Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2020

Schriftelijke vragen aangaande maatregelen rotonde Stationsweg en geluidsoverlast Stationsweg

14-02-2020


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande aanvullende maatregelen op de rotonde Stationsweg/Van Wijnbergenlaan en klachten over geluidsoverlast op de Stationsweg. 
 

Rotonde Stationsweg/Van Wijnbergenlaan
Naar aanleiding van de evaluatie van deze rotonde en de behandeling van dit onderwerp in de commissie grondgebied d.d. 23 januari jl. ontving onze fractie meerdere berichten van inwoners. Zij uitten hun zorg m.b.t. de verkeersveiligheid op diverse fietsoversteken en rotondes in onze gemeente, waar fietsers voorrang hebben op autoverkeer. Ook werden er diverse verbetersuggesties aangedragen zoals ‘bikescout’, een detectiesysteem om automobilisten met led-lampjes in het wegdek te waarschuwen dat er een fietser aankomt.  

Veilige fietspaden en -oversteken zijn essentieel voor met name onze (schoolgaande) kinderen, maar ook voor alle andere inwoners van onze gemeente. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat gestreefd wordt fietsoversteken zo optimaal mogelijk veilig en overzichtelijk in te richten en de kans op (bijna-)ongevallen te beperken. 

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Lokaal Belang is van mening dat de huidige bebording aan de noordzijde van de rotonde maar minimaal is uitgevoerd en dat er verbetering mogelijk is. Niet alle automobilisten kennen de situatie of rekenen op fietsers die vanuit Voorthuizen de rotonde oversteken om aan de rechterkant hun weg te vervolgen. Met regelmatig flink remmen, (bijna-)aanrijdingen en kop-staartbotsingen tot gevolg.
  a. Is het college het met ons eens dat de bijzondere verkeerssituatie op de noordelijke fietsoversteek van deze rotonde extra benadrukt dient te worden?
  b. Zo ja, wat gaat het college daar dan op korte termijn aan doen?
  c. Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.
   
 2. In Barneveld zijn afgelopen jaren bij onveilige fietsoversteekplaatsen geel-zwarte attentiepalen of gele reflecterende waarschuwingsborden geplaatst. Onlangs gebeurde dit nog bij de Ovatonde, juist op advies van scholieren.  
  a. Waarom staan dergelijke palen/borden niet bij de rotonde Stationsweg? Graag een toelichting.
  b. En bent u bereid waarschuwingspalen of -borden bij de noordelijke oversteek te plaatsen? Zo ja, wanneer kunt u deze palen/borden op korte termijn plaatsen? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.
   
 3. Is het college op de hoogte van genoemde detectiesystemen en ervaringen daarmee in bijvoorbeeld Veenendaal en de gemeente Renkum? (https://www.heijmans.nl/nl/verhalen/hoe-staat-het-metbikescout/ en https://www.youtube.com/watch?v=G_ItpWCGz3k)
  a. Zo ja, zou een dergelijk systeem toegepast kunnen worden op de noordelijke oversteek van deze rotonde? Zo nee, waarom niet?
  b. Is het college bereid om zich in deze optie te verdiepen en eventueel een pilot te starten om als gemeente zelf ervaring op te doen met detectiesystemen op fiets- en/of voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s).
   
 4. Ziet u nog andere mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de rotonde te verbeteren? Zo ja, welke dan? En ziet u hiervoor mogelijkheden deze te implementeren? Wanneer? 
   
 5. In het GVVP-maatregelenpakket 2018 was een onderzoek naar een fietsverbinding via het Binnenveld opgenomen. Deze verbinding werd en wordt nog steeds door inwoners als extra, alternatieve route genoemd voor JFC-scholieren en woon-werkfietsverkeer vanuit de Vaarst/Barneveld-noord. Lokaal Belang ziet deze verbinding graag gerealiseerd.
  a. Wat is de stand van zaken omtrent deze fietsverbinding?  
  b. Is deze fietsverbinding inmiddels opgenomen in de planvorming rond de nieuwe wijk Bloemendal?  
  c. Bent u bereid deze fietsverbinding te realiseren? Waarom wel/niet? 
   

Geluidsoverlast Stationsweg ter hoogte van de Vliegersvelderlaan - Van Breugelplantsoen
Naast de aanleg van de rotonde zijn er in 2018 diverse andere maatregelen getroffen op de Stationsweg. O.a. is er geluidsreducerend asfalt aangebracht en zijn er 2 verkeersplateaus gerealiseerd ter hoogte van de Vliegersvelderlaan en het Van Breugelplantsoen.
Aanwonenden - bewoners van 10-11 woningen aan de Stationsweg en het van Breugelplantsoen - merken een positief effect van het nieuwe asfalt, maar ondervinden helaas al een jaar lang, dagelijks, zeer ernstige geluidsoverlast door de beide drempels. Geluidshinder, die ‘s morgens in alle vroegte vanaf 5 uur al begint als het werkverkeer op gang komt. De meeste overlast wordt ervaren van busjes en auto’s met vrijwel lege aanhangwagens. Dit levert telkens een zeer vervelende, hinderlijke piekbelasting op en vanwege het vroege tijdsstip heeft dit grote impact op de nachtrust van deze inwoners. Bewoners voorzagen bij de aanleg van deze drempels geluidsoverlast. Dit is helaas realiteit geworden, zelfs erger dan verwacht. Een factor die ook mee lijkt te spelen is de weerslag van het geluid op de hoge muren bij het van Breugelplantsoen. Dit alles hebben de bewoners inmiddels meerdere malen bij de gemeente kenbaar gemaakt. Lokaal Belang maakt zich hier erge zorgen over en vindt het belangrijk dat het welzijn (dus het voorkomen of oplossen van ernstige overlast) van inwoners een belangrijke en concrete invulling krijgt.

