Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2020

Doe mee met kaartenactie voor mensen die eenzaam zijn of zich alleen voelen

12-12-2020

Kaartactie voor mensen die zich eenzaam voelen of alleen zijn

Een belangrijk thema; eenzaamheid en alleen zijn; wat kunnen wij als samenleving doen?
Welzijn Barneveld doet ontzettend goed werk! Zeker in deze tijd.
Lokaal Belang doet een oproep:

Denk aan hen
"Denk aan deze mensen; geef ze een mooie wens voor het nieuwe jaar.
Zij zullen daar heel blij mee zijn, dat er aan ze gedacht wordt.
Samen, met de gehele gemeente Barneveld!"

Hoe?
-Schrijf zoveel mogelijk ongeadresseerde kaarten en zonder aanhef.
-Geef mensen een mooie wens voor het nieuwe jaar mee.
-Breng deze kaarten naar Welzijn Barneveld. Dat kan op diverse plekken in de gemeente.
-Welzijn Barneveld zorgt voor bezorging.
-Een postzegel mag, heel fijn! Maar is niet verplicht.

Ontzettend bedankt! Samen voor elkaar!

Waar?
Barneveld en De Glind:

-Welzijn Barneveld: Veluwehal, Nieuwe Markt 6
-Welzijn Barneveld: Wilhelminastraat 12

Garderen:
-De Kruimelstaete, Oud Milligenseweg 34

Kootwijk/Kootwijkerbroek:
-De Essenburcht, Schoonbeekhof 1

Stroe: 
-De Hofstee, Stroeerweg 49a

Terschuur/Zwartebroek:
-De Belleman, Eendrachtstraat 97

Voorthuizen:
-De Eng, Rochetstraat 2

Lees verder

Schriftelijke vragen LB bouw goedkope woningen Garderen

07-12-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande bouw goedkope koopwoningen in Garderen.

Lokaal Belang heeft 17 november j.l. kennisgenomen van de tussentijdse rapportage Contouren Woonvisie, gericht aan de gemeenteraad. Het is goed dat er een woonvisie in ontwikkeling is; een toekomstgerichte planning komt de gemeente ten goede. Zeker als er al sprake is van een grote woningdruk. In deze rapportage wordt echter eens temeer duidelijk dat er voor de kern Garderen geen plannen zijn om koopwoningen te realiseren in de categorie goedkoop. In 2013 werd de laatste woning gerealiseerd die binnen deze categorie te plaatsen is. Daar de genoemde rapportage ziet op de periode tot en met 2024, kan dus worden gesteld dat er in Garderen straks gedurende 11 jaren niet één (0) woningen gebouwd zijn die gelabeld kunnen worden als goedkope koopwoningen.

Er is in Garderen sprake van een demografische onbalans die de leefbaarheid van het dorp op termijn in gevaar brengt. Daar maken wij ons zorgen over. Lokaal Belang stelt dat dit niet iets is wat ons overkomt, maar dat dit een keuze is. En wel een keuze van de weg van de minste weerstand. Planontwikkeling in Garderen is namelijk per definitie kleinschalig vanwege de beperkte ruimte en mogelijkheden. Daarom is de meest eenvoudige keuze om in deze plannen te kiezen voor dure koopwoningen in het kader van financierbaarheid van een project. Deze keuze wordt dan ook voortdurend in deze (overigens sporadisch voorkomende) plannen gemaakt. Met iets meer creativiteit zijn andere keuzes ook zeker mogelijk.

Ter illustratie de bevolkingsopbouw van Garderen afgezet tegen het percentage gemeentebreed: (zie onderaan de pagina)
In de illustratie is duidelijk te zien dat in 2008 (slechts 12 jaar geleden) Garderen parallel liep met het gemeentelijk gemiddelde. Tussen 2008 en 2019 is het percentage van de bevolking in de leeftijdsgroep 45+ in Garderen van 36% gegroeid naar 54%, in dezelfde periode groeide dit percentage in de gehele gemeente van 37% naar 41%.

Naast bovengenoemde zaken is er in het voorjaar van 2020 de motie Startnotitie Woonvisie 2020 – 2025 aangenomen, die klip en klaar stelt waar bestemmingsplannen aan dienen te voldoen voor wat betreft diversivisering in koop versus huur en goedkoop versus middelduur versus duur. De daarbij mede door Lokaal Belang ingediende motie die aangenomen is, en als doel heeft het zorgen voor voldoende woonruimte voor mensen met een kleinere beurs zoals o.a. jongeren, starters, ouderen en jonge gezinnen met een modaal inkomen, wordt voor Garderen geheel terzijde geschoven. Dit blijkt uit de eerder genoemde rapportage Contouren Woonvisie. Dat vindt Lokaal Belang buitengewoon jammer voor Garderen en onbegrijpelijk gezien de ondubbelzinnige status van een door de raad aangenomen motie.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat er gestreefd wordt naar een gezonde mix van woningbouw, waar het mogelijk is voor jongeren en jonge gezinnen om een woning te verwerven. In de kleine kernen staat Lokaal Belang voor een gefaseerde, structurele woningbouw waar jonge mensen de drager zijn van de leefbaarheid van deze kernen, zoals ook al vermeld staat in ons verkiezingsprogramma van 2018. Dit bevordert ook de doorstroming. En, gefaseerd, omdat er een groot verschil is tussen één keer per tien jaar 50 huizen of elk jaar 5 huizen. De eerste vorm geeft desastreuze gevolgen voor de school en de sportverenigingen.

Elk dorp, ook Garderen, verdient het om jonge mensen te mogen huisvesten. Omdat vooral zij de dynamiek aan een dorp geven die het verschil maakt tussen een verzameling huizen en een echte samenleving.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Kan het college uitleggen hoe de tussentijdse rapportage Contouren Woonvisie gezien moet worden in relatie tot de in 2020 aangenomen motie Startnotitie Woonvisie 2020 – 2025 voor wat betreft de woningbouwplannen in de kern Garderen?
 2. Is het college het eens met Lokaal Belang dat het niet wenselijk is dat één van haar kernen, namelijk Garderen, steeds verder afdrijft van de gemiddelde leeftijdsopbouw in onze gemeente?
 3. Zo ja, is het college bereid hier middels sturing bij woningbouwplannen eraan bij te dragen deze ontwikkeling te wijzigen?
  Zo nee, hoe ziet men dan de toekomst van Garderen?
  En: Is het college dan bereid deze visie eerlijk met de inwoners van Garderen te delen?
 4. Lokaal Belang ziet graag dat het college, voor het uitkomen van de definitieve woonvisie, in een memo aan de raad komt met concrete plannen die de onevenwichtigheid van de huidige plannen compenseert door middel van een voorstel dat ziet op gefaseerde, structurele woningbouw met daarin een grote plaats voor goedkope koop- en huurwoningen in Garderen.
  Is het college daartoe bereid? Graag een toelichting op uw antwoord.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam

Barneveld, 7 december 2020

Lees verder

Interview Mijntje Pluimers in de Scherpenzeelse Krant

02-12-2020


'Barneveld heeft ook belang bij zorgvuldig proces'

Artikel Scherpenzeelse krant 24 november 2020, door Margreet Hendriks, foto Monique Laanstra

In de Scherpenzeelse raad werd al gesuggereerd dat zij wordt gestuurd door de lobby van het college voor zelfstandigheid. Mijntje Pluimers van raadsfractie Lokaal Belang, laat het allemaal van zich afglijden. "Iedereen heeft recht op integer, zorgvuldig en transparant bestuur. Of het nu gaat om de inwoners van Barneveld of die van Scherpenzeel."

Pluimers is een politica met een missie. Een roeping bijna, die zichtbaar werd toen zij in de vorige raadsperiode, samen met haar fractiegenoot Jan-Willem van den Born, stopten bij de lokale VVD om een eigen lokale partij te beginnen. ,,Een ingrijpende beslissing, maar onvermijdelijk’’ kijkt zij terug.

Aanleiding was het VVD-beleid om alle lokale afdelingen in het land op te heffen en op te laten gaan in grotere (regionale) verbanden. Maar bovenal was het schrijnend gebrek aan integriteit voor hen de reden om Lokaal Belang in 2016 op te richten.

Plicht. "Elk besluit dat aan de orde is, moet langs de meetlat wordt gelegd van integer bestuur, kwaliteit en kansen voor de samenleving, democratie en betrokkenheid bij inwoners. Op deze manier beoordelen wij ook de situatie in Scherpenzeel, waarbij we als Barneveldse raad door de provincie betrokken zijn geraakt. Dit omdat de rol die wij van de provincie hebben gekregen ook voor Barneveld een verantwoordelijkheid met zich meebrengt om iets te vinden van het proces zoals dat zich voltrekt. Ik erger mij flink dat vrijwel de voltallige raad van Barneveld net doet alsof het ons niet aangaat wat er gebeurt in de buurgemeente. Als je, zoals Lokaal Belang, grote waarde hecht aan transparantie, democratie en integer bestuur, kan het niet zo zijn dat je klakkeloos achter de provincie aanrent omdat die het kennelijk zo wil hebben. Wij zijn medeverantwoordelijk voor het proces dat mogelijk gaat leiden tot een fusie. Dat betekent dat het je plicht is te onderzoeken hoe dit proces gaat en wat de feiten zijn. En als dat proces flinke hiaten in de inhoud vertoont, er een overduidelijk gebrek is aan draagvlak voor een fusie bij de inwoners van Scherpenzeel en voorbij wordt gegaan aan democratisch genomen besluiten door een meerderheid van de Scherpenzeelse gemeenteraad, dan moeten wij daar ook wat van vinden.
Alleen al uit respect voor de inwoners van Scherpenzeel! Wij hebben begrip voor de emoties en gevoelens in Scherpenzeel. Die kun je niet wegwuiven of bagatelliseren. Dat geeft ons de plicht om goed te kijken naar hoe en waarom die emoties zijn ontstaan, ons te verdiepen in de achtergronden en zelf een mening daarover te vormen langs de meetlat van democratie, transparantie en integer bestuur. En daar is volgens Lokaal Belang helaas veel op aan te merken.’’

Valide vraag. Pluimers is met het college van Scherpenzeel van mening dat het niet in de haak is dat er geen inhoudelijke toetsing van hun bezwaar tegen de start van de arhi-procedure mogelijk is. Noch bij de provincie, noch bij de Minister. Een ‘gebrek aan rechtsbescherming voor een gemeente’ waarover zij gedeputeerde Jan Markink scherp bevroeg in de onlangs gehouden bijpraatsessie met de raad van Barneveld. Tot grote afkeuring van diverse fracties stelde zij ook vragen over een mogelijke ‘pettenwestie’ omdat de door de provincie ingehuurde advocaat om het bezwaarschrift van Scherpenzeel te betwisten, straks ook als Eerste Kamerlid van het CDA mee moet besluiten over een eventueel herindeling. ,,Een valide vraag’’ meent Pluimers die bij navraag mede naar aanleiding van een publicatie in een landelijk weekblad, ook op dezelfde manier met een schuin oog heeft gekeken naar de samenstelling van de spiegelgroep die de provincie in het leven heeft geroepen om toezicht te houden op de kwaliteit van het op dit moment lopende open overleg. ,,Is het bestuurlijk integer en verstandig dat twee van de vier bestuurlijke zwaargewichten in deze onafhankelijke groep respectievelijk een Eerste Kamerlid van de SGP betreft en een Staatsraad is die zich straks in zijn functie van voorzitter van de sectie die zich bezighoudt met advisering over wetvoorstellen, waaronder dus ook herindelingsontwerpen, aan de Minister?’’ vraagt Pluimers zich af. ,,

Toeschouwer. Met name omdat een herindelingstraject zo gevoelig ligt, moet de provincie extra zijn best doen om alle schijn van vooringenomenheid of sturing van het proces te vermijden. Gedeputeerde Markink zeilt er handig omheen met het argument dat het goed scheiden van beide rollen een eigen verantwoordelijkheid is van de betreffende personen. Uiteraard. Maar in dit proces, waarin toch al zoveel druk op de ketel staat, hiaten zitten en zelfs al het een en ander is misgelopen, voelt dit gewoon niet goed. Kijk, niet alleen Scherpenzeel, maar ook Barneveld heeft belang bij een goed en zorgvuldig proces. Bij een mogelijke gemeentelijke herindeling gaat het ook om onze inwoners en onze gemeente. Indien er, wat een reële kans is, in januari een herindelingsontwerp door de Provincie wordt vastgesteld,  komen beide gemeenten financieel onder curatele van de provincie te staan. Dan kan de provincie voor ons beslissen tot verhoging dan wel verlaging van bestaande inkomsten of vermindering van vermogen. Dat is nogal wat. Dit is ook een reden waarom ik mij eraan heb gestoord dat de gemeenteraad van Barneveld nooit onderling werkelijk een openbaar debat heeft gevoerd over wat wij nu eigenlijk zelf vinden van een eventuele fusie. Na, in de hele aanloop naar dit proces op onze handen te hebben moeten zitten zijn we, tot aan het besluit om een arhi-procedure te starten, niet verder gekomen dan ons als een ‘goede buur’ op te stellen in het streven om het door GS vermeende gebrek aan bestuurskracht van Scherpenzeel op te lossen. Het college en de meerderheid van de raad  hebben zich opgesteld als toeschouwer en niet als betrokken partij.’’
,,Begrijp me niet verkeerd: Lokaal Belang heet, mocht het zover komen, Scherpenzeel van harte welkom. Belangrijk is dat beide gemeenten dit willen en het voor beiden goed is, benadrukt Pluimers. ,,Maar Lokaal Belang vindt wel dat een dergelijke beslissing op de eerste en laatste plaats een zaak is waarover beide gemeenten zelf moeten debatteren, onderhandelen en beslissen. Niet de provincie en zeker niet wanneer zo’n eventuele fusie ook nog onder stoom en kokend water tot stand wordt gebracht in een proces dat de toets van onze meetlat – democratisch, zorgvuldig en transparant bestuur – niet kan doorstaan. En dat is wel waar Lokaal Belang in de gemeenteraad van Barneveld voor staat. Of men het nu leuk vindt of niet.’’

https://www.scherpenzeelsekrant.nl/premium/lokaal/politiek/377335/-barneveld-heeft-ook-belang-bij-zorgvuldig-proces-

Lees verder

Schriftelijke vragen LB voetgangersoversteek Wolweg Stroe

02-12-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de voetgangersoversteekplaats op de Wolweg in Stroe.

Lokaal Belang is de laatste tijd diverse keren door inwoners van Stroe benaderd over de onveilige situatie bij het zebrapad op de Wolweg. Dit zebrapad sluit aan op het voet-/fietspad ‘het Bakkerspaadje’, dat een verbinding vormt met basisschool de Bron en een Kinderdagverblijf. Van dit zebrapad wordt dan ook veelal gebruik gemaakt door ouders/begeleiders met jonge kinderen (lopend aan de hand, op hun eigen fietsje of in de buggy).

Voetgangers zijn kwetsbaar in het verkeer. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat onze inwoners zich veilig weten/voelen in het verkeer en met een gerust hart durven over te steken op een plek die daarvoor bedoeld is. En daarbij, dat de weg zo optimaal mogelijk ingericht is om deze veiligheid te optimaliseren. Dit is bij deze voetgangersoversteekplaats een punt van zorg. Men geeft aan dat het zebrapad onoverzichtelijk is: verkeer op de Wolweg ziet niet altijd (of te laat) dat er voetgangers willen oversteken of zijn niet bereid om te stoppen. Dit levert geregeld gevaarlijke momenten op, waarbij het soms maar net goed gaat.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van problemen met de oversteekbaarheid en veiligheid op deze locatie?
   
 2. Wat ons opvalt is dat dit zebrapad niet op een verhoogd plateau ligt, terwijl dat juist wel gebruikelijk is op een 50km weg binnen de bebouwde kom om daarmee de snelheid van het overige verkeer af te remmen. Waarom is er voor de huidige inrichting gekozen?
   
 3. Inwoners geven aan dat ze nogal eens lang moeten wachten voordat ze kunnen oversteken.
  a. Zijn voetgangers op deze plek goed zichtbaar voor automobilisten? Valt het voldoende op wanneer voetgangers gebruik willen maken van dit zebrapad? Zo niet, wat kan daar verbetering in brengen?
  b. Speelt de openbare verlichting in de omgeving van het zebrapad hierin een rol? Is op dit punt verbetering mogelijk?
  De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde benadrukt in haar rapport van februari 2020 het belang van goed verlichte zebrapaden: https://www.nsvv.nl/zebrapadenveiliger-door-beter-licht/ Kunt u deze informatie ook betrekken in uw antwoord?
   
 4. De attendering d.m.v. bebording bestaat uit een bord ‘Schoolzone’ (alleen vanuit de zuidelijke route) en de verplichte borden L02 ter hoogte van het zebrapad. Zie foto’s in de bijlage.
  a. Vindt het college deze bebording voldoende om het verkeer op de Wolweg te waarschuwen voor het zebrapad en met name alert te maken op de mogelijkheid van overstekende kinderen? Zo nee, welke verbeteringen in bebording of eventuele markering (op de weg) zijn er mogelijk?
  b. Hoe denkt u bijvoorbeeld over het aanbrengen van een verlicht bord L2 boven de zebra, zoals op de Rembrandtstraat in Voorthuizen? (conform advies SWOV/richtlijn CROW 2006)
   
 5. Ziet u kans om in het kader van Verkeerseducatie, in samenwerking met de school, aandacht te besteden aan deze verkeerssituatie?
  Zie bijvoorbeeld: https://www.crow.nl/mobiliteit-engedrag/tools/toolkit/documenten/ik-stop-voor-zebra-s-actie
   
 6. Lokaal Belang ziet graag dat er aandacht komt voor deze situatie en dat er een veiligere oversteekplek ontstaat. Bent u bereid op korte termijn, in afstemming met belanghebbenden (Plaatselijk Belang, school en inwoners) verbetermaatregelen voor te bereiden en uit te voeren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  En wat vindt u inhoudelijk van de volgende suggesties die o.a. door inwoners genoemd zijn als mogelijke oplossingen, zoals:
  - een voetgangersverkeerslicht
  - een verkeersplateau
  - het aanbrengen van attentiepalen
  - attentieribbels voorafgaand aan het zebrapad
   
 7. Een aantal gemeenten, zoals Zwolle en Den Haag hebben hun uitgangspunten voor zebrapaden vastgelegd in een notitie. Voorbeeld Zwolle: https://toegankelijkestad.zwolle.nl/sites/toegankelijkestad/files/een-stap-vooruit-vop-def-lr.pdf
  Heeft de gemeente Barneveld een duidelijk beleid voor de inrichting van voetgangersoversteekplaatsen op de verschillende type wegen? Zo ja, kunt u ons deze informatie doen toekomen?
  Zo nee, is het college bereid zich te beraden op het maken van een dergelijke notitie voor onze gemeente? Dit kan helpend zijn voor de veiligheid en voor een meer uniforme inrichting van oversteekplaatsen.
   
 8. Graag vernemen wij, tot slot, de stand van zaken rond de plannen voor een 30 km zone op de Wolweg en een 30km zone op de Tolnegenweg, zoals opgenomen in het GVVP-indicatieve Maatregelenpakket (2017).
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Lees verder

Schriftelijke vragen vervolgproces mogelijke herindeling Scherpenzeel en Barneveld

25-11-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het vervolgproces rondom de mogelijke herindeling van de gemeente Scherpenzeel en de gemeente Barneveld.

Afgelopen dinsdag 17 november heeft Lokaal Belang in het kader van het Open overleg de commissievergadering bestuur, met daarbij namens GS aanwezig, dhr. Markink, wederom haar zorgen over het proces geuit en enkele vragen gesteld. De heer Markink heeft op diverse vragen gereageerd. Helaas was er geen tijd om de nog op ons lijstje staande vragen te stellen en verder inhoudelijk te reageren op de antwoorden van de heer Markink. Gezien de gevoeligheden, de grote tijdsdruk en de grote belangen, ook voor de gemeente Barneveld (!), stellen wij hierbij een aantal schriftelijke vragen.

Lokaal Belang heeft eerder kennisgenomen van het Plan van Aanpak, de bijbehorende tijdslijn. In de vergadering heeft Lokaal Belang hierop doorgevraagd over het “Concept beslisdocument over de meest duurzame variant” in deze kwestie op en/of rond 2 december aanstaande. De heer Markink antwoordde daarin ontwijkend of er inderdaad een (concept-)besluit zou vallen en hoe dit precies in elkaar zat. Als wij het Plan van Aanpak hierop opnieuw raadplegen, dan is klip en klaar dat: “in het ‘Bestuurlijk overleg’ bestuurlijke besluit- en afstemming plaatsvindt waarbij partijen gezamenlijk aan de uitvoering van dit Plan van Aanpak werken, waarbij de Provincie bestuurlijk en ambtelijk een regierol vervult. In dit overleg zijn bestuurders van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld vertegenwoordigd.” In de praktijk is dat voor Barneveld ons college.

Daarnaast is in de commissievergadering van PS een dag later, 18 november, dit beslismoment ook aan de orde geweest. Hierbij was de heer Markink ineens veel duidelijker en bevestigde dit onze vraag. Het is dus duidelijk dat er in het ‘Bestuurlijk Overleg’ rond 2 december (of misschien iets later vanwege een extra bestuurlijk overleg) een ‘concept-beslisdocument’ wordt vastgesteld waarbij wordt uitgesproken wat deze groep als ‘meest duurzame variant’ van de 3 varianten acht. Dat kan dus ook herindeling zijn.

Dat betekent dus ook dat ons college namens de gemeente Barneveld een bepalende uitspraak doet die GS gaat meenemen in haar oordeel voor het definitieve besluit (uiterlijk half januari), zonder dat onze raad ooit werkelijk heeft gedebatteerd over de wenselijkheid van een herindeling, een lichte variant of reguliere samenvoeging en alles wat daarbij hoort. Het college kan dus commitment gaan geven aan variant 3, de herindeling met Scherpenzeel. De mening van de raad wordt in deze gewichtige, gevoelige kwestie dan niet meegenomen. Dat kan ook niet, want als raad hebben wij nooit een officieel standpunt kunnen innemen. De afwegingen van het college voor een van de 3 varianten wordt dus niet met de raad besproken en gaat rechtstreeks naar GS toe. Wij kunnen in ieder geval niet ontdekken waar de raad van de gemeente Barneveld aan zet is tussen het concept-beslisdocument en het definitieve besluit van GS. In de ogen van Lokaal Belang buitengewoon onwenselijk. Dat er volgens ‘het boekje’ geen mening van de raad gevraagd zou hoeven te worden in deze periode, betekent nog niet dat dit onbelangrijk of bestuurlijk onverstandig is. Integendeel. Hier hoort de raad in volle openbaarheid over te spreken zodat de ‘de mening van de gemeente Barneveld’ genuanceerd en breed gehoord wordt door GS.

1. Is het college bereid het ‘concept-beslisdocument (en de variantenanalyse met de daarachter liggende aannames c.q. toezeggingen ten aanzien van voorzieningenniveau, financiën en dienstverlening) over de meest duurzame variant ten aanzien van de ‘versterking bestuurskracht Scherpenzeel’ vergezeld met een toelichting van het college, per ommegaande met de raad te delen?
2. Is het college bereid om te wachten met het innemen van een standpunt (in ieder geval ten aanzien van reguliere herindeling) totdat de raad zich over de wenselijkheid hiervan heeft kunnen uitspreken?

Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan zullen wij ons als Lokaal Belang beraden op hoe wij u dan zullen bevragen.

Zoals u weet hecht Lokaal Belang zeer aan draagvlak; in Scherpenzeel én in de gemeente Barneveld. In Scherpenzeel ontbreekt dat overduidelijk; helaas gaat de Provincie hieraan voorbij en wordt de peiling in Scherpenzeel op een ongepaste wijze terzijde geschoven. Aangegeven werd, door zowel u als GS, dat het draagvlak tijdens het Open Overleg verder in kaart gebracht en geduid zou worden.

3. Eerder is door het college o.a. als randvoorwaarde gesteld “een stevig draagvlak voor een fusie, zowel in Scherpenzeel als Barneveld”. Onze eerdere vragen hierover (20 mei, 14 juli, 1 oktober) heeft u in onze ogen steeds ontwijkend beantwoord. Inmiddels, zo blijkt uit het verslag van 13 oktober jl., lijkt het college een voorstander van een herindeling. Nu, in deze fase, wordt het tijd voor duidelijkheid.
a. Tot op heden is er geen politiek of maatschappelijk draagvlak voor herindeling in Scherpenzeel. Waarom heeft het college op basis van haar eigen randvoorwaarden geen andere conclusies getrokken?
b. Welke ondergrens hanteert het college voor het draagvlak in Scherpenzeel? En welke voor Barneveld?

Daarnaast werden wij tijdens de commissievergadering van 17 november jl. verrast door de opmerking van de heer Markink over het instellen van een ‘Kieskompas’ om het participatietraject aan te vullen teneinde, zo lezen we later in uw memo van 23 november “de verkregen kwalitatieve informatie kwantitatief te valideren”. Er staat ook dat verwacht wordt dat het participatietraject eind week 48 (dat is uiterlijk 29 november a.s.) afgerond wordt.

4. Aangezien u met GS in het Open Overleg gesproken heeft over het participatietraject en het Kieskompas, hebben wij de volgende vragen:
a. Op welke wijze heeft het duiden en in kaart brengen van draagvlak nu een plek gekregen in het participatietraject, welke eind week 48 afgerond wordt?
b. Wat voor ‘suggesties’ heeft u aangedragen met betrekking tot de participatie in het overleg op 3 november?
c. Is het Kieskompas nu wel of niet bedoeld om draagvlak in kaart te brengen?
Zo ja, hoe kan dit Kieskompas dan nog onderdeel uitmaken van het participatietraject? NB Dit traject is al bijna ten einde en zeer binnenkort wordt al besloten over de voorkeursvariant?!
Zo nee, waarvoor is het Kieskompas dan bedoeld?
d. Wordt dit Kieskompas alleen verspreid in de gemeente Barneveld of ook in Scherpenzeel?
e. Wie stelt de vragen voor dit Kieskompas op? Worden deze vragen vooraf in het bestuurlijk overleg vastgesteld?
f. Wat is de grondslag voor de vraagstelling? Is die gelegen in een evenwichtige, objectieve vergelijking van de 3 varianten?
Zo ja, wordt deze vergelijking eerst voorgelegd aan alle betrokken gemeenten, zodat we zeker weten dat deze objectief en evenwichtig is?
Zo nee, op grond van welke afweging wordt uit de beantwoording dan draagvlak voor 1 van de varianten afgeleid?
Voorbeeld: Als een inwoner aangeeft te hechten aan voorzieningen zoals bijv. een zwembad, welke conclusies worden dan vervolgens verbonden aan het draagvlak voor herindeling? Welke toezeggingen ten aanzien van de instandhouding van een zwembad liggen daaraan ten grondslag? Worden die door beide gemeentebesturen onderschreven?
g. Wat zijn de criteria voor ‘goede’ vragen? Het is namelijk belangrijk dat een vraag ondubbelzinnig te interpreteren valt. Een vraag kan door zowel Scherpenzelers als Barnevelders anders geïnterpreteerd worden.
Voorbeeld 1: “Hecht u aan een groene omgeving?”
-Barnevelders kunnen bijvoorbeeld antwoorden: “Ja” met de gedachte: Hier wordt teveel gekapt; het is hier niet groen genoeg.
-Scherpenzelers kunnen bijvoorbeeld antwoorden: “Ja” met de gedachte: Maar wij willen ook graag meer woningen om de woningbouwopgave die er is, een plek te geven; en-en dus.
Beide antwoorden zijn ja, maar de achtergrond van de gedachte erbij is verschillend. Er bestaat dan een risico dat de uitslagen niet werkelijk de gedachten weergeven zoals deze leven.
Voorbeeld 2: “Accepteert u een verhoging van de OZB?”
Denkt u dat iemand hierop zonder meer ‘ja’ gaat antwoorden?
h. Zijn de resultaten van het Kieskompas beschikbaar en gekwalificeerd voorafgaande aan het definitieve besluit tot een herindelingsontwerp, uiterlijk half januari a.s.? Lokaal Belang acht dit wenselijk; draagvlak is tenslotte een essentieel criterium in het nieuwe beleidskader en GS dient hier in haar besluiten dus rekening mee te houden.

5. In uw memo geeft u aan dat u GS erop wijst dat het “college van Scherpenzeel - in haar reactie op het concept brondocument bij de variant fusie met Barneveld - afstand neemt van het voorstel voor een lichte samenvoeging. Dit sluit niet aan bij hetgeen het college eerder heeft aangegeven. Barneveld verzoekt de provincie dit in verslagen na te gaan en te bespreken”.
Wij zijn verbaasd dat u dit wilt laten ‘uitzoeken’. In de ogen van Lokaal Belang is Scherpenzeel glashelder in haar overtuiging dat zij géén ‘lichte samenvoeging’ wil.
a. In de commissie gaf u geen helder antwoord op onze vraag hierover; Heeft het college van Scherpenzeel zich nu positief of negatief uitgesproken over een lichte samenvoeging? Wanneer was dit en waar is dit terug te lezen?
Deze vragen en de antwoorden daarop zijn zeer relevant voor de gemeente Barneveld, inwoners en raad. Tenslotte; mocht GS een herindeling willen, waar het zeer op lijkt, dan valt de lichte herindeling af en blijft een ‘reguliere herindeling’ over. Dat betekent óók de opheffing van de gemeente Barneveld, het vervallen van de gemeentenaam Barneveld en het ontslag van alle ambtenaren. Hierover heeft onze raad zich nooit beraden en uitgesproken. Ook onze inwoners niet. Dat vindt Lokaal Belang, zeker met het oog op het spoedig volgende herindelingsbesluit, ongewenst.
b. Is het college dat met ons eens?
c. Indien een reguliere herindeling; Heeft het college al een plan voor dit scenario?
d. Accepteert u het standpunt van Scherpenzeel wel of niet?

Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 25 november 2020

Lees verder

Schriftelijke vragen ontwikkeling AgruniekRijnvallei Barneveld-Centrum

23-11-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de (mogelijke) uitbreiding van AgruniekRijnvallei in Barneveld.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van publicatie van een aanvraag van een ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - uitbreiden treinlosstation nabij veevoederfabriek AgruniekRijnvallei. In 2001 heeft de voormalige veevoederfabriek van De Heus die in het centrum van Barneveld stond, plaatsgemaakt voor 143 woningen, een supermarkt en een parkeerplaats. Een grote fabriek veranderde in een prachtige locatie om te wonen en te werken. Dit was het resultaat van 9 jaar onderhandelen en bijdragen uit de saneringspot van de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld. Dit soort ontwikkelingen, die dorpen verfraaien en kansen bieden, juicht Lokaal Belang van harte toe. Het zijn namelijk investeringen in de leefbaarheid. Daarnaast is het ook belangrijk dat ondernemers ruimte krijgen te ondernemen en uit te breiden als dit mogelijk is. Het is van belang dat zij ook aan hun toekomstbestendigheid kunnen werken. Bestaande afspraken moeten daarin gerespecteerd worden. Dat wel binnen de regelgeving, maar het is ook wenselijk dat dit zoveel mogelijk binnen de ontwikkelingsvisie past die een overheid met een gemeente heeft.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van deze aanvraag?
 2. Is deze uitbreiding bedoeld voor de (uitbreiding van de) bedrijfsvoering van AgruniekRijnvallei?
 3. Is er voorafgaande aan de aanvraag contact geweest tussen het bedrijf, het college en de Provincie?
  Zo ja, wat is daar uitgekomen?
 4. Is in de aanvraag ook beschreven hoe het bedrijf om wil gaan met de (extra) uitstoot van fijnstof, stikstof, CO2 en/of andere milieubelastende stoffen, in relatie tot de huidige inzichten en regelgeving ten aanzien van gezondheid? Graag een toelichting.
 5. Wat zijn de bestaande afspraken/beloften met betrekking tot de ontwikkelingen van dit bedrijf?
 6. Lokaal Belang heeft de wens voor een onderzoek naar een mogelijke toekomstige verhuizing van o.a. deze grote veevoederfabriek AgruniekRijnvallei in het centrum van Barneveld. Op deze wijze krijgt het centrum van Barneveld een kwaliteitsimpuls. Bent u bereid om in gesprek met het bedrijf, de provincie te bezien of er een onderzoek mogelijk is dat als doel heeft om een mogelijke verhuizing van dit bedrijf naar een industrieterrein elders in de gemeente mogelijk te maken?
 7. Lokaal Belang begrijpt goed dat een mogelijke verhuizing flink wat kosten met zich mee kan brengen.
  Is het college bereid om, als uit onderzoek blijkt dat een verhuizing ruimtelijk tot de mogelijkheden zou behoren, in samenspraak met het bedrijf en de Provincie te bezien op welke wijze de gemeente en de Provincie, of een ander (Europees) fonds, een reële bijdrage kan leveren aan de verhuizing van dit bedrijf? Wij zien dit als kans voor het bedrijf zelf (het bedrijf kan zonder problemen uitbreiden). Daarnaast is het ook een kans voor het centrum van Barneveld: Het krijgt een kwaliteitsimpuls met kansen voor woningbouw, groen en vooral een schonere, gezondere, een aantrekkelijke leefomgeving.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 23 november 2020

Bron: officiele bekendmakingen op Overheid.nl
Provincie Gelderland - ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - uitbreiden treinlosstation- Van Zuijlen van Nieveltlaan 75 te Barneveld- OLO 4153239​
 

Lees verder

Maidenspeech Gert Hein Kevelam bijdrage raad 12 november 2020

13-11-2020


Betreft het raadsvoorstel Bestemmingsplan Hunnenweg VI


Dank u wel voorzitter,

Voorzitter, ik wil graag mooi eindigen. Dat lukt alleen als ik met het lelijke deel begin.
Want er zit, volgens Lokaal Belang, een buitengewoon lelijk deel aan de voorliggende kwestie. Het heeft wat technische aspecten, maar er is veel nieuwe informatie gekomen tijdens en na de commissievergadering.
Dus voorzitter, sta mij toe hier een prangende vraag op tafel te leggen.
Er was een overeenkomst met ontwikkelingsmaatschappij Apeldoorn (ik noem dit overeenkomst 1). Hierin werd geregeld dat zij door een betaling van € 625.000 vooraf en een nabetaling van € 625.000 achteraf 15 grote landhuizen mocht bouwen aan de Hunnenweg. Toen de ontwikkelaar geen kopers kon vinden die de verlangde prijs wilden geven, wendde zij zich tot de gemeente met de vraag om een wijziging van de plannen zodat er meer en goedkopere huizen mogelijk zouden worden. Hierin werd ingestemd en er werd een nieuw plan gemaakt. In de bijbehorende overeenkomst (ik noem hem overeenkomst 2) werd beschreven dat de tweede € 625.000 nog betaald moest worden door de ontwikkelaar. Dit nieuwe plan ligt nu voor. Echter in overeenkomst 2 is niet beschreven dat als wij, als raad, niet akkoord gaan met dit plan we terugvallen op overeenkomst 1 zijnde 15 huizen + betaling van de resterende € 625.000.
Dit betekent dus dat wij vandaag onder de druk van een tegenvaller van € 625.000 mogen beslissen over dit plan. Hoe eenvoudig was het geweest als de simpele regel, “bij niet akkoord door de raad vallen wij terug op de oude overeenkomst”, was toegevoegd aan de nieuwe overeenkomst. Met welke reden is dit gebeurd, of liever, nagelaten? Graag hierop een reactie van de wethouder.

Dan nu over naar het mooie deel. Lokaal Belang begrijpt dat je soms moet dealen met de situatie zoals die is, dat niet alles ideaal is en je er soms maar het beste van moet maken. Zo is het bestemmingsplan van de 15 landhuizen tenslotte ook ontstaan. Je moet wat en wellicht was het het beste van de op dat moment voorliggende keuzes. Maar nu, misschien is dit wel een ander moment, een moment waarop er juist door toevalligheden van alles bij elkaar komt.

Ik schets u de volgende situatie: Er is een projectontwikkelaar met een project van 15 onverkoopbare dure landhuizen. Er is een gewezen golfbaan met opstallen die steeds een stukje verder afbranden. Er zijn investeerders die bereid zijn hun nek uit te steken om een mooie toegang tot de Veluwe te creëren op deze plek. Er zijn omwonenden die willen investeren in hun woonomgeving. En als klap op de vuurpijl lees ik in de gisteren besproken programma begroting op blz. 45 (ik citeer) “Samen met de gemeenten Nijkerk en Putten, de provincie Gelderland en het Waterschap doorlopen we een gebiedsaanpak in het Veenhuizerveld (omgeving Hunnenweg)”.

Waarom nu gaan voor weer een lelijk compromis zonder eerst te kijken naar de levensvatbaarheid van deze enorme kans voor dit gebied. Wij willen vandaag geen ja of nee op dit plan. Dat hoeft ook niet, ik heb het gecheckt. Als wij dit in meerderheid willen, kunnen we vandaag de wethouder opdragen met een groot wit vel papier en zijn meest creatieve ambtenaar op pad te gaan. Hij kan dan de Ontwikkelingsmaatschappij Apeldoorn een plan bieden met verkoopbare huizen, maar dan op een betere plek in dit gebied. De andere investeerders mogelijkheden geven om op groene wijze een poort naar de Veluwe te creëren met de daarbij behorende Horeca en een bezoekerscentrum. En vervolgens ontstaat er plaats voor extensievere landbouw met landschapsbeheer, verhoging van waterpeil, biodiversiteit etcetera, wat allemaal weer naadloos aansluit bij de al lopende plannen met de buurgemeenten, de provincie en het Waterschap.

Afgelopen zaterdag schreef Jannes Bijlsma in de Barneveldse krant: "De wethouder moet een konijn uit de hoge hoed toveren die niet alleen de kritische gemeenteraad overtuigt, maar ook de projectontwikkelaar en de provincie Gelderland tevreden stemt én de nog te ontvangen 625.000 euro veiligstelt. Voorwaar geen eenvoudige opgave".

Het klopt, de opgave is niet eenvoudig. Maar het biedt deze nieuwe wethouder een enorme kans om te laten zien dat hij niet is gekomen om op de winkel te passen, maar het lef heeft om groter te denken. Hij kan laten zien dat hij mooie keuzes durft te maken. Laten wij als raad hem daar de gelegenheid toe geven door niet met dit plan in te stemmen, maar hem het vertrouwen te geven door hem op pad te sturen met de boodschap, dit kan mooier, dit kan beter!

 

Het plan werd afgestemd met 15 stemmen voor, 16 tegen.
Lees ook artikel BK 13-11-2020: Raad wijst nieuw buurtschap bij Voorthuizen af

Lees verder

Bijdrage Mijntje Pluimers Begrotingsvergadering 11 november 2020

11-11-2020


Voorzitter, dank uw wel.

We missen het; het echte debat, de echte dynamiek, de politiek in al haar facetten.
Maar het is niet anders. De coronacrisis raakt niet alleen banen, omzet en ondernemers in allerlei sectoren, het raakt ook de ontmoeting, de omhelzing, de nabijheid. Wij wensen iedereen die geraakt wordt deze crisis, op welke manier dan ook, sterkte!
 

