Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2019

Wob-verzoek correspondentie ‘grondtoepassingen’

20-02-2019


Aan: Gemeente Barneveld, college van B&W
Van: Fractie Lokaal Belang Betreft: Wob-verzoek correspondentie ‘grondtoepassingen’  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De fractie van Lokaal Belang vindt het van groot belang de controlerende taak van de raad grondig vorm te geven. Daarvoor is het nodig dat essentiële informatie compleet is en bekend is bij de raad. In het dossier ‘grondtoepassingen’ ontbreekt correspondentie (in de breedste zin van het woord) tussen en over de Firma Vink, de gemeente en andere betrokkenen zoals de provincie, de omgevingsdienst, de GGD en het OM, als het gaat om deze kwestie met vergunningen, toezicht en handhaving in het bijzonder. 
 
Op 9 januari jl. schreven wij nog het volgende:
“Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om te wijzen op een eerder verzoek van Lokaal Belang om het hele dossier ‘Vink’ vanaf 1-1-2015. Dat houdt in: alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, omgevingsdiensten, de GGD, het OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus ook e-mails, gespreksverslagen, notities en notulen. Wij gaan ervan uit dat het hiervoor niet nodig zal zijn opnieuw een Wob-verzoek in te dienen.”  
 
In november 2018 vroegen wij al informatie van deze strekking op via ‘technische vragen’, welke wij gespecificeerd hebben op 4 december 2018. Op 5 februari jl. werd ons verzocht ons verzoek nogmaals te specificeren. Wij zijn op dit verzoek ingegaan en schreven:
“Lokaal Belang wil graag het hele dossier ‘Vink’ m.b.t. de ‘grondtoepassingen’ waar nu de crisis over gaat, ontvangen vanaf 2015 (dus die straten en wijken waar het zand ligt). Dat betekent alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, de omgevingsdiensten en OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus e-mails, en gespreksverslagen, notities en notulen, maar ook overeenkomsten die gesloten zijn tussen Vink en de gemeente (in de rollen als toezichthouder, handhaver en ontwikkelaar). Dit is bv. het geval geweest in april 2015.” 
 
Als reactie hierop werd onlangs gesteld dat onze vraag niet specifiek genoeg was. En:
“De raad heeft in zijn vergadering van 30 januari 2019 het presidium opdracht gegeven om de voorbereiding voor het instellen van een raadsonderzoek door een externe onderzoekscommissie op te starten. Wij zullen de in te stellen externe commissie van alle nodige documenten voorzien, die ook beschikbaar zullen komen voor de raad.” 
 
De vraag van Lokaal Belang om informatie staat los van het komende raadsonderzoek dat überhaupt eerst nog moet worden vastgesteld, qua procedure, qua inhoud, tijd etc. Verder is het nog maar de vraag wanneer het raadsonderzoek precies klaar zal zijn en de resultaten kunnen worden besproken. U geeft aan dat het college alle ‘benodigde’ informatie aan de onderzoekscommissie beschikbaar zal stellen. Echter, dat wat de onderzoekscommissie nodig zal gaan hebben, is nu nog ongewis. Daarbij hangt dit ook af van de onderzoeksvragen zelf. En die moeten dus nog worden vastgesteld. 
 
Wij hebben u de kans gegeven om alsnog positief en voortvarend op ons verzoek te reageren, maar u heeft daar geen gebruik van gemaakt. Wij constateren een herhaalde afwerende houding als het gaat om de inspanning informatie voor Lokaal Belang op te zoeken. Dat betreuren wij. Tevens betreuren wij ten zeerste dat het voor raadsleden kennelijk, opnieuw, nodig blijkt te zijn om een Wob-verzoek in te dienen om informatie boven water te krijgen. Dat zou in het kader van de actieve en volledige informatieplicht aan de raad niet nodig hoeven te zijn.  
 
De fractie van Lokaal Belang dient een Wob-verzoek in en wil hiermee zo spoedig mogelijk (tenminste een week vóór de extra raadsvergadering waarin het concept raadsonderzoek en de overige 3 lopende onderzoeken besproken worden, doch uiterlijk voor 10 april) de volgende informatie in originele staat ontvangen: 
 
Lokaal Belang wil graag het hele dossier ‘Vink’ m.b.t. de ‘grondtoepassingen’ waar nu de crisis over gaat, ontvangen vanaf 2015 (dus die straten en wijken waar het zand ligt). Dat betekent alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, de omgevingsdiensten, de GGD en OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus e-mails, en gespreksverslagen, notities en notulen, maar ook overeenkomsten die gesloten zijn tussen Vink en de gemeente (in de rollen als toezichthouder, handhaver en ontwikkelaar). Dit is bv. het geval geweest in april 2015. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Fractie Lokaal Belang 

Lees verder

Lokaal Belang telt vrachtwagens in Garderen

20-02-2019

Lokaal Belang heeft zich in haar verkiezingsprogramma uitgesproken voor een vrachtwagenverbod op doorgaand vrachtverkeer voor Garderen. De belangrijkste reden daarvoor is de leefbaarheid van Garderen. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat is er sprake van een enorme stroom vrachtwagens die vanuit alle richtingen door het centrum van Garderen rijden. ‘Meten is weten’ en daarom heeft Lokaal Belang op 12 februari van ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 18.00 uur op diverse locaties vrachtwagens geteld. En kwam daar tot de schokkende conclusie dat het nog veel erger is dan gedacht. Onlangs een aangekondigde omleiding vanuit Speuld, hetgeen die dag al leidde tot minder vrachtwagenbewegingen vanuit het noorden, zijn er maar liefst 401 vrachtwagens geteld, die door het centrum van Garderen kwamen.  Dit betekent dat er iedere anderhalve minuut een vrachtwagen door dit mooie dorp rijdt. En om een compleet beeld te krijgen en op een moment dat er geen wegomleidingen zijn, zal Lokaal Belang midden maart nogmaals een telling doen.

Wat gaat Lokaal Belang met deze tellingen doen?
Omdat niet alleen de gemeente maar ook de provincie verantwoordelijk is voor de wegen in en rond Garderen, zal Lokaal Belang met de einduitkomst in april een bezoek brengen aan de Provinciale Staten in Arnhem om de uitkomsten te delen met alle Statenleden en college van Gedeputeerde Staten. Diezelfde uitkomsten zullen ook met alle fracties en met en het college van B&W in de gemeente Barneveld gedeeld worden.

Lokaal Belang zat daarbij een oproep doen om op de kortst mogelijke termijn maatregelen te nemen om te komen tot een vrachtwagenverbod in het dorp Garderen. Lokaal Belang kondigt nu reeds aan dat zij deze telling ieder jaar zal doen en de uitkomsten ieder jaar met provincie en gemeente zal delen, net zolang totdat de Garderenen worden verlost van deze onhoudbare situatie.

Marleen Blankenburgh, woordvoerder verkeer van de fractie van Lokaal Belang: “Wij ontvangen signalen dat de drukte iedere maand toeneemt. Dit kleine dorp, de parel van de Veluwe kan deze stromen niet meer aan.
Want stelt u zich eens voor dat er iedere dag over de Gasthuisstraat, in het centrum van Barneveld, meer dan 400 vrachtwagens zouden rijden? Dit kan echt niet langer wachten. Onze insteek is een vrachtwagenverbod op doorgaand vrachtverkeer in Garderen. Uiteraard maken wij een uitzondering op bestemmingsverkeer voor het bevoorraden van winkels en bedrijven in Garderen. Tijdens de eerdere recente wegafsluitingen rond Garderen (de provinciale weg N310 tussen de rotonde nabij Gasterij Zondag en die richting Uddel) hoorden wij al van inwoners hoe fijn het was zonder al dat drukke en zware verkeer. Die rust moet wat ons betreft weer terugkomen in Garderen middels een vrachtwagenverbod.”

Lokaal Belang zal medio maart met de uitslag komen van de tweede telling.

Bij dit persbericht horen 4 foto’s die vrij gebruikt kunnen worden.
Zie ook: www.lokaal-belang.com/garderen

Lees verder

Lokaal Belang wil structurele ondersteuning van de Voedselbank

12-02-2019


De fractie van Lokaal Belang is onlangs op werkbezoek geweest bij de Voedsel- en kledingbank (hierna Voedselbank) van ‘Stichting Hulp aan Elkaar’. De fractie heeft zich laten voorlichten over de werkwijze van de Voedselbank die zo’n 100 gezinnen (dat zijn ongeveer 450 mensen, waarvan de helft kinderen) wekelijks voorziet van een uitgebreid voedselpakket. Daarna heeft de fractie een lang gesprek gehad met het bestuur over de achterliggende problematiek en de knelpunten waar zij mee te maken hebben. 
 