6. Bij eigen observatie (en die van bewoners) ter plekke valt op dat automobilisten geen of nauwelijks snelheid minderen bij het nemen van beide drempels.  
a. Is er na aanleg van de drempels een evaluatie uitgevoerd of deze drempels het gewenste effect opleveren?  
b. Zijn er recent verkeerstellingen en snelheidsmetingen op de Stationsweg uitgevoerd?  Zoja, wat blijkt daaruit wat betreft de snelheid ter hoogte van en tussen de drempels?
c. Als het effect van de drempels op de snelheid nihil of zeer klein is, hebben de drempels op deze manier dan wel voldoende nut of hebben ze hun doel gemist? Waren deze niet voornamelijk bedoeld om de snelheid terug te brengen? 

7. De drempels werden destijds gezien als tijdelijke maatregel. Inmiddels is bekend geworden dat er flitspalen op deze locaties geplaatst gaan worden. Dit heeft breed draagvlak, maar het geluidsprobleem wordt hiermee niet opgelost. De aanwonenden pleiten sinds lange tijd voor het zo snel mogelijk verwijderen van de drempels vanwege de grote overlast.
a. Is het college bereid spoedig de drempels te heroverwegen, waarbij er een goede afweging plaatsvindt tussen het effect op de verkeersveiligheid vs. geluidshinder aanwonenden? Zo nee, waarom niet of wanneer dan wel?
b. Lokaal Belang ziet graag dat de aanwonenden betrokken worden bij de plaatsing van de flitspalen. Is het college daartoe bereid? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Op welke termijn (is de verwachting) worden de flitspalen geplaatst en de omwonenden nader geïnformeerd? 


Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Marleen Blankenburgh

 

Zie ook Artikel Barneveldse Krant: https://barneveldsekrant.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/drempels-stationsweg-maken-te-veel-lawaai-683198

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande het opnieuw niet (inhoudelijk) beantwoorden van schriftelijke vragen

10-02-2020


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang opnieuw schriftelijke vragen over de handelwijze van het college aangaande het opnieuw niet (inhoudelijk) beantwoorden van schriftelijke vragen. 

Met ongeloof heeft Lokaal Belang kennis genomen van uw antwoord d.d. 4 februari jl. op onze eerdere vragen over dit onderwerp d.d. 12 december 2019. Het feit dat u, opnieuw, weigert te voldoen aan uw wettelijke plicht (in het kader van artikel 169 van de gemeentewet) tot het ‘verstrekken van informatie aan raadsleden’ en dat u daar geen steekhoudende en wettelijke argumenten voor heeft, vinden wij zeer kwalijk, ongepast en ondemocratisch. 

U heeft als college van B&W de wettelijke plicht verantwoording af te leggen over uw keuzes en handelwijze aan de gemeenteraad, het hoogste orgaan, alsmede individuele raadsleden. Door uw herhaalde weigering deze verantwoording af te leggen en door wettelijke kaders te negeren, toont u aan respectloos om te gaan met de lokale democratie, de gemeenteraad en de oppositie, met oppositiepartijen LB en VVD in het bijzonder.  

Voor Lokaal Belang is dit een principiële zaak en wij zullen daarom vervolgstappen zetten. Daarnaast dienen wij hierbij de eerder gestelde vragen, enigszins aangepast aan de recente ontwikkelingen, opnieuw in. Wij verzoeken u dringend uw niet transparante en ondemocratische houding en handelwijze te veranderen en de oppositie serieus te nemen. Dat betekent dat alle vragen en zeker vragen over uw handelwijze, afzonderlijk en inhoudelijk beantwoord dienen te worden. Tevens achten wij het noodzakelijk een afschrift van deze vragen met bijlagen en begeleidende brief, te versturen naar de Commissaris van de Koning, Provinciale Staten, VNG, Binnenlands Bestuur en het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. Tevens dienen wij een nieuw WOBverzoek in dat u separaat zult ontvangen. 

Voor Lokaal Belang zijn er nog vele open einden in de ‘zandcrisis’ die een ‘bestuurscrisis’ bleek te zijn. Niet alleen voor ons, maar ook voor de gedupeerde inwoners in de gemeente Barneveld die zich verenigd hebben in de ‘Stichting Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond’. Zij hebben een rechtszaak aangespannen waarvoor u overigens als getuige bent opgeroepen voor een getuigenverhoor op 10 februari a.s. Daarnaast is ook de ‘windkwestie’ niet gaan liggen. Opnieuw zijn inwoners aangeslagen, boos, gefrustreerd en voelen zij zich niet serieus genomen. Het lokale bestuur behoort er voor het belang van inwoners te zijn en alles in het werk te stellen op een zorgvuldige wijze hun wettelijke taken vorm te geven. Helaas constateren wij dat het niet best gesteld is met de uitvoering van deze taken. 
 

Inleiding wettelijke rechten en plichten
Lokaal Belang heeft kennisgenomen van uw antwoorden 11 en 26 november inzake de zandkwestie, 2 december jl. inzake de aangifte wegens smaad en laster van het Actiecomité Voorthuizen windmolens NEE (de windkwestie) en 4 februari aangaande uw weigering tot beantwoording van vragen hierover. U stelt in de antwoorden onder andere dat ‘de zandkwestie’ zou zijn afgedaan en dat beantwoording van onze vragen naar uw mening geen toegevoegde waarde meer zouden hebben. Deze stellingen verbazen ons zeer. Wij vinden dat een eenzijdige benadering van de zandkwestie, ook tegen de achtergrond van alle ontstane politieke gevoeligheden. En die zijn op 13 november tijdens de gemeenteraadsvergadering niet weggenomen! Ook de behandeling van de ‘windkwestie’ in bijvoorbeeld de raadsvergadering van 11 december toont aan dat er nog tal van zaken onduidelijk zijn. Uw college kon opgelucht ademhalen toen een meerderheid van de raadsfracties u middels een motie ontsloeg van uw belofte tot juridische waarheidsvinding rondom de status van een structuurvisie en de gevolgen voor onze inwoners. Maar daarmee is het verhaal nog niet af. Integendeel.
 