Visie
Een echte Kadernota, met de daarbij behorende Algemene Politieke beschouwingen, ontbrak dit voorjaar. Het moment om accenten te leggen, keuzes te maken, kortom, te beschouwen op onze mooie gemeente. Een gemeente die heel erg groeit en waar wij echt, heel snel, concreet bij stil moeten staan.
Wat voor een gemeente willen wij nou eigenlijk zijn? Wij hadden gehoopt dat wij veel eerder al, met de mogelijke antwoorden hadden kunnen debatteren. Besturen is vooruitzien en de roep om visie op dit onderwerp wordt steeds dringender. Lokaal Belang beraadt zich over dit onderwerp.
 

Begroting
Voor nu dan de begroting. Waarachtig geen sinecure in coronatijd en met de soms bijzondere thema’s waar wij als gemeente mee te maken hebben. Het is dan ook mooi dat het college erin geslaagd is voor komend jaar een sluitende begroting te presenteren. Het moet ook wel, want het is gewoonweg een plicht vanuit het Rijk. Maar, toch knap.
 

Vooruitschuiven
Meer bezorgd zijn wij, ondanks dat dit het college het wel benoemd, met de nu al forse negatieve cijfers in de jaren erna (2022:-1483K, 2023:-2236K, 2024:-1618K). Ondanks de begrijpelijke onzekerheden, moet je als bestuur, ook in onzekere tijden, navigeren, vooruitzien en daarop anticiperen.
Lokaal Belang ervaart dit als het vooruitschuiven van problemen. Bewust? Het valt wel op dat het grootste tekort verwacht wordt in 2023, het jaar na de verkiezingen. Wilt u het probleem dan met name op het bordje van de volgende coalitie schuiven? Wat Lokaal Belang betreft had het college stappen mogen en moeten zetten in de meerjarenbegroting. Dat is hun taak. Want u weet ook, in de loop van de jaren komen er meer concrete plannen bij. Het wordt niet minder. Dit is vooruitschuiven en daar maken wij ons zorgen over.
 

“Kwaliteit, betrokkenheid en kansen”
Dan nu de accenten die Lokaal Belang graag wil leggen; gebaseerd op de meetlat die wij langs plannen van het college, de samenleving en ook altijd langs onszelf leggen: “kwaliteit, betrokkenheid en kansen”.
Deze waardegestuurde politiek is de manier waarop wij de samenleving bezien en de manier waarop wij ons willen inzetten.
 

Het Schaffelaartheater
…voor ons het culturele hart van de gemeente Barneveld. Zoals alle culturele instellingen hebben zij het erg moeilijk. Het mag echt niet zo zijn dat door de coronacrisis het theater omvalt. Naast kapitaalvernietiging, ook cultuurvernietiging. Wij hebben daar meerdere malen aandacht voor gevraagd. De onzekerheid blijft, de gevolgen van de crisis zullen nog lang merkbaar zijn. Een eerste stap vanuit het Rijk is gezet. Wij zijn dan ook blij met de storting van het Rijk van middelen voor cultuur. Het college heeft hiervoor een technisch voorstel gemaakt dat wij later zullen bekrachtigen zodat dit ook geeffectueerd wordt, dit jaar.
Dit jaar voorzitter. Wat Lokaal Belang betreft is het ook hier vooruitkijken, anticiperen op dat wat mogelijk nog gaat komen. Daarom een vangnet voor het geval dat. Dan kan er meteen, direct geschakeld worden. Als het niet nodig mocht blijken te zijn, dan kan het terug naar de algemene middelen. Daarvoor een amendement. Wij zullen bij de diverse evaluatiemomenten nadrukkelijk stilstaan bij een wenselijkheid en mogelijkheid van een tijdelijke verhoging van de jaarlijkse subsidie. Niet voor nu, maar het amendement daarvoor hebben wij al klaarliggen.
 

ODDV en behoedzaamheid
Voorzitter, niet alleen gemeenten moeten behoedzaam zijn, ook instellingen zoals de ODDV. In mei dit jaar stelden wij voor om de ODDV eerst zelf aantoonbaar moet streven naar een kostenreductie en een sobere en doelmatige begroting alvorens de gemeenten te confronteren met forse verhogingen. Ede had al laten weten flink minder aan de ODDV over te gaan maken. Voor Barneveld had de ODDV +637K in petto.
Helaas stemde iedereen, op ons en de VVD na, deze amendementen af. De toezegging was toen dat het college aan de slag zou gaan om een besparing te bewerkstelligen. Daar zien wij helemaal niets van terug voorzitter, integendeel en dat betreuren wij. Daarom een amendement om de voorgestelde verhoging van 637K te verlagen met 250K. Een taakstelling voor ons college dus. NB: dan gaat er nog steeds 387K éxtra per jaar naar de ODDV! Veel meer dan nu dus. Daar kan je ook het Theater, de voedselbank, de bieb in Garderen en een hele boel mooie dikke bomen van betalen.
 

Afval en belofte
Een van de kerntaken van de gemeente is een schone, veilige leefomgeving. Niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, maar van ons allemaal. De afgelopen jaren hebben de inwoners flinke aanpassingen van de afvalinzameling moeten ondergaan. PMD kwam erbij. Onze inwoners hebben laten zien goed hun best te doen, wat mij ook is bevestigd door een afvalbedrijf. Wij verzoeken om een onderzoek naar de afvalstromen; Waar gaat ons afval naartoe? Heeft de gemeente de kosten wel voldoende onder controle? Heeft het nog wel zin om afval in te zamelen zoals wij dat nu doen? Kan dit niet beter, goedkoper en efficiënter met minder ruimtebeslag? In omliggende gemeenten houden ze het bij de inflatiecorrectie. Waarom kan dat niet hier? Daarvoor een motie.
En dan de derde verhoging op rij; dat is dan de straf voor het moeten accepteren van weer een kliko in de tuin en het braaf scheiden van afval. Voorzitter, daags na de commissievergadering werden wij ons bewust van een toezegging aan ons vorig jaar bij de begroting. U heeft onze schriftelijke vragen gezien.
2x is 2x en niet 3x. Wat er ook is, je houdt je daaraan. Mocht er toch iets zijn waardoor dat niet kan, dan kom je daar expliciet op terug en leg je dat uit. Lokaal Belang vindt dan ook dat het amendement wat wij al klaar hadden liggen om de verhoging te beperken, niet zouden hoeven in te dienen. Dit is een omissie van het college zelf en wij zien graag dat dit door het college wordt rechtgezet. Graag een toezegging (anders dienen wij dit amendement alsnog in).
 

Verkeersveiligheid; een kerntaak
Een tweede kerntaak is veiligheid en ook verkéérsveiligheid. U bent van ons gewend dat wij erbovenop zitten met betrekking tot verkeer en dat zullen wij blijven doen. De goede contacten met het team verkeer waarderen wij zeer. Wij zijn verheugd dat er eindelijk schot in de zaak zit in de door ons al meerdere malen aan de kaak gestelde Hoevelakenseweg; er is eindelijk actie op de Stationsweg en het fietspad aan de Slotstraat. We hopen op veel meer voortvarendheid m.b.t. openbare verlichting; zie onze schriftelijke vragen daarover. Dit duurt nu al bijna 3 jaar! Verkeerveiligheid mag geen vertraging oplopen dus.
De door ons eerdergenoemde zin in de begroting moet er wat ons betreft uit. Het past niet dit als schijnbaar gegeven te accepteren en ook niet door dat op te schrijven. Wij begrijpen het idee achter ‘werk met werk maken’. Maar, de zin moet eruit, dat vinden wij een principiële zaak. Een amendement.
(Blz. 27 “afhankelijk van de financiële situatie van de gemeente kan het zijn dat de uitvoering van projecten, om de verkeersveiligheid te verbeteren, stagneert”)
 

Assistentiehonden
Mensen met een beperking bewegen zich ook nogal eens door het verkeer. Assistentiehonden helpen hen op weg. Zo geweldig dat deze honden deze mensen een stuk vrijheid geven. Een basisbehoefte van ieder mens. Maar er zijn vele soorten assistentiehonden; ook die doen er wezenlijk toe in het leven van mensen. Het geeft ze kwaliteit van leven. De baasjes en hun honden moeten op een eerlijke en eenduidige wijze behandeld worden. Dus, geen belasting voor alle assistentiehonden. Daarvoor een amendement.
En zoals u weet hebben wij sowieso wat moeite met het oneerlijke fenomeen hondenbelasting, maar daar komen we later op terug.
 

Bibliotheek Garderen
Wat ook kwaliteit van leven geeft, is investeren in de samenleving. In dit geval de samenleving van Garderen. Wat een bewondering hebben wij voor de vele vrijwilligers die een eigen bibliotheek van professioneel niveau hebben opgezet. Dankzij hen en de gulle giften van velen, een grote keuze voor jong en oud. Erg belangrijk voor de taalontwikkeling en bv de sociale cohesie van ouderen. In 2018 waren alle partijen enthousiast; nu is het wat LB betreft tijd voor een volgende, concrete stap. Namelijk de stap van de gemeente. Garderen heeft het ‘zelf en samen’ met verve getoond. Wij zijn blij dat het college het gesprek wil aangaan, maar wij willen ze wel met een concrete opdracht het gesprek laten ingaan. Vandaar een motie.
 

Meer bomen
Ook bomen geven meer kwaliteit van leven. Onze standpunten en inzet daarvoor zijn jullie allemaal bekend. In het land zijn tal van geweldige initiatieven om meer bomen in Nederland geplant te krijgen. Onlangs bv de actie in Amersfoort, 1000 bomen erbij en de stichting meerbomen.nu heeft als doel 1 miljoen bomen erbij in 20/21. En zij gaan daarna door. Er wordt nog wel eens geklaagd over de kosten van bomen; wat Lokaal Belang betreft grijpt de gemeente alles aan om aan gratis bomen te komen en bv met behulp van meerbomen.nu de kosten voor het planten te drukken. Daarvoor een motie.
 

Veilige en gastvrije gemeente
Niemand heeft een glazen bol. Wat wel duidelijk is en was, is de drukte in onze gemeente; zowel in de dorpskernen als de omliggende recreatiegebieden. Wij willen een gastvrije gemeente zijn en blijven.
Lokaal Belang voorziet dat meer mensen dan voorheen in Nederland op vakantie zullen gaan. Dus ook in onze gemeente. Wij vinden het daarom belangrijk, in navolging bij andere gemeenten zoals Texel, een hulpmiddel in het leven te roepen om mensen te helpen drukte te vermijden maar toch ook te kunnen genieten van onze gemeente. Een vakantieapp lijkt ons daarvoor een goed idee. Daarvoor een motie.
 

Tot slot
Voorzitter, we leven in rare tijden. Dat vraagt wat van ons allemaal. In de ogen van Lokaal Belang vraagt dat in ieder geval aandacht voor het grootste goed binnen het bestuur; de democratische rechtsorde. Die is nodig om onze samenleving recht te doen, in balans te houden, op te kunnen komen voor onze inwoners. Naast dat dit normen zijn, zo hebben we het afgesproken, zijn het wat Lokaal Belang betreft ook waarden. Waarden van rechtvaardigheid, redelijkheid en integriteit. En wij allen hebben een bijzondere taak in dit alles. Het bewaken en uitdragen van deze democratische rechtsorde. Ieder in zijn of haar eigen rol; maar allen met verantwoordelijkheden en plichten. Laten we daar ons alle blijvend voor inzetten. En wij als volksvertegenwoordigers hebben het open politieke debat te dienen. Het draagt bij aan de vorming van de publieke opinie en een zorgvuldig proces. Wat de uitkomsten ook mogen zijn.
 

Dank u wel voorzitter.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB 3e verhoging afvalstoffenheffing begroting 2021

06-11-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de derde verhoging van de afvalstoffenheffing die in de begroting van 2021 is opgenomen.

Lokaal Belang hecht waarde aan het nakomen van beloften aan inwoners en de gemeenteraad. Zowel burgers als de raad moeten namelijk kunnen rekenen op een betrouwbare overheid en een overheid die (financiële) uitdagingen niet eenzijdig neerlegt bij inwoners, zeker niet als daar eerder heldere uitspraken over zijn gedaan.

Lokaal Belang heeft er moeite mee dat inwoners die hun best doen wat betreft afvalscheiding dat vervolgens ‘beloond’ zien worden met weer een verhoging van de afvalstoffenheffing. Nu voor het derde jaar op rij: 2019: +5,4%, 2020: +5%, 2021: +5%. In de commissie bestuur van 3 november jl. heeft Lokaal Belang dit punt ingebracht met de vraag of dit niet anders kan. Daarnaast hebben wij verzocht om een onderzoek naar de afvalstromen; Waar gaat ons afval naartoe? Wie verwerkt dit en valt de aanpak aldaar binnen de Nederlandse milieuregels? En heeft het nog wel zin om afval in te zamelen zoals wij dat nu doen? Kan dit niet beter, goedkoper en efficiënter met minder ruimtebeslag? Vooral voor mensen die een kleinere tuin hebben, nemen de kliko’s veel ruimte in. Wij hebben hierover diverse voorstellen in voorbereiding.

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing gaf de wethouder aan dat eerder is afgesproken om de afvalstoffenheffing kostendekkend te laten zijn en dat deze verhoging voortvloeit uit een eerder gemaakte afspraak. Naast het feit dat wij als Lokaal Belang vinden dat de verhoging van kosten door landelijke ontwikkelingen niet eenzijdig bij de inwoner gelegd mag worden, bleef ‘de afspraak’ waarnaar de wethouder verwees, ons niet lekker zitten. Tenslotte, wij hebben vorig jaar (2019) ook al een verzoek gedaan deze afvalstoffenheffing te beperken, waarbij hetzelfde argument werd gegeven om ons amendement te ontraden.
Daarom zijn wij in ons archief gedoken en wij vonden de letterlijke uitspraak van de wethouder op ons verzoek op 13 november 2019:
“Om te beginnen het amendement 2 over de afvalstoffenheffing: Wij hebben hierin afgesproken dat wij onze heffingen kostendekkend maken. Voor de afvalstoffenheffing zagen wij vorig jaar (2018) al dat wij daarop achter liepen. En wij zijn dat gefaseerd in twee (2) stappen aan het inhalen. Vandaar dat de tweede (2e) stap nu in de begroting zit. Vandaar dat wij deze ook ontraden.”
Wij worden geconfronteerd met een derde (3e) verhoging op rij waarbij verwezen wordt naar de eerder gemaakte afspraak. Echter, vorig jaar werd gesteld dat deze verhoging in 2 stappen gedaan zou worden, waarvan de 2e stap vorig jaar al gezet is. Nu wordt er dus een derde verhoging voorgesteld. Dat vinden wij niet met elkaar te rijmen.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is op basis van de uitgesproken tekst die wij als belofte naar de raad en inwoners opvatten, de derde verhoging wel terecht? Graag een toelichting.
 2. Is het college met ons van mening dat als het college een dergelijke belofte doet, het in het kader van een betrouwbare overheid, belangrijk is om je aan een belofte te houden? Graag een toelichting.
 3. Indien vraag 1 met ‘nee’ wordt beantwoord, is het college bereid om nog voor de begrotingsvergadering 11 november aanstaande, met een wijzigingsvoorstel voor de begroting aangaande dit punt te komen? Zo nee, waarom niet?

​Wij verzoeken u verder deze vragen uiterlijk 10 november te beantwoorden om ons zodoende zorgvuldig op de begrotingsvergadering te kunnen voorbereiden.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers Jan Willem van den Born


Barneveld, 5 november 2020

Lees verder

Persbericht LB Zorg voor een vangnet voor het Schaffelaartheater

23-10-2020


Het Schaffelaartheater heeft het zwaar. De coronacrisis heeft flinke impact en heeft ertoe geleid dat het theater in de zomer moest overgaan tot een reorganisatie met o.a. ontslag van een groot deel van het personeel, om zo de schade te beperken en het theater levensvatbaar te houden.

Mogelijk komt er financiële compensatie en steun vanuit het Rijk en/of de Provincie. Daar zijn de ogen nu op gericht. Concreet ligt er een subsidieaanvraag voor 100.000 euro bij de Provincie Gelderland. Over de toekenning van subsidies is nog steeds veel onzekerheid; het is ook niet bekend hoelang het gaat duren voordat er duidelijkheid komt. Daarnaast valt te verwachten dat er aanvullende steun vanuit de gemeente nodig zal zijn om de schuld (waaronder de liquiditeitssteun) te kunnen betalen en de oplopende tekorten te kunnen dekken.

Lokaal Belang wil graag dat het theater voor Barneveld en de regio behouden blijft en vindt dat de coronacrisis niet zou mogen leiden tot het faillissement van het theater. Wij hebben begin september onze zorgen geuit en schriftelijke vragen ingediend met als belangrijkste vraag of het college bereid was om bij de begroting met een voorstel te komen om met een financiële injectie het Schaffelaartheater overeind te houden. In de beantwoording is het college hier niet echt concreet op ingegaan. We hebben onvoldoende zekerheid gekregen over voldoende financiële steun vanuit aanvullende fondsen en over de bereidheid voor een aanvulling vanuit de gemeente. De ontwerpbegroting en de coronamonitor bieden ook geen zekerheid; geen zekerheid in het of, hoe, hoeveel en het wanneer van een eventuele steun. Tenslotte is het ongewis hoe lang de coronacrisis nog gaat duren en het ‘normale leven’ weer verder kan.

Lokaal Belang vindt daarom dat een volgende concrete stap nodig is en komt met een voorstel voor een voorziening, een vangnet. Een voorziening is het geoormerkt opzij zetten van een bepaalde hoeveelheid geld dat, indien aan de orde, gebruikt kan worden waarvoor het bedoeld is. Indien dit niet wordt gebruikt, kan dit bedrag te zijner tijd weer worden teruggestort in de algemene reserve. Een voorziening is een middel dat gebruikt kan worden indien de gemeente risicodrager is. Dat is met het MTB, Muziek Theater Barneveld als verbonden partij, het geval. Lokaal Belang wil graag dat de raad en het college zich inzet om het theater voor de toekomst te behouden én te doen wat nodig is om het voor het theater mogelijk te maken deze crisisperiode te kunnen overbruggen. Het voorstel voor eenmalige financiële injectie zal Lokaal Belang tijdens de behandeling van de begroting op 11 november indienen.

Lokaal Belang denkt tevens na over, als het noodzakelijk mocht blijken, een tijdelijke verhoging van het jaarlijkse subsidiebedrag aan MTB met €50.000, naar € 300.000,- totdat de crisis voorbij is. Over deze mogelijkheid wil Lokaal Belang in gesprek met het college en de raad op 3 november aanstaande.

Het is van belang om juist nu een volgende stap te zetten om de continuïteit van het theater te kunnen waarborgen. Het Schaffelaartheater is het culturele hart van de gemeente!

Barneveld, 23 oktober 2020


Zie ook Artikel Barneveldse Krant 'Regel nu een vangnet voor Schaffelaartheater'

Lees verder

Persverklaring en oproep aan kerken betreffende corona

20-10-2020


Lokaal Belang vraagt solidariteit

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de, ook deze week weer, ontstane ophef over het aantal kerkgangers onder enkele kerken, ook in Barneveld. Wij betreuren deze situatie. Niet in de laatste plaats omdat dit het begrip en draagvlak voor de regels, richtlijnen en adviezen ondermijnt. En dat is, in deze zeer zorgelijke situatie waarin ons hele land zich bevindt, ernstig. Daarnaast zet het ook mensen tegen elkaar op. Juist in deze tijd is verbinding en begrip tussen verschillende groepen mensen belangrijk.

Wij menen dat je in een ruimte waar bijvoorbeeld 2000 mensen in kunnen, op een veilige manier 200 mensen kunt plaatsen. Wij geloven ook dat de kerken en kerkgangers zich aan de regels houden. Dat is de praktische kant. Maar in het kader van beeldvorming en solidariteit vinden wij dat je je als kerk zou moeten voegen naar de landelijke richtlijnen en die zijn nu eenmaal 30 personen. Solidair zijn naar elkaar, naar alle inwoners, ook naar mensen die geen lid zijn van de betreffende kerken.

Wij hebben respect voor ieders levens- en geloofsopvatting en de vrijheid van godsdienst is een groot goed. De vrijheid van godsdienst is er ooit gekomen om het mogen geloven veilig te stellen. Maar die staat niet onder druk. De volksgezondheid staat wel onder druk. Wij doen er allen goed aan de dringende regels en richtlijnen die de regering niet voor niets oplegt, op te volgen en dus verantwoordelijkheid te nemen voor ons allemaal. Des te eerder zijn wij van deze crisis af.

Naast de beschadiging van onze goede naam als burgerlijke gemeente, beschadigt dit ook het aanzien van kerken in algemene zin. Wij maken ons zorgen dat door de houding van enkele kerken, dit uiteindelijk negatief zal neerslaan op alle kerken. De uitzonderingspositie die er wettelijk nu nog is, zou hierdoor tegen de kerken kunnen keren. Want, door het verspelen van ‘krediet’ bij de overheid en de samenleving, zou de huidige situatie wel eens ten koste kunnen gaan van álle geloven en kerken. En dat is wat wij niet willen.

Lokaal Belang staat voor solidariteit met en verantwoordelijkheid naar elkaar. Daarom doet LB een oproep: Neem uw maatschappelijke verantwoordelijkheid, toon bescheidenheid en toon verantwoordelijkheid voor iédere inwoner; laat maximaal 30 kerkleden per dienst toe.
Tot slot wenst Lokaal Belang iedereen een goede gezondheid.
 

Fractie Lokaal Belang
Barneveld, 20 oktober 2020

Lees verder

Schriftelijke vragen LB datacentra en de RES Regio Foodvalley

16-10-2020


Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen van de RES in relatie tot datacentra in de Regio Food Valley, waar de gemeente Barneveld onderdeel van uitmaakt.

U heeft ongetwijfeld kennisgenomen van de uitzending van Lubach, 11 oktober jongstleden, waarbij de processen rondom datacentra en relaties tussen gemeenten, een energiemaatschappij, het ministerie en ondernemers in ‘dataindustrie’ op een ontluisterende manier werden blootgelegd. Wij zijn erg geschrokken, ook van het feit dat in 2030 de helft van de energiebehoefte van Nederland bestaat uit de energiebehoeften van datacentra. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ‘lasten’ van het duurzaamheidsbeleid bij inwoners terecht komen (overlast, landschapsvervuiling, kosten) maar de duurzaam opgewekte energie niet of nauwelijks ten goede komt aan de energievoorziening van diezelfde huishoudens. Ook in de Tweede kamer leven deze zorgen en is een motie m.b.t. onderzoek aangenomen.

Onlangs voerden wij de discussie over de concept-RES. Voor ons hadden de onderwerpen zonne-energie, windenergie en houtige biomassa op dat moment prioriteit en deze waren het meest in het oog springend. Het onderwerp ‘datacenters’ was toen geen wezenlijk onderwerp waarbij het tevens niet bekend was dat ondernemers in de dataindustrie deals sluiten en gesloten hebben om energie die duurzaam in Nederland wordt opgewekt, (volledig) af te nemen, zelfs met ondersteuning van forse subsidies van de landelijke overheid.

Na de uitzending hebben wij ons opnieuw verdiept in de concept-RES. Op bladzijden 43 en 52 wordt de mogelijkheid besproken van het plaatsen van datacentra (meervoud!) in onze Regio Food Valley, mede als mogelijke restwarmtebron. In het bijbehorende kaartje is een datacentrum ingetekend. Verdere informatie wordt niet gegeven. Aangezien wij onderdeel uitmaken van RFV, voelen wij ons verantwoordelijk voor de hele RES van RFV. Dit houdt niet op bij de gemeentegrenzen van de gemeente Barneveld. Een duurzame regio maken wij samen, dus wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de invulling. Wij vinden het daarom jammer dat enkele fracties in de raad er anders over denken, maar dat terzijde. Met de kennis van de uitzending in het achterhoofd, hebben wij een aantal vragen:
 

 1. Het opstellen van duurzaamheidsbeleid gaat niet altijd even makkelijk en levert nogal eens, begrijpelijk, verdriet en boosheid bij inwoners op. Echter, diverse overheden vragen inwoners en gemeenten duurzame energie op te wekken en te besparen. In het kader van een duurzame wereld vinden wij dat, los van dwang en overlast (!), in basis een goede zaak. Maar, bent u met ons van mening dat de duurzaam opgewekte energie door middel van het plaatsen van bijvoorbeeld vele windmolens dan wel zonnevelden in ons geliefde landschap, niet mag betekenen dat deze opgewekte energie grotendeels dan wel volledig opgeslurpt wordt door datacentra? Graag een toelichting.
   
 2. Is door het opnemen van de mogelijkheid tot het plaatsen van een of meerdere datacentra in Regio Food Valley in de definitieve RES, het per definitie mogelijk dat dergelijke datacentra in onze regio geplaatst kunnen worden? Ofwel, als een ondernemer een datacentrum wil bouwen, kan hij/zij met de definitieve RES in de hand dan een datacentrum afdwingen bij RFV, de betreffende gemeente of zelfs de provincie of het Rijk?
   
 3. Is er binnen het RES-overleg gesproken over de stroomvoorziening van een dergelijk datacentrum?
  a. Zo ja, wat is er precies besproken? Zijn daar verslagen van? Deze zouden wij dan graag ontvangen.
  b. Zo nee, bent u bereid om in de aanloop naar de definitieve RES het onderwerp ‘mogelijke komst van datacentra en hun energievoorziening in RFV’ binnen het RES-overleg te bespreken?
  c. Indien u vraag b met ‘nee’ beantwoordt; waarom niet?
  d. Indien u vraag b met ‘ja’ beantwoordt; Bent u bereid om u in te zetten geen datacentra in de definitieve RES op te (laten) nemen indien zij voor in hun energievoorziening gebruik maken van de duurzaam opgewekte energie in de RFV? Graag een toelichting.
   
 4. Is een datacentrum als bron van restwarmte wel realistisch? Graag een toelichting.
   
 5. Als er zich een initiatiefnemer bij de gemeente Barneveld meldt met de wens tot het bouwen en plaatsen van een datacentre, hoe staat u daar tegenover?Op welke wijze gaat u deze wens benaderen?
  Heeft er zich eigenlijk al een initiatiefnemer bij u gemeld met een dergelijke wens?
   
 6. Vindt u het in basis wel of geen goed idee dat er in onze gemeente een datacentre zou komen? Graag een toelichting met daarbij ook een relatie tot het energieverbruik ervan.
   
 7. Vanwege het bijzondere karakter van een datacentre in relatie tot het energieverbruik en het duurzaamheidsbeleid in de gemeente Barneveld: Bent u van mening dat er naast het bestaande ruimtelijke beleid aanvullende randvoorwaarden zouden moeten worden gesteld met betrekking tot de vergunningsverlening? Graag een toelichting.
   
 8. Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, bent u bereid om, eventueel in samenspraak met RFV en het Rijk, nadere randvoorwaarden/beleidsregels op te stellen en deze ter besluitvorming aan de  raad/de raden voor te leggen?
   
 9. Zo nee, waarom niet? Een realistisch duurzaamheidsbeleid dat werkelijke milieuwinst oplevert, in verhouding staat tot de inspanningen van inwoners en ons landschap beschermt is toch belangrijk?
   
 10. Het ‘RES-bod’ dat RFV heeft gedaan en straks definitief gaat doen, is van de hele regio. Ook van ‘ons’. Een datacentre in Ede die mogelijk duurzaam opgewekte energie gaat gebruiken, heeft daardoor ook invloed  op de Barneveldse situatie. En andersom. En geldend voor alle dorpen in RFV. Hoe kijkt u daar tegen aan?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, fractievoorzitter, raadslid
Jan Willem van den Born, raadslid

Barneveld, 14 oktober 2020
 

Bron:

Lees verder

Schriftelijke vragen LB uitstel Beleidsplan Openbare Verlichting

06-10-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het steeds maar weer uitstellen van de nieuwe beleidsnota Openbare Verlichting.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de maandrapportage augustus 2020, waarin vermeld staat dat het beleidsplan Openbare Verlichting, dat was geagendeerd voor oktober 2020, verschoven wordt naar het 1ste kwartaal 2021. Helaas moeten we constateren dat het proces naar een nieuw, actueel beleidsplan inmiddels diverse aanpassingen kent, telkens wordt uitgesteld en zo veel meer tijd vergt dan was voorzien én beloofd.

Beknopte tijdlijn
In de Lange Termijn Agenda (LTA) is terug te lezen dat er in eerste instantie een actualisatie zou plaatsvinden in november 2017, dat bij nader inzien een raadsvoorstel moest worden voor in mei 2018. Op 4 juli 2018 heeft de raad ingestemd met een procesvoorstel “dat leidt tot een medio 2019 aan de raad voor te leggen voorstel voor digitaal beeldend beleid openbare verlichting”. Op 31 oktober 2019 is de uitgangspuntennotitie, een collegevoorstel, in de commissie grondgebied besproken. Het wachten is nu op de uitwerking in een beleidsnota. Deze nota was geagendeerd voor februari, toen april, toen mei, toen juli, toen oktober 2020 en nu dus 1 ste kwartaal 2021 (aldus de LTA).

Lokaal Belang heeft meerdere malen en nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het onderwerp verlichting in de openbare ruimte. O.a. al in maart 2018 met schriftelijke vragen n.a.v. de adviesbrief van de jongerenraad. Ook in de agendacommissie hebben we vanaf 2018 regelmatig gevraagd naar de voortgang. We hebben daar onze zorgen en bezwaren geuit over het alsmaar uitstellen van dit belangrijke thema. Het gaat immers over de veiligheid van onze inwoners.

We realiseren ons dat er met de uitgangspuntennotitie een stap is gezet en dat deze notitie enige houvast biedt. Echter, wij vinden dat door alle uitstel er te veel tijd zit tussen de eerste stappen, november 2017, het collegevoorstel oktober 2019 en het uiteindelijke raadsvoorstel waar wij als raad iets van kunnen vinden en over gaan besluiten. De melding 1ste kwartaal 2021 biedt ons onvoldoende zekerheid over het vervolg; wanneer komt het plan daadwerkelijk naar de raad?


Lokaal Belang stelt de volgende vragen:

 1. We gaan herfst/winter 2020 tegemoet. Deze donkere maanden vragen om een goede openbare verlichting, die bijdraagt aan sociale veiligheid en verkeersveiligheid voor onze inwoners. Heeft het nieuwe uitstel richting een raadsvoorstel momenteel effect op de planvorming en/of uitvoering rond verlichting? Blijven er vragen en wensen liggen? Zo ja, hoe gaat het college daarmee om?
   
 2. Lokaal Belang ziet graag dat er vaart wordt gezet achter de afronding van het nieuwe beleidsplan en dat er een duidelijke afspraak over de planning gemaakt wordt. Nog langer uitstel vinden wij onwenselijk. Gezien de tijdlijn van bijna 3 jaar(!) kan en mag de coronacrisis wat ons betreft niet of nauwelijks een argument zijn voor het uitstel.
  a. Is het college het met ons eens dat het hoog tijd wordt dat het beleidsplan wordt afgerond en door de raad kan worden vastgesteld; inclusief voorstellen voor de uitvoer?
  b. Is het college bereid toe te zeggen dat we het raadsvoorstel uiterlijk januari 2021, maar zo mogelijk eerder, tegemoet kunnen zien en bespreken? Zo nee, waarom niet?
  c. Is het college tevens bereid indien er dringend gewenste maatregelen voortvloeien uit het beleidsplan, deze met prioriteit te behandelen en deze zoveel als mogelijk vóór de zomer van 2021 afgerond te hebben?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 5 oktober 2020

 

Bijlagen:
1. Schriftelijke vragen Lokaal Belang maart 2018 ‘straatverlichting in de gemeente Barneveld’
2. Bijlage schriftelijke vragen Lokaal Belang straatverlichting, adviesbrief Jongerenraad
3. Beantwoording schriftelijke vragen straatverlichting
 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over ontwikkelingen open overleg herindeling Scherpenzeel

02-10-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de recente ontwikkelingen rondom het ‘open overleg’ ten aanzien van de mogelijke herindeling van de gemeente Scherpenzeel bij onze gemeente, de gemeente Barneveld.

Al op 10 september jongstleden heeft de fractie van Lokaal Belang in een persoonlijk overhandigd verzoekschrift aan de commissaris van de Koning verzocht het proces rondom de herindeling ‘on hold’ te zetten. Het huidige proces wordt ‘onder stoom en kokend water’ doorgezet; dit ten tijde van een ernstig verstoord politiek klimaat, het ontbreken van draagvlak, met hiaten in zorgvuldigheid van het proces en bestuurlijke drukte, aldus onze fractie. Zowaar geen goed politiek klimaat en geen gezond fundament voor zo iets gevoeligs als een herindeling. Wij waren teleurgesteld dat GS ons verzoek terzijde schoof. Niet in de laatste plaats omdat er, naast het niet inhoudelijk reageren, ineens de door hen gewenste en uitgesproken ‘regie’ en betrokkenheid bij de gemeenteraad, in geen velden of wegen te bekennen was. Daarom heeft Lokaal Belang inmiddels alle recente stukken met betrekking tot dit overleg geagendeerd voor de commissievergadering van eind oktober aanstaande. Lokaal Belang vindt dat het vanuit zorgvuldigheid en respect naar inwoners, transparantie en openheid in dit gevoelig dossier hoog tijd wordt dat de raad en het college in het openbaar verder praten over deze situatie.

Op 14 juli jongstleden hebben wij een serie schriftelijke vragen gesteld die u helaas niet wilde beantwoorden. U gaf aan dat de reden hiervoor lag in het feit dat de Provincie het open overleg nog moest opstarten. Inmiddels is dit proces in gang gezet en heeft u in uw memo van 21 september uw visie op het proces van het ‘open overleg’ weergegeven. U geeft daarin onder andere weer dat het onderwerp participatie niet ingericht gaat worden op het bereiken van volledig draagvlak of bijvoorbeeld het houden van een referendum. U geeft hier geen inhoudelijke reactie op waaruit wij opmaken dat u geen bezwaar heeft tegen dit voorstel van GS.

1. Aangezien het open overleg nu gestart is; bent u alsnog bereid om onze schriftelijke vragen van 14 juli jl. te beantwoorden?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, bij dezen dienen wij vragen 1 t/m 4 en vraag 9 en 11 t/m 13 opnieuw in. Wij hebben inmiddels heel wat ervaring met schriftelijke vragen en uw reactie daarop. Wij herinneren u daarom graag aan ‘de organisatieverordening van de gemeenteraad gemeente Barneveld’ artikel 42 en ‘de gemeentewet artikelen’ 155 en 169, waarin het recht voor raadsleden op het stellen van vragen beschreven alsmede de plicht van het college raadsleden van alle gewenste inlichtingen te voorzien. Oftewel, de plicht op het beantwoorden van deze vragen.

2. Klopt het dat u geen bezwaar hebt tegen het feit dat GS het bereiken van draagvlak geen (wezenlijk) onderdeel laat zijn van het participatietraject?
Zo ja, waarom acht u het bereiken van draagvlak niet belangrijk in het participatietraject?
Zo nee, waarom heeft u in uw uitgangspunten daar geen zichtbaar bezwaar tegen gemaakt dan wel een tegenvoorstel voor ingediend?

3. Hoe kan een participatietraject in deze tijd, nou zorgvuldig en volledig plaatsvinden? Zeker gezien het feit van het korte tijdsbestek.

Het college van Scherpenzeel heeft aangegeven niet te zullen deelnemen aan het ‘open overleg’. De argumentatie van het college betreft vooral de houding van GS ten aanzien van het geen gehoor geven aan de bezwaren over het krappe tijdpad, het ontbreken van draagvlak wat tevens amper een issue is in het open overleg en de stelling van GS over ‘evidente bestuurskracht problemen’ die zij baseren op oude informatie van SVDL (3 juni 2019) en niet (ook) op het zeer recent uitgebrachte rapport van BMC (28 september 2020).
Lokaal Belang heeft absoluut begrip voor de beweegredenen van het college van Scherpenzeel om het ‘open overleg’ met GS te beëindigen.

Wij begrijpen niet dat GS in haar memo van 25 september jl. duidelijk weergeeft dat voor alle varianten in basis wordt uitgegaan van de situatie in Scherpenzeel van december 2019. De democratisch aangenomen Kadernota is inmiddels staand beleid. Daarnaast geeft GS ook nog eens aan dat het onlangs gepresenteerde BMC rapport dat een review geeft van de Scherpenzeelse bestuurskracht; niet meegenomen wordt in het open overleg. Dit open overleg betreft ook onze gemeente Barneveld. Daarom is een vollediger beeld belangrijk, ook voor ons. U gaat kennelijk mee in het oude beeld. Tenslotte, in uw memo maakt u geen bezwaar tegen de keuze van GS.

4. ​Bent u als college met het college van Scherpenzeel in gesprek geweest naar aanleiding van hun besluit om zich uit het open overleg terug te trekken? Zo ja, wat is daar uit gekomen? Zo nee, bent u bereid als, zoals door uzelf verwoord ‘goede buur’, om met het college van Scherpenzeel in gesprek te gaan om kennis te nemen van hun zorgen en bezwaren? Want wat er ook gebeurt, Lokaal Belang acht het belangrijk elkaar ‘te verstaan’.

5. Acht u het wel of niet van belang om het staande beleid, aangevuld met het BMC rapport te betrekken in het ‘open overleg’ om zo een vollediger en eerlijk beeld te creëren? Graag een toelichting.

Ondanks dat de gemeenteraad van Barneveld als geheel geen uitspraken heeft gedaan over eventuele wenselijkheid van een herindeling, heeft u dit als college al wel gedaan. Bijvoorbeeld in Bijlage 4 ‘Verkenning Versterking bestuurskracht Scherpenzeel’ van ‘Bestuurlijke toekomst Scherpenzeel’ van 4 juni 2020 blz. 19 geeft u aan dat er wat u betreft wel enkele randvoorwaarden zijn voor een fusie, waaronder een ‘stevig draagvlak voor een fusie, zowel in Scherpenzeel als Barneveld’. Dat zijn wij overigens met u eens.

6. In onze ogen is het glashelder dat draagvlak voor een herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld ontbreekt. Wij brengen u graag de diverse peilingen onder uw aandacht. Bent u dat met ons eens? Graag een toelichting.

In onze ogen begint deze ‘herindelings-soap’ vreemde vormen aan te nemen. Een soap omdat de provincie er een herindeling doorheen aan het drukken is. En een soap omdat het gemeentebestuur van de gemeente Barneveld klaarblijkelijk geen waarde hecht aan de problemen die een meerderheid van de inwoners en de gemeenteraad van Scherpenzeel met een herindeling met de gemeente Barneveld hebben. Lokaal Belang heeft niets met gedwongen huwelijken, laat staan wanneer dit gedwongen huwelijk onze eigen gemeente betreft. Bij monde van de CvdK, dhr. Berends gaat het zogenaamde participatietraject volgende week van start. Daarin worden 3 scenario’s verkend. Zelfstandigheid, strategische samenwerking met de gemeente Barneveld en een herindeling met de gemeente Barneveld.