Lokaal Belang is zeer onder de indruk van de 40 vrijwilligers die zich elke week weer vol overtuiging en zeer professioneel inzetten voor die mensen in onze samenleving die het moeilijk hebben. Zonder de grote en gulle giften van o.a. de vele particulieren, ondernemers en kerken, zou het nooit mogelijk zijn om deze kwetsbare gezinnen met (jonge) kinderen wekelijks van een voedselpakket te voorzien. Wij hebben de dankbare verhalen gehoord over de gezinnen die afhankelijk zijn van deze Voedselbank. Wij hebben gehoord hoe blij vele cliënten zijn met deze noodzakelijke hulp, maar ook hoe gecompliceerd de onderliggende problematiek vaak is en hoe moeilijk het dan is voor de cliënten om zich daaraan te ontworstelen. De Voedselbank helpt ook met het tegengaan van voedselverspilling en draagt dus bij aan duurzaam gebruik van voedingsmiddelen.  
 
Gelukkig heeft de Voedselbank aan de Begoniastraat een mooie ruimte om hun werk te kunnen doen. Vele bedrijven en instellingen ondersteunen de Voedselbank met (incidentele) giften, vaak in natura.  De vrijwilligers zetten zich allemaal op vrijwillige basis in. Zonder hen zou de Voedselbank niet kunnen bestaan. Maar de Voedselbank heeft ook te maken met structurele, operationele lasten zoals gas, water, licht, elektriciteit, huur, vervoer en ICT. Ondanks het feit dat de gemeente Barneveld de Voedselbank onlangs met het laatste deel van de aanschaf van een koelwagen geholpen heeft, is van structurele hulp géén sprake. Er zijn grote verschillen in de operationele lasten van Voedselbanken in gemeenten. Dit is vaak te herleiden naar de ondersteuning die een Voedselbank al dan niet van de gemeente krijgt. Slechts 40% van de Voedselbanken ontvangt een vorm van ondersteuning door de gemeente waar de voedselbank actief is¹. Elke keer weer is het een lastige uitdaging om aan het einde van het jaar ‘rond te komen’. 
 
Lokaal Belang ziet de Voedselbank als een verlengstuk en dus onderdeel van het sociale vangnet van de gemeente. Het sociale vangnet van de gemeente is uitgebreid en Lokaal Belang heeft daar waardering voor. Toch blijven er helaas mensen voor wie dit niet afdoende is en die aangewezen zijn op deze Voedselbank. Daarom vindt Lokaal Belang dat de gemeente de Voedselbank op structureel financiële wijze zou moeten ondersteunen en pleit ervoor dat de gemeente 1/3 van de operationele kosten voor haar rekening neemt. Lokaal Belang zal daarvoor een motie vreemd aan de agenda indienen om het college op te roepen om, in de nu nog te maken Kadernota van juni a.s., structureel financiële hulp voor de Voedselbank op te nemen. Deze hulp is bedoeld om de operationele lasten van de Voedselbank gedeeltelijk te dekken. Niet alleen krijgt de Voedselbank hierdoor een steviger financiële basis en is de continuïteit op die manier beter gewaarborgd. De Voedselbank heeft daardoor ook ruimte om wat extra’s te kunnen doen voor met name de kinderen die afhankelijk zijn van deze Voedselbank. De Voedselbank kan daardoor ook incidentele tegenvallers in het voedselaanbod (beter) opvangen. Verder kan de Voedselbank een kleine buffer opbouwen om op termijn de noodzakelijke investeringen te kunnen doen ten behoeve van het voortbestaan. De gemeente Barneveld groeit als kool. Helaas is het niet ondenkbaar dat ook het aantal mensen dat gebruik moet maken van de Voedselbank, zal toenemen. Ook daarom is het belangrijk de Voedselbank op een structurele manier te ondersteunen.  
 
Lokaal Belang ziet de Voedselbank als een manier om de mensen die al in de problemen zitten, op een toegankelijke, laagdrempelige manier te helpen. Maar, wij zien ook dat er zo mogelijk iets gedaan moet worden aan de onderliggende problematiek. Lokaal Belang zal zich de komende tijd verdiepen en beraden over vervolgstappen in het voorkomen dan wel aanpakken van deze onderliggende problematiek, in de hoop dat straks minder mensen en hun kinderen, aangewezen zijn op de Voedselbank.
 
 
¹ Algemene brochure ‘Voedselbanken Nederland’, voedselbanken.nl

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande toekomst horeca in de gemeente Barneveld

05-02-2019


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de toekomst van de horeca in de gemeente Barneveld. 

Lokaal Belang heeft met schrik kennisgenomen van het besluit van de uitbater van Club Move om zijn zaak te sluiten met name vanwege de strenge handhaving op alcoholgebruik door minderjarige bezoekers. Hij gaf aan “gaandeweg steeds meer gedwongen te worden als handhaver op te treden. Er kwamen steeds meer regeltjes bij”. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de jongeren gezellig en veilig kunnen uitgaan in onze eigen gemeente. Het voorkomt ´horecatoerisme´ naar andere gemeenten met alle risico’s van dien. De gemeente moet onze jongeren wat te bieden hebben. Lokaal Belang vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de ondernemers en hun gasten om dit uitgaan in goede banen te leiden waarbij er niet teveel overlast mag optreden. De eerder genomen maatregelen (bv horecatelefoon) ondersteunen wij en hebben tot verbetering geleid. Wij zien de laatste tijd echter een tendens waarbij steeds meer verantwoordelijkheid bij ondernemers gelegd wordt. Echter, wij vinden dat de primaire verantwoordelijkheid voor het gedrag van jongeren bij de jongeren zelf en hun ouders ligt. Wij maken ons zorgen over de toekomst van horecaondernemingen, met kroegen en cafés in het bijzonder. In dec. 2018 stelden wij daar ook al vragen over. Vele jongeren gedragen zich goed, hebben het leuk en regelen een BOB. Wij willen niet dat zij de dupe worden. 
 
Afgelopen raadsvergadering stelde de raad het ‘Actieplan terugdringen alcohol en drugs in het verkeer’ vast. Lokaal Belang was de enige partij die opkwam voor de horecaondernemers en vond dat zij serieus moeten worden genomen en dat een reële verantwoordelijkheid van ze moet worden gevraagd. Bijvoorbeeld tijdens het structurele horecaoverleg tussen de gemeente en deze horecaondernemers. De wethouder heeft Lokaal Belang niet helemaal kunnen geruststellen op dit punt, maar heeft wel aangegeven dit overleg op een goede wijze te blijven vormgeven. 
 

 1. Is het college het met ons eens dat het voor jongeren en hun ouders (en de toekomstige jongeren!), goed en fijn is als onze jongeren in onze eigen gemeente kunnen uitgaan?
 2. Bij navraag bleek dat horecaondernemers het ‘Actieplan’ helemaal niet kennen en ook niet zijn betrokken bij (het proces tot) dit Actieplan. Daar schrikken wij van. Waarom heeft het college de ondernemers niet betrokken bij de totstandkoming van dit Actieplan of tenminste op de hoogte gesteld? Tenslotte, uw college geeft aan dat u vindt dat ondernemers ook verantwoordelijk zijn. Wanneer gaat het college alsnog hierover met de horecaondernemers in overleg?
 3. Is het college het met ons eens dat teveel regeldruk en teveel verantwoordelijkheden voor horecaondernemers een ongewenst risico met zich meebrengt; namelijk dat horecaondernemers het ondernemen niet meer zien zitten en ermee stoppen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze denkt het college om te gaan met ‘regeldruk’ en het zojuist vastgestelde ‘Actieplan’?
 4. Is het college het met ons eens dat verdwijnen van horecagelegenheden kan leiden tot o.a. ‘alcoholtoerisme’ met daarbij mogelijk ernstige gevolgen zoals ongelukken?
 5. Is het college bereid op het gebied van handhaving meer accent te leggen op de ‘gebruiker’ (de jongeren) in plaats van op de ondernemer? Oftewel, ondersteun de ondernemer, en beboet de zich misdragende jongeren. Wordt er in elke gemeente van Fris Valley op dezelfde wijze gehandhaafd of is dit hier strenger?
 6. Op welke wijze denkt het college, in samenwerking met horecaondernemers, onze goedwillende jongeren een plek te kunnen blijven geven om uit te gaan?