 1. Voor de fractie van Lokaal Belang zijn er nog teveel open einden in de discussie. Niet alleen naar aanleiding van de raadsvergadering van 13 november jl., maar ook in de aanloop daar naartoe. Door uw reactie dat “de beantwoording van uw vragen naar onze mening geen toegevoegde waarde meer heeft”, geeft u uw eigen interpretatie/betekenis aan iets en gaat u op de stoel van de raad(sfractie) zitten. Dat vinden we een opmerkelijke gang van zaken! Uw college is kennelijk in opperste verwarring aangaande haar eigen taakopvatting en die van de gemeenteraad. Dat is geen goede zaak. 
   
 2. Ten tweede staat in de organisatieverordening van de gemeenteraad gemeente Barneveld artikel 42 beschreven dat een raadslid het recht heeft op het stellen van schriftelijke vragen met een politieke strekking aan het college (lid 1); deze vragen worden uiterlijk binnen 30 dagen beantwoord (lid 2). In de gemeentewet artikelen 155 en 169 wordt het recht voor raadsleden op het stellen van vragen beschreven alsmede de plicht van het college raadsleden van alle gewenste inlichtingen te voorzien. Ook de VNG bevestigt ons dat artikel 169 van de Gemeentewet de verantwoordingsplicht van het college en het daarmee samenhangende inlichtingenrecht van de raad en van individuele raadsleden regelt.
   
 3. Ten derde is het niet aan het college te bepalen of het zinvol of nodig is om vragen te beantwoorden. Ja, u mag er wat van vinden, natuurlijk, maar daarmee blijven de vragen wel overeind. Een dergelijke beperking van het recht om vragen te stellen (en beantwoording daarvan) vindt geen steun in de organisatieverordening en/of de wet.  Zie hiervoor ook het artikel in het Noord-Hollands Dagblad 3-7-18, waarin professor Wim Voermans (hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden) uitlegt wat het vragenrecht (inlichtingenrecht) van raadsleden inhoudt. De raadsleden bepalen het beleid en controleren het college. Raadsleden, ook zij die een minderheid vertegenwoordigen, kunnen te allen tijde vragen stellen; of een kwestie nu wel of niet is afgedaan naar de mening van het college. En het is ook niet aan het college om te bepalen of vragen een toegevoegde waarde hebben. Dat is aan de raadsleden, de politiek en de kiezers mogen daar uiteindelijk over oordelen. Voor de plicht van het college om vragen te beantwoorden bestaat slechts één uitzondering en dat is wanneer dit niet kan in verband met het openbaar belang. Maar volgens professor Voermans kan slechts in uitzonderlijke gevallen daarop een beroep worden gedaan. 


​Maar samenvattend, waarom zoveel tegenwerking om vragen niet te beantwoorden?  


Wij stellen de volgende vragen: 

A
Principiële vragen over niet beantwoorden van schriftelijke vragen

1. Waarom zoveel tegenwerking om vragen niet te beantwoorden?
2. a. Op basis waarvan acht u het als college gerechtvaardigd, met inachtneming van de gemeentewet en de organisatieverordening, de schriftelijke vragen van Lokaal Belang niet te beantwoorden?
b. Welk wettelijk kader ligt daaraan ten grondslag?
3. a. Waarom acht u het gerechtvaardigd ‘op de stoel van de raad’ te gaan zitten?  Op basis van welk wettelijk kader?
b. Waarom vindt u het legitiem om uw mening dan wel betekenis te geven aan onze vragen en de beantwoording daarvan? Op basis van welk wettelijk kader?
4. In het coalitieakkoord schrijft u nog woorden als ‘constructief samenwerken met de gehele gemeenteraad, verantwoordelijken en eigenaarschap en op een respectvolle manier omgaan met anderen’. Hoe kwalificeert u uw eigen handelwijze ten aanzien van uw houding naar Lokaal Belang en onze schriftelijke politieke en technische vragen?  
5. Hoe kwalificeert u uw handelwijze in het licht van transparant, betrouwbaar en zorgvuldig bestuur richting de samenleving van de gemeente Barneveld en haar inwoners?  
6. Bent u van mening dat u de gemeente Barneveld op een transparante, betrouwbare en zorgvuldige manier bestuurt? Zo ja, waar blijkt dat uit?  

B
Vragen over beantwoording ‘zandkwestie’ (11 en 26 november 2019 van vragen o.a. 31 oktober 2019)
Los van bovenstaande vallen nog een aantal andere zaken in het bijzonder op. U stelt dat onze vragen 1 t/m 8 gaan over de inhoud van vertrouwelijke gesprekken met een oud-wethouder.  En dat u deze vragen vanwege vertrouwelijkheid niet kunt beantwoorden. Zoals u kunt lezen vragen wij nadrukkelijk naar een motivering en toelichting voor uw keuzes; vragen over het proces dus, en niet over inhoud. Lokaal Belang is van mening dat uw argument om onze vragen niet te beantwoorden, geen stand houdt. Het zijn vooral ‘waarom’ vragen. De vragen 1 t/m 5 zijn zeker geen inhoudelijke vragen over vertrouwelijke gesprekken, maar over uw eigen handelwijze in deze kwestie. Vragen 6 en 8 zijn overigens ook niet te kwalificeren als vertrouwelijk. Er wordt gevraagd naar uw mening over de gang van zaken, niet over de inhoud van de gesprekken zelf. 