7. Kan het college uitleggen waarom zij alleen strategische samenwerking met de gemeente Scherpenzeel wil als dat uiteindelijk in een herindeling met de gemeente Barneveld uitmondt?
In uw memo van 21 september blz. 3 spreekt u namelijk nog van uw uitgangspunt dat u geen vooringenomen standpunt wilt innemen. Dat lijkt nogal in tegenspraak met elkaar. Hierdoor zijn er wezenlijk maar 2 scenario’s en niet 3 zoals GS voorstelt.

8. Is het college het met Lokaal Belang eens dat een herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld momenteel niet meer verkend hoeft te worden gezien het feit dat noch een meerderheid van de inwoners, noch het college van Scherpenzeel deze herindeling zien zitten?

9. Dat het college van de gemeente Scherpenzeel er zelf voor gekozen heeft niet deel te nemen aan het ‘open overleg’ betekent nog niet dat hun argumenten daarvoor er daardoor niet meer toe doen of niet serieus genomen hoeven te worden en dat dit dan ‘het bewijs’ zou zijn voor het gebrek aan bestuurskracht. Integendeel misschien…
Bent u het met ons eens dat het van respect zou getuigen naar de meerderheid van de inwoners van Scherpenzeel en het college van Scherpenzeel, die een herindeling echt niet zien zitten, ook vanuit de gemeente Barneveld aan GS duidelijk te maken dat de tijd echt niet rijp is voor een herindeling?

10. Tot slot is er nog een belangrijke reden om de gesprekken over herindeling te staken. Namelijk de corona crisis. Het is de komende maanden alle hens aan dek. Voor onze inwoners, voor onze ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het water staat velen aan de lippen. En het einde lijkt helaas nog lang niet in zicht.
a. Is het niet vreemd dat er veel tijd en energie gestoken in een herindeling terwijl de gemeente Barneveld en de gemeente Scherpenzeel getroffen worden door deze vreselijke pandemie?
b. Eerder spraken wij onze zorg uit over de ‘bestuurlijke drukte’ in onze gemeente (vertrek wethouder deze maand, burgemeester eind januari en de gemeentesecretaris eind december). Daarom vraagt Lokaal Belang om al uw tijd, al uw energie en alle uren die in een kansloze herindeling gestoken worden, te stoppen in het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis in onze gemeente. Bent u daartoe bereid? Graag een toelichting.

11. Wij vragen u deze vragen uiterlijk 16 oktober te beantwoorden zodat wij deze kunnen betrekken in aanloop naar de bespreking van de door Lokaal Belang geagendeerde stukken in de commissie die maand. Bent u daartoe bereid?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 1 oktober 2020

Lees verder

LB wil vrachtwagenverbod Hogesteeg Garderen: Sleutel tot de oplossing

26-09-2020

Voorzitter,
Garderen is een dorp met 2 supermarkten, 2 slagers, 1 bakker en een handvol Horeca ondernemers. Als deze ondernemers 1x per dag beleverd worden door een vrachtwagen zijn dat 10 vrachtwagens. Laten we er 2 van maken, dan zijn het er twintig. Toch wordt, getuige tot 2 maal gedane handmatige tellingen van Lokaal Belang en vervolgens door elektronisch tellen op initiatief van het college, de dorpskom dagelijks door enkele honderden vrachtwagens bezocht. In een klein dorp met een smal wegennet is dit
-niet wenselijk;
-gevaarlijk;
-tast het de leefbaarheid aan;
-en is het lelijk en vies als je graag het visitekaartje van de gemeente wilt zijn.

Daarom is de fractie van Lokaal Belang blij dat de zorg omtrent dit fenomeen raadsbreed gedeeld wordt. Toch hebben wij dit onderwerp wederom geagendeerd. Wij hebben enkele vragen.
Voorzitter, als u mij toestaat wil ik graag drie vragen stellen, eerst twee, waar ik graag beantwoording op krijg en aansluitend hieraan mijn derde vraag.

 1. Voorzitter, graag hoor ik van de wethouder of er al formeel danwel informeel informatie is binnengekomen die iets kan zeggen over het resultaat van de geplaatste tekstkarren?
 2. Ik lees in het bijgevoegde memo dat het moeilijk is om te komen tot het weren van  vrachtwagens vanwege het feit dat het een provinciale weg betreft en vanwege handhaafbaarheid. Wat zijn de moeilijkheden, zijn deze slechts moeilijk of onoverkoombaar. En hoe moet ik de moeilijkheid tot handhaafbaarheid zien in relatie tot het even verderop in een memo genoemde handhavingscamera’s (mijn boerenverstand zegt dat als je geen ge- of verbod hebt je ook niet kunt handhaven). Graag hierop eerst de reactie van de wethouder waarna ik kom tot mijn derde punt.
 3. Fractie Lokaal Belang wil graag het volgende plan inbrengen en ter overweging geven. Allereerst zijn we het er denk ik allemaal over eens dat het vrachtverkeer zonder groot tijdsverlies de dorpskern van Garderen kan mijden. Enerzijds door gebruik te maken van de route over Nieuw Milligen en anderzijds door de rondweg Voorthuizen te gebruiken. Wij denken dat maatregelen met bestemmingsverkeer als oplossing de handhaafbaarheid erg lastig maken. Zo komen wij tot de oplossing van een vrachtwagenverbod. Maar we blijven dan toch zitten met die twintig vrachtwagens die wel in Garderen moeten komen.
 • ​​De Hogesteeg (de weg die tussen Garderen en de A1 loopt) is de sleutel in ons plan. Als er een vrachtwagenverbod in 2 richtingen wordt ingesteld vanaf de rotonde bij Restaurant Zondag tot aan de inrit van Hotel Groot Heideborgh, een trace van 400 meter, dan is Garderen op alle plekken volledig bereikbaar voor vrachtwagens vanaf de richting Putten, Speuld en Uddel, maar is het niet meer mogelijk om vanaf Putten of Uddel richting A1 te rijden. Dit is circa 80% van het doorgaande vrachtverkeer.
 • Resumé: Lokaal Belang vraagt hier om 2 verkeersborden, 1 handhavingscamera en veel overtuigingskracht van de wethouder richting de provincie, om zodoende een al jarenlang bestaand levensgevaarlijk probleem op te lossen.
  Nu kom ik tot mijn vraag: Is de wethouder bereid deze optie nader te onderzoeken en mee te nemen in de aanstaande evaluatie met betrokken partijen?

Gert Hein Kevelam
raadslid Lokaal Belang

Lees hier de inzet van Lokaal Belang op dit thema:

 • Tellingen vrachtwagens door Lokaal Belang in Garderen:
 • Aanbieding tellingen van Lokaal Belang aan Provincie
    

Lees verder

Lokaal Belang wil volledig verhaal over windturbines in de gemeente Barneveld

23-09-2020


Bijdrage Lokaal Belang windturbines in de gemeente Barneveld - 23 september 2020

Voorzitter dank u wel.
Lokaal Belang neemt duurzaamheid heel serieus en we hebben onder andere al tot 2 maal toe een alternatieve energiemix gepresenteerd. Duurzaamheidsbeleid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de inwoners, waarbij draagvlak onder hen van groot belang is. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie.

En windmolens zijn in de ogen van Lokaal Belang alleen efficiënt daar waar het veel waait. Aan de kust bijvoorbeeld. Lokaal Belang is daarom niet tegen windmolens an sich, maar wel als daar geen draagvlak voor is, daar waar ze het landschap verpesten en gezondheidsschade bij mensen veroorzaken. Windmolens zijn ook niet nodig, er zijn genoeg alternatieven. Mijn college van den Born zal daar straks bij de RES meer over vertellen.

Wat wij straks gaan stemmen zal geen verrassing zijn. En, wij kunnen ook tellen; de meerderheid van deze raad wil windmolens in onze gemeente. Dat ontslaat Lokaal Belang echter niet van de verplichting verantwoordelijkheid te nemen en een zo volledig mogelijk verhaal te willen. Want het zijn de raadsleden die over dit verhaal moeten oordelen.
Ik roep dus mijn mederaadsleden op om zichzelf vooral deze vragen te stellen:
-Wat wil ik weten voordat ik ergens ja tegen zeg?
-Wat moet ik weten voordat ik onomkeerbare besluiten neem?
-Wat doe ik om onze mooie samenleving en haar inwoners te beschermen?

Voor ons de MER met aanvulling, dat zal dienen als bouwsteen voor de structuurvisie windenergie dat het voorlopige sluitstuk wordt in de inmiddels lange geschiedenis van discussies hierover. Lokaal Belang heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet om verandering teweeg te brengen. De samenleving heeft massaal, massaal, van zich laten horen en voor deze onuitputtelijke inzet hebben wij veel waardering. De druk vanuit de diverse actiegroepen en onze inzet hebben er mede toe geleid dat het college zich achter de oren heeft gekrabd en besloten heeft Zeumeren niet mee te nemen in de verdere plannen. Ik kom hier later op terug.

Wij zullen 4 moties indienen die o.a. als doel hebben het ‘globale locatie specifieke onderzoek (GLO)’ dat ten behoeve van de Structuurvisie wordt gedaan, vollediger te krijgen. Afgelopen maandag heb ik een plezierig gesprek gehad met wethouder Dorrestijn, waarvoor nogmaals dank, om onze punten voor te leggen en te vragen of er mogelijkheden zijn. Die zijn er. Het college gaat nog met Pondera in gesprek over de precieze invulling van het onderzoek en de manier van het presenteren van de resultaten. Lokaal Belang vindt dat de raad bewust moet zijn waar zij straks ‘ja’ tegen gaan zeggen.

Motie 1 nachtelijke geluidsnorm toetsen:
Lokaal Belang wil niet dat inwoners wakker liggen van het geluid van windturbines. Het Rijk heeft daarvoor een aparte geluidsnorm opgesteld, Lnight, artikel 3.14a. Daar moet aantoonbaar aan voldaan worden. In de MER komt dit in onvoldoende mate terug. Er wordt geen concreet onderscheid gemaakt tussen de gemiddelde geluidsnorm, dat uit gaat van jaargemiddelden, en de aparte nachtnorm. Dat vinden wij niet goed genoeg. Daarom een motie om in de vervolggesprekken met Pondera op aan te dringen dit alsnog te doen.

Motie 2 hogere windmolens toetsen:
De MER is met name opgesteld om locaties ten opzichte van elkaar te vergelijken. Daarvoor is een windturbine gekozen met een ashoogte van 120 meter en tiphoogte 185 meter. Maar dat zijn relatief lage windmolens! In ons windluwe gebied zullen de turbines veel hoger moeten zijn en de moderne windturbines zijn sowiesó vele malen hoger! Kent u de molens bij Ede? 100 meter hoog. Doe die nu eens ruim keer 2! Daar moet u aan denken. De tiphoogte van moderne windmolens zijn zo’n 225-240 meter! De hoogste staat in Rotterdam: 260 meter! Ook hier geldt: dit beeld moet vollediger en dus ook de invloed op geluidsoverlast en slagschaduw. Een motie om in het gesprek tenminste 1 veel voorkomende hoge windturbine mee te nemen in het onderzoek.

Motie 3 aantal gehinderen eerlijk in beeld brengen:
Hoeveel mensen gaan last krijgen van deze akelige windturbines? In de MER gaat men alleen uit van de ernstig gehinderden, de 4e categorie van de 4 opties van gehinderd zijn. Echter, de tamelijk gehinderen, de 3e categorie, worden buiten beschouwing gelaten en dat vindt LB een omissie. Wij vinden dat voor een vollediger beeld ook deze groep moet worden meegenomen en roepen daar in een motie toe op. Deze vertaalslag is vanuit het TNO rapport makkelijk te berekenen. Dat is tenslotte voor de ernstig gehinderden ook gedaan.

Motie 4 woningbouw mogelijk in de knel door windturbines:
De reactie van de wethouder in de commissie op onze zorg over het mogelijk op slot zetten van met name Barneveld, is niet weggenomen. Als de Structuurvisie eenmaal is aangenomen, zijn wij te laat. Graag worden wij actief geïnformeerd en vragen wij dit onderwerp in het proces mee te nemen.

Tot slot: Wij maken ons hoe dan ook zorgen. Want weet u, de windturbines naast Zeumeren zijn dan geschrapt, de windturbines die er komen zullen tot kilometers ver te zien zijn. Kent u het ijzeren uitkijktorentje op de Lunterse berg? Als je daar gaat staan schrik je, de windturbines van Nijkerk zijn duidelijk te zien. Realiseert u zich dit? Het gaat dus helemaal niet over locatie 5,
het gaat hier over de locatie gemeente Barneveld!

Kortom voorzitter, als de raad kiest, laat dat dan op basis van een zo volledig mogelijk verhaal zijn. Nu kan het nog.
Onze inwoners verdienen het.

Stemverklaring Lokaal Belang MER:
Voorzitter, Lokaal Belang is teleurgesteld dat de meerderheid van de raad geen enkel wijzigingsvoorstel van ons heeft gesteund. Voorstellen die als doel hadden een completer en eerlijker beeld neer te zetten over de invloed van windturbines op onze omgeving en onze inwoners. Het verhaal is nu niet compleet en een raad behoort een zo volledig mogelijk beeld te hebben voordat zij ergens 'ja' tegen zegt. Wij zullen ons blijven inzetten op dit dossier, in het belang van onze inwoners en onze samenleving als geheel.

Dank u wel.
Mijntje Pluimers

Lees hier het artikel van de Barneveldse Krant; 24 september 2020: "Barneveld kan aan de slag met Harselaarmolens"

Lees verder

Energiebeleid in regio Barneveld moet beter, gezonder en ambitieuzer

23-09-2020

Bijdrage Lokaal Belang over RES - 23 september 2020

Voorzitter,
In ons verkiezingsprogramma en in de jaren daarna heeft LB veel werk gemaakt van de energietransitie. Vele uren hard werken zitten er in kennisvergaring, onderzoek naar en bezoeken aan bedrijven, gemeenten en projecten. Zo hebben wij gepleit voor het  opwekken van energie met grootschalige zonne-energie projecten, 2 mono mestvergisters want we hebben mest in overvloed in onze gemeente en natuurlijk ons geloof in geothermie. Daar waar 3 jaar geleden nog vol ongeloof en scepsis gereageerd werd op de LB plannen rondom geothermie, zien wij nu dat er voor het eerst in Nederland toestemming verleend is om in de regio Amersfoort, bij onze burgen, op zeer grote schaal aardwarmte op een diepte van 5 km te winnen. Fantastisch! 

Motie geen houtige biomassacentrale in regio Barneveld vanwege gezondheidsrisico's
Als eerste, zoals al eerder aangekondigd onze motie over houtige biomassacentrales. Het is u allen bekend hoe slecht houtige biomassacentrales voor de gezondheid zijn. Heel Nederland lijkt wel tegen en terecht! Houtige biomassa is niet klimaatneutraal en is slecht voor de gezondheid doordat:

 1. verbranden van biomassa twee keer zoveel CO2-uitstoot geeft als gas;
 2. de luchtkwaliteit te lijden heeft onder biomassacentrales door uitstoot van fijnstof, roet en stikstof;
 3. uit onderzoek negatieve gezondheidsgevolgen voor mensen met astma, COPD en hart en vaatziekten blijkt;
 4. de aanvoer van biomassa milieuvervuiling veroorzaakt door transportvoertuigen (schepen en vrachtwagens);
 5. het door nieuwe inzichten steeds duidelijker wordt dat biomassa geen bijdrage levert aan CO2-afname;
 6. omdat de groei van bomen het huidige tempo van verbranden decennialang niet kan compenseren en er dus per saldo meer CO2 in de lucht komt;

Houtige biomassacentrales moeten wij dus echt niet willen, niet voor ons, hier in de gemeente Barneveld, maar ook niet in onze regio.

Locatie windturbines al in de concept-RES
Voorzitter, Ik ben geboren en getogen in deze gemeente. Ik heb er veel zien veranderen. Veel is er verdwenen, maar wat is er gelukkig nog is overgebleven zijn de  karakteristieke landschappen in ons buitengebied. Ik heb gisteren een mooie fietstocht gemaakt. Ik heb een aantal foto’s gemaakt met als uitgangspositie zicht op locatie 5 uit de RES, ten zuiden van de A1 bij Harselaar. Wanneer deze RES tot uitvoering wordt gebracht, staan hier binnen afzienbare tijd mega windmolens in het landschap.

Zo lezen wij dat…“De gesprekken zich de komende tijd richten MET NAME op het gebied ten zuiden van de A1, bij Harselaar.  Mijn vraag aan de wethouder, waarom met zeemijl laarzen door het proces gaan. Wij  zijn niet alleen verbaasd maar ook geïrriteerd dat het gebied ten zuiden van de A1 bij Harselaar met naam en toenaam als suggestie in deze concept RES is genoemd wordt. Gesprek en besluitvorming met de raad over deze specifieke locatie heeft nog niet eens plaatsgevonden. De dialogen over een locatiekeuze in aanloop naar de structuurvisie wind, oa de dorpentoeren, moeten nog beginnen. Het doet recht aan de wijze waarop wij in deze raadzaal al jaren omgaan met een juiste volgordelijkheid der dingen, om de locatie m.b.t. Harselaar als mogelijke locatie  uit deze concept RES te schrappen. Daarvoor een amendement.

Bijdrage andere gemeenten minimaal; risico voor onze gemeente
Er valt iets bijzonders op in deze RES. Iedere RFV gemeente heeft een eigen bijdrage geleverd aan dit document. Onze wethouder had als enige een foto en een eigen tekst. En niet zonder reden denk ik. In deze concept RES spreken namelijk niet alle RFV gemeenten zich uit over hun ambities. Ik ga ze even met u langs.
-Ede, wind en zon
-Barneveld, wind en zon
-Wageningen wind en zon
-Nijkerk. maximaal 2 windmolens en zon
-Rhenen: zegt helemaal niets. in ieder geval geen zon op land
-Veenendaal . Geen wind en beperkt zon
-Scherpenzeel: noemt helemaal niets.
-Renswoude: geen wind bij ontbreken draagvlak en geen zon op land.

We hoeven elkaar niet voor de gek te houden, de ambities van Veenendaal, Scherpenzeel, Rhenen en Renswoude in deze concept RES zijn zeer vaag.  Wij maken zijn bang dat de provincie straks tegen Barneveld zegt.: “Barneveld, u krijgt er nog een paar molentjes bij. Ze gaan er toch al komen en wij moeten als provincie echt aan onze opgave aan het rijk voldoen.” Voorzitter, wij maken ons daarover zorgen. Er zijn nog maar 8 maanden te gaan. Dan moet de RES 1.0 klaar zijn. En als het je als gemeente al niet lukt in een concept RES iets van je ambitie te tonen, dan houd ik mijn hart vast of dat in de resterende 32 weken wel gaat lukken. Hiervoor een motie.

Geothermie ontbreekt terwijl ontwikkelingen razendsnel gaan
Lokaal Belang vind het een gemiste kans dat geothermie minimale aandacht krijgt in de concept RES. Op pagina 25 in het rapport een paar regeltjes. In de tussentijd, groot en goed nieuws op 7 september jl. Op die dag verscheen er een rapport van Berenschot en EBN in samenwerking met TNO, over het verwarmen van een kwart van alle woningen en 28% van de industrie in Nederland. En dat gaat niet plaatsvinden ergens ver in de toekomst, maar is al realiteit in 2030. ENB is de club die ook onlangs in onze gemeente grootschalig onderzoek gedaan heeft naar aardwarmte. Ook groot nieuws uit de regio Amersfoort zoals genoemd in mijn inleiding. Daar is onlangs voor het eerst toestemming verleend om op zeer grote schaal aardwarmte op een diepte van 5 km te winnen. Met dit project worden 160.000 huishoudens en bedrijven in de regio Amersfoort ook rond 2030 op aardwarmte aangesloten.  

Het zou geweldig zijn indien wij al voor 2030 over onze eerste warmtebron zouden kunnen beschikken en dat onze overtuiging dat geothermie een alternatief is voor mega-windmolens bewaarheid wordt. Alles wat hiervoor nodig is is geduld en het tot die tijd het opvoeren van ambities voor zonne-energie. Maar schijnbaar is dat geduld er niet. Ik vind het  erg jammer om in deze RES een kokervisie te bespeuren waarbij de focus op wind zo allesoverheersend is dat andere mogelijkheden behalve zon minimale aandacht krijgen.
Dat vinden wij niet goed. Daarom een motie en de oproep aan onze wethouder om in de aanloop naar de RES 1.0 de toekomstige rol van geothermie de plek te geven die het verdiend.

Energiebesparing
Dat geldt dus ook voor energiebesparing. Want de opgave is enorm. 1,5 % energiebesparing per jaar. Maar ook met betrekking tot energiebesparing, de snelste manier om te komen tot aanzienlijke co2 reductie, ontdek ik ook geen visie, geen strategie.
Wanneer er net zoveel aandacht voor energiebesparing zou zijn in deze concept RES als voor wind en zon, dan konden er snel serieuze stappen gemaakt worden. Ook hier een motie.

Draagvlak
De RES gaat voor heel veel inwoners een enorme impact hebben op hun leefomgeving, terwijl hun invloed op het proces minimaal is. Tijdens de commissievergadering heb ik de wethouder gevraagd of burgerparticipatie in de aanloop naar de RES 1.0 voor haar topprioriteit heeft. Het antwoord dat kwam van een ambtenaar vond ik helaas niet overtuigend. Daarom een motie.

Tot slot:
In De Wilp is afgelopen donderdag de grootste zonneweide in de provincie Geldeland geopend.. 117.000 zonnepanelen op 38 hectare voormalige landbouwgrond. Goed voor 45 megawatt, goed voor 12.000 huishoudens. Ook aan de omwonenden is gedacht. Tien hectare is gereserveerd voor groenstroken , er is 4 km heg geplant en er lopen 600 schapen tussen de panelen, wat de biodiversiteit op de weide ten goede komt.  Voorzitter, LB pleit in haar alternatieve energiemix voor 650K panelen op daken en 90 hectare zonneweides. Daarbij opgeteld 320TJ van een mono mestvergister, en windmolens zijn overbodig! Uiteraard gaan wij ons best doen om eea in de RES1.0 verwezenlijkt te krijgen.

Vorige week hoorden wij in deze commissievergadering in koor de LTO, CU en SGP ageren tegen zonneweides. Wees zuinig op landbouwgrond, zo is de lijn. Voorzitter, ik  begrijp de weerstand niet zo goed want met zonne-energie kunnen grote stappen gemaakt worden. De impact van mega windturbines met meer dan 200 m  op onze leefomgeving is vele, vele malen groter dan een aantal geconcentreerde zonneweides. Onze gemeente kent 9300 hectare landbouwgrond. Daarvan wil LB 90 hectare gebruiken voor zonneweides. Dat is minder dan minder dan 1%. Van het totaal. MINDER DAN 1%  (Dubbelgebruik, plaatsten op hogere frames net zoals in Duitsland en andere zonneweides in ons land. Kunnen schapen onder weiden en gewassen worden geteeld).

Voorzitter, ik heb uit eigen ervaring gezien dat wethouder Dorrestijn er op gebrand is om het zonneladder project te doen slagen. Zowel de wethouder als ondergetekende hebben nog niet zo lang geleden zeer kritische omwonenden bezocht waarbij de totstandkoming van een mooi zonnepark dreigde te ontsporen. Mede dankzij de inzet van wethouder hopen wij met haar dat dit project doorgaat. Complimenten daarvoor wethouder.
Voorzitter, ik heb een vraag aan mij collega’s in dit dossier:
Ik heb maandag met de eigenaresse gesproken van dit mooie project, het grootste in Gelderland en wij gaan een bezoek brengen aan de familie Gooyker in De Wilp. Indien jullie zin hebben om met ons mee te gaan om dit unieke project te bezoeken, van harte welkom.
Dat geldt natuurlijk ook voor de wethouder van heel veel zonnepanelen, wethouder Dorrestijn.

Dank u wel.

Stemverklaring RES:
Het grote nieuws van vanavond is dat het college een op hout gestookte biomassacentrale niet meer uitsluit en voor Barneveld en de regio en het geen probleem vindt als een dergelijke centrale er komt! Lokaal Belang doet dat wel! Wij doen opnieuw een dringend oproep aan onze collega’s, neem jullie maatschappelijke verantwoording en steun deze belangrijke motie voor de gezondheid van onze burgers in de gemeente Barneveld en onze regio. Dat is ons aller verantwoordelijkheid.

Dank u wel
Jan Willem van den Born

 

Lees verder

Persbericht LB: reactie op antwoordbrief GS verzoek stopzetting proces Scherpenzeel

18-09-2020


Lokaal Belang heeft met grote teleurstelling kennisgenomen van de reactie van GS op het officiële verzoek van 10 september jl. In dit verzoek, dat Lokaal Belang persoonlijk aan de Commissaris van de Koning (CvdK) de heer Berends overhandigd heeft, verzochten wij het proces rondom de herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld te stoppen. “Het politieke klimaat is absoluut niet rijp voor een dergelijk gevoelig en ingrijpend proces”, vindt de fractie van Lokaal Belang.

Ten tijde van deze overhandiging werd door de CvdK bevestigd dat in deze fase van het proces, de fase van het ‘open overleg’, de Provincie (hier GS) ‘de regie’ heeft en dus wettelijk bevoegd is in dit proces bepaalde keuzes te maken. Dus ook die van het stopzetten van het overleg dan wel het niet indienen van een herindelingsontwerp. Deze door GS nadrukkelijk gewenste ‘regie’ is zeer duidelijk aan de orde gekomen in de vele brieven van GS, alsmede in het raadsdebat met de gemeenteraad van Barneveld, 4 juni jongstleden, waarbij de fractie van Lokaal Belang de CvdK en de gedeputeerde hier nadrukkelijk en kritisch over bevraagd heeft.

Dat GS er nu voor kiest om ‘niet inhoudelijk op Lokaal Belang te reageren’, is daarom buitengewoon vreemd en betreurenswaardig. De spreekwoorden ‘Met een kluitje in het riet sturen’ en ‘Van het kastje naar de muur gestuurd worden’ zijn hier zeker van toepassing. Tenminste, zo kwalificeert Lokaal Belang dit zeker. Alle mooie woorden over ‘de raad serieus nemen en betrekken’ van GS ten spijt, nu het puntje bij paaltje komt, staat de Provincie op afstand. Dat betreuren wij zeer.

Lokaal Belang heeft in basis geen standpunt over een eventuele herindeling van de gemeente Scherpenzeel. Lokaal Belang heeft echter wel, en al vanaf het allereerste begin, het standpunt dat bij een dergelijk gevoelige en ingrijpende kwestie als een herindeling, het proces heel zorgvuldig, transparant en democratisch moet. Lokaal Belang heeft al geruime tijd grote zorgen over de zorgvuldigheid van het proces en heeft al het mogelijke gedaan om dit proces beter te laten verlopen. De huidige gang van zaken vindt Lokaal Belang ‘onverkwikkelijk’.

De recente ontwikkelingen heeft onze fractie doen besluiten om op 10 september jl. een verzoek tot stopzetting bij GS in te dienen. Niet zozeer omdat wij tegen een herindeling op zich zijn, nogmaals, daarover heeft Lokaal Belang geen standpunt, maar omdat het proces onvoldoende zorgvuldig is. Een onzorgvuldig proces is, naast het politieke klimaat, bestuurlijke drukte, gebrek aan draagvlak en de grote tijdsdruk, geen goede basis voor een herindeling. Lokaal Belang gunt beide gemeenten rust om het belang van de inwoners op een goede manier te kunnen dienen.

De weg die GS nu kiest, kent alleen maar verliezers, maar de lokale democratie verliest het meest. Het is buitengewoon jammer dat de ‘bottum up’ gedachte door GS niet in voldoende mate wordt uitgedragen. Lokaal Belang zal zich blijven inzetten voor de democratische waarden die voor hen hoog in het vaandel staan.

Lees verder

Persbericht LB: verzoek stopzetting proces herindeling Scherpenzeel

13-09-2020


Zet proces herindeling stop
Lokaal Belang heeft de Commissaris van de Koning (CvdK), in zijn rol als voorzitter van GS, verzocht het proces rondom de herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld te stoppen en heeft dit officiële verzoek op donderdag 10 september jl. persoonlijk aan hem overhandigd. “Het politieke klimaat is absoluut niet rijp voor een dergelijk gevoelig en ingrijpend proces”, aldus fractievoorzitter Mijntje Pluimers namens haar fractie.

Bestuurlijke vertrouwensbreuk
Lokaal Belang betreurt de recente gebeurtenissen in Scherpenzeel zeer; een vertrouwensbreuk met de burgemeester door de ernstig verstoorde verhoudingen binnen het college van B&W. De solistische koers en de ‘eigenstandige rolneming’ van de burgemeester ten aanzien van de toekomst van Scherpenzeel, waren daar volgens de Scherpenzeelse wethouders de oorzaken van. Lokaal Belang spreekt zich inhoudelijk niet uit over de kwestie, maar ziet dit met zorg aan.

Zorgvuldig proces
GS snelde de afgelopen maanden met zeven-mijls-laarzen door het proces heen en stuurt actief aan op het samengaan van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Lokaal Belang ziet echter al langere tijd grote bezwaren in dit proces. De recente gebeurtenissen in Scherpenzeel zijn de directe aanleiding voor het verzoek aan GS, die wettelijk bevoegd is het proces te stoppen en geen herindelingsontwerp in te dienen bij PS. Lokaal Belang heeft steeds aangedrongen op een zorgvuldig, open en democratisch proces. Dit is in de eerste plaats respectvol naar de inwoners van zowel de gemeente Scherpenzeel als Barneveld. Maar in de tweede plaats ook in het belang van de kansen op een ordentelijk proces; wat de uitkomst daarvan ook moge zijn.

Tijdsdruk en bestuurlijke (on)rust
Dit proces staat ook nog eens onder enórme tijdsdruk. Het ‘open overleg’ als onderdeel van het proces, dat globaal 6 maanden zou kunnen duren, staat op punt van beginnen. In dit overleg spelen, naast de provincie, de beide colleges met daarbij een nadrukkelijke rol voor de burgemeesters, een grote rol. Een dergelijk proces vraagt, al helemaal vanwege deze tijdsdruk, politieke, bestuurlijke rust en stabiliteit. En dat ontbreekt.

Openheid van zaken
Verder wil Lokaal Belang meer openheid van zaken; iets waar de fractie van Lokaal Belang zich sinds haar bestaan voor inzet. Zorgvuldigheid heeft Lokaal Belang heel hoog in het vaandel staan. De geloofwaardigheid van de politiek, het aanzien van het openbaar bestuur en ware democratie staan op het spel. Lokaal Belang heeft de afgelopen periode dan ook meerdere malen pogingen ondernomen om de door GS opgelegde ‘herindeling Scherpenzeel’ tijdig, open en zorgvuldig in de gemeente Barneveld te bespreken. Dit is van belang in élk proces, maar zeker in een kwestie als deze. Lokaal Belang heeft bijvoorbeeld meerdere schriftelijke vragen gesteld welke helaas niet (volledig) door het college zijn beantwoord. Verder heeft Lokaal Belang de CvdK Berends en de gedeputeerde Markink stevig en kritisch bevraagd toen zij op 4 juni in de raadsvergadering in Barneveld aanwezig waren. Onderwerpen van gesprek waren onder andere draagvlak en de hiaten in het proces. Daarnaast heeft Lokaal Belang een voorstel gedaan (17 juni jl.) voor een openbare werkgroep waarin diverse vertegenwoordigers van de gemeente Barneveld zitten. Helaas is dat niet gehonoreerd. Al met al een onverkwikkelijke gang van zaken.

Geen draagvlak
Daarnaast blijkt telkenmale weer; het draagvlak voor een herindeling van Scherpenzeel ontbreekt. De recent gehouden volksraadpleging geeft een uitgesproken beeld; 86,9% is voor zelfstandigheid. Ook de lopende handtekeningen- en vlaggenacties spreken boekdelen. ‘Men wil niet’ en daar heeft Lokaal Belang respect en begrip voor; want draagvlak ziet LB, net als minister Ollongren, als essentieel. Verder volgt er binnenkort een hoorzitting bij de rechter over het bezwaarschrift van de gemeente Scherpenzeel tegen de gedwongen herindeling, welke overigens niet zonder slag of stoot vanuit GS tot stand mocht komen. En mogelijk wordt deze procedure nog gevolgd door een nieuw schorsingsverzoek aan de minister. Het is ongewis hoe lang dit alles gaat duren. Op dit moment is er dus geen werkelijke basis vanuit Scherpenzeel voor het proces. Al met al is het volstrekte gebrek aan draagvlak geen goede basis voor een herindeling. Vanuit onderzoeken blijkt ook dat gebrek aan draagvlak een goed herindelingsproces in de weg staat.

Het belang van inwoners
In de gemeente Barneveld is er momenteel ook bestuurlijke drukte en spelen grote (gevoelige) dossiers (windmolens, RES). Binnenkort vertrekken een wethouder, de burgemeester en de gemeentesecretaris. Is het in het belang van zowel de inwoners van Scherpenzeel als Barneveld om dit proces ‘onder stoom en kokend water’, ten tijde van een ernstig verstoord politiek klimaat, gebrek aan draagvlak, hiaten in zorgvuldigheid en bestuurlijke drukte, aan te gaan? Lokaal Belang is duidelijk: Nee. Lokaal Belang gunt de Scherpenzelers dat hun college weer rust weet te creëren en vorm kan geven aan de ingezette inhoudelijke koers welke op een democratische wijze tot stand gekomen is. En, Lokaal Belang wenst de inwoners van de gemeente Scherpenzeel sterkte. Daarnaast gunt Lokaal Belang de inwoners van de gemeente Barneveld op haar beurt een rustige transitie naar nieuwe bestuurders en de hoogste ambtenaar, die inhoud kunnen geven aan hun taak; het dienen van de belangen van onze gemeente. De tijd zal leren welke stappen én wanneer, in de toekomst er eventueel gezet kunnen worden. Nu: terug naar de basis.

Persbericht 13 september 2020

 

Bijlagen:

 1. Schriftelijke vragen LB 20 mei 2020
 2. Bijdrage LB raadsvergadering 4 juni 2020
 3. Bijdrage LB raadsvergadering 17 juni 2020
 4. Schriftelijke vragen LB 14 juli 2020
 5. Verzoek fractie Lokaal Belang aan CvdK stopzetting proces 10 september 2020
 6. https://www.scherpenzeelsekrant.nl/premium/lokaal/politiek/360889/toch-hoorzitting-overbezwaren-scherpenzeel-tegen-fusie
 7. https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/herindelingsbesluit-moet-wordenvernietigd.246194.lynkx
 8. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/geen-herindeling-zonderdraagvlak.9611386.lynkx

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande de financiele positie van het Schaffelaartheater

02-09-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de financiële positie en de toekomst van het Schaffelaartheater.

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft de culturele sector te maken met ingrijpende maatregelen en is de situatie voor veel theaters in het land zeer zorgelijk. Zonder extra financiële steun vanuit de overheid dreigt voor deze theaters, op korte of lange termijn, het faillissement.
Het is ons bekend dat ook het Schaffelaartheater in zwaar weer verkeert. Recent hebben we vernomen dat, met pijn in het hart, een groot deel van het personeel is ontslagen en dat alles op alles moet worden gezet om een faillissement te voorkomen (artikelen Barneveldse Krant en Omroep Gelderland). Ook de 2e coronamonitor benoemde eind juni de ernst van de situatie: “Het Schaffelaartheater heeft urgentie, aangezien zij nu teren op de reserves van het MTB en technisch failliet zijn”.

Lokaal Belang draagt de cultuursector en in het bijzonder het Schaffelaartheater een warm hart toe. Wij vinden het theater van grote waarde, vanwege de mogelijkheid tot cultuurbeleving, cultuureducatie en de sociale, maatschappelijke functie die het vervult. Wij hebben bijzonder veel waardering voor de inzet van velen die daarbij betrokken zijn of zijn geweest, het gepassioneerde personeel en de vele vrijwilligers. Het theater noemt zich met recht ‘het culturele hart van Barneveld’. Wij willen dan ook graag dat het Schaffelaartheater blijft bestaan en vinden dat het niet door het coronavirus failliet mag gaan.

Eind augustus is de start van het nieuwe theaterseizoen 2020/2021; een seizoen helaas met een slecht financieel perspectief zolang de ‘anderhalvemetersamenleving’ blijft voortduren en er geen verdienmodel te maken is.
Hoe compensatie en steun vanuit het Rijk en/of de provincie er voor het Schaffelaartheater precies uit gaat zien, is op dit moment nog onduidelijk. Het bedrag dat inmiddels in augustus is toegekend (€ 45.000,- subsidie vanuit de Provincie Gelderland), is een goede eerste aanzet, maar slechts een druppel op de gloeiende plaat en dekt lang niet alle kosten en gederfde inkomsten. De provincie Gelderland kondigde in juni een regeling aan voor middelgrote theaters met meer dan 300 stoelen. Dat biedt mogelijk perspectief, evenals het extra steunpakket dat het kabinet afgelopen vrijdag bekend maakte. Maar hoe zit het met de voorwaarden, is het voldoende om faillissement af te wenden en komt de steun op tijd?

Die onzekerheid over voldoende compensatie uit aanvullende fondsen (hoeveel? op welke termijn?), de dreiging van faillissementen van theaters in heel Nederland, de urgentie die spreekt uit de berichten, en heel spoedig onze eigen begroting, geeft ons mede aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat het Schaffelaartheater tot in lengte van jaren behouden moet blijven voor onze gemeente? Graag een toelichting.

 2. Is het college het met ons eens dat de coronacrisis niet de reden mag zijn dat het theater failliet gaat? Graag een toelichting

 3. Is het college bereid bij de begroting met een voorstel te komen om middels een financiële injectie het Schaffelaartheater overeind te houden? Want, de belastingbetaler heeft afgelopen jaren veel geld in het Schaffelaartheater gestoken.Het zou kapitaal- én cultuurvernietiging zijn als het Schaffelaartheater failliet zou gaan. Lokaal Belang wil dat te allen tijde voorkomen gezien de grote waarde die zij aan het theater hecht.


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 1 september 2020

 

Artikelen ter info:​

-Omroep Gelderland 3 juli: ‘Noodlijdend theater Barneveld ontslaat helft van personeel: 'Met pijn in het hart'

-Barneveldse Krant 10 juli: ‘Schaffelaartheater ontslaat personeel om faillissement te voorkomen’

-Barneveldse Krant 13 augustus: ‘5.000 provinciale corona-euro's voor Barneveldse culturele instellingen’:​

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen lachgas en wens verbod

28-08-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen met betrekking tot lachgas.

Lokaal Belang heeft in juni 2019 het initiatief genomen voor een motie met betrekking tot het terugdringen van gebruik van lachgas in het huidige drugspreventie beleid; het gebruik en bezit van lachgas te verbieden op en rond evenementen in onze gemeente als onderdeel van de vergunningverlening; en proactief de ontwikkelingen op dit punt te volgen en zo nodig te handelen en de raad daarvan op de hoogte te stellen. CU en SGP hebben deze motie mede ondertekend. De motie is tot onze vreugde door de raad aangenomen.