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,  
Mijntje Pluimers, Fractievoorzitter 

Lees verder

Bijdrage Gonda Lenters NRD m.e.r. structuurvisie windenergie

31-01-2019


Voorzitter, Lokaal Belang is tegen het plaatsen van grote windturbines in de gemeente. Zij verpesten het landschap, jagen de belastingbetaler onnodig op hoge kosten omdat ze niet rendabel zijn zonder heel veel subsidie en veroorzaken heel veel overlast door geluid en slagschaduw.

We bespreken de NRD, die de opstap is naar de structuurvisie. [1] Naast het bezwaar van overlast hebben wij ook bezwaren tegen de gevolgde procedure, d.w.z. het vaststellen van een structuurvisie om het plaatsen van windturbines te faciliteren.
Aangezien wij al 3 keer [2] hebben uitgelegd welke bezwaren wij hiertegen hebben en aangezien de FUIK ook door indieners van zienswijzen is uitgelegd, benoem ik ze nu slechts kort: 1ste bezwaar is dat de Raad na vaststelling van de visie niet meer een initiatief kan tegenhouden op grond van gebrek aan draagvlak [3] en 2e bezwaar is dat burgers geen kans op succes [4] hebben als zij op grond van gevreesde overlast zich tot de bestuursrechter wenden. Immers volgens de structuurvisie en m.e.r. voldoen de locaties genoemd in de structuurvisie aan de wettelijke normen zoals inzake geluid en slagschaduw en de bestuursrechter kijkt niet naar draagvlak of politieke keuzes. Zie hiervoor ook de mail van de VNG d.d. 17-9-18. Als 3de bezwaar is daar bijgekomen dat met zo’n structuurvisie de gemeente het de provincie wel heel makkelijk maakt hier windturbines te plaatsen.
In Het advies van Hekkelman worden onze standpunten en die van het actiecomité niet besproken en deels en passant bevestigd. Zo staat bijv. in dit advies (pg 7, 1ste helft) dat de structuurvisie een middel is om te voorkomen dat inwoners met argumenten politieke invloed uitoefenen op de raad. Wij blijven daarom bij onze conclusie dat de burger straks met 3-0 achter staat. Het is zorgelijk dat de rest van de Raad dit niet kan of wil inzien.

Zowel nu als eerder zijn door de andere partijen en het college veel mooie woorden over draagvlak en participatie gezegd en geschreven. Maar iedere keer als het eropaan komt om ‘de daden bij het woord te voegen’, handelden zij hier niet naar. Mensen mogen voor de vorm meepraten en er wordt geshopt naar welgevallige input, maar echt meebeslissen is er niet bij. “Draagvlak en participatie” blijken loze woorden te zijn. Als u serieus bent over draagvlak dan houdt u een dorpsreferendum. En als u serieus bent over draagvlak laat u de locatie Zeumeren buiten het MER-onderzoek en de structuurvisie op grond van o.a. de afwegingen in de gebiedsvisie Zeumeren.

Voorzitter, het is inmiddels algemeen bekend dat de wettelijke geluidsnormen rond windturbines en de veel te kleine afstanden tot woningen de burgers onvoldoende beschermen tegen overlast. En het is triest dat het college bij de beantwoording van onze vragen deze bezwaren wegwuift. Op vele plekken in Nederland is er grote overlast, worden mensen ziek [5] en leiden zij forse financiële schade door de waardedaling [6] van hun woning. Voor de risico’s voor de gezondheid verwijs ik naar WHO okt 2018, artikel in Medisch Contact van dr. S. van Maanen, promotieonderzoek 2006 van dr. F. van Berg en GGD Fryslan. Het college stelt met verwijzing naar de brief van de staatssecretaris uit maart 2014, dat het Rijk al rekening heeft gehouden met onderzoek van dr. van den Berg. Maar in die brief [7] lezen wij dat het Rijk de bezwaren van de hand wijst en dat de geluidsnormen niet worden aangepast. Graag uitleg van het college hierover.
Het geluid, met name het laagfrequent geluid veroorzaakt bij een ashoogte van 60 m al tot 2 km overlast. En de partijen voor mij willen windturbines met ashoogte 150 m toestaan. Ik verzoek hen uit te leggen hoe zij dit rijmen met een rol van volksvertegenwoordiger.
En het college roepen wij op om een veel grotere afstand dan 4 x de ashoogte tussen woningen en windturbines aan te houden. In Beieren geldt bijvoorbeeld de H-10 regeling [8], die inhoudt dat die afstand 10x de tiphoogte van de windturbine moet zijn; ofwel 2,25 km bij een ashoogte van 150 m.

Voorzitter, wij zijn blij dat het college in de beantwoording van vraag 1a van Lokaal Belang d.d. 20-1-2019 duidelijk stelt dat ook de 35.000 bewoners in het buitengebied minimaal recht hebben op een afstand van 4x de ashoogte tot windturbines net als alle andere inwoners. Het college stelt, dat de in Bijlage XIII van de NRD voor het buitengebied (“verspreid liggende woningen”) vermelde halvering van de afstand (140, 240 en 300) tussen woningen en windturbines, alleen geldt voor bedrijfswoningen die onderdeel uitmaken van een windenergieproject en bij de inrichting daarvan horen. Maar dit is niet op te maken uit Bijlage XIII. Daar staat “verspreid liggend geluidsgevoelig object” en niet “bedrijfswoning” en daarom vragen wij de toezegging en bevestiging dat Bijlage XIII moet worden gelezen zoals verwoord in het antwoord van het college d.d. 25 / 26-1-19.

Tot slot Voorzitter.
Als het college en de andere partijen vinden dat onze inwoners overlast en wakker liggen maar moeten accepteren, dan wordt het tijd dat zij dit eerlijk zeggen. Dan weten de inwoners van de gemeente Barneveld tenminste waar ze aan toe zijn.
Het is in ieder geval niet de politieke keuze van Lokaal Belang. Duurzaamheid is niet een doel op zich, maar dient het welzijn van deze en toekomstige generaties. Daarbij past niet dat je mensen ziek en ongelukkig maakt met windturbines.
En voorzitter,  het is ook niet nodig om windturbines in onze gemeente te plaatsen, want we kunnen ook zonder windturbines voldoende duurzame energie opwekken. Verder heeft de provincie Barneveld ook niet verplicht windturbines te plaatsen.
En het klimaatakkoord spreekt voor de periode na 2020 over hernieuwbare energie op land en kent geen doelstelling voor windenergie op land. Ofwel die doelstellingen kunnen we ook met andere duurzame bronnen invullen.  

Dus geachte collega’s in de raad en college laten we stoppen met windturbines!!

 

Voetnoten:

[1] Het MER is een belangrijke bouwsteen van de structuurvisie (pg 3) van het besluit

[2] Schriftelijke vragen d.d. 25-6-18, commissie van 18-9-18, schriftelijke vragen d.d. 20-1-2019

[3] Zie de e-mail van de VNG d.d. 17-9-18: een raadsbesluit om een in het kader van een initiatief af te wijken van de structuurvisie moet goed worden onderbouwd vanuit een goede ruimtelijke ordening. Gebrek aan draagvlak is geen ruimtelijke overweging en dus geen legitieme grond om af te wijken van de structuurvisie / Rechtbank Midden Nederland d.d. 23-5-14 noemt de door de raad geweigerde medewerking om redenen van gebrek aan draagvlak onrechtmatig / Zie verder ook Infomil en de Memorie van Toelichting bij de WOR over de gebondenheid van de raad aan de structuurvisie / advies Hekkelman advocaten pg 3 bovenaan: zegt hetzelfde als door Lokaal Belang is gezegd

[4] Zie de e-mail van de VNG d.d. 17-9-18 > indien een plan voldoet aan de wettelijke eisen zal de bestuursrechter de bezwaren inzak bijv. geluid en slagschaduw van omwonenden niet honoreren

[5] GGD Friesland oa dat huidige geluidsnormen niet voldoen/ “Windmolens maken wel degelijk ziek” 22-3-18 van huisarts S van Manen in Medisch Contact (KNMG) over de gevolgen van laag frequent geluid voor het oor/gezondheid, met een oproep aan gemeenten om bij windturbines  het voorzorgsbeginsel toe te passen ( overheid kan beschermende maatregelen nemen tegen mogelijk schadelijke milieueffecten, ook als die effecten nog niet onomstotelijk wetenschappelijk zijn bewezen) / doctor F van de Berg promotie onderzoek 2006 / WHO okt 2018 omgevingsgeluid is schadelijker voor gezondheid dan gedacht; adviseert voor windturbines een absolute max norm van 45 dB dus geen jaargemiddelde.