Taskforceverslagen (31 oktober 2019, vraag 16)  
Al sinds juli 2018 doen wij u herhaalde verzoeken om de Taskforceverslagen (en later ook de stuurgroepverslagen) zonder zwartmakingen (minus namen van ambtenaren) te ontvangen. Op 5 september 2019 stelde wij daar opnieuw schriftelijke vragen over.  Wij zijn van mening dat uw argument om deze verslagen niet als zodanig te verstrekken (bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen) niet steekhoudend genoeg is. Geen een ambtenaar hoeft zich beperkt te voelen.  De ambtenaar handelt als professional en geniet daarbij sterke arbeidsrechtelijke bescherming. Het politieke bestuur draagt verantwoordelijkheid en is aanspreekbaar op al het handelen en nalaten binnen de organisatie. Niet de ambtenaar. Dat het college enige vertrouwelijkheid en ruimte wil bij de voorbereiding van besluiten kunnen wij overigens, zoals eerder al gesteld, best begrijpen, anders wordt het wel heel lastig besturen.  Maar ten tijde van crisis, weet men dat er met alles wat vastgesteld is, voor de draad gekomen moet worden. Daarnaast gebruikt u een oneigenlijk argument wat toegerekend wordt aan de uitzonderingsgronden op de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 10 lid 1d (inbreuk op de persoonlijke levenssfeer) en 2e (de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) om de door ons gevraagde gegevens (op basis van artikel 169 van de gemeentewet; het recht op inlichtingen), niet te verstrekken. U gebruikt dus twee verschillende wetten door elkaar wat te kwalificeren is als ‘selectief shoppen in wetsartikelen’. 

Werkwijze College (31 oktober vraag 13, 14 en 18 t/m 20)
De vragen zijn algemeen van aard en niet gekoppeld aan de zandkwestie. Deze vragen gaan over uw werkwijze in algemene zin als het gaat om ‘overdracht’ van een oud naar nieuw college. Uw argument dat deze vragen niet beantwoord kunnen worden aangezien de ‘zandkwestie is afgedaan’, is derhalve niet steekhoudend en dus niet acceptabel. 
7. Waarom geeft u geen inhoudelijk antwoord op vragen die gaan over uw mening over de gang van zaken en de motivering voor uw keuzes? Dit zijn tenslotte geen inhoudelijke vragen.
8. Bent u bereid om uw standpunten te heroverwegen en alsnog uitvoering te geven aan de inhoudelijke beantwoording van onze schriftelijke vragen van 31 oktober 2019? Zo nee, dan willen we dat graag per vraag beargumenteerd zien op basis van een wettelijk kader. 

C
Vragen over beantwoording ‘windkwestie’ (2 december 2019 van vragen 12 november 2019)
In uw weigering op 2 december jl. om deze vragen van Lokaal Belang en de VVD te beantwoorden stelt u dat de reden hiervoor is gelegen in uw beslissing om in gesprek met het Actiecomité te trachten de relatie met hen te herstellen. Hiermee gaat u er echter aan voorbij dat wij als politieke partij en volksvertegenwoordigers een eigen verantwoordelijkheid hebben jegens alle inwoners van de gemeente Barneveld en recht hebben op het beantwoorden van onze vragen. Onze vragen dienen het algemeen belang en hebben niet enkel betrekking op één bepaalde groep.  

Wij wijzen u er ook op dat uit de vragen zelf, zie bijvoorbeeld vraag 4 tot en met 6, blijkt dat deze een bredere algemenere strekking hebben dan alleen te informeren naar het incident dat aanleiding heeft gegeven tot de vragen. Het artikel in de Barneveldse Krant van 12 november heeft bij ons - kort samengevat - o.a. de algemene vraag opgeroepen of dit college wel democratisch en zorgvuldig omgaat met actie voerende inwoners die een mening uiten die haaks staat op de mening of het beleid van het college. Verder hebben wij de vragen ook gesteld omdat wij een inhoudelijke reactie willen van het college op het relaas van het Actiecomité rond de door het college gestelde beschuldiging van bedreiging. Het college is tot nu toe zo vaag in haar reactie geweest dat zelfs niet duidelijk is of de gemeente nu wel of niet stelt dat er sprake is geweest van bedreiging en op grond waarvan. Wij willen kunnen beoordelen of het terecht is dat het college een bestuurslid van het Actiecomité labelt als ‘bedreiger’ en om die reden niet meer met hem in gesprek gaat. In de memo van het college van 22 november jl. worden onze vragen niet beantwoord. 

De door u genoemde - niet valide - reden om onze vragen niet te beantwoorden is overigens ook niet (meer) aanwezig. Immers, u hebt de ‘samenwerking’ met het Actiecomité beëindigd door in de raadsvergadering van  11 december jl. mee te delen dat u vanwege een aangenomen motie uw toezegging van 9 oktober jl. aan Lokaal Belang en de VVD niet zult nakomen. En eerder lazen wij al in de Barneveldse Krant 3 december, dat de door u gestelde voorwaarde voor het herstellen van de ‘relatie’ met het Actiecomité, namelijk dat zij afstand moeten nemen van één van hun bestuursleden, voor het actiecomité onacceptabel is. 
9. Is het college alsnog bereid om de vragen van Lokaal Belang en de VVD, gesteld op 12 november jl., inhoudelijk te beantwoorden? Zo ja, dan dient u - voor zover nodig - de schriftelijke vragen 12 november hier als herhaald te beschouwen.
10. Zo nee, op grond van welke wettelijke regeling, verordening e.d. weigert u de beantwoording van de vragen? Wij verzoeken u dit per gestelde vraag te motiveren.

