sociale vangnet van de gemeente. Het sociale vangnet van de gemeente is uitgebreid en Lokaal Belang heeft daar waardering voor. Toch blijven er helaas mensen voor wie dit niet afdoende is en die aangewezen zijn op deze Voedselbank. Daarom vindt Lokaal Belang dat de gemeente de Voedselbank op structureel financiële wijze zou moeten ondersteunen en pleit ervoor dat de gemeente 1/3 van de operationele kosten voor haar rekening neemt. Lokaal Belang zal daarvoor een motie vreemd aan de agenda indienen om het college op te roepen om, in de nu nog te maken Kadernota van juni a.s., structureel financiële hulp voor de Voedselbank op te nemen. Deze hulp is bedoeld om de operationele lasten van de Voedselbank gedeeltelijk te dekken. Niet alleen krijgt de Voedselbank hierdoor een steviger financiële basis en is de continuïteit op die manier beter gewaarborgd. De Voedselbank heeft daardoor ook ruimte om wat extra’s te kunnen doen voor met name de kinderen die afhankelijk zijn van deze Voedselbank. De Voedselbank kan daardoor ook incidentele tegenvallers in het voedselaanbod (beter) opvangen. Verder kan de Voedselbank een kleine buffer opbouwen om op termijn de noodzakelijke investeringen te kunnen doen ten behoeve van het voortbestaan. De gemeente Barneveld groeit als kool. Helaas is het niet ondenkbaar dat ook het aantal mensen dat gebruik moet maken van de Voedselbank, zal toenemen. Ook daarom is het belangrijk de Voedselbank op een structurele manier te ondersteunen.  
 
Lokaal Belang ziet de Voedselbank als een manier om de mensen die al in de problemen zitten, op een toegankelijke, laagdrempelige manier te helpen. Maar, wij zien ook dat er zo mogelijk iets gedaan moet worden aan de onderliggende problematiek. Lokaal Belang zal zich de komende tijd verdiepen en beraden over vervolgstappen in het voorkomen dan wel aanpakken van deze onderliggende problematiek, in de hoop dat straks minder mensen en hun kinderen, aangewezen zijn op de Voedselbank.
 
 
¹ Algemene brochure ‘Voedselbanken Nederland’, voedselbanken.nl

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande toekomst horeca in de gemeente Barneveld

05-02-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de toekomst van de horeca in de gemeente Barneveld. 

Lokaal Belang heeft met schrik kennisgenomen van het besluit van de uitbater van Club Move om zijn zaak te sluiten met name vanwege de strenge handhaving op alcoholgebruik door minderjarige bezoekers. Hij gaf aan “gaandeweg steeds meer gedwongen te worden als handhaver op te treden. Er kwamen steeds meer regeltjes bij”. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de jongeren gezellig en veilig kunnen uitgaan in onze eigen gemeente. Het voorkomt ´horecatoerisme´ naar andere gemeenten met alle risico’s van dien. De gemeente moet onze jongeren wat te bieden hebben. Lokaal Belang vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de ondernemers en hun gasten om dit uitgaan in goede banen te leiden waarbij er niet teveel overlast mag optreden. De eerder genomen maatregelen (bv horecatelefoon) ondersteunen wij en hebben tot verbetering geleid. Wij zien de laatste tijd echter een tendens waarbij steeds meer verantwoordelijkheid bij ondernemers gelegd wordt. Echter, wij vinden dat de primaire verantwoordelijkheid voor het gedrag van jongeren bij de jongeren zelf en hun ouders ligt. Wij maken ons zorgen over de toekomst van horecaondernemingen, met kroegen en cafés in het bijzonder. In dec. 2018 stelden wij daar ook al vragen over. Vele jongeren gedragen zich goed, hebben het leuk en regelen een BOB. Wij willen niet dat zij de dupe worden. 
 
Afgelopen raadsvergadering stelde de raad het ‘Actieplan terugdringen alcohol en drugs in het verkeer’ vast. Lokaal Belang was de enige partij die opkwam voor de horecaondernemers en vond dat zij serieus moeten worden genomen en dat een reële verantwoordelijkheid van ze moet worden gevraagd. Bijvoorbeeld tijdens het structurele horecaoverleg tussen de gemeente en deze horecaondernemers. De wethouder heeft Lokaal Belang niet helemaal kunnen geruststellen op dit punt, maar heeft wel aangegeven dit overleg op een goede wijze te blijven vormgeven. 
 

 1. Is het college het met ons eens dat het voor jongeren en hun ouders (en de toekomstige jongeren!), goed en fijn is als onze jongeren in onze eigen gemeente kunnen uitgaan?
 2. Bij navraag bleek dat horecaondernemers het ‘Actieplan’ helemaal niet kennen en ook niet zijn betrokken bij (het proces tot) dit Actieplan. Daar schrikken wij van. Waarom heeft het college de ondernemers niet betrokken bij de totstandkoming van dit Actieplan of tenminste op de hoogte gesteld? Tenslotte, uw college geeft aan dat u vindt dat ondernemers ook verantwoordelijk zijn. Wanneer gaat het college alsnog hierover met de horecaondernemers in overleg?
 3. Is het college het met ons eens dat teveel regeldruk en teveel verantwoordelijkheden voor horecaondernemers een ongewenst risico met zich meebrengt; namelijk dat horecaondernemers het ondernemen niet meer zien zitten en ermee stoppen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze denkt het college om te gaan met ‘regeldruk’ en het zojuist vastgestelde ‘Actieplan’?
 4. Is het college het met ons eens dat verdwijnen van horecagelegenheden kan leiden tot o.a. ‘alcoholtoerisme’ met daarbij mogelijk ernstige gevolgen zoals ongelukken?
 5. Is het college bereid op het gebied van handhaving meer accent te leggen op de ‘gebruiker’ (de jongeren) in plaats van op de ondernemer? Oftewel, ondersteun de ondernemer, en beboet de zich misdragende jongeren. Wordt er in elke gemeente van Fris Valley op dezelfde wijze gehandhaafd of is dit hier strenger?
 6. Op welke wijze denkt het college, in samenwerking met horecaondernemers, onze goedwillende jongeren een plek te kunnen blijven geven om uit te gaan?

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,  
Mijntje Pluimers, Fractievoorzitter 

Lees verder

Bijdrage Gonda Lenters NRD m.e.r. structuurvisie windenergie

31-01-2019


Voorzitter, Lokaal Belang is tegen het plaatsen van grote windturbines in de gemeente. Zij verpesten het landschap, jagen de belastingbetaler onnodig op hoge kosten omdat ze niet rendabel zijn zonder heel veel subsidie en veroorzaken heel veel overlast door geluid en slagschaduw.