[6] Zie de SER: https://www.energieakkoordser.nl/nieuws/factchecker-energie/stelling-windmolens.aspx

[7] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33612-22.html

[8] Bayerisches Landesamt fur Umwelt H-10 regeling in Beieren https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_118_windenergie_in_bayern.pdf

Lees verder

Bijdrage Gonda Lenters kaders warmtevisie

31-01-2019


Voorzitter. Het spijt Lokaal Belang te moeten opmerken dat het voorliggende document te vaag is, onvoldoende richtinggevend en met te weinig zekerheden voor de inwoners. Daarom dienen wij een amendement in.

Naar de mening van Lokaal Belang kan de doorsnee inwoner van onze gemeente noch praktisch noch financieel zo maar even zijn woning rigoureus verbouwen en geschikt maken voor all-electric laag temperatuur verwarming. Afhankelijk van de leeftijd van de woning lopen de kosten op van 13,8 K bij een nieuwbouw/tussenwoning tot 52 K [1] en meer bij de oudere en/of grotere woningen. Lokaal Belang vindt dan ook dat de gemeente voorzichtig moet zijn en de zorgplicht heeft om te grote financiële investeringen van inwoners te voorkomen.

Daarnaast moeten de keuzes die we nu maken en die veel geld kosten, echt duurzaam en toekomstbestendig zijn. Ook moet de infrastructuur zodanig zijn dat we over een paar jaar eenvoudig en zonder kosten op andere en betere bronnen van duurzame energie kunnen overstappen.
De inwoners van de gemeente Barneveld moeten er gerust op kunnen zijn dat van hen geen grote investeringen worden verlangd, waarvoor de hele spaarpot moet worden omgekeerd of waarvoor men zelfs extra geld moet gaan lenen.
Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld dat het college geen antwoord geeft op onze vraag welke maximale investering zij gaat verlangen van onze inwoners en welke terugverdientijd zal gelden. Uit de beantwoording blijkt zelfs dat het college van onze inwoners verwacht dat zij zo nodig maar geld gaan lenen. Hiermee wordt de financiële onzekerheid bij onze inwoners bepaald niet weggenomen en dat is een slechte zaak. Wij wijzen in dit verband ook op de waarschuwing van de AFM en de DNB [2] tegen verruiming van krediet t.b.v. energiebesparende maatregelen en hun oproep ervoor te zorgen dat energiebesparende maatregelen op afzienbare termijn kunnen worden terugverdiend.

Ten opzichte van een all-electric laagtemperatuur verwarming biedt een open hoog temperatuur warmtenet keuzevrijheid én meer comfort aan de inwoners door de hogere temperatuur. Verder is een aansluiting op het warmtenet een stuk goedkoper dan een all-electric verwarming.

Lokaal Belang Is ook blij dat het college in antwoord op onze vragen (vraag 3a en 3b) stelt de biomassacentrales in de warmtevisie te zullen meenemen. Voor de goede orde vragen wij de wethouder om een toezegging op dit punt.
Het is overigens wel erg jammer dat het college niet al in 2016 met deze duurzame verwarmingsoptie aan de slag is gegaan, want dan werd nu al een groot gedeelte van Barneveld duurzaam verwarmd. Aangezien het voor Lokaal Belang belangrijk is dat er geen bomen verdwijnen in deze centrales, hebben wij dit als voorwaarde in het amendement verwerkt.

In reactie op ons verzoek om ook “geothermie” mee te nemen en uit te werken in de warmtevisie reageert het college nogal vaag en terughoudend. En dat is erg jammer en niet in het belang van onze inwoners. Het staat ook haaks op verschillende ontwikkelingen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de structuurvisie ondergrond van juni 2018 en het artikel in he t AD d.d. 22-1-19 [3]. De rijksoverheid zet vol in op geothermie en is gestart met een seismisch onderzoek tussen Utrecht en Flevoland. En volgens pg 58 van de structuurvisie ondergrond is de westelijk helft van onze gemeente even kansrijk als het gebied dat nu wordt onderzocht. Voorzitter, Utrecht zorgt ervoor dat zij met haar neusje vooraan staat. Wij vragen NU een toezegging van de wethouder dat zij zo spoedig mogelijk contact opneemt met EBN het Ministerie (infra en EZ) en anderen opneemt om te vragen ook hier zo’n onderzoek te starten.

In het uitgestrekte buitengebied van onze gemeente waar ruim 35.000 mensen wonen, zal een warmtenet hoogstwaarschijnlijk te kostbaar zijn. Naar de mening van Lokaal Belang kan in het buitengebied het bestaande kostbare gasleidingnetwerk in de toekomst een belangrijke rol spelen voor het transport van groen gas.
In antwoord op onze vraag hierover stelt het college dat groen gas in de komende 5 jaar nog geen optie is. Of dit juist is of niet zal moeten blijken. Wel duidelijk is dat een all-electric oplossing voor bestaande huizen een veel te dure oplossing is. Daarom hebben wij in ons amendement opgenomen dat indien en zolang er voor het buitengebied de optie van groen gas of een andere goedkope hoog temperatuur verwarmingsoptie niet beschikbaar is, het buitengebied niet zal worden afgesloten van het aardgas.

In het belang van de inwoners hopen wij op steun voor ons amendement.

 

Voetnoten

[1] Zie hiervoor de voetnoten bij onze vragen d.d. 4-6-2018

[2] 3-9-18 AFM en DNB missen onderbouwing extra krediet voor energiebesparende maatregelen www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2018/09/afm-en-dnb-missen-onderbouwing-extra-krediet-voor-energiebesparende-maatregelen-101112401

[3] www.ad.nl/utrecht/grootschalig-bodemonderzoek-tussen-utrecht-en-flevoland-naar-aardwarmte~aa914500/
en www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/11/structuurvisie-ondergrond

 

Lees verder

Bijdrage Mijntje Pluimers Actieplan Terugdringen alcoholgebruik in het verkeer

31-01-2019


Voorzitter, dank u wel.

Teveel alcohol en verkeer is een potentieel dodelijke combinatie en zeer verwerpelijk. Voor jong en oud. Dat de jongerenraad een actieplan heeft opgesteld dat zich toespitst op deze kwestie, is een hele goede zaak.
Belangrijk is dan wel dat dit college zich bij haar opdracht houdt en niet doorschiet in een verkapt alcoholmatigingsbeleid. Voorzitter, dat zien we wel een beetje gebeuren.

Natuurlijk is Lokaal Belang tegen het exensief gebruik van alcohol, maar het kan niet zo zijn dat onze jongeren als opgejaagd wild achterna gezeten worden met bodycams en blaasinstrumenten, ze dwingen betuttelbier te drinken en tot slot belt dit college ook nog even papa en mama op. Graag een toezegging van het college dat ouders alleen gebeld worden bij levensbedreigende- en andere noodsituaties. En niet als een jongere een keertje wat teveel op heeft.

Het gaat hier om alcohol en verkeer. Bewustwording op dit punt is prima, waarbij wij expliciet willen aangeven dat de primaire verantwoordelijkheid bij de ouders en de jongeren zelf ligt. Ondernemers worden continu teveel verantwoordelijk gemaakt voor het gedrag van jongeren. Dat kan niet en ik breek hier een lans voor hen. Erg belangrijk vind ik hier te noemen dat dit college in haar structurele horecaoverleg de ondernemers serieus neemt en het reële van ze vraagt. Uiteindelijk is de drinker of de slikker degene die iets nuttigt, niet de ondernemer. Graag een toezegging van het college

Als je dan inzet op bewustwording, dan is het natuurlijk niet geloofwaardig als dit college zich vervolgens inzet op onbewust minder alcohol drinken middels evenementenbier, betuttelbier, Het heeft ook niets te maken met alcohol en verkeer. Vandaar dat Lokaal Belang samen met de VVD een amendement gemaakt heeft om deze punten uit het voorstel te halen.

Wat wel te maken heeft met verkeer is het gebruik van drugs. Helaas neemt het gebruik van drugs steeds meer toe en wordt dat gebruik ook steeds normaler gevonden door jongeren. Ook drugs beïnvloedt je beoordelingsvermogen. Vandaar dat wij samen met de CU en Pro het initiatief hebben genomen en een amendement hebben gemaakt om het niet alleen te hebben over alcohol, maar ook over drugs.
Triest dat ik juist tijdens de commissievergadering een mail kreeg van het JFC dat een leerling die drugs had gebruikt, met een ambulance was afgevoerd. Het is echt nodig ‘drugs’ toe te voegen aan dit plan. In groep 8 is er al voorlichting over alcohol en drugs. Goed om hier juist bij aan te sluiten.

De start van de jongerenraad was goed, het college zet goede stappen maar wel een paar teveel dat een tegengesteld effect kan krijgen. Dat lijkt mij niet de bedoeling voorzitter en zeker niet de bedoeling van de jongerenraad.

Dank u wel.

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake Kaders warmtevisie gemeente Barneveld

22-01-2019


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen inzake “Kaders warmtevisie gemeente Barneveld” dat op de agenda staat van de raadsvergadering van 30 januari aanstaande.  
 
Tijdens de commissievergadering op 16 januari jl. was er onvoldoende tijd om alle vragen te stellen. Om die reden heeft de wethouder verzocht die vragen schriftelijk te stellen. Deze vragen en een enkele niet beantwoorde vraag treft u hieronder aan.  
Vriendelijk verzoeken wij u deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden zodat wij de antwoorden in onze fractieberaadslagingen ten behoeve van de raadsvergadering van 30 januari a.s. kunnen meenemen en onze amendementen kunnen voorbereiden. 

Inleiding
Naar de mening van Lokaal Belang kan de doorsnee inwoner van onze gemeente noch praktisch noch financieel zo maar even zijn woning rigoureus verbouwen en geschikt maken voor all-electric laag temperatuur verwarming. Afhankelijk van de leeftijd van de woning lopen de kosten op van 13,8 K bij een nieuwbouw/tussenwoning en tot 52 K en meer bij de oudere en/of grotere woningen. En hoewel steeds meer landelijke politici opmerken dat de burger niet de financiële dupe mag worden van de energietransitie, blijft het allemaal nogal vaag als het gaat om concrete garanties en oplossingen voor de inwoners. Lokaal Belang vindt dan ook dat de gemeente voorzichtig moet zijn en ook een zorgplicht heeft om te grote financiële investeringen van inwoners te voorkomen.
Daarnaast moeten de keuzes die we nu maken en die veel geld kosten, echt duurzaam en toekomstbestendig zijn. En ook moet de infrastructuur zodanig zijn dat we over een paar jaar eenvoudig en zonder kosten op andere en betere bronnen van duurzame energie kunnen overstappen. De inwoners van de gemeente Barneveld moeten er gerust op kunnen zijn dat van hen geen grote investeringen worden verlangd, waarvoor de hele spaarpot moet worden omgekeerd en/of waarvoor men zelfs extra geld moet gaan lenen. In dit kader merken wij op dat het door het college gepresenteerde ‘Woningabonnement’ ook een lening is die met rente en kosten moet worden terugbetaald en waaraan risico’s kleven.  
Ten opzichte van een all-electric laag temperatuur verwarming biedt een open hoog temperatuur warmtenet keuzevrijheid én meer comfort aan de inwoners door de hogere aangevoerde temperatuur. Bovendien maakt zo’n warmtenet de buffering van een te veel aan duurzame stroom mogelijk en kan zo helpen om piekbelastingen in het stroomnet op te vangen (zie pg 33 van het Arcadis rapport d.d. 12-10-18 B3-3 van de ingekomen stukken bij de raadsvergadering van 12-12-18). Verder is een aansluiting op het warmtenet een stuk goedkoper dan een all-electric verwarming.
In het uitgestrekte buitengebied van onze gemeente zal een warmtenet hoogst waarschijnlijk te kostbaar zijn. Naar de mening van Lokaal Belang kan in het buitengebied het bestaande kostbare gasleidingnetwerk in de toekomst een belangrijke rol spelen voor het transport van groen gas. 

Het spijt Lokaal Belang te moeten opmerken dat het voorliggende document te vaag is, onvoldoende richtinggevend en met te weinig zekerheden voor de inwoners m.b.t. hun kosten en het eindresultaat. Daarom de volgende vragen: 


Vragen

 1. Is het college bereid om bij de uitwerking van de warmtevisie de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden mee te nemen: de alternatieve verwarmingsoptie moet echt duurzaam zijn (dus bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat nog vele jaren het merendeel van onze stroom grijs en niet groen is), flexibel en toekomstbestendig (zie hierboven 2de alinea van de inleiding), zo veel mogelijk keuzevrijheid voor de inwoners, geen (in)direct gedwongen grote investeringen en dus financiële risico’s voor woningeigenaren, gratis ontzorging plus garantie op de prestaties en energiezuinigheid van de installatie en een korte terugverdientijd?
   
 2. Het college wil bij het uitwerken van de warmtevisie maar twee alternatieve verwarmingsopties uitwerken en wel een warmtenet en een individuele all-electric verwarming. Deze twee opties worden vervolgens, zoals ons bij telefonische navraag is meegedeeld, vergeleken met de bestaande (aard)gas referentie situatie. Maar het zou niet de bedoeling zijn om een verwarmingsoptie middels “gas” onderdeel te laten zijn van de warmtevisie. Dit betekent dus dat in het buitengebied alleen de optie all-electric laag temperatuur zal worden aangeboden, want een Warmtenet is daar immers geen optie.
  a. Waarom neemt u de optie van groen gas (waterstof, biogas enzovoort) via het bestaande gasleidingnetwerk niet mee in de warmtevisie; althans in ieder geval voor het buitengebied?  NB: In reactie op vraag 1 (4-6-18) antwoordde u dat u in een verdiepende studie ook de mogelijkheid van groen gas zou meenemen.
  b. Eén van de insprekers heeft opgemerkt dat als een gasleiding niet wordt gebruikt, deze moet worden afgesloten en / of verwijderd. Graag herhaal ik hier het verzoek om dit te verifiëren. Als dit klopt, betekent dit dat een eenmaal gasloos gemaakte wijk in de toekomst niet meer kan overstappen op groen gas. 
   
 3. Bij een Werkbezoek aan de gemeente Ede hebben wij gezien dat in 2016 het warmtebedrijf Ede een globaal plan heeft gemaakt voor een warmtenet in Barneveld met biomassa centrales, onder meer voor de wijk Bloemendal. In Ede staan 3 biomassa centrales die een warmtenet voeden waarmee plusminus 18.500 woningen op hoog temperatuur worden verwarmd. Vanwege de woekeraar “Amerikaanse Vogelkers’ (bospest in de volksmond) in haar bossen, heeft Ede heel veel snoeiafval en exporteert dit zelfs. Aangezien Lokaal Belang tegen het kappen van bomen is hebben wij met grote nadruk vragen gesteld over de aard van de biomassa die wordt verwerkt. Ons is verzekerd dat de centrales alleen draaien op snoeiafval en zelfs ongeschikt zijn voor de verwerking van hout. De houtachtige bestanddelen van de bospest gaan daarom naar de houtverwerkende industrie.
  De 3 centrales produceren samen 950 TJ per jaar aan groene energie = gelijk aan +/- 40 winturbines en de doelstelling van Barneveld voor 2020. Ook Barneveld heeft veel bossen waaruit de Vogelkers moet worden verwijderd. Wij hebben vernomen dat deze ‘bospest’ nu wordt afgevoerd naar Purmerend. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we dit materiaal gebruiken om onze eigen gemeente te verduurzamen. Overigens ziet Ede de biomassa centrale als een overgangsfase naar geothermie.
  a. Kan de wethouder uitleggen waarom de gemeente Barneveld in 2016 geen gelegenheid heeft gemaakt van de kans om op deze wijze het woningbestand in Barneveld te verduurzamen?
  b. Kunt u toezeggen dat u alsnog het voorbeeld van Ede gaat volgen? En zo nee, waarom niet?
   
 4. Waarom wordt geothermie, een fantastische en veilige duurzame bron van energie, in combinatie met een warmtenet en andere duurzame bronnen van energie niet meegenomen in de warmtevisie? Graag uw toezegging om geothermie uit te werken in de warmtevisie.
  NB: Wij bedoelen hier overigens de ‘ondiepe’ geothermie op een diepte van tussen de 2-3 km!  Die techniek wordt al op verschillende plekken in Nederland toegepast en is dus een veilige en beschikbare techniek waarmee we hele wijken kunnen verwarmen met hoog temperatuur verwarming. En de wethouder heeft eerder gezegd open te staan voor geothermie. Dan ligt het toch voor de hand dit mee te nemen in de warmtevisie? 
   