Afsluiting
Democratie is een groot goed. Een transparant en integer bestuur is in het licht hiervan, van het grootste belang voor de inwoners. Met recht een fundamentele kwestie te noemen. De wettelijke rechten, plichten en taken van de betrokkenen in het democratisch proces zijn gelukkig vastgelegd in de Gemeentewet en de Organisatieverordening. Een helder kader waarbinnen de democratische interactie tussen gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders dient plaats te vinden. Ook in de gemeente Barneveld.
Dat u zich bij herhaling buiten de wettelijke, democratische en respectvolle kaders begeeft, is zowel voor inwoners als de gemeenteraad en het aanzien van het lokale bestuur, een uiterst betreurenswaardige zaak. 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
 
Mw. M. Pluimers-Foeken, fractievoorzitter  
Dhr. J.W.  van den Born
Mw. G. Lenters
Mw. M. Blankenburgh- In ’t Anker 

8 februari 2020

Artikel Prof. Voermans https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180924_62405042/kritiek-op-beperken-vraagrecht-raadsledenbloemendaal?utm_source=google&utm_medium=organic 

Lees verder

Windenergie? Hoe zit het nou? Bijdrage Gonda Lenters Raad 5 feb

05-02-2020


Het proces op weg naar de Structuurvisie Windenergie

Voorzitter, met grote zorg vragen wij ons af of het college, SGP, CU en CDA de inwoners van deze gemeente een rad voor de ogen draaien als het gaat om grote windmolens.

Uit de MER en het procesmemo d.d.16-1-2020 blijkt dat er door het college eigenlijk niets is gedaan met de door onze inwoners aangedragen locaties tijdens de 3 wind-avonden in 2018.[2]. En dat terwijl de portefeuillehouder in oktober 2018 [3] stelde dat die input van inwoners het hart zou zijn van de MER en serieus zou worden genomen. Maar dat blijkt niet waar te zijn.[4] Deze inspraakavonden waren blijkbaar een toneelstukje om mensen het gevoel te geven dat zij mogen meepraten.

Zo’n ¾ jaar lang hebben Lokaal Belang en de VVD zich ingespannen om de locatie Zeumeren buiten de MER te houden. Dit omdat de gebiedsvisie Zeumeren daarvoor een goed aanknopingspunt bood en omdat Lokaal Belang sowieso nergens in onze gemeente deze lelijke ziekmakende windmolens wil. De andere partijen wilden de locatie Zeumeren echter per se wel in de MER om vervolgens bij het vaststellen van de structuurvisie een keuze tussen de locaties te maken. Op kosten van de belastingbetaler heeft het college onderzoek gedaan en NU in de MER opgeschreven dat Zeumeren, Zwartebroek, Kallenbroek enzovoort, geschikt zijn voor het plaatsen van grote windmolens. Hiermee is voor deze locaties de rode loper voor initiatiefnemers uitgerold en kunnen zij zonodig via een PIP van de provincie aan de slag.

Maar de inkt van de MER is nauwelijks droog of SGP, CU en CDA stellen in de commissievergadering dat er geen windmolens dienen te komen op de ‘locatie Zeumeren’ en dat Zeumeren van het verdere proces moet worden uitgesloten. Dit is gelet op hun eerdere standpunt merkwaardig en onverwacht.

Het lijkt erop dat, nu het eigenlijk te laat is, men met deze politieke draai bij de inwoners de indruk wil wekken er alles aan te doen om windmolens op Zeumeren tegen te houden en wast men snel de handen in politieke onschuld. En daarmee draait u de inwoners een rad voor ogen. Meer respect hebben wij dan voor Pro 98 die in de commissie vasthield aan haar koers, hoezeer wij als Lokaal Belang het ook inhoudelijk met hen oneens zijn als het gaat om windenergie.

Aan het college de volgende vragen:

 • Betekent het uitsluiten van de winddialoog voor de locatie Zeumeren ten noorden van de A1, dat die straks met zekerheid niet in de structuurvisie wordt opgenomen? Dat blijkt eigenlijk niet uit de voorliggende stukken. [5]
 • En hoe zit dat met de andere gebieden waar geen winddialoog wordt gehouden? Het college heeft die in de MER opgenomen en het lijkt erop dat zij straks misschien zonder het voeren van een winddialoog in de structuurvisie worden opgenomen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?  
 • En wat is nu uw standpunt t.a.v. de bezwaren geuit door Zwartebroek en Terschuur? Wat gaat u voor hen doen? Deze vraag stellen wij ook aan de andere partijen.

Uit het raadsvoorstel wordt niet duidelijk wie straks wel of niet aanwezig kan zijn bij de winddialoog. Zijn dat alle belangstellenden of alleen direct omwonenden in een straal van 400 meter? [6] [7] De wethouders zeiden in de commissie dat dit punt nog moest worden uitgewerkt. Voorzitter, als voor het uitnodigen van omwonenden een straal van 400 meter wordt gehanteerd, dan zullen slechts kleine groepjes mensen meepraten. Zij zullen zich bovendien al snel ondergesneeuwd voelen door de aanwezige windmolenexploitanten, grondeigenaren, enzovoort. Deze economisch belanghebbenden horen daarom niet bij de winddialoog te zitten. En bovendien kunnen zij later ten tijde van het bestemmingsplan nog volop in gesprek gaan met omwonenden. 

Verder is het nodig dat iedereen die overlast zal ervaren - en dat is zeker in een straal van 1 kilometer - een persoonlijke uitnodiging krijgt voor de winddialoog.