We bespreken de NRD, die de opstap is naar de structuurvisie. [1] Naast het bezwaar van overlast hebben wij ook bezwaren tegen de gevolgde procedure, d.w.z. het vaststellen van een structuurvisie om het plaatsen van windturbines te faciliteren.
Aangezien wij al 3 keer [2] hebben uitgelegd welke bezwaren wij hiertegen hebben en aangezien de FUIK ook door indieners van zienswijzen is uitgelegd, benoem ik ze nu slechts kort: 1ste bezwaar is dat de Raad na vaststelling van de visie niet meer een initiatief kan tegenhouden op grond van gebrek aan draagvlak [3] en 2e bezwaar is dat burgers geen kans op succes [4] hebben als zij op grond van gevreesde overlast zich tot de bestuursrechter wenden. Immers volgens de structuurvisie en m.e.r. voldoen de locaties genoemd in de structuurvisie aan de wettelijke normen zoals inzake geluid en slagschaduw en de bestuursrechter kijkt niet naar draagvlak of politieke keuzes. Zie hiervoor ook de mail van de VNG d.d. 17-9-18. Als 3de bezwaar is daar bijgekomen dat met zo’n structuurvisie de gemeente het de provincie wel heel makkelijk maakt hier windturbines te plaatsen.
In Het advies van Hekkelman worden onze standpunten en die van het actiecomité niet besproken en deels en passant bevestigd. Zo staat bijv. in dit advies (pg 7, 1ste helft) dat de structuurvisie een middel is om te voorkomen dat inwoners met argumenten politieke invloed uitoefenen op de raad. Wij blijven daarom bij onze conclusie dat de burger straks met 3-0 achter staat. Het is zorgelijk dat de rest van de Raad dit niet kan of wil inzien.

Zowel nu als eerder zijn door de andere partijen en het college veel mooie woorden over draagvlak en participatie gezegd en geschreven. Maar iedere keer als het eropaan komt om ‘de daden bij het woord te voegen’, handelden zij hier niet naar. Mensen mogen voor de vorm meepraten en er wordt geshopt naar welgevallige input, maar echt meebeslissen is er niet bij. “Draagvlak en participatie” blijken loze woorden te zijn. Als u serieus bent over draagvlak dan houdt u een dorpsreferendum. En als u serieus bent over draagvlak laat u de locatie Zeumeren buiten het MER-onderzoek en de structuurvisie op grond van o.a. de afwegingen in de gebiedsvisie Zeumeren.

Voorzitter, het is inmiddels algemeen bekend dat de wettelijke geluidsnormen rond windturbines en de veel te kleine afstanden tot woningen de burgers onvoldoende beschermen tegen overlast. En het is triest dat het college bij de beantwoording van onze vragen deze bezwaren wegwuift. Op vele plekken in Nederland is er grote overlast, worden mensen ziek [5] en leiden zij forse financiële schade door de waardedaling [6] van hun woning. Voor de risico’s voor de gezondheid verwijs ik naar WHO okt 2018, artikel in Medisch Contact van dr. S. van Maanen, promotieonderzoek 2006 van dr. F. van Berg en GGD Fryslan. Het college stelt met verwijzing naar de brief van de staatssecretaris uit maart 2014, dat het Rijk al rekening heeft gehouden met onderzoek van dr. van den Berg. Maar in die brief [7] lezen wij dat het Rijk de bezwaren van de hand wijst en dat de geluidsnormen niet worden aangepast. Graag uitleg van het college hierover.
Het geluid, met name het laagfrequent geluid veroorzaakt bij een ashoogte van 60 m al tot 2 km overlast. En de partijen voor mij willen windturbines met ashoogte 150 m toestaan. Ik verzoek hen uit te leggen hoe zij dit rijmen met een rol van volksvertegenwoordiger.
En het college roepen wij op om een veel grotere afstand dan 4 x de ashoogte tussen woningen en windturbines aan te houden. In Beieren geldt bijvoorbeeld de H-10 regeling [8], die inhoudt dat die afstand 10x de tiphoogte van de windturbine moet zijn; ofwel 2,25 km bij een ashoogte van 150 m.

Voorzitter, wij zijn blij dat het college in de beantwoording van vraag 1a van Lokaal Belang d.d. 20-1-2019 duidelijk stelt dat ook de 35.000 bewoners in het buitengebied minimaal recht hebben op een afstand van 4x de ashoogte tot windturbines net als alle andere inwoners. Het college stelt, dat de in Bijlage XIII van de NRD voor het buitengebied (“verspreid liggende woningen”) vermelde halvering van de afstand (140, 240 en 300) tussen woningen en windturbines, alleen geldt voor bedrijfswoningen die onderdeel uitmaken van een windenergieproject en bij de inrichting daarvan horen. Maar dit is niet op te maken uit Bijlage XIII. Daar staat “verspreid liggend geluidsgevoelig object” en niet “bedrijfswoning” en daarom vragen wij de toezegging en bevestiging dat Bijlage XIII moet worden gelezen zoals verwoord in het antwoord van het college d.d. 25 / 26-1-19.

Tot slot Voorzitter.
Als het college en de andere partijen vinden dat onze inwoners overlast en wakker liggen maar moeten accepteren, dan wordt het tijd dat zij dit eerlijk zeggen. Dan weten de inwoners van de gemeente Barneveld tenminste waar ze aan toe zijn.
Het is in ieder geval niet de politieke keuze van Lokaal Belang. Duurzaamheid is niet een doel op zich, maar dient het welzijn van deze en toekomstige generaties. Daarbij past niet dat je mensen ziek en ongelukkig maakt met windturbines.
En voorzitter,  het is ook niet nodig om windturbines in onze gemeente te plaatsen, want we kunnen ook zonder windturbines voldoende duurzame energie opwekken. Verder heeft de provincie Barneveld ook niet verplicht windturbines te plaatsen.
En het klimaatakkoord spreekt voor de periode na 2020 over hernieuwbare energie op land en kent geen doelstelling voor windenergie op land. Ofwel die doelstellingen kunnen we ook met andere duurzame bronnen invullen.  

Dus geachte collega’s in de raad en college laten we stoppen met windturbines!!

Raadsvergadering 30 januari 2019


Voetnoten:

[1] Het MER is een belangrijke bouwsteen van de structuurvisie (pg 3) van het besluit

[2] Schriftelijke vragen d.d. 25-6-18, commissie van 18-9-18, schriftelijke vragen d.d. 20-1-2019

[3] Zie de e-mail van de VNG d.d. 17-9-18: een raadsbesluit om een in het kader van een initiatief af te wijken van de structuurvisie moet goed worden onderbouwd vanuit een goede ruimtelijke ordening. Gebrek aan draagvlak is geen ruimtelijke overweging en dus geen legitieme grond om af te wijken van de structuurvisie / Rechtbank Midden Nederland d.d. 23-5-14 noemt de door de raad geweigerde medewerking om redenen van gebrek aan draagvlak onrechtmatig / Zie verder ook Infomil en de Memorie van Toelichting bij de WOR over de gebondenheid van de raad aan de structuurvisie / advies Hekkelman advocaten pg 3 bovenaan: zegt hetzelfde als door Lokaal Belang is gezegd

[4] Zie de e-mail van de VNG d.d. 17-9-18 > indien een plan voldoet aan de wettelijke eisen zal de bestuursrechter de bezwaren inzak bijv. geluid en slagschaduw van omwonenden niet honoreren

[5] GGD Friesland oa dat huidige geluidsnormen niet voldoen/ “Windmolens maken wel degelijk ziek” 22-3-18 van huisarts S van Manen in Medisch Contact (KNMG) over de gevolgen van laag frequent geluid voor het oor/gezondheid, met een oproep aan gemeenten om bij windturbines  het voorzorgsbeginsel toe te passen ( overheid kan beschermende maatregelen nemen tegen mogelijk schadelijke milieueffecten, ook als die effecten nog niet onomstotelijk wetenschappelijk zijn bewezen) / doctor F van de Berg promotie onderzoek 2006 / WHO okt 2018 omgevingsgeluid is schadelijker voor gezondheid dan gedacht; adviseert voor windturbines een absolute max norm van 45 dB dus geen jaargemiddelde.