 5. Bij beslispunt 6 staat dat betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt is en dat is positief. Maar wat ‘betaalbaarheid’ inhoudt wordt niet concreet gemaakt.  
  a. Welke maximale investeringen gaat het college van de inwoners verlangen?
  b. Welke terugverdientijd vindt het college acceptabel?


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters 

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande NRD Windenergie

21-01-2019


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen inzake Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) M.E.R. structuurvisie windenergie die op de agenda staat van de raadsvergadering van 30 januari aanstaande.

Door Lokaal Belang zijn tijdens de commissievergadering op 17 januari jl. verschillende vragen gesteld, waarvan de wethouder ons heeft verzocht die schriftelijk te stellen omdat de vragen niet onmiddellijk door haar konden worden beantwoord. Daarnaast is een vraag onbeantwoord gebleven.
De hierboven bedoelde vragen treft u hieronder, na de inleiding, aan. Vriendelijk verzoeken wij u deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden zodat wij de antwoorden in onze fractieberaadslagingen t.b.v. de raadsvergadering van 30 januari a.s. kunnen meenemen en onze amendementen kunnen voorbereiden.
 

Inleiding
Voor alle duidelijkheid merkt Lokaal Belang allereerst op dat zij tegen het plaatsen van mega windturbines in de gemeente is en waarom.
De windturbines verpesten het mooie landschap en jagen de belastingbetaler onnodig op hoge kosten omdat de windturbines in onze windarme gemeente niet rendabel zijn zonder hoge subsidies. Maar vooral ook veroorzaken zij heel veel overlast door geluid en slagschaduw en schaden zo de gezondheid van onze inwoners. Het geluid, en in het bijzonder het laag frequent geluid, veroorzaakt bij een ashoogte van 60 m. al tot 2 km ver overlast. Bij windturbines met een ashoogte van 150 meter is dit wellicht wel 4 km. Dit laag frequent geluid wordt door onderzoeker en promovendus F. van den Berg omschreven als een eindeloze trein of een opstijgende 747.
Daarnaast hebben wij zoals bekend, nog de volgende drie principiële bezwaren tegen de NDR en de structuurvisie:

 • Na vaststelling van de structuurvisie kan de raad een ‘windturbine initiatief’ niet tegenhouden op grond van gebrek aan draagvlak van omwonenden, omdat dit geen argument van ruimtelijke ordening is. Ofwel de raad is aan de structuurvisie en de daarin als geschikt aangewezen locaties, gebonden.
 • De omwonenden hebben zo goed als geen kans op succes bij de bestuursrechter als zij t.z.t., vanwege bijvoorbeeld verwachte geluidsoverlast, in beroep gaan van een bestemmingsplanprocedure t.b.v. een concreet windturbine initiatief. Immers, de bestuursrechter toetst de rechtmatigheid van het bestemmingsplan; en volgens de structuurvisie / M.E.R. onderzoek voldoet de locatie waarop het bestemmingsplan betrekking heeft aan de wettelijke normen. Opnieuw kijkt de bestuursrechter niet naar draagvlak en respecteert hij de gemaakte politieke keuzes. En in de praktijk van vele jaren is gebleken dat die ‘wettelijke normen’ de omwonenden, óók juridisch gezien, onvoldoende beschermen.
 • Een door de gemeente Barneveld of een andere gemeente afgewezen initiatiefnemer kan zich tot de provincie wenden met het verzoek om een provinciaal inpassingsplan vast te stellen. En aangezien de structuurvisie van de gemeente Barneveld “geschikte” locaties aanwijst, is het voor de provincie dan wel heel gemakkelijk om die locaties aan de initiatiefnemer toe te wijzen voor windturbines, want de gemeente heeft immers zelf geconcludeerd dat die locaties vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening geschikt zijn.


Gelet op het feit dat alle andere partijen wel mega windturbines willen plaatsen en hiervoor ook nog een structuurvisie tot stand willen brengen, stellen wij in het belang van alle toekomstige omwonenden de volgende vragen:

 1. In Bijlage XIII lezen wij dat als uitgangspunt voor de afstand tot woningen in het buitengebied 140 – 240 meter en 280 – 600 meter bij meer dichte bebouwing. Lokaal Belang schrikt van deze zeer korte afstanden. (In het omringende buitenland mogen ze niet zo kort op woningen staan en gelden afstanden van 800-1000 m.) [1] Want de megawindturbines veroorzaken kilometers ver overlast (Zie hiervoor de vele websites van gedupeerden en het rapport van dr. F. van den Berg [2])
  a. Kan het college uitleggen waarom de ruim 35.000 mensen in ons dichtbevolkte buitengebied veel meer overlast moeten accepteren dan de mensen die in de kernen wonen? Zijn zij tweederangs burgers? Bent u bereid dit verschil te laten vervallen en op z’n minst een afstand van 4 x de ashoogte (dit is tevens het uitgangspunt van de provincie) aan te houden? Zo nee, waarom niet?
  b. Als er straks op meerdere plekken windturbines staan zullen heel wat mensen in de gemeente Barneveld ’s nachts wakker liggen. Vindt het college dat onze inwoners die overlast maar moeten accepteren?
   
 2. Volgens een advies van Amice advocaten uit 2013, pg 14 nota zienswijzen en informatie van Rijksoverheid kan maatwerk worden toegepast met een beroep op bijz. lokale omstandigheden. Uit het advies van Amice advocaten begrijpen wij dat hierbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan een situatie dat er zeer weinig omgevingsgeluid is en de windturbines daardoor te verstorend zijn (http://nlvow.nl/maatwerk/ ; motie ‘M 2013 10’ van PvdA gemeente Hollandse Kroon met als bijlage het advies van amice advocaten).
  Wij stellen onderstaande vragen omdat de wettelijke normen 41 dB Lnight en 47 dB Lden jaargemiddelden zijn, zodat de windturbines als zij draaien éxtra lawaai mogen maken. Hierdoor en doordat fabrikanten vaak een te gunstige voorstelling van zaken geven, staan in Nederland windturbines vaak veel te dicht op woningen en veroorzaken ernstige overlast. De wérkelijke geluidsoverlast wordt niet gemeten en kan ook heel moeilijk door omwonenden en overheid worden gecontroleerd. Lokaal Belang vindt dit zeer onwenselijk. Met een eenvoudige transparante dB norm zijn omwonenden voor de handhaving niet afhankelijk van de informatie van de windturbine exploitant en de bereidheid van de overheid om te handhaven. Zij kunnen dan zelf het geluid meten en naar de rechter stappen.
  a. Is het college bereid om met een beroep op “bijz. lokale omstandigheden” een simpele transparante geluidsnorm toe te passen, bijv. max 45 dB overdag tot 23:00 en te zorgen dat de turbines ’s nachts stil staan, althans dat voor de nacht een dB grenswaarde geldt gelijk aan het achtergrondgeluidniveau zonder windturbine? Zo nee, waarom niet?
  b. Is het college bereid dit tot uitgangspunt in de M.E.R. te nemen? Zo nee, waarom niet?
   
 3. Volgens onze informatie, kan de gemeenteraad, als er geen structuurvisie is, in het kader van een bestemmingsplanprocedure een windturbine initiatief in de volle breedte beoordelen en daarin alle aspecten meenemen die de gemeenteraad op dat moment en in dat kader belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld draagvlak of een voor die locatie aangepaste geluidsnorm? Kunt u dit bevestigen?
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gonda Lenters

 

[1] www.nrc.nl/nieuws/2015/09/07/windmolens-in-nederland
[2] www.rug.nl/news/2006/05/047_06

Lees verder

Schriftelijke vragen handelswijze college aangaande samenwerking met Klankbordgroep ‘grondtoepassingen’

18-01-2019


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de handelswijze van het college aangaande de samenwerking met de Klankbordgroep ‘grondtoepassingen’. 
 
Lokaal Belang heeft met ontsteltenis kennisgenomen van het fundamentele verschil van inzicht over het onderzoek naar het mogelijk vervuilde zand (9392 ton in de gemeente Barneveld) en de daardoor ontstane ernstige vertrouwensbreuk tussen de gemeente en de klankbordgroep waar de getroffen inwoners in vertegenwoordigd zijn. 