Lokaal Belang wil ook dat de winddialoog niet alleen gaat over het hoe van de uitvoering maar ook over de vraag OF er op die locatie wel of niet een windmolen moet komen. Draagvlak dus. Als deze wel of niet vraag geen onderdeel is van de dialoog, is de winddialoog een dooie mus.

Voorzitter, laten we duidelijk zijn. Onder het motto beter iets dan niets is Lokaal Belang blij dat er nu plotseling een meerderheid is die zegt geen windmolens te willen op de 'oude' locatie Zeumeren. Maar er ontbreken belangrijke zaken in de amendementen van SGP en CDA. Zo wordt bij de SGP het uitsluiten van Zeumeren niet gebaseerd op de gebiedsvisie Zeumeren en stelt zij ten onrechte dat de MER is uitgevoerd conform de door de raad vastgestelde NDR. Beide amendementen (SGP&CDA en CU) doen ook niets met de kritiek die wij hebben op de 'winddialoog' van het college en hebben slechts de strekking van een verzoek aan het college om Zeumeren straks niet op te nemen in de concept structuurvisie. Ons amendement heeft de strekking dat de raad vanavond alvast beslist dat de oude locatie Zeumeren niet in de structuurvisie komt.

Gelet op onze kritiek op het voorstel dienen wij dus een amendement in. Ons amendement gaat verder dan die van de SGP, CDA en CU en biedt meer zekerheid; niet alleen voor Zeumeren maar ook voor alle andere gebieden. Ook zij krijgen hiermee een echte dialoog waarin ook NEE tegen windmolens kan worden gezegd. 

Als het college en de coalitie serieus zijn over het voeren van een transparante dialoog met de inwoners gericht op draagvlak dan verwachten wij hun steun voor dit amendement.


Voetnoten:

[1] BK digitaal d.d. 1-2-2020

… tussen maart en juni houdt ze een winddialoog. Dat moet een soort ‘burgertop’ over windenergie worden: inwoners, ondernemers, initiatiefnemers en andere betrokkenen komen samen om te praten over de vijf geschikt verklaarde locaties en de voorwaarden die daarbij zijn gesteld. “We willen hier heel open en transparant in zijn”, zegt Dorrestijn. “De aanwezigen gaan ‘over de gebieden heen’ en dus niet per gebied in gesprek met elkaar. Hoe de dialoog er exact uit gaat zien, werken we nog uit. Maar het is vooral de bedoeling dat we er zoveel mogelijk mensen bij betrekken.

[2] Behalve een gedeeltelijke overlap op de locaties 5 en 9.. Zie ook pg 25 MER. De andere locaties zijn niet aangedragen door de inwoners

[3] Artikel in de Barneveldse Krant van 11-10-2018.

[4] De inwoners schreven op de flipovers geen grote windmolens te willen in verband met de bekende overlast en landschapsvervuiling. En als zij dan toch op aandringen van de medewerkers van de gemeente een locatie noemden dan was dat langs grote wegen en zover mogelijk verwijderd van woningen.

[5] Pg 5 van de memo d.d. 16-1-2020: “Het college wil deze optimalisatiemogelijkheden betrekken bij de keuze van de gebieden die onderdeel zijn van de windialoog en focust voor gebied 5 op het gedeelte ten zuiden van de A1. Dit betekent dat het deel van gebied 5 ten noorden van de A1 buiten de winddialoog blijft”.

[6] Het college hanteert in de MER, in strijd met de notitie Reikwijdte en Detailniveau en de in januari 2019 gedane toezeggingen, ineens een veel kortere afstand tot woningen; namelijk wel 400 meter in plaats van 480 of 600 meter.

[7] Op pagina 5 van de memo d.d. 16-1 wordt de indruk gewekt dat alle belangstellenden welkom zijn, maar die memo is geen onderdeel van de beslispunten.

Lees verder

Schriftelijke vragen groenplan rondweg Voorthuizen vervolg

04-02-2020


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang opnieuw schriftelijke vragen aangaande het groenplan voor de rondweg in Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de beantwoording door het college op 27 januari jl. van onze vragen over dit groenplan d.d. 3 december 2019. Wij uitten daarin onze zorgen over het al dan niet groen herinrichten, zoals eerder gecommuniceerd, van het betreffende gebied. Wij werden door de beantwoording gerustgesteld en waren zelfs blij verrast met het antwoord dat er zelfs meer groen zou komen dan aanvankelijk werd gesteld. 
 
Daags na de beantwoording werden wij opnieuw benaderd door inwoners uit Voorthuizen, omdat de mogelijke invulling toch anders zou zijn dan door u aangegeven. Zij hebben met u een gesprek gehad en u heeft daarbij tekeningen laten zien van hoe het gebied ingericht zou gaan worden. Het gaat hier specifiek om deelgebied 2. In de eerdere communicatie naar de inwoners is aangegeven dat het gebied groen zou worden ingericht en de bijbehorende tekening gaf aan, en heeft daarmee de verwachting gewekt, dat dit gebied vrijwel tot en met de Bijschoterweg groen zou worden ingericht. U heeft er in uw beantwoording in ieder geval geen blijk van gegeven dat dit anders zou worden. Wel heeft u de raad op 29 januari jl. enige antwoorden op vragen van de Barneveldse krant gestuurd.  

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat inwoners en de raad erop kunnen rekenen dat beloften worden waargemaakt en dat er veel aandacht is voor het vergroenen van onze samenleving. Zeker met het oog op het klimaat en de biodiversiteit erg belangrijk. Concreet vinden wij, net als inwoners, het belangrijk dat hoe dan ook het gebied een groene uitstraling blijft houden en niet versteent.

Wij stellen de volgende vragen: 
 

 1. Hieronder zijn twee tekeningen weergegeven. De kaart zoals die destijds aan de inwoners is gecommuniceerd en de tekening die inwoners gemaakt hebben op basis van de tekening die u inwoners hebt laten zien.  
  a. Komt de weergave van tekening 2 zoals deze door inwoners is gemaakt (globaal) overeen met uw tekening, de tekening die u getoond heeft in het gesprek (28 januari jl.) met inwoners? Zo nee, wat klopt er dan precies niet? Graag ook een grafische weergave.
  b. Bent u het met ons eens dat een publieke nieuwsbrief die aan inwoners wordt verstuurd een weerslag van technische documenten, zoals een inpassingsplan dat door Provinciale Staten is vastgesteld, zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt u dat de nieuwsbrief een goede weergave is van het inpassingsplan? Graag een toelichting.  
 2. Tekening 2 geeft aan dat het noord-westelijke deel van deelgebied 2 geschrapt zou zijn; dat wil zeggen dat er op een andere wijze groeninrichting komt dan eerder in de nieuwsbrief in 2018 is gecommuniceerd en conform wat de provincie zou hebben aangegeven.
  Klopt onze aanname? Zo nee, waarom niet? Hoe zit het dan wel? Zo ja, waarom is dit deel geschrapt?
 3. Ons is ter ore gekomen dat het noordelijk deel van deelgebied 2 verkocht zou zijn. Dit gebied hoort bij het oorspronkelijke groenplan; een buffer tussen (het verkeer van) de rondweg en omwonenden. Door deze kennelijke doorverkoop hoort dit deel niet meer bij deelgebied 2 en dus ook niet meer bij het groenplan.
  Klopt het dat het noordelijk deel, dat eerst door de provincie is aangekocht als onderdeel van en voor deelgebied 2, weer doorverkocht is? Zo ja, aan wie? Wat zijn de plannen met dit gebiedje? Zijn er voorwaarden gesteld aan de koper?
 4. Klopt het dat deelgebied 2 mogelijk een andere bestemming (of bestemmingen) heeft of krijgt dan ‘groen’?
  a. Zo ja, vindt u dat er op deze wijze op een correcte wijze invulling wordt gegeven aan het groenplan zoals dat eerder aan inwoners gecommuniceerd is? Waarom? Zo nee, wat gaat u er aan doen om dit onderdeel alsnog groen in te vullen?
  b. Heeft de gemeenteraad hier nog zeggenschap over? Dat wil zeggen: wordt hier nog een afzonderlijk bestemmingsplan (of bestemmingsplannen) voor gemaakt en aan de raad voorgelegd? 
 5. De aarden wal met daarop een bomenrij in het centrale gedeelte van deelgebied 2 (laanbeplanting), kunnen wij goed volgen. Echter, in het midden ervan is een andere bestemming mogelijk. Dat verbaast ons, aangezien de eerdere tekening (nr. 1) suggereert en in sterke mate de verwachting schept dat de invulling in zijn geheel groen wordt. In ieder geval geen verstening. Inwoners geven aan regelmatig met de provincie contact te hebben, die zegt dat het groenplan zou plaatsvinden conform de tekening. In uw beantwoording van 27 januari schept u de verwachting dat deze invulling groen blijft. Merkwaardig genoeg krijgen wij een andere indruk in de beantwoording van vragen van de Barneveldse Krant. Dat beeld krijgen wij ook van inwoners die aangeven dat u heeft gesteld dat ‘woningbouw’ ook tot de mogelijkheden behoort. Nu zijn wij uiteraard voorstander van het bouwen van woningen, maar niet op plekken die een andere invulling zouden krijgen.
  a. Graag uw reactie op de stelling van inwoners in relatie tot de provincie mb.t. een gehele groene invulling.
  b. Bent u het met ons eens dat uw beantwoording aan ons (27 januari) feitelijk kan kloppen, maar dat u eigenlijk een andere en onvolledige voorstelling van zaken geeft? (Meer groen vs. bebouwing) Zo nee, waarom niet?
  c. Bent u bereid bij verdere planvorming voor dit deelgebied te overwegen dit groen in te vullen?  
  d. Wij geven u graag de suggestie van een compensatiebos dan wel klein bos/ ‘tiny forest’ mee. Wat vindt u van deze suggestie en bent u bereid deze in overweging te nemen? https://nos.nl/artikel/2317468-liever-tien-kleine-bosjes-dan-een-groot-bos.html
 6. Het uitgangspunt bij de inpassing van de rondweg was “dat alle bomen die verdwijnen door de realisatie van de rondweg N303 gecompenseerd worden”. Er is een zeer grote hoeveelheid bomen gekapt voor de aanleg van de rondweg. Kan het college aangeven of met het huidige groenplan al deze bomen daadwerkelijk worden gecompenseerd? Kunnen we daar als raad een terugkoppeling over krijgen?

   

Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh    

Lees verder

Omroep Gelderland: Bomenkap houdt gemoederen flink bezig

04-02-2020


BARNEVELD - Er moet snel iets gebeuren tegen het kappen van teveel bomen in de gemeente Barneveld, vindt lokale politieke partij Lokaal Belang. De partij wil strengere regels voor het afgeven van kapvergunningen

Redactie: Wim van Amerongen

Sinds 2010 zijn er in Barneveld meer dan 1.700 bomen gekapt. Slechts 7,8 procent is er in diezelfde periode herplant. Dat is tegen het zere been van fractievoorzitter fractievoorzitter Mijntje Pluimers. 'En soms gebeurt dat grootschalig. De afspraken die ervoor zijn gemaakt worden niet goed nagekomen.'

De partij is daarom een petitie gestart om aan te tonen dat Barnevelders graag bomen willen behouden. 'De reacties zijn overweldigend. De petitie is inmiddels zo’n 1000 keer ondertekend en de mailtjes en andere berichten blijven binnen komen', vertelt Pluimers, die met partijgenoten flyers uitdeelt om de kwestie nog verder onder de aandacht te brengen.

Strengere eisen
Als het aan Pluimers ligt, komt er een gemeentelijk bomenplan en strengere eisen voor het kappen van bomen. Zo moet er een speciale commissie komen die zich met het groen gaat bezighouden. Daarnaast wil de partij dat voor elke boom die gekapt wordt, zeker twee bomen worden herplant. 'Net zo lang tot de achterstand die de afgelopen tien jaar is opgelopen is ingehaald', aldus Pluimers.

Waar het oude kapbeleid in de gemeente vaak wordt genegeerd, denkt Pluimers dat het voorstel van haar partij juist wel gaat werken. 'Er moet een fundament onder liggen. Een groter en breder plan dat alle aspecten benadert die met bomenkap te maken heeft.'

Geen succes
Het plan wordt symbolisch op internationale bomendag (18 maart) aan de gemeenteraad overhandigd. Vorig jaar diende de partij al een plan in om in één klap honderd bomen te planten. Dit plan werd destijds afgewezen.

Toch hoopt Lokaal Belang dat dit voorstel het wel gaat redden. 'We hebben veel draagvlak. We hebben meer dan duizend handtekeningen en de komende weken hopen we dat daar nog meer bij gaan komen.'

 

Bekijk het bijbehorende filmpje op de website van Omroep Gelderland.

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang lanceert toekomstbestendig initiatiefvoorstel ‘Bomen’

27-01-2020

Bescherm en investeer in het ‘Groene kapitaal’ 

Lokaal Belang lanceert vandaag haar initiatiefvoorstel Bomenplan, een voorstel dat in maart in de commissie wordt behandeld. Daarna wordt het, heel symbolisch, op de Nationale Bomenfeestdag, 18 maart in de raad in stemming gebracht. En om te laten zien dat het Lokaal Belang serieus is, heeft zij een boom aangeschaft en zal ze die deze dag gaan planten nabij de Harselaartunnel in Barneveld. Tevens zal zij opnieuw een aantal zaterdagen de straat op gaan om met inwoners te spreken en handtekeningen voor de bomenpetitie te verzamelen. De Bomenflyer zal door teamleden van LB  huis-aan-huis worden rondgebracht. Zaterdag a.s. is LB te vinden in Zwartebroek (ochtend) en in Barneveld (middag).  

Lokaal Belang is sinds de oprichting helder: bomen zijn van onschatbare waarde voor onze hele samenleving. Niet alleen in onze gemeente, maar in heel Nederland, in de hele wereld. Zeker vanuit het perspectief van het klimaat gedacht! Vanuit de samenleving wordt de roep om bomen beter te beschermen maar ook erin te investeren, steeds groter en sterker. Met lede ogen zien Lokaal Belang en de vele inwoners van de gemeente met regelmaat bomen gekapt worden. Dat kan anders, dat moet anders. De mindset in de gemeente over bomen zal moeten veranderen. Bomen moeten worden gerespecteerd en veel meer op waarde worden geschat. (Behoud van) Bomen moet worden gezien als ‘verdienmodel’ in het kader van de opname van CO2, productie van zuurstof, waterregulering, afvangen van fijnstof en stikstof, biodiversiteit, uitstraling van de omgeving, voorkomen van hittestress en positieve invloed op de gezondheid van mensen. Bomen zijn van ons allemaal! Elke boom doet er toe.  

Daarnaast verschijnen er de laatste jaren veelvuldig artikelen, bijvoorbeeld van en over natuurorganisaties, die oproepen tot en/of stappen zetten om bomen in ons land beter te beschermen, te stoppen met veelvuldig kappen en te investeren in nieuwe bomen. Verder zijn er vanuit Europa ook ‘groene plannen’; men wenst bijvoorbeeld het aanplanten van 2 miljard bomen. Dit aanplanten zou mede inhoud kunnen krijgen in het realiseren van kleine bossen (zoals de zgn. ‘tiny forests’) die onder andere meer CO2 opslaan dan grote bossen. De gemeente Barneveld zal zijn verantwoordelijkheid op dit gebied ook hier beter in moeten nemen. Lokaal Belang wenst in ieder geval een ‘groene welstandscommissie’ om de plannen van de gemeente waar groen en bomen bij betrokken zijn, beter en duidelijker te toetsen.’ 

Het afgelopen half jaar heeft Lokaal Belang hard gewerkt om de visie en uitgangspunten concreet vorm te geven. De start was vorig jaar zomer met de bomenpetitie. Zowel online via de website als op straat worden inwoners uit de gemeente in staat gesteld om de petitie voor het behoud en beschermen van bomen, te ondertekenen. Fractievoorzitter Mijntje Pluimers: “ De reacties zijn overweldigend en hartverwarmend! De petitie is inmiddels zo’n 1000 keer ondertekend en de mailtjes en andere berichten blijven binnen komen”: “Geweldig plan en heel erg nodig! Gemeente, plant alstublieft (veel) meer bomen in onze dorpen. Het is niet alleen nodig voor een gezonde leefomgeving, maar we knappen er ook van op als we bomen zien. Elke keer als we zien dat er bomen gekapt worden, doet dat een beetje pijn. Trouwens, ook de vogels en andere dieren zouden u ook dankbaar zijn voor meer bomen!” 

Persbericht 27 januari 2020

Teken de petitie voor behoud en beschermen van en investeren in bomen HIER

Lees verder