Voor Lokaal Belang was én is het ernst met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het gebruik van lachgas. Dit vanwege de aantoonbaar ernstige nadelige gevolgen voor de volksgezondheid (b.v. onvruchtbaarheid, neurologische schade zoals dwarslaesies) en verkeersveiligheid. Maar daarnaast veroorzaakt het gebruik van lachgas ook (ernstige) overlast voor de omgeving. Wij zijn zeer bezorgd over de almaar toenemende berichtgeving over ernstige zaken waar het gebruik van lachgas de achterliggende oorzaak is. Destijds was er nog geen sprake van een landelijke richtlijn, wet of kader. Dat is nu wel het geval. In december 2019 maakte staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekend dat hij van plan is om lachgas onder de Opiumwet te plaatsen. Daarnaast heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening voor een verbod op lachgas opgesteld.

In ongeveer negentig gemeenten geldt al een lachgasverbod. De gemeente Veenendaal was een van de eerste die zo'n verbod in stelde. Ook de gemeente Arnhem is fervent tegenstander van lachgas en kent een stevig lachgasbeleid. Burgmeester Marcouch heeft de VNG een duidelijke adviesbrief geschreven die als inspiratie voor andere gemeenten mag dienen. Het gemeentebestuur van onze buurgemeente Ede maakt zich ook zorgen over het gebruik van lachgas en liet gisteren weten daarom een verbod te willen. Zij zullen daarom een voorstel indienen om dit mogelijk te maken. Aangezien dus steeds meer gemeenten een verbod kennen, straks ook onze buurgemeente en de wereld niet ophoudt bij onze gemeentegrens, is het van belang dat ook onze gemeente over deze zorgelijke kwestie nadenkt.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Lokaal Belang vindt het hoog tijd om een volgende stap te zetten en wil een verbod op het bezit, het gebruik en het verhandelen van lachgas, met daarbij harde en kordate handhaving. Is het college het met ons eens dat het tijd wordt om een verbod m.b.t. lachgas in te stellen?
 2. Welke stappen heeft het college ondernomen naar aanleiding van deze motie die in juni 2019 is aangenomen?
 3. Is het college het met ons eens dat de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot lachgas in relatie tot de volksgezondheid, verkeersveiligheid en openbare orde, verergeren en dus zorgelijk zijn?
 4. Is het college bereid zich te verdiepen in de mogelijkheden die er zijn om, eventueel met behulp van het ministerie, de VNG en andere ervaren gemeenten, een raadsvoorstel te maken teneinde een lachgasverbod zoals bedoeld, in de gemeente Barneveld mogelijk te maken?
 5. Zo ja, wanneer verwacht u dat dit voorstel in de raad behandeld kan worden? Zo nee, waarom niet?


Namens de fractie van Lokaal Belang,
Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid


Ter info:
- https://www.gelderlander.nl/arnhem/burgemeesters-worstelen-met-lachgas-een-bredere-aanpak-is-nunodig~a9159984/
- https://www.gelderlander.nl/ede/ede-wil-recreatief-gebruik-van-lachgas-verbieden-het-geeft-overlasten-is-niet-goed-voor-je~abb35034/
- https://vng.nl/nieuws/vng-steunt-voorstel-verbod-lachgas-0
- https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/20200714_ledenbrief_wijziging-model-apv-zomer-2020.pdf

Lees verder

Schriftelijke vragen over voorzorgsprincipe 5G vergunningcontracten

19-08-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de toezegging van het voorzorgsprincipe aangaande vergunningencontractenbeleid rondom 5G door het college.

Op dinsdag 21 januari jl. is mede op verzoek van Lokaal Belang het punt ‘Memo uitrol 5G-netwerk en blootstelling elektromagnetische velden’ in de commissie bestuur geagendeerd en besproken. 5G is een gevoelig en gecompliceerd onderwerp. Lokaal Belang heeft niet de intentie met onderstaande vragen deze kwestie op inhoud te beoordelen (mogelijke gevolgen volksgezondheid). Daarnaast spreken wij het belang van goede communicatie, bijvoorbeeld met hulpdiensten, niet tegen. Maar Lokaal Belang wil wel de vinger leggen bij het (ruimtelijke) proces. Namelijk, het nakomen van beloftes (toezeggingen) over dit onderwerp. Onze fractie heeft gevraagd om, voordat er meer duidelijkheid is rondom de gevolgen van 5G, geen contracten-vergunningen e.d. aan te gaan met providers ten behoeve van 5G. Oftewel, het hanteren van het voorzorgsprincipe. Deze toezegging hebben wij gekregen.

Wij hebben dan ook met verbazing kennisgenomen van het nieuws, mede op basis van de gemeenteberichten van 16 juli jl., dat door Vodafone Libertel BV een aanvraag is ingediend voor een vergunning voor het voor onbepaalde tijd plaatsen van een zendmast nabij Elleboogweg 3 in Terschuur (grenzend aan de A1, tegenover Hoevelakenseweg 164), ten behoeve van ‘mobiele telefonie’. In de aanvraag van 3 juli 2020 hiervoor, wordt gesproken over het oprichten van een 37,5 meter hoge mast waarvoor ook 3 bomen moeten wijken. Verder lezen wij dat Vodafone Libertel BV, in samenspraak met de gemeente, heeft bepaald dat T-Mobile zal ‘sharen’. Ons is verteld dat de antennes die t.z.t op de mast geplaatst gaan worden, ook voor 5G gaan worden gebruikt.

U zult begrijpen dat wij vinden dat dit in tegenspraak is met de door u gedane toezegging. Lokaal Belang hecht waarde aan het nakomen van beloften en een goede informatievoorziening naar de raad en inwoners. Daarom de volgende vragen:

 1. Klopt het dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van ‘mobiele telefonie’ ook geschikt is voor het gebruik van 5G en/of daarvoor gebruikt zal kunnen worden?
 2. Klopt het dat het college invloed heeft op de beoordeling van deze omgevingsvergunning? Oftewel, is het college in staat deze vergunning af te (laten) wijzen? Volgens uw memo van 4 december 2019 wel, maar wij willen dit graag zeker weten.
 3. De zinsnede dat ‘de gemeente in samenspraak met Vodafone Libertel heeft bepaald dat T-Mobile gaat ‘sharen’ wekt de indruk dat u als college actief betrokken bent met de invulling van het gebruik/verhuur o.i.d. van de betreffende mast. Wij willen graag een nadere duiding van de bouwaanvraag en specifiek deze zin met daarin in ieder geval de volgende vragen beantwoord:
  a. Heeft u overleg en/of heeft u onderhandeld met Vodafone Libertel en/of T-Mobile over het gebruik dan wel verhuur van de mast ten behoeve van ‘mobiele telefonie’? Wat is er besproken, afgesproken en/of vastgesteld?
  b. Zo ja, op basis waarvan en waarom wilde u dit actieve ‘partnerschap’? Is dat eigenlijk wel een rol voor het college?
  c. Is daar het onderwerp ‘5G’ aan bod gekomen? Wat is daarover besproken, afgesproken en/of vastgesteld?
 4. Hoe is deze aanvraag en uw kennelijke actieve betrokkenheid te rijmen met uw gedane toezegging? Tenslotte, de mast zelf heeft als doel het mogelijk maken van het daarop plaatsen van (een) antenne(s) met 5G. Dat de mast zelf geen 5G heeft, doet daar niets aan af. Verder geldt alleen voor het plaatsen van masten een vergunningsplicht; daar waar u als college nog invloed heeft. Het plaatsen van antennes is vergunningsvrij. Dat betekent dat als de mast er eenmaal staat, providers in principe de vrije hand hebben om, binnen de regels, net zoveel antennes op te hangen als zij willen.
 5. Waarom moeten er bomen worden gekapt? Is dit niet te voorkomen?
  En, is er een herplantingsplicht? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u bereid zich in te zetten deze omgevingsvergunning ‘on hold’ te (laten) zetten en uw gedane toezegging alsnog gestand te doen?
 7. Bent u bereid om, nadat de gezondheidsaspecten duidelijk zijn, nadere ruimtelijke beleidsregels op te stellen met betrekking tot masten en antennes in relatie tot 5G?
 8. Was het, gezien het gevoelige onderwerp en de impact op het landschap, niet beter geweest een informatieavond voor omwonenden te organiseren zodat zij goed en volledig geïnformeerd waren? Bent u bereid alsnog dit informatiemoment te organiseren?
 9. Waar blijft het door u aangevraagde advies van de VGGM over dit onderwerp, zoals u dit in januari jl. aangekondigd heeft?
 10. De beslissingstermijn voor de vergunningsaanvraag loopt 27 augustus aanstaande al af. Bent u bereid onze vragen met spoed te behandelen teneinde duidelijkheid te verschaffen; aan ons maar ook aan omwonenden? Dit ook met het oog op een ordentelijke bezwaarprocedure voor omwonenden.


Namens de fractie van Lokaal Belang,

Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Schriftelijke vragen over aanpak doorgaande wegen in Voorthuizen

14-07-2020


Barneveld, 14 juli 2020

Geacht College, Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de plannen voor afwaardering van een aantal wegen in Voorthuizen in verband met de nieuwe rondweg.

In november 2019 is de Voortse Ring in gebruik genomen. De opening van deze rondweg heeft geleid tot een duidelijke verbetering voor Voorthuizen. Het effect op de andere wegen dwars door Voorthuizen is merkbaar, de hoeveelheid verkeer op die wegen is afgenomen. Echter, dit alles roept ook nieuwe vragen op over het vervolg, de plannen voor afwaardering van die doorgaande wegen.

Lokaal Belang is de afgelopen periode benaderd door een aantal bewoners aan de Apeldoornsestraat, de Rembrandtstraat en de Hoofdstraat over de huidige en toekomstige verkeerssituatie op genoemde straten. Deze bewoners komen bij ons met suggesties voor de inrichting van de wegen en vragen zich af wanneer de gemeente er iets aan gaat doen. De opmerkingen hebben vooral betrekking op veiligheid, hoge snelheden en daarmee samenhangende geluidsoverlast. Ook niet-bestemmingsverkeer (o.a. vrachtwagens) wordt genoemd.

Voor Lokaal Belang is verkeersveiligheid en goede bereikbaarheid belangrijk. Tevens vinden wij dat bij de herinrichting van wegen, zeker als er verkeer remmende maatregelen worden getroffen, er goed gekeken zou moeten worden naar de wensen van aanwonenden en het effect op de leefbaarheid en het woonklimaat. Bij het toepassen van drempels of plateaus is wat ons betreft het geluidsaspect (bijvoorbeeld m.b.t nachtrust) een aandachtspunt. Met betrekking tot Voorthuizen denken we dat het tijd wordt om bewoners bij de plannen te gaan betrekken of in ieder geval te gaan informeren over de stand van zaken.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. In november 2019 is in de Barneveldse Krant een artikel verschenen ‘Doorgaande wegen Voorthuizen eindelijk rustig’. In dit artikel wordt op detailniveau gesproken over een aantal mogelijke verkeersmaatregelen, die besproken zijn met een aantal partijen: Plaatselijk Belang, VVN, Keolis en Cumela. Ons valt de zin op: ‘Een eis van de provincie Gelderland is dat de doorgaande wegen snel worden afgewaardeerd, nu de automobilisten via de Voortse Ring het alternatief hebben..”
  a. Wat verstaan het college én de provincie precies onder de term ‘afwaardering’ en welke eisen zijn er door de provincie gesteld?
  b. Heeft de provincie een tijdslimiet meegegeven en kunnen we daarmee in de problemen komen als er niet op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan deze afwaardering (uit de SOK)?
   
 2. Over de Rembrandtstraat ontvingen wij vóór de aanleg van de rondweg al klachten over hard rijden en onveiligheid op de oversteekplaatsen met name voor overstekende kinderen. Wij hebben dit punt dan ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma. “Nu er minder verkeer is, wordt er wel harder gereden” volgens een aanwonende. “Hierdoor hebben de bewoners aan de Rembrandtstraat hetzelfde probleem als de bewoners aan de Stationsweg, klapperende karren en containers op de drempels. Mogelijk zijn er al plannen en/of voorbereidingen om de inrichting van de Rembrandtstraat aan te pakken na de realisatie van de rondweg, maar aanpassing aan de nieuwe situatie is echt nodig”.
  a. Zijn er op korte termijn, dus snel, structurele aanpassingen en verkeersmaatregelen te verwachten?
  b. Zoniet, zijn er dan tijdelijke maatregelen als overbrugging mogelijk en is het college bereid deze maatregelen toe te passen om de snelheid van het autoverkeer te beperken? Bijvoorbeeld met handhaving en het plaatsen van meerdere smileyborden?
   
 3. Op de Baron van Nagellstraat, de Hoofdstraat en de Apeldoornsetraat wordt door bewoners van Voorthuizen nog veel doorgaand-, niet-bestemmingsverkeer waargenomen. Mogelijk is de situatie nog niet voor iedereen duidelijk. In hoeverre is de bebording om het verkeer naar de rondweg te verwijzen op orde? Is het college bereid deze bebording nog eens goed onder de loep te nemen?
   
 4. De verkeerskundige plannen zijn in de ontwerp/concept-fase en eind vorig jaar besproken met een aantal stakeholders. Lokaal Belang ziet graag, gezien de vele vragen en de ‘radiostilte’ op dit dossier, dat binnenkort de communicatie naar de inwoners van Voorthuizen wordt opgepakt en dat inwoners en zeker de aanwonenden betrokken gaan worden bij de planvorming.
  a. Is het college bereid om met een nieuwsbrief de inwoners te informeren over de stand van zaken?
  b. Is het college van plan en bereid om inwoners de gelegenheid te bieden om te reageren op deze eerste plannen en daarnaast ideeën op te halen, zodat deze betrokken kunnen worden bij de verdere uitwerking? Wij denken hierbij aan een of meerdere inloopavonden.
   
 5. In het krantenartikel wordt gesproken over ‘de komst van de nieuwe snelfietsroute door het dorp’. Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de afweging van eventuele scenario’s voor het doortrekken van een snelfietsroute van Holzenbosch naar Blankensgoed zorgvuldig plaatsvindt en wordt hier graag tijdig in betrokken. Gezien het belang van het onderwerp, de eventuele impact (op o.a. bomenkap) en het effect voor inrichting van rotonde De Punt, is het van belang dat wij als raad hier iets van kunnen vinden. Volgens een eerdere planning zou er in de 2 helft van 2019 een raadsvoorstel naar de raad komen over de afwaardering van de wegen in Voorthuizen. Later was er sprake van een procesmemo, maar ook deze hebben wij tot op heden nog niet ontvangen.
  a. Op welk moment en op welke wijze is het college van plan de gemeenteraad in het hele proces te betrekken?
  b. Graag ontvangen wij een toezegging dat wij een raadsvoorstel kunnen tegemoetzien.
   

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh
Sjoerd van Amerongen

Barneveld, 14 juli 2020


Link naar het krantenartikel: 'Doorgaande wegen Voorthuizen eindelijk rustig'

Lees verder

Schriftelijke vragen LB toekomst gemeente Scherpenzeel 2

14-07-2020


Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ontwikkelingen rondom de toekomst van de gemeente Scherpenzeel.

Inmiddels heeft de meerderheid van de gemeenteraad en het college van B&W van Scherpenzeel definitief het standpunt ingenomen om een zelfstandige gemeente Scherpenzeel te blijven. Ook de volksraadpleging geeft een uitgesproken beeld; 86,9% van de Scherpenzelers die hebben gereageerd, is voor zelfstandigheid.

Ook hebben wij met interesse kennis genomen van de brief van Minister Ollongren die aangeeft dat er voor haar meerdere oplossingen mogelijk zijn waarbij draagvlak een belangrijk criterium wordt gevonden. Met dat laatste is Lokaal Belang het van harte eens. Eveneens met haar voorkeur voor een eventuele herindeling ‘van onderop’.

Nu GS dus actief aanstuurt op het samengaan van de gemeente Scherpenzeel en Barneveld, is de fase van ‘het open overleg’, dat maximaal 6 maanden kan duren, officieel van start gegaan. Echter, bij dit ‘open overleg’ zijn vooral de beide colleges van B&W aan zet. Pas nadat GS in januari 2021 een herindelingsontwerp heeft vastgesteld, komt de gemeenteraad formeel aan de beurt (globaal februari-april 2021).

Daar waar GS de afgelopen maanden met zeven-mijls-laarzen door het proces snelden is het nu, na hun definitieve besluit tot het starten van deze Ahri-procedure artikel 8, een gedwongen herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld, ruimschoots tijd voor het proces in onze eigen gemeente met en voor onze eigen inwoners en bestuur.

Om geen kostbare tijd te verliezen heef LB er in de bijzondere raadsvergadering van 17 juni jl. op aangedrongen om nog voor het zomerreces te starten met het instellen van een werkgroep/bijzondere commissie/stuurgroep als voorbereiding op datgene wat gaat komen. Een werkgroep die bestaat uit raadsleden, collegeleden, ambtelijke expertise en ondersteuning. Daarnaast hebben wij het over een ‘startnotitie’ gehad.

En aangezien het een grote wens van Lokaal Belang is om zowel de raad als onze eigen inwoners actief bij het proces te betrekken en wij niet graag zien straks alleen bij het kruisje te mogen tekenen, hebben wij de volgende vragen:

 1. Nu zowel de gemeenteraad, het college én een flink deel van de inwoners van Scherpenzeel, GS en de minister van BZK uitspraken hebben gedaan over hun visie op een eventuele herindeling dan wel zelfstandigheid van de gemeente Scherpenzeel, is Lokaal Belang benieuwd wat het college er nu eigenlijk van vindt.
  Wat zijn de visie en standpunten van het college over zelfstandigheid dan wel een herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld? Wij zien graag een ander, uitvoeriger antwoord dan het al bekende ‘een open en constructieve houding’. Die tijden zijn voorbij. Het open overleg gaat starten waarbij ons college een nadrukkelijke rol heeft.
 2.  Wat vindt het college ervan dat GS de gemeente Scherpenzeel dwingt met onze gemeente samen te gaan waarbij bijna 87% van deze inwoners onlangs tegen samenvoeging heeft gestemd?
 3. Wat vindt het college ervan dat de gemeente Barneveld zou moeten samengaan met de gemeente Scherpenzeel waarvan de meerderheid van die gemeenteraad niet wil samengaan
 4. Hoe kijkt het college met betrekking tot herindeling aan tegen draagvlak?
 5. Is het college bereid om deze werkgroep/bijzondere commissie/stuurgroep op korte termijn samen te stellen en aan het werk te zetten?
 6. Is het college bereid een ‘startnotitie’, ‘plan van aanpak’ of iets dergelijks op te stellen over hoe het college de komende 6 maanden voor zich ziet?
  Lokaal Belang ziet deze startnotitie dan graag besproken in een commissie- en/of raadsvergadering.
 7. Is het college bereid in deze startnotitie in ieder geval hoofdstukken te wijden aan draagvlak, participatie en het democratisch proces in onze gemeente (inwoners, gemeenteraad, bedrijven, organisaties)?
 8. Op welke wijze gaat het gemeentebestuur inwoners en bedrijven van de gemeente Barneveld actief informeren en bevragen over de plannen van de provincie?
 9. De plannen van GS zullen enorme impact hebben op onze organisatie. De druk op bestuur en organisatie zal de komende maanden dus enorm toenemen.
  Is het college in staat om de raad op korte termijn te informeren of de plannen van de provincie geen negatieve impact hebben op onze eigen agenda die al een aantal maanden vertraagd is door de coronacrisis?
 10. In de Statenbrief van 14 juli blz. 4 wordt gesproken over een ‘bestuurlijke startbijeenkomst’.
  a. Wanneer zou deze startbijeenkomst moeten plaatsvinden?
  b. Met welke inhoudelijke insteek gaat het college deze bijeenkomst in (zie ook vraag 1)?
  c. In dezelfde Statenbrief blz. 2 staat te lezen dat de gemeenteraad van de gemeente Barneveld in meerderheid heeft aangegeven dat zij ‘open en constructief’ staan voor overleg.
  Zou u er in de startbijeenkomst bij willen zeggen dat daarbij ‘draagvlak’ vanuit Scherpenzeel belangrijk wordt geacht?
 11. Naast de druk op onze organisatie (vraag 9) door de toename van werkzaamheden, zal dit proces ook leiden tot flinke extra (proces)kosten. In een tijd van crisis in combinatie met de eigen financiële uitdagingen zoals jeugdzorg, herverdeling van Rijksgelden, geen sinecure. Lokaal Belang wil niet dat door deze herindeling onze mogelijkheden voor onze eigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke-, sociale- en culturele organisaties, verder onder druk komen te staan. Aangezien het hier om een ‘dwingend’ besluit van de provincie gaat, gaat Lokaal Belang ervan uit dat deze kosten in zijn geheel gecompenseerd zullen worden door de provincie. Ook als het misschien niet tot een herindeling zal komen.
  Kan het college deze stellingname bevestigen; Worden deze kosten vergoed?
 12. Mocht vraag 11 met ‘nee’ worden beantwoord:
  Is het college bereid tot het voeren van een ‘indringend’ gesprek met de provincie teneinde deze kosten alsnog vergoed te krijgen van de provincie? Tenslotte, het is de provincie die de sterke wens tot een herindeling heeft, de gemeente Barneveld niet. Lokaal Belang verwacht daarom een financieel gebaar van de provincie als het gaat om de proceskosten.
 13. Mocht de provincie dan nog steeds ‘nee’ zeggen; is het college dan bereid een stap te zetten richting de minister?
 14. Heeft het college nog andere ideeën over de komende 6 maanden? Zo ja, welke dan?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken

14 juli 2020

Lees verder

Kaderbrief 2020 bijdrage Lokaal Belang

08-07-2020

Bijdrage Kaderbrief Lokaal Belang 1e termijn:
Voorzitter,

Een woord van dank richting het college en de ambtenaren die het in deze hele bijzondere tijd voor elkaar gekregen hebben een kaderbrief te maken. Liever hadden we een volwaardige kadernota, want het belangrijkste richtinggevende document van een politiek jaar, maar wij begrijpen ook de uitzonderlijke situatie waar wij en de rest van de wereld inzitten.

Lokaal Belang is blij hier vandaag te kunnen zitten om dit onderwerp te bespreken. Ondanks dat het een kaderbrief is i.p.v. een Kadernota, is dit wel altijd hét moment om het college kaders, denkrichtingen en wensen voor de komende periode mee te geven. Maar tevens ook even stil te staan bij de toekomst van onze gemeente. Wij zijn dan ook blij dat de rol van de raad bij dit onderwerp, namelijk een kaderstellende, vandaag toch een plek gekregen heeft.

Naast de coronacrisis, speelt nadrukkelijk ook de mogelijke herindeling met Scherpenzeel een rol. Morgen vergadert de raad aldaar en de week erop geeft GS haar definitieve, maar ongetwijfeld niet verrassende oordeel over Scherpenzeel, maar ook over ons, de gemeente Barneveld. Wij zullen dit nauwgezet volgen waar bij Lokaal Belang transparantie, democratie, draagvlak en een zorgvuldig proces essentiële voorwaarden zijn om die open en constructieve houding die wij allen hebben, verder vorm te geven.

Voorzitter, dan de inhoud waarbij wij de hand rijken richting de andere partijen om met ons mee te denken in de voorstellen die wij gaan indienen.

1.     Motie 1: De groei van onze gemeente
Sprak mijn collega van den Born jaren terug al over het belang van het opfrissen van onze strategische visie, onlangs weer, tijdens de commissie grondgebied. Wij zijn blij te horen dat het college, bij monde van de heer de Kruijf, deze wens goed begreep. ‘Gas d’r op’ zei wethouder vd Burgwal. Het kan echt niet langer wachten.
Wij zouden hier eigenlijk al moeten staan om te evalueren, het jaar na de opfrissing van de strategische visie. Die visie had er namelijk volgens het college vorig jaar al moeten zijn. Wij kunnen dit als gemeente niet meer verder voor ons uitschuiven. Door deze explosieve groei ons gemeentebestuur op korte termijn zal moeten komen tot een omgevingsvisie over de toekomst en de grootte van onze gemeente waarbij vele vragen op beantwoording wachten zoals:

1.     Blijven wij een dorp en groeien wij door tot maximaal 70.000 inwoners, zoals destijds is afgesproken? Of groeien wij door naar 80.000, 90.000 of 100.000 inwoners en meer? En in welke richting?

2.     Accepteren wij dat een verder groei van onze gemeente er onvermijdelijk toe zal leiden dat onze gemeente stedelijke kenmerken zal gaan vertonen?

3.     Voor wie bouwen wij in de toekomst onze woningen? Voor eigen inwoners of voor de Randstad?

4.     Kunnen onze infrastructuur en het voorzieningenniveau de snelle groei wel aan en hoe gaan wij daarop anticiperen?

Op vele vragen zal snel een antwoord snel moeten komen. Want zolang wij zelf nog niet weten waar wij over 10 of 20 jaar willen staan, worden discussies over woonbeleid, energietransitie, infrastructuur, aankoop van gronden voor industrieterreinen en woningbouw steeds lastiger of erger, zelfs onmogelijk.

2.     Motie 2: enquête wonen
De kwaliteit van het wonen in onze gemeente Barneveld is hoog, zo blijkt. Mensen komen hier graag wonen. Maar wat zijn nou precies de woonwensen? Wat zijn de trends? De huidige trends dus; niet die van voorheen. Daarom is het heel goed dat het college een enquête gaat laten doen om deze wensen in kaart te brengen. Vreemd vinden wij het dan wel dat alleen 18-30 jarigen bevraagd worden. Je krijgt naar de mening van LB alleen representatieve resultaten met een willekeurige steekproef onder alle inwoners ouder dan 18 jaar, met dezelfde vragenlijst op hetzelfde moment. Dus college, breidt de enquête uit naar alle leeftijdsgroepen boven de 18.
Elke woonwens doet er toe. Ook die van alleenstaande, 70-plussers etc. Daarnaast geeft dit totaal beeld een beter inzicht in de verschillende doorstroommogelijkheden tussen de leeftijdscategorieën.

3.     Motie 3: Bekrachtiging ambitieniveau ‘basis op alle wegen’
Als we het dan toch over voorzieningen en infrastructuur hebben:
Het is een kerntaak van de gemeente om te zorgen voor een goede, comfortabele en veilige infrastructuur, zowel in dorpen als het buitengebied. En, het is van groot belang de kwaliteit van de wegen in de hele gemeente Barneveld op voldoende peil te krijgen en te houden.

Maar om dat om het kwaliteitsniveau ‘basis’ op alle wegen in de gemeente Barneveld te realiseren, blijkt er opnieuw extra budget nodig is en een beleidstoevoeging wenselijk. Het college liet in de Kaderbrief doorschemeren dat het een scenario overweegt tot een lager kwaliteitsniveau voor woonwijken en extensief gebruikte wegen in het buitengebied, omdat dat leidt tot kostenbesparing. Daar wil Lokaal Belang echt niet aan. In 2016 is glashelder via een amendement vastgesteld dat de gemeenteraad het kwaliteitsniveau van de infrastructuur. Goedkoop is duurkoop en daarom willen wij dit gewenste en vastgestelde ambitieniveau graag met de VVD via een motie bekrachtigen.

4.     Motie 4: Communicatie naar de burger
We bevragen onze burgers dus graag voorzitter. Maar het informeren, het communiceren richting de burger, is net zo belangrijk.
Belangrijk omdat inwoners betrokken zijn bij hun directe leefomgeving.
Dat is zo’n mooi kenmerk van onze gemeente. Inwoners laten graag weten hoe ze erover denken, werken graag mee, pakken graag dingen op.
Deze participatie-gedachte is een goede zaak en dat moeten we wel zo houden. Daarvoor is het van belang tijdig en zo volledig mogelijk inwoners op de hoogte te brengen als er zich ontwikkelingen in de directe leefomgeving gaan voordoen. Lokaal Belang blijft de informatie op de gemeentepagina’s als het gaat om aanvragen voor omgevingsvergunningen en bv. verkeersbesluiten, summier vinden. We krijgen daar met enige regelmaat klachten over. Dat kan best beter. Niet alleen het wettelijke minimum aan informatie, maar verbeter de kwantiteit en kwaliteit van de informatie.

5.     Toezegging: Openbaarheid behandeling en bespreking begroting
Wij zitten in een bijzondere tijd waarbij er meerdere financiële onzekerheden zijn over de toekomst. Daar heeft Lokaal Belang alle begrip voor. Ook inwoners zullen dit snappen. We zullen prioriteiten moeten stellen, keuzes moeten maken waarbij onze kerntaken op orde moeten zijn. Tijdens de bespreking van de Kaderbrief werd er geopperd om niet-openbare besprekingen met de raad aangaande de begroting te organiseren. Net zoals vorig jaar bij de Kadernota het geval was. Voorzitter, dat baart ons zorgen. Natuurlijk kunnen er in eerste aanleg niet-openbare, wellicht veelal technische zaken via de mail met ons gedeeld worden. Maar het college heeft uiteindelijk de taak om een concept-begroting aan de raad voor te leggen. En vervolgens de besprekingen daarover, de beraadslagingen dus, horen in de openbaarheid plaats te vinden. Inwoners behoren de afwegingen die raadsleden maken, openbaar en dus transparant te kunnen volgen. Technische vragen door raadsleden over deze concept-begroting kunnen altijd intern gesteld worden. Daar is geen niet-openbare sessie voor nodig. Graag een toezegging van het college dat in de besprekingen van de raad over de begroting in het openbaar zullen plaatsvinden.

6.     Motie 5: Gemeenteraad komt naar u toe
En hoe kunnen wij als raad nog dichterbij onze inwoners komen, voor hen voor wie wij dit werk doen? Wij zien erg graag dat vanaf 1 januari 2021 iedere dorpskern van onze gemeente minimaal 1x per bestuursperiode van 4 jaar door de gemeenteraad bezocht wordt door middel van een gemeenteraadsvergadering of een commissievergadering. De technische mogelijkheden zijn tegenwoordig zodanig, dat dit geen probleem zou moeten zijn. Zeker met het oog op de prachtige nieuw ontwikkelde dorpshuizen in Garderen en Voorthuizen. Oftwel; de raad komt naar u toe.

7.     Tot slot
Lokaal Belang heeft de afgelopen tijd veel aandacht geschonken aan een nieuwe locatie voor de Flying Bikes. Niet alleen omdat wij vinden dat deze vereniging echt een nieuwe locatie verdient, maar ook omdat het dan vrijkomende gebied veel kansen biedt voor een groen hart en ruimte voor inwoners, jong en oud. De VVD zal zo de motie, die wij mede hebben ondertekend, indienen. Wij willen ook graag een warm woord uitspreken richting al die organisaties, ondernemers en culturele instellingen die het heel erg moeilijk hebben.
Wij denken bijvoorbeeld aan het Schaffelaartheater met al haar medewerkers en vrijwilligers, die wij graag een warm hart onder de riem steken. Veel succes en sterkte.

Ook winkeliers hebben het moeilijk. Wij wensen ze een hele goede zomer toe waarbij hopelijk zowel inwoners als toeristen hun winkels weten te vinden.

Wij zijn als Lokaal Belang heel erg blij dat wij weer compleet zijn en dat wij Gert Hein hebben mogen verwelkomen in onze fractie.
Onze campagneleider van destijds gaat nu ook het echte politieke werk doen. Wij wensen hem vanuit hier heel veel succes toe en jullie als raad een hele fijne collega.

Dank u voorzitter.

Bijdrage Kaderbrief Lokaal Belang 2e termijn:
Voorzitter,

 1. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder over de aandacht en intenties tot verbeteringen van de gemeenteberichten. 
  Daarom zullen wij de motie hierover intrekken.
 2. Wij zijn ook blij met de uitspraak van de wethouder dat het uitgangspunt blijft dat het ambitieniveau van de kwaliteit van de wegen vooralsnog op 'basis' blijft. Zoals ook al in 2016 door de raad is uitgesproken. Wel zullen wij bij de besprekingen over de begroting aangaande dit onderwerp, nadrukkelijk stilstaan bij het standpunt van Lokaal Belang dat dit ambitieniveau gehandhaafd blijft.
 3. De motie over de enquete woonwensen zullen wij intrekken. Helaas, kennelijk is de enquete al gestart. Een lopende enquete kunnen wij jammergenoeg niet meer veranderen. Deze motie is daardoor overbodig gebleken.
 4. Het spijt ons te horen dat de rest van de gemeenteraad onze motie waarbij snelheid wordt gevraagd aangaande de oprfrissing van de Strategische Visie dan wel het formuleren van een Omgevingsvisie over de groei van de gemeente, niet wordt gesteund. Wij maken ons echt zorgen dat de motie van Pro98 voor nog verdere vertraging zal gaan zorgen. Die kunnen we dus niet steunen.
  Als het echt te traag blijft gaan, zal Lokaal Belang met een eigen visie komen.
 5. Tot slot voorzitter, de wethouder geeft aan dat  de raad over zijn eigen agenda gaat als het gaat om te bepalen of een beraadslaging over de begroting achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Wij dienen daarom dan ook samen met de VVD een motie in waarin wij een uitspraak van de raad vragen om deze openbaarheid te bewerkstelligen. Want, zoals gesteld, het bespreken van diverse scenario's, "het afkaarten en spijkers met koppen slaan", dat wat zoveel impact heeft op onze inwoners, hoort transparant, inzichtelijk en controleerbaar te zijn voor onze inwoners en de controlerende pers. De politiek moet durven staan voor de mogelijke keuzes die zij willen gan maken.

Dank u wel.

Stukken en moties nalezen? klik hier

 

Lees verder

Motie LB: niet opnemen biomassacentrales in RES (Regionale Schets Warmte)

07-07-2020


MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA
 
 
  Onderwerp: niet opnemen biomassacentrales in RES (Regionale Schets Warmte)
 
 
  De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2020
 

  Constaterende dat:
 • biomassacentrales hun doel voorbij schieten doordat, door gebrek aan lokale grondstoffen, wereldwijd bomen worden gekapt en geïmporteerd om als brandstof te dienen;
 • biomassa niet klimaatneutraal is en slecht voor de gezondheid doordat:
  - verbranden van biomassa twee keer zoveel CO2-uitstoot geeft als gas;
  - de luchtkwaliteit te lijden heeft onder biomassacentrales door uitstoot van fijnstof, roet en stikstof;
  - het RIVM voor de gezondheidsgevolgen voor mensen met astma, COPD en hart en vaatziekten heeft gewaarschuwd;
  - aanvoer van biomassa milieuvervuiling veroorzaakt door transportvoertuigen (schepen en vrachtwagens);
  - Het door nieuwe inzichten steeds duidelijker wordt dat biomassa geen bijdrage levert aan CO2-afname;
 • omdat de groei van bomen het huidige tempo van verbranden decennialang niet kan compenseren en er dus per saldo meer CO2 in de lucht komt;

  Overwegende dat:

 • in de (het voorlopige) concept Regionale Energie Strategie (RES) Regio Foodvalley een Regionale Schets Warmte is opgenomen, waarin biomassa is meegenomen als warmtebron;
 • de afweging over welke bronnen zullen worden ingezet verder worden ingevuld in het proces richting de RES 1.0, dat vanwege corona ook nog onder tijdsdruk staat;
 • energiesubsidie voor houtstook ten koste gaat van de beschikbaarheid van subsidie voor echt schone duurzame energie;

  Van mening is dat:

 • het gelet op voortschrijdende kennis, ervaringen en standpunten rond biomassacentrales belangrijk is definitief af te zien van het inzetten van biomassacentrales als bron van warmte voor woningen in het kader van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid;


  Verzoekt het college:

 • er tijdens de (voorbereidende) gesprekken met de Regio Foodvalley op aan te dringen om nieuwe biomassacentrales niet op te nemen in de volgende versie van de Regionale Schets Warmte.
 
  Lokaal Belang
  JW van den Born
  MHJ Pluimers-Foeken
 

Lees verder

Persbericht LB Grote zorgen over lokale democratie

19-06-2020


Grote zorgen over lokale democratie
Lokaal Belang is onaangenaam verrast dat door een meerderheid van de partijen het door LB geagendeerde ingekomen stuk ‘Advies Commissie MER’ van de agenda is gehaald. Het agendapunt dat officieel al was toegevoegd aan de Commissievergadering Samenleving van woensdag 24 juni aanstaande, behelsde een gesprek met het college, de raad en eventuele insprekers, over het zeer kritische oordeel van de Commissie MER over het in opdracht van het college uitgevoerde MER-onderzoek en opgeleverde MER-rapport. Een MER-onderzoek dat gedaan is ten behoeve van de wens van het college om windturbines in onze gemeente te plaatsen. Maar dat onderzoek is op cruciale punten onvolledig gebleken. 
 
Lokaal Belang heeft de bij agendering behorende procedures keurig en tijdig gevolgd. Het is procedureel zeer onwenselijk en ongebruikelijk om, ook nog eens achter gesloten deuren in een speciaal daarvoor extra aangevraagde agendacommissie, een geagendeerd stuk van een agenda van een commissievergadering te halen. Als er al een agendawijziging zou kunnen plaatsvinden, behoort dat in de volle openbaarheid te gebeuren bij de vaststelling van de agenda tijdens de commissievergadering zelf. 
 
Om onduidelijke redenen hebben deze partijen er blijkbaar geen behoefte aan dit onderwerp volgende week in de openbaarheid te bespreken en loopt men actief weg voor een discussie. Een discussie waarvan het volstrekt logisch is deze op korte termijn publiekelijk te voeren en waar Lokaal Belang en inwoners al maanden op wachten. Een discussie die de meerderheid van de partijen kennelijk onwelgevallig is en hun blijkbaar op dit moment niet goed uitkomt. Het is belangrijk te melden dat Pro98 en VVD ons agenderingsverzoek gesteund hebben en wij danken hen daarvoor. 
 
Op deze wijze wordt een oppositiepartij in de komende commissievergadering actief de mond gesnoerd om het woord te voeren over een belangrijk onderwerp, namelijk het MER-advies over de windturbines. Maar dat niet alleen. Hiermee wordt het heel duidelijk dat onze lokale democratie in gevaar is. Want wat betekent het dat een meerderheid van de partijen actief en achter gesloten deuren een agendering van een onderwerp door een oppositiepartij blokkeert? Wat betekent dit voor toekomstige agenderingsverzoeken? Het is namelijk het recht van iedere partij om, mits tijdig en gemotiveerd, een punt op de agenda te zetten. En het is sinds jaar en dag de gewoonte om, ook al is het een verzoek van slechts 1 partij, het agenderingsverzoek toe te kennen.  
 
Lokaal Belang wil niet alleen bescherming van de lokale democratie, maar wil haar tevens versterken. De huidige bestuurscultuur in Barneveld is er helaas juist een van verdere aantasting van de lokale democratie en dat is ernstig en zorgelijk. Dat moet echt anders. Lokaal Belang laat het hier niet bij zitten. Wij zullen woensdag 24 juni a.s. bij de vaststelling van de agenda van de commissievergadering alsnog een poging doen dit onderwerp op de agenda terug te plaatsen. Lokaal Belang werkt tevens aan een motie vreemd aan de agenda om deze gang van zaken nader met de hele raad te bespreken. Wij hopen dat deze motie wél besproken mag worden door de meerderheid. 
 
Deze gang van zaken past in onze ogen niet bij de Barneveldse gemeenteraad. Daar horen transparantie, democratie en respect voor oppositie zeer hoog in het vaandel te staan. 

Persbericht 19-06-2020


Artikel Barneveldse Krant: "Lokaal Belang boos om uitgesteld winddebat"

Lees verder

Toespraak Gonda Lenters afscheid gemeenteraad: 'Democratie'

18-06-2020


Beste collega’s, geacht College!

Al vele jaren ben ik met plezier actief in de lokale politiek. En ik vind het dan ook oprecht jammer dat ik -eerder dan verwacht- nu afscheid neem van het raadswerk. Niet in de laatste plaats omdat ik -zoals jullie weten- meestal een uitgesproken mening heb én daar graag over in debat ga. En dus ga ik jullie ook niet verlaten zonder nog een keer in de spreekwoordelijke bus te blazen.

Het laatste onderwerp dat ík in deze raad aan de orde stel betreft een bijzonder mooi maar ook kwetsbaar juweel en wel onze lokale democratie. Graag wil ik stilstaan bij de vraag wat de betekenis is van lokale democratie, niet alleen voor ons, raadsleden en bestuurders, maar vooral voor de mensen die in onze mooie gemeente wonen, werken en zich persoonlijk ontwikkelen.

Voor mij is belangrijk welke inhoudelijke argumenten voor óns, volksvertegenwoordigers van Barneveld, doorslaggevend zijn bij de beslissingen die we nemen. Beslissingen die soms diep ingrijpen in de levens van de mensen die wij vertegenwoordigen. Wat speelt daarbij een hoofdrol? Kijken we vooral naar ons eigen verkiezingsprogramma of coalitieakkoord? Of dat wat het college of een hogere overheid vindt? Of staan inzichten uit de wetenschap centraal? Of ..iets anders?

Als u ’t mij vraagt hoort zwaar te wegen hoe de mensen, die wij vertegenwoordigen, het onderwerp beoordelen waarover we beslissen, en de impact die deze beslissingen voor hen hebben. Ongetwijfeld zullen nu sommigen in stilte denken “dat is lekker, zoveel mensen, zoveel meningen’; of “leidt dat niet tot opportunisme?” of “we hebben toch ‘burgerparticipatie’, ‘dorpendialogen’ en ‘multi-channel communicatie?

Ik denk dat de meerwaarde van de lokale democratie zit in het steeds weer opzoeken van de mensen die wij vertegenwoordigen; om naar ze te luisteren, met hen onze dilemma’s te delen en hen te vragen met ons mee te denken in de zoektocht naar betere alternatieven voor de keuzes die voorliggen. En wanneer je daarbij een overall visie en kernwaarden hebt, kun je tevens een heldere koers varen.

En ja, dat alles vergt inspanning en is soms eng, want je weet van tevoren niet waar je precies uitkomt. En dat vraagt weer om moed van ons, de raadsleden én het bestuur. Niet alleen omdat je dan ook bereid moet zijn om soms op je schreden terug te komen, maar ook omdat je dan eventueel ook de moed moet hebben om contrair te gaan aan een door een hogere overheid uitgestippeld pad; nee laat ik dat laatste beter formuleren: om te kiezen voor het eigen gemeentelijke alternatief en daarvoor de eigen beleidsruimte creatief op te rekken.

TJA minister Carel Polak zei het al in 1968 en later ook premier Lubbers: ‘democratie is niet voor bange mensen’. En voor ons, raadsleden, die het dichtst staan bij de mensen die zij vertegenwoordigen, geldt dat wellicht nog méér dan voor bijvoorbeeld de leden van de Tweede Kamer of het Europees Parlement.

En tot wat zou dit in de praktijk kunnen leiden? Ik geef u een paar gedachten:

 • Echte burgerparticipatie zoals een dorpsreferendum?
 • Het vanzelfsprekend agenderen van onderwerpen, ook als dat door een minderheid van de raad wordt gevraagd?
 • Meer ruimte voor innovaties en inhoudelijk deskundigen binnen complexe operaties zoals bijvoorbeeld de energietransitie?
 • Open inhoudelijke discussies?

Zelf heb ik mogen ervaren, dat er veel inwoners en bedrijven met specialistische kennis zijn, en dat zij bereid waren om mij als raadslid te helpen met het verkrijgen van kennis en inzicht in zaken, die nieuw voor mij waren. Al die mensen wil ik hiervoor hartelijk danken.

Voorzitter, ik rond af.

Geachte collega’s, college en natuurlijk in het bijzonder Lokaal Belang, ik dank jullie allen voor de fijne samenwerking en de mogelijkheid om samen de publieke zaak te dienen. Ik zal het debat in de raad gaan missen. Ik wens iedereen veel kracht en wijsheid toe voor de komende uitdagingen; zeker ook gelet op de Corona crisis. Het ga jullie allen goed!

 

Zie ook Bk 18-06-2020: "Afscheid van 'terriër' Lenters"

Lees verder

Lokaal Belang over toekomst Scherpenzeel

18-06-2020


Raad 17 juni 2020  Onderwerp: Scherpenzeel

Voorzitter,
Al sinds juni 2019 wordt er in het openbaar door de provincie gezinspeeld op verregaande verbinding tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld.
En onlangs, 4 juni zat de CvdK samen met de gedeputeerde in deze raadzaal om ons te informeren over het voorgenomen besluit tot het nemen van…regie…een gedwongen herindeling. Want de concept-kadernota in Scherpenzeel was al door GS als ‘onvoldoende’ gekwalificeerd.

Terughoudendheid
In deze hele discussie, die nu bijna een jaar duurt, heeft de gemeenteraad van Barneveld zich zeer terughoudend opgesteld en zich niet publiekelijk uitgelaten over deze bijzondere situatie. Die terughoudendheid, daarvoor zijn een aantal redenen.
Allereerst; ook LB is terughoudend geweest, omdat het destijds nog onduidelijk was of de gemeente Barneveld echt een rol zou krijgen. Waarom zou je je bezig houden over het spel zolang de schaakstukken nog in het doosje zitten en niet op het bord staan?

Respect
Een andere, en voor LB de állerbelangrijkste reden, is het respect voor onze buurgemeente Scherpenzeel. Respect voor haar autonome bestuur, respect voor de autonome gemeenteraad en respect voor de wensen en zorgen van haar inwoners. Zowel de gemeente Barneveld als de gemeente Scherpenzeel hebben maar te dealen met deze ‘drukkende’ provincie Gelderland, zoals ze zelf ook aangaven op 4 juni jl. En er is verdeeldheid binnen de samenleving. Logisch in zo’n gevoelig proces.
Maar ga er maar aan staan, geen benijdenswaardige positie. Wat de gemeenteraad in Scherpenzeel ook beslist, wij respecteren elk democratisch genomen besluit. Wij wensen hen dan ook allen van hárte veel sterkte en wijsheid. Scherpenzelers, jullie wonen in een prachtig dorp!

Zorg over het proces
Zeer belangrijk is de inhoud los te zien van het proces. Ik zeg altijd en zeg dat ook mijn fractiegenoten: “Zonder goed proces, geen goede inhoud”. Het proces, dat is al zeker een jaar bezig. Wij stonden erbij en keken ernaar. Er werd vooral óver ons gepraat. Wij moesten op onze handen zitten en stil zijn. Daarvoor enerzijds begrip, anderzijds zorg. Die zorg is ontstaan door de veelheid aan niet-openbare documenten en merkwaardige voorvallen. Het proces dus.

Steken laten vallen in proces
Het is jammer te moeten constateren dat GS flinke steken laat vallen in dit procés. Wij betreuren dat zeer. Niet alleen voor onszelf als gemeente Barneveld, maar ook richting de inwoners van Scherpenzeel. We hebben het met ze te doen. Uitgelekte en voortijdige memo’s, twijfelachtige data op belanghebbende brieven, opleggen van niet-openbaarheid maar daar zelf in de openbaarheid over praten, en vooral geen concrete antwoorden op hele concrete vragen zoals over draagvlak en alternatieve scenario’s. Betreurenswaardig ook dat de Provincie het Participatieverslag met volksraadpleging van november 2019 in Scherpenzeel, niet bij de stukken heeft gevoegd. Ik heb dat gisteren naar aanleiding van een opmerking in de krant, zélf op moeten vragen.

Schimmenspel
Op 4 juni werd dan het openbare startschot voor de gemeente Barneveld gegeven; het schaakbord werd opengeklapt. Wij zijn aan zet maar hebben zeer beperkte tijd. Op 14 juli is het namelijk zover.
Is LB blij met dit alles? Nee, voorzitter. Want zoals u weet voert LB het debat graag in de volle openbaarheid, transparant en democratisch gelegitimeerd. Het schimmenspel dat 2 weken geleden in deze raadzaal werd opgevoerd door de CvdK en gedeputeerde, waarbij de indruk werd gewekt dat er nog voldoende momenten voor onze gemeenteraad komen om échte invloed op dit besluit te hebben, aan dat schimmenspel doen wij niet aan mee. Voor ons is het glashelder, de provincie stuurt aan op een gemeentelijke samenvoeging. En laten wij dat dan vanaf vandaag maar als uitgangspositie hanteren voor de dingen die komen gaan. Wij weten nl allemaal hoe de hazen gaan lopen. Met het negeren daarvan houden wij onszelf voor de gek.

Geen standpunt over herindeling
Laat het duidelijk zijn, LB spreekt zich vandaag niet uit voor of tegen een herindeling; de inhoud dus. Na het besluit in Scherpenzeel, wil LB eerst dat wij, gemeenteraad en het college, in volle openbaarheid, het gesprek aangaan om elkaar vragen te stellen, de voors- en de tegens met elkaar te bespreken en af te wegen. Dan met deze informatie naar onze inwoners om te vragen wat zij ervan vinden. Dit is voor LB de enige en juiste volgorde. Het moet GS helder zijn dat het geen vanzelfsprekendheid is dat Barneveld wel akkoord zal gaan zoals gesuggereerd is in o.a het verslag van 11 mei. Graag een reactie.

Wat in dit hele proces niet helpt is het vertrek van 2 belangrijke schaakstukken. Onze gewaardeerde burgemeester en gewaardeerde gemeentesecretaris. Natuurlijk, expertise is altijd tijdelijk in te huren, maar de gevoelens en achtergronden van politiek en gemeenschap, die kan je niet inhuren.
Onze vragen:

 • Wat zal volgens u de impact zijn van het vertrek van BM en GS op het proces van de komende herindeling?
 • Als uit de volksraadpleging en raadsbesluit van Scherpenzeel blijkt dat zij zelfstandig wil blijven, zegt Barneveld dan óók nee?
  Wat zal uw boodschap dan naar de Provincie zijn? Ű gaat tenslotte het open overleg in.
 • Wat vindt ons college ervan dat GS het draagvlak pas gaat onderzoeken na hun besluit? En, dat zij geen alternatief scenario aangeven?
 • Regeren is vooruitzien; Is het college bereid om op korte termijn met een startnotitie over de aanstaande herindeling te komen? Dan zal Lokaal Belang de agendacommissie vragen om een aantal openbare avonden te plannen. Het is onze insteek om een eerste avond gepland te hebben voor het zomerreces aanvangt. Ik vraag hier om een toezegging.
 • En tot slot voorzitter, en die vraag stel ik ook aan mijn collega’s hier: Bent u het met mij eens dat het verstandig is om op korte termijn een werkgroep te formeren bestaande uit raadsleden, collegeleden, ambtelijke expertise en ondersteuning, om dit alles te begeleiden?

Want LB wenst niet om straks ingehaald te worden door provinciale realiteit.
Want dat laatste voorzitter, dat dreigt namelijk te gebeuren….
En uiteraard heeft Lokaal Belang een open houding. Altijd en naar iedereen.

Dank u wel.

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter Lokaal Belang Gemeente Barneveld

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB dorpshuizen

10-06-2020


Geacht college, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de financiële posities van dorpshuizen in onze gemeente. 
 
Lokaal Belang vindt de betrokkenheid van inwoners in hun woonomgeving heel belangrijk. Wij zijn trots op de sterke sociale structuur in onze gemeente waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en de samenleving. Dorpshuizen zijn het ‘sociale hart’ van een dorp; daar waar mensen samenkomen, vieren en delen. En, die vaak mede gerund worden door vele vrijwilligers. Lokaal Belang wil deze dorpshuizen dus graag behouden. 
 
Lokaal Belang heeft kennis genomen van het artikel in de Barneveldse Krant van 10 juni ‘Belleman vraagt gemeente om steun’. Daarin wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en financiële positie van drie dorpshuizen in onze gemeente. Het beeld is dat alle 3 dorpshuizen zich heel hard inzetten er in deze tijd het beste van te maken. Lokaal Belang heeft daar veel waardering voor. In tegenstelling tot ’t Trefpunt en het Kulturhus die aangeven het moeilijk te hebben maar nu nog geen financiële steun van de gemeente te hoeven, heeft De Belleman dat wel gedaan. Wij zijn blij te lezen dat het college, zoals zij al vele gesprekken met organisaties in deze coronatijd zijn aangegaan, het gesprek met het bestuur van de Belleman aangaat en we horen daar graag het vervolg van. 

De volgende vragen:

 1. Hoe kijkt het college naar (financiële) positie dorpshuizen in deze coronatijd?
 2. Is er naast het contact met de Belleman, ook actief contact met andere dorpshuizen
  Zo ja, kunt u aangeven wat globaal de stand van zaken is omtrent de inhoud van de gesprekken?
  Zo nee, is het wellicht een goed idee deze contacten snel op te starten?
  Op deze manier krijgt het college een comple(e)t(er) beeld van de situatie van de dorpshuizen.
 3. Over de TOGS-regeling (1) lezen wij m.b.t. buurt- en dorpshuizen:
  "Veel gemeenten hebben gewacht met het ontwerpen van eigen regelingen voor financiële compensatie totdat bekend was of deze rijksregeling toegankelijk werd. Dat betekent niet dat hiermee de rol van gemeenten niet meer noodzakelijk is. Tekorten zijn vaak een stuk hoger dan deze regeling"
  Bent u hiermee bekend?
 4. Uiteraard is het belangrijk om een goed, compleet beeld te krijgen van de financiële situatie van instellingen/organisaties, inclusief een basaal gezonde bedrijfsvoering, alvorens eventueel over te gaan tot het innemen van een positief standpunt over de toekenning van (tijdelijke) financiële steun.
  Echter, is het college het met Lokaal Belang eens dat het belang van dorpshuizen, met hun belangrijke sociale-culturele functie zodanig belangrijk is, dat tijdelijke financiële steun in relatie tot de coronacrisis, heel belangrijk en dus wenselijk is?
 5. Bent u bereid tot een positieve grondhouding ten aanzien van tijdelijke financiële steun voor dorpshuizen?
 6. Is het college bereid om in aanloop naar de bespreking van de 2e coronamonitor in de commissie bestuur op 30 juni expliciet stil te staan bij de situatie rondom de dorpshuizen en/of hierover een passage in de coronamonitor op te nemen?
 7. Is het college bereid deze vragen uiterlijk 26 juni a.s. te beantwoorden zodat onze fractie, maar ook de hele raad, zich goed kan voorbereiden op de bespreking van de 2e coronamoitor en eventuele vervolgstappen? 


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid 
 

(1) https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/bedrijfsvoering-en-corona/nieuws/8312-moties-aangenomen-ookbuurt-en-dorpshuizen-vallen-onder-de-togs-regeling

Lees verder

Noodkreet en hulpvraag aan dhr. Marcouch gebruik sanitaire voorzieningen toeristische sector

02-06-2020

Aan: Dhr. A. Marcouch
Voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Burgemeester gemeente Arnhem
Van: Lokaal Belang en VVD; gemeenteraadsfracties Gemeente Barneveld
Cc: Dhr. A. van Dijk, Burgemeester gemeente Barneveld

Barneveld, 1 juni 2020

Geachte heer Marcouch,

Middels dit schrijven vragen wij dringend om uw aandacht en hulp betreffende een zeer nijpende kwestie in onze gemeente Barneveld, die onderdeel uitmaakt van onze gezamenlijke Veiligheidsregio. De gemeente Barneveld staat mede bekend om zijn enorme aandeel in de recreatieve- en toeristische sector.

U weet ongetwijfeld als geen ander hoe ongelooflijk ingrijpend de coronacrisis is. Voor iedere inwoner, voor iedere organisatie, voor iedere ondernemer. Uiteraard voor elke overheid; gemeentelijk, provinciaal en landelijk. Maatregelen zijn ervoor bedoeld het coronavirus onder controle te krijgen, wat een hele goede zaak is. Echter, ondernemers hebben het enorm moeilijk; het water staat velen aan de lippen.
Een economische crisis ligt op de loer; op grote- en kleine schaal. Wij maken ons daar zorgen over.
Het is dan ook erg belangrijk om de ruimte die er redelijkerwijs is, te geven.

Op 1 juni is de door u ingestelde nieuwe ‘Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM 1 juni 2020’ ingegaan. In artikel 2.5a lezen wij dat sanitaire voorzieningen op vakantieparken, kampeerterreinen en kampeerveldjes gesloten dienen te blijven.
Gelijktijdig met de nieuwe noodverordening zijn openbaar toegankelijke voorzieningen zoals de horeca, musea, attractieparken, theaters en bioscopen, met inachtneming van de regels, weer open gegaan. Bij het bezoeken van deze voorzieningen mogen de sanitaire voorzieningen gebruikt worden. Ook sanitaire voorzieningen bij bijvoorbeeld tankstations zijn openbaar toegankelijk. Tot ons wenden zich ondernemers met de vraag uit te leggen waar het verschil tussen artikel 2.5a en het toestaan van het gebruik van openbare sanitaire voorzieningen in o.a. horeca en tankstations op gebaseerd is. Wij vinden dat wij dit uit moeten kunnen leggen temeer daar het voor enkelen van de getroffen ondernemers een zaak van doorgaan of einde bedrijfsvoering betreft. Maar ook bij ons ontbreekt het zicht op de logica in deze. Wij begrijpen dan ook dat dit verschil oneerlijk aanvoelt.

De wanhoop, noodkreet en de hulpvraag die wij van de ondernemers in de recreatiesector hierover ontvingen, zijn zeer helder: ‘Trek het gebruik van sanitaire voorzieningen in de recreatieve- en toeristische sector gelijk met het gebruik daarvan in openbare voorzieningen’. Gasten mogen rekenen op een veilige omgeving, inclusief het veilige gebruik van sanitaire voorzieningen. Natuurlijk zullen ondernemers in deze sector streng toezien op het gebruik van deze sanitaire voorzieningen; ze zijn tenslotte afhankelijk van de komst van hun gasten. Wij mogen uitgaan van en vertrouwen op professionele recreatiebedrijven met uitstekende veiligheidsprotocollen en goed beheerde sanitaire gebouwen.

Daarbij zijn in enkele regio’s, eind mei, bij recreatiebedrijven de toiletten opengesteld speciaal ook voor dagrecreanten. Dit om negatieve effecten zoals vervuiling van de openbare ruimte (wildplassen, wildpoepen) tegen te gaan, zoals die helaas optreden.

Wij verwijzen graag naar de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en de Veiligheidsregio Flevoland waarbij alle openbare toiletten weer gebruikt mogen worden, inclusief de toiletten op vakantieparken, campings en kampeerveldjes. Het is moeilijk uit te leggen dat in de ene regio de sanitaire voorzieningen open mogen terwijl in de andere regio deze voorzieningen gesloten dienen te blijven. Dit versterkt het gevoel van onrechtvaardigheid.

Uiteraard hebben wij goed en regelmatig contact met onze Burgemeester dhr. A. van Dijk over deze coronacrisis; Een GRIP 4 situatie met een daarbij heersende type-A ziekte. Ons is meermaals uitgelegd dat in dit geval de voorzitter van de Veiligheidsregio, u dus, de beslissingen neemt. Daarnaast bent u lid van het landelijk Veiligheidsberaad dat met regelmaat over deze coronacrisis overlegt. Daarom doen wij een zeer dringende oproep om alles te doen wat in uw vermogen ligt om het gebruik van de sanitaire voorzieningen in de recreatieve- en toeristische sector, met inachtneming van de hygiënemaatregelen, per ommegaande toe te staan en de nu geldende noodvoorziening daarop aan te passen.

Hoogachtend,

Namens de fracties van Lokaal Belang en de VVD van de gemeente Barneveld,

Mw. MHJ Pluimers-Foeken
fractievoorzitter Lokaal Belang

Dhr. T. Bos
Fractievoorzitter VVD

Lees verder

Persbericht vertrek Gonda Lenters en komst Gert Hein Kevelam

28-05-2020


Langs deze weg laat Lokaal Belang weten dat Gonda Lenters vanwege privé taken  die niet meer te combineren waren met het raadswerk, helaas heeft moeten besluiten om haar raadslidmaatschap neer te leggen. Zij vindt dit bijzonder jammer en zal haar werk als raadslid gaan missen. Zij zal worden opgevolgd door Gert Hein Kevelam uit Garderen. De voorzitter van de raad, burgemeester Asje van Dijk, is geïnformeerd over het vertrek van Gonda.

Zoals bekend heeft Gonda de afgelopen jaren vooral veel tijd en energie besteed aan de energietransitie, milieu en sociaal domein. Zij heeft hiermee veel kennis vergaard met betrekking tot deze beleidsterreinen. Zowel om deze reden als vanwege haar rol in brede zin binnen ons team, spijt het ons dan ook zeer dat zij haar raadslidmaatschap gaat neerleggen, maar uiteraard respecteren wij haar besluit. Wij danken Gonda hartelijk voor haar tomeloze inzet voor de samenleving, de inwoners en voor Lokaal Belang als partij. Gonda is gelukkig bereid om de fractie voorlopig uitgebreid als adviseur bij te staan, om een goede kennisoverdracht inzake duurzaamheid en energie mogelijk te maken.

Gonda bedankt de fractie van Lokaal Belang voor de fijne samenwerking en de mogelijkheid om samen met hen de publieke zaak te mogen dienen. En langs deze weg wil Gonda ook graag alle anderen bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Zij zal naast de fractie, met name het debat in de raad gaan missen en dankt alle raadsfracties voor de prachtige en nuttige discussies in de afgelopen jaren; soms op het scherp van de snede. De coronacrisis heeft voor iedereen grote gevolgen en zal ongetwijfeld ook tot moeilijke maatschappelijke keuzes in de nabije toekomst leiden. Gonda wenst de raad en het college hierbij veel kracht en wijsheid toe.

Daarnaast verwelkomt de fractie van harte haar opvolger; Gert Hein Kevelam uit Garderen, de eerstvolgende op de kieslijst van de partij. Gert Hein Kevelam is 51 jaar, getrouwd met Aletta. Zij hebben drie dochters in de leeftijd van 22, 19 en 17 jaar. In het dagelijks leven is hij werkzaam als General Manager bij de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie, een sportbond die door het hele land betrokken is bij de organisatie van Pulling evenementen.

Gert Hein is de afgelopen vijfentwintig jaar altijd betrokken geweest als vrijwilliger bij diverse maatschappelijke initiatieven en clubs. Zo was hij o.a. voorzitter van de Oranjevereniging en van voetbalvereniging Veluwse Boys in Garderen. Het geeft hem plezier en energie om met een leuke club mensen dingen voor elkaar te krijgen waar veel anderen weer plezier aan beleven. Op dit moment is hij voorzitter van het cultureel straatfestival ‘Garderen Slaat Door!’ Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid vindt hij interesse voor de lokale politiek een logische stap. Gert Hein zijn portefeuilles zullen liggen op het gebied van ruimtelijke ordening, werk & inkomen en financiën. 

Hij heeft zich destijds verkiesbaar gesteld omdat hij merkte dat hij met dezelfde verwondering rondloopt als veel van de mensen om hem heen. Vooropgesteld vindt hij dat de gemeente in de regel keurig bestuurd wordt. Maar toch valt het hem soms op dat hele simpele problemen met even simpele oplossingen, vaak jaren duren. Terwijl aan de andere kant zaken die impact hebben op het leven voor de komende tientallen jaren, soms met grote haast worden behandeld. Zo’n haast dat er geen tijd lijkt te zijn om de alternatieven naar behoren te onderzoeken. Vandaar zijn keuze voor Lokaal Belang. Oplossen wat velen hindert en zorgvuldig nadenken over beslissingen die onze generaties overstijgen. De slogan van Lokaal Belang ‘Het kan ook anders’ is Gert Hein dan ook uit het hart gegrepen. Hij kijkt er dan ook naar uit om, met zijn fractiegenoten en namens de inwoners van de Gemeente Barneveld, het college kritisch maar constructief te controleren en daar waar mogelijk en nodig mooie initiatieven naar voren te brengen.


28 mei 2020

Lees verder

Schriftelijke vragen proces windenergie d.d. 25 mei

26-05-2020


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande (het proces van) windenergie in de gemeente Barneveld. 
 
Inleiding  
Lokaal Belang vindt dat windturbines industriële inrichtingen zijn en het kostbare landschap en de natuur verpesten, slecht zijn voor het welzijn van mens en dier en op allerlei manieren overlast veroorzaken. Het is heel naar te moeten kunnen constateren dat het ‘duurzaamheidsdenken’, waar wij overigens voorstander van zijn, doorgeslagen is in maatregelen in die juist slecht zijn voor onze samenleving. Wij als volksvertegenwoordigers behoren op te komen voor onze inwoners en de samenleving als geheel. Lokaal Belang zal zich daarom blijven inzetten om het plaatsen van windturbines in onze gehele gemeente te voorkomen, ook op de Harselaar en zich inspannen voor de realisatie van alternatieve bronnen van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld voorgesteld in onze alternatieve energiemix 2.0 van maart 2020. 
 
Anders dan in vele andere landen, zoals Duitsland, bestaan in Nederland geen regels die een minimale afstand tussen woningen en windturbines voorschrijven. Er zijn wel twee geluidsnormen 47dB Lden (het gemiddelde voor dag, avond en nacht) en 41dB Lnight (het gemiddelde voor de nacht). Dit zijn echter boterzachte normen omdat het om jaargemiddelden gaat. Deze normen maken het mogelijk dat het ontbreken van windmolengeluid in windstille weken wordt gecompenseerd met het veel hardere geluid in weken dat het veel waait. Ofwel, de ene nacht kunnen omwonenden van de herrie niet slapen en de andere nacht wel. Het niet goed kunnen slapen is meestal één van de eerste dingen waar omwonenden problemen mee krijgen. Lokaal Belang vindt dat deze en andere klachten van omwonenden bij al gerealiseerde windturbines veel serieuzer moeten worden genomen. 

Eerdere vragen en conclusies
Op 28 februari jl. hebben wij, n.a.v. de MER (Milieueffectrapport structuurvisie windenergie in Barneveld; ingekomen stuk B-3.26b bij de raadsagenda van 5 februari 2020), schriftelijke vragen gesteld, die tot op heden niet zijn beantwoord. Volgens de organisatieverordening van de gemeenteraad dient beantwoording van dergelijke vragen binnen 30 dagen plaats te vinden. Het is inmiddels 3 maanden later.
Uit deze oorverdovende stilte moeten wij wel concluderen dat de zorgen die tot onze vragen van 28 februari hebben geleid, door u niet weggenomen kunnen worden dan wel op juiste veronderstellingen zijn gebaseerd; namelijk:

 • Dat de in de MER gehanteerde afstand van 400 meter tot woningen:
  - in strijd is met het uitgangspunt van 4x de as-hoogte windturbines (bijv. 600 meter bij een ashoogte van 150 meter) opgenomen in de door de raad vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en
  - ook in strijd is met de toezeggingen van het college in reactie op schriftelijke en mondelinge vragen van Lokaal Belang om minimaal een afstand van 4 x de as-hoogte aan te houden.  
 • Dat u, in tegenstelling tot een eerdere toezegging dit niet te doen, opnieuw de indruk wekt dat in het relatief dicht bevolkte buitengebied de afstand tussen woningen en windturbines kleiner mag zijn dan t.o.v. woningen in de kernen. Dit betekent dat u de 35.000 burgers in het buitengebied dus discrimineert t.o.v. burgers die in de kernen wonen.
 • Dat de invloed van geluid en slagschaduw op woningbouwontwikkelingen in Barneveld-Noord en Voorthuizen-Zuid (voorheen ‘Zeumeren’ genoemd, nu ‘Harselaar’) en de gevolgen voor het landschap niet zijn verkend in de MER.
 • Dat u niet met onafhankelijke onderzoeken kunt onderbouwen dat de geluidsbelasting op de gevels van woningen beneden de wettelijke normen van 47dB Lden en 41dB Lnight blijft als er een minimale afstand van 400 meter tussen windturbines en woningen wordt aangehouden. 
 • Dat u zelfs geen poging doet om te toetsen aan de wettelijke norm voor windturbinegeluid in de nachtelijke uren (41dBnight), terwijl een goede nachtrust heel erg belangrijk is.
 • Dat de door u in de MER geïntroduceerde nieuwe afstandsregel van 400 meter willekeurig is en/of is gebaseerd op de verkoopverhalen van de, economisch belanghebbende, fabrikanten en exploitanten van windturbines.


Vervolg vragen n.a.v. het advies van de landelijke commissie MER d.d. 2 april jl.
In het conceptadvies van de commissie MER (pg. 1 regel 40) lezen wij: “… dat voor de latere besluitvorming over de structuurvisie belangrijke milieu-informatie nodig is die nu nog ontbreekt in het MER” en (noot 5)  “De vraag of de milieu-informatie ook voor dit vervolgtraject (bedoeld wordt de besluitvorming over de structuurvisie) compleet is, is geen onderdeel van bovenstaand oordeel.” 

 1. Uit deze passages maken wij op dat het in opdracht van de gemeente uitgevoerde MER onderzoek en het MER rapport, dus niet ter onderbouwing kan dienen van de door de gemeenteraad te maken keuzes in het kader van de volgend jaar vast te stellen structuurvisie windenergie.  
  a. Is dit juist?  
  b. Zo nee, dan verzoeken wij u om uw antwoord te motiveren. 
 2. Zo ja, dan hebben wij de volgende vraag: Op 13 december 2017 (en met een vervolg op 30 januari 2019) heeft de gemeenteraad middels de NRD besloten dat er een MER onderzoek moest worden uitgevoerd teneinde de raad in staat te stellen om de locaties te kunnen bepalen waar eventueel windturbines kunnen worden geplaatst. “Tijdens het onderzoek (MER) worden vervolgens alle relevante milieuaspecten onderzocht en gewogen, zodat dit een belangrijke inbreng is om tot een zorgvuldige locatiekeuze te komen.”
  a. Hoe kan het nu zijn dat het resultaat van dit onderzoek niet geschikt is voor dat doel?  
  b. Komt dit door een gebrekkige kwaliteit van - en/of lacunes in het onderzoek?  Zo nee, waardoor komt dit dan?  
  c. Is dat niet zonde van al het geld dat er al in gestoken is (120.000 euro)? 
 3. Gelet op regels 20 tot en met 24 op pg. 1 en de eerste 15 regels op pg. 2, begrijpen wij dat de commissie MER het uitgevoerde onderzoek en rapport ziet als een poging van het college om haar eigen ‘Voorkeursalternatief’ te onderbouwen.
  a. Is dit gebeurd op verzoek van het college? Zo ja, dan is dit toch in strijd met het besluit van de raad d.d. 30 januari 2019?  
  Graag uw antwoord motiveren.
  b. En betekent dit dat er nog een tweede MER komt die wel voldoende kwaliteit en diepgang heeft (zie ook vraag 22) om te kunnen fungeren als onderbouwing van de t.z.t. door de raad te nemen zorgvuldige beslissing over de structuurvisie windenergie? 
 4. De commissie MER is in haar conceptadvies behoorlijk kritisch over de kwaliteit van het MER windenergie in de gemeente Barneveld. Op 18 mei heeft het college een gesprek gehad met de landelijke commissie MER over dit conceptadvies.  
  a. Wat was het doel van dit gesprek? Had het college bijvoorbeeld een nadere toelichting nodig? Of wilde het college de commissie MER nader informeren en bewegen het conceptadvies aan te passen?  
  b. Wanneer kunnen wij als raad het verslag van dit MER-overleg tegemoet zien?
  c. Welk gevolg geeft u aan dit gesprek? 


Vriendelijke groeten, 
 
Mijntje Pluimers
Gonda Lenters 

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB toekomst gemeente Scherpenzeel

20-05-2020


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom de bestuurlijke toekomst van de gemeente Scherpenzeel. 
 
Het is logisch dat er vanuit de gemeente Barneveld lange tijd ‘terughoudend’ is gereageerd ten aanzien van de toekomst van Scherpenzeel. Dat is een goede zaak, want echt aan zet lijkt de gemeente Barneveld nog niet. Echter, de gemeente Barneveld krijgt door de Provincie wel steeds meer een prominentere rol toebedeeld.  
En de tijd begint steeds meer te dringen. Is er nog wel tijd voor een zorgvuldig democratisch proces en afweging? Ook voor onze raad, voor onze inwoners? Gezien deze tijdsdruk en de ontwikkelingen heeft Lokaal Belang hier oprechte zorgen over. En wij hopen dat u, mede vanwege de waarde die u hecht aan zorgvuldigheid, deze zorgen begrijpt.    

Allereerst vinden wij het erg belangrijk te melden dat wij het democratisch proces in de gemeenteraad van Scherpenzeel respecteren en de wensen vanuit de samenleving ook. Het is niet aan ons te oordelen over de wensen en besluiten vanuit de gemeenteraad aldaar. Gemeentelijke herindeling is een bijzonder gevoelige kwestie; daarom belangrijk daar prudent en respectvol mee om te gaan. Zeker richting de inwoners.  
Lokaal Belang vindt haar mening over de wenselijkheid van een eventuele fusie met de gemeente Scherpenzeel dan ook niet opportuun. 
 
Lokaal Belang vindt een zorgvuldig, transparant en democratisch proces essentieel. Dit is in de eerste plaats respectvol naar de inwoners van zowel de gemeente Scherpenzeel als Barneveld. In de tweede plaats dient een eventuele gemeentelijke herindeling te voldoen aan ‘het beleidskader voor de Wet Ahri’. Een eventuele herindeling moet dus ‘Tweede-Kamer-proof’ zijn. Overigens is er recent een nieuw beleidskader ingesteld (1-1-2020) dat veel aandacht heeft voor draagvlak en een zorgvuldig proces, waarbij het kabinet voorkeur heeft voor herindelingen ‘van onderop’. Voor zover wij weten zou dit dus mogelijk de eerste herindeling zijn die aan deze nieuwe wet wordt getoetst.  
 
Juist in deze tijd waarin bijeenkomsten vrijwel niet mogelijk zijn, moeten we deze uitgangspunten niet vergeten. Integendeel, er moet juist extra alertheid en aandacht voor zijn. 

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat, als er al sprake zou zijn van een gemeentelijke herindeling dit op een zorgvuldige, democratische en transparante wijze dient plaats te vinden? Tenslotte, als deze zorgvuldigheid ontbreekt, kan de Tweede Kamer een eventueel gewenste herindeling tenietdoen.
 2. Is het college het met ons eens dat ‘draagvlak’ in de samenleving een belangrijk onderdeel is voor een eventuele herindeling, zowel in de gemeente Scherpenzeel als in de gemeente Barneveld?
 3. Wij waren verbaasd er een tijdje terug zelf achter te moeten komen dat de Provinciale Staten vandaag, op 20 mei, met elkaar ging vergaderen in een zogenaamde ‘carrousel (vergelijkbaar met onze commissievergadering) over de toekomst van Scherpenzeel. In een van de bijgevoegde documenten, ‘JM-Toekomst Scherpenzeel’ een Statenbrief van GS aan PS van 6 februari 2020, staat op bladzijde 2, 3e alinea: ‘Willen wij ons voornemen om de regie over te nemen met u bespreken’.
  a. Bent u met ons van mening dat het, o.a. naar aanleiding van de genoemde passage, er sterk op lijkt dat de Provincie sowieso de ‘regie’ wil overnemen? ‘Regie nemen’ betekent: het ‘van bovenaf opleggen’ van een gemeentelijke herindeling, artikel 8 Wet Ahri.
  b. Is het college met ons van mening dat GS pas kan besluiten over het voornemen tot een gemeentelijke herindeling met ons, gemeente Barneveld, nadát tenminste eerst de gemeenteraad van Scherpenzeel op een zorgvuldige, transparante en democratische wijze heeft kunnen debatteren én besluiten over hun kadernota (9 juli a.s.)? 
  c. Hoe kijkt het college aan tegen de passage van GS in de Statenbrief in combinatie met bovenstaande vraag (b)?
  d. Is het college het met ons eens dat zowel de gemeente Barneveld, maar ook andere gemeenten waar GS naar kijkt als het gaat om eventuele herindelingen dan wel samenwerkingsverbanden (Veenendaal, Woudenberg, Renswoude, de provincie Utrecht, Regio Food Valley), een zorgvuldig, transparant en democratisch proces moeten kunnen doorlopen alvorens GS over zou gaan tot het nemen van ‘regie’?
  e. Op bladzijde 2 wordt tevens gesproken over het ‘nauwgezet op de hoogte houden’ van de gemeenten die bij dit proces betrokken zijn. Hieronder valt ook de gemeente Barneveld. Vindt het college dat het nauwgezet door de Provincie op de hoogte gehouden is? Waar blijkt dat uit? En hoe denkt uw college onze raad op de hoogte te houden? 
 4. Daarnaast hebben wij vandaag in de commissievergadering van PS gehoord dat GS op 2 juni al een standpunt zal innemen over de concept(!) kadernota van de gemeente Scherpenzeel (door het college van B&W slechts een weekje eerder, op 26 mei, vastgesteld). En dat daardoor tevens de mogelijkheid bestaat dat zij zich zullen uitspreken tot een voornemen voor het overnemen van de ‘regie’ (“Uit dit standpunt kan worden afgemeten of GS voornemens is om dat te doen”). PS gaat vervolgens op 3 juni ’oordeelsvormend’ over Scherpenzeel vergaderen.  
  De gemeenteraad van Barneveld heeft tot op heden nog geen enkele keer vergaderd over de situatie Scherpenzeel. Enerzijds heeft dit te maken met de eerder genoemde ‘terughoudendheid’. Anderzijds oordeelt GS dus al op 2 juni a.s. in relatie tot de toekomst van Scherpenzeel, waarbij de gemeente Barneveld een nadrukkelijke rol krijgt toebedeeld. Dat is al over 2 weken. Zeker in deze tijd toch merkwaardig.
  a. Er werd in de vergadering gesteld dat het standpunt (oordeel) van GS op 2 juni met de gemeente Scherpenzeel en de gemeente Barneveld wordt ‘gedeeld’. Is dat u bekend?  Wanneer wordt dit met ons gedeeld als raad? En is dit standpunt openbaar?
  b. Doet het moment van het uitspreken van dit standpunt door GS (d.w.z. Voldoet deze conceptkadernota aan de eisen van GS voor zelfstandigheid?) recht aan het proces van zorgvuldigheid? Tenslotte, door het uitspreken van een oordeel door GS over de concept (!) kadernota van de gemeente Scherpenzeel, nog voordat de democratisch gekozen gemeenteraad van Scherpenzeel zich heeft kunnen informeren, heeft kunnen debatteren en de kadernota heeft vastgesteld, verstoort GS het democratisch proces. En oordelen zij, ook al zou dat voorlopig zijn, over een document dat ook nog niet definitief is. Ook de rol voor inwoners en maatschappelijke organisaties tijdens de informatiefase van de kadernota komt hiermee onder druk te staan. GS lijkt hiermee politiek te ‘sturen’ op een bepaalde uitkomst. Een ‘oordeel’ en een uitkomst die voor onze gemeente heel relevant zijn. Het ‘beeld’ is niet meer ‘neutraal’ maar al ‘ingekleurd’ door GS.
  Bent u dat met ons eens? Graag een toelichting. 
 5. GS schrijft over contacten met tal van gemeenten en regio’s als mogelijke (samenwerkings)partner voor de gemeente Scherpenzeel. Dit kwam vandaag ook bij PS aan de orde.
  a. Heeft u een idee op basis waarvan GS zo nadrukkelijk een voorkeur uitspreekt voor een herindeling met de gemeente Barneveld?
  b. Waarom denkt u dat GS andere samenwerkingsvormen om tot een versterking van de bestuurskracht te komen, dan wel herindelingen met (een) andere gemeente(n), niet of minder wenselijk vindt? Is dat tijdens de gesprekken met u en GS ter sprake gekomen?
  c. Bent u met ons van mening dat iedere betrokken gemeente een duidelijk en transparant afwegingskader van de GS zou moeten ontvangen op basis waarvan zij de gemeente Barneveld als meest geschikte huwelijkspartner achten? Dit uiteraard tezamen met het besluit van 2 juni.


U zult hopelijk begrijpen dat wij van harte hopen op antwoorden op deze vragen voor 2 juni a.s. Wij zouden u daar zeer erkentelijk voor zijn. Daarnaast wensen wij u veel succes en wijsheid met deze bijzondere situatie en dank voor de inzet tot nu toe. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, Fractievoorzitter, raadslid 

20-05-2020

 

Zie ook artikel:
AD 20-05-2020: Provincie Gelderland: Scherpenzeel over 2,5 jaar samen met Barneveld 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande papierbeleid verenigingen

19-05-2020


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de ‘Papierregeling verenigingen’. 

Lokaal Belang heeft met verbazing kennisgenomen van het besluit van de gemeente om een streep te zetten door de huis-aan-huis inzameling van verenigingen per 1 januari 2021. De regeling zou geen ‘win-win’ regeling meer zijn. Dit besluit heeft grote gevolgen voor de maar liefst 25 verenigingen in onze gemeente die op deze manier proberen de kwaliteit van hun vereniging, op allerlei manieren, te vergroten.  
 
Enkele verenigingen die aan het woord gelaten werden (artikel BK 18 mei),geven blijk van grote schrik en daarmee samenhangende zorg voor hun vereniging. Zij geven aan dat verenigingen in bijvoorbeeld de culturele- en sportsector, kerken en scholen, door deze maatregel mogelijk in de problemen raken bij de uitvoer van hun belanghebbende werk.  
 
Lokaal Belang vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente juist dat beetje extra ruimte dat verenigingen nu nog hebben om hun vereniging meer lucht te geven in hun functioneren, wil gaan beperken. Zuiver en alleen, zo lezen en begrijpen wij, omdat de gemeente er geen ‘win’ gevoel bij heeft. Juist het verenigingsleven in onze gemeente is zeer betrokken bij de samenleving, zeer betrokken bij het welzijn van haar inwoners en in staat dat beetje extra aan de kwaliteit van het leven van mensen te bieden. Dit gaat bijvoorbeeld over professionele muzieklessen die door de papierinzameling tegen een lager tarief aan kinderen en hun ouders kunnen worden aangeboden. Ruimte voor cultuur dus, ook voor mensen met een kleinere beurs. Uiteraard geldt dat voor alle betrokken verenigingen en wat zij extra kunnen doen voor hun leden en de samenleving. 
 
De volgende vragen:

 1. Waarom heeft het college er voor gekozen om dit besluit eerst mede te delen aan verenigingen, die daar begrijpelijkerwijs erg van schrikken, om vervolgens aan te geven later te gaan onderzoeken of er een andere manier van samenwerken is waar zowel de gemeente als de verengingen ‘blij’ van worden’?
 2. Was het niet beter geweest om eerst met verenigingen in gesprek te gaan en pas daarna over te gaan tot een besluit?
 3. Is deze manier van communiceren passend bij de discussie die onlangs in de gemeenteraad gevoerd is om de ‘participatie’ in onze sterke en betrokken samenleving vorm te geven en verder te bevorderen? Kunt u dat toelichten?
 4. Waarom kiest u er voor om nu juist het verenigingsleven, die het vooral moet hebben van vrijwilligers en bescheiden extra’s zoals oud papier en die een belangrijke verbindende functie in de samenleving hebben, zo te treffen? Waarom kiest u nu juist voor deze bezuiniging en niet voor een andere? 

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 

Mijntje Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid  

19-05-2020

 

 

Zie artikel:
Barneveldse Krant 18 mei https://barneveldsekrant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/gemeente-zet-streep-door-papierinzameling-verenigingen-703431
 

Lees verder

Persbericht Treinstation Stroe dichterbij

24-04-2020


Lokaal Belang is zeer verheugd en dankbaar dat het college de noodzaak van een treinstation in Stroe, met Lokaal Belang onderstreept. De kans op een treinstation Stroe is hiermee wezenlijk en heel concreet geworden. Het college wil een herijking van dit onderzoek.
Fractievoorzitter Mijntje Pluimers: “Wij zijn dolblij met deze fantastische kans voor onze gemeente en met name Stroe, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek en Voorthuizen. Wij steunen dan ook van harte de herijking van dit onderzoek. Niet alleen voor deze dorpen en haar inwoners is dit een geweldige kans; ook in het kader van de verbetering van de mobiliteit, economie, toerisme, bereikbaarheid en milieu voor de hele gemeente. Wij zien nu al uit naar een feestelijke opening.” 

 

Bijdrage Lokaal Belang commissie bestuur 3 maart 2020
“Lokaal Belang heeft altijd al de wens gehad van een treinstation bij Stroe voor zowel forensen als schoolgaande kinderen in Stroe en omgeving als toegangspoort voor toeristen. Erg belangrijk in het kader van bereikbaarheid. Lokaal Belang heeft deze wens dan ook in het verkiezingsprogramma van 2018 opgenomen. De provincie was daar niet zo erg voor.
Inmiddels een nieuwe situatie, namelijk die van de komst van 1800 mariniers. Lokaal Belang ziet dit nu als een 4e reden om deze wens toch opnieuw op tafel te leggen. Staat het college daar open voor en wil zij de mogelijkheden onderzoeken dan wel bespreken, ook met de Provincie? Graag een toezegging voor een memo.
Daarbij zouden wij ook graag zien dat in deze memo of een andere memo haar visie geeft over hoe het college deze komst ziet en welke kansen er liggen, voor Garderen in het bijzonder: Mariniers komen op 3km afstand van Garderen. Biedt kansen, maar ook vragen. Wat is de impact voor Garderen?”

 

Reactie college 24 april 2020
“In de rondvraag van de commissie Bestuur van 3 maart heeft Lokaal Belang gevraagd wat de impact is van de komst van 1.800 mariniers op de kans op een treinstation in Stroe en het dorp Garderen. Het antwoord hierop is als volgt.

In de studie voor de komst van een stop op het hoofdspoor bij Barneveld Noord is de prognose van de potentie van de aanwezige legerplaats meegenomen in de mogelijke vervoersbehoefte van de toekomst. Het is alweer even geleden dat onderzoek werd gedaan naar “nut en noodzaak” van een station bij Barneveld-Noord en de realisering van een Regiosprinter als stoptreinverbinding tussen Amersfoort / Barneveld en Apeldoorn. De invulling van de komst van de mariniers vraagt om een herijking van de prognose. Ook hielden de conclusies van toen geen rekening met de ontwikkelingen van nu – denk bijvoorbeeld aan de groei van de economie (ondanks de huidige crisis beleven we een opleving van de economie), de toenemende mobiliteit en het tegengaan van de uitstoot van CO2.

Ook de groei van de gemeente Barneveld (zeker ten noorden van het dorp Barneveld en ten zuiden van het dorp Voorthuizen), de toenemende toeristenstromen naar Nederland en naar de Veluwe én de nu al ervaren druk vanuit de Randstad op Midden-Nederland (met alle mobiliteitsgevolgen van dien) waren toentertijd niet in de onderzoeken meegenomen. De recente ontwikkelingen ten aanzien van het accommoderen van de mariniers onderstreept de noodzaak van een station in Stroe.

De gemeente hecht dan ook aan een herijking van dit onderzoek, samen met de stakeholders, zoals de provincies Gelderland en Utrecht, defensie, (buur)gemeenten, regio’s en partners op het gebied van transport en mobiliteit, natuur, milieu, toerisme, etc. Deze wens past in het nu actuele dossier ‘Corridor A1’, waarbij de inspanningen zijn gericht op het versterken van de A1 (weg én spoor) tot een robuuste en duurzame ader van Midden- en Oost-Nederland.

Zie ook BK 04-03-2020: 'Komst mariniers biedt kansen voor station Stroe'
Al eerder vroegen wij aandacht voor een mogelijke stop bij Stroe. Zie BK 17-05-2018: Hoop voor regiosprinter en station Stroe

Lees verder

Bijdrage Marleen Blankenburgh/LB bij Motie Lodewijk Napoleon Raad 22 april

24-04-2020


Het begon met een initiatiefvoorstel om kennis te nemen van het burgerinitiatief van Stichting NiVo om een standbeeld van Lodewijk Napoleon in Voorthuizen te plaatsen, met daarbij een subsidieverzoek. Het subsidieverzoek is ingetrokken en het voorstel is van tafel.
Daarvoor in de plaats ligt nu deze motie voor ons. Ik moet zeggen dat we iets verbaasd waren over het onderwerp boven de motie: Aanpak centrum Voorthuizen.

Met de oproep aan het college bij de eerste bullet wordt de mogelijkheid om waar dan ook in de openbare ruimte van Voorthuizen, dus ook buiten het dorpscentrum, nu of in de toekomst, een standbeeld van Lodewijk Napoleon te plaatsen, geblokkeerd. Althans, zo interpreteren wij deze tekst.
De voorliggende motie kunnen we niet anders zien we dan een poging tot het definitief dichtgooien van de deur voor de Stichting NiVo of andere initiatiefnemers en daar gaat Lokaal Belang niet in mee.
Bewoners en bewonersgroepen moeten altijd met inbreng kunnen komen en we kunnen nu niet bij voorbaat uitsluiten dat er in de toekomst juist wel draagvlak onder de inwoners van Voorthuizen komt. Die mogelijkheid willen we open houden.

Het initiatief kwam vanuit De stichting NiVo, zij willen werken aan dat draagvlak. Als deze motie wordt aangenomen wordt een burgerinitiatief in de kiem gesmoord… en wordt een mogelijk nieuw initiatief vanuit de samenleving geblokkeerd.

We zullen dan ook tegen stemmen.

Lees verder

Schriftelijke vragen proces RES

23-04-2020


Geacht college, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom de RES (Regionale Energiestrategie). Deze vragen zijn als aanvullende vragen te beschouwen op onze schriftelijke vragen 31 maart jl. en de daarbij horende brief. 
 
In het startdocument RES Foodvalley, vastgesteld door de raad op 9-10-2019, staat dat het concept bod RES Foodvalley voor 1-6-2020 zou worden ingediend bij het Nationaal Programma (NP) RES nadat het aan de raden, de staten en waterschap was voorgelegd. En dat zij dan het besluit nemen om al dan niet “op basis van dit document het vervolgproces en de onderhandelingen met rijk, provincies en andere partijen in te gaan”. I.v.m. corona is door NP RES besloten de planning aan te passen, omdat het democratische en maatschappelijke proces in diverse regio’s onder druk staat, zo lazen wij in het Financieel Dagblad van 10 april jl. Er is dus uitstel mogelijk voor het aanleveren van de concept-RES tot 1-10-2020. 
 
Desondanks heeft het college op 14-4-2020 besloten toestemming te geven om de concept-RES Foodvalley alvast in te dienen bij het Rijk, Planbureau voor de leefomgeving, voor een kwalitatieve beoordeling. U wacht hiermee dus niet op het afschalen van de corona maatregelen die participatie door burgers in fysieke vergaderingen en de besluitvorming door de raad, weer mogelijk maken. Oftewel, een zorgvuldig, transparant en democratisch proces vorm en inhoud geven. 
 
Wij hebben hierover de volgende vragen:  

 1. Er zijn zowel bij Lokaal Belang als bij vele anderen in het land grote zorgen over de democratische legitimering van het RES proces. Dit soort ingrijpende besluiten vereist democratisch draagvlak bij zowel de bevolking als de gemeenteraad. Door gebruik te maken van de mogelijkheid het indienden van de RES uit te stellen tot 1-10-2020 ontstaat er tijd om dit democratische proces vorm te geven en ruimte voor de burgers om hierin te participeren.  
  Waarom maakt u geen gebruik van dat uitstel? Graag een toelichting op uw antwoord.
 2. Waarom heeft u, in strijd met de afspraken in het startdocument RES Foodvalley, toestemming gegeven tot het indienen van de concept RES, terwijl de gemeenteraad van Barneveld – i.v.m. de beperkingen die de corona maatregelen met zich meebrengen - hier nog niet over heeft gedebatteerd en besloten?  
 3. Bent u het met ons eens dat u hiermee de gemeenteraad en de burgers passeert en buitenspel zet?
  Graag een toelichting op uw antwoord.  
 4. Aan het concept RES Foodvalley is het woordje ‘voorlopig’ toegevoegd. Een ‘concept concept’ dus. Maar evengoed gaat PBL (Planbureau voor de Leefomgeving (onderdeel van het Rijk) ) op basis van dit voorlopige concept aan de slag.  
  a. In welke zin verschilt dit ‘voorlopig concept’ RES Foodvalley van de in het startdocument RES Foodvalley bedoelde ‘concept RES’?
  b. Waarom wordt het begrip ‘voorlopig concept’ geïntroduceerd?  
  c. Wat is daarvan de meerwaarde?  
  d. Of is het doel om zo het RES proces door te zetten zonder rekening te hoeven houden met de beperkingen en vertragingen die het democratische proces ervaart door de corona crisis?  
 5. a. Bent u het met ons eens dat een eenmaal ingediend concept, ook al staat daar het woord ‘voorlopig’ bij, niet zonder consequenties is? Immers in dat concept biedt de regio aan een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op te wekken en op welke wijze. Belangrijke politieke keuzes dus!  
  b. Hoe geloofwaardig is het als de regio in oktober een heel ander bod doet als uitgangspunt voor het   vervolgproces en verdere onderhandelingen?  
   

Namens de fractie van Lokaal Belang

Met vriendelijke groet,
Gonda Lenters

Barneveld, 21 april 2020

 

Lees verder

Vragenronde cie april 2020: Drempels Stationsweg

20-04-2020


Schriftelijke vragenronde commissie 7 april 2020, betreft agendapunt 7 Rondvraag
 
Geacht college, 
 
Op 10 maart jl. hebben wij antwoorden ontvangen op onze schriftelijke vragen over geluidsoverlast op de Stationsweg ter hoogte van het Van Breugelplantsoen en de Vliegersvelderlaan. Daarvoor dank.  
 
In de vragen hebben wij benadrukt dat meerdere omwonenden dagelijks en de hele dag door zeer ernstige geluidsoverlast door de beide drempels ervaren, met piekmomenten in de vroege ochtend en spits. Wij ontvangen nog steeds veel klachten en berichten van inwoners over de ernst van de overlast met steeds het dringende verzoek dat er snel ingegrepen gaat worden. De situatie is inmiddels zodanig opgelopen dat inwoners hun huis te koop hebben gezet of overwegen dat te gaan doen. Dat vinden wij een triest feit. Wij willen hier dan ook nogmaals uw aandacht voor vragen, in het belang van het welzijn van deze inwoners: 
 

 1. Is het risico op geluidsoverlast vooraf beoordeeld en meegewogen?  Zo nee, waarom niet? Als daar een rapport van is, willen wij dat graag ontvangen.
 2. Onderkent het college dat er sprake is van flinke geluidsoverlast?  Zo niet, is het college dan bereid per direct een aanvullend geluidsonderzoek uit te voeren? Zo nee, waarom niet?  
 3. Is het college bereid het traject in gang te zetten om de drempels zo snel mogelijk te verwijderen? Dit met het oog op het feit dat het traject ‘komst flitspaal,’ die voor snelheidsreductie en de daarmee samenhangende verbeterde oversteekbaarheid moet gaan zorgen, in gang is gezet.  

 
Vriendelijke groeten,  

Namens de fractie van Lokaal Belang  
Marleen Blankenburgh 

 

Lees ook het artikel in de Barneveldse Krant d.d. 20-04-2020: 'College overweegt verwijderen lawaaierige drempels Stationsweg'

Lees verder

Vragenronde cie april 2020: Dorpshuis Wardborg Garderen

14-04-2020


Schriftelijke vragenronde commissie 7 april 2020, betreft agendapunt 2 ‘Memo van B&W inzake Dorpshuis De Wardborg’ 

Vragen fractie Lokaal Belang
Lokaal Belang draagt Garderen en de Garderenen een warm hart toe. De gemeenschapszin is groot, evenals de langgekoesterde wens voor een nieuw dorpshuis. Zij hebben er lang op moeten wachten.  Wij zijn dan ook blij verheugd dat de bouw voorspoedig gaat en de oplevering niet al te lang meer op zich laat wachten. Uiteraard blijven wij hopen op een bibliotheekuitleenpunt in dit dorpshuis. 

Daarnaast hebben wij grootste waardering voor inwoners die middels een ‘programmaraad’ de handschoen hebben opgepakt de exploitatie in de toekomst te willen gaan overnemen. Lokaal Belang wil graag een toekomstbestendige aanpak met zekerheden voor het behoud van het dorpshuis, zoals bijvoorbeeld een vangnet.  

Onlangs stelde Lokaal Belang hier in januari in de rondvraag van de commissie bestuur, rondvragen over maar deze zijn met de beschikbare informatie niet genoeg beantwoord. 
 

 1. Is het college met Lokaal Belang van mening dat welke oplossing ook gekozen wordt er hoe dan ook een ‘vangnet-regeling’ moet zijn zodat Dorpshuis kan blijven bestaan
 2. Is het college bereid om gedurende de ontwikkeling van het exploitatieplan tevens een paragraaf ‘vangnetregeling’ op te nemen?
  Zo ja/nee, waarom? Graag een toelichting.
 3. Lokaal Belang vindt dat goedwillende, hardwerkende en initiatiefnemende Garderenen beschermd moeten worden mocht de exploitatie onverhoopt niet brengen wat de bedoeling was. Op welke wijze zal de gemeente zorgdragen voor het beschermen van inwoners?
 4. Stel dat de programmaraad uiteindelijk de exploitatie niet wil en of kan overnemen. Wat is dan het scenario?
 5. Waarom is er gekozen voor Optisport? De ervaringen met Optisport zijn niet louter positief te noemen. Wat gaf de doorslag ten opzichte van andere aanbieders?
 6. Is de inschakeling van Optisport gemaximeerd op 3 jaar?
 7. Kunt u al iets vertellen over eventuele ontwikkelingen/mogelijkheden met betrekking tot het gewenste bibliotheek-uitleenpunt? 

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid 

Lees ook het artikel in de Barneveldse Krant d.d. 14-04-2020: 'Vertrouwen in succesvolle exploitatie Wardborg Garderen'

Lees verder

De lokale kracht van onze samen-leving

09-04-2020


Allereerst hopen wij van Lokaal Belang dat het met u, uw familie, vrienden en collega’s goed gaat en bovenal  dat u gezond bent in deze bijzondere tijd. Het gebeurt zelden dat de veerkracht van onze samenleving zo op de proef wordt gesteld. Niet alleen de veerkracht van onze gemeente Barneveld, maar van die van heel het land en heel de wereld. Met elkaar staan wij voor een enorme opgave en uitdaging om het coronavirus te bedwingen. Er zijn noodzakelijke en ingrijpende maatregelen door onze regering en ons gemeentebestuur genomen. En iedereen voelt deze maatregelen als wij de indringende berichten op sociale media zien; wanneer we ons zorgen maken om ons bedrijf of onze baan. Wanneer een handdruk, een schouderklopje of een knuffel eventjes niet mogelijk zijn. Ook op de meest aangrijpende momenten van het leven en de dood. De maatregelen zijn heftig, maar Lokaal Belang is ervan overtuigd dat deze maatregelen nodig zijn om het virus te bestrijden en uiteindelijk te bedwingen. Ontroerd zijn wij ook door tal van acties die onze SAMEN-leving even een beetje mooier maken. Bedankt!

De prioriteiten van Lokaal Belang liggen voor de komende tijd bij de gezondheid en het welzijn van onze inwoners van de gemeente Barneveld en het ondersteunen van onze ondernemers. Vanuit het kabinet zijn er belangrijke maatregelen genomen. Op lokaal niveau zal Lokaal Belang de gemeente zoveel mogelijk ondersteunen om onze samenleving te beschermen en te helpen. Ons respect gaat uit naar iedereen in onze gemeente die ervoor zorgt dat, terwijl de wereld bijna stil staat, onze samenleving blijft draaien. Agenten, BOA’s, winkelpersoneel, iedereen in de zorg & het onderwijs, OV-medewerkers, hulpverleners, vuilnismannen, ondernemers, vrijwilligers en vele anderen. Maar ook onze eigen burgemeester die in deze zware tijden een stevige verantwoordelijkheid op zijn schouders heeft rusten.

Lokaal Belang wenst u het allerbeste en vooral een goede gezondheid. Let goed op en zorg goed voor elkaar. Laten wij hopen dat deze crisis snel voorbij is en dat wij elkaar daarna in goede gezondheid mogen ontmoeten. En mocht er in de tussentijd iets zijn wat Lokaal Belang voor u kan betekenen? Ga naar http://www.lokaal-belang.com/contact 

Namens de fractie van Lokaal Belang,


Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter

Lees verder

Verzoek uitstel RES en Structuurvisie windenergie

31-03-2020


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het proces rondom de RES (Regionale Energiestrategie) en de structuurvisie windenergie.

Het is volkomen helder dat heel Nederland en vele andere landen in de wereld, een hele moeilijke tijd doormaken. Op alle fronten is het alle hens aan dek om het land overeind te houden. De Zorg, het onderwijs, de supermarkten, politie, apotheken en drogisterijen etc etc. Lokaal Belang heeft bijzonder grote waardering voor allen die in deze tijd bijdragen om deze crisis het hoofd te bieden. En wij denken ook aan alle sectoren die onder extreme druk staan en zij die het moeilijk hebben om hun onderneming overeind te houden. Geraakt zijn wij ook door de prachtige en hartverwarmende initiatieven en acties in de samenleving. Met recht SAMEN-leving.
Het maakt ons ook trots.

En voor deze samenleving zetten wij ons in, om de belangen van inwoners en onze omgeving te dienen. Ook het bestuur van gemeenten staat onder druk noodzakelijke besluitvorming mogelijk te maken. Het is daarnaast ook nodig om pas op te plaats te maken met onderwerpen die onze aandacht verdienen, maar waarbij dit in de huidige omstandigheden niet goed mogelijk is. Dat geldt ook voor ons bestuur; college en gemeenteraad. Samen dienen wij op te trekken om verstandige keuzes te maken in het belang van onze gemeente. Wij hebben waardering voor de inzet die de gemeente in het kader van de crisis nu pleegt.

Met betrekking tot de RES en de Structuurvisie windenergie: deze gevoelige onderwerpen zijn zeer complex en heel belangrijk. Deze zijn ingrijpend en hebben een grote impact op onze inwoners, het landschap en de samenleving als geheel. Hoe mooi de digitale mogelijkheden ook zijn, ze voldoen in de ogen van Lokaal Belang niet om deze onderwerpen digitaal ‘af te doen’. Deze onderwerpen verdienen onze volle en zeer zorgvuldige aandacht. Dat wil zeggen: echte ontmoeting, echte gesprekken, echt debat en bovenal een goed democratisch proces.

Wij realiseren ons goed dat de gemeente niet alleen over de RES gaat. Regio’s, zoals Regio Food Valley, de provincie en het Rijk zijn hier ook bij betrokken. In bijgevoegde brief (zie onder!) die wij u hier ter kennisgeving aanbieden, vindt u het verzoek van Lokaal Belang aan alle gemeenten en provincies in Nederland, om zich binnen de mogelijkheden die zij hebben, in te zetten om de RES ‘on hold’ te (laten) zetten. Deze brief hebben wij bij de Griffie neergelegd met het verzoek deze door te geleiden.

Ten aanzien van de Structuurvisie windenergie is afgesproken dat er winddialogen zullen worden gehouden. Deze kunnen vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden. Ook kunnen organisaties van inwoners om deze reden niet met elkaar vergaderen. Wij verzoeken daarom tot uitstel van deze twee onderwerpen, tot het moment dat de éérder voorgestelde processen voordat de crisis uitbrak, aangepast, weer doorgang kunnen vinden.
 

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bereid om het proces ‘Structuurvisie windenergie’ op te schorten zoals boven beschreven?
 2. Is het college bereid om:
  a. het proces van de RES ‘on hold’ te zetten;
  b. en al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat regio’s zoals RFV, de gemeenten, provincies en het Rijk hetzelfde doen?


Namens de fractie van Lokaal Belang, vriendelijke groeten,

Mijntje  Pluimers-Foeken (fractievoorzitter, raadslid)
Gonda  Lenters (raadslid en woordvoerder duurzaamheid en milieu)

31 maart 2020

 

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang presenteert de alternatieve energiemix 2.0

11-03-2020


Het kan anders, het moet ook anders wat Lokaal Belang betreft: Lokaal Belang heeft haar eerdere alternatieve energiemix uit 2018 geüpdatet en presenteert deze met trots. Lokaal Belang wil een realistisch energiebeleid. Daarbij is draagvlak onder onze inwoners van groot belang. Én, daarbij vinden wij het beschermen en behouden van onze mooie landschappelijke omgeving zéér belangrijk. Dat betekent een energiemix zónder windturbines; deze zijn niet nodig, hebben aantoonbaar geen draagvlak onder inwoners en dragen niet werkelijk wat positiefs bij aan onze samenleving. Integendeel. 

Sinds de verkiezingen is Lokaal Belang intensief met het onderwerp bezig. De tijd staat niet stil. Lokaal Belang is een toekomstgerichte en constructieve partij en het verkiezingsprogramma is een richting. Dat betekent dat als er zich nieuwe onderbouwde inzichten voordoen, Lokaal Belang daarvoor de ogen niet sluit, maar daarnaar handelt. In samenwerking met anderen wil Lokaal Belang graag verantwoordelijkheid nemen voor de gemeente Barneveld en haar inwoners. Lokaal Belang spreekt dan ook de hoop en verwachting uit dat iedere betrokkene zich blijft verdiepen in de materie en zich nieuwe inzichten eigen maakt zodat deze van nut kunnen zijn voor de gemeente Barneveld. Lokaal Belang doelt daarbij niet alleen op kennis over windturbines, maar bijvoorbeeld ook op groen gas en waterstof. 

De nieuwe energiemix is een mix van eerder gekozen alternatieven, aangevuld met nieuwe beleidsvoornemens en mogelijkheden en heeft de potentie maar liefst 47% duurzame energie op te wekken. Lokaal Belang wil veel meer inzetten op zonnepanelen, zonneparken. Deze leveren per hectare namelijk veel meer energie op dan windturbines. Wij zien graag dat de gemeente Barneveld haar blikveld verbreedt en niet met kokervisie de nadruk legt (in tijd en in geld) op windturbines. De gemeente Barneveld heeft en behoort als eerste prioriteit te hebben: het opkomen voor het belang van de samenleving en haar inwoners. Dat betekent dus niet de oren laten hangen naar het Rijk, de provincie en andere samenwerkingsverbanden, maar staan voor de belangen van de gemeente en daar op een echt open, transparante en democratische wijze invulling aan geven.  

Wij vinden het belangrijk te laten zien hoe het in onze ogen anders kan. Wij zijn voor duurzaamheid en voor verstandige, realistische en maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. Deze maatregelen moeten wel echt helpen, inwoners en het landschap zo veel mogelijk beschermen en respecteren en moeten op een transparante, democratische wijze tot stand gekomen zijn. Lokaal Belang is tot slot van mening dat deze energiemix een goed en gedegen uitgangspunt vormt richting de RES, de Regionale Energie Strategie, waarbij de gemeente Barneveld moet laten zien op welke manier er gewerkt wordt aan duurzame energieopwekking.

Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar een door Lokaal Belang speciaal in het leven geroepen ‘energie-pagina’ op de website voor o.a. de energiemix, de toelichting, onderbouwing en de visie op toekomstige ontwikkelingen. 
Energie:        www.lokaal-belang.com/energie  
Energiemix:  www.lokaal-belang.com/lb-alternatieve-energiemix 

Lees verder

Lokaal Belang over Kuntzelaan Barneveld

07-03-2020


Bijdrage Marleen Blankenburgh Kuntzelaan
5 maart 2020 (zie ook nawoord onderaan)


Teleurstelling 
Allereerst wil ik zeggen dat we teleurgesteld waren, niet over de inhoud van de evaluatie zelf, maar over het vervolg dat het college wil geven. Wij begrijpen de volgorde niet en verbazen ons over de halsstarrigheid van het college op dit dossier.
> Waarom wordt er niet gekozen voor verkeerslichten?
>> Reactie: College en andere partijen willen nu eerst opnieuw een half jaar afwachten. 

Aanbeveling uit analyse
Ik wil de wethouder en de commissie graag herinneren aan een aanbeveling uit de vorige analyse uit 2019 pag 24:
“Mocht de hoeveelheid verkeer gelijk blijven aan de huidige intensiteit, dan wordt aanbevolen om de mogelijkheden voor het toepassen van verkeerslichten nader uit te werken of om te overwegen om de voorrangsregelingen om te draaien en de Burgemeester Kuntzelaan als gebiedsontsluitingsweg te categoriseren." (vgl. effect na openstelling Harselaartunnel)
Er is uit recente tellingen geen afname van verkeer gebleken: we hebben het over 7000 automobilisten t.o.v. 6800-7200 in de eerdere analyse. Ook uit de voorliggende evaluatie , dat hoorde we net ook, blijkt dat de Kuntzelaan een ‘duidelijke doorstroomfunctie’ heeft en is ingericht als ‘gebiedsontsluitingsweg’

Test verkeerslichten
Lokaal Belang vindt dan ook, tenminste, een test met verkeerslichten meer dan op z’n plaats, i.p.v. dat de hele weg nu weer op de schop zou moeten om koste wat kost de fietsers in de voorrang te houden (kosten tot nu toe ruim 1,1, miljoen euro)!
Er wordt gehinkt op 2 gedachten door het langzaam verkeer in de voorrang te willen.
> Moet de conclusie niet zijn dat de kaders (GVVP 2017) hier niet haalbaar zijn? Durft het college die te heroverwegen?
>> College vindt het te vroeg om hier uitspraken over te doen.

Verlichting
Wat gaat het college doen met de opmerkingen over de verlichting met hoge lantaarnpalen?
Inrichting met lage lichtmasten zou kunnen helpen bij verlagen van de snelheid. Ik zie geen voorstel om de verlichting op korte termijn aan te passen, waarom niet? Daarnaast willen wij ook graag betere, fellere verlichting boven de oversteekplaatsen en de fietspaden zelf (de aanrijroutes naar de oversteken).
> Graag een toezegging om dit z.s.m. te gaan regelen.

Oversteek Wilhelminastraat (bij AH)
De oversteek bij de Wilhelminastraat wordt ook aangemerkt als complexe oversteek. Ook hier klachten over meerdere aanrijroutes, fietsers die geen hand uitsteken of fietsers die met grote snelheid uit de Wilhelminastraat aan komen rijden.
N.a.v. de opmerking ‘Het autoverkeer op de rijbaan heeft voorrang op zijwegen’: ik merk dat veel mensen niet weten wie er voorrang heeft, Wilhelminastraat of Kuntzelaan. Zeker fietsers onderling.
> Vraag aan het college om hier eens goed naar te kijken. Waarom staan er geen haaientanden zoals bij de Nairacstraat en parkeerterrein Kampstraat? Wellicht kan dat duidelijkheid geven en de snelheid vd fietsers uit de Wilhelminastraat eruit halen.
> Zoekt het college voor deze oversteek naar passende oplossingen? Daar lees ik niets over.
>> Instemming van college om hier naar te kijken.

Nawoord
De Kuntzelaan is sinds de ingrijpende aanpassing structureel onderwerp van disussie. Met name in de samenleving. De overweldigende en aanhoudende reacties waar een meerderheid aanpassingen wil die echt werken, wordt door Lokaal Belang zeer onderschreven.

Sinds 2018 zijn wij zeer actief, bijvoorbeeld door het stellen van schriftelijke vragen 1 en schriftelijke vragen 2, moties en het agenderen van dit onderwerp, met als doel aanpassingen van de Kuntzelaan. Helaas is de motie voor een test met verkeerslichten in november 2019 door een meerderheid afgestemd

Ooit is deze inrichting bedacht. Goed bedoeld, maar de realiteit is dat het niet veiliger is geworden. Het getuigt van lef en moed om op eerdere beslissingen terug te komen. Deze moed onbreekt vooralsnog, wij zien een halstarrigheid die niet in het belang is van onze inwoners en hun veiligheid. Al 2 jaar moeten wij wachten op evaluaties die meerdere malen vertraagd werden. Nu was de evaluatie er dan eindelijk. Vervolgens willen het college en andere partijen nog weer eens een half jaar afwachten. Het kan zo niet langer. Lokaal Belang is als enige partij glashelder: Pak het aan, verkeerslichten.

De inrichting van de Kuntzelaan moet draagvlak hebben, niet alleen van genoemde stakeholders, zeker ook van deskundigen, VVN, politie en de gemeenteraad. Lokaal Belang zal zich blijven inzetten voor een veiliger Kuntzelaan.

 

Artikelen Barneveldse krant:
06-03-2020  Oversteek Kuntzelaan Barneveld blijft voorlopig zoals hij is
07-02-2020  Nieuw plan voor aanpak beruchte fietsoversteek Kuntzelaan​
14-11-2019  Barneveldse raad zet aanpak 'Kuntzelaan' in de wacht
01-11-2019  'Zet hier gewoon verkeerslichten neer, simpel'
30-04-2019  Voorlopig geen verkeerslichten op Kuntzelaan
08-04-2019  'Zet noodstoplichten bij gevaarlijke oversteek'

Lees verder

Tussenstand handtekeningen petitie bomenplan

05-03-2020


Lokaal Belang is voor de zomer met een petitie gestart om aandacht te vragen voor onnodige en massale bomenkap in de gemeente Barneveld. Vele inwoners uit verschillende dorpen hebben onze petitie inmiddels ondertekend. Wij zijn heel blij met deze steun!

Peildatum 4 maart 2020: 1431 ondertekeningen

U kunt de petitie nog steeds ondertekenen! Op 18 maart, National Boomfeestdag, wordt het bomenplan in de gemeenteraad behandeld en willen wij alle handtekeningen overhandigen.

 

100 inhoudelijke reacties bij Bomen Petitie LB

 1. Kappen nu!
 2. Er blijft geen boom meer over in ons o zo mooie dorp. STOP DE BOMENKAP!!
 3. Blijf nu eens van de bomen af.
 4. Het is gewoon belachelijk al dat weg halen van al die bomen! Wij wonen in de wijk de Wikselaar moet je kijken wat Die gekken daar allemaal weg gekapt Hebben!
 5. Een mooi landschappelijk/natuurlijk groen buitengebied gaf ons  de doorslag om naar Barneveld te verhuizen. Helaas zie je steeds meer natuurlijke houtwallen en bomen verdwijnen door functie veranderingen of kap in het buitengebied. Zonder her plant! Eigenlijk moet dat verplicht worden.
 6. Bomen zijn ons Leven, NU en in de Toekomst! Geen biomassa centrales!!!
 7. We hebben elke boom heel hard nodig!
 8. Bomen zijn simpelweg het belangrijkst als je een gezond leefklimaat wilt voor mens en dier. Investeren in bomen is daarom cruciaal.
 9. Petitie getekend. Laat die mooie bomen staan.
 10. Ook bij bestaande wijken uitzoeken of er meer groen( bomen) kunnen komen.
 11. De gemeente Barneveld is veel te ver gegaan de afgelopen jaren met behoud van GROEN! Ook het onderhoud en beheer van het openbaar GROEN is bedroevend slecht.
 12. Kap met KAPPEN van de bomen.
 13. Laten we redden wat er te redden valt. Iedereen ziet dat het niet goed gaat met de aarde. Als we nu niet ingrijpen dan hebben onze kinderen en kleinkinderen een heel groot probleem. Red de aarde.
 14. Er wordt veelste veel gebouwd in Barneveld, Barneveld is allang geen dorp meer maar een stad. BAH
 15. Gemeente Barneveld zou een werkgroep met een goed gefundeerde visie op Groen en Bomen moeten hebben. Dit heeft gemeente Putten ook. Nu is het meer een beleid dat afhankelijk is van bepaalde gemeenteambtenaren. Te vaak en teveel bomen en groen wordt verwijderd. Graag aandacht voor meer natuurlijke bermen met bloemen. Er is te weinig respect voor de natuur!
 16. Ik vind dat er veel kritischer naar de bomenkap in de gemeente Barneveld gekeken moet worden en dat er meer geïnvesteerd moet worden in nieuwe aanplant. Zeker met het steeds warmer worden van Nederland worden schaduwplekken onder bomen onontbeerlijk. Eén van de dieptepunten in de gemeente tot nu toe, is de kap van de bomen aan de burg. Kuntzelaan ten hoogte vh station. Welk voordeel heeft daar de bomenkap opgeleverd? Ja, een kale straat die uitnodigt om hard te rijden terwijl het tegenovergestelde de bedoeling is. Binnenkort zullen waarschijnlijk bomen sneuvelen aan de Wesselseweg. Die weg is te gevaarlijk, nee!! men rijdt te hard! En zo trekt de natuur altijd aan het kortste eind.
 17. Prima initiatief! Het kappen van bomen moet stoppen. Laat gemeente Barneveld het Scandinavische model hanteren: voor elke gekapte boom 2 nieuwe bomen planten. Millieu!
 18. Hou onze omgeving groen!
 19. Ik teken deze petitie voor het behoud van de bossen rond Voorthuizen en Barneveld en tegen onnodige boomkap.
 20. In combinatie mer een juist natuurgericht beleid ter voorkoming van de processierups.
 21. Het planten van bomen levert ook een CO2 voordeel op, dus juist moet men hiermee aan de slag! Kappen van een boom is soms noodzakelijk maar plant er dan elders 3 of 4 bomen voor terug!
 22. Hoe meer bomen er zijn, hoe beter!
 23. Bomen inplannen in nieuwbouw kijk eens naar de boom voor het nieuwe restaurant, is toch prachtig die moest ook eerst het veld ruimen. Nu is er weer kappen gepland aan Lunterseweg, stoppen die onzin.
 24. Kappen nou met het omhalen van bomen.
 25. Mijn idee is om alle grote grasvelden te blijven maaien, maar rondom een strook wilde bloemen en waar in het verleden struiken stonden weer struiken te poten. Bij aanplant van bomen en struiken ook kijken naar bloei en mogelijke vruchten. Is voor de burger wel leuk.
 26. Stop met kappen
 27. Eindelijk een Partij voor de Bomen! Kappen met kappen!!!
 28. Heel goed! Laat bomen staan!
 29. Goede actie!! wordt tijd in Barneveld
 30. Ik sta helemaal achter de standpunten w.b meer groen!
 31. Succes met dit goede initiatief.
 32. We moeten zuinig zijn op onze bomen. In plaats van kappen meer bomen planten. We diversiteit in bomen.
 33. Minder kap en meer bomen, goed voor het klimaat!
 34. Als lid van het wijkplatform xxxx  maken we ons hard om bewoners duidelijk te maken dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om hun eigen leef omgeving. Groen en schoon is een belangrijk thema die wij als groep voor de wijk willen promoten. Jaarlijks doen we ook mee aan de nationale boomplantdag in maart en ondernemen schoonmaak acties. Betrekken ook de scholen hierbij en o.a. het IVN. Bomen zijn ons kapitaal zeker in de toekomst en spelen een belangrijke rol in ons milieu. Onze suggestie zou zijn om een bomen beleid te hebben op gemeentelijk niveau in samenhang met schoon. Hierbij stellen we voor dat voor aantoonbare en dus noodzakelijke kap, er drie nieuwe bomen worden geplant.Er moet ook meer voorlichting worden gedaan aan burgers en via IVN aan scholen.
 35. Pro Boom. Zuurstof. Aanzicht
 36. Groen groeit
 37. Goed bezig!
 38. Ik steun uw plan van harte, het loopt de spuigaten uit in onze gemeente als het gaat om bomen kap. Ook vind ik dat onze gemeente veel teveel inzet op maar groter worden, waar is het einde? U moet maar eens kijken hoeveel weilanden, oude boerderijen, maar vooral het mooie landschap wat in rap tempo aan het verdwijnen is ( of al weg is) !!! Moeten wij zo nodig een 2e Amersfoort worden ......
 39. Als er bomen gekapt dienen te worden, vind ik dat er ergens in de gemeente per gekapte boom er 2 terug geplant dienen te worden.
 40. Ik erger me al tijden, tijd voor verandering! Het is nooit te laat!
 41. Boombehoud van oude monumentale bomen moet voorrang krijgen boven het terugplanten van sprietjes die vervolgens ook niet goed door de zomer heen geholpen worden.
 42. Laat Barneveld groen blijven en kap niet te snel voor woningbouw of iets dergelijks. Een goed plan zou zijn dat voor elke grote boom die gekapt wordt er drie nieuwe bomen geplant gaan worden. Graag ook zoveel mogelijk groen in de centra van de verschillende dorpen.
 43. Voorthuizen staat graag bekend als ‘de Poort van de Veluwe’. We moeten oppassen dat we door verder te verstedelijken niet ‘de Poort van de Randstad’ worden. Bij de aanleg van nieuwe wijken dient bewust plek voor groene longen te worden gereserveerd. Bij de aanleg van wegen dienen die te worden ingebed in het landschap door bewust bomen en struiken er langs te plaatsen. We zijn in onze gemeente niet zuinig genoeg op het bestaande groen – er wordt veel te veel gekapt zonder vervanging. Economische belangen m.b.t. groenbeheer en de winst van projectontwikkelaars gaan vaak voor de eigenheid van onze streek.
 44. Prachtig initiatief
 45. Pastoriebos moet volledig behouden blijven! Woningbouw kan elders. Niet alleen de bomen. Maar alles wat er leeft en groeit is waardevol.  (Pastoriebos meerdere keren genoemd).
 46. Diversiteit in flora en fauna moet een beleidspunt zijn voor de gemeente. Laten we ons positief onderscheiden als gemeente.
 47. Blijf oppositie voeren tegen de megalomane bouwwoede van de gemeente Barneveld. Voorstel: voor elke nieuwe barnevelder een boom planten.
 48. Bij dezen sluit ik mij volledig aan bij de geuitte zorgen met betrekking tot het bomen- en groenbeheer binnen de gemeente Barneveld. Om kort te zijn, er wordt gewoonweg te veel gekapt en nagenoeg niets voor terug geplant. Het kan en mag toch niet zo zijn dat alles ten koste van de uitbreiding van het woningaanbod, moet gaan. Wat mij betreft kunnen we dit niet door de (groene) vingers laten gaan!!
 49. Wat denken jullie van de bomenkap wegens de rondweg door de provincie. In eerste instantie is kapvergunning aangevraagd voor (circa) 114 bomen. Daarna heeft men een wijziging gepubliceerd met een aanvraag voor 67 bomen. Minder dus. Maar nee. Er zijn in totaal 700 bomen gekapt. Die bomen vielen onder de nieuwe Wet Natuurbescherming. Daar onder vallen een bos en laanbomen bij meer dan 25 stuks. En die hoef je niet te publiceren voor een kapvergunning, maar moet je melden bij de provincie. De provincie kapt en meld dus bij zichzelf en niemand komt erachter. Overigens ook dit: Die aanvraag voor een kapvergunning is gepubliceerd onder de kop: Overhorsterweg noordelijke rondweg in Voorthuizen. Zaaknummer: 2017W2063. Maar bij het gemeentehuis waren daar alle bomen van de noordelijke en de westelijke rondweg onder gehangen. Dus geachte burger: U mag dus rustig een aanvraag indienen voor een boom in Garderen met daaronder de situatietekening hangen van een boom in Voorthuizen. Dit is te gek voor woorden, maar deze arrogante provinciale overheid komt overal mee weg.
 50. Goedendag, Mooi initiatief, zeer van belang om bomen te behouden om voor alle levende organismen voldoende zuurstof te hebben, zonder bomen geen fotosynthese. Minder bomen zorgt voor verdere opwarming van de aarde.
 51. Leren we nu nooit mensen hoe belangrijk de bomen zijn voor onze natuur en planeet. Ook voor de insecten is het van groot belang dat de bomen blijven staan, straks zijn er geen bijen meer en dan....wij met z'n allen moeten nu zorgen dat het STOPT, anders gaat deze prachtige planeet naar de kloten. Misschien kunnen jullie dan ook straks in de spiegel kijken en zeggen ik heb er echt alles aan gedaan om de kap van bomen tegen te houden.
 52. Dat er ook echt eens iets door de gemeente wordt gedaan met alle protesten., eigenlijk kan dit niet langer!
 53. Laat een boom een boom, een bos een bos.
 54. Het is erg zorgwekkend dat er zoveel bomen worden gekapt. We hebben juist bomen nodig in de wereld. Het gaat niet goed met de aarde omdat er zoveel gekapt word. Ipv kappen juist meer aanplanten graag.
 55. Goede actie!
 56. Stop met bomen slopen, ik ben het meer dan zat dat wij als burgers niet gehoord worden, voel me teleurgesteld in deze moord partijen op de al zo weinige bossen van Nederland.
 57. Kappen met kappen.
 58. Ik ben dat slechte beleid van de gemeente Barneveld helemaal zat op dit punt: dus super dat jullie dit zo aanpakken!!!!
 59. De bomen in en om de wijk De Maat en de bomen op het perceel Buurtweg moeten behouden worden
 60. Wees zuinig op de natuur en onze bomen
 61. Wij kijken nu uit op een platgeschoven bosperceel aan de Lange Zuiderweg!
 62. Waarom? Ik weet niet hoeveel bomen ze tegenover ons en in nabij gelegen bospercelen hebben platgemaaid met gigantische machines. Het ziet er niet uit en het was een prachtig stukje bos!! Staan er nu een paar groepjes met zielige slietjes van de één of andere boom, die dan over 20 jaar pas weer ergens op gaan lijken. Ze sporen toch niet meer?
 63. Ga er voor om zoveel mogelijk bomen in onze gemeente te behouden. Wij en onze (klein) kinderen hebben ze nodig om te (over) leven! Ik ben trots op jullie!
 64. Heel positief om dit serieus op de agenda te zetten!
 65. Het zou fijn zijn om meer aan de natuur te denken en dit gezamenlijk met de inwoners. Uiteindelijk hebben we de bomen nodig. Ik vind het verdrietig om te zien hoe zo alles gekapt wordt, of beloofd niet te doen en dat het dan wel weer gebeurt...het vertrouwen verdwijnt dan.
 66. Bomen moeten blijven!
 67. Lekker laten staan die bomen!
 68. Geen bomen kappen het zijn onze longen
 69. Graag ook notenbomen en fruitbomen, appel en peer aanplanten. Dit gebeurt ook in de Betuwe. En boom en vrucht voor iedereen.
 70. Zonder bomen kunnen wij niet leven.
 71. Triest om te zien dat mooie oude bomen respectloos gekapt worden en daardoor het mooie landschap waar menig geen van geniet en waar menigeen tot rust komt verdwijnt.
 72. Niet zinloos kappen zoals de bedoeling is in het pastoriebos. Maar het mag ook niet zo zijn dat bomen weer in de weg staan om rendement te behalen met zonnepanelen. Dus soms is kap wel noodzakelijk. Maar weloverwogen kap of zinloze kap, dat is nuttig om over na te denken
 73. “Voor een groener Voorthuizen!”
 74. Vooral in groen investeren behoud groen
 75. Ik ben voor echt veel meer groen in Voorthuizen
 76. Perfect en eigentijds beleid. Ook meer aandacht voor oudere wijken en wat groen kan doen voor de gezondheid en sociale cohesie. Ruimte voor moestuinen, speelruimte voor jong en oud in groene en speciale plekken in de wijk. Afsluitend ook aandacht voor onze kleine beestjes en vogels.
 77. Het lijkt er steeds minder op dat wij op de Veluwe wonen. Gemeente, plant alstublieft (veel) meer bomen in ons dorp en in de andere dorpen. Het is niet alleen nodig voor een gezonde leefomgeving, maar we knappen er ook van op als we bomen zien, in plaats van de kale stukken van nu. Elke keer als we zien dat er bomen gekapt worden, doet dat een beetje pijn. Trouwens, ook de vogels zouden u dankbaar zijn voor meer bomen!
 78. Eens! Barneveld moet groener!
 79. We moeten snel handelen! Alles verdwijnt als sneeuw voor de zon..
 80. De raad is erg kort van gedachte en versnellen het vernietigen van ons dorp!
 81. Er wordt helaas veel op particuliere grond aan grote bomen illegaal gekapt hier, hele buurt bossen worden uitgedund..door nietsontziende bewoners!!
 82. Nederland ontbost sneller dan tropisch regenwoud! Staatsbosbeheer ontbost enorm allemaal voor miljoenen omzet. En dan nu miljoenen boompjes (takjes)gaan aanplanten?!  Beter onderwerp voor Lubach  op zondag is er niet.
 83. Wij vinden het verschrikkelijk dat er zoveel bomen worden gekapt, wij hopen dat jullie er wat aan kunnen doen.
 84. We moeten zuinig zijn op onze bomen.
 85. Kappen is zo gebeurd maar groeien gaat een stuk langzamer.
 86. Zou het mogelijk zijn wat het bomenkapbeleid betreft ook invloed op Staatsbosbeheer uit te oefenen? Naar (gelukkig niet alleen) mijn idee wordt daar nog hout gekapt gebaseerd op een, gezien de huidige vraagstukken en ontwikkelingen, achterhaald beleid. De organisatie blijkt nogal gesloten voor commentaar, in elk geval voor de 'gewone' burger.
 87. Ook de groenstrook langs de Barneveldse beek is weer vrijwel geheel kaal getrokken onder het mom van diversiteit en dat bomen die het waard zijn goed kunnen groeien, welke bomen resten dan nog?  Waar is de onderbegroeiing voor de watervogels die gaan broeden gebleven. Hebben we al een datum geprikt wanneer de laatste fatsoenlijk boom wordt gekapt in dit dorp. In plaats heel veel bomen te planten om co2 en fijnstof op te vangen kappen we door. Herplant plicht wordt ingevuld met een soort Madurodam boompjes die amper groeien. heel bijzonder.
 88. Er worden teveel bomen gekapt voor geldelijk gewin, laat ze staan en plant er meer bij! Goed voor het milieu!
 89. 1. Ook mij gaat het allang aan het hart de makkelijke kap van mijns inziens gezonde bomen. 2. Tegenstrijdig is het ook zeker gezien de inspanningen van de gemeente co2 doelen te halen 3. Schaffelaarbos is al een park geworden helaas! Wat is daar een hoop verknoeid!!! Snap best dat Geldersch Landschap geld nodig heeft maar massaal uitdunnen, vreselijk! a/ vraag me af welk deel van het Schaffelaarbos het komende seizoen moet ontgelden. b/ het Paradijs wordt ook al gemold, jammer!
 90. Keep up the spirit.
 91. Geweldig laten alle groepen 8 van alle scholen 1 boom poten.
 92. Bomen zijn onze zuurstof, ons behoud, van levensbelang dus. Fijn dat jullie je daarvoor inzetten! Ik heb een bosrijke tuin met een paar bomen, natuurlijke parasol in de zomer, en heerlijke plekken voor vogeltjes. Ik vind ook dat bomen behouden moeten worden en niet mogen wijken voor bouw!! Kijk naar Architect Hundertwasser hoe die om bomen heen bouwde. Wat mij betreft blijven alle bomen behouden en gekoesterd, tenzij ze ziek zijn.
 93. Ik steun dit initiatief
 94. Ook wij vinden dat er weer meer bomen in de leefomgeving moeten komen waar mogelijk. Wij snappen dat het vaak moeilijk is met kabels, leidingen riool e.d. en dat boomwortels veel kunnen vernielen. Maar geef ze een plek waar ze rustig kunnen groeien, en niet bij elke ingreep meteen met wortel en tak verwijdert dienen te worden. Er is nog plek genoeg, maar je moet het wel willen zien.
 95. Barneveld moet veel en veel meer doen aan natuurbehoud en veel en veel minder in de zak van grote projectontwikkelaars gaan zitten.
 96. Houd van bomen, zoveel sfeer, mis bijvoorbeeld bij m'n moeder aan de xxx (wijk Veller) in Barneveld ook mooie bomen langs de wadi. Is nu heel kaal daar. Ben blij met al het groen dat er al is!
 97. Helemaal mee eens.
 98. De bomenkap is al jaren aan de gang. Zelden worden bomen gespaard. Schande.
 99. Ik woon nu 3 jaar in Barneveld en zie het groen verdwijnen en de stenen verschijnen. Alles moet wijken voor de woningbouw terwijl de infrastructuur hier niet op berekend is. Het stationsgebied is ook een aanfluiting. Wat een armoedige omgeving.
 100. Van harte gesteund. Succes.

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande (het proces van) windenergie in de gemeente Barneveld

27-02-2020


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande (het proces van) windenergie in de gemeente Barneveld. 
NB: Kaart in het groot onderaan de vragen.
 

Inleiding
Lokaal Belang vindt dat windturbines industriële inrichtingen zijn en geen overlast mogen veroorzaken; dus horen windturbines niet thuis in de nabijheid van woningen, mooie landschappelijke- en recreatiegebieden zoals Zeumeren en de omgeving van Terbroek of versnipperd over het mooie en evenzeer toeristische buitengebied van onze gehele gemeente. Gelet op de bevolkingsdichtheid van onze gemeente en de relatief lage windintensiteit is Lokaal Belang van mening dat onze gemeente niet geschikt is voor het plaatsen van grote windturbines. Lokaal Belang zal zich daarom inzetten om het plaatsen van windturbines in onze gehele gemeente te voorkomen, ook op de Harselaar, en zich inspannen voor de realisatie van alternatieve bronnen van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld voorgesteld in onze alternatieve energiemix uit 2018

Anders dan in vele andere landen, zoals Duitsland, bestaan in Nederland geen regels die een minimale afstand tussen woningen en windturbines voorschrijven. Er zijn wel twee geluidsnormen: 47dB Lden (het gemiddelde voor dag, avond en nacht) en 41dB Lnight (het gemiddelde voor de nacht). Dit zijn echter boterzachte normen omdat het om jaargemiddelden gaat. Deze normen maken het mogelijk dat het ontbreken van windmolengeluid in windstille weken wordt gecompenseerd met het geluid in weken dat het veel waait. Ofwel, de ene nacht kunnen omwonenden van de herrie niet slapen en de andere nacht wel. Het niet goed kunnen slapen is meestal één van de eerste dingen waar omwonenden problemen mee krijgen. (1)
Lokaal Belang vindt dat deze en andere klachten van omwonenden bij al gerealiseerde windturbines veel serieuzer moeten worden genomen. Alvorens vragen te stellen over het geluid van windturbines, hebben wij echter eerst nog enkele vragen over het proces.

Proces
In de Barneveldse Krant van 21 februari jl. staat dat tijdens de door Tegenwind Terbroek georganiseerde informatieavond op 20 februari de aanwezige wethouder stelde dat het college de locaties 1 t/m 4 in westelijk Barneveld buiten de locatiestudie voor grootschalige windenergie houdt. Gelet ook op het besluit in de RES Foodvalley om grootschalige windenergie vooral rondom infrastructuur te willen organiseren, heeft het college, kennelijk, besloten om de locaties voor grootschalige windenergie terug te brengen van 5 naar 1. De inhoud van het krantenartikel komt ook overeen met wat wij als aanwezigen tijdens de informatieavond hebben gehoord.

 1. Betekenen de bovenstaande uitspraken dat de inwoners van de gehele gemeente Barneveld er nu zeker vanuit mogen gaan dat er inderdaad definitief geen grote windturbines komen op andere locaties dan Harselaar? Graag een toelichting.
 2. Betekenen deze uitspraken dat het college een voorschot heeft genomen op de inhoud van de concept structuurvisie die naar verwachting in september en oktober 2020 aan de raad ter besluitvorming zal worden voorgelegd? In de raadsvergadering van 5 februari jl. stelde het college nog dit niet te willen doen. Graag een toelichting.
 3. Hoe verhoudt deze plotselinge wijziging in het proces zich tot de wens van de meerderheid van de raad om in de commissie van begin maart in gesprek te gaan over de aanpak van de winddialoog voor de gehele gemeente Barneveld? 

Reacties omwonenden
In uw memo d.d. 18 februari jl. getiteld ‘winddialoog’ beklaagt het college zich over de reacties van omwonenden op de door het college in de MER genoemde geschikte locaties. Het college klaagt over ‘polarisatie’ en dat bewoners en ondernemers hun energie richten op het tegenhouden van windturbines.  

 1. Is het niet het recht van iedere Nederlander om zich te verenigen en zich uit te spreken en te debatteren over beleid en zaken als een MER waarin windmolenlocaties worden aangewezen die volgens het college geschikt zijn?
 2. Zo ja, waarom beklaagt uw college zich dan over de gevoelens van inwoners en hun inzet om de plaatsing van deze ziekmakende en landschapsverpestende windturbines te voorkomen?
 3. En zijn de verschillende reacties ook niet des te begrijpelijker gelet op uw procesmemo d.d. 16 januari jl. waarin staat dat de winddialoog moet gaan over het HOE van het realiseren van windenergie en dus niet over de locatiekeuze zelf? Oftewel, u roept deze begrijpelijke reacties en gevoelens toch zelf op?
 4. Als u een vrije gedachtewisseling wilt in de winddialoog, had u dan niet beter het door Lokaal Belang op 5 februari jl. voorgestelde amendement kunnen omarmen? Zo nee, waarom niet?  

Buurtmolens
Wij hebben verder gehoord dat met de inwoners/omwonenden van de locaties 1 t/m 4 wel intensieve gesprekken zullen worden gevoerd over het kleinschalig opwekken van duurzame energie, waaronder buurtmolens.

 1. Volgens de MER is een buurtmolen een windmolen met een maximale as-hoogte van 70 meter en een tiphoogte van 100 meter, hetgeen dus eigenlijk een grote windmolen is. Is het niet beter om het woord ‘buurtmolen’ niet meer te gebruiken voor deze toch wel forse windturbines, teneinde verwarring te voorkomen en te voorkomen dat omwonenden onbedoeld op het verkeerde been worden gezet? Immers volgens www.buurtmolen.nl is een buurtmolen een molen met een as-hoogte van 35 meter.

400 meter afstand
Met verbijstering en zorg lezen wij op blz. 20 en 21 uit de MER (en bijlage 3) dat het college nu een algemene afstand van 400 meter tot woningen wil gaan hanteren i.p.v. 4x de as-hoogte (respectievelijk 480 of 600 meter dus), die in Nederland altijd als een soort vuistregel (2,3) wordt aangehouden ten einde de geluidsnormen niet te overschrijden. Op blz. 21 geeft u hiervoor als motivatie dat er anders te weinig locaties overblijven en het zou voor wat betreft het geluid niet altijd nodig zijn.  

 1. In het kader van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), vastgesteld in de raad van 30 januari 2019, is afgesproken dat bij het zoeken naar geschikte locaties minimaal een afstand van 4x de as-hoogte tot woningen zou worden aangehouden. Dat zou ook gelden voor de 35.000 inwoners van het buitengebied zodat zij niet als tweederangs burgers zouden worden behandeld. Wij verwijzen hiervoor naar onze vragen d.d. 21-01-2019 (met name vraag 1) en uw antwoorden d.d. 25-01-2019, alsmede de bevestiging van e.e.a. door de verantwoordelijke wethouder in de raad van 30 januari 2019. Kort samengevat kwam uw antwoord erop neer dat een kortere afstand dan 4x de as-hoogte alleen aan de orde zou zijn bij ‘molenaarswoningen’ als bedoeld op blz. 2 van bijlage 4 bij de NRD. Moeten wij uit deze MER nu afleiden dat u deze toezegging niet nakomt? Graag een toelichting.
 2. In tabel 1.1. blz. 22 van de milieutechnische en ruimtelijke analyse lezen wij dat u als uitgangspunt voor de afstand tot woningen in het buitengebied d.w.z. ‘verspreid liggende woningen’ de afstanden 140-240-300 meter hanteert i.p.v. 280-480-600 bij meer dichte bebouwing. Bedoelt u met ‘verspreid liggende woningen’ de molenaarswoningen zoals gedefinieerd op blz. 2 van bijlage 4 bij de NRD en zoals bedoeld in uw antwoord d.d. 25-01-2019?
 3. En zo ja, bent u dan bereid om dit vast te leggen in een addendum bij de MER of concept structuurvisie? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college het met ons eens dat de MER, gelet op vraag 1, niet voldoet aan de door de raad vastgestelde NRD waarmee opdracht is gegeven voor de MER? Graag een toelichting.
 5. Wij begrijpen uit de MER dat het college zich op het standpunt stelt dat buiten de cirkel van 400 meter wordt voldaan aan de wettelijke geluidsnormen. Waarop baseert u die stelling? Wij zien hiervoor namelijk geen onderbouwing in deze MER. Graag een toelichting. 


Nieuwbouw en bestaande bouw in o.a. Barneveld en Voorthuizen
Op blz. 4 van bijlage 3 lezen wij verder: “Omdat voor de ruimtelijke ontwikkelingen voor woningbouw (zie 3.3 in de hoofdtekst) nog niet bekend is waar precies geluidgevoelige objecten (woningen) worden gerealiseerd, is in deze verkenning nog geen contour van 4 x ashoogte om deze ontwikkelingen voor woningbouw gelegd. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:
• Woningbouwontwikkeling aan de zuidzijde van de gemeente Barneveld;
• Woningbouwontwikkeling Barneveld-noord;
• Woningbouwontwikkeling Voorthuizen (deels als vastgesteld bestemmingsplan Holzenbosch).”

 1. Gezien de ontwikkelingen per 20 februari jl. (zie vraag 1) en de invloed van o.a. geluid- en slagschaduw komt het er ons inziens op neer dat toekomstige én ook huidige bewoners (rondom locatie 5) van onder andere Barneveld-Noord (bv. Bloemendal, Vliegersveld-De Vaarst), Voorthuizen-Zuid en de verspreid liggende woningen in deze omgeving, geconfronteerd kunnen gaan worden met zeer hoge windturbines en de invloed daarvan op hun woonomgeving en welzijn, zonder dat er een ‘verkenning’ heeft plaatsgevonden. Overigens zien wij ook de wijk Norschoten en het buitengebied van Kootwijkerbroek onder de invloedsfeer van de geplande windturbines.
  Bent u het met ons eens dat dit een onvolledig beeld aan (toekomstige) inwoners geeft? De contouren van de toekomstige woonwijken zijn tenslotte al bekend.
  Zo nee, waarom niet? Zie de foto ter illustratie.

Geluid
Op blz. 41 van de MER en blz. 2 van bijlage 4 wordt ter onderbouwing van de 400 meter cirkel verwezen naar een TNO onderzoek (4), maar in dat onderzoek is geen geluid gemeten. Wij lezen dat men is uitgegaan van de door de fabrikanten van windturbines opgegeven geluidsspecificaties. Maar deze fabrikanten zijn economisch belanghebbend bij het plaatsen van windturbines en dus lijkt ons dit geen goed uitgangspunt.  

 1. Bent u het daarmee eens? Graag een toelichting.
 2. Zijn er onderzoeken waarbij daadwerkelijk door een onafhankelijke deskundige de geluidsbelasting is gemeten op gevels en in huizen rond windturbines en waaruit blijkt dat met een afstand van 400 meter voldaan kan worden aan de normen 41dB Lnight en 47dB Lden? Zo ja, dan verzoeken wij u deze in PDF bij uw antwoorden te voegen en te voorzien van uw commentaar.
 3. Een toename van 3 dB betekent een verdubbeling van het geluid. Een afname van 3 dB betekent een halvering van het geluid. Ofwel 41dB Lnight (jaar gemiddelde geluidsnorm voor de nacht) is een kwart (½ x ½ = ¼ ) van de geluidsterkte (47 dB). Een groot verschil dus! Desondanks stelt u in de MER op blz. 41 dat als aan de norm Lden=47 dB wordt voldaan, ook vrijwel altijd wordt voldaan aan de norm Lnight = 41 dB. Bent u het met ons eens dat een goede nachtrust erg belangrijk is?
 4. Is het niet zo dat juist daarom de overheid voor de nacht een strengere geluidsnorm heeft vastgelegd, namelijk 41dB L night? (5)
 5. Kunt u uitleggen waarom - ook in het licht van het bovenstaande - de locaties in de MER niet apart zijn getoetst aan de Lnight = 41 dB contour?
 6. Waarom tekent u op de kaartjes op de blz.’s 56 t/m 62 wel een Lden 42dB contour en niet de Lnight 41 dB contour?
 7. Bent u bereid alsnog te onderzoeken hoever windturbines gemiddeld van woningen moeten staan om aan de norm Lnight = 41 dB te voldoen? Zo nee, waarom niet? 

Geluidshinder
Zorgelijk vinden wij ook de volgende passage op blz. 41 van de MER: “Omdat de locaties indicatief zijn ... en er reeds 400 meter wordt aangehouden tussen de winturbinelocaties en geluidgevoelige objecten, is toetsing aan de norm (gelet op de context wordt hier de geluidsnorm bedoeld) weinig onderscheidend tussen locaties en relevant in dit stadium”.  
Vervolgens stelt de MER dat beter gekeken kan worden naar het aantal te verwachten gehinderden per locatie ofwel de dosis-effectrelatie. Ter onderbouwing van de dosis-effectrelatie verwijst de MER naar TNO,2008-DR1051/B Gelet op de inhoud van het TNO rapport vinden wij het bovenstaande een beetje vreemd. Daarom de volgende vragen: 

 1. Is het niet zo dat dit TNO rapport het % gehinderden relateert aan een bepaalde geluidsbelasting en niet aan een bepaalde afstand tot woningen?  
 2. Zo ja, dan zal toch evengoed moeten worden beoordeeld wat de geluidsbelasting op- en in woningen rond de locaties zal zijn?
 3. In de MER wordt alleen gesproken over het % ernstig gehinderden. In TNO,2008-D-R1051/B is ook de categorie ‘tamelijk gehinderden’ beoordeeld. Moeten wij uit de MER opmaken dat het college ‘tamelijk gehinderd’ niet relevant vindt? Graag een toelichting.
 4. Kijkende naar de tabellen van paragraaf 6.5 (blz. 47) lijkt het net alsof er per windturbine maar een handjevol mensen ‘ernstige geluidhinder’ zal ervaren uitgaande van de dosis-effectrelatie methodiek. Maar kijkende naar de kaartjes komt ons voor dat dit niet juist kan zijn. En inderdaad staat op blz. 42: “De hier gebruikte methode is vooral bedoeld om locaties te vergelijken en niet zozeer om een exact aantal ernstig gehinderden te voorspellen”. Evenwel wekken de tabellen wel die indruk. Dat vinden wij zeer zorgelijk aangezien het hier gaat om het welzijn van onze inwoners. Graag een reactie hierop. 

Verkooppraatjes stille windmolens
Bovenaan blz. 21 (ook op blz.7 v bijlage 3 milieu technische analyse) staat dat het college van mening is dat er zulke stille windturbines met een as-hoogte van 120 meter zijn, dat die op een afstand van 260 (!) meter van een woning kunnen voldoen aan de geluidsnormen. Wij nemen aan dat dit is gebaseerd op beweringen van windmolenfabrikanten en exploitanten. 

 1. Realiseert het college zich dat windmolenfabrikanten en -exploitanten een groot financieel belang hebben bij de verkoop van windturbines?
 2. Is het daarom niet verstandiger om niet te veel geloof te hechten aan dit soort verkooppraatjes?
 3. Op welke wijze gaat het college om met de antwoorden op vraag 1 en 2 hierboven in relatie tot de ontwikkeling van de structuurvisie die van grote en verstrekkende invloed zal zijn op onze gemeente?
 4. En waarom zou de Duitse regering besluiten om 1 km (en Beieren zelfs 10x de tiphoogte (6) als afstand tot woningen aan te houden, als er zulke stille windturbines zouden zijn?
 5. Zou u er niet goed aan doen tenminste de afstandsregel uit Duitsland en wellicht die van Beieren, bij de ontwikkeling van de structuurvisie ter harte te nemen om zodoende onze inwoners beter te beschermen tegen geluidsoverlast en slagschaduw?
  Zo nee, waarom niet? 


Vriendelijke groeten, 
 
Gonda Lenters
Mijntje Pluimers 

Barneveld, 27 februari 2020


Voetnoten:
(1) In het TNO rapport 2008-D-R1051/B pg 19 staat een grafiek waaruit op te maken is dat bij Lnight 41dB al veel mensen ‘slaapverstoorden’ zijn. En in het Zweedse onderzoek van Pedersen e.a. (Wind turbine noise, annoyance and self-reported health and well-being in different environments) komt naar voren dat het ervaren van hinder vaak wordt gerelateerd aan het niet goed kunnen slapen en dat mensen met een baan meer hinder ervaren dan zij die niet hoeven te werken). In gelijke zin ook TNO,2008-D-R1051/B (voetnoot 4). Daar komt bij dat het in de nacht gemiddeld harder waait volgens de rijksoverheid (www.rvo.nl).

(2) Windvisie 20Gelderland 1e actualisering Omgevingsvisie

(3) Staat ook op pg3 van bijlage 3 bij de MER. 

(4) TNO,2008-D-R1051/B. Het rapport van TNO is gebaseerd op twee kleine Zweedse onderzoeken uit 2000 en 2005 en 1 Nederlands onderzoek met 725 respondenten uit 2007. In totaal ging het om 1830 respondenten.

(5) www.rvo.nl 17-12-18: “Bovendien is er een afzonderlijke norm opgenomen voor de nachtperiode om slaapverstoring te voorkomen: Lnight dB. Dit is het jaargemiddelde geluidniveau in de nacht periode.”  

(6) https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-82  

(7) Rapport Rijksuniversiteit Groningen, Hoge molens vangen veel wind, Geluidsbelasting door windturbines in de nacht, 2008 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB embargo

21-02-2020


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen over een embargo met betrekking tot het persbericht aangaande voorkeur grootschalige windenergie langs infrastructuur in Barneveld. 

Op 20 februari jl. ontving onze fractie een persbericht aangaande de voorkeur grootschalige windenergie langs infrastructuur in Barneveld met in de titel de duidelijke aanduiding, met vetgedrukte rode letters: ONDER EMBARGO TOT VRIJDAG 21 FEBRUARI 12 UUR.  

Op donderdagavond 20 februari vond er in Zwartebroek in de Belleman een drukbezochte informatieavond plaats over de mogelijke komst van windmolens naar Terbroek. Lokaal Belang was met 2 raadsleden daarbij aanwezig. 
Tot onze grote verbazing refereerde een ambtenaar tijdens de discussie met de aanwezigen direct aan het persbericht onder embargo voor raadsleden en raadscommissieleden. Dit persbericht werd letterlijk geciteerd en benoemd. Onze verbazing werd nog groter toen ook wethouder Dorrestijn hetzelfde deed, namelijk het bespreken van de inhoud van dit persbericht onder embargo in het openbaar. Tevens zijn wij van mening dat de op hetzelfde moment verschenen openbare memo met betrekking tot dit onderwerp absoluut de lading niet dekt die gisteren gedebiteerd werd. Daar werd door de wethouder en de ambtenaar publiekelijk gesproken over de inhoud van dit persbericht onder embargo.  

Lokaal Belang heeft de volgende vragen: 
 

 1. Is het embargo tussen het versturen van de mail aan de raad op 20 februari 2020 om 17.22u en de uitspraken van de ambtenaar en de wethouder, voorafgaande of tijdens deze informatieavond voor de raadsleden en raadscommissieleden opgeheven?  Zo ja, waar kunnen wij dit terugvinden?
 2. Indien dit niet het geval is, wil Lokaal Belang weten waarom een wethouder publiekelijk praat over informatie, terwijl voor raadsleden en raadscommissieleden nog een embargo geldt tot 21 februari 12.00u.
 3. Op grond van wettelijk regels is dit persbericht tijdelijk geheim verklaard. Het was uiteraard de oorspronkelijke bedoeling dat het uiteindelijk zou worden gecommuniceerd. Welk openbaar belang verzette zich tegen directe openbaarheid?  
 4. Raadsleden hebben zich, terecht, te houden aan een embargo indien het college hier nadrukkelijk om vraagt. Is het college het met ons eens dat als iets geheim is, ook het college deze geheimhouding in acht moet nemen?  
 5. Indien het antwoord op vraag 4 “ja” is, is het college bereid zich in de toekomst beter te houden aan de haar zelf opgelegde embargo’s? 

 
Uiteraard stellen wij deze openbare schriftelijke vragen na het verstrijken van het embargo, namelijk op 21 februari 2020 na 12.00 uur.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born 

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande maatregelen rotonde Stationsweg en geluidsoverlast Stationsweg

14-02-2020


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande aanvullende maatregelen op de rotonde Stationsweg/Van Wijnbergenlaan en klachten over geluidsoverlast op de Stationsweg. 
 

Rotonde Stationsweg/Van Wijnbergenlaan
Naar aanleiding van de evaluatie van deze rotonde en de behandeling van dit onderwerp in de commissie grondgebied d.d. 23 januari jl. ontving onze fractie meerdere berichten van inwoners. Zij uitten hun zorg m.b.t. de verkeersveiligheid op diverse fietsoversteken en rotondes in onze gemeente, waar fietsers voorrang hebben op autoverkeer. Ook werden er diverse verbetersuggesties aangedragen zoals ‘bikescout’, een detectiesysteem om automobilisten met led-lampjes in het wegdek te waarschuwen dat er een fietser aankomt.  

Veilige fietspaden en -oversteken zijn essentieel voor met name onze (schoolgaande) kinderen, maar ook voor alle andere inwoners van onze gemeente. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat gestreefd wordt fietsoversteken zo optimaal mogelijk veilig en overzichtelijk in te richten en de kans op (bijna-)ongevallen te beperken. 

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Lokaal Belang is van mening dat de huidige bebording aan de noordzijde van de rotonde maar minimaal is uitgevoerd en dat er verbetering mogelijk is. Niet alle automobilisten kennen de situatie of rekenen op fietsers die vanuit Voorthuizen de rotonde oversteken om aan de rechterkant hun weg te vervolgen. Met regelmatig flink remmen, (bijna-)aanrijdingen en kop-staartbotsingen tot gevolg.
  a. Is het college het met ons eens dat de bijzondere verkeerssituatie op de noordelijke fietsoversteek van deze rotonde extra benadrukt dient te worden?
  b. Zo ja, wat gaat het college daar dan op korte termijn aan doen?
  c. Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.
   
 2. In Barneveld zijn afgelopen jaren bij onveilige fietsoversteekplaatsen geel-zwarte attentiepalen of gele reflecterende waarschuwingsborden geplaatst. Onlangs gebeurde dit nog bij de Ovatonde, juist op advies van scholieren.  
  a. Waarom staan dergelijke palen/borden niet bij de rotonde Stationsweg? Graag een toelichting.
  b. En bent u bereid waarschuwingspalen of -borden bij de noordelijke oversteek te plaatsen? Zo ja, wanneer kunt u deze palen/borden op korte termijn plaatsen? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.
   
 3. Is het college op de hoogte van genoemde detectiesystemen en ervaringen daarmee in bijvoorbeeld Veenendaal en de gemeente Renkum? (https://www.heijmans.nl/nl/verhalen/hoe-staat-het-metbikescout/ en https://www.youtube.com/watch?v=G_ItpWCGz3k)
  a. Zo ja, zou een dergelijk systeem toegepast kunnen worden op de noordelijke oversteek van deze rotonde? Zo nee, waarom niet?
  b. Is het college bereid om zich in deze optie te verdiepen en eventueel een pilot te starten om als gemeente zelf ervaring op te doen met detectiesystemen op fiets- en/of voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s).
   
 4. Ziet u nog andere mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de rotonde te verbeteren? Zo ja, welke dan? En ziet u hiervoor mogelijkheden deze te implementeren? Wanneer? 
   
 5. In het GVVP-maatregelenpakket 2018 was een onderzoek naar een fietsverbinding via het Binnenveld opgenomen. Deze verbinding werd en wordt nog steeds door inwoners als extra, alternatieve route genoemd voor JFC-scholieren en woon-werkfietsverkeer vanuit de Vaarst/Barneveld-noord. Lokaal Belang ziet deze verbinding graag gerealiseerd.
  a. Wat is de stand van zaken omtrent deze fietsverbinding?  
  b. Is deze fietsverbinding inmiddels opgenomen in de planvorming rond de nieuwe wijk Bloemendal?  
  c. Bent u bereid deze fietsverbinding te realiseren? Waarom wel/niet? 
   

Geluidsoverlast Stationsweg ter hoogte van de Vliegersvelderlaan - Van Breugelplantsoen
Naast de aanleg van de rotonde zijn er in 2018 diverse andere maatregelen getroffen op de Stationsweg. O.a. is er geluidsreducerend asfalt aangebracht en zijn er 2 verkeersplateaus gerealiseerd ter hoogte van de Vliegersvelderlaan en het Van Breugelplantsoen.
Aanwonenden - bewoners van 10-11 woningen aan de Stationsweg en het van Breugelplantsoen - merken een positief effect van het nieuwe asfalt, maar ondervinden helaas al een jaar lang, dagelijks, zeer ernstige geluidsoverlast door de beide drempels. Geluidshinder, die ‘s morgens in alle vroegte vanaf 5 uur al begint als het werkverkeer op gang komt. De meeste overlast wordt ervaren van busjes en auto’s met vrijwel lege aanhangwagens. Dit levert telkens een zeer vervelende, hinderlijke piekbelasting op en vanwege het vroege tijdsstip heeft dit grote impact op de nachtrust van deze inwoners. Bewoners voorzagen bij de aanleg van deze drempels geluidsoverlast. Dit is helaas realiteit geworden, zelfs erger dan verwacht. Een factor die ook mee lijkt te spelen is de weerslag van het geluid op de hoge muren bij het van Breugelplantsoen. Dit alles hebben de bewoners inmiddels meerdere malen bij de gemeente kenbaar gemaakt. Lokaal Belang maakt zich hier erge zorgen over en vindt het belangrijk dat het welzijn (dus het voorkomen of oplossen van ernstige overlast) van inwoners een belangrijke en concrete invulling krijgt.