[6] Zie de SER: https://www.energieakkoordser.nl/nieuws/factchecker-energie/stelling-windmolens.aspx

[7] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33612-22.html

[8] Bayerisches Landesamt fur Umwelt H-10 regeling in Beieren https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_118_windenergie_in_bayern.pdf

Lees verder

Bijdrage Gonda Lenters kaders warmtevisie

31-01-2019


Voorzitter. Het spijt Lokaal Belang te moeten opmerken dat het voorliggende document te vaag is, onvoldoende richtinggevend en met te weinig zekerheden voor de inwoners. Daarom dienen wij een amendement in.

Naar de mening van Lokaal Belang kan de doorsnee inwoner van onze gemeente noch praktisch noch financieel zo maar even zijn woning rigoureus verbouwen en geschikt maken voor all-electric laag temperatuur verwarming. Afhankelijk van de leeftijd van de woning lopen de kosten op van 13,8 K bij een nieuwbouw/tussenwoning tot 52 K [1] en meer bij de oudere en/of grotere woningen. Lokaal Belang vindt dan ook dat de gemeente voorzichtig moet zijn en de zorgplicht heeft om te grote financiële investeringen van inwoners te voorkomen.

Daarnaast moeten de keuzes die we nu maken en die veel geld kosten, echt duurzaam en toekomstbestendig zijn. Ook moet de infrastructuur zodanig zijn dat we over een paar jaar eenvoudig en zonder kosten op andere en betere bronnen van duurzame energie kunnen overstappen.
De inwoners van de gemeente Barneveld moeten er gerust op kunnen zijn dat van hen geen grote investeringen worden verlangd, waarvoor de hele spaarpot moet worden omgekeerd of waarvoor men zelfs extra geld moet gaan lenen.
Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld dat het college geen antwoord geeft op onze vraag welke maximale investering zij gaat verlangen van onze inwoners en welke terugverdientijd zal gelden. Uit de beantwoording blijkt zelfs dat het college van onze inwoners verwacht dat zij zo nodig maar geld gaan lenen. Hiermee wordt de financiële onzekerheid bij onze inwoners bepaald niet weggenomen en dat is een slechte zaak. Wij wijzen in dit verband ook op de waarschuwing van de AFM en de DNB [2] tegen verruiming van krediet t.b.v. energiebesparende maatregelen en hun oproep ervoor te zorgen dat energiebesparende maatregelen op afzienbare termijn kunnen worden terugverdiend.

Ten opzichte van een all-electric laagtemperatuur verwarming biedt een open hoog temperatuur warmtenet keuzevrijheid én meer comfort aan de inwoners door de hogere temperatuur. Verder is een aansluiting op het warmtenet een stuk goedkoper dan een all-electric verwarming.

Lokaal Belang Is ook blij dat het college in antwoord op onze vragen (vraag 3a en 3b) stelt de biomassacentrales in de warmtevisie te zullen meenemen. Voor de goede orde vragen wij de wethouder om een toezegging op dit punt.
Het is overigens wel erg jammer dat het college niet al in 2016 met deze duurzame verwarmingsoptie aan de slag is gegaan, want dan werd nu al een groot gedeelte van Barneveld duurzaam verwarmd. Aangezien het voor Lokaal Belang belangrijk is dat er geen bomen verdwijnen in deze centrales, hebben wij dit als voorwaarde in het amendement verwerkt.

In reactie op ons verzoek om ook “geothermie” mee te nemen en uit te werken in de warmtevisie reageert het college nogal vaag en terughoudend. En dat is erg jammer en niet in het belang van onze inwoners. Het staat ook haaks op verschillende ontwikkelingen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de structuurvisie ondergrond van juni 2018 en het artikel in he t AD d.d. 22-1-19 [3]. De rijksoverheid zet vol in op geothermie en is gestart met een seismisch onderzoek tussen Utrecht en Flevoland. En volgens pg 58 van de structuurvisie ondergrond is de westelijk helft van onze gemeente even kansrijk als het gebied dat nu wordt onderzocht. Voorzitter, Utrecht zorgt ervoor dat zij met haar neusje vooraan staat. Wij vragen NU een toezegging van de wethouder dat zij zo spoedig mogelijk contact opneemt met EBN het Ministerie (infra en EZ) en anderen opneemt om te vragen ook hier zo’n onderzoek te starten.

In het uitgestrekte buitengebied van onze gemeente waar ruim 35.000 mensen wonen, zal een warmtenet hoogstwaarschijnlijk te kostbaar zijn. Naar de mening van Lokaal Belang kan in het buitengebied het bestaande kostbare gasleidingnetwerk in de toekomst een belangrijke rol spelen voor het transport van groen gas.
In antwoord op onze vraag hierover stelt het college dat groen gas in de komende 5 jaar nog geen optie is. Of dit juist is of niet zal moeten blijken. Wel duidelijk is dat een all-electric oplossing voor bestaande huizen een veel te dure oplossing is. Daarom hebben wij in ons amendement opgenomen dat indien en zolang er voor het buitengebied de optie van groen gas of een andere goedkope hoog temperatuur verwarmingsoptie niet beschikbaar is, het buitengebied niet zal worden afgesloten van het aardgas.

In het belang van de inwoners hopen wij op steun voor ons amendement.

 

Voetnoten

[1] Zie hiervoor de voetnoten bij onze vragen d.d. 4-6-2018

[2] 3-9-18 AFM en DNB missen onderbouwing extra krediet voor energiebesparende maatregelen www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2018/09/afm-en-dnb-missen-onderbouwing-extra-krediet-voor-energiebesparende-maatregelen-101112401

[3] www.ad.nl/utrecht/grootschalig-bodemonderzoek-tussen-utrecht-en-flevoland-naar-aardwarmte~aa914500/
en www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/11/structuurvisie-ondergrond

 

Lees verder

Bijdrage Mijntje Pluimers Actieplan Terugdringen alcoholgebruik in het verkeer

31-01-2019


Voorzitter, dank u wel.

Teveel alcohol en verkeer is een potentieel dodelijke combinatie en zeer verwerpelijk. Voor jong en oud. Dat de jongerenraad een actieplan heeft opgesteld dat zich toespitst op deze kwestie, is een hele goede zaak.
Belangrijk is dan wel dat dit college zich bij haar opdracht houdt en niet doorschiet in een verkapt alcoholmatigingsbeleid. Voorzitter, dat zien we wel een beetje gebeuren.

Natuurlijk is Lokaal Belang tegen het exensief gebruik van alcohol, maar het kan niet zo zijn dat onze jongeren als opgejaagd wild achterna gezeten worden met bodycams en blaasinstrumenten, ze dwingen betuttelbier te drinken en tot slot belt dit college ook nog even papa en mama op. Graag een toezegging van het college dat ouders alleen gebeld worden bij levensbedreigende- en andere noodsituaties. En niet als een jongere een keertje wat teveel op heeft.

Het gaat hier om alcohol en verkeer. Bewustwording op dit punt is prima, waarbij wij expliciet willen aangeven dat de primaire verantwoordelijkheid bij de ouders en de jongeren zelf ligt. Ondernemers worden continu teveel verantwoordelijk gemaakt voor het gedrag van jongeren. Dat kan niet en ik breek hier een lans voor hen. Erg belangrijk vind ik hier te noemen dat dit college in haar structurele horecaoverleg de ondernemers serieus neemt en het reële van ze vraagt. Uiteindelijk is de drinker of de slikker degene die iets nuttigt, niet de ondernemer. Graag een toezegging van het college

Als je dan inzet op bewustwording, dan is het natuurlijk niet geloofwaardig als dit college zich vervolgens inzet op onbewust minder alcohol drinken middels evenementenbier, betuttelbier, Het heeft ook niets te maken met alcohol en verkeer. Vandaar dat Lokaal Belang samen met de VVD een amendement gemaakt heeft om deze punten uit het voorstel te halen.

Wat wel te maken heeft met verkeer is het gebruik van drugs. Helaas neemt het gebruik van drugs steeds meer toe en wordt dat gebruik ook steeds normaler gevonden door jongeren. Ook drugs beïnvloedt je beoordelingsvermogen. Vandaar dat wij samen met de CU en Pro het initiatief hebben genomen en een amendement hebben gemaakt om het niet alleen te hebben over alcohol, maar ook over drugs.
Triest dat ik juist tijdens de commissievergadering een mail kreeg van het JFC dat een leerling die drugs had gebruikt, met een ambulance was afgevoerd. Het is echt nodig ‘drugs’ toe te voegen aan dit plan. In groep 8 is er al voorlichting over alcohol en drugs. Goed om hier juist bij aan te sluiten.

De start van de jongerenraad was goed, het college zet goede stappen maar wel een paar teveel dat een tegengesteld effect kan krijgen. Dat lijkt mij niet de bedoeling voorzitter en zeker niet de bedoeling van de jongerenraad.

Dank u wel.

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake Kaders warmtevisie gemeente Barneveld

22-01-2019


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen inzake “Kaders warmtevisie gemeente Barneveld” dat op de agenda staat van de raadsvergadering van 30 januari aanstaande.  
 
Tijdens de commissievergadering op 16 januari jl. was er onvoldoende tijd om alle vragen te stellen. Om die reden heeft de wethouder verzocht die vragen schriftelijk te stellen. Deze vragen en een enkele niet beantwoorde vraag treft u hieronder aan.  
Vriendelijk verzoeken wij u deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden zodat wij de antwoorden in onze fractieberaadslagingen ten behoeve van de raadsvergadering van 30 januari a.s. kunnen meenemen en onze amendementen kunnen voorbereiden. 

Inleiding
Naar de mening van Lokaal Belang kan de doorsnee inwoner van onze gemeente noch praktisch noch financieel zo maar even zijn woning rigoureus verbouwen en geschikt maken voor all-electric laag temperatuur verwarming. Afhankelijk van de leeftijd van de woning lopen de kosten op van 13,8 K bij een nieuwbouw/tussenwoning en tot 52 K en meer bij de oudere en/of grotere woningen. En hoewel steeds meer landelijke politici opmerken dat de burger niet de financiële dupe mag worden van de energietransitie, blijft het allemaal nogal vaag als het gaat om concrete garanties en oplossingen voor de inwoners. Lokaal Belang vindt dan ook dat de gemeente voorzichtig moet zijn en ook een zorgplicht heeft om te grote financiële investeringen van inwoners te voorkomen.
Daarnaast moeten de keuzes die we nu maken en die veel geld kosten, echt duurzaam en toekomstbestendig zijn. En ook moet de infrastructuur zodanig zijn dat we over een paar jaar eenvoudig en zonder kosten op andere en betere bronnen van duurzame energie kunnen overstappen. De inwoners van de gemeente Barneveld moeten er gerust op kunnen zijn dat van hen geen grote investeringen worden verlangd, waarvoor de hele spaarpot moet worden omgekeerd en/of waarvoor men zelfs extra geld moet gaan lenen. In dit kader merken wij op dat het door het college gepresenteerde ‘Woningabonnement’ ook een lening is die met rente en kosten moet worden terugbetaald en waaraan risico’s kleven.  
Ten opzichte van een all-electric laag temperatuur verwarming biedt een open hoog temperatuur warmtenet keuzevrijheid én meer comfort aan de inwoners door de hogere aangevoerde temperatuur. Bovendien maakt zo’n warmtenet de buffering van een te veel aan duurzame stroom mogelijk en kan zo helpen om piekbelastingen in het stroomnet op te vangen (zie pg 33 van het Arcadis rapport d.d. 12-10-18 B3-3 van de ingekomen stukken bij de raadsvergadering van 12-12-18). Verder is een aansluiting op het warmtenet een stuk goedkoper dan een all-electric verwarming.
In het uitgestrekte buitengebied van onze gemeente zal een warmtenet hoogst waarschijnlijk te kostbaar zijn. Naar de mening van Lokaal Belang kan in het buitengebied het bestaande kostbare gasleidingnetwerk in de toekomst een belangrijke rol spelen voor het transport van groen gas. 

Het spijt Lokaal Belang te moeten opmerken dat het voorliggende document te vaag is, onvoldoende richtinggevend en met te weinig zekerheden voor de inwoners m.b.t. hun kosten en het eindresultaat. Daarom de volgende vragen: 


Vragen

 1. Is het college bereid om bij de uitwerking van de warmtevisie de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden mee te nemen: de alternatieve verwarmingsoptie moet echt duurzaam zijn (dus bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat nog vele jaren het merendeel van onze stroom grijs en niet groen is), flexibel en toekomstbestendig (zie hierboven 2de alinea van de inleiding), zo veel mogelijk keuzevrijheid voor de inwoners, geen (in)direct gedwongen grote investeringen en dus financiële risico’s voor woningeigenaren, gratis ontzorging plus garantie op de prestaties en energiezuinigheid van de installatie en een korte terugverdientijd?
   
 2. Het college wil bij het uitwerken van de warmtevisie maar twee alternatieve verwarmingsopties uitwerken en wel een warmtenet en een individuele all-electric verwarming. Deze twee opties worden vervolgens, zoals ons bij telefonische navraag is meegedeeld, vergeleken met de bestaande (aard)gas referentie situatie. Maar het zou niet de bedoeling zijn om een verwarmingsoptie middels “gas” onderdeel te laten zijn van de warmtevisie. Dit betekent dus dat in het buitengebied alleen de optie all-electric laag temperatuur zal worden aangeboden, want een Warmtenet is daar immers geen optie.
  a. Waarom neemt u de optie van groen gas (waterstof, biogas enzovoort) via het bestaande gasleidingnetwerk niet mee in de warmtevisie; althans in ieder geval voor het buitengebied?  NB: In reactie op vraag 1 (4-6-18) antwoordde u dat u in een verdiepende studie ook de mogelijkheid van groen gas zou meenemen.
  b. Eén van de insprekers heeft opgemerkt dat als een gasleiding niet wordt gebruikt, deze moet worden afgesloten en / of verwijderd. Graag herhaal ik hier het verzoek om dit te verifiëren. Als dit klopt, betekent dit dat een eenmaal gasloos gemaakte wijk in de toekomst niet meer kan overstappen op groen gas. 
   
 3. Bij een Werkbezoek aan de gemeente Ede hebben wij gezien dat in 2016 het warmtebedrijf Ede een globaal plan heeft gemaakt voor een warmtenet in Barneveld met biomassa centrales, onder meer voor de wijk Bloemendal. In Ede staan 3 biomassa centrales die een warmtenet voeden waarmee plusminus 18.500 woningen op hoog temperatuur worden verwarmd. Vanwege de woekeraar “Amerikaanse Vogelkers’ (bospest in de volksmond) in haar bossen, heeft Ede heel veel snoeiafval en exporteert dit zelfs. Aangezien Lokaal Belang tegen het kappen van bomen is hebben wij met grote nadruk vragen gesteld over de aard van de biomassa die wordt verwerkt. Ons is verzekerd dat de centrales alleen draaien op snoeiafval en zelfs ongeschikt zijn voor de verwerking van hout. De houtachtige bestanddelen van de bospest gaan daarom naar de houtverwerkende industrie.
  De 3 centrales produceren samen 950 TJ per jaar aan groene energie = gelijk aan +/- 40 winturbines en de doelstelling van Barneveld voor 2020. Ook Barneveld heeft veel bossen waaruit de Vogelkers moet worden verwijderd. Wij hebben vernomen dat deze ‘bospest’ nu wordt afgevoerd naar Purmerend. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we dit materiaal gebruiken om onze eigen gemeente te verduurzamen. Overigens ziet Ede de biomassa centrale als een overgangsfase naar geothermie.
  a. Kan de wethouder uitleggen waarom de gemeente Barneveld in 2016 geen gelegenheid heeft gemaakt van de kans om op deze wijze het woningbestand in Barneveld te verduurzamen?
  b. Kunt u toezeggen dat u alsnog het voorbeeld van Ede gaat volgen? En zo nee, waarom niet?
   
 4. Waarom wordt geothermie, een fantastische en veilige duurzame bron van energie, in combinatie met een warmtenet en andere duurzame bronnen van energie niet meegenomen in de warmtevisie? Graag uw toezegging om geothermie uit te werken in de warmtevisie.
  NB: Wij bedoelen hier overigens de ‘ondiepe’ geothermie op een diepte van tussen de 2-3 km!  Die techniek wordt al op verschillende plekken in Nederland toegepast en is dus een veilige en beschikbare techniek waarmee we hele wijken kunnen verwarmen met hoog temperatuur verwarming. En de wethouder heeft eerder gezegd open te staan voor geothermie. Dan ligt het toch voor de hand dit mee te nemen in de warmtevisie? 
   
 5. Bij beslispunt 6 staat dat betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt is en dat is positief. Maar wat ‘betaalbaarheid’ inhoudt wordt niet concreet gemaakt.  
  a. Welke maximale investeringen gaat het college van de inwoners verlangen?
  b. Welke terugverdientijd vindt het college acceptabel?


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters 

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande NRD Windenergie

21-01-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen inzake Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) M.E.R. structuurvisie windenergie die op de agenda staat van de raadsvergadering van 30 januari aanstaande.

Door Lokaal Belang zijn tijdens de commissievergadering op 17 januari jl. verschillende vragen gesteld, waarvan de wethouder ons heeft verzocht die schriftelijk te stellen omdat de vragen niet onmiddellijk door haar konden worden beantwoord. Daarnaast is een vraag onbeantwoord gebleven.
De hierboven bedoelde vragen treft u hieronder, na de inleiding, aan. Vriendelijk verzoeken wij u deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden zodat wij de antwoorden in onze fractieberaadslagingen t.b.v. de raadsvergadering van 30 januari a.s. kunnen meenemen en onze amendementen kunnen voorbereiden.
 

Inleiding
Voor alle duidelijkheid merkt Lokaal Belang allereerst op dat zij tegen het plaatsen van mega windturbines in de gemeente is en waarom.
De windturbines verpesten het mooie landschap en jagen de belastingbetaler onnodig op hoge kosten omdat de windturbines in onze windarme gemeente niet rendabel zijn zonder hoge subsidies. Maar vooral ook veroorzaken zij heel veel overlast door geluid en slagschaduw en schaden zo de gezondheid van onze inwoners. Het geluid, en in het bijzonder het laag frequent geluid, veroorzaakt bij een ashoogte van 60 m. al tot 2 km ver overlast. Bij windturbines met een ashoogte van 150 meter is dit wellicht wel 4 km. Dit laag frequent geluid wordt door onderzoeker en promovendus F. van den Berg omschreven als een eindeloze trein of een opstijgende 747.
Daarnaast hebben wij zoals bekend, nog de volgende drie principiële bezwaren tegen de NDR en de structuurvisie:

 • Na vaststelling van de structuurvisie kan de raad een ‘windturbine initiatief’ niet tegenhouden op grond van gebrek aan draagvlak van omwonenden, omdat dit geen argument van ruimtelijke ordening is. Ofwel de raad is aan de structuurvisie en de daarin als geschikt aangewezen locaties, gebonden.
 • De omwonenden hebben zo goed als geen kans op succes bij de bestuursrechter als zij t.z.t., vanwege bijvoorbeeld verwachte geluidsoverlast, in beroep gaan van een bestemmingsplanprocedure t.b.v. een concreet windturbine initiatief. Immers, de bestuursrechter toetst de rechtmatigheid van het bestemmingsplan; en volgens de structuurvisie / M.E.R. onderzoek voldoet de locatie waarop het bestemmingsplan betrekking heeft aan de wettelijke normen. Opnieuw kijkt de bestuursrechter niet naar draagvlak en respecteert hij de gemaakte politieke keuzes. En in de praktijk van vele jaren is gebleken dat die ‘wettelijke normen’ de omwonenden, óók juridisch gezien, onvoldoende beschermen.
 • Een door de gemeente Barneveld of een andere gemeente afgewezen initiatiefnemer kan zich tot de provincie wenden met het verzoek om een provinciaal inpassingsplan vast te stellen. En aangezien de structuurvisie van de gemeente Barneveld “geschikte” locaties aanwijst, is het voor de provincie dan wel heel gemakkelijk om die locaties aan de initiatiefnemer toe te wijzen voor windturbines, want de gemeente heeft immers zelf geconcludeerd dat die locaties vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening geschikt zijn.


Gelet op het feit dat alle andere partijen wel mega windturbines willen plaatsen en hiervoor ook nog een structuurvisie tot stand willen brengen, stellen wij in het belang van alle toekomstige omwonenden de volgende vragen:

 1. In Bijlage XIII lezen wij dat als uitgangspunt voor de afstand tot woningen in het buitengebied 140 – 240 meter en 280 – 600 meter bij meer dichte bebouwing. Lokaal Belang schrikt van deze zeer korte afstanden. (In het omringende buitenland mogen ze niet zo kort op woningen staan en gelden afstanden van 800-1000 m.) [1] Want de megawindturbines veroorzaken kilometers ver overlast (Zie hiervoor de vele websites van gedupeerden en het rapport van dr. F. van den Berg [2])
  a. Kan het college uitleggen waarom de ruim 35.000 mensen in ons dichtbevolkte buitengebied veel meer overlast moeten accepteren dan de mensen die in de kernen wonen? Zijn zij tweederangs burgers? Bent u bereid dit verschil te laten vervallen en op z’n minst een afstand van 4 x de ashoogte (dit is tevens het uitgangspunt van de provincie) aan te houden? Zo nee, waarom niet?
  b. Als er straks op meerdere plekken windturbines staan zullen heel wat mensen in de gemeente Barneveld ’s nachts wakker liggen. Vindt het college dat onze inwoners die overlast maar moeten accepteren?
   
 2. Volgens een advies van Amice advocaten uit 2013, pg 14 nota zienswijzen en informatie van Rijksoverheid kan maatwerk worden toegepast met een beroep op bijz. lokale omstandigheden. Uit het advies van Amice advocaten begrijpen wij dat hierbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan een situatie dat er zeer weinig omgevingsgeluid is en de windturbines daardoor te verstorend zijn (http://nlvow.nl/maatwerk/ ; motie ‘M 2013 10’ van PvdA gemeente Hollandse Kroon met als bijlage het advies van amice advocaten).
  Wij stellen onderstaande vragen omdat de wettelijke normen 41 dB Lnight en 47 dB Lden jaargemiddelden zijn, zodat de windturbines als zij draaien éxtra lawaai mogen maken. Hierdoor en doordat fabrikanten vaak een te gunstige voorstelling van zaken geven, staan in Nederland windturbines vaak veel te dicht op woningen en veroorzaken ernstige overlast. De wérkelijke geluidsoverlast wordt niet gemeten en kan ook heel moeilijk door omwonenden en overheid worden gecontroleerd. Lokaal Belang vindt dit zeer onwenselijk. Met een eenvoudige transparante dB norm zijn omwonenden voor de handhaving niet afhankelijk van de informatie van de windturbine exploitant en de bereidheid van de overheid om te handhaven. Zij kunnen dan zelf het geluid meten en naar de rechter stappen.
  a. Is het college bereid om met een beroep op “bijz. lokale omstandigheden” een simpele transparante geluidsnorm toe te passen, bijv. max 45 dB overdag tot 23:00 en te zorgen dat de turbines ’s nachts stil staan, althans dat voor de nacht een dB grenswaarde geldt gelijk aan het achtergrondgeluidniveau zonder windturbine? Zo nee, waarom niet?
  b. Is het college bereid dit tot uitgangspunt in de M.E.R. te nemen? Zo nee, waarom niet?
   
 3. Volgens onze informatie, kan de gemeenteraad, als er geen structuurvisie is, in het kader van een bestemmingsplanprocedure een windturbine initiatief in de volle breedte beoordelen en daarin alle aspecten meenemen die de gemeenteraad op dat moment en in dat kader belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld draagvlak of een voor die locatie aangepaste geluidsnorm? Kunt u dit bevestigen?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters

21 januari 2019

[1] www.nrc.nl/nieuws/2015/09/07/windmolens-in-nederland
[2] www.rug.nl/news/2006/05/047_06

Lees verder

Schriftelijke vragen handelswijze college aangaande samenwerking met Klankbordgroep ‘grondtoepassingen’

18-01-2019


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de handelswijze van het college aangaande de samenwerking met de Klankbordgroep ‘grondtoepassingen’. 
 
Lokaal Belang heeft met ontsteltenis kennisgenomen van het fundamentele verschil van inzicht over het onderzoek naar het mogelijk vervuilde zand (9392 ton in de gemeente Barneveld) en de daardoor ontstane ernstige vertrouwensbreuk tussen de gemeente en de klankbordgroep waar de getroffen inwoners in vertegenwoordigd zijn. 

Voor Lokaal Belang is integer, betrouwbaar, zorgvuldig en transparant bestuur van wezenlijk belang. Tenslotte, inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel, moeten er op kunnen rekenen dat zij serieus genomen worden en dat hun belangen vol overgave gediend worden. De ontstane situatie is hiermee volstrekt in tegenstelling. De Klankbordgroep is in het leven geroepen om de getroffen inwoners ‘een stem’ te geven. Het gaat tenslotte om hun zekerheden: hun huis, hun grond, hun veiligheid. Wat de uitslag ook precies is, de gevolgen zijn voor de inwoners. Dat betekent in de ogen van Lokaal Belang dat datgene wat inwoners inbrengen, zeker als het wezenlijke kwesties zijn, heel zwaar moet wegen. Daarnaast is een uitstekende communicatie een absolute voorwaarde. Het onderzoek moet volstrekte duidelijkheid en zekerheid bieden. Na alle commotie kan dit onderzoek maar op één manier gebeuren: goed. En goed betekent: volledig. Helaas blijkt dit niet het geval en dat is betreurenswaardig.

De Klankbordgroep heeft meerdere malen aangegeven wat zij essentieel achten in het onderzoek. 

 1. Herkomst grond
  Het is niet meer dan logisch dat er over de herkomst van de grond eerst helderheid verkregen moet worden. Tenslotte, op deze wijze kan men nog beter en gerichter naar het zand kijken. Lokaal Belang heeft direct begin november al om de herkomstlocaties(s) gevraagd. Het is zeer merkwaardig dat deze herkomst nog steeds niet bekend is. Volksgezondheid en veiligheid dienen leidend te zijn en dus niet de privacy van de leveranciers van het zand. Overigens, gesteld werd dat het bijbehorende rapport aangaf dat het zand ‘goed genoeg’ zou zijn. Dus wat is dan het probleem? Het is onbegrijpelijk dat u, kennelijk, niet hebt aangedrongen op deze rapporten waaruit moet blijken wat de herkomst van het zand is. Wij zijn nu 2,5 maand verder. Dit had al lang geregeld moeten zijn. Waarom heeft u dit niet voor elkaar? 
   
 2. Testen op in Achterveld aangetroffen stoffen
  Helaas is het zand in Achterveld, dat onderdeel uitmaakte van de totale partij zand waarover discussie is, niet schoon gebleken. Op een aantal onderdelen heeft het zand de kwalificatie ‘industriewaarde’ gekregen. Het gaat om de stoffen tetrachlooretheen, minerale olie, Drins, DDD, PAK en DDT. Daarnaast zink, kobalt en lood. Dit zand had dus niet in woonwijken mogen worden toegepast. Het is onbegrijpelijk dat het college stelt: ‘Het onderzoeksrapport Achterveld is daarom voor ons geen aanleiding om onze strategie aan te passen.’ Er is beslist wel aanleiding. Zeker gezien het gestelde in het DAT-rapport (vermengingen van gekeurde en niet-gekeurde gronden) is er dus alles aan gelegen het zand op alle stoffen te testen waar aantoonbaar aanleiding voor is. U blijft maar uitgaan van het Certicon-rapport, terwijl juist dit rapport geen zekerheden biedt en niet op de door de klankbordgroep extra gevraagde stoffen heeft getest. Onbegrijpelijk, want u zegt wel zekerheid te willen. Overigens was dit exact één van de onderwerpen van het interpellatiedebat van 14 december tussen onze partij en de verantwoordelijk wethouder de Kruijff.
   
 3. Puin en Asbest
  Er is in Achterveld puin in de bodem aangetroffen, in 9 boringen uiterst puinhoudend; 2x sterk puinhoudend en 3x resten of sporen van puin. Puin is asbestverdacht, behalve als voldoende gemotiveerd kan worden dat niet aannemelijk is dat het puin asbest bevat. Omdat het onderzoek zich uitsluitend richt op het toegepaste, mogelijk verontreinigde zand en het puingranulaat onder certificaat geleverd is aan de aannemer, heeft ondanks het aantreffen van puin geen verkennend asbestonderzoek conform NEN-5707 “Monsterneming en analyse van asbest in bodem” of NEN-5897 “Monsterneming en analyse van asbest in bouw- en sloopafval en puingranulaat” plaatsgevonden. Het is dus logisch dat de Klankbordgroep in het onderzoek van RHK graag ziet dat dit aspect wordt meegenomen. Waarom wordt dit niet meteen meegenomen? Hoe kunt u stellen dat ‘recent toegepast puingranulaat niet wordt beschouwd als asbestverdacht’ terwijl ‘als asbestverdacht materiaal wordt aantroffen Royal HaskoningDHV gaat bekijken wat de consequenties moeten zijn voor de onderzoeksopzet’. Wat is dan nu de definitie van asbestverdacht materiaal?
   
 4. Grondwatertesten  
  De Klankbordgroep heeft verzocht op meerdere locaties het grondwater te testen op alle plekken waar het zand meer dan 1 meter dik is toegepast. U wilt dit echter niet doen. De reden hiervoor is dat het grondwater in Eilanden-Oost in eerder onderzoek (voor toepassing zand Vink) al licht vervuild was en dat men daarnaast niet verwacht dat er iets met het grondwater aan de hand zou kunnen zijn. Echter, zekerheid is er niet. U wilt slechts enkele testen doen in Veller II (cluster J). Wij vinden het wenselijk om grondwateronderzoek uit te voeren indien er in het bovenliggende zand norm-overschrijdende vervuiling is gevonden. Dat moet dus onafhankelijk zijn van de dikte van het toegepaste zand en onafhankelijk van de locatie van het toegepaste zand in de gemeente Barneveld. Het is van groot belang voor inwoners complete duidelijkheid te krijgen over hun huidige woonsituatie. Zij zijn al geconfronteerd met mogelijk vervuilde grond. Daar komt het grondwater nog eens bij. Zekerheid is, gezien de gehele situatie, iets waar de inwoners recht op hebben. U ontzegt een groot deel van de inwoners bij voorbaat dat recht. Waarom? U heeft meerdere malen aangegeven duidelijkheid te willen. Waarom niet op dit punt? 
   
 5. Testen in kruipruimten
  De klankbordgroep heeft gevraagd om ook te testen in kruipruimten van inwoners die zich hiervoor hebben aangemeld. U geeft in het verslag van 7 januari aan dit mee te nemen in zes kruipruimten in Eilanden-Oost. Het bevreemdt zeer waarom de kruipruimten in Veller niet worden meegenomen.  Het meeste zand van het totaal is namelijk in deze wijk terechtgekomen. Alleen al voor de volledigheid van het onderzoek zou het goed zijn steekproeven te nemen. Het is jammer dat u daartoe niet bereid bent.
   
 6. Testen op eigen kavel
  Lokaal Belang vindt dat het voor iedere inwoner die dat wil, mogelijk moet zijn om zekerheid te krijgen over de kwaliteit van de grond van de kavel. De mogelijke waardevermindering van hun grond en huis is als een zwaard van Damocles dat boven de hoofden van deze inwoners hangt. Een schonegrond verklaring krijgen, indien aan de orde, is daarom van groot belang. Testen op eigen kavel is daarvoor een goed middel. Het is zeer betreurenswaardig dat het college eerst nadrukkelijk de getroffen inwoners uitnodigt zich te melden als zij hun eigen kavel getest willen hebben en belooft dat dit gaat gebeuren en dat dit vervolgens niet wordt uitgevoerd. Wij hebben begrepen dat mensen die op het aanbod van de gemeente zijn ingegaan vooralsnog geen enkel bericht hebben gekregen. Uiteraard moet een dergelijke test alleen worden gedaan bij getroffen inwoners, maar u houdt dat nu af. Dit terwijl dat hoe dan ook wel door u is beloofd. Dit vinden wij heel ernstig.


Het eerder door ons aangevraagde interpellatiedebat blijkt, nu nog meer dan ooit, nodig. Deze kwestie zal zeker een plaats krijgen. Het is ernstig te moeten constateren dat het college, na de gedane beloften tot beterschap op 9 november, telkenmale en op meerdere fronten tekort blijft schieten. De verantwoordelijk wethouder de Kruijff beloofde op 14 december ook nog ten stelligste dat er in het belang van de inwoners zorgvuldig gehandeld zou worden. Echter, daar hebben wij flinke vraagtekens bij. Deze kwestie had nooit zo uit de hand hoeven lopen als het college en de verantwoordelijk wethouder in het bijzonder, zijn verantwoordelijkheid in dit dossier van begin af aan genomen had.  

Los van de schuldvraag is deze slepende kwestie heel slecht voor de inwoners, het bedrijf Vink en het vertrouwen in het lokale bestuur. En dat is betreurenswaardig. De gevolgen laten zich nog niet overzien. Lokaal Belang houdt u mede verantwoordelijk voor de situatie. Ook dit zal onderwerp zijn van het interpellatiedebat dat wij hebben aangevraagd. 


Naast bovenstaande vragen ook nog de volgende: 

 1. Waarom kiest het college er, als verantwoordelijk lokaal bestuur, niet voor het onderzoek direct in één keer goed te doen, dat wil zeggen: volledig en met in achtneming van alle relevante en logische aspecten die er zijn?
 2. Waarom gaat u voorbij aan de volstrekt legitieme wensen van de Klankbordgroep, terwijl u telkenmale stelt dat ‘zorgvuldigheid’ in deze kwestie zo belangrijk is?
 3. Waarom schoffeert u de getroffen en terecht bezorgde inwoners en de Klankbordgroep in het bijzonder, terwijl het zo belangrijk is deze inwoners serieus te nemen, goed te communiceren, beloften na te komen; uw verantwoordelijkheid als lokaal bestuur? 
 4. Is het college het met ons eens dat de regie in dit dossier zoek is? 

 

Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers-Foeken Fractievoorzitter 

Lees verder

Fractie Lokaal Belang breidt uit

09-01-2019


De fractie is zeer verheugd met de uitbreiding van de fractie met fractieassistent dr. Ing. Paul Overgaauw (Barneveld) en met Sjoerd van Amerongen uit Voorthuizen, thans fractieassistent, die de functie van raadscommissielid zal gaan bekleden. “Ons top team wordt nog beter en leuker en daar ben ik zeer trots op” aldus fractievoorzitter Mijntje Pluimers.
 

Een klein jaar na de verkiezingen waarbij Lokaal Belang vanuit het niets 4 raadszetels wist te behalen, werd het tijd de balans op te maken over de werkzaamheden en taakverdelingen. Lokaal Belang is vanaf het begin vol energie hard aan het werk om zich in te zetten voor inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel.
Lokaal Belang gaat graag grondig te werk en ziet graag uitbreiding van de fractie, om de veelheid aan werk en in het belang van de samenleving, op een uitstekende wijze te blijven vormgeven.
 

Paul Overgaauw, dierenarts, parasitoloog en microbioloog, stond het team al langer bij met raad en daad aangaande dierenwelzijn, landbouw, gezondheidskwesties als fijnstof en de actuele mogelijke grondvervuilingskwestie. Vanwege deze waardevolle bijdrage is hij gevraagd nu officieel toe te treden tot de fractie van Lokaal Belang als fractieassistent. Overgaauw (61) is getrouwd, heeft 3 kinderen en 3 kleinkinderen en is woonachtig in Barneveld.
 

Sjoerd van Amerongen is thans fractieassistent en heeft de afgelopen tijd bewezen van grote meerwaarde te zijn in de fractie op onder andere het gebied van openbare ruimte, groen en ruimtelijk ordening zoals bestemmingsplannen en grondzaken. Hij zal de overstap gaan maken naar raadscommissielid en is daarmee officieel woordvoerder van Lokaal Belang op het gebied van o.a. openbare ruimte en andere gerelateerde onderwerpen. Van Amerongen (50), getrouwd en 2 kinderen, woont in Voorthuizen. Hij was actief in de samenleving voor de Floraliavereniging en bij zowel de voetbal- als tennisvereniging en is werkzaam bij Virbac als Teamleider Frontoffice. Lokaal Belang is zeer verheugd over deze stap en ziet uit naar zijn aanstaande benoeming en beëdiging.
 

Crista Dibbet, thans raadscommissielid, heeft zich beziggehouden met openbare orde & veiligheid en jeugdzorg en zij heeft zich enorm ingezet voor activiteiten van Lokaal Belang. Kort geleden openden zij en haar echtgenoot met succes een tweede bedrijf. Naast haar dagelijkse bezigheden heeft zij ook de zorg voor 4 kinderen.
De combinatie met het werk van raadscommissielid bleek net even teveel. Zij zal haar werkzaamheden in de fractie voortzetten als fractieassistent en zal zich bezig blijven houden met openbare orde & veiligheid en daarnaast lokale economie & ondernemen. Lokaal Belang is blij dat Crista onderdeel blijft uitmaken van de fractie.
 

De fractie van Lokaal Belang zal vanaf de raadsvergadering op 30 januari a.s., na benoeming en beëdiging door de Burgemeester, officieel bestaan uit 8 leden. De fractie zal zich ook in 2019 met overtuiging en positieve energie inzetten voor de belangen van inwoners, ondernemers en onze mooie gemeente. Voor meer informatie over de mensen en de taakverdeling in de fractie, kijk op www.lokaal-belang.com/fractie of neem contact op met fractievoorzitter Mijntje Pluimers.

Lees verder

Lokaal Belang dient Wob-verzoek 'communicatie grondtoepassingen gemeente' in

08-01-2019


Aan: Gemeente Barneveld, college van B&W

Van: Fractie Lokaal Belang

Betreft: Wob-verzoek communicatie ‘grondtoepassingen’
 

Geachte heer/mevrouw,

De fractie van Lokaal Belang vindt het van groot belang de controlerende taak van de raad grondig vorm te geven. Daarvoor is het nodig dat essentiële informatie compleet is en bekend is bij de raad.

In het dossier ‘grondtoepassingen’ ontbreekt correspondentie tussen de Firma Vink en de gemeente (ook als ontwikkelaar in CV de Burgt) van 9 november over de grondtoepassingen in de gemeente Barneveld. Na indringend en herhaaldelijk verzoek deze correspondentie aan de fractie van Lokaal Belang te doen toekomen, blijken mails ‘niet-vindbaar, kwijt en mogelijk verwijderd’. In de huidige maatschappij kunnen mails niet kwijt zijn. Overigens heeft de gemeente een bewaarplicht. Door steeds maar een stukje onvolledige informatie te verstrekken, wordt Lokaal Belang aan het lijntje gehouden.

Wij constateren tevens een herhaalde afwerende houding als het gaat om de inspanning deze mails voor Lokaal Belang op te zoeken. Dat betreuren wij. Wij vragen niet om inhoudelijke zaken, maar slechts om het doorsturen van mails. Tevens betreuren wij ten zeerste dat het voor raadsleden kennelijk nodig blijkt te zijn om een Wob-verzoek in te dienen om informatie boven water te krijgen. Dat zou in het kader van de actieve en volledige informatieplicht aan de raad niet nodig hoeven te zijn. Een hoogst ongewenste situatie.

De fractie van Lokaal Belang dient een Wob-verzoek in en wil hiermee zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het interpellatiedebat van 30 januari a.s de volgende informatie in originele staat ontvangen (Indien een dergelijk debat eerder zal plaatsvinden dan ontvangen wij deze informatie voor die betreffende datum):

 1. Mail 9 november van de Firma Vink aan de gemeente m.b.t. de toepassing van 6718 ton grond (zand) in de wijk Veller.
   
 2. Mail inclusief bijlagen, 9 november van de Firma Vink aan CV de Burgt, waarbinnen de gemeente mede ontwikkelaar is, m.b.t. de toepassing van 854 ton grond (zand) in de wijk Eilanden-Oost.

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om te wijzen op een eerder verzoek van Lokaal Belang om het hele dossier ‘Vink’ vanaf 1-1-2015. Dat houdt in: alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, omgevingsdiensten, de GGD, het OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus ook e-mails, gespreksverslagen, notities en notulen. Wij gaan ervan uit dat het hiervoor niet nodig zal zijn opnieuw een Wob-verzoek in te dienen.
 

Vriendelijke groeten,

Fractie Lokaal Belang

artikel Barneveldse Krant 8-1-2019 'Lokaal Belang wil Vink-mails en dient Wob-verzoek in'

 

Lees verder

Lokaal belang wenst u een heel gelukkig nieuwjaar!

01-01-2019

Lokaal Belang wenst u en uw dierbaren een heerlijk, fantastisch, gelukkig en gezond nieuwjaar! Ook in 2019 staan wij weer voor u klaar. Interesse om mee te doen met ons team? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. 

Lees verder