Voor Lokaal Belang is integer, betrouwbaar, zorgvuldig en transparant bestuur van wezenlijk belang. Tenslotte, inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel, moeten er op kunnen rekenen dat zij serieus genomen worden en dat hun belangen vol overgave gediend worden. De ontstane situatie is hiermee volstrekt in tegenstelling. De Klankbordgroep is in het leven geroepen om de getroffen inwoners ‘een stem’ te geven. Het gaat tenslotte om hun zekerheden: hun huis, hun grond, hun veiligheid. Wat de uitslag ook precies is, de gevolgen zijn voor de inwoners. Dat betekent in de ogen van Lokaal Belang dat datgene wat inwoners inbrengen, zeker als het wezenlijke kwesties zijn, heel zwaar moet wegen. Daarnaast is een uitstekende communicatie een absolute voorwaarde. Het onderzoek moet volstrekte duidelijkheid en zekerheid bieden. Na alle commotie kan dit onderzoek maar op één manier gebeuren: goed. En goed betekent: volledig. Helaas blijkt dit niet het geval en dat is betreurenswaardig.

De Klankbordgroep heeft meerdere malen aangegeven wat zij essentieel achten in het onderzoek. 

 1. Herkomst grond
  Het is niet meer dan logisch dat er over de herkomst van de grond eerst helderheid verkregen moet worden. Tenslotte, op deze wijze kan men nog beter en gerichter naar het zand kijken. Lokaal Belang heeft direct begin november al om de herkomstlocaties(s) gevraagd. Het is zeer merkwaardig dat deze herkomst nog steeds niet bekend is. Volksgezondheid en veiligheid dienen leidend te zijn en dus niet de privacy van de leveranciers van het zand. Overigens, gesteld werd dat het bijbehorende rapport aangaf dat het zand ‘goed genoeg’ zou zijn. Dus wat is dan het probleem? Het is onbegrijpelijk dat u, kennelijk, niet hebt aangedrongen op deze rapporten waaruit moet blijken wat de herkomst van het zand is. Wij zijn nu 2,5 maand verder. Dit had al lang geregeld moeten zijn. Waarom heeft u dit niet voor elkaar? 
   
 2. Testen op in Achterveld aangetroffen stoffen
  Helaas is het zand in Achterveld, dat onderdeel uitmaakte van de totale partij zand waarover discussie is, niet schoon gebleken. Op een aantal onderdelen heeft het zand de kwalificatie ‘industriewaarde’ gekregen. Het gaat om de stoffen tetrachlooretheen, minerale olie, Drins, DDD, PAK en DDT. Daarnaast zink, kobalt en lood. Dit zand had dus niet in woonwijken mogen worden toegepast. Het is onbegrijpelijk dat het college stelt: ‘Het onderzoeksrapport Achterveld is daarom voor ons geen aanleiding om onze strategie aan te passen.’ Er is beslist wel aanleiding. Zeker gezien het gestelde in het DAT-rapport (vermengingen van gekeurde en niet-gekeurde gronden) is er dus alles aan gelegen het zand op alle stoffen te testen waar aantoonbaar aanleiding voor is. U blijft maar uitgaan van het Certicon-rapport, terwijl juist dit rapport geen zekerheden biedt en niet op de door de klankbordgroep extra gevraagde stoffen heeft getest. Onbegrijpelijk, want u zegt wel zekerheid te willen. Overigens was dit exact één van de onderwerpen van het interpellatiedebat van 14 december tussen onze partij en de verantwoordelijk wethouder de Kruijff.
   
 3. Puin en Asbest
  Er is in Achterveld puin in de bodem aangetroffen, in 9 boringen uiterst puinhoudend; 2x sterk puinhoudend en 3x resten of sporen van puin. Puin is asbestverdacht, behalve als voldoende gemotiveerd kan worden dat niet aannemelijk is dat het puin asbest bevat. Omdat het onderzoek zich uitsluitend richt op het toegepaste, mogelijk verontreinigde zand en het puingranulaat onder certificaat geleverd is aan de aannemer, heeft ondanks het aantreffen van puin geen verkennend asbestonderzoek conform NEN-5707 “Monsterneming en analyse van asbest in bodem” of NEN-5897 “Monsterneming en analyse van asbest in bouw- en sloopafval en puingranulaat” plaatsgevonden. Het is dus logisch dat de Klankbordgroep in het onderzoek van RHK graag ziet dat dit aspect wordt meegenomen. Waarom wordt dit niet meteen meegenomen? Hoe kunt u stellen dat ‘recent toegepast puingranulaat niet wordt beschouwd als asbestverdacht’ terwijl ‘als asbestverdacht materiaal wordt aantroffen Royal HaskoningDHV gaat bekijken wat de consequenties moeten zijn voor de onderzoeksopzet’. Wat is dan nu de definitie van asbestverdacht materiaal?
   
 4. Grondwatertesten  
  De Klankbordgroep heeft verzocht op meerdere locaties het grondwater te testen op alle plekken waar het zand meer dan 1 meter dik is toegepast. U wilt dit echter niet doen. De reden hiervoor is dat het grondwater in Eilanden-Oost in eerder onderzoek (voor toepassing zand Vink) al licht vervuild was en dat men daarnaast niet verwacht dat er iets met het grondwater aan de hand zou kunnen zijn. Echter, zekerheid is er niet. U wilt slechts enkele testen doen in Veller II (cluster J). Wij vinden het wenselijk om grondwateronderzoek uit te voeren indien er in het bovenliggende zand norm-overschrijdende vervuiling is gevonden. Dat moet dus onafhankelijk zijn van de dikte van het toegepaste zand en onafhankelijk van de locatie van het toegepaste zand in de gemeente Barneveld. Het is van groot belang voor inwoners complete duidelijkheid te krijgen over hun huidige woonsituatie. Zij zijn al geconfronteerd met mogelijk vervuilde grond. Daar komt het grondwater nog eens bij. Zekerheid is, gezien de gehele situatie, iets waar de inwoners recht op hebben. U ontzegt een groot deel van de inwoners bij voorbaat dat recht. Waarom? U heeft meerdere malen aangegeven duidelijkheid te willen. Waarom niet op dit punt? 
   
 5. Testen in kruipruimten
  De klankbordgroep heeft gevraagd om ook te testen in kruipruimten van inwoners die zich hiervoor hebben aangemeld. U geeft in het verslag van 7 januari aan dit mee te nemen in zes kruipruimten in Eilanden-Oost. Het bevreemdt zeer waarom de kruipruimten in Veller niet worden meegenomen.  Het meeste zand van het totaal is namelijk in deze wijk terechtgekomen. Alleen al voor de volledigheid van het onderzoek zou het goed zijn steekproeven te nemen. Het is jammer dat u daartoe niet bereid bent.
   
 6. Testen op eigen kavel
  Lokaal Belang vindt dat het voor iedere inwoner die dat wil, mogelijk moet zijn om zekerheid te krijgen over de kwaliteit van de grond van de kavel. De mogelijke waardevermindering van hun grond en huis is als een zwaard van Damocles dat boven de hoofden van deze inwoners hangt. Een schonegrond verklaring krijgen, indien aan de orde, is daarom van groot belang. Testen op eigen kavel is daarvoor een goed middel. Het is zeer betreurenswaardig dat het college eerst nadrukkelijk de getroffen inwoners uitnodigt zich te melden als zij hun eigen kavel getest willen hebben en belooft dat dit gaat gebeuren en dat dit vervolgens niet wordt uitgevoerd. Wij hebben begrepen dat mensen die op het aanbod van de gemeente zijn ingegaan vooralsnog geen enkel bericht hebben gekregen. Uiteraard moet een dergelijke test alleen worden gedaan bij getroffen inwoners, maar u houdt dat nu af. Dit terwijl dat hoe dan ook wel door u is beloofd. Dit vinden wij heel ernstig.


Het eerder door ons aangevraagde interpellatiedebat blijkt, nu nog meer dan ooit, nodig. Deze kwestie zal zeker een plaats krijgen. Het is ernstig te moeten constateren dat het college, na de gedane beloften tot beterschap op 9 november, telkenmale en op meerdere fronten tekort blijft schieten. De verantwoordelijk wethouder de Kruijff beloofde op 14 december ook nog ten stelligste dat er in het belang van de inwoners zorgvuldig gehandeld zou worden. Echter, daar hebben wij flinke vraagtekens bij. Deze kwestie had nooit zo uit de hand hoeven lopen als het college en de verantwoordelijk wethouder in het bijzonder, zijn verantwoordelijkheid in dit dossier van begin af aan genomen had.  

Los van de schuldvraag is deze slepende kwestie heel slecht voor de inwoners, het bedrijf Vink en het vertrouwen in het lokale bestuur. En dat is betreurenswaardig. De gevolgen laten zich nog niet overzien. Lokaal Belang houdt u mede verantwoordelijk voor de situatie. Ook dit zal onderwerp zijn van het interpellatiedebat dat wij hebben aangevraagd. 


Naast bovenstaande vragen ook nog de volgende: 

 1. Waarom kiest het college er, als verantwoordelijk lokaal bestuur, niet voor het onderzoek direct in één keer goed te doen, dat wil zeggen: volledig en met in achtneming van alle relevante en logische aspecten die er zijn?
 2. Waarom gaat u voorbij aan de volstrekt legitieme wensen van de Klankbordgroep, terwijl u telkenmale stelt dat ‘zorgvuldigheid’ in deze kwestie zo belangrijk is?
 3. Waarom schoffeert u de getroffen en terecht bezorgde inwoners en de Klankbordgroep in het bijzonder, terwijl het zo belangrijk is deze inwoners serieus te nemen, goed te communiceren, beloften na te komen; uw verantwoordelijkheid als lokaal bestuur? 
 4. Is het college het met ons eens dat de regie in dit dossier zoek is? 

 

Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
Mijntje Pluimers-Foeken Fractievoorzitter 

Lees verder

Fractie Lokaal Belang breidt uit

09-01-2019


De fractie is zeer verheugd met de uitbreiding van de fractie met fractieassistent dr. Ing. Paul Overgaauw (Barneveld) en met Sjoerd van Amerongen uit Voorthuizen, thans fractieassistent, die de functie van raadscommissielid zal gaan bekleden. “Ons top team wordt nog beter en leuker en daar ben ik zeer trots op” aldus fractievoorzitter Mijntje Pluimers.
 

Een klein jaar na de verkiezingen waarbij Lokaal Belang vanuit het niets 4 raadszetels wist te behalen, werd het tijd de balans op te maken over de werkzaamheden en taakverdelingen. Lokaal Belang is vanaf het begin vol energie hard aan het werk om zich in te zetten voor inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel.
Lokaal Belang gaat graag grondig te werk en ziet graag uitbreiding van de fractie, om de veelheid aan werk en in het belang van de samenleving, op een uitstekende wijze te blijven vormgeven.
 

Paul Overgaauw, dierenarts, parasitoloog en microbioloog, stond het team al langer bij met raad en daad aangaande dierenwelzijn, landbouw, gezondheidskwesties als fijnstof en de actuele mogelijke grondvervuilingskwestie. Vanwege deze waardevolle bijdrage is hij gevraagd nu officieel toe te treden tot de fractie van Lokaal Belang als fractieassistent. Overgaauw (61) is getrouwd, heeft 3 kinderen en 3 kleinkinderen en is woonachtig in Barneveld.
 

Sjoerd van Amerongen is thans fractieassistent en heeft de afgelopen tijd bewezen van grote meerwaarde te zijn in de fractie op onder andere het gebied van openbare ruimte, groen en ruimtelijk ordening zoals bestemmingsplannen en grondzaken. Hij zal de overstap gaan maken naar raadscommissielid en is daarmee officieel woordvoerder van Lokaal Belang op het gebied van o.a. openbare ruimte en andere gerelateerde onderwerpen. Van Amerongen (50), getrouwd en 2 kinderen, woont in Voorthuizen. Hij was actief in de samenleving voor de Floraliavereniging en bij zowel de voetbal- als tennisvereniging en is werkzaam bij Virbac als Teamleider Frontoffice. Lokaal Belang is zeer verheugd over deze stap en ziet uit naar zijn aanstaande benoeming en beëdiging.
 

Crista Dibbet, thans raadscommissielid, heeft zich beziggehouden met openbare orde & veiligheid en jeugdzorg en zij heeft zich enorm ingezet voor activiteiten van Lokaal Belang. Kort geleden openden zij en haar echtgenoot met succes een tweede bedrijf. Naast haar dagelijkse bezigheden heeft zij ook de zorg voor 4 kinderen.
De combinatie met het werk van raadscommissielid bleek net even teveel. Zij zal haar werkzaamheden in de fractie voortzetten als fractieassistent en zal zich bezig blijven houden met openbare orde & veiligheid en daarnaast lokale economie & ondernemen. Lokaal Belang is blij dat Crista onderdeel blijft uitmaken van de fractie.
 

De fractie van Lokaal Belang zal vanaf de raadsvergadering op 30 januari a.s., na benoeming en beëdiging door de Burgemeester, officieel bestaan uit 8 leden. De fractie zal zich ook in 2019 met overtuiging en positieve energie inzetten voor de belangen van inwoners, ondernemers en onze mooie gemeente. Voor meer informatie over de mensen en de taakverdeling in de fractie, kijk op www.lokaal-belang.com/fractie of neem contact op met fractievoorzitter Mijntje Pluimers.

Lees verder

Lokaal Belang dient Wob-verzoek 'communicatie grondtoepassingen gemeente' in

08-01-2019


Aan: Gemeente Barneveld, college van B&W

Van: Fractie Lokaal Belang

Betreft: Wob-verzoek communicatie ‘grondtoepassingen’
 

Geachte heer/mevrouw,

De fractie van Lokaal Belang vindt het van groot belang de controlerende taak van de raad grondig vorm te geven. Daarvoor is het nodig dat essentiële informatie compleet is en bekend is bij de raad.

In het dossier ‘grondtoepassingen’ ontbreekt correspondentie tussen de Firma Vink en de gemeente (ook als ontwikkelaar in CV de Burgt) van 9 november over de grondtoepassingen in de gemeente Barneveld. Na indringend en herhaaldelijk verzoek deze correspondentie aan de fractie van Lokaal Belang te doen toekomen, blijken mails ‘niet-vindbaar, kwijt en mogelijk verwijderd’. In de huidige maatschappij kunnen mails niet kwijt zijn. Overigens heeft de gemeente een bewaarplicht. Door steeds maar een stukje onvolledige informatie te verstrekken, wordt Lokaal Belang aan het lijntje gehouden.

Wij constateren tevens een herhaalde afwerende houding als het gaat om de inspanning deze mails voor Lokaal Belang op te zoeken. Dat betreuren wij. Wij vragen niet om inhoudelijke zaken, maar slechts om het doorsturen van mails. Tevens betreuren wij ten zeerste dat het voor raadsleden kennelijk nodig blijkt te zijn om een Wob-verzoek in te dienen om informatie boven water te krijgen. Dat zou in het kader van de actieve en volledige informatieplicht aan de raad niet nodig hoeven te zijn. Een hoogst ongewenste situatie.

De fractie van Lokaal Belang dient een Wob-verzoek in en wil hiermee zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het interpellatiedebat van 30 januari a.s de volgende informatie in originele staat ontvangen (Indien een dergelijk debat eerder zal plaatsvinden dan ontvangen wij deze informatie voor die betreffende datum):

 1. Mail 9 november van de Firma Vink aan de gemeente m.b.t. de toepassing van 6718 ton grond (zand) in de wijk Veller.
   
 2. Mail inclusief bijlagen, 9 november van de Firma Vink aan CV de Burgt, waarbinnen de gemeente mede ontwikkelaar is, m.b.t. de toepassing van 854 ton grond (zand) in de wijk Eilanden-Oost.

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om te wijzen op een eerder verzoek van Lokaal Belang om het hele dossier ‘Vink’ vanaf 1-1-2015. Dat houdt in: alle bestuurlijke en ambtelijke contacten over Vink; tussen de gemeente, de provincie, omgevingsdiensten, de GGD, het OM en de gemeente Barneveld intern (ambtelijk en bestuurlijk). Dus ook e-mails, gespreksverslagen, notities en notulen. Wij gaan ervan uit dat het hiervoor niet nodig zal zijn opnieuw een Wob-verzoek in te dienen.
 

Vriendelijke groeten,

Fractie Lokaal Belang

artikel Barneveldse Krant 8-1-2019 'Lokaal Belang wil Vink-mails en dient Wob-verzoek in'

 

Lees verder

Lokaal belang wenst u een heel gelukkig nieuwjaar!

01-01-2019

Lokaal Belang wenst u en uw dierbaren een heerlijk, fantastisch, gelukkig en gezond nieuwjaar! Ook in 2019 staan wij weer voor u klaar. Interesse om mee te doen met ons team? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. 

Lees verder