Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2021

4 jaar Kuntzelaan - Overzicht inzet Lokaal Belang

21-12-2021

De Burgemeester Kuntzelaan...een dossier dat zich al jaren voortsleept en waar echte oplossingen die echt helpen, niet worden gerealiseerd. Vanavond, dinsdag 21 december 2021, 19:30 uur praten inowners, de gemeenteraad en het college met elkaar. Kijk mee. Mede op indringend verzoek van Lokaal Belang. Wij schreven een brief aan de agendacommissie (die vergaderingen plant, organiseert en samenstelt) en gelukkig is deze avond gekomen. Wat Lokaal Belang Betreft is de maat echt vol. De dringende oproep uit de samenleving mogen we niet negeren. Dat deden en doen we ook niet, al 4 jaar zetten we ons in voor een veilger Kuntzelaan/. Al 12x eerder vroegen wij indringend om maatregelen:

 1. 20 augustus 2018: schriftelijke vragen
  Lokaal Belang constateert dat er tot op heden niets aan de situatie veranderd is en dat maatregelen te lang op zich laten wachten. Wij vinden de berichten echter dermate zorgelijk dat wij sterk willen aandringen op het meteen treffen van aanvullende en relatief eenvoudige maatregelen die de veiligheid per direct zouden kunnen verbeteren.
  Verzoek om:
  - ​overzicht van klachten en ongelukken
  - versnelling proces en uitvoering maatregelen
  - verkeerslichten te overwegen
  - attentieverhogende maatregelen
  - kleine aanpassingen middengeleider fietspad

  Antwoorden college (samenvatting):
  - We vinden het niet nodig; het heeft geen meerwaarde.
  - We willen een onrustig wegbeeld voorkomen.
  - We vinden het tegenstrijdig met de uniforme uitstraling van de oversteken.
  - We willen effecten van de te nemen maatregelen afwachten.
  Link met vragen en antwoorden:
   
 2. 15 januari 2019: commissie bestuur Verkeersveiligheidsmonitor
  Niet alle ongevallen worden geregistreerd, daardoor hebben we geen compleet beeld.
  Verkeerssituaties zijn daarnaast niet altijd in een oogopslag helder.
  Tevens wordt getracht om met de uitkomst het gemeentelijke verkeersveiligheidsbeleid -sneller dan voorheen- aan te laten sluiten bij de trends en ontwikkelingen. 
  Hierbij vraagt Lokaal Belang om:
  - Meer aandacht voor tijdelijke, eenvoudig uit te voeren maatregelen in afwachting van de uiteindelijke aanpak vanuit het GVVP.
  - aandacht voor gedrag van fietsers zoals hoge snelheid door elektrische fietsen, pedelecs.
  - inrichting 30 km kan, maar dan moeten ook dergelijke fietsers zich daaraan houden.
   
 3. 3 april 2019: commissie samenleving Verkeersveiligheid Burg. Kuntzelaan
  Uit de analyse van het onderzoeksbureau Megaborn blijkt dat er sprake is van verkeersonveiligheid. Daarnaast is de relatie met de hoeveelheid autoverkeer belangrijk. Dat werd min of meer als beoordelingscriterium aangegeven (zie vervolg 8 april). Conclusie van Lokaal Belang is dat helaas ondanks goede bedoelingen weg verkeerd is ingericht. Het echte probleem wordt weer niet aangepakt; het blijft onoverzichtelijk.
  Verzoek om:
  - inzetten van verkeerslichten
  - maatregelen die overzicht vergroten
  - snelheidsdisplays permanent inzetten
  - verbeteren verlichting
   
 4. 8 april 2019: schriftelijke vragen
  Conclusie LB is dat er sprake is van urgentie voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de veiligheid. Lokaal Belang is van mening dat de voorgestelde maatregelen volstrekt onvoldoende zijn om deze complexe en gevaarlijke verkeerssituatie echt veiliger te maken. Deze situatie kan geen dag uitstel meer krijgen.
  Aanbeveling uit onderzoek: ‘Mocht de hoeveelheid verkeer gelijk blijven aan de huidige intensiteit, dan wordt aanbevolen om de mogelijkheden voor het toepassen van verkeerslichten nader uit te werken of om te overwegen om de voorrangsregelingen om te draaien en de Burgemeester Kuntzelaan als gebiedsontsluitingsweg te categoriseren’
  Er bleek inderdaad dat de verkeersintensiteit niet is afgenomen, oftewel op grond van deze analyse zouden verkeerslichten dan zeker een optie moeten zijn.
  Verzoek om:
  - verkeerstellingen doen
  - noodverkeerslichten plaatsen
  - permanente verkeerslichten overwegen
  - evaluatie Kuntzelaan met spoed af te ronden en niet verder vertragen.
  Antwoorden college (samenvatting):
  - We gaan niet heroverwegen.
  - Verkeerslichten hebben niet als doel duidelijkheid te creëren maar zorgen er wel voor dat verkeersdeelnemers niet zelf hoeven te beoordelen over oversteken mogelijk is.
  - Wij zien onvoldoende noodzaak voor het plaatsen van verkeerslichten.
  Link met vragen en antwoorden:
   
 5. Juni 2019: Motie ingediend bij Kadernota
  in samenwerking met het CDA
  Verzoek om:
  - Uit het oogpunt van veiligheid voor de automobilisten, fietsers en voetgangers op de gehele Burgemeester Kuntzelaan noodzakelijke aanpassingen door te voeren, met dien verstande dat de weg zodanig wordt ingericht dat het daadwerkelijk veiliger wordt. Waarbij de oplossingsrichtingen ‘verkeerslichten’ of ‘fietsers uit de voorrang’ tot de mogelijkheden behoren.
  Uitslag: LB, CDA: voor      SGP, CU, Pro98, BI, VVD tegen> Verworpen
   
 6. 30 oktober 2019: commissie grondgebied
  Lokaal Belang vindt de houding van het college niet te begrijpen; waarom zo eigenwijs?
  Verzoek om:
  - Test met verkeerslichten i.p.v. het fietspad verleggen.
  - Duidelijkheid voor alle verkeersdeelnemers, geen lapmiddelen meer.
  - Veel betere verlichting.
  - Geen uitstel meer van evaluatie, zorgt tevens voor vertraging maatregelen.
   
 7. 13 november 2019: Moties bij begroting
  Motie 1 verkeerslichten:
  in samenwerking met CDA, VVD, BI
  - Binnen het bestaande budget geld vrij te maken en op zeer korte termijn een proef te houden met betere verlichting en verkeerslichten bij de oversteek Nieuwstraat, waarbij de mobiele drempels verwijderd worden;
  - De raad in kennis te stellen van de uitkomsten van deze proef;
  - de resultaten mee te nemen in de evaluatie, zodat er een goede afweging kan plaatsvinden.
  Uitslag: LB, CDA, VVD, BI: voor     SGP, CU, Pro98: tegen > Verworpen

  Motie 2 evaluatie Kuntzelaan:
  in samenwerking met CDA, VVD, BI, Pro98
  - Met voortvarendheid de evaluatie van de gehele Kuntzelaan uit te voeren en de raad uiterlijk in januari 2020 te informeren over de uitkomsten hiervan;
  - In afwachting van deze evaluatie de geplande maatregel, zijnde de aanpassing van fietspad/trottoir ‘on hold’ te zetten.
  Uitslag: allen voor > Aangenomen
   
 8. 21 januari 2020: rondvraag commissie bestuur
  Naar aanleiding van weer een ongeluk een aantal vragen:
  - Werken drempels ongevallen in de hand?
  - De maand januari is bijna ten einde; waar blijft de evaluatie?
  Na alles wat er gebeurd is, geen enkele vertraging meer.
  Antwoord college:
  - Er is geen oorzakelijk verband tussen de drempels en het ongeval.
  - De evaluatie is afgerond en in procedure gebracht en komt in februari ter kennisname naar de raad.
   
 9. 5 maart 2020: commissie grondgebied
  Bespreking evaluatie Burg. Kuntzelaan
  - Lokaal Belang vindt de stellingname van het college halsstarrig.
  - Opnieuw attenderen wij college op eerder analyse 2019 dat aanbevolen moet worden verkeerslichten te overwegen. College weigert dit.
  - Opnieuw geen plan en uitvoer van verbetering verlichting.
  - Opnieuw geen verduidelijkende signalen zoals haaietanden
  - Uit evaluatie blijkt dat de Kuntzelaan een ‘duidelijke doorstroomfunctie’ heeft en is ingericht als ‘gebiedsontsluitingsweg’. Men hinkt op 2 gedachten door het langzaam verkeer in de voorrang te willen. Moet de conclusie niet zijn dat de kaders (GVVP 2017) niet haalbaar zijn? Durft het college te heroverwegen?
  Verzoek om:
  - Nu eindelijk eens concreet door te pakken en de halsstarrigheid te laten varen en in te zetten op (test met ) verkeerslichten, betere verlichting, heroverweging inrichting.
  - Bij voorstel aan het eind vd bespreking om te wachten op de centrumvisie heeft LB aangegeven dat wij het eigenlijk heel jammer vinden dat er niet op korte termijn iets gebeurt, zoals al aangegeven. Wel blij dat we mee mogen denken bij de ‘oplossingsrichting’. Er werd toen door de wethouder gesproken over een termijn van ongeveer een half jaar. Dat was ook de conclusie van de voorzitter, “We komen er na de zomer in ieder geval weer op terug”
  - Vraag gesteld over voorrangssituatie bij de Wilhelminastraat, fietsers t.o.v. elkaar. Suggestie meegegeven: voorrang duidelijker aangeven/bv met haaientanden. Wethouder gaf aan dat te noteren en ernaar te kijken.
  Niets meer over gehoord of verbetering ter plekke gezien.
   
 10. 25 november 2020: rondvraag commissie samenleving
  Lokaal Belang stelt opnieuw de veiligheid op de Kuntzelaan ter discussie. Dit onder andere naar aanleiding van twee ongevallen.
  - Wat de stand van zaken is rond de Kuntzelaan?
  Na maart dit jaar was afspraak dit te laten rusten tot na de zomer en te behandelen bij omgevingsvisie Barneveld-centrum. Echter, de Kunztelaan is niet besproken bij deze sessie. Hoe is dit mogelijk na alles wat er gebeurd is? Dat vinden wij best jammer, zeker gezien onze wens om meer te doen dan nu, zoals bv verkeerslichten.
  Antwoord college:
  - Op dit moment staan er geen acties of fysieke activiteiten gepland op deze oversteeklocatie aan de Kuntzelaan. Afgesproken is om het verkeersgedrag te monitoren en voorlopig geen veranderingen aan te brengen.
  -Tijdens de terugkoppeling sessie met de raad over de participatie in het kader van de Omgevingsvisie Centrum zijn goede tips en ideeën aangegeven waarmee de verkeersveiligheid op deze situatie verbeterd zou kunnen worden.
  Het zijn geen nieuwere ideeën dan wat er tijdens de besprekingen met de gemeenteraad over de Kuntzelaan en deze oversteek is besproken.
   
 11. 2 november 2021: commissie bestuur in relatie tot de begroting
  Lokaal Belang heeft kennisgenomen van de zin: Blz 20 ”Burgers mogen geen verkeersonveiligheid meer ervaren”
  Dat vinden wij een zeer belangrijke zin; dat betekent dat er daar waar nodig, maatregelen moeten worden getroffen.
  Vragen:
  - Geldt dit ook voor de Burg. Kuntzelaan?
  - Wat gaat het college hier concreet doen?
   
 12. 10 november 2021: Motie ingediend bij raad
  -Motie met verzoek extra budget voor verkeersveiligheid. Budget mag nu geen rol spelen bij onze motie, desnoods komt college maar met een apart raadsvoorstel.
  Uitslag: LB voor     SGP, CU, Pro98, CDA, BI, VVD: tegen > Verworpen
   
 13. 21 december 2021 extra vergadering
  Lokaal Belang en andere partijen willen op zeer korte termijn een bespreking met het college en betrokkenen zoals inwoners in gesprek. Lokaal Belang heeft daar de agendacommissie voor aangeschreven en verzoek gedaan.
  De maat is vol, vindt LB. Dit kan zo langer niet doorgaan. De samenleving smeekt om maatregelen.


 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB verkeersproblematiek bij Daltonschool De Vliegeniers

16-12-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de actuele verkeersproblematiek bij Daltonschool De Vliegeniers.

De toegang naar het schoolplein van deze school is gelegen aan de Bloemendaallaan, het gedeelte tussen de Dr. Albert Schweitzerlaan en de Wethouder Rebellaan; een verbindingsweggetje dat veel gebruikt wordt, vooral door schoolgaande fietsers van het JFC, de Julianaschool en basisschool De Vliegeniers. Autoverkeer is in beide richtingen toegestaan met een maximumsnelheid van 30km/u, waar helaas niet iedereen zich aan houdt. Bovendien zijn er slechts 8 parkeerplekken bij de school, wat ons erg weinig lijkt nu de school na de fusie van 2 scholen uitgebreid is qua aantal leerlingen. Tijdens het halen/brengen van de schoolkinderen komen er zeer regelmatig gevaarlijke situaties voor door deze combinatie van hoeveelheid verkeer, soms onverantwoord rijgedrag en te weinig ruimte voor ouders/verzorgers om fatsoenlijk te parkeren of hun kinderen uit te laten stappen. Wat ons daarbij opvalt, is dat er geen sprake is van een aanduiding ‘schoolzone’.

Lokaal Belang is door een inwoner benaderd over deze problematiek en heeft contact gezocht met de school om ook hun verhaal te horen. Daaruit blijkt dat het al veel langer speelt en er al vaak bij de gemeente aan de bel is getrokken, vooral de laatste maanden vanaf augustus. Sinds de zomer, na de fusie tussen De Zandberg en Lange Voren, zijn de problemen namelijk verergerd. Helaas is er vooralsnog geen echte actie ondernomen en een oplossing is nog niet in zicht. Men maakt zich zorgen hoe lang dit nog goed gaat en dat begrijpen wij heel goed.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat kinderen veilig hun school kunnen bereiken; de verkeersveiligheid in de omgeving van een school moet op orde zijn. Als er (verkeerstechnische) verbeteringen mogelijk zijn, willen we dat dat in samenspraak met de school en omgeving opgepakt wordt. Ook deze fijne school verdient het dat er aandacht is voor hun parkeerproblematiek, zoals eerder ook bij andere scholen het geval was.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is de gemeente bekend met bovenstaande problemen, dat het erger wordt?
 2. Zo ja, wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan om de problemen aan te pakken?
 3. De Julianaschool groeit hard in aantal leerlingen en gaat uitbreiden. De wijk Bloemendal wordt gebouwd, waarbij de Bloemendaallaan ingepland staat als fietsroute tussen de wijk en het centrum van Barneveld. Het zal naar verwachting dan nog drukker worden met m.n. fietsverkeer.
  a. Hoe ziet het college dit in relatie tot de genoemde problematiek op het deel van de Bloemendaallaan ter hoogte van De Vliegeniers?
  b. Is het college met ons van mening dat er niet gewacht moet worden tot het drukker wordt, maar dat er nu, op korte termijn dus, dringend iets moet gebeuren gezien de hoeveelheid incidenten?
 4. Het aantal parkeerplekken bij de school (8 stuks) blijkt in de praktijk onvoldoende. Ouders staan met hun auto bij het wegbrengen/ophalen stil op de weg.
  a. Voldoet de huidige situatie met 8 parkeerplekken nog wel aan de normen?
  b. Is het een optie om, in overleg met de buurt en de school, extra parkeerplaatsen te creëren? Er ligt bijvoorbeeld een braakliggend terrein tegenover de school.
 5. Bestaat de mogelijkheid tot het realiseren van een ‘schoolzone’, Kiss & Ride-zone of het instellen van eenrichtingsverkeer voor autoverkeer op dit deel van de Bloemendaallaan? Zo nee, waarom niet?
 6. Mocht dit deel van de Bloemendaallaan uitsluitend fietsroute worden, hoe wordt dan voorzien in de parkeerbehoefte en (hoe) blijft de school bereikbaar per auto?
 7. Lokaal Belang ziet graag dat er heel spoedig overleg komt tussen scholen, ouders, aanwonenden en gemeente om de problemen te bespreken, bewustwording te creëren en te komen tot een passende en concrete oplossing. De school is bezig dit zelf te organiseren. Is het college bereid toe te zeggen dat de gemeente bij dit overleg haar rol pakt en erbij aanwezig zal zijn?​


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 15 december 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen in het Pastoriebos

13-12-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang opnieuw schriftelijke vragen aangaande ontwikkelingen in ’Het Pastoriebos’ in Voorthuizen.

Lokaal Belang is verbijsterd over de recente ontwikkelingen rondom ‘Het Pastoriebos’; een uiterst gevoelig dossier waarbij vele inwoners, lokale én landelijke organisaties zich tot het uiterste hebben ingespannen om te voorkomen dat dit unieke stukje (monumentaal) groen in het hart van Voorthuizen, verwoest zou worden. Helaas, de meerderheid van de raad besloot, zonder enige vorm van aantoonbaar draagvlak in de samenleving, te kiezen voor beton, steen en staal. Dit, terwijl het ook anders had gekund.

U als college bent, samen met de projectontwikkelaar, de kerk en aannemers, medeverantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoer van het door de meerderheid van de gemeenteraad genomen besluit. U heeft tenslotte door uw toezeggingen medewerking verleend aan de totstandkoming en uitrol van het bestemmingsplan. Men mag daarom verwachten dat een college, na alle gebeurtenissen en begrijpelijke emoties, zich tot het uiterste inspant om de gevolgen van het besluit, voorzichtig, zorgvuldig en transparant vorm te geven, zeker richting de samenleving van Voorthuizen. Ofwel, stevig regie houdt. Helaas blijkt niets minder waar. Het vertrouwen van al die betrokkenen in ‘de gemeente’ rondom de gang van zaken en de besluitvorming was al laag. Opnieuw loopt dit vertrouwen een forse deuk op. Onbegrijpelijk. En dat nu zelfs de rechter de kap van ‘Het Pastoriebos’ heeft moeten stilleggen; hoe heeft het zover kunnen komen?

Vanuit het actiecomité Behoud het Pastoriebos werden wij uitvoerig én onderbouwd op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van de afgelopen 2 weken.