6. Bij eigen observatie (en die van bewoners) ter plekke valt op dat automobilisten geen of nauwelijks snelheid minderen bij het nemen van beide drempels.  
a. Is er na aanleg van de drempels een evaluatie uitgevoerd of deze drempels het gewenste effect opleveren?  
b. Zijn er recent verkeerstellingen en snelheidsmetingen op de Stationsweg uitgevoerd?  Zoja, wat blijkt daaruit wat betreft de snelheid ter hoogte van en tussen de drempels?
c. Als het effect van de drempels op de snelheid nihil of zeer klein is, hebben de drempels op deze manier dan wel voldoende nut of hebben ze hun doel gemist? Waren deze niet voornamelijk bedoeld om de snelheid terug te brengen? 

7. De drempels werden destijds gezien als tijdelijke maatregel. Inmiddels is bekend geworden dat er flitspalen op deze locaties geplaatst gaan worden. Dit heeft breed draagvlak, maar het geluidsprobleem wordt hiermee niet opgelost. De aanwonenden pleiten sinds lange tijd voor het zo snel mogelijk verwijderen van de drempels vanwege de grote overlast.
a. Is het college bereid spoedig de drempels te heroverwegen, waarbij er een goede afweging plaatsvindt tussen het effect op de verkeersveiligheid vs. geluidshinder aanwonenden? Zo nee, waarom niet of wanneer dan wel?
b. Lokaal Belang ziet graag dat de aanwonenden betrokken worden bij de plaatsing van de flitspalen. Is het college daartoe bereid? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Op welke termijn (is de verwachting) worden de flitspalen geplaatst en de omwonenden nader geïnformeerd? 


Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Marleen Blankenburgh

 

Zie ook Artikel Barneveldse Krant: https://barneveldsekrant.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/drempels-stationsweg-maken-te-veel-lawaai-683198

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande het opnieuw niet (inhoudelijk) beantwoorden van schriftelijke vragen

10-02-2020


Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang opnieuw schriftelijke vragen over de handelwijze van het college aangaande het opnieuw niet (inhoudelijk) beantwoorden van schriftelijke vragen. 

Met ongeloof heeft Lokaal Belang kennis genomen van uw antwoord d.d. 4 februari jl. op onze eerdere vragen over dit onderwerp d.d. 12 december 2019. Het feit dat u, opnieuw, weigert te voldoen aan uw wettelijke plicht (in het kader van artikel 169 van de gemeentewet) tot het ‘verstrekken van informatie aan raadsleden’ en dat u daar geen steekhoudende en wettelijke argumenten voor heeft, vinden wij zeer kwalijk, ongepast en ondemocratisch. 

U heeft als college van B&W de wettelijke plicht verantwoording af te leggen over uw keuzes en handelwijze aan de gemeenteraad, het hoogste orgaan, alsmede individuele raadsleden. Door uw herhaalde weigering deze verantwoording af te leggen en door wettelijke kaders te negeren, toont u aan respectloos om te gaan met de lokale democratie, de gemeenteraad en de oppositie, met oppositiepartijen LB en VVD in het bijzonder.  

Voor Lokaal Belang is dit een principiële zaak en wij zullen daarom vervolgstappen zetten. Daarnaast dienen wij hierbij de eerder gestelde vragen, enigszins aangepast aan de recente ontwikkelingen, opnieuw in. Wij verzoeken u dringend uw niet transparante en ondemocratische houding en handelwijze te veranderen en de oppositie serieus te nemen. Dat betekent dat alle vragen en zeker vragen over uw handelwijze, afzonderlijk en inhoudelijk beantwoord dienen te worden. Tevens achten wij het noodzakelijk een afschrift van deze vragen met bijlagen en begeleidende brief, te versturen naar de Commissaris van de Koning, Provinciale Staten, VNG, Binnenlands Bestuur en het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. Tevens dienen wij een nieuw WOBverzoek in dat u separaat zult ontvangen. 

Voor Lokaal Belang zijn er nog vele open einden in de ‘zandcrisis’ die een ‘bestuurscrisis’ bleek te zijn. Niet alleen voor ons, maar ook voor de gedupeerde inwoners in de gemeente Barneveld die zich verenigd hebben in de ‘Stichting Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond’. Zij hebben een rechtszaak aangespannen waarvoor u overigens als getuige bent opgeroepen voor een getuigenverhoor op 10 februari a.s. Daarnaast is ook de ‘windkwestie’ niet gaan liggen. Opnieuw zijn inwoners aangeslagen, boos, gefrustreerd en voelen zij zich niet serieus genomen. Het lokale bestuur behoort er voor het belang van inwoners te zijn en alles in het werk te stellen op een zorgvuldige wijze hun wettelijke taken vorm te geven. Helaas constateren wij dat het niet best gesteld is met de uitvoering van deze taken. 
 

Inleiding wettelijke rechten en plichten
Lokaal Belang heeft kennisgenomen van uw antwoorden 11 en 26 november inzake de zandkwestie, 2 december jl. inzake de aangifte wegens smaad en laster van het Actiecomité Voorthuizen windmolens NEE (de windkwestie) en 4 februari aangaande uw weigering tot beantwoording van vragen hierover. U stelt in de antwoorden onder andere dat ‘de zandkwestie’ zou zijn afgedaan en dat beantwoording van onze vragen naar uw mening geen toegevoegde waarde meer zouden hebben. Deze stellingen verbazen ons zeer. Wij vinden dat een eenzijdige benadering van de zandkwestie, ook tegen de achtergrond van alle ontstane politieke gevoeligheden. En die zijn op 13 november tijdens de gemeenteraadsvergadering niet weggenomen! Ook de behandeling van de ‘windkwestie’ in bijvoorbeeld de raadsvergadering van 11 december toont aan dat er nog tal van zaken onduidelijk zijn. Uw college kon opgelucht ademhalen toen een meerderheid van de raadsfracties u middels een motie ontsloeg van uw belofte tot juridische waarheidsvinding rondom de status van een structuurvisie en de gevolgen voor onze inwoners. Maar daarmee is het verhaal nog niet af. Integendeel.
 

 1. Voor de fractie van Lokaal Belang zijn er nog teveel open einden in de discussie. Niet alleen naar aanleiding van de raadsvergadering van 13 november jl., maar ook in de aanloop daar naartoe. Door uw reactie dat “de beantwoording van uw vragen naar onze mening geen toegevoegde waarde meer heeft”, geeft u uw eigen interpretatie/betekenis aan iets en gaat u op de stoel van de raad(sfractie) zitten. Dat vinden we een opmerkelijke gang van zaken! Uw college is kennelijk in opperste verwarring aangaande haar eigen taakopvatting en die van de gemeenteraad. Dat is geen goede zaak. 
   
 2. Ten tweede staat in de organisatieverordening van de gemeenteraad gemeente Barneveld artikel 42 beschreven dat een raadslid het recht heeft op het stellen van schriftelijke vragen met een politieke strekking aan het college (lid 1); deze vragen worden uiterlijk binnen 30 dagen beantwoord (lid 2). In de gemeentewet artikelen 155 en 169 wordt het recht voor raadsleden op het stellen van vragen beschreven alsmede de plicht van het college raadsleden van alle gewenste inlichtingen te voorzien. Ook de VNG bevestigt ons dat artikel 169 van de Gemeentewet de verantwoordingsplicht van het college en het daarmee samenhangende inlichtingenrecht van de raad en van individuele raadsleden regelt.
   
 3. Ten derde is het niet aan het college te bepalen of het zinvol of nodig is om vragen te beantwoorden. Ja, u mag er wat van vinden, natuurlijk, maar daarmee blijven de vragen wel overeind. Een dergelijke beperking van het recht om vragen te stellen (en beantwoording daarvan) vindt geen steun in de organisatieverordening en/of de wet.  Zie hiervoor ook het artikel in het Noord-Hollands Dagblad 3-7-18, waarin professor Wim Voermans (hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden) uitlegt wat het vragenrecht (inlichtingenrecht) van raadsleden inhoudt. De raadsleden bepalen het beleid en controleren het college. Raadsleden, ook zij die een minderheid vertegenwoordigen, kunnen te allen tijde vragen stellen; of een kwestie nu wel of niet is afgedaan naar de mening van het college. En het is ook niet aan het college om te bepalen of vragen een toegevoegde waarde hebben. Dat is aan de raadsleden, de politiek en de kiezers mogen daar uiteindelijk over oordelen. Voor de plicht van het college om vragen te beantwoorden bestaat slechts één uitzondering en dat is wanneer dit niet kan in verband met het openbaar belang. Maar volgens professor Voermans kan slechts in uitzonderlijke gevallen daarop een beroep worden gedaan. 


​Maar samenvattend, waarom zoveel tegenwerking om vragen niet te beantwoorden?  


Wij stellen de volgende vragen: 

A
Principiële vragen over niet beantwoorden van schriftelijke vragen

1. Waarom zoveel tegenwerking om vragen niet te beantwoorden?
2. a. Op basis waarvan acht u het als college gerechtvaardigd, met inachtneming van de gemeentewet en de organisatieverordening, de schriftelijke vragen van Lokaal Belang niet te beantwoorden?
b. Welk wettelijk kader ligt daaraan ten grondslag?
3. a. Waarom acht u het gerechtvaardigd ‘op de stoel van de raad’ te gaan zitten?  Op basis van welk wettelijk kader?
b. Waarom vindt u het legitiem om uw mening dan wel betekenis te geven aan onze vragen en de beantwoording daarvan? Op basis van welk wettelijk kader?
4. In het coalitieakkoord schrijft u nog woorden als ‘constructief samenwerken met de gehele gemeenteraad, verantwoordelijken en eigenaarschap en op een respectvolle manier omgaan met anderen’. Hoe kwalificeert u uw eigen handelwijze ten aanzien van uw houding naar Lokaal Belang en onze schriftelijke politieke en technische vragen?  
5. Hoe kwalificeert u uw handelwijze in het licht van transparant, betrouwbaar en zorgvuldig bestuur richting de samenleving van de gemeente Barneveld en haar inwoners?  
6. Bent u van mening dat u de gemeente Barneveld op een transparante, betrouwbare en zorgvuldige manier bestuurt? Zo ja, waar blijkt dat uit?  

B
Vragen over beantwoording ‘zandkwestie’ (11 en 26 november 2019 van vragen o.a. 31 oktober 2019)
Los van bovenstaande vallen nog een aantal andere zaken in het bijzonder op. U stelt dat onze vragen 1 t/m 8 gaan over de inhoud van vertrouwelijke gesprekken met een oud-wethouder.  En dat u deze vragen vanwege vertrouwelijkheid niet kunt beantwoorden. Zoals u kunt lezen vragen wij nadrukkelijk naar een motivering en toelichting voor uw keuzes; vragen over het proces dus, en niet over inhoud. Lokaal Belang is van mening dat uw argument om onze vragen niet te beantwoorden, geen stand houdt. Het zijn vooral ‘waarom’ vragen. De vragen 1 t/m 5 zijn zeker geen inhoudelijke vragen over vertrouwelijke gesprekken, maar over uw eigen handelwijze in deze kwestie. Vragen 6 en 8 zijn overigens ook niet te kwalificeren als vertrouwelijk. Er wordt gevraagd naar uw mening over de gang van zaken, niet over de inhoud van de gesprekken zelf. 

Taskforceverslagen (31 oktober 2019, vraag 16)  
Al sinds juli 2018 doen wij u herhaalde verzoeken om de Taskforceverslagen (en later ook de stuurgroepverslagen) zonder zwartmakingen (minus namen van ambtenaren) te ontvangen. Op 5 september 2019 stelde wij daar opnieuw schriftelijke vragen over.  Wij zijn van mening dat uw argument om deze verslagen niet als zodanig te verstrekken (bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen) niet steekhoudend genoeg is. Geen een ambtenaar hoeft zich beperkt te voelen.  De ambtenaar handelt als professional en geniet daarbij sterke arbeidsrechtelijke bescherming. Het politieke bestuur draagt verantwoordelijkheid en is aanspreekbaar op al het handelen en nalaten binnen de organisatie. Niet de ambtenaar. Dat het college enige vertrouwelijkheid en ruimte wil bij de voorbereiding van besluiten kunnen wij overigens, zoals eerder al gesteld, best begrijpen, anders wordt het wel heel lastig besturen.  Maar ten tijde van crisis, weet men dat er met alles wat vastgesteld is, voor de draad gekomen moet worden. Daarnaast gebruikt u een oneigenlijk argument wat toegerekend wordt aan de uitzonderingsgronden op de Wet Openbaarheid van Bestuur artikel 10 lid 1d (inbreuk op de persoonlijke levenssfeer) en 2e (de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) om de door ons gevraagde gegevens (op basis van artikel 169 van de gemeentewet; het recht op inlichtingen), niet te verstrekken. U gebruikt dus twee verschillende wetten door elkaar wat te kwalificeren is als ‘selectief shoppen in wetsartikelen’. 

Werkwijze College (31 oktober vraag 13, 14 en 18 t/m 20)
De vragen zijn algemeen van aard en niet gekoppeld aan de zandkwestie. Deze vragen gaan over uw werkwijze in algemene zin als het gaat om ‘overdracht’ van een oud naar nieuw college. Uw argument dat deze vragen niet beantwoord kunnen worden aangezien de ‘zandkwestie is afgedaan’, is derhalve niet steekhoudend en dus niet acceptabel. 
7. Waarom geeft u geen inhoudelijk antwoord op vragen die gaan over uw mening over de gang van zaken en de motivering voor uw keuzes? Dit zijn tenslotte geen inhoudelijke vragen.
8. Bent u bereid om uw standpunten te heroverwegen en alsnog uitvoering te geven aan de inhoudelijke beantwoording van onze schriftelijke vragen van 31 oktober 2019? Zo nee, dan willen we dat graag per vraag beargumenteerd zien op basis van een wettelijk kader. 

C
Vragen over beantwoording ‘windkwestie’ (2 december 2019 van vragen 12 november 2019)
In uw weigering op 2 december jl. om deze vragen van Lokaal Belang en de VVD te beantwoorden stelt u dat de reden hiervoor is gelegen in uw beslissing om in gesprek met het Actiecomité te trachten de relatie met hen te herstellen. Hiermee gaat u er echter aan voorbij dat wij als politieke partij en volksvertegenwoordigers een eigen verantwoordelijkheid hebben jegens alle inwoners van de gemeente Barneveld en recht hebben op het beantwoorden van onze vragen. Onze vragen dienen het algemeen belang en hebben niet enkel betrekking op één bepaalde groep.  

Wij wijzen u er ook op dat uit de vragen zelf, zie bijvoorbeeld vraag 4 tot en met 6, blijkt dat deze een bredere algemenere strekking hebben dan alleen te informeren naar het incident dat aanleiding heeft gegeven tot de vragen. Het artikel in de Barneveldse Krant van 12 november heeft bij ons - kort samengevat - o.a. de algemene vraag opgeroepen of dit college wel democratisch en zorgvuldig omgaat met actie voerende inwoners die een mening uiten die haaks staat op de mening of het beleid van het college. Verder hebben wij de vragen ook gesteld omdat wij een inhoudelijke reactie willen van het college op het relaas van het Actiecomité rond de door het college gestelde beschuldiging van bedreiging. Het college is tot nu toe zo vaag in haar reactie geweest dat zelfs niet duidelijk is of de gemeente nu wel of niet stelt dat er sprake is geweest van bedreiging en op grond waarvan. Wij willen kunnen beoordelen of het terecht is dat het college een bestuurslid van het Actiecomité labelt als ‘bedreiger’ en om die reden niet meer met hem in gesprek gaat. In de memo van het college van 22 november jl. worden onze vragen niet beantwoord. 

De door u genoemde - niet valide - reden om onze vragen niet te beantwoorden is overigens ook niet (meer) aanwezig. Immers, u hebt de ‘samenwerking’ met het Actiecomité beëindigd door in de raadsvergadering van  11 december jl. mee te delen dat u vanwege een aangenomen motie uw toezegging van 9 oktober jl. aan Lokaal Belang en de VVD niet zult nakomen. En eerder lazen wij al in de Barneveldse Krant 3 december, dat de door u gestelde voorwaarde voor het herstellen van de ‘relatie’ met het Actiecomité, namelijk dat zij afstand moeten nemen van één van hun bestuursleden, voor het actiecomité onacceptabel is. 
9. Is het college alsnog bereid om de vragen van Lokaal Belang en de VVD, gesteld op 12 november jl., inhoudelijk te beantwoorden? Zo ja, dan dient u - voor zover nodig - de schriftelijke vragen 12 november hier als herhaald te beschouwen.
10. Zo nee, op grond van welke wettelijke regeling, verordening e.d. weigert u de beantwoording van de vragen? Wij verzoeken u dit per gestelde vraag te motiveren.

Afsluiting
Democratie is een groot goed. Een transparant en integer bestuur is in het licht hiervan, van het grootste belang voor de inwoners. Met recht een fundamentele kwestie te noemen. De wettelijke rechten, plichten en taken van de betrokkenen in het democratisch proces zijn gelukkig vastgelegd in de Gemeentewet en de Organisatieverordening. Een helder kader waarbinnen de democratische interactie tussen gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders dient plaats te vinden. Ook in de gemeente Barneveld.
Dat u zich bij herhaling buiten de wettelijke, democratische en respectvolle kaders begeeft, is zowel voor inwoners als de gemeenteraad en het aanzien van het lokale bestuur, een uiterst betreurenswaardige zaak. 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
 
Mw. M. Pluimers-Foeken, fractievoorzitter  
Dhr. J.W.  van den Born
Mw. G. Lenters
Mw. M. Blankenburgh- In ’t Anker 

8 februari 2020

Artikel Prof. Voermans https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180924_62405042/kritiek-op-beperken-vraagrecht-raadsledenbloemendaal?utm_source=google&utm_medium=organic 

Lees verder

Windenergie? Hoe zit het nou? Bijdrage Gonda Lenters Raad 5 feb

05-02-2020


Het proces op weg naar de Structuurvisie Windenergie

Voorzitter, met grote zorg vragen wij ons af of het college, SGP, CU en CDA de inwoners van deze gemeente een rad voor de ogen draaien als het gaat om grote windmolens.

Uit de MER en het procesmemo d.d.16-1-2020 blijkt dat er door het college eigenlijk niets is gedaan met de door onze inwoners aangedragen locaties tijdens de 3 wind-avonden in 2018.[2]. En dat terwijl de portefeuillehouder in oktober 2018 [3] stelde dat die input van inwoners het hart zou zijn van de MER en serieus zou worden genomen. Maar dat blijkt niet waar te zijn.[4] Deze inspraakavonden waren blijkbaar een toneelstukje om mensen het gevoel te geven dat zij mogen meepraten.

Zo’n ¾ jaar lang hebben Lokaal Belang en de VVD zich ingespannen om de locatie Zeumeren buiten de MER te houden. Dit omdat de gebiedsvisie Zeumeren daarvoor een goed aanknopingspunt bood en omdat Lokaal Belang sowieso nergens in onze gemeente deze lelijke ziekmakende windmolens wil. De andere partijen wilden de locatie Zeumeren echter per se wel in de MER om vervolgens bij het vaststellen van de structuurvisie een keuze tussen de locaties te maken. Op kosten van de belastingbetaler heeft het college onderzoek gedaan en NU in de MER opgeschreven dat Zeumeren, Zwartebroek, Kallenbroek enzovoort, geschikt zijn voor het plaatsen van grote windmolens. Hiermee is voor deze locaties de rode loper voor initiatiefnemers uitgerold en kunnen zij zonodig via een PIP van de provincie aan de slag.

Maar de inkt van de MER is nauwelijks droog of SGP, CU en CDA stellen in de commissievergadering dat er geen windmolens dienen te komen op de ‘locatie Zeumeren’ en dat Zeumeren van het verdere proces moet worden uitgesloten. Dit is gelet op hun eerdere standpunt merkwaardig en onverwacht.

Het lijkt erop dat, nu het eigenlijk te laat is, men met deze politieke draai bij de inwoners de indruk wil wekken er alles aan te doen om windmolens op Zeumeren tegen te houden en wast men snel de handen in politieke onschuld. En daarmee draait u de inwoners een rad voor ogen. Meer respect hebben wij dan voor Pro 98 die in de commissie vasthield aan haar koers, hoezeer wij als Lokaal Belang het ook inhoudelijk met hen oneens zijn als het gaat om windenergie.

Aan het college de volgende vragen:

 • Betekent het uitsluiten van de winddialoog voor de locatie Zeumeren ten noorden van de A1, dat die straks met zekerheid niet in de structuurvisie wordt opgenomen? Dat blijkt eigenlijk niet uit de voorliggende stukken. [5]
 • En hoe zit dat met de andere gebieden waar geen winddialoog wordt gehouden? Het college heeft die in de MER opgenomen en het lijkt erop dat zij straks misschien zonder het voeren van een winddialoog in de structuurvisie worden opgenomen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?  
 • En wat is nu uw standpunt t.a.v. de bezwaren geuit door Zwartebroek en Terschuur? Wat gaat u voor hen doen? Deze vraag stellen wij ook aan de andere partijen.

Uit het raadsvoorstel wordt niet duidelijk wie straks wel of niet aanwezig kan zijn bij de winddialoog. Zijn dat alle belangstellenden of alleen direct omwonenden in een straal van 400 meter? [6] [7] De wethouders zeiden in de commissie dat dit punt nog moest worden uitgewerkt. Voorzitter, als voor het uitnodigen van omwonenden een straal van 400 meter wordt gehanteerd, dan zullen slechts kleine groepjes mensen meepraten. Zij zullen zich bovendien al snel ondergesneeuwd voelen door de aanwezige windmolenexploitanten, grondeigenaren, enzovoort. Deze economisch belanghebbenden horen daarom niet bij de winddialoog te zitten. En bovendien kunnen zij later ten tijde van het bestemmingsplan nog volop in gesprek gaan met omwonenden. 

Verder is het nodig dat iedereen die overlast zal ervaren - en dat is zeker in een straal van 1 kilometer - een persoonlijke uitnodiging krijgt voor de winddialoog.

Lokaal Belang wil ook dat de winddialoog niet alleen gaat over het hoe van de uitvoering maar ook over de vraag OF er op die locatie wel of niet een windmolen moet komen. Draagvlak dus. Als deze wel of niet vraag geen onderdeel is van de dialoog, is de winddialoog een dooie mus.

Voorzitter, laten we duidelijk zijn. Onder het motto beter iets dan niets is Lokaal Belang blij dat er nu plotseling een meerderheid is die zegt geen windmolens te willen op de 'oude' locatie Zeumeren. Maar er ontbreken belangrijke zaken in de amendementen van SGP en CDA. Zo wordt bij de SGP het uitsluiten van Zeumeren niet gebaseerd op de gebiedsvisie Zeumeren en stelt zij ten onrechte dat de MER is uitgevoerd conform de door de raad vastgestelde NDR. Beide amendementen (SGP&CDA en CU) doen ook niets met de kritiek die wij hebben op de 'winddialoog' van het college en hebben slechts de strekking van een verzoek aan het college om Zeumeren straks niet op te nemen in de concept structuurvisie. Ons amendement heeft de strekking dat de raad vanavond alvast beslist dat de oude locatie Zeumeren niet in de structuurvisie komt.

Gelet op onze kritiek op het voorstel dienen wij dus een amendement in. Ons amendement gaat verder dan die van de SGP, CDA en CU en biedt meer zekerheid; niet alleen voor Zeumeren maar ook voor alle andere gebieden. Ook zij krijgen hiermee een echte dialoog waarin ook NEE tegen windmolens kan worden gezegd. 

Als het college en de coalitie serieus zijn over het voeren van een transparante dialoog met de inwoners gericht op draagvlak dan verwachten wij hun steun voor dit amendement.


Voetnoten:

[1] BK digitaal d.d. 1-2-2020

… tussen maart en juni houdt ze een winddialoog. Dat moet een soort ‘burgertop’ over windenergie worden: inwoners, ondernemers, initiatiefnemers en andere betrokkenen komen samen om te praten over de vijf geschikt verklaarde locaties en de voorwaarden die daarbij zijn gesteld. “We willen hier heel open en transparant in zijn”, zegt Dorrestijn. “De aanwezigen gaan ‘over de gebieden heen’ en dus niet per gebied in gesprek met elkaar. Hoe de dialoog er exact uit gaat zien, werken we nog uit. Maar het is vooral de bedoeling dat we er zoveel mogelijk mensen bij betrekken.

[2] Behalve een gedeeltelijke overlap op de locaties 5 en 9.. Zie ook pg 25 MER. De andere locaties zijn niet aangedragen door de inwoners

[3] Artikel in de Barneveldse Krant van 11-10-2018.

[4] De inwoners schreven op de flipovers geen grote windmolens te willen in verband met de bekende overlast en landschapsvervuiling. En als zij dan toch op aandringen van de medewerkers van de gemeente een locatie noemden dan was dat langs grote wegen en zover mogelijk verwijderd van woningen.

[5] Pg 5 van de memo d.d. 16-1-2020: “Het college wil deze optimalisatiemogelijkheden betrekken bij de keuze van de gebieden die onderdeel zijn van de windialoog en focust voor gebied 5 op het gedeelte ten zuiden van de A1. Dit betekent dat het deel van gebied 5 ten noorden van de A1 buiten de winddialoog blijft”.

[6] Het college hanteert in de MER, in strijd met de notitie Reikwijdte en Detailniveau en de in januari 2019 gedane toezeggingen, ineens een veel kortere afstand tot woningen; namelijk wel 400 meter in plaats van 480 of 600 meter.

[7] Op pagina 5 van de memo d.d. 16-1 wordt de indruk gewekt dat alle belangstellenden welkom zijn, maar die memo is geen onderdeel van de beslispunten.

Lees verder

Schriftelijke vragen groenplan rondweg Voorthuizen vervolg

04-02-2020


Geacht College, 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang opnieuw schriftelijke vragen aangaande het groenplan voor de rondweg in Voorthuizen. 

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de beantwoording door het college op 27 januari jl. van onze vragen over dit groenplan d.d. 3 december 2019. Wij uitten daarin onze zorgen over het al dan niet groen herinrichten, zoals eerder gecommuniceerd, van het betreffende gebied. Wij werden door de beantwoording gerustgesteld en waren zelfs blij verrast met het antwoord dat er zelfs meer groen zou komen dan aanvankelijk werd gesteld. 
 
Daags na de beantwoording werden wij opnieuw benaderd door inwoners uit Voorthuizen, omdat de mogelijke invulling toch anders zou zijn dan door u aangegeven. Zij hebben met u een gesprek gehad en u heeft daarbij tekeningen laten zien van hoe het gebied ingericht zou gaan worden. Het gaat hier specifiek om deelgebied 2. In de eerdere communicatie naar de inwoners is aangegeven dat het gebied groen zou worden ingericht en de bijbehorende tekening gaf aan, en heeft daarmee de verwachting gewekt, dat dit gebied vrijwel tot en met de Bijschoterweg groen zou worden ingericht. U heeft er in uw beantwoording in ieder geval geen blijk van gegeven dat dit anders zou worden. Wel heeft u de raad op 29 januari jl. enige antwoorden op vragen van de Barneveldse krant gestuurd.  

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat inwoners en de raad erop kunnen rekenen dat beloften worden waargemaakt en dat er veel aandacht is voor het vergroenen van onze samenleving. Zeker met het oog op het klimaat en de biodiversiteit erg belangrijk. Concreet vinden wij, net als inwoners, het belangrijk dat hoe dan ook het gebied een groene uitstraling blijft houden en niet versteent.

Wij stellen de volgende vragen: 
 

 1. Hieronder zijn twee tekeningen weergegeven. De kaart zoals die destijds aan de inwoners is gecommuniceerd en de tekening die inwoners gemaakt hebben op basis van de tekening die u inwoners hebt laten zien.  
  a. Komt de weergave van tekening 2 zoals deze door inwoners is gemaakt (globaal) overeen met uw tekening, de tekening die u getoond heeft in het gesprek (28 januari jl.) met inwoners? Zo nee, wat klopt er dan precies niet? Graag ook een grafische weergave.
  b. Bent u het met ons eens dat een publieke nieuwsbrief die aan inwoners wordt verstuurd een weerslag van technische documenten, zoals een inpassingsplan dat door Provinciale Staten is vastgesteld, zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt u dat de nieuwsbrief een goede weergave is van het inpassingsplan? Graag een toelichting.  
 2. Tekening 2 geeft aan dat het noord-westelijke deel van deelgebied 2 geschrapt zou zijn; dat wil zeggen dat er op een andere wijze groeninrichting komt dan eerder in de nieuwsbrief in 2018 is gecommuniceerd en conform wat de provincie zou hebben aangegeven.
  Klopt onze aanname? Zo nee, waarom niet? Hoe zit het dan wel? Zo ja, waarom is dit deel geschrapt?
 3. Ons is ter ore gekomen dat het noordelijk deel van deelgebied 2 verkocht zou zijn. Dit gebied hoort bij het oorspronkelijke groenplan; een buffer tussen (het verkeer van) de rondweg en omwonenden. Door deze kennelijke doorverkoop hoort dit deel niet meer bij deelgebied 2 en dus ook niet meer bij het groenplan.
  Klopt het dat het noordelijk deel, dat eerst door de provincie is aangekocht als onderdeel van en voor deelgebied 2, weer doorverkocht is? Zo ja, aan wie? Wat zijn de plannen met dit gebiedje? Zijn er voorwaarden gesteld aan de koper?
 4. Klopt het dat deelgebied 2 mogelijk een andere bestemming (of bestemmingen) heeft of krijgt dan ‘groen’?
  a. Zo ja, vindt u dat er op deze wijze op een correcte wijze invulling wordt gegeven aan het groenplan zoals dat eerder aan inwoners gecommuniceerd is? Waarom? Zo nee, wat gaat u er aan doen om dit onderdeel alsnog groen in te vullen?
  b. Heeft de gemeenteraad hier nog zeggenschap over? Dat wil zeggen: wordt hier nog een afzonderlijk bestemmingsplan (of bestemmingsplannen) voor gemaakt en aan de raad voorgelegd? 
 5. De aarden wal met daarop een bomenrij in het centrale gedeelte van deelgebied 2 (laanbeplanting), kunnen wij goed volgen. Echter, in het midden ervan is een andere bestemming mogelijk. Dat verbaast ons, aangezien de eerdere tekening (nr. 1) suggereert en in sterke mate de verwachting schept dat de invulling in zijn geheel groen wordt. In ieder geval geen verstening. Inwoners geven aan regelmatig met de provincie contact te hebben, die zegt dat het groenplan zou plaatsvinden conform de tekening. In uw beantwoording van 27 januari schept u de verwachting dat deze invulling groen blijft. Merkwaardig genoeg krijgen wij een andere indruk in de beantwoording van vragen van de Barneveldse Krant. Dat beeld krijgen wij ook van inwoners die aangeven dat u heeft gesteld dat ‘woningbouw’ ook tot de mogelijkheden behoort. Nu zijn wij uiteraard voorstander van het bouwen van woningen, maar niet op plekken die een andere invulling zouden krijgen.
  a. Graag uw reactie op de stelling van inwoners in relatie tot de provincie mb.t. een gehele groene invulling.
  b. Bent u het met ons eens dat uw beantwoording aan ons (27 januari) feitelijk kan kloppen, maar dat u eigenlijk een andere en onvolledige voorstelling van zaken geeft? (Meer groen vs. bebouwing) Zo nee, waarom niet?
  c. Bent u bereid bij verdere planvorming voor dit deelgebied te overwegen dit groen in te vullen?  
  d. Wij geven u graag de suggestie van een compensatiebos dan wel klein bos/ ‘tiny forest’ mee. Wat vindt u van deze suggestie en bent u bereid deze in overweging te nemen? https://nos.nl/artikel/2317468-liever-tien-kleine-bosjes-dan-een-groot-bos.html
 6. Het uitgangspunt bij de inpassing van de rondweg was “dat alle bomen die verdwijnen door de realisatie van de rondweg N303 gecompenseerd worden”. Er is een zeer grote hoeveelheid bomen gekapt voor de aanleg van de rondweg. Kan het college aangeven of met het huidige groenplan al deze bomen daadwerkelijk worden gecompenseerd? Kunnen we daar als raad een terugkoppeling over krijgen?

   

Vriendelijke groeten, 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 
 
Mijntje Pluimers
Marleen Blankenburgh    

Lees verder

Omroep Gelderland: Bomenkap houdt gemoederen flink bezig

04-02-2020


BARNEVELD - Er moet snel iets gebeuren tegen het kappen van teveel bomen in de gemeente Barneveld, vindt lokale politieke partij Lokaal Belang. De partij wil strengere regels voor het afgeven van kapvergunningen

Redactie: Wim van Amerongen

Sinds 2010 zijn er in Barneveld meer dan 1.700 bomen gekapt. Slechts 7,8 procent is er in diezelfde periode herplant. Dat is tegen het zere been van fractievoorzitter fractievoorzitter Mijntje Pluimers. 'En soms gebeurt dat grootschalig. De afspraken die ervoor zijn gemaakt worden niet goed nagekomen.'

De partij is daarom een petitie gestart om aan te tonen dat Barnevelders graag bomen willen behouden. 'De reacties zijn overweldigend. De petitie is inmiddels zo’n 1000 keer ondertekend en de mailtjes en andere berichten blijven binnen komen', vertelt Pluimers, die met partijgenoten flyers uitdeelt om de kwestie nog verder onder de aandacht te brengen.

Strengere eisen
Als het aan Pluimers ligt, komt er een gemeentelijk bomenplan en strengere eisen voor het kappen van bomen. Zo moet er een speciale commissie komen die zich met het groen gaat bezighouden. Daarnaast wil de partij dat voor elke boom die gekapt wordt, zeker twee bomen worden herplant. 'Net zo lang tot de achterstand die de afgelopen tien jaar is opgelopen is ingehaald', aldus Pluimers.

Waar het oude kapbeleid in de gemeente vaak wordt genegeerd, denkt Pluimers dat het voorstel van haar partij juist wel gaat werken. 'Er moet een fundament onder liggen. Een groter en breder plan dat alle aspecten benadert die met bomenkap te maken heeft.'

Geen succes
Het plan wordt symbolisch op internationale bomendag (18 maart) aan de gemeenteraad overhandigd. Vorig jaar diende de partij al een plan in om in één klap honderd bomen te planten. Dit plan werd destijds afgewezen.

Toch hoopt Lokaal Belang dat dit voorstel het wel gaat redden. 'We hebben veel draagvlak. We hebben meer dan duizend handtekeningen en de komende weken hopen we dat daar nog meer bij gaan komen.'

 

Bekijk het bijbehorende filmpje op de website van Omroep Gelderland.

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang lanceert toekomstbestendig initiatiefvoorstel ‘Bomen’

27-01-2020

Bescherm en investeer in het ‘Groene kapitaal’ 

Lokaal Belang lanceert vandaag haar initiatiefvoorstel Bomenplan, een voorstel dat in maart in de commissie wordt behandeld. Daarna wordt het, heel symbolisch, op de Nationale Bomenfeestdag, 18 maart in de raad in stemming gebracht. En om te laten zien dat het Lokaal Belang serieus is, heeft zij een boom aangeschaft en zal ze die deze dag gaan planten nabij de Harselaartunnel in Barneveld. Tevens zal zij opnieuw een aantal zaterdagen de straat op gaan om met inwoners te spreken en handtekeningen voor de bomenpetitie te verzamelen. De Bomenflyer zal door teamleden van LB  huis-aan-huis worden rondgebracht. Zaterdag a.s. is LB te vinden in Zwartebroek (ochtend) en in Barneveld (middag).  

Lokaal Belang is sinds de oprichting helder: bomen zijn van onschatbare waarde voor onze hele samenleving. Niet alleen in onze gemeente, maar in heel Nederland, in de hele wereld. Zeker vanuit het perspectief van het klimaat gedacht! Vanuit de samenleving wordt de roep om bomen beter te beschermen maar ook erin te investeren, steeds groter en sterker. Met lede ogen zien Lokaal Belang en de vele inwoners van de gemeente met regelmaat bomen gekapt worden. Dat kan anders, dat moet anders. De mindset in de gemeente over bomen zal moeten veranderen. Bomen moeten worden gerespecteerd en veel meer op waarde worden geschat. (Behoud van) Bomen moet worden gezien als ‘verdienmodel’ in het kader van de opname van CO2, productie van zuurstof, waterregulering, afvangen van fijnstof en stikstof, biodiversiteit, uitstraling van de omgeving, voorkomen van hittestress en positieve invloed op de gezondheid van mensen. Bomen zijn van ons allemaal! Elke boom doet er toe.  

Daarnaast verschijnen er de laatste jaren veelvuldig artikelen, bijvoorbeeld van en over natuurorganisaties, die oproepen tot en/of stappen zetten om bomen in ons land beter te beschermen, te stoppen met veelvuldig kappen en te investeren in nieuwe bomen. Verder zijn er vanuit Europa ook ‘groene plannen’; men wenst bijvoorbeeld het aanplanten van 2 miljard bomen. Dit aanplanten zou mede inhoud kunnen krijgen in het realiseren van kleine bossen (zoals de zgn. ‘tiny forests’) die onder andere meer CO2 opslaan dan grote bossen. De gemeente Barneveld zal zijn verantwoordelijkheid op dit gebied ook hier beter in moeten nemen. Lokaal Belang wenst in ieder geval een ‘groene welstandscommissie’ om de plannen van de gemeente waar groen en bomen bij betrokken zijn, beter en duidelijker te toetsen.’ 

Het afgelopen half jaar heeft Lokaal Belang hard gewerkt om de visie en uitgangspunten concreet vorm te geven. De start was vorig jaar zomer met de bomenpetitie. Zowel online via de website als op straat worden inwoners uit de gemeente in staat gesteld om de petitie voor het behoud en beschermen van bomen, te ondertekenen. Fractievoorzitter Mijntje Pluimers: “ De reacties zijn overweldigend en hartverwarmend! De petitie is inmiddels zo’n 1000 keer ondertekend en de mailtjes en andere berichten blijven binnen komen”: “Geweldig plan en heel erg nodig! Gemeente, plant alstublieft (veel) meer bomen in onze dorpen. Het is niet alleen nodig voor een gezonde leefomgeving, maar we knappen er ook van op als we bomen zien. Elke keer als we zien dat er bomen gekapt worden, doet dat een beetje pijn. Trouwens, ook de vogels en andere dieren zouden u ook dankbaar zijn voor meer bomen!” 

Persbericht 27 januari 2020

Teken de petitie voor behoud en beschermen van en investeren in bomen HIER

Lees verder