 • Op 2 december heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het college en een vertegenwoordiger van het actiecomité aangaande de komende werkzaamheden in ‘Het Pastoriebos’. Er zijn enkele afspraken gemaakt:
  - Vanuit het actiecomité lagen nog bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunningen ten behoeve van de kap van 30 bomen ¹ . Uit de correspondentie blijkt dat er een akkoord is gesloten dat de bezwaarschriften door het actiecomité zouden worden ingetrokken waarbij als tegenprestatie het college de ‘ondergroei’ onder de bomen zou sparen.
  - De kap van de 30 bomen zou gaan aanvangen op dinsdag 14 december 07:30 a.s. waarbij, volgens afspraak, er netjes en voorzichtig zou worden gewerkt om de waardevolle ondergroei te behouden. De afspraak was zodanig, dat om 07:30 uur eerst nog een koffiemoment met het actiecomité, de gemeente en de uitvoerders zou zijn om alles nog eens goed door te nemen.
  - Er is op geen enkel moment voor-, tijdens of na het gesprek door het college melding gemaakt van de op handen zijnde kap van, blijkt nu, 10 december.
 • De omgevingsvergunning ² van 14 oktober jl. geeft aan dat de Provincie op basis van Wet natuurbescherming (Wnb) toestemming moet geven voor de kap van in totaal 59 bomen waarvan 10 bomen onderdeel zijn van de 30 bomen onder a. Die toestemming is tot op heden niet verleend. In het genoemde overleg op 2 december heeft het college aangegeven dat de Provincie geen toestemming wilde verlenen in het kader van deze omgevingsvergunning.
 • Op basis van de onder b. genoemde voorwaarde van de Wnb-toestemming van de provincie vonden de advocaat van B. van Helden en het actiecomité het niet nodig om een voorlopige voorziening aan te vragen om eventuele kap tegen te gaan. Tenslotte, men dient zich aan een dergelijke voorwaarde te houden.
 • Op vrijdagochtend 10 december begon plots de sloop van het Pastoriebos (niet zijnde de 30 bomen onder a.) waarbij van bescherming van de ondergroei overigens geen sprake was; de ondergroei is weggehaald. De uitvoerders konden geen afgegeven kapvergunning en toestemmingsverklaring in het kader van de Wnb laten zien toen daar door het actiecomité om gevraagd werd. Vertegenwoordigers van de gemeente en kerk waren hier ook bij aanwezig en maanden de uitvoerders vooral door te gaan met hun sloopwerkzaamheden, ondanks het indringende verzoek van het actiecomité te stoppen op basis van het ontbreken van Provinciale toestemming.
 • Het actiecomité heeft zich toen tot het college gewend om in te grijpen, maar die heeft daar geen gehoor aan gegeven.
 • Het actiecomité heeft vervolgens direct via hun advocaat bezwaar gemaakt bij de Raad van State (RvS) en hen verzocht de kap stil te leggen. De advocaat heeft tevens een klacht ingediend bij de Commissaris van de Koning tegen het college van B&W en de Burgemeester aangaande het niet handhavend optreden.
 • De Politie heeft de situatie, inclusief foto’s, vastgelegd.
 • De RvS heeft de kap 10 december om 13:15 uur stilgelegd.

Betrouwbare overheid

 1. Bent u met ons van mening dat, zeker op een dossier met zo een emotionele lading die raakt aan het vertrouwen in de politiek en waar polarisatie op de loer ligt, een prudente en inlevende houding op zijn plaats is?
 2. Bent u ook met ons van mening dat die verworven rechten die een omgevingsvergunning zou kunnen bieden, een eigen proactief, betrouwbaar communiceren en handelen van het college, niet in de weg staan?
 3. Bent u met ons van mening dat op basis van vraag 1 en 2 en de in de commissie- en raadsvergaderingen uitgesproken ’werken aan vertrouwen in dit dossier’ het college had moeten inzetten op het serieus nemen vd inwoners, inzet op het laten zien van vergunningen, het geven van uitleg en het handhaven waar nodig?

Bezwaarschriften en juridische gevolgen

 1. Waarom heeft u gemeend het actiecomité te moeten verzoeken bezwaarschriften in te trekken?
 2. Waarom was het intrekken van de bezwaarschriften door het actiecomité zo belangrijk voor u?
 3. Bent u zich ervan bewust dat als u inwoners verleidt om bezwaarschriften in te trekken, dit de juridische mogelijkheden van inwoners beperkt?
 4. Heeft u het actiecomité gewezen op de juridische consequenties van het intrekken van de bezwaarschiften?
 5. Was er een jurist bij het overleg aanwezig om de vertegenwoordigers van het actiecomité deze juridische gevolgen uit te leggen?
 6. Bent u van mening dat u, als sterke overheid en het actiecomité inhoudelijk gelijkwaardige partners waren in het overleg van 2 december jl.?
 7. Bent u zich er tevens van bewust dat als u voor een dergelijke werkwijze kiest, u zich als college tot het uiterste moet inspannen om de gemaakte ‘deal’ met inwoners zeer zorgvuldig na te komen en nog veel zorgvuldiger over moet communiceren? Zeker in het licht van vragen 1,2,3.
 8. Het college stelt zich in het openbaar altijd op het standpunt dat er geen uitspraken worden gedaan tijdens lopende juridische procedures. Kunt u uitleggen waarom u tijdens de lopende juridische procedures (de beroepsprocedure bij de Raad van State) in een niet te controleren overleg met inwoners, ‘deals’ sluit?

Inhoudelijke gevolgen

 1. Bent u zich ervan bewust dat er door diverse partijen beroep is aangetekend bij de Raad van State en daarnaast nog twee bezwaarprocedures lopen, waarbij dus de mogelijkheid bestaat dat het genomen besluit van 6 oktober vernietigd kan worden?
 2. Uit de stukken (Toelichting, bijlage 8 en bijlage 18) bij de vaststelling van het bestemmingsplan op 6 oktober 2021 trekken wij de conclusie dat de aanvraag Wnb nog in behandeling is. Ook in de omgevingsvergunning d.d. 14 oktober 2021, bijlage bij het gecoördineerde besluit, wordt namelijk de aanvraag Wnb bij de provincie genoemd. Daarbij wordt duidelijk gesteld dat er pas begonnen mag worden met het uitvoeren van het plan als er toestemming is volgens de Wnb:
  Wet natuurbescherming
  Voor uw plan heeft u ook een toestemming nodig volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). U heeft deze op 22 maart 2021 aangevraagd. U heeft hiervan een kopie meegestuurd bij uw aanvraag van de omgevingsvergunning.
  Beide aanvragen komen met elkaar overeen. Dit betekent dat wij u de aangevraagde omgevingsvergunning kunnen geven. De aanvraag voor de toestemming volgens de Wnb wordt apart beoordeeld door de provincie Gelderland. Wanneer de provincie besluit dat u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u van de provincie een aparte toestemming om uw plan uit te voeren.
  Let op: u mag pas beginnen met het uitvoeren van uw plan als u de omgevingsvergunning heeft én de toestemming volgens de Wnb.
 3. Waaruit zou volgens u blijken dat er toestemming zou zijn m.b.t. de Wet  natuurbescherming? In de brief van de Provincie d.d. 22 maart 2021 (laatste blz. Bijlage 8) lezen wij namelijk het volgende: “Het besluit wordt eerst in ontwerp vastgesteld en zes weken ter inzage gelegd op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen in deze periode reageren op het ontwerpbesluit” Dit besluit is nergens terug te vinden. Een BOA van de Provincie wist het actiecomité zelfs te melden dat de Provincie de vergunning geweigerd heeft.
 4. Erkent het college dat de tekst uit de omgevingsvergunning d.d. 14 oktober 2021 bij het beoordelen van de ontstane situatie een zeer belangrijke rol speelt?
 5. Waarom bent u niet ingegaan op het verzoek van het actiecomité om handhavend op te treden? Kennelijk zagen de Provincie en de RvS genoeg reden om acuut te stoppen, waarom het college niet?
 6.  Is het college het met ons eens dat onduidelijkheid (over status Wnb-aanvraag) en miscommunicatie (voor welke bomen geldt de afspraak?) rond dit dossier een groot effect kan hebben, in dit geval zelfs met onomkeerbare gevolgen? Immers, er is sprake van 3 omgevingsvergunningen met daarin een overlap m.b.t. van de 10 dode sparren, er liepen bezwaren en er is beroep ingesteld.
 7. Ongetwijfeld waren de intenties in het overleg van 2 december van beide kanten goed. Maar punt is en blijft dat een deal sluiten die deels ook nog eens gaat over bomen uit het gecoördineerde besluit waar beroep tegen loopt, niet kan. Bent u dat met Lokaal Belang eens? 16. a. Bent u met ons van mening dat inwoners van het college mogen verwachten dat zij te allen tijde regie houdt op en een verantwoordelijke houding naar inwoners aanneemt ten aanzien van ontwikkelingen in de samenleving, zeker een politiek gevoelige als deze?
 8. En bent u met ons van mening dat welke betrokkenen het ook betreft (projectontwikkelaar, aannemer, kerk, anderen) inwoners ervan uit moeten kunnen gaan dat het college in het belang van inwoners en de vertrouwensrelatie tussen inwoners en overheid, op een zorgvuldige wijze met deze betrokkenen relevante ontwikkelingen communiceert, afstemt en ingrijpt als dit noodzakelijk is? Wij wijzen in dit verband nogmaals op uw medeverantwoordelijkheid in dit dossier.
 9. Hoe heeft het dan zo mis kunnen gaan?

Wij verzoeken u elke vraag afzonderlijk te beantwoorden.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 12 december 2021
 

¹  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-390723.html
   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-390733.html

²  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-358337.html

Lees verder

LB: stel besluit Structuurvisie wind uit; eerst draagvlak en effectenonderzoek recreatiesector

13-12-2021

Verzoek uitstel besluit structuurvisie wind

Lokaal Belang heeft op het einde van de commissievergadering op 24 november aangaande de structuurvisie wind aangegeven dat wij het om diverse redenen (b.v. het Rijk moet op basis van de uitspraak van de Raad van State nieuwe normen windenergie vaststellen) niet rijp voor besluitvoering vonden. De meerderheid van de raad was echter de mening toegedaan dat op woensdag 15 december kan passeren.

Onlangs hebben wij van 2 brieven ontvangen (actiecomités aangaande een peiling voor draagvlak en de HISWA-RECRON namens diverse ondernemers in toerisme/recreatie aangaande een MKBA en empirisch onderzoek). Dit sterkt ons nog meer in onze overtuiging dat deze structuurvisie niet kan worden vastgesteld aanstaande woensdag.

Daarom heeft Lokaal Belang een motie 'vreemd aan de agenda' opgesteld die zal worden ingediend bij de vaststelling van de agenda teneinde de structuurvisie van de agenda te halen. Stel besluit Structuurvisie wind uit; eerst draagvlak en effectenonderzoek recreatiesector.
Lokaal Belang zet zich al jaren in om de plaatsing van megahoge windturbines te voorkomen. Ze verpesten het mooie landschap, zijn slecht voor het welzijn en gezondheid van inwoners en zijn niet werkelijk duurzaam. Steeds meer onderzoeken en ervaringen tonen dat aan. Het kan anders.


 

Lees verder

Red de Wereldwinkel; laat uw hart spreken!

01-12-2021

De Wereldwinkel Barneveld is een hele bijzondere winkel, maar staat door de coronacrisis helaas op de rand van de afgrond.
De Wereldwinkel verkoopt prachtige spullen die gemaakt zijn in landen hier ver vandaan.
De mensen die deze spullen maken, hebben hierdoor een beter bestaan:
Er is ruimte voor een eigen bedrijfje, waardoor ze inkomsten verwerven voor bijvoorbeeld huisvesting, onderwijs voor de kinderen en medicijnen. Heel erg belangrijk en heel waardevol!

Wij voelen ons betrokken met de Wereldwinkel waarbij louter vrijwilligers (!) zich inzetten voor het welzijn van mensen ver weg..
Laat uw hart spreken en doneer een bedrag; groot of klein, alles is zeer welkom.

Klik op deze betaallink waarna u doorgeleid wordt.

Rechtreeks overmaken kan ook:
NL 76 RABO 0300 7414 64 t.n.v. Wereldwinkel Barneveld

Uw gift is vanwege de ANBI-status, onder voorwaarden, financieel aftrekbaar.

En, zoekt u nog mooie spullen, cadeautjes voor Sint of Kerstmis, ga eens kijken op ’t Dijkje in Barneveld!

Hieronder treft u de brief met meer informatie van het Comité van aanbeveling aan.

Heel erg bedankt voor uw steun!

Team Lokaal Belang

Lees verder

Schriftelijke vragen LB m.b.t. nieuw advies Regio Foodvalley (RFV)

25-11-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen over het voorstel van Regio Foodvalley om nieuwe grote logistieke bedrijven naar de gemeente Barneveld te halen.

Op 23 september jl. heeft de gemeenteraad van Barneveld gesproken over ontwikkelbeelden en verstedelijking. Daarbij heeft de raad o.a. ingestemd met het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort, de Ruimtelijke Verkenning regio Foodvalley en de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Gisteren vernamen wij dat de Economic Board van Regio Foodvalley (RFV) met een advies gekomen is aangaande verdere verstedelijking van onze gemeente en de mogelijke komst van grote logistieke bedrijven naar onze gemeente.

De inkt van de beleidsstukken is nog maar net droog en nu al vliegen de nieuwe adviezen ons om de oren. Adviezen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Allereerst valt het ons op dat nu ook RFV, in navolging van de regio Amersfoort, met een plan komt om het Rijnvallei-terrein te ontwikkelen voor woningbouw. Overigens een plan dat 4 jaar geleden al in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang stond. Maar nieuw in deze discussie is dat de RFV met name kijkt naar Barneveld, Veenendaal-De Klomp en Veenendaal-Ede als locatie voor de bouw van 40.000 woningen.

Daarnaast ziet RFV de gemeente Barneveld als ideale gemeente om als logistiek middelpunt te dienen voor de groei van RFV. Letterlijk: “We willen in ieder geval voor de grotere bedrijven met veel mobiliteitsbewegingen de focus nu richten op Barneveld.” Er komt zelfs een ‘aanjaagteam’ om ervoor te zorgen dat de eerste initiatieven volgend jaar al gestart kunnen worden. Tevens spreekt RFV tot onze grote verrassing plotseling over “de wens van de regio om een railterminal dichterbij te kunnen brengen”. Deze laatste uitspraak staat overigens haaks op de opmerkingen in de Regionale Ruimtelijke Verkenning op blad. 39 waar staat: “De mogelijkheid om te komen tot een railterminal aan de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn kan daarvoor een uitstekende brug vormen, maar er is nog weinig bekend over effecten hiervan op bijvoorbeeld de doorstroming op het spoor. “

Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. Het is Lokaal Belang een volkomen raadsel dat de bovengenoemde inzichten van RFV met betrekking tot woningbouwlocaties en logistieke bedrijvigheid niet met de gemeenteraad gedeeld zijn voorafgaande aan de behandeling van de Ruimtelijke Verkenning regio Foodvalley. Was het college ook verrast met deze nieuwe inzichten?
 2. Is het college voorafgaande aan het advies van RFV om grote nieuwe logistieke bedrijven naar Barneveld te halen op de hoogte gebracht van dit advies?
 3. Is het college het met Lokaal Belang eens dat de groei van honderdduizenden extra vrachtwagenbewegingen (mogelijke komst railterminal plus nieuwe grote logistieke bedrijven) gecombineerd met de groei naar 85.000 inwoners, een in potentie enorm gevaar met zich meebrengt? Namelijk dat het nu al drukke verkeer op onze overvolle wegen door deze plannen helemaal compleet shocking klem zal komen te staan van en naar alle toegangswegen naar A1 en A30 en binnen Barneveld dorp en mogelijk ook Voorthuizen zelf?
 4. Is het college het Lokaal Belang eens dat onze infrastructuur niet berekend is op dergelijke enorme verkeersstromen?
 5. Onlangs is bekend geworden dat de kwaliteit van de gemeentelijke wegen de laatste jaren sterk verslechterd is. Het rapportcijfer is slechts een 4.3 en daarnaast heeft uw college geopperd dat het kwaliteitsniveau verder verlaagd kan worden om kosten te drukken. Dit zeer tegen de wens van Lokaal Belang in. Maar ook tegen de expliciete opdracht van de raad in, dat het niveau op basis moet zijn voor alle wegen. Is het college het met Lokaal Belang eens dat onze wegen een enorme toename vanwege de wens van Regio Foodvalley om “grote bedrijven met veel mobiliteitsbewegingen” naar Barneveld te halen eenvoudigweg niet aankunnen; zowel op bereikbaarheid als kwaliteit?
 6. Wat betekent zoveel extra vrachtwagenbewegingen voor de kwaliteit van onze lucht die door de fijnstofproblematiek in onze gemeente volgens het laatste RIVM rapport in nu al in het gedrang gekomen is (Op de 3e (!) plaats van Nederland als het gaat om fijnstof)?
 7. Waar Lokaal Belang al jaren voor waarschuwt wordt met advies van RFV m.b.t. verdere verstedelijking helaas verder bewaarheid. Namelijk de gretige ogen waarmee (na de regio Amersfoort) nu ook RFV richting gemeente Barneveld kijkt. Namelijk een in potentie enorme bouwlocatie die blijkbaar samen met Veenendaal een oplossing moet bieden voor de regio om voor 2040 40.000 woningen te bouwen. Kan het college duiden waarom RFV met name de gemeenten Barneveld en Veenendaal noemt als belangrijke verstedelijkingslocatie?
 8. Wat vindt het college zelf van deze ontwikkelingen? Maakt zij zich net zoals wij zorgen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

 

Lees ook het artikel in de Barneveldse Krant (24 nov): Regio Foodvalley: ‘Toekomstige woningbouw en logistieke bedrijven vooral in Barneveld’

Lees verder

Railterminal: Lokaal belast, Landelijk ontlast.

12-11-2021

Spreektekst: Railterminal in de gemeente Barneveld?

Het is onze taak duidelijk te zijn en geen valse verwachtingen te wekken richting onze ondernemers. Hoewel de beslissing van vandaag wordt voorgesteld als een klein en makkelijk omkeerbaar stapje daarom onze duidelijkheid.
De railterminal is een goed plan maar niet in Barneveld. Dit plan voorziet er in om maximaal 250 vrachtwagens van de A12, de A28, de A30 en de A1 af te halen. Wij krijgen daar diezelfde 250 vrachtwagens voor terug die op ons industrieterrein de Harselaar gaan rijden, laden en lossen. 500 vrachtwagenbewegingen per dag dus. Ik wijs de collega’s er graag op dat door de enorme reductie in laad- en lostijden bij een elektrische railterminal er op dit punt ook nog eens geen belemmering is om naar meer beladingen te gaan dan in de rapporten worden genoemd.

Voorzitter, voor de Harselaar een zwembad vol gedoe voor een druppel op de landelijke gloeiende plaat. Vervolgens gaat in het idee 2.0 deze railterminal ook nog de door ons verguisde windmolenenergie opslurpen. Dus voor de genoemde reductie van 250 vrachtwagens op het landelijke wegenverkeersnetwerk krijgen we er ook nog slagschaduw en horizonvervuiling bij  .

Zijn wij dan tegen een goed ondernemersklimaat? Nee zeker niet. Maar wij denken dat niet alleen de inwoners maar ook de ondernemers veel te verliezen hebben bij toenemende drukte bij de toch al overvolle op- en afritten en nog meer drukte op de Harselaar.

Kortom, een leuk idee, maar:

 • Niet in een gemeente gelegen aan één van de drukste stukjes snelweg
 • Niet in een gemeente uit de top drie van hoogste fijnstofmetingen van Nederland
 • Niet in een gemeente die haar wegennet en de kwaliteit daarvan matig op orde heeft
 • Niet in dit drukke stukje Nederland.

Daarom een motie genaamd Lokaal belast, landelijk ontlast

Gert Hein Kevelam, raadslid Lokaal Belang
10 november 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande de aanplant van openbaar groen

07-11-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de aanplant van openbaar groen in de gemeente Barneveld.

Vorige week werd melding gemaakt van het feit dat openbaar groen in de wijk Eilanden-Oost in Barneveld niet goed groeit en daarom moet wijken voor nieuw groen¹. De gemeente geeft als verklaring dat de grond te weinig voedingsstoffen en een te laag humusgehalte heeft. Daarom moet de huidige beplanting worden verwijderd, wordt de grond gemengd met humusrijk materiaal en wordt het zand vervangen door aarde met voedingsstoffen.Het openbaar groen wordt vervangen.

Op 27 juni 2019² stelde onze fractie in de commissie grondgebied een rondvraag over diverse meldingen van inwoners over circa 22 omgezaagde jong aangeplante bomen in Veller en Eilanden-Oost. Uit een later antwoord bleek dat de bomen helaas niet goed aangeslagen waren en zijn doodgegaan. Daar lagen diverse mogelijke redenen aan ten grondslag waaronder de conditie van de bodem. De gemeente heeft de bomen omgezaagd en het voornemen werd uitgesproken nieuwe bomen te plaatsen. En voor zover wij weten, zijn er echter nog steeds geen nieuwe bomen geplant.

Het doel van de vragen was uiteraard om te voorkomen dat iets dergelijks opnieuw zou gebeuren en er in ieder geval herplant zou gaan plaatsvinden. Wij zijn eigenlijk wel verbaasd dat we nu opnieuw geconfronteerd worden met een dergelijk bericht. Natuurlijk zijn wij geen bodemdeskundigen, maar het gaat hier om investeringen in de samenleving (aanleg van een woonwijk en openbaar groen) die achteraf niet toekomstbestendig bleken. Naast dat het zonde is van het groen, is het ook zonde van het geld. Daarom de volgende vragen:

 1. Wat is/zijn de oorzaak/oorzaken van het feit dat de grond te weinig voedingsstoffen en een te laag humusgehalte heeft?
 2. a. Heeft er voorafgaande aan de aanplant wel een bodemanalyse plaatsgevonden teneinde de grondkwaliteit in kaart te brengen om daar op een toekomstbestendige wijze te investeren in openbaar groen? Graag een toelichting.
  b. Wat is daar uitgekomen en was het nodig aanpassingen te doen aan de grondkwaliteit ten behoeve van de toekomstbestendigheid van het te planten openbaar groen?
  c. Zo ja, hebben die aanpassingen ook plaatsgevonden? Waar bestonden die uit?
 3. Hoe interpreteert u dat in dezelfde wijk nu opnieuw problemen zijn met de toekomstbestendigheid van het aangeplante openbaar groen? Acht u dit toeval? Op basis waarvan? Of is er meer aan de hand?
 4. Zijn er na onze vragen uit 2019 aanpassingen gedaan als het gaat om bodembeleid, bodemanalyses en eventuele investeringen in relatie tot aanplant van groen in algemene zin? Graag een toelichting.
 5. Wat zal de gehele aanpassing van de huidige situatie gaan kosten (verwijderen, grondaanpassingen, herplant, arbeid)?
 6. Wanneer gaat u uw belofte gestand doen en de eerder omgezaagde bomen vervangen door aanplant van nieuwe?
 7. Bent u bereid bij de (her)ontwikkelingen van woonwijken voorafgaande aan de aanleg, nog meer en beter te investeren in bodemanalyses, grondaanpassingen en toekomstbestendige investeringen in openbaar groen? Dit om situaties als beschreven zo veel mogelijk te voorkomen?


Namens de fractie van Lokaal Belang,

Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 8 november 2021


Links:
1 https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/natuur-en-milieu/765143/bomen-en-planten-in-eilandenoost-groeien-niet-goed-en-worden-v/HV4ZcLAThSFokzMxwxb4WscyC48EHMRiltcL9ZHRFXCOOethZIqrRBO5zyycwULG8DVhsZVSpm7WHPDfeXa9YUHNbccYgBMFIwgTkPQdOwrVtSo7h4yal-dlPlfniob
2 https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/1b962491-8a6a-4f58-abf0-862d7130081e op 3.04.44

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang kiest lijsttrekker

03-11-2021


Lokaal Belang is trots en blij te kunnen melden dat haar huidige fractievoorzitter, Mijntje Pluimers, unaniem door de leden is gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Lokaal Belang ziet in Mijntje Pluimers de ideale kandidaat om niet alleen opnieuw de partij aan te voeren, maar acht haar tevens in staat om samen met het Lokaal Belang-team een grote verkiezingsoverwinning te gaan behalen. Dat heeft zij in 2018 bewezen door met een historische overwinning vanuit het niets maar liefst 4 zetels te bemachtigen. Mijntje Pluimers heeft de afgelopen jaren aangetoond zeer betrokken te zijn bij de samenleving, haar inwoners en de ondernemers. Vol energie heeft zij invulling gegeven aan de kernwaarden van Lokaal Belang: ‘betrokkenheid, kwaliteit en kansen’ voor iedere inwoner van deze gemeente.

Lokaal Belang hecht veel waarde aan het serieus nemen van inwoners én draagvlak bij inwoners en het zijn van een betrouwbare en transparante overheid. Lokaal Belang heeft onder aanvoering van Mijntje Pluimers op diverse dossiers (bijv. het Pastoriebos, fusie Schepenzeel en plaatsing mega-windmolens) aangetoond de wensen en zorgen van inwoners zeer serieus te nemen en zich inhoudelijk sterk erin te verdiepen. Dit is een van de redenen dat het invoeren van een ‘lokaal referendum’ een prominente plek zal krijgen in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang. Verder vindt Lokaal Belang het belangrijk dat de regels en afspraken die er zijn om de samenleving en haar inwoners te beschermen, gerespecteerd worden. Lokaal Belang heeft, met Mijntje Pluimers als lijsttrekker, het volste vertrouwen dat al deze uitgangspunten en de gevoerde koers worden voortgezet.

Mijntje Pluimers: “Ik ben ontzettend blij en trots dat ik wederom lijsttrekker mag zijn voor Lokaal Belang. Ik heb er veel zin in om er met het hele team een geweldige campagne van te maken en een grote overwinning te gaan behalen bij de verkiezingen. Ik ben dankbaar voor het in mij gestelde unanieme vertrouwen van de leden. Waar wij eens met een klein aantal mensen begonnen zijn, is ons team de afgelopen jaren uitgegroeid tot een prachtige partij waar we allemaal trots op kunnen zijn.“

Barneveld, 3 november 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake reparatie wegdek A1 bij Terschuur

26-10-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de afhandeling van problemen met wegdek A1 ter hoogte van Terschuur.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van berichten in de media over geluidshinder en trillingen, veroorzaakt door beschadiging van het wegdek van de A1 (Barneveldse Krant1 en Omroep Gelderland2 ).
Enkele inwoners aan de Hoevelakenseweg in Terschuur hebben sinds februari 2021 meermaals zelf contact gezocht met Rijkswaterstaat (tientallen telefoontjes) om de klachten te melden met daarbij het dringende verzoek de problemen met spoed te verhelpen. Afgelopen week zijn ze een petitie gestart, waar inmiddels volop op wordt ingetekend. De klachten blijken duidelijk breder te leven, zo werd ons bevestigd bij navraag. De bewoners hebben daarnaast ook de Nationale Ombudsman op de hoogte gebracht, die inmiddels een onafhankelijk jurist heeft ingeschakeld. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat onze inwoners zich gehoord voelen bij aangekaarte problemen, dat ze zich gesteund weten door de gemeente en dat er actie, ook door de gemeente, ondernomen wordt om de situatie te verbeteren.

Wij stellen de volgende vragen:
 

 1. Was het college al eerder, dus voor de recente berichtgeving in de media, op de hoogte van de door bewoners van Terschuur ervaren geluidshinder en trillingsoverlast als gevolg van beschadigingen van het wegdek op de A1?
 2. a. Heeft u zich reeds ingespannen om dit probleem aan te kaarten bij Rijkswaterstaat? Na eventuele melding door bewoners bij de gemeente en/ of na berichtgeving in de media?
  b. Bent u bereid deze groep inwoners uit Terschuur te ondersteunen door u in te zetten bij Rijkswaterstaat?
 3. De betreffende inwoners geven aan al geruime tijd, sinds februari, last te hebben van deze overlast. Onduidelijk is wanneer de problemen verholpen gaan worden. Harde garanties kunnen niet worden gegeven door RWS.
  a. Bent u het met ons eens dat de tip om dan maar oordoppen in te doen slechts symptoombestrijding is en zeker niet gezien kan worden als een oplossing voor langere duur?
  b. Vindt u het acceptabel als reparatie, dus daarmee de overlast, nog wel een jaar op zich zou kunnen laten wachten, zoals kennelijk in een telefoongesprek gesuggereerd is richting een van de inwoners? Dat zou betekenen dat er bijna 2 jaar sprake is van ernstige overlast.
  c. Bent u bereid Rijkswaterstaat te manen tot spoed om het wegdek daadwerkelijk te repareren?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

Barneveld, 25 oktober 2021

¹ 
We worden elke ochtend uit bed getrild’ | Barneveldse Krant | Nieuws uit de regio Barneveld

² Omwonenden zijn overlast door beschadigde snelweg spuugzat: 'Je wil gewoon rust' - Omroep Gelderland (gld.nl)

Zie ook artikel in de Barneveldse Krant 26-10-2021: Nationale Ombudsman gaat zich bemoeien met snelweglawaai Terschuur

Lees verder

Schriftelijke vragen LB inzake vaccinatiebus Kootwijkerbroek

25-10-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het besluit om de GGD vaccinatiebus zaterdag 23 oktober niet in Kootwijkerbroek te zetten.

Lokaal Belang heeft met verbazing kennis genomen van het artikel van de Barneveldse Krant en het hierop volgende persbericht van de gemeente. Eerder was er door een groep jongeren verzocht de vaccinatiebus op een zaterdag in Kootwijkerbroek te plaatsen. Een mooi initiatief omdat er werd aangegeven dat het vermoeden bestond dat -met name- jongeren uit Kootwijkerbroek de drempel van de bus in Barneveld hoog vonden. Enerzijds vanwege de fysieke afstand en anderzijds vanwege de (werk)dag waarop de bus in Barneveld staat. Wij zijn geen voorstander van enige vorm van vaccinatiedwang maar: het tegenovergestelde, het afzeggen van een reeds geplande standplaats voor de vaccinatiebus gaat ons te ver. Daarom de volgende vragen:
 

 1. Is het college met ons van mening dat zij zich maximaal moet inspannen om gelegenheid te bieden aan inwoners zich vrijwillig te laten vaccineren teneinde de vaccinatiegraad in de gemeente te verhogen?
 2. Is het college met ons van mening dat het goed is initiatieven op dit gebied te ondersteunen, zeker als het op verzoek van inwoners zélf is en in een kern waarvan de vaccinatiegraad vermoedelijk relatief laag is?
 3. Hoe heeft de gemeente de belangen afgewogen van de groep jongeren die verzochten om de vaccinatiebus en zij die kennelijk aangaven “dat er geen draagvlak was voor de bus”? Temeer daar er op geen enkele wijze sprake kan zijn van dwang, hinder, overlast, geur, lawaai of wat dies meer zij.
 4. Kan het college concreet uitleggen wat ‘draagvlak voor een vaccinatiebus’ überhaupt betekent?
 5. Op basis van wat voor een type signalen (inhoud én vorm) hebben de gemeente en de GGD besloten de vaccinatiebus niet in Kootwijkerbroek te laten komen? Wij zien hierbij graag een concreet antwoord .
 6. Citaat BK: “Vrijdagochtend besloten gemeente en GGD in overleg toch af te zien van het bezoek aan Kootwijkerbroek. ,,Aanleiding is dat de komst van de bus vanuit verschillende kanten in het dorp op weerstand moet rekenen”.
  a. Waar zou deze weerstand uit gaan bestaan?
  b. Was de vorm, de inhoud en de frequentie van deze weerstand zodanig ernstig dat dit het besluit rechtvaardigt? Graag een toelichting.
 7. Is het college met ons van mening dat wij moeten werken aan vertrouwen onder jongeren in het politieke systeem? Zo ja, hoe moeten wij deze maatregel uitleggen aan hen?
 8. Mochten mensen in Barneveld inspiratie halen uit dit voorbeeld en het draagvlak voor de vaccinatiebus aan de Kapteijnstraat in twijfel trekken neemt het college dan in overweging ook deze standplaats te schrappen? Zo nee, waarom dan wel in Kootwijkerbroek?
 9. Bent u bereid alsnog een of meerdere zaterdagen de vaccinatiebus in Kootwijkerbroek te stationeren?


Wij verzoeken u deze vragen afzonderlijk van elkaar te beantwoorden waarvoor alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 22 oktober 2021

 

Zie ook artikel in de Barneveldse Krant 25-10-2021: Politieke verbazing over annuleren Kootwijkerbroekse prikbus

Lees verder

Schriftelijke vragen LB energiearmoede

08-10-2021

Barneveld, 8 oktober 2021

Geacht College, Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande energiearmoede.
Noot van redactie: 18 november werden de antwoorden op deze vragen toegestuurd. De Barneveldse krant schreef er een verslag over. Zie onder.

Lokaal Belang heeft kennis genomen van de enorme stijgingen die te verwachten zijn daar waar het gaat om onze energierekening. Onlangs is berekend dat in Nederland zo’n 550.000 huishoudens leven in zogenaamde energiearmoede. Zij hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. De verwachting is tevens dat deze groep in aantal zal toenemen indien er een strenge winter komt en dat veel mensen niet meer in staat zullen zijn de hoge energierekening te betalen. Om beter zicht te krijgen op energiearmoede moet er niet alleen naar de betaalbaarheid van de energierekening gekeken worden, maar is het ook belangrijk om slecht geïsoleerde woningen versneld te verduurzamen. Het probleem is echter dat de mensen die het betreft meestal niet de middelen hebben om dit te organiseren.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat voor deze doelgroep de verduurzaming versneld wordt ingezet, zodat het verbruik van energie afneemt en de rekening substantieel daalt. In onze ogen is dit de meest effectieve manier van armoedebestrijding voor de nabije toekomst.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Heeft het college zicht op de omvang van deze problematiek in de gemeente Barneveld en wordt daar momenteel onderzoek naar gedaan?
 2. Indien dit het geval is, kan het college deze informatie op korte termijn met de raad delen?
 3. Is het college het met Lokaal Belang eens dat het versneld mogelijk maken van minder energieverbruik een zeer effectieve manier is om de energiearmoede nu en in de toekomst te voorkomen en te bestrijden?
 4. Ziet het college kans om de woningen van deze doelgroep versneld te laten verduurzamen en is het college in staat om op korte termijn hiertoe maatregelen te ontwikkelen en deze maatregelen in te voeren als onderdeel van het Barneveldse armoedebeleid?
 5. Zijn er naast het verduurzamen van woningen ook andere regelingen aanwezig voor deze specifieke doelgroep indien inwoners de energierekening niet meer kunnen betalen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

Artikel Barneveldse krant 19 november 2021 klik hier
 

Lees verder

Bijdrage Uitgangspuntennotitie accommodatiebeleid sport en cultuur

07-10-2021

Voorzitter, dankuwel

Veel van onze inwoners, van jong tot oud, beleven dagelijks plezier aan het culturele en sportieve aanbod in onze gemeente. Vaak in mooie eigentijdse voorzieningen en soms in wat verouderde of te kleine accommodaties. De gemeente Barneveld ondersteunt al jarenlang diverse cultuur- en sportinstellingen. Lokaal Belang vindt dit een goede zaak en wil ook graag dat dit zo blijft. We vinden het daarbij belangrijk dat het geld dat aan sport en cultuur besteed wordt, eerlijk en efficiënt wordt ingezet.

Voor ons ligt de uitgangspuntennotitie. Wij realiseren ons goed dat het hier gaat om conceptuitgangspunten. Uitgangspunten die zullen worden voorgelegd aan de verenigingen en organisaties. Het college gaat hiermee, zoals ze zelf zeggen, de boer op. Ook wij willen heel graag eerst de verenigingen horen over deze uitgangspunten. Wat betekent dit voor hen? Levert dit knelpunten op die we mogelijk over het hoofd zien? Met de kennis en meningen die opgehaald worden, kunnen we pas goed beoordelen of de uitgangspunten werkbaar en wenselijk zijn en hoe dit allemaal kan gaan uitpakken voor de accommodatiewensen die er nu liggen of die zich mogelijk in de toekomst kunnen aandienen. We zullen namelijk ook rekening moeten houden met de groei vd gemeente en bijv. de vergrijzing vd samenleving.
Deze participatieronde vinden wij dan ook van groot belang voor onze uiteindelijke afweging. Daarom komen wij vandaag niet met wijzigingsvoorstellen.

Wel hebben we meegetekend met het amendement van de CU.
De doelgroep ouderen wordt namelijk gemist in de notitie en dat heeft de heer Wiesenekker goed opgemerkt. Eigenlijk best vreemd, omdat in het beleidsstuk ‘Mensen Voorop’ ¹, de 55-ers uitdrukkelijk genoemd worden.

Voorzitter, wij staan als Lokaal Belang in principe voor kansen voor alle verenigingen, van de grotere clubs tot de kleinere verenigingen of evt. clusters van allerlei clubjes. Wij begrijpen tegelijkertijd ook dat niet alles kan en niet alles tegelijk kan, dat prioritering nodig is. Het is belangrijk dat er duidelijke kaders komen om verder te kunnen. Maar om die duidelijkheid maken wij ons enigszins zorgen vz, want: Hoe vindt de totaal afweging plaats? Welk uitgangspunt weegt zwaarder, is doorslaggevend? Uitgangspunt 5.2? Fysieke sporten zijn toch niet de enige sporten die een accommodatie waard zijn?
Wij denken dat een schematisch overzicht helpend kan zijn. Daarom dienen wij een motie in: We denken dat het goed is als er een duidelijk overzicht komt:

 • daarmee wordt zichtbaar dat alle uitgangspunten meetellen
 • het zorgt voor de gewenste transparantie over de afweging,
 • schept helderheid naar de verenigingen toe over hun kansen
 • en voorkomt hopelijk eindeloze discussies

De praktische uitwerking wil ik zoveel mogelijk aan het college zelf overlaten. Zelf dacht ik hierbij aan een schema met plusjes en minnetjes, dat is zo een idee.

Dan nog een belangrijk punt VZ. Hoe gaan we financieel met accommodatiebeleid om?
Er ligt helaas nog niks concreets, er is nog geen definitief plan voor de a.s. begroting. Het wachten is op de definitieve kaders. Ondertussen is het potje met 615.000 euro terug naar 0.
Voorzitter, wij vragen het college om een toezegging dat er ruim voor de kadernota beleid is. Zodat er in ieder geval volgend jaar rekening mee kan worden gehouden in de begroting.

Tot slot wil ik kort ingaan op de situatie rond BDSV
Ik heb de motie uit 2017 er nog eens bijgepakt. De raad was toen van mening dat (quote) “De gemeente zorg moet dragen voor structurele en representatieve huisvesting van denksportverenigingen”.  Iedereen heeft ja gezegd op een onderzoek naar mogelijke realisering van een denksportcentrum. De gemeente en de raad heeft daarmee een bepaalde verwachting gecreëerd, daar kan niemand omheen. Naar onze mening kan het dan ook niet de bedoeling zijn dat door nieuwe uitgangspunten er een definitieve streep zou gaan door de kansen op een Denksportcentrum.
Wij verwachten in ieder geval van het college dat het vraagstuk rond de structurele huisvesting van BDSV nu echt opgelost gaat worden. De participatieronde is een goed moment om weer eens met elkaar in gesprek te gaan.

Tot zover voorzitter. dankuwel.

Marleen Blankenburgh
Raadslid Lokaal Belang
6 oktober 2021

¹ Citaat uit Beleidsplan Sociaal Domein 'Mensen Voorop': 
“Ons doel is dat alle inwoners van de gemeente Barneveld op een verantwoorde manier aan enige vorm van bewegen en sport deelnemen. Wij richten ons hierbij primair op drie specifieke doelgroepen: kinderen en jongeren, mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking en 55-plussers”

Lees verder

Verdrietig en terneergeslagen; meerderheid raad stemt voor sloop cultuur/natuur-historisch hart Voorthuizen; Het Pastoriebos

06-10-2021

Pastoriebos 6 oktober 2021

1e termijn
Voorzitter, dank u wel.
Veel in het leven is een kéuze; een vrije keuze. Wij als raad maken die keuze voor de samenleving, voor alle dorpen en alle mensen. Welke keuzes maken wij? Wat gaan wij daadwérkelijk doen met de maatschappelijke opdracht die wij hebben om zorgvuldig met onze omgeving en de aarde om te gaan en deze te beschermen? Want wat zijn mooie woorden waard als wij er in de dagelijkse praktijk niet naar handelen?
Twee aspecten voorzitter:

Ten eerste
...willen wij de partijen met klem oproepen dit BP af te stemmen. Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit plan überhaupt voorligt. Doe dit Voorthuizen niet aan.

a.     Voorbij gaan aan regels en uitgangspunten
-Het gaat in tegen de geldende regels om onze openbare ruimte in te richten: “Realisatie van 25 appartementen en een pastorie is niet toegestaan.” (toelichting blz. 6/7) Omdat het niet uitkomt, wordt ontheffing of wijziging aangevraagd. Waar is het respect voor die beschermingsregels op natuur en cultuur te beschermen?
-Het is heel bijzonder dat het college niet inhoudelijk ingaat op verzoek van de Erfgoedverenigingen tot aanwijzing van een monument op het hele gebied. Dat is buiten de belofte van het college (21-9-2011> zie onder voor toelichting). Waarom die keuze?

b.     Gebrek aan visie op de inrichting van de omgeving
Als tegenwerping op al die bezwaren van inwoners dat het niet in lijn is met het groenstructuurplan, de dorpsvisie of centrumvisie VHZ, brengt het college vooral in “dat het Pastoriebos er niet in staat”. Voorzitter, dat iets niet zou staan betekent nog niet dat je voorbij moet gaan aan de huidige indringende wens van inwoners en vele anderen? Waar is uw visie over hoe VHZ eruit moet zien? Overigens staat het Pastoriebos keurig ingetekend in de bestaande en gewenste GroenSTP en zijn er genoeg verwijzingen naar dit bos.
Zoals (blz. 117): “Het behouden en versterken van groene randen zorgen voor een blijvende kwaliteit van deze relatief grote kern (Voorthuizen).” en: -“De belangrijkste straten voor de groenstructuur aan de noordzijde van de wijk zijn Pieter de Hooghstraat, Gerard Doustraat en het groen in de Jan Steenstraat.” (blz. 116)

c.      Gebrek aan draagvlak
Het gebrek aan draagvlak is evident. Wat blijft staan is dat als dit plan in een open weiland zou komen, het niet zo gevoelig zou liggen. Er wordt wéér allerlei groen opgeofferd op een dergelijke historische locatie. Wat is uw keuze: Of groen opofferen, wat niet terug te draaien is of inzetten op andere locaties, want die zijn er genoeg? En welke keuze gaan we nu en in de toekomst maken? Zoekt de raad telkens de confrontatie met de inwoners of zetten we sterk in op behoud van groen?

d.     Inpasbaarheid in de omgeving
Natuurlijk erkent Lokaal Belang de woningbehoefte. Maar is daarmee alles gerechtvaardigd omdat het nodig zou zijn? Als dat zo is, staat hiermee dan de weg vrij voor alle aanvragen, ongeacht of er bomen voor gekapt moeten worden, monumenten voor gesloopt etc.? Wat hier ter discussie staat is de inpasbaarheid van dit plan en de wenselijkheid daarvan. Wij en velen met ons vinden dit plan op deze plek heilloos. Kan het ook anders?

e.     Beloften niet nakomen
In het Trefpunt, op dat podium, lieten alle partijen als reactie op de Dorpsvisie, in koor, weten VHZ snel te willen vergroenen. Mooi woorden richting de kiezers in de diverse VK-programma’s. Waarom dan dit voorstel? Dit is het groene en cult.- historische hart van VHZ. VHZ snakt naar groen, snakt naar de uitvoer van die beloften en bescherming voor dat wat van waarde is. Lokaal Belang staat voor haar beloften en wil dat wat van waarde is beschermen.

Ten tweede
...is er teveel onzekerheid over het totale gebied, want er is geen groenherstelplan en geen budget. Wij zijn als raad kaderstellend. Lokaal Belang vindt het echter in deze situatie gerechtvaardigd om meer op detailniveau voorstellen te doen. Zes voorstellen die als doel hebben een gebaar te maken naar Voorthuizen en de pijn over en de schade van het verlies van groen te beperken.

 1. Motie Onderzoek cultuurhistorie en groenherstelplan
  Onzekerheid is er naast het ontbreken van een groenherstelplan, ook over de gang naar de rechter van de Erfgoedverenigingen. Deze ontwikkelingen en vraagstukken vragen o.i. om afwachten, afwegen en afhandelen. Dit plan is eigenlijk niet klaar. Door de gedachtewisselingen in de commissie werd ons duidelijk dat we dit vandaag besluitvormend zouden gaan behandelen. Maar nu ook definitief de gang naar de rechter wordt gemaakt, los van de lopende rechtzaak en de gang naar de Raad van State, vinden wij dat we deze motie als zodanig willen indienen.
   
 2. Amendement Bestemming groen-verkeer
  Het voorstel neemt een voorschot op een eventueel (tweerichtingen)fietspad. Maar zover is het nog lang niet. Dus Lokaal Belang wil de bestemming van de strook nu laten zoals die is, namelijk groen.
   
 3.  Motie Platanen
  Het BP en de Platanen staan los van elkaar. Maar, gezien de impact van het BP en de hoeveelheid groen die verdwijnen gaat willen wij júist nú al een uitspraak van de raad over behoud van deze Platanen. Zeker gezien het voorschot vanuit het college zélf op een tweerichtingenfietspad.
   
 4.  Motie Groen
  Het begrip groen kan heel divers worden uitgelegd en uitgevoerd. Het is in deze specifieke casus belangrijk om heldere kaders mee te geven over het begrip groen. Hoogwaardig en robuust groen dus.
   
 5. Motie Bestaande haag
  Wij willen voorkomen dat de heg gekapt wordt als het (nog) niet noodzakelijk is. Wellicht kan de haag blijven staan, dan is het zowel kostentechnisch als ook qua aanzicht zonde om het op voorhand weg te halen.
   
 6.  Amendement Nieuwe Haag
  De voorgestelde nieuwe haag kan mooier: wintergroen. En beter: afscherming en biodiversiteit. Vogels en insecten vliegen er wel bij. Het gaat er dus om als de bestaande haag echt weg moet, er een groénere keuze voor herplant wordt gemaakt.

Lokaal Belang staat voor haar zaak: Bescherm het bestaande groen en investeer in nieuw groen. Dat is onze maatschappelijk opdracht, dat is ons morele plicht: om op te komen voor dat wat van waarde is. Wij nodigen de partijen uit om betere en groenere keuzes te maken en de schade in VHZ te beperken dan wel te voorkomen.

Dank u wel voorzitter.
 

2e termijn
Dit bestemmingsplan doet Lokaal Belang om 2 redenen veel verdriet;

 1. Voorthuizen zit met het gapende gat, want zekerheid over een plan en het budget voor herinrichting is er niet. Alle partijen laten dit gebeuren. Onbegrijpelijk. Sterker nog: de gemeente mag het gaan opknappen en betalen, de rekening krijgen wij nog gepresenteerd.
 2.  Alle coalitiepartijen willen koste wat het kost het groene hart verstenen met dit heilloze plan. Wat zijn de beloften aan hun kiezers nog waard?

Voorzitter, ik had hier een heel verhaal staan over deze beloften aan de kiezer, verkiezingsavonden, mooie woorden, filmpjes. Maar eigenlijk heb ik daar helemaal geen zin in; laat maar. De strijd is gestreden, wij hebben ons uiterste best gedaan om de schade te beperken. Vorig jaar in de zomer nog met de fractie een wandeling gemaakt en het was er prachtig. Deze strijd hebben wij helaas niet gewonnen. Wij zijn verdrietig en terneergeslagen, dat merkt u. Wij zijn blij met enkele toezeggingen. Maar dat maakt ons verdriet om het verdwijnen van een groot gedeelte van het Pastoriebos en de historische, monumentale tuin er niet minder op.
Wij  zullen hier op terugkomen bij verkiezingsavonden in Voorthuizen in 2022, volgend jaar.

Dank u voorzitter.

 

Mijntje Pluimers

Fractievoorzitter, raadslid

 

Toelichting:
Onderzoek cultuurhistorie-Monumenten
Raad 21-9-2011 blz. 49:
Raad: “Wij vroegen ons af of dat aanwijsbeleid an sich nog wel overeind blijft, mochten er particuliere initiatieven zijn?”
College: “Over uw vraag over particuliere initiatieven: die mogen nog altijd worden ingediend alleen is de verwachting dat dit niet zoveel zal gebeuren omdat wij een redelijke complete inventarisatie hebben gedaan. De monumentencommissie zal worden ingeschakeld wanneer er een initiatief vanuit de markt zelf komt.”

> Hier worden twee toezeggingen/beloften door het college gedaan dat particuliere initiatieven mogen worden blijven ingediend en mocht er inderdaad een particuliere aanvraag gedaan worden, het college de monumentencommissie inschakelt voor advies. Dat is niet gebeurd.

Uitspraak bezwarencommissie 14-9-2021:
De bezwarencie stelt op blz. 6 van hun betoog dat het college de MC niet hoefde in te schakelen als het college zelf geen aanwijzing wenste te doen.
Maar dat is niet het punt:
Het gaat erom dat een particulier een aanvraag doet. Op basis van de uitspraak van het college in 2011 had het college hoe dan ook de MC in moeten schakelen, los of zij zelf wilde aanwijzen of niet.
“Over het voornemen tot aanwijzing vraagt uw college ingevolge artikel 6, lid 1, van de verordening advies aan een gemeentelijke adviescommissie. Aangezien uw college niet voornemens is om het kerkelijk complex aan te wijzen als monument en in dat kader dus ook geen voornemen bekend heeft gemaakt, bestaat er naar het oordeel van de commissie geen grondslag of aanleiding om een dergelijk advies in te winnen.

>De Erfgoedverenigingen hebben een aanvraag gedaan om het gehele gebied als monument te bestempelen en dus te beschermen. Na een half jaar dan de reactie van het college:
We gaan inhoudelijk niet behandelen. Er blijft discussie over de rechtmatigheid van deze keuze, ook bij Lokaal Belang.

Lees verder

Persbericht: Lokaal Belang trekt zich terug van ontmoeting raden Barneveld-Scherpenzeel

28-09-2021


Lokaal Belang trekt zich terug van ontmoeting raden Barneveld-Scherpenzeel
Lokaal Belang was van plan er en gezellige en ontspannen kennismaking van te maken vanavond, 28 september 2021.
Een avond waarbij informele ontmoeting en kennismaking tussen vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Barneveld en Scherpenzeel centraal stond. Helaas hebben wij vandaag moeten besluiten niet te gaan. In onderstaand persbericht de redenen daarvoor.
Lokaal Belang is een voorstander van ontmoeting, informeel en formeel overleg. Een goede basis daarvoor is van belang.

Persbericht
De fractie van Lokaal Belang trekt zich terug van de informele bijeenkomst op 28 september a.s. waarbij vertegenwoordigers van de Barneveldse en Scherpenzeelse gemeenteraden informeel kennis met elkaar konden maken. De ingezonden brief van de heer Scheijgrond  in de Barneveldse Krant is daar de directe reden voor.

De heer Scheijgrond, als organisator, kiest er onder andere voor om, zonder overleg met het Presidium, een brief te sturen met daarin impliciet en expliciet kritiek op de keuzes van de twee partijen, GBS en SGP uit Scherpenzeel.

Hij wekt tevens de suggestie dat hij namens alle andere partijen spreekt; “Daarom is het belangrijk dat er nu eindelijk een kennismaking komt tussen Scherpenzeelse en Barneveldse raadsleden. Hiervoor is breed draagvlak. Alle Barneveldse en drie Scherpenzeelse partijen hechten hieraan” en hoe zaken in het verleden gegaan zouden zijn.

De afspraak was er een ontspannen en gezellig samenzijn van te maken, dus zeker geen politieke insteek. Maar blijkens de brief van de heer Scheijgrond heeft hij toch een iets andere agenda. Hij kiest ervoor om direct kritiek te uiten op de te respecteren keuzes van twee partijen.
Zij vertegenwoordigen de meerderheid van de samenleving van Scherpenzeel. Als het doel van de bijeenkomst daadwerkelijk ‘begrip, ontmoeting en verbinding’ is, is een dergelijke brief hoogst opmerkelijk.

Lokaal Belang wenst niet mee te doen aan dergelijke politieke spelletjes en zal daarom niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst op 28 september a.s.

Einde persbericht

Lees verder

Schriftelijke vragen LB sluiting huisartsenpost

28-09-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het definitief gesloten blijven van de huisartsenpost (HAP) in het Hulpverleningscentrum in Barneveld.

Lokaal Belang heeft met schrik en verbazing kennisgenomen van dit bericht. Goede medische zorg, vooral in urgente situaties, is van groot belang. Ook dient deze zorg gemakkelijk en snel bereikbaar te zijn. Het was Lokaal Belang al een doorn in het oog dat de HAP in het goed bereikbare hulpverleningscentrum (HVC) in Barneveld, zo weinig open was.
Lokaal Belang heeft altijd de wens uitgedragen dat er alles op alles gezet moet worden om de HAP alle werkdagen van de week, buiten kantooruren en op zaterdag en zondag ook in de avonden, open te laten zijn. Daarbij hoort ook dat er in de gemeente Barneveld een apotheek is waar buiten kantooruren en op zaterdag en zondag de benodigde medicijnen direct kunnen worden opgehaald.

Nu blijkt er niet een verbetering, maar juist een blijvende verslechtering te ontstaan, met als hoofdreden: ‘capaciteitsproblemen’. Inwoners in onze gemeente moeten nu blijvend voor spoedzorg buiten kantoortijden naar de HAP Eemland (digitaal) of HAP Amersfoort naast het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Het college geeft aan de situatie te betreuren maar ook begrip voor de argumenten te hebben. Lokaal Belang betreurt de situatie ook, maar heeft minder begrip voor de argumenten.
Daarom stellen wij de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat goede zorg, ook in urgente situaties en buiten kantoortijden, voor iedereen goed en snel bereikbaar moet zijn? Dus ook voor ouderen, mensen zonder eigen vervoer, mensen in het buitengebied etc.
 2. Is het college het met ons eens dat ‘capaciteitsproblemen’ een organisatieprobleem is en niet een argument op medische en dienstbare gronden?
 3. Is het college het met ons eens dat een nabij gelegen apotheek belangrijk is? Tenslotte, de reden om buiten kantooruren een huisartsenpost te moeten bezoeken is vaak ook dat er meteen actie, inzet en dus ook medicijnen nodig zijn.
 4. Is het college ervan op de hoogte dat de apotheken in Barneveld het nu ook al niet meer nodig vinden om op zaterdag open te zijn en verwijzen naar afhaalautomaten? https://www2.serviceapotheek.nl/nieuwemarkt/blog/zaterdagsluiting
 5. Is het college op de hoogte van het feit dat als je een recept hebt en vanwege drukte denkt, ‘Ik haal het zaterdag wel even op’, je dan dus een probleem hebt? Je moet je vooraf hebben aangemeld. En, ook niet alle type medicijnen kunnen in een dergelijk afhaalautomaat, bijvoorbeeld medicijnen die koel bewaard moeten worden. Is het college het met ons eens dat dit problemen voor onze inwoners kan veroorzaken?
 6. Is het college het met ons eens dat het direct kunnen ontvangen van al de benodigde medicijnen (ook bv gekoelde), zeker op onverwachte en dus onrustige en wellicht ook angstige momenten, belangrijk is dat medicijnen persoonlijk kunnen worden afgehaald en dat er persoonlijk contact mogelijk is?
 7. Is het college het met ons eens dat het argument van de apotheek om op zaterdag te sluiten ‘omdat het niet nodig is’ niet gelegen ligt in het feit dat inwoners buiten kantooruren geen medicijnen nodig hebben maar omdat de HAP niet open is?
 8. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de apotheken of zij, indien de HAP in Barneveld behouden blijft, zij ook hun apotheek weer op zaterdag willen openen?
 9. De huisartsen en zorgverzekeraars geven aan “dat de patiëntveiligheid en toegankelijkheid geborgd is”. Is het college het met ons eens dat het moeten bezoeken van een huisartsenpost, dat doe je niet voor de lol, voor velen zo niet makkelijk toegankelijk is aangezien zij daarvoor naar Amersfoort moeten? Zie ook vraag 1.
 10. Is het college er van op de hoogte dat door de coronacrisis inwoners juist veel terughoudender zijn geworden met hun medische hulpvragen (vanwege angst om corona op te lopen)?
 11. Is het college het met ons eens dat de coronacrisis geen argument zou mogen zijn om te stellen dat er weinig patiënten zijn en dat dus de HAP in Barneveld daardoor wel dicht zou kunnen?
 12. Bent u het met ons eens dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben voor goede zorg nabij, ook voor een huisartsenpost?
 13. Er wordt gesteld dat de digitale huisartsenpost ‘uitstekend werkt’. Voor wat betreft digitaal vaardige mensen die tevens de beschikking hebben over een pc met een stabiel en sterk intern, kunnen wij dat enigszins volgen. Helaas is niet iedereen digitaal vaardig (genoeg), heeft niet iedereen een pc, heeft niet iedereen stabiel en sterk internet (denk aan de glasvezel-discussie) en is het voor sommige mensen om diverse redenen moeilijk om via een computer ‘te praten’. Bent u het met ons eens dat een digitale huisartsenpost geen vervanging mag zijn van een gewone fysieke huisartsenpost?
 14. Is het college met ons eens dat met de forse groei van onze gemeente een huisartsenpost binnen de gemeentegrens, eigenlijk onontbeerlijk is?
 15. Bent u met Lokaal Belang van mening dat de fysieke huisartsenpost in het HVC behouden moet blijven?
 16. Bent u bereid zich tot het uiterste in te spannen huisartsen en zorgverzekeraars ertoe te bewegen de huisartsenpost alsnog te heropenen?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Raadslid, fractievoorzitter

foto: Wouter van Dijk, Barneveldse Krant

Lees verder

Schriftelijke vragen LB verduurzaming woningen Woningstichting

22-09-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de renovatie van woningen in Voorthuizen.

Naar aanleiding van het project 2021W2265, het renoveren van 127 woningen in de wijk de Wheem in Voorthuizen, is ons raadscommissielid Sjoerd van Amerongen benaderd door bezorgde bewoners. Het project betreft woningen van de Woningstichting Barneveld (hierna WSB te noemen). Men wil de huizen verduurzamen door het vervangen van kozijnen, deuren, daken en door isolatie van de vloer. Nu betreft het een wijk waarin de afgelopen jaren door dezelfde WSB huizen zijn verkocht aan particulieren. Veelal betreft dit de hoekwoningen in rijtjes. De middenwoningen zijn nog van WSB en zij zijn voornemens deze te renoveren. De eigenaren van deze hoekwoningen hebben een brief ¹ ontvangen met daarin de vraag om men mee wil werken aan deze renovatie en daarin is een bedrag van ca. 18.000 Euro per woning benoemd, enkel voor het vernieuwen van het dak. Men diende tevens op een hele korte termijn ¹ en in de vakantieperiode te reageren of men mee wilde doen of niet. Doet men niet aan het project mee dan leidt dit tot een verschil in dakhoogte tussen de middenwoningen en de hoekwoningen van ca. 30cm, tevens zal de dakgoot verschillen. Het aanzicht van de rij huizen zal dan ook danig veranderen.
Lokaal Belang is warm voorstander van het verbeteren van huizen in het kader van duurzaamheid. Maar daarbij is het wel belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de financiële draagkracht van inwoners, dat inwoners de tijd krijgen hier over na te denken en zichzelf te laten informeren en dat maatregelen geen overlast veroorzaken.

Op basis hiervan stellen wij de volgende vragen:

 1. Acht het college het wenselijk dat WSB een deel van de huizen in een aaneengesloten rij laat aanpassen?
 2. Enerzijds esthetisch:
  a. Is dit getoetst aan de welstandseisen? Zo ja, wat is daaruit voortgekomen?
  b. Zo nee, acht u het verstandig de welstandscommissie hiernaar te laten kijken?
  c. Bent u bereid dit proces in gang te zetten?
 3. Anderzijds technisch:
  a. Wat zijn de directe gevolgen voor de technische staat van de niet gerenoveerde huizen?
  b. Kan dit op ook op langere termijn negatieve effecten hebben?
 4. a. Vindt het college het wenselijk dat in een tijd van een overspannen huizenmarkt, waar particulieren vaak al aan de top qua financiering zitten, deze particulieren met een onverwachte kostenpost van ca. 20K geconfronteerd worden, waarover men op een hele korte termijn moet beslissen?
  b. Dit veroorzaakt een gevoel van ‘onder druk staan’ zowel op inhoud en financieel. Dat vinden wij ook niet de bedoeling. Hoe kijkt u daar tegenaan?
 5. Is het college bereid te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de bewoners mee te kunnen laten doen met de renovatie en via bijvoorbeeld gespreide betaling de kosten ‘een zachte landing te geven’? De investering geeft een toekomstige besparing, hieruit kan (deels) de verbouwing betaald worden.
 6. Is het college op de hoogte van de moeizame manier van communiceren¹ door de aannemer (met WSB als eindverantwoordelijke) richting eigenaren die bezorgd en onzeker zijn en ervaren geen duidelijke antwoorden op vragen krijgen? Hoe kijkt u hier tegenaan?
 7. Is het college bereid om in gesprek te gaan met WSB teneinde een soepele communicatie en eventuele samenwerking tussen WSB (en wellicht de aannemer) en de bewoners te bewerkstelligen?
 8. Zou u daarbij ook eventuele toekomstige projecten van WSB in relatie tot een tijdige en goede communicatie en de punten onder vraag 1 t/m 4 onder de aandacht willen brengen?


In afwachting van uw antwoorden en met vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 21 september 2021
 

¹ De 1e brief dateert van 22 juni 2021. Hierin wordt voor het eerst gesproken over plannen, maar niet wat deze concreet voor de desbetreffende inwoners zouden inhouden en ook geen indicatie van de kosten. De 2e brief dateert van 28 juli 2021 met daarin wel meer informatie over de mogelijke aanpassingen en de kosten. Het verzoek was te reageren voor 25 augustus, anders kon er geen offerte meer gemaakt worden. Deze periode viel in de bouwvak en inwoners waren op vakantie. Daarna waren er voor hen nog maar enkele dagen om te reageren. Echter tot 23 augustus bleek er niemand bereikbaar bij de aannemer i.v.m. vakantie. Beide brieven waren afkomstig van de aannemer, namens de Woningstichting. Van de Woningstichting zelf hebben inwoners niks vernomen.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB ontwikkelingen winddossier

08-09-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande ontwikkelingen in het winddossier.

Zoals bekend is Lokaal Belang groot voorstander van het behoud van ons mooie landschap en het beschermen van natuur. Daarnaast heeft de overheid een zorgplicht jegens haar inwoners. Lokaal Belang komt daarom graag op voor het welzijn en de gezondheid van inwoners. Het standpunt van Lokaal Belang over windmolens is genoegzaam bekend. Besturen is geen sinecure en daarbij horen afwegingen: Schuiven wij gecompliceerde gesprekken en debatten ver(der) voor ons uit, of kiezen wij ervoor om zo vlot mogelijk, transparant en met een open houding een onderwerp tegemoet te treden? Willen wij een overheid zijn die op tijd bijschakelt, nieuwe kennis en feiten direct bespreekt, afweegt en handelt naar bevinden? Waar zijn onze inwoners en de samenleving als geheel bij gebaat en in welke situatie?

Op 18 mei jl. vond de commissie samenleving over de RES plaats.Twee actiecomités waren aanwezig en maakten duidelijk dat ze het die avond niet specifiek over windmolens zouden hebben aangezien het onderwerp de RES betrof. Maar met name omdat zij de raad inhoudelijke brieven over windmolens hadden gestuurd en deze graag in een commissievergadering op detailniveau wilden bespreken. Wij zagen inhoudelijk aanleiding om deze brieven te agenderen en hebben op 26 mei jl. daarom een verzoek bij de agendacommissie ingediend om deze twee brieven in een commissievergadering te bespreken. Dit met name vanwege nieuwe kennis en feiten welke dan zouden kunnen worden meegenomen in de ontwikkeling van de concept-structuurvisie. Dit verzoek is helaas bij meerderheid in de agendacommissie verworpen. Op 7 juli dienden wij opnieuw een verzoek in de beide brieven te bespreken mede gezien recente en betekenisvolle ontwikkelingen, namelijk die van de uitspraak van de Raad van State (RvS) (1). Een overheid die bezig is zeer ingrijpende ontwikkelingen in de samenleving mogelijk te maken, wil toch zo snel mogelijk met elkaar in gesprek gaan om helderheid te scheppen? Des te meer om te voorkomen dat kostbare tijd, belastinggeld en energie verspild wordt?

Vorige week, 1 september, kwam daar een derde ontwikkeling bij, namelijk een brief van het Actiecomité Windmolens Nee uit Voorthuizen, over hun stelling dat er, in tegenstelling tot wat het college tot dan toe uitdroeg, wel degelijk concrete windmolen-initiatieven zouden zijn waar ook de gemeente kennis van had. Voor tenminste 1 initiatief geldt dat er inderdaad sprake van was. Wij zijn om diverse redenen geschrokken van deze brief. Gezien al deze ontwikkelingen besloten wij het al bestaande agenderingsverzoek uit te breiden met deze laatste brief inclusief een brief van de Staatsecretaris aangaande de uitspraak van de RvS. Helaas heeft de meerderheid van de agendacommissie deze week opnieuw ons verzoek afgewezen. Mogelijk dat het een en ander aan bod kan komen in de commissievergadering van december, maar dat is niet zeker.
Al met al zijn wij dan als raad 6 á 7 maanden verder in de tijd. De raad gaat over zijn eigen agenda, dat wel. Wij vinden het echter onbegrijpelijk dat een raad, terwijl er zóveel aanleiding is vanuit zowel inwoners als landelijk, de discussie voor zich uitschuift en zichzelf niet in de gelegenheid stelt open en transparant kwesties te bespreken en de aanpak en/of inhoud bij te stellen. Dit in het belang van diezelfde inwoners en de samenleving als geheel! Is dit dan hoe men een gemeente wil besturen? Is dit hoe wij met de samenleving willen omgaan?
Wij kunnen daarom niet anders en voelen ons genoodzaakt alsnog schriftelijke vragen te stellen.
 

Initiatieven en informatie

 1. Lokaal Belang heeft meerdere malen gevraagd naar de ontwikkelingen van (eventuele) windmoleninitiatieven; voor het laatst op 22 juni 2021 commissie bestuur (2) Was u als college, nu wel of niet bekend met windmoleninitiatieven?
 2. Zo ja, per wanneer bent u van de afzonderlijke initiatieven op de hoogte geraakt? Dus, wanneer en hoe hebben de potentiële initiatiefnemers zich precies bij de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) gemeld en/of blijk gegeven van hun ideeën?
 3. Zijn er gesprekken gevoerd door de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) met potentiële initiatiefnemers buiten de genoemde ‘windgesprekken’? Zo ja, wanneer? U schrijft namelijk dat er “momenteel geen concrete gesprekken tussen college en initiatiefnemers zijn”. Maar dat zegt natuurlijk niets over eerdere gesprekken.
 4. Graag ontvangen wij per potentieel initiatief een uitvoerig overzicht met in ieder geval doch niet uitsluitend: gespreksdata, aanwezigen gesprek, inhoud gesprek, eventuele afspraken/toezeggingen, bijbehorende stukken (agenda’s, notities, memo’s, notulen, verslagen, overzichten etc.), de communicatie tussen de gemeente (ambtelijk en/of bestuurlijk) en potentiële initiatiefnemers die buiten de gesprekken zelf valt (dus mail, app, voicemail, sms etc.) die betrekking hebben op potentiële windmoleninitiatieven in de gemeente Barneveld.
 5. Hoeveel ‘potentiële initiatiefnemers’ hebben zich afzonderlijk tijdens de windgesprekken gemeld?
 6. Welke gespreksverslagen van de windgesprekken behoren bij de door het college genoemde ‘gebleken animo’ van potentiële initiatiefnemers? Graag ontvangen wij deze niet-geanonimiseerd en voorzien van datum. Bent u daartoe bereid?
 7. Bent u van mening dat u de vraag van Lokaal Belang van 22 juni jl., óók naar de geest van de vraag, werkelijk volledig en correct heeft beantwoord? U weet ongetwijfeld erg goed wat Lokaal Belang precies bedoelde met de vraag. Wij ervaren het antwoord in ieder geval met terugwerkende kracht als minimaal ontwijkend. Wij wijzen u nadrukkelijk op uw plicht, het actief en volledig informeren van raadsleden, óók als zij daarom vragen.
 8. De locatie, die nu geschikt is bevonden voor de windturbines (concept-structuurvisie), is eerder aangewezen als dé plek waar de railterminal gepositioneerd zou moeten worden. Betekent de aanwijzing voor de windturbinelocatie dat het college hiermee het plan van een railterminal in Barneveld definitief ten grave gedragen heeft? Wij gaan er overigens vanuit dat u niet antwoordt dat het één het ander niet uitsluit, want technisch gezien is dit onmogelijk.
 9. Wat betekent dit voor de Stuurgroep Railterminal (o.l.v. Dhr. Eikelenboom)?
 10. Zijn zij geïnformeerd over de plannen voor de windturbinelocatie en zo ja, hoe reageerden zij hierop?
 11. Waarom is er door de gemeente tot op de dag van vandaag geïnvesteerd (ook financieel) in deze Stuurgroep Railterminal als het college, naar wij aannemen, al enige tijd andere plannen heeft met deze locatie, namelijk het plaatsen van windturbines?


Initiatief 1 en 2

 1. Wij ontvangen graag uw uitgebreide inhoudelijke reactie op de door het actiecomité genoemde initiatieven 1 en 2 in hun brief van 1 september jl. met daarbij in ieder geval: Sinds wanneer bent u bekend met deze twee initiatieven?
 2. Voor de volledigheid voegen wij nog enkele detailvragen toe:
  a. Wij lezen dat het actiecomité de genoemde initiatiefnemers in mei dit jaar een aansprakelijkheidsstelling heeft gestuurd en dat daar niet inhoudelijk op zou zijn gereageerd doch dat ‘de gemeente nu eerst aan zet is’. In de Barneveldse Krant van 3 september komen de eigenaren van Bosch Beheer/Bosch Beton aan het woord en ontkennen dat ‘dit gesprek ooit in die hoedanigheid heeft plaatsgevonden’ (met de gemeente) en ontkennen betrokkenheid bij windmoleninitiatieven. Er zijn echter wel ‘gesprekken met mensen geweest’.
  Hebben er ooit gesprekken over mogelijke plaatsing van windmolens in de gemeente Barneveld plaatsgevonden tussen de eigenaren of hun vertegenwoordigers van Bosch Beheer en/of Bosch Beton en/of hun beoogde mede-initiatiefnemer Eneco en de gemeente?
  b. Zo ja, dan verwijzen wij u naar alinea ‘Initiatieven en informatie’, vraag 4 en vragen wij om beantwoording conform die vraag.
  c. Van initiatief 1 komt ook een vertegenwoordiger van TopWind aan het woord. Hij geeft aan dat er ‘gesprekken zijn geweest’ maar kwalificeert die als ‘pril’ om daarmee het ‘concreet’ zijn van het initiatief te weerleggen.
  Hebben er ooit gesprekken over mogelijke plaatsing van windmolens in de gemeente Barneveld plaatsgevonden tussen TopWind en de gemeente?
  d. Zo ja, dan verwijzen wij u naar alinea ‘Initiatieven en informatie’, vraag 4 en vragen wij om beantwoording conform die vraag.
  e. Ook uw wethouder weerlegt het bestaan van gesprekken omdat zij ‘niet concreet’ zouden zijn. Nu hebben wij geen behoefte aan definitiekwesties en misverstanden daarover. Maar dat er mogelijk gesprekken zijn tussen de gemeente en derden over de plaatsing van windmolens in onze gemeente, brengt ons wel weer terug bij vraag 1 en 7 van bovenstaande alinea.
  Graag een toelichting op de uitspraken van de wethouder.


Rol raadslid vs. initiatiefnemer
Deze vragen hebben betrekking op de uitingen over een gewaardeerd collega wat het delicaat maakt. Wij achten het wel belangrijk dat de vragen gesteld worden. Het is daarom extra belangrijk de vragen zorgvuldig te formuleren. Wij hechten er ook waarde aan te melden dat wij een goed gesprek hebben gehad met het betreffende raadslid om zijn kant van het verhaal te horen. De vragen betreffen met name uw rol in deze kwestie.

 1. In de brief van het actiecomité wordt melding gemaakt van ‘initiatief 1’ waarbij een raadslid, tevens fractievoorzitter, betrokken zou zijn als mede-initiatiefnemer. Dit blijkt te kloppen; het raadslid was inderdaad mede-initiatiefnemer van windmolens op/rond Harselaar; initiatief ‘Esvelderbeek’, tot 1 augustus jl.
  Sinds wanneer is het college precies op de hoogte van het feit dat dit raadslid mede-initiatiefnemer was?
 2. Heeft u formeel dan wel informeel gesprekken gevoerd met dit raadslid over zijn mede-initiatief voor de plaatsing van windmolens?
  Zo ja, wat is daaruit gekomen en eventueel over afgesproken?


Raad van State

 1. U bent bekend met de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni jl. betreffende het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’ en de omgevingsvergunning voor de bouw van zestien windturbines in Delfzijl. Het Europese recht dwingt de Nederlandse overheid om ook voor de Nederlandse windturbinenormen een milieubeoordeling te maken. Nu gelden er slechts algemene normen op basis van verouderde gegevens. Dit heeft Lokaal belang overigens al eerder vele malen aan de kaak gesteld (inbreng in vergaderingen, schriftelijke vragen). Het college vond dit echter niet relevant.
  Deze uitspraak heeft gevolgen voor vergelijkbare ruimtelijke besluiten voor windturbineparken in Nederland, zoals in onze gemeente Barneveld. Pas na deze beoordeling kan namelijk gebruik worden gemaakt van de (mogelijk gewijzigde) windturbinenormen. De gemeenteraad is bij een bestemmingsplan niet verplicht om aan te sluiten bij de windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, maar kan eigen normen stellen, als deze normen maar goed worden gemotiveerd voor het concrete bestemmingsplan.
  a. Wat is het standpunt van het college inzake deze veranderde situatie door de uitspraak van de RvS?
  b. Wat is daarbij de inhoudelijke, ook juridische, onderbouwing?
  c. Gaat u afwachten tot de nieuwe windturbinenormen zijn vastgesteld? Graag een toelichting.
  d. Zo nee, gaat u dan uw eigen normen vaststellen? Op basis waarvan? Graag een toelichting.
 2. Bent u met ons van mening door nu toch door te zetten (concept-structuurvisie) u het risico neemt dat deze in de toekomst door de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS zullen worden afgewezen?
 3. Is uw beleidskeuze, namelijk het zonder pas op de plaats doorzetten van de ontwikkelingen van de (concept-)structuurvisie, wel ‘Raad-van-State-proof’? Helaas is in het verleden gebleken dat er, soms lastige dossiers, niet RvS-proof bleken, met alle gevolgen van dien.
 4. Deelt u onze mening dat er dan heel veel kostbare tijd, energie en belastinggeld verloren is gegaan?
 5. Bent u zich bewust dat u, door geen pas op de plaats te maken en geen goed onderbouwde tussenbeoordeling te doen op basis van de uitspraak van de RvS, veel extra maatschappelijke onrust, onzekerheid en frustratie in de samenleving teweeg brengt? Is dat ook wat u voor ogen hebt?
 6. a. Wat is de reden dat u, ondanks alle bezwaren, onrust, uitspraken, ontwikkelingen en los van wat de raad besluit, niet zelf een voorstel aan de raad doet en pas op de plaats te maken?
  b. Acht u dat, ook in het licht van met name de vragen 3, 4, 5 en 6, verstandig?


Vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers-Foeken
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 8 september 2021


Voetnoten:

(1) “De regering zal een milieubeoordeling voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moeten maken. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken.”
(2) Antwoord van het college op rondvraag Lokaal Belang tijdens commissie bestuur op 22 juni jl.: “Er zijn momenteel geen concrete gesprekken tussen college en initiatiefnemers. In de windgesprekken is mogelijk wel met een of meerdere potentiële initiatiefnemers gesproken. Voor het college is het echter essentieel eerst duidelijkheid te hebben over de te hanteren kaders alvorens met de markt gesprekken worden gevoerd over concrete planinvullingen. De tijdens de windgesprekken gebleken animo is ambtelijk dan ook enkel ter kennisgeving aangenomen.”

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen LB vergunningenbeleid en weigeren vergunning wijkfeest Oldenbarneveld (2)

23-08-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang aanvullende schriftelijke vragen aangaande vergunningverlening in brede zin en het weigeren van de vergunning voor het wijkfeest Oldenbarneveld (28 augustus) in Barneveld.

Er lijkt meer kapot te zijn gegaan dan alleen het wijkfeest Oldenbarneveld, denken wij. Na indiening van onze eerste schriftelijke vragen van 19 augustus jl., ontvingen wij op 20 augustus een afschrift van een aan u gerichte indringende brief van de voorzitter van het Wijkplatform Oldenbarneveld (WPF). Dit schrijven stipt een aantal punten aan die wij relevant achten ten aanzien van de samenwerking tussen de gemeente, haar inwoners en organisaties die hen vertegenwoordigen, zoals wijkplatforms. Daarnaast zijn wij de afgelopen dagen veelvuldig benaderd met opmerkingen, emoties en zorgen rondom deze kwestie.

Dat het WPF uw besluit, mede in relatie met de Smaak & Sfeerdagen, als een klap in hun gezicht ervaren, kunnen wij goed begrijpen. Lokaal Belang is van mening dat de gemeente zich te allen tijde dienend en helpend behoort op te stellen. Het gemeentelijk beleid behoort daarnaast eensluidend en eerlijk te zijn, geen willekeur. Maar bovenal denken in kansen, wat er en hoe het wél kan. En wij willen een gemeente die vertrouwen heeft in de verantwoordelijkheid van inwoners. Wij hebben flinke twijfels of dit wel gebeurd is.
Bovenal heeft het convenant als doel de sociale samenhang, de sociale cohesie in, deze ook kwetsbare wijk, te verbeteren. Hier lijkt helaas het tegendeel gebeurd: verwijdering, wantrouwen, teleurstelling en cynisme in de gemeente. ‘’Er wordt met twee maten gemeten’’. Wat doet dat met u? Lokaal Belang vindt dit een gemiste kans, maar bovenal niet conform de eigen geformuleerde visie en het ondertekende convenant. Zie o.a. onze eerdere vragen. “Sociale cohesie en een sociaal vangnet zijn van het allergrootste belang in de strijd tegen armoede en cultureel onbegrip tussen mensen”. Lokaal Belang onderschrijft dit van harte. De gemeente Barneveld ook?

Vragen:

15. Wat doet deze kwestie met u?
16. Wij verzoeken u het WPF een reactiebrief te sturen met een uitgebreide inhoudelijke reactie op, in ieder geval, maar niet uitsluitend, de door de voorzitter genoemde punten. Bent u daartoe bereid?
17. Zo ja, dan verzoeken wij u een afschrift van uw reactiebrief naar de gehele raad te zenden. Bent u daartoe bereid?
18. Indien blijkt dat er van de kant van de gemeente onvolkomenheden zijn (zijnde: niet gewerkt volgens de eigen visie van de gemeente Barneveld en het convenant; e/o niet dienend en helpend zijn; e/o niet denken en handelen in kansen; e/o alles in lijn met voorgaande) in het voortraject en de afwikkeling van de vergunningsaanvraag, gaat u dan excuses aanbieden aan het WPF en de wijk Oldenbarneveld?
NB. Het feit dat het WPF zich door de reactie van de gemeente genoodzaakt achtte het wijkfeest af te blazen, mag geen argument zijn om de verantwoordelijkheid van de gemeente in het voortraject en de afhandeling bij het WPF neer te leggen en daardoor af te zien van excuses richting het WPF.
19. Lokaal Belang maakt helaas uit de reacties op dat er sprake is van een beschadiging van het vertrouwen van de inwoners van de wijk Oldenbarneveld in de gemeente. Dat vindt Lokaal Belang bijzonder spijtig. Op welke wijze gaat u het vertrouwen van deze inwoners, inclusief het WPF, herstellen?

Wij hopen op een zeer spoedige beantwoording van zowel onze vragen als een spoedig schrijven van een reactiebrief aan het WPF. Onder andere omdat ons doel is dat u als college op zoek gaat naar mogelijkheden en uw hulp aanbiedt voor een wijkfeest Oldenbarneveld op korte termijn.

Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 23 augustus 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB vergunningenbeleid (1)

20-08-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande vergunningverlening in brede zin en het weigeren van de vergunning voor het wijkfeest Oldenbarneveld (28 augustus) in Barneveld.

Helaas is de zomervakantie voor velen anders dan voorgesteld. Reizen is moeilijker, evenementen zijn aan voorwaarden verbonden. Toch heeft de gemeente Barneveld kunnen genieten van bijvoorbeeld de kermis in Voorthuizen, Bennie de Boswachter, zomermarkt XXL en de wekelijkse marktboodschappen en sporten zijn ook mogelijk. Mogelijkheden dus, mogelijkheden om op een kleinschalige manier plezier te beleven, elkaar te ontmoeten en te verbinden. Wij zijn blij hier voor een deel de kernwaarden van de gemeente Barneveld te ontwaren; Gastvrij, Ondernemend, Verbindend en Wendbaar, vervat in de slogan ‘Blij met Barneveld’ die een ‘positieve klantbeleving’ moet opleveren (website gemeente). Lokaal Belang heeft als een van de 3 kernwaarden ‘kansen’ geformuleerd. Kansen voor inwoners, ondernemers en de samenleving als geheel. Dat vraagt een proactieve en creatieve manier van denken en in ieder geval de wil om op deze wijze te denken en te handelen.

U spreekt vaak uit ‘sociale samenhang’ erg belangrijk te vinden. Begin dit jaar werd hiervoor nog een convenant ondertekend (BK, 28-2-’21) waarmee betrokkenen (zoals het wijkplatform en de gemeente) zich verplichten mee te werken, in de vorm van allerlei concrete acties in het kader van deze sociale samenhang. Verder sprak u uit het nieuwe ‘gebiedsgerichte werken’ in de praktijk te willen brengen om “zo vooral verbeteringen sneller door te kunnen voeren en frustratie te voorkomen. Dat laatste hebben we in het verleden helaas wel gezien, dat mensen met goede plannen kwamen om iets in hun eigen omgeving te verbeteren, maar bij de gemeente tegen een muur aanliepen, waardoor initiatieven vastliepen (BK, 21-6-’21) .”

In de krant van 17 augustus lazen wij dat het wijkfeest in de wijk Oldenbarneveld niet kan doorgaan omdat gemeente geen toestemming heeft gegeven en dus geen vergunning heeft verstrekt. In het artikel worden geen concrete redenen beschreven behalve dat het niet zou voldoen aan de coronamaatregelen. Er wordt gesteld dat het wijkplatform toegangstesten had moeten regelen om het feest (kleedjesmarkt, stands met etenswaren, sportdemonstraties, muziek) door te kunnen laten gaan. Het is spijtig te moeten horen dat het wijkplatform ervaarde niet ander te kunnen dan het wijkfeest af te zeggen.

Wij hebben begrip voor de het feit dat er in coronatijd maatregelen zijn om de coronacrisis te bedwingen. Daarnaast achten wij het van belang dat de regels redelijk en begrijpelijk moeten zijn. Voor zover ons bekend en ook op de website van de overheid te vinden is (bijlage 2) zijn evenementen die doorstroomlocaties zijn, zoals kermissen ed., toegestaan zonder toegangstesten mits de organisatoren zorgen dat bezoekers zich gemakkelijk kunnen houden aan de 1,5 meter. Vorig jaar vond dit wijkfeest ook plaats en hield men zich, wordt gesteld, goed aan de 1,5 meter regel.

Wij hebben navraag gedaan bij betrokkenen en dat levert de volgende vragen op:

 1. Waarom is dit wijkfeest niet door het college toegestaan?
 2. Is het college bekend met de uitzonderingsmogelijkheden (zie bijlage 2)?
 3. Waarom is er, kennelijk, niet gekozen voor het toestaan van dit kleinschalige evenement als zijnde een doorstroomlocatie? Waar en bij wie is dit precies misgegaan?
 4. Is er met het wijkplatform meegedacht (verbindend, wendbaar) en overleg geweest op welke wijze en met eventuele eenvoudige en tevens redelijke aanpassingen, het wijkfeest wel doorgang kon vinden?
  Oftewel, denken in kansen?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, wat is daar uit gekomen?
 5. Heeft het wijkplatform redelijke kansen gekregen om, tevens redelijke, aanpassingen te kunnen doen?
 6. Is het college van mening dat zij zich, in relatie tot het convenant (“zich verplichten mee te werken, in de vorm van allerlei concrete acties in het kader van deze sociale samenhang”) tot het uiterste hebben ingespannen om gezamenlijk met het wijkplatform het wijkfeest mogelijk te maken? Graag een toelichting.
 7. Denkt u dat frustratie bij het wijkplatform voorkomen is en dat zij de positieve klantbeleving hebben mogen ervaren?
 8. Is het college zich ervan bewust dat de organisatie, het wijkplatform en andere vrijwilligers, zich geheel in hun eigen tijd inzetten voor het welzijn en de sociale samenhang in de wijk?
 9. Is het college het met ons eens dat juist inwoners die zich belangeloos voor de samenleving inzetten, dienstbaar, conform de eigen kernwaarden en helpend tegemoet getreden moeten worden?
 10. Is het college van mening dat dit in deze kwestie ook is gebeurd?
 11. Is het college het met ons eens dat als weekmarkten, zomermarkten, kermissen en zelfs het smaak & sfeerfeest doorgang kunnen vinden, er gezocht moet worden naar de redelijke mogelijkheden om een vrij kleinschalig en min of meer overeenkomend wijkfeest als genoemd, doorgang te kunnen laten vinden?
 12. Is er tussen de verschillende afdelingen van de gemeente Barneveld die te maken hebben met vergunningen goed en constructief overleg, gebaseerd op de kernwaarden en zijn al deze afdelingen doordrongen van o.a. de kernwaarden en het convenant?
 13. Welke verbeteringen ziet het college in de eigen organisatie en tussen de verschillende afdelingen die te maken hebben met vergunningenbeleid in relatie tot de kernwaarden, sociale samenhang, vrijwilligers en denken in kansen?
 14. Is het college bereid om samen met het wijkplatform zich in te spannen op redelijk korte termijn, binnen de regels, een alternatief wijkfeest mogelijk te maken?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 19 augustus 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over ondersteuning Floralia Voorthuizen

13-07-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de knelpunten voor de Floralia in Voorthuizen.

De Floralia Voorthuizen zorgt jaarlijks voor veel sociale contacten binnen (momenteel) 8 bouwgroepen/wijken. Floralia wenst overigens een uitbreiding van het aantal teams; het waren er eerst tenminste 12. In het ontwerp- en opbouwtraject gaat het om zo’n 80 mensen, in de corsoweek zelf om ca. 1.000 inwoners van Voorthuizen die hier actief aan deelnemen. Dit om het corso elk jaar weer groots te laten zijn met een bezoekersaantal van 30.000 tot 40.000 mensen, waarmee onze gemeente op een prachtige manier op de kaart wordt gezet. Ook op en top sociale cohesie in dit mooie dorp, wat wij erg waardevol vinden! Wij zijn dan ook altijd graag aanwezig om deze prachtige kunstwerken te bekijken.

Eind dit jaar wordt bekend of de gezamenlijke corso's van Nederland op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de Unesco worden toegevoegd en als gemeente zouden we dat toch ook in stand willen houden. Toch? Floralia Voorthuizen heeft in ieder geval het verzoek daartoe, mede met andere corso’s, ingediend.

Nu is er een probleem ontstaan, doordat tenminste 4 van de 8 bouwgroepen (corsoteams) op zoek moeten naar een andere locatie voor het bouwen van de wagens. Dit wordt veroorzaakt door de handel in sloopmeters waardoor stallen die men tot voor kort mocht gebruiken, gesloopt worden. Momenteel kunnen 2 bouwgroepen gebruik maken van het gebouw van de Oranjevereniging. Doordat het afgelopen en dit jaar niet gaat om complete wagens (i.v.m. corona) maar om mozaïeken, kunnen deze 2 groepen daarmee vooralsnog uit de voeten, maar dat zegt niets over de andere groepen en volgende jaren waar er hopelijk weer wagens mogelijk zijn. Overigens heeft een van de bouwgroepen uit zorg al aangegeven te overwegen het onderstel van de wagen te verkopen, wat een toekomstige wagen sowieso blokkeert.

Zaterdag 3 juli stond er een artikel in de Barneveldse Krant over de verplaatsing van de Oranjevereniging Voorthuizen. Tevens is daarin vermeld dat mogelijk andere verenigingen gebruik kunnen maken van de nieuw te bouwen hal. Ook vandaag is er een bericht verschenen over dit onderwerp.

Om te kijken of er iets voor dit mooie evenement gedaan kan worden, stellen wij de volgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat wij als gemeente, in het kader van de mogelijke plaatsing op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed, het corso, ‘Floralia Voorthuizen’, redelijkerwijs moeten (blijven) ondersteunen? Zeker als zij praktische knelpunten ervaren (niet zijnde gebrek aan vrijwilligers)?
 2. De verschillende bouwgroepen hebben gedurende het jaar opslagruimte nodig voor hun materialen en vanaf maart elk jaar een ruimte om te kunnen bouwen. Het nieuwe Oranjevereniging gebouw zal nooit toereikend zijn voor alle bouwgroepen. Is er een mogelijkheid dat de gemeente hier wellicht een ondersteunende rol in kan vervullen door het tijdelijk beschikbaar stellen van ruimte? Het hele plan voor nieuwbouw van het Oranjevereniging gebouw gaat nog wel even duren en het locatie probleem is er nu en zal in de toekomst nog groter worden.
 3. Indien er geen mogelijkheid is om te helpen met het oplossen van het ruimteprobleem, is er dan een mogelijkheid de bouwgroepen te compenseren voor de extra te maken kosten voor te huren ruimtes?

In samenwerking met Sjoerd van Amerongen (raadscommissielid) en in afwachting van uw reactie,

vriendelijke groeten,

Mijntje Pluimers
fractievoorzitter, raadslid

Barneveld, 13 juli 2021

Lees verder

Ruimte voor de Flying Bikes en MTB

07-07-2021

Flying Bikes en andere sportverenigingen

Voorzitter, dank u wel.

Dit voorstel heet Uitvoeringskrediet verplaatsing Flying Bikes en MTB.
Maar gaat het daar wel over?

Wat Lokaal Belang betreft zijn er hier 3 onderwerpen te beschouwen:
Inzet voor sport, waar mijn collega Marleen Blankenburgh zich de afgelopen jaren steeds voor inzet; degelijk financieel beleid en bestemmingsplannen, waar mijn college Gert Hein Kevelam zich mee bezighoudt en openbaar bestuur en communicatie waar u ondergetekende wel eens wat over hoort zeggen. Alles komt in dit voorstel samen.

Voorzitter, wij gunnen de Flying Bikes, na al die jaren, eindelijk een toekomstbestendige nieuwe huisvesting. Hun zoektocht voor de locatie zelf, is gelukkig alweer een tijdje voorbij. Voldoet dit voorstel in basis? Ja, maar we hebben zelden zo’n gecompliceerd en op bepaalde punten merkwaardig voorstel gezien.

Als volgt:

 1. Het college stelt de bijdrage van 700K in de voorwaardelijke sfeer voor. Hierdoor wordt er een lange tijd van onzekerheid gecreëerd waar zowel de Flying Bikes als MTB geen invloed op hebben en dus ook niet voor verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Het college heeft op vragen in de commissie in het kader van financiële onderbouwing aangegeven dat alle bedragen en ramingen goed doordacht en onderbouwd zijn.
  Dan mogen wij als raad uitgaan van voldoende financiële zekerheid en vinden wij dat de voorwaardelijke sfeer uit het raadsvoorstel gehaald moet worden. Wij gaan verder uit van het goede overleg tussen Plaatselijk Belang en het college over de invulling van het achterblijvende gebied, En, zoals wij hopen, zo groen mogelijk. Laat dit plaatsvinden zonder de harde voorwaarde van 560K maar als streefwaarde, want niemand weet wat het uiteindelijke voorstel precies gaat worden. Wellicht een voorstel met onverwachte kansen. Daarvoor amendement 1.
   
 2. Zoals aangegeven is de Flying Bikes niet zoekende meer, ze hebben sinds enige tijd een nieuwe locatie. Het amendement van 19 juni 2019 sprak over ‘diverse sportverenigingen die zoeken naar structurele huisvesting’, zoals BDSV, Petanque en de IJs- en skeelervereniging ea, die zijn nog steeds zoekende. In het amendement staat duidelijk omschreven dat de 615K ten goede moet komen aan ‘accommodatie voor diverse sportactiviteiten’ voor diverse sportverenigingen die op zoek zijn naar structurele huisvesting.
  Tevens riep het amendement expliciet op tot, en was het genoemde geld t.w. € 615.000,- bestemd voor, het onderzoeken van alle mogelijkheden tot samenwerking teneinde de huisvestingsvraagstukken van diverse sportverenigingen op te lossen. Van die samenwerking is tot op heden niets gebleken. Sterker nog, er hebben geen gesprekken plaatsgevonden. De genoemde verenigingen staan hier met lege handen en dat is voor Lokaal Belang heel moeilijk te verteren.
  De waarde van een rotonde wordt niet betwist, echter deze hoort niet thuis in dit voorstel aangaande een sportaccomodatie. De rotonde dient al helemaal niet gefinancierd te worden uit de € 615.000,- daar het eerder genoemde amendement volstrekt helder is voor wat betreft de bestedingsdoelen van dit bedrag. Daarvoor hadden wij in eerste instantie een tweede amendement geschreven.
  Maar, mocht er nou een kans zijn dat BDSV en Petenque en wellicht nog andere verenigingen, ook op deze locatie gehuisvest worden, dan kunnen wij het gebruik van die 615K billijken. Daarom hebben we overtuigd meegetekend met de motie, samen met CU, SGP en BI aangaande het opstarten van de gesprekken met de verenigingen, teneinde te bezien of ook deze 2 verenigingen daar structureel gehuisvest kunnen worden.
  Daarbij aansluitend moet het overgebleven deel van de locatie bij voorkeur beschikbaar blijven voor andere maatschappelijke functies, zoals deze of andere verenigingen. En mocht het college een alternatief plan wensen, dan vragen wij hen dat tijdig en voorafgaande aan die alternatieve planvorming aan de raad voor te leggen. Daarvoor dienen wij, het is al gezegd, samen met CU, SGP en BI een amendement in.

Samenvattend voorzitter:
Wij staan positief t.o.v. van dit voorstel, maar wij hopen niet ooit weer zo’n vreemd voorstel te ontvangen.
Regel het, regel het goed. Communiceer en overleg en voer moties en amendementen uit zoals ze bedoeld zijn.
Dat is degelijk, dat is betrouwbaar en dat zogt voor mooie ontwikkelingen in onze gemeente.

Dank u.

Namens Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers

7-7-2021

Foto: Flying Bikes Kootwijkerbroek

 

Lees verder

Schriftelijke vragen RES 1.0 windmolens en milieunormen

01-07-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang (aanvullende) schriftelijke vragen aangaande recente besluitvorming over de RES 1.0, windmolens en de milieunormen daaromtrent.

De eerdere vragen (7 juni 2021) gingen over het verzoek van de gemeente Veenendaal aan de overige gemeenten van de Regio Food Valley, om het definitieve bod namens alle gemeenten uit de regio Food Valley uit te stellen tot 1 november 2021. Veenendaal blokkeert daarmee voorlopig een gezamenlijk bod namens Regio Food Valley. De fractie van Lokaal Belang heeft onlangs tegen de RES 1.0 gestemd, mede vanwege het ontbreken van democratische legitimiteit en draagvlak. De argumenten van de gemeente Veenendaal mochten op onze volledige instemming rekenen.

Vannacht heeft de gemeenteraad van Renswoude bij meerderheid tegen het voorstel van het college, om twee windmolens te plaatsen, gestemd. Veenendaal zit ook in dat gebied. Naar aanleiding van dit besluit is een wethouder, tevens de voorzitter van de RES voor de Regio Food Valley gemeenten, opgestapt. De ChristenUnie besloot daarop uit het college te stappen en vervolgens viel het hele college. https://www.ad.nl/utrecht/renswoude-zegt-nee-tegen-windmolens-wethouder-stapt-op~a3a83b18/

1. Na Veenendaal heeft ook de raad van Renswoude een voorlopige streep gezet door het RES bod door de zoekgebieden van windmolens te schrappen. Wat betekent dit voor het gehele RES bod van de RFV?
2. Nu het RES bod als een kaartenhuis in elkaar valt, wat betekent dit voor de gemeente Barneveld die helaas wel windmolens wil gaan plaatsen?
3. Blijft de wethouder nog bij haar toezegging dat ontwikkelingen in andere RFV gemeenten geen effect zullen hebben op het door Barneveld geplande aantal van max. 3 windmolens?
4. Is het niet verstandig om het gehele bod van de RFV m.b.t. de RES terug te trekken nu maar liefst 2 gemeenten voorlopig de stekker eruit getrokken hebben?
5. Wanneer krijgen wij antwoord op onze eerder gestelde vragen over Veenendaal?

Tevens heeft de Raad van State vandaag uitspraak gedaan over milieunormen in relatie tot windmolenparken. “Voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moet op grond van het Europese recht een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De regering zal nu zo’n milieubeoordeling moeten maken. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbineparken.” Deze uitspraak is het gevolg van het Nevele-arrest van het Europese hof. Onze fractie heeft daar het college op 16 september 2020 (commissie samenleving aangaande de MER)¹ nadrukkelijk op bevraagd wat de eventuele gevolgen voor de windmolenplannen voor onze gemeente zijn. Het college sprak toen geruststellende woorden. Nu blijkt dit toch gevolgen te hebben. www.raadvanstate.nl/@125920/milieubeoordeling-voor-windturbinenormen

6. Hoe beziet het college deze uitspraak in het licht van onze eerdere vragen hierover op 16 september 2020? Graag een nieuwe beantwoording van onze vragen van destijds.
7. Wat betekent deze uitspraak voor de ontwikkeling van de structuurvisie windenergie (voorzien uiterlijk december 2021)? Welke concrete gevolgen heeft dit hiervoor?
8. Kan hiermee het eerdere gedane MER-onderzoek en het daaruit verschenen MER-rapport de prullenbak in? Zo nee, moet dit dan wel worden aangepast/aangevuld? Graag een toelichting over de aanpak hiervoor.
9. Gaat u de bezwaren van inwoners en actiegroepen, onder andere geuit in de windgesprekken, nu bezien in dit nieuw licht? Oftewel, gaat u hun bezwaren ten aanzien van geluid, slagschaduw en veiligheid nu anders meten en wegen in uw samenvatting en conclusies die als input en bijlage dienen voor het ontwerp-structuurvisie na deze uitspraak van de Raad van State? Graag een toelichting.

Ook de ontwikkelingen rondom de wespendief staan niet stil. Het is helder dat de beoogde hoeveelheid wespendieven onder niveau is en dat de komst van windturbines deze stand wel eens verder negatief kan beïnvloeden. Onze fractie was op 25 februari jl. aanwezig bij de webinar over windenergie op de Veluwe in relatie tot de Wespendief. Daar werd bepleit verder onderzoek te doen om helderheid te krijgen.
Uit De Stentor van 21 juni jl. blijkt het erg moeilijk om gedegen onderzoek te doen, ook in korte tijd. https://www.destentor.nl/veluwe/wespendief-blijkt-niet-te-tellen-nieuwe-tegenslag-voor-komstwindmolens-op-de-veluwe~abd4a9e8/
De provincie vindt het maar niks en denkt aan maatregelen zoals het zwartverven van wieken. Maar als dat niet genoeg effect sorteert, dan wil de Provincie zelfs kijken of de regels rondom deze beschermde diersoort kunnen worden aangepast om toch sneller meer windturbines te plaatsen. Nu verbaast het ons niets dat de Provincie wat creatief omgaat met wetgeving en kaders. Maar aangezien wij niet alleen tegen windturbines zijn vanwege het desastreuze effect op de gezondheid en het welzijn van mensen, de beschadiging van het landschap maar ook vanwege het negatieve effect op vogels, de volgende vraag:
10. a. Is het college met ons van mening dat regelgeving om beschermde vogels in stand te houden en te beschermen, niet gepasseerd moeten en mogen worden om windturbines toch, met een omweg, mogelijk te maken?
b. Zo ja, is het college bereid om dit standpunt in te brengen bij de RES?
c. En bij GS onder de aandacht te brengen en te pleiten de regels in stand te houden en niet omwille van windturbines te omzeilen?

Wij zijn u erkentelijk voor een snelle beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Woordvoeder windenergie

Jan Willem van den Born
Woordvoerder RES

¹Vragen Commissie samenleving - MER- 16 september 2020
Grote risico’s m.b.t. wetgeving
“LB heeft kennis genomen van een arrest van het Europese Hof, dat de huidige wettelijke voorschriften zoals wettelijke geluidsnormen, zelf onderworpen dienen te worden aan een MER. Dat is niet zo. De milieuonderzoeken die nu bij windparken worden gedaan, zoals ook deze MER, zijn gebaseerd op verouderde aannames en normen en die zijn dus nooit zelf onderworpen aan een milieutoets. Windmolens zijn nu wel 250 meter hoog en niet 75 meter waarmee in alg. norm wordt gerekend. Dit heeft mogelijk enorme gevolgen voor alle windmolenplannen in heel Nederland.
-Hoe kijkt het college tegen dit risico aan?
-Wat gaat het college met haar nu beperkte risicoparagraaf doen?
-Heeft het college een plan B?
-Is het college het met ons eens dat we er vanavond eigenlijk niet echt meer over kunnen praten?”

Lees verder

Zienswijze Lokaal Belang gem. Barneveld - Herindeling Scherpenzeel-Barneveld

30-06-2021

Aan: Provinciale Staten Provincie Gelderland
Van: Fractie Lokaal Belang Gemeente Barneveld
CC: Minister van Binnenlandse Zaken, mw. Jkvr. drs. K.H. Ollongren

Betreft: Inspraak herindelingsadvies (HA) Barneveld-Scherpenzeel

Barneveld, 30 juni 2021


Geachte Statenleden,
Wij achten het, gezien recente ontwikkelingen, noodzakelijk u toch opnieuw aan te schrijven om u onze bezwaren en zorgen over de plannen van uw Gedeputeerde Staten (GS) kenbaar te maken. In onze ogen begaat GS een grote fout door u dit HA voor te stellen. Uw GS geven u bij herhaling een eenzijdige voorstelling van zaken en dat vinden wij kwalijk, want het HA gaat volstrekt voorbij aan een aantal wezenlijke kernpunten. U, als controlerend, kader stellend en volksvertegenwoordigend orgaan, bent in staat dit proces in het juiste perspectief te plaatsen of te stoppen. Wij willen u hiertoe met klem verzoeken na lezing van de volgende informatie en vragen u dit schrijven mee te nemen in uw uiteindelijke beslissing.

Op 21 april jl. heeft de gemeenteraad van Barneveld met een meerderheid ingestemd met een zienswijze op het Herindelingsontwerp (HO). Onze partij stemde als enige tegen. Wij dragen de democratie een warm hart toe, daarom respecteren wij dit democratisch genomen besluit, ondanks dat wij het er principieel mee oneens zijn zoals wij dat verwoord hebben in onze zienswijze aan u op 30 maart jl. en in ons initiatiefvoorstel op 21 april. Wij zijn van mening dat een bestuurlijk vraagstuk altijd eerst beoordeeld moet worden op de principiële, democratische en bestuurlijke juistheid daarvan (Deugt het?) en dus niet op basis van eigenbelang (Hoe worden wij er zelf beter van?).

Eerder schreven wij u dat wij onmogelijk aanwezig konden zijn bij de hoorzitting van woensdag 16 juni.
Het is spijtig te moeten constateren dat inspraak voorafgaande aan uw oordeelsvormende commissievergadering op 23 juni alsmede de besluitvormende Statenvergadering van 6 juli, onmogelijk blijkt. Zeker in een dergelijk gevoelig dossier, is het wenselijk dat er alternatieve inspraakmogelijkheden zijn. Een werkelijk gesprek met u dus en niet een brief of filmpje.

Kernenbeleid/Dorpenbeleid
Het dorpenbeleid 2.0 is op 26 januari jl. specifiek voor en expliciet vanwege de zorgen van Scherpenzelers over zeggenschap en autonomie door GS  in het HO1 in het leven geroepen; de zgn. ‘Plusvariant’: nieuwe samenwerkingsvormen waarmee de dorpen in de nieuwe gemeente meer zeggenschap krijgen over hun eigen woon- en leefomgeving. GS achten het ‘’essentieel en noodzakelijk’’ (blz. 28-29) voor Scherpenzeel. Dat wordt in het HA2 weliswaar bevestigd, maar merkwaardig genoeg afgezwakt. GS zeggen dat het dorpenbeleid een verantwoordelijkheid is van de nieuwe te vormen gemeente en zij manen beide gemeenten om, nog voor de fusie, gezamenlijk en snel in actie te komen en in nauwe samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers invulling te geven aan dat door GS gepropageerde dorpenbeleid.

Feiten

 1. Het college van B&W van de gemeente Barneveld heeft op 17 maart jl. een bestuursopdracht Dorpenbeleid 2.03 vastgesteld met een stappenplan met daarin o.a. een concept-agenda, uitvoeringsstrategie en kadernotitie, waarvan de planning is deze eind 2022 gereed te hebben.
 2. In Scherpenzeel is op 21 april jl. een motie aangenomen die oproept dat deze zeggenschap voor Scherpenzeel in het dorpenbeleid gewaarborgd moet zijn; garanties met een formeel mandaat.
 3. In Barneveld is op 21 april jl. een amendement4 aangenomen dat stelt dat de fusie het dorpenbeleid in Barneveld niet overhoop mag gooien. En, dat er voor Scherpenzeel ook iets moet, maar dat Barneveld ‘daar niet over gaat’. Dit amendement beoogde de tekst over de bestuursopdracht Dorpenbeleid 2.0 , zoals het college bedacht heeft, uit de zienswijze van de gemeenteraad te halen. Door een fout is dat deels nagelaten, is de bestuursopdracht zelfs bij de zienswijze van de gemeenteraad aan u meegestuurd. De 1e indiener van het amendement heeft dit op 10 juni jl.6, waar de heer Markink dus bij aanwezig was, expliciet medegedeeld en rechtgezet.
 4. In Barneveld is op 21 april jl. een motie5 van de fractie van Lokaal Belang door alle andere partijen afgestemd, die opriep om het dorpenbeleid ‘on hold’ te zetten zodat beide gemeenten op dezelfde en gelijkwaardige wijze mee kunnen doen in de gehele voorbereiding van het dorpenbeleid.
 5. In het HA schrijven GS op blz. 39 “Door B&W van Barneveld is recent een bestuursopdracht vastgesteld, die als bijlage bij de zienswijze van de gemeenteraad is gevoegd.” Deze zienswijze is de zienswijze van de raad, niet van het college. De gemeenteraad heeft de bestuursopdracht dorpenbeleid 2.0 niet vastgesteld en behoorde deze, mede n.a.v. het aangenomen amendement, officieel geen deel uit te maken van de zienswijze. GS maken daar echter wel gebruik van, in ieder geval richting u, als PS.
 6. Op 10 juni jl. hebben diverse woordvoerders namens hun fracties (en in aanwezigheid van gedeputeerde Markink) hun weerstand uitgesproken jegens het creëren van formele zeggenschap. “Geen extra bestuurslaag”, zo klonk unaniem het geluid. Ook onze fractie is overigens die mening toegedaan; alhoewel wij begrip hebben voor de wens van Scherpenzeel om dit formeel te borgen, zien wij meerdere ‘haken en ogen’ en de meerwaarde hiervan vanuit Barnevelds perspectief niet.
 7. Gedeputeerde Markink stelde op 23 juni dat GS willen dat de beide gemeenten en GS een ‘bestuursakkoord’ gaan vaststellen waarbij er afspraken gemaakt worden over de invulling m.b.t. onder andere zeggenschap. Hij acht het een “absolute voorwaarde’’ dat dit tot stand komt.

Onze zorgen en vragen:

 1. Geven deze ontwikkelingen u vertrouwen dat die zeggenschap en autonomie daadwerkelijk gerealiseerd worden? Voor de raad van Barneveld is er vooralsnog weinig tot niks ‘gezamenlijks’ aan: De gemeenteraad wil bij meerderheid geen bestuurscommissie (de enige juridische mogelijkheid om zeggenschap en autonomie te borgen). Ook wij hebben hier dus, mede gezien de zorgen van bestaande Plaatselijk Belangen in onze gemeente, grote vraagtekens bij.
 2. Dat de gemeente Scherpenzeel garanties wil, is begrijpelijk. Tenslotte, in het HO en HA werden het door GS als ‘’essentieel en noodzakelijk’’ gekwalificeerd. Redelijkerwijs mogen garanties verwacht worden. Uiteraard is het aan de nieuwe gemeente hier uiteindelijk over te beslissen. Maar dat doet niets af aan de stellingen van GS over dit dorpenbeleid 2.0. Het is dan vreemd dat in uw Statenvergadering (23 juni jl.) door enkelen van u hieraan voorbijgegaan wordt en zelfs gesteld wordt dat garanties geven juist een belemmering zou zijn.
 3. Waarom oefenen GS zoveel druk en dwang op beide gemeenten uit, ‘’pushen’’, zoals door dhr. Markink op 10 juni 2021 verwoordde, om dit dorpenbeleid invulling te geven? Waarom, terwijl GS ook laten optekenen dat het dorpenbeleid aan de gemeenten is? Wij achten dit tegenstijdig.
 4. Waarom willen GS deze snelheid? Is dat om tegen u als PS, de minister en de beide kamers te kunnen zeggen dat het wel goed zit met het dorpenbeleid? Terwijl de werkelijkheid niet zo is. Beide gemeenten verschillen 180 graden op dit punt: Scherpenzeel wil garanties mocht het onverhoopt tot een herindeling komen (ook de nadrukkelijke wens van GS - het innovatieve experiment in de Gelderse Vallei als voorbeeld voor de rest van Nederland…) en Barneveld wil dat pertinent niet. Daarmee is  de zgn. ‘Plusvariant’ een lege huls! U besluit dus op 6 juli a.s. over niet bestaande zekerheden, die ook onderweg naar verdere besluitvorming in Den Haag, mocht PS het HA van GS volgen, feitelijk geen bestaansrecht heeft in de argumenten om tot herindeling over te gaan.
 5. Wij hebben GS al heel vaak horen zeggen hoe belangrijk zorgvuldigheid en tijd zijn, bijvoorbeeld op 4 juni 2020 toen de heren Markink en Berends in onze raad waren. Komen zij daar nu op terug?
 6. Deze vragen heeft onze fractie op 10 juni aan uw gedeputeerde Markink voorgelegd. Het is spijtig te moeten constateren dat dhr. Markink niet inhoudelijk reageert en zelfs stelt dat het dorpenbeleid niet door GS zijn bedacht, maar door de gemeente Barneveld. Bij het besluit HO. (26 januari 2021) is juist door GS, zoals eerder gesteld, expliciet de variant 3-plus gepresenteerd; het dorpenbeleid 2.0. Die plus zou het argument zijn waardoor Scherpenzelers niet meer ongerust of angstig voor een herindeling hoeven te zijn. GS draaien hier de zaak om.
  Daarnaast bevreemd het nóg meer dat GS stellen (o.a. tijdens PS, 23 juni 2021) dat in het Open Overleg dan wel bestuurlijk overleg in december 2020 het dorpenbeleid onderdeel van het gesprek is geweest en dat daar de eerste stappen zijn gezet om dit te ontwikkelen. In de verslagen blijkt daar helemaal niets van terug te vinden!
 7. Het door Markink genoemde bestuursakkoord betreft hier de beide colleges van B&W en GS, niet de gemeenteraden. Dat zou het echter wel moeten zijn. Immers, alleen gekozen volksvertegenwoordigers kunnen, vanuit hun partijlijn, iets zeggen over intenties die verder reiken dan de horizon van hun eigen kiezersmandaat. Bovendien is het essentieel dat de mening van de raad, die op dit punt duidelijk afwijkt van de lijn van het college, gehoord wordt. Raadsleden mogen zelfstandig beslissen en kunnen als hoogste orgaan de eventuele besluiten van de colleges overrulen. Ook hier doen GS u voorkomen alsof zeggenschap en autonomie hun plek gaan krijgen. Er is echter geen zekerheid over. Vanuit het perspectief van de gemeente Scherpenzeel, dat tegen hun zin een herindeling voor de kiezen krijgt en de uitspraken van GS zelf, is het meer dan logisch dat deze zekerheden er op raadsniveau waren geweest. Zeker als ze als dragend argument voor de herindeling dienen. Er is echter geen sprake van.

Voorwaardelijk draagvlak
Draagvlak, zowel maatschappelijk als bestuurlijk draagvlak, is een essentieel beoordelingscriterium in het beleidskader.
Feiten

 1. GS geven in het HA aan draagvlak vooral gebaseerd te hebben op hun eigen Kieskompas7. In het Kieskompas werden enkele zaken in het vooruitzicht gesteld zoals zeggenschap, voorzieningen en redelijke financiële lasten. De vraag was: “Als de herindeling wordt doorgevoerd en de vier punten worden waargemaakt,  vindt u dan de herindeling een goed idee?”. Inwoners van beide gemeenten hebben dus in de voorwaardelijke sfeer op de stellingen in het Kieskompas moeten reageren. “Als…..dan….?” op basis van enige stijging in de positieve beantwoording ervan, achten GS draagvlak in voldoende mate bewezen.
 2. De gedeputeerde heeft eerder gezegd (PS 14-2021) dat zaken als zeggenschap in het HA zijn beslag moeten krijgen. Dat is echter niet het geval. Er zijn geen garanties of enige zekerheid.
 3. Zowel maatschappelijk als bestuurlijk draagvlak in Scherpenzeel ontbreken (aangetoond met een referendum: 82% tegen, opkomst 77%). In Barneveld is er geen overtuigende meerderheid; 82% van hen heeft zelfs nog nooit kennisgenomen van het HO. Inwoners van de gemeente Barneveld is door het college nog nooit wat gevraagd (“Niet nodig” aldus het college). Gedeputeerde Markink wijst het referendum in Scherpenzeel af als ‘oppervlakkig’ en ‘emotioneel’.

Onze zorgen en vragen:

 1. Het kabinet vraagt in gevallen van het ontbreken van unanimiteit of draagvlak een solide onderbouwing waarom bij gebrek aan breed draagvlak toch een herindeling gewenst wordt. Überhaupt, draagvlak moet duidelijk en aantoonbaar in kaart worden gebracht door de gemeenten zei de Minister onlangs nog (11-2-2021). In onze ogen spelen GS mooi weer als het gaat om dit draagvlak. Draagvlak werd in de voorwaardelijke sfeer geformuleerd; zijn daarmee het Kieskompas en het HA niet misleidend? Zowel naar u, PS, als de minister en de beide kamers. En is daarmee draagvlak in feite gebaseerd op drijfzand? In onze ogen wel.
 2. Is het begrijpelijk dat inwoners van zowel Scherpenzeel als Barneveld, gezien datgene wat de afgelopen 2 jaar gebeurd en gezegd is, geen vertrouwen hebben in de daadwerkelijke totstandkoming van de door GS in het vooruitzicht gestelde randvoorwaarden? Ja. Continu worden emoties weggezet als niet inhoudelijk, feitenvrij. Maar die emoties worden ingegeven op basis van inhoud; het ‘waarom’ achter de emoties dus. Wij doen hierbij ook een oproep aan u, de professionals, om de emoties te begrijpen, te doorgronden en het ‘waarom’ op inhoud te bestuderen en op waarde in te schatten. En niet de soms (te) harde woorden als argument te gebruiken om dan de inhoud niet tot u te nemen. Wij zien het echter bij sommigen wel gebeuren.
 3. Daarbij komt nog dat GS ten onrechte emotionele beweegredenen als ‘vrees voor verlies van identiteit’ aanvoeren als voornaamste drijfveer van respondenten om negatief tegen de herindelingsplannen aan te kijken. Dit wordt weersproken in beide kieskompas-onderzoeken; respondenten komen met rationele overwegingen en niet met emotionele.
 4. Door gedeputeerde Markink wordt de overtuiging van de inwoners van Scherpenzeel als niet inhoudelijk, niet beargumenteerd en niet relevant gekwalificeerd. Schokkend, zeker gezien het feit dat GS zelf niet met een onderbouwd verhaal komen als het gaat om draagvlak, maar dit wel zo etaleert naar de ‘buitenwereld’.

Fundament van juiste besluitvorming
Feiten doen ertoe. En dan wel alle feiten. Het verbaast ons zeer dat GS maar blijven verwijzen naar het inmiddels bijna ‘middeleeuwse’ rapport van SeinstravanderLaar uit 2019 als bewijs dat Scherpenzeel er niet goed voor zou staan en dat Scherpenzeel ook wel wil fuseren. Ondertussen zijn vele onderzoekrapporten van gerenommeerde instituten verschenen die tenminste een genuanceerd beeld geven. Is er fundamenteel een probleem? Ook GS kunnen het niet aantonen. Hoe Scherpenzeel er sinds 2 jaar instaat? Dat heeft u kunnen lezen. Maar dan nu de gemeente Barneveld; onze gemeente. Zien wij dan geen kansen voor onze gemeente? Jawel, natuurlijk, maar die kansen mogen nooit ten koste gaan van de principes van ordentelijk, integer en democratische openbaar bestuur. Nogmaals: Deugt het? Dat is de hamvraag.

Feiten

 1. Werd vanaf het begin door het college van de gemeente Barneveld nog actief uitgedragen dat draagvlak in beide gemeenten een randvoorwaarde voor herindeling was (o.a. Verslag regionale verkenning 12 mei 2020)8, sinds vorig jaar was dit verdwenen in de stukken en uitingen. Vragen hieromtrent werden herhaaldelijk ontwijkend beantwoord waarbij verwezen werd naar GS.
 2. Door de woordvoerders van de andere fracties in de gemeente Barneveld werd lauw of niet gereageerd op de ontwikkelingen omtrent de herindeling gemeente Scherpenzeel als het gaat om het (democratisch) proces, draagvlak en het beleidskader. Zorgen daarover werden niet gedeeld.
 3. Veel actiever reageerden de woordvoerders als het gaat om zaken die zij graag voor de gemeente Barneveld gerealiseerd zien (rondweg, treinstation Stroe, treinstop Barneveld-Noord, instandhouding voorzieningen, blijvend lage lasten voor inwoners) in relatie tot de herindeling met Scherpenzeel! ‘Prima die herindeling, maar dan wel graag een aantal ‘cadeautjes’ voor de gemeente Barneveld.’ De provincie moest dat maar gaan regelen. In diverse commissie- en raadsvergaderingen drongen ze daarop aan; ook onlangs nog in uw commissievergadering van 23 juni jl. waar een fractievoorzitter nadrukkelijk om meer geld en voorzieningen vroeg. Het meest vergaand waren de uitspraken die zijn gedaan op 2 maart jl. in onze commissie bestuur9, met een treffend verslag in de Barneveldse Krant van 3 maart (bijgevoegd)10. Overigens werd het startsein voor die wensen al ingegeven door de toezeggingen van uw gedeputeerde Markink in de raad van 4 juni 202011 in de gemeente Barneveld, die schermde met financiën en voorzieningen voor onze gemeente.
 4. Vele hoogleraren hebben op diverse wijzen hun kritieken geuit op het door GS gevoerde proces. GS wuiven dat weg. Sterker nog, de boodschappers worden aangevallen en hun boodschap gebagatelliseerd.

Onze vragen en zorgen

 1. Is deze herindeling in voldoende mate gestoeld op daar waar het ten principale als eerste over hoort te gaan? Namelijk principiële, democratische en bestuurlijke principes? Nee.
 2. Is de dwang voor deze herindeling in voldoende mate onderbouwd, zoals de Minister dan wenst, zodat voorbij gegaan kan worden aan o.a. het gebrek aan draagvlak? Nee.
 3. Mogen ‘cadeautjes’ een reden zijn om voor een herindeling te zijn? Nee.

Conclusie:
Deze hele gedwongen herindeling deugt niet en is, ten aanzien van de wezenlijke kernpunten zoals hierboven beschreven, een lege huls gebleken. Zowel op proces als inhoud is het hele traject onvoldoende. GS hebben hun hand zwaar overspeeld met het dorpenbeleid 2.0. dat als ‘plus’ werd gepresenteerd als steekhoudend argument om deze herindeling te onderbouwen en mede daarmee ook het gebrek aan draagvlak te omzeilen. Het is buitengewoon onrechtvaardig wat er gebeurt. GS willen koste wat het kost een herindeling afdwingen. Een ernstige zaak.

En u als volksvertegenwoordiger wacht de moeilijke taak om de feiten en zogenáámde feiten van elkaar te scheiden en het juiste principiële besluit te nemen. Een besluit dat gestoeld moet zijn op basis van de eed of de belofte die u ooit heeft afgelegd; “…dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als Statenlid naar eer en geweten zal vervullen”

Hoogachtend, namens de fractie van Lokaal Belang Gemeente Barneveld,

Mw. MHJ Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter


Verwijzingen:

 1. Herindelingsontwerp, 26-1-2021
   
 2. Herindelingsadvies, 25-5-2021
   
 3. Bestuursopdracht Dorpenbeleid 2.0, college B&W gemeente Barneveld, 17-3-2021
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b8955f5b-95c9-4fcb-a14e-b2099409330d
   
 4. Amendement dorpenbeleid, 21-4-2021, aanvaard (27V, 4T)
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b8955f5b-95c9-4fcb-a14e-b2099409330d
   
 5. Motie dorpenbeleid, 21-4-2021, verworpen (4V, 27T) 
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b8955f5b-95c9-4fcb-a14e-b2099409330d
   
 6. Commissie bestuur, gemeente Barneveld, 10-6-2021
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/de70dd0f-6265-46fb-9acb-0711d66932a4
   
 7. Kieskompas, 12-4-2021
   
 8. Verslag regionale verkenning i.v.m. bestuurskracht Scherpenzeel, 12 mei 2020
  Zie bijlage, bladzijde 19
   
 9. Commissie bestuur, gemeente Barneveld, 2-3-2021
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/19b62a78-261d-4e06-a172-b2b72011c81d
   
 10. Artikel Barneveldse Krant over wensenlijst gemeenteraad Barneveld, 3 maart 2020
  https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/politiek/670395/flink-barnevelds-fusie-wensenlijstje-richting-provincie/N6LczMVBCPF25mOnnc_0XtDV_d6hVEW3P-UHV2GOXEtYxnm6utTwsb9WfQHSA1tKEbYwHnr9ULC5SowZTT5OGyEugNhZqkp8SNbjvAYiHo2lvNZW-1aKhVlTezy70Wax 
   
 11. Raadsvergadering gemeente Barneveld, 4-6-2020
  https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d82a777d-0eae-45c9-a6cf-d80d042a22e3

Lees verder

Schriftelijke vragen over de ontwikkelingen/promotie van het plan Pastoriebos

29-06-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande ontwikkelingen rondom Bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat; het Pastoriebos.

Lokaal Belang heeft kennis genomen van de brochure ‘De Pastorietuin’ die door de ontwikkelaar van het plangebied, de firma Van Bekkum uit Amersfoort, gemaakt is. Wij hechten eraan vooraf aan te geven dat een commercieel bedrijf natuurlijk alle recht heeft om hun plan op een positieve wijze voor het voetlicht en onder de aandacht te brengen. Wij nemen de firma van Bekkum dan ook niets kwalijk. Wij vroegen ons echter wel even af of het college zich heeft gespecialiseerd in reclame-uitingen, aangezien het college bijgedragen heeft aan de inhoud van deze promotionele glossy.

Duidelijk is dat dit plan, dat al jaren voortsleept, een controversieel onderwerp is; een hoofdpijn-dossier in de volksmond. Al jaren is het Actiecomité Behoud het Pastoriebos actief dat zich op alle mogelijke manieren inzet op dit dossier, vele inwoners in Voorthuizen maken zich zorgen over het mogelijk verdwijnen van groen, de Monumentencommissie heeft nadrukkelijk haar stempel gedrukt over de onwenselijkheid van het plan, diverse Erfgoedverenigingen lieten van zich horen en maakten bezwaar en zo zijn er meer (landelijke) organisaties die zich tegen de plannen uitspreken. Al met al een situatie waarbij voorzichtigheid, behoedzaamheid en bovendien zorgvuldigheid vanuit het college verwacht mag worden.

De raad heeft gemeend een bezoek te moeten brengen aan het Pastoriebos teneinde een nog beter beeld van de situatie te krijgen. Vanwege corona is dit niet doorgegaan en op de langere baan geschoven. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage en er wordt beoogd het uiteindelijke bestemmingsplan eind september in de commissie te bespreken en besluitvormend in de raad op 6 oktober a.s.
 

 1. Is het college het ermee eens dat het de gemeenteraad is die in haar rol de besluiten neemt over bestemmingsplannen?
 2. Zekerheidshalve; bent u zich er van bewust dat de door u gedane toezeggingen aan het bedrijf Van Bekkum geen ‘status’ hebben? Tenslotte, de gemeenteraad heeft als hoogste orgaan de bevoegdheid over dit plan te besluiten.
 3. Is het college het ermee eens dat, zeker bij controversiële onderwerpen, het college terughoudendheid moet betrachten ten aanzien van hun zienswijze bij (ontwerp-)bestemmingsplannen in relatie tot
  a. de commerciële ontwikkelaar?
  b. de fase waarin het proces zich bevindt? Graag een afzonderlijk antwoord op beide vragen.
 4. Wat is de reden dat het college ervoor gekozen heeft mee te werken aan deze promotionele glossy van een commercieel bedrijf, nog voordat de raad een bezoek heeft kunnen brengen aan het Pastoriebos, inwoners en maatschappelijke organisaties via zienswijzen hebben kunnen reageren op het ontwerp en het uiteindelijke bestemmingsplan het licht heeft kunnen zien?
 5. Op welke wijze heeft het college gecontroleerd of de inhoud van de brochure, zowel in woord als in beeld, strookt met de werkelijkheid en de feiten (ontwerpbestemmingsplan)? Graag een concrete toelichting.
 6. Is het college van mening dat de gemeenteraad en de inwoners, inhoudelijk op een juiste manier zijn voorgelicht?
  Op basis waarvan is dat?
 7. a. Is het college van plan vaker bij (omstreden) plannen mee te gaan werken aan dergelijke promotionele brochures van commerciële bedrijven teneinde het plan te ‘verkopen’ aan de raad, inwoners en andere betrokkenen?
  b. Gaat dit de nieuwe manier worden om om te gaan met de gemeenteraad?
 8. Lokaal Belang heeft contact opgenomen met het bedrijf en zij lieten weten dat zij deze brochure wilde maken teneinde ‘’het werkelijke verhaal’’ voor het voetlicht te brengen en het plan ‘’presentabel’’ te maken voor inwoners, kerkleden en raadsleden. Daarvoor is o.a. een tekstschrijver ingehuurd om interviews af te nemen met betrokkenen. Het Actiecomité is gevraagd een bijdrage te leveren maar zij hebben om hun moverende redenen daarvan afgezien, wat hun goed recht is. Is het college met ons van mening dat als er een brochure over een bestemmingsplan gemaakt wordt met als doel ‘’het werkelijke verhaal’’ te vertellen, het college zich, nog los van andere bezwaren, zich ervan moet vergewissen dat alle kanten van het verhaal daadwerkelijk worden belicht? Dus zowel voor- als tegenstanders?
 9. Is het college met ons van mening dat als blijkt dat de ene kant van het verhaal, om welke reden dan ook, niet zal worden belicht, het college zijn bijdrage voor een dergelijke brochure moet intrekken?
 10. Wij zijn ook verrast dat tenminste de Monumentencommissie niet is gevraagd mee te werken aan de brochure. Uiteraard is het commerciële bedrijf Van Bekkum vrij de mensen en organisaties te vragen die zij willen. Maar, bent u met ons van mening dat de Monumentencommissie een belangrijke rol heeft gespeeld en nog steeds speelt in dit dossier? Zij hebben tenslotte tegen dit plan geadviseerd waar u als college van afgeweken bent. U heeft zelfs geprobeerd de monumentenstatus van een deel van het gebied af te halen.
 11. Bent u met ons van mening dat dorpenbeleid inhoudt dat inwoners en maatschappelijke organisaties van een dorp op een gepaste, volledige en juiste wijze moeten worden voorgelicht, zowel in woord als in beeld? Zeker door de overheid, de gemeente in dit geval?
 12. In het licht van het door u gewenste dorpenbeleid 2.0, gaat deze handelwijze onderdeel zijn van het informeren van de raad, inwoners en maatschappelijke organisaties?
 13. Bent u met ons van mening dat u met de medewerking aan deze promotionele brochure van een commercieel bedrijf voorbij gaat aan de rol van de raad? Tenslotte, met deze brochure wordt beïnvloeding van de raad, inwoners en maatschappelijke organisaties beoogd terwijl de procedure mb.t. ter inzage legging en de zienswijzeprocedure nog lopen, de stukken dus nog niet definitief zijn, het bezoek nog moet worden afgelegd en het debat nog moet plaatsvinden.
 14. Als u nu op deze situatie en brochure terugkijkt, bent u met ons van mening dat de medewerking hieraan eigenlijk een flinke faux pas van het college was?


Wij wachten uw antwoorden met belangstelling af, waarvoor alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Barneveld 29 juni 2021

Lees verder

Stalbranden moeten voorkomen worden; het gaat zo langer niet meer

24-06-2021

Voorkom Stalbranden

Lokaal Belang is al sinds haar oprichting druk met dierenwelzijn waaronder het willen voorkomen van stalbranden. Op 15 augustus 2018 stelden wij daar al uitgebreid vragen over. De gemeente Barneveld staat helaas in een heel vervelend lijstje; de meeste stalbranden in Gelderland, 82K dode dieren in 8 jaar. In NL totaal: 1,3 miljoen:
https://www.ad.nl/amersfoort/nergens-in-nederland-zijn-zoveel-stalbranden-als-in-barneveld-er-kwamen-82-048-dieren-om-het-leven~aca16e1e/  (April 2021)

Afwachten is ook in de ogen van LB een gepasseerd station. Er gebeurt onvoldoende.
Na 9 onderzoek, samen goed voor 679 pagina’s, waar tal van instellingen/organisaties mee bezig zijn geweest, is er geen of tenminste onvoldoende resultaat. Het gaat om organisaties als: WUR, LTO, brandweer, ministeries, verzekeraars en de belangrijkste:
de onderzoeksraad voor de veiligheid.

Het plan van de gemeente Barneveld om risico’s op stalbranden met praktijkvoorbeelden duidelijk in beeld te brengen, is echt volkomen overbodig. Dit soort onderzoeken zijn de laatste 8 jaar al vele keren door allerlei deskundige instituten en instellingen uitgevoerd en de resultaten zijn bekend.

De hoofdconclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn daarvoor het duidelijkste:

 • Van de in de loop der jaren aanbevolen maatregelen om het dierenleed door stalbranden te beperken zijn er vrijwel geen overgenomen, laat staan uitgevoerd;
 • De brandveiligheid voor veedieren is tussen 2012 en 2020 gedaald;
 • De betrokken partijen (boeren en overheid) geven de aanpak van stalbranden te weinig prioriteit;
 • Het ontbreekt aan een partij die de verantwoordelijkheid neemt voor het eindresultaat en bijstuurt als dat niet wordt gehaald.

Vragen:
Wil het college op basis van de WUR-evaluatie met de brandweerkorpsen en andere betrokkenen in de regio overleggen om lokaal actie te ondernemen op het gebied van:

 1. Bevorderen van brandveiligheid van technische installaties (Veelbelovend en sneller te realiseren lijken sensoren op de apparaten in de stal die signaleren dat onderhoud of vervanging nodig is, voordat er brand uitbreekt – NOS 19 juni);
 2. Bevorderen van brandveilig werken;
 3. Bevorderen van alternatieve bluswatervoorzieningen op of nabij veehouderijbedrijven.

Antwoord college:
Er is begrip voor deze vragen en een stalbrand is een ramp voor alle betrokkenen. We zullen ons er als college op beraden.

 

Lees verder

Voorstellen Meerjarenbegroting in kadernota boterzacht

17-06-2021

Inbreng Lokaal Belang - Kadrenota gemeente Barneveld - 17 juni 2021

Voorzitter, dank u wel.
Eindelijk, hier zijn we dan echt weer, met elkaar. Een echt debat, elkaar echt in de ogen kunnen kijken. Wat is dat toch belangrijk in het besturen van een gemeente. Wat is het fijn, corona lijkt op zijn retour; er gloort echt licht aan het einde van de tunnel. Lokaal Belang heeft veel waardering voor de aanpak van het college als het gaat om de coronamaatregelen. Dank. Ga zo door. Of eigenlijk, liever niet, want dat betekent dat we het ‘normale leven’ weer hebben kunnen oppakken.

Hoop en investeren
Lokaal Belang wil heel graag blijven investeren in onze prachtige gemeente met al die prachtige dorpen met hun unieke karakter. Wij zijn hoopvol over de toekomst. Daarvoor is degelijk en robuust beleid nodig.

Orde op zaken
De Kadernota, dit keer een bijzondere, alleen al om het feit dat dit college een stevige financiële opdracht van de provincie meekreeg om ook een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Meer dan terecht in de ogen van Lokaal Belang.
Legden wij, samen met de SGP overigens, in november vorig jaar al de vinger bij het tekort van 5,3 miljoen, maar bovenal bij het gebrek aan de aanpak daarvan; concrete maatregelen. En ondanks de onzekerheden zoals het gemeentefonds en jeugdzorg, behoort dit college ook in lastige tijden scherp aan de wind te varen.
Gelukkig bleek gisteren op het nippertje een meevaller, maar dat was niet de verdienste van dit college, maar van het Rijk.

Boterzachte keuzes
De voorgestelde bezuinigingen zijn in onze ogen boterzacht. Waarom is dat dan niet meteen gedaan; kostenbewustzijn, meer met minder? ‘ Meer met minder’, dat is een achterhaald verhaal uit het bedrijfsleven, die komen daar nu in snel tempo op terug. Onze algemene conclusie: met onduidelijke en onzekere beleidskeuzes wordt de financiële toekomst voor gemeentelijke organisatie en daarmee ook voor de burger er niet rooskleuriger op. Een gemeente met groeiambities kan niet wegdromen in een sfeer van ‘op de winkel passen’, terwijl er juist heldere en concrete keuzes moeten worden gemaakt. Maar het blijkt nu kennelijk onmogelijk om met concrete plannen te komen om in eigen vlees te snijden. Ja, wel de hondenbelasting verhogen, voorzitter, hóndenbelasting. Wij vroegen ons af of het college nou niet een heel klein beetje schaamrood op de wangen kreeg bij hun voorstel. Genoeg daarover. Een motie en amendement, mewde ondertekend door BI. Ten eerste om de verhoging uit deze kadernota te halen en een voorstel voor te bereiden voor de totale afschaffing ervan bij de begroting. En samen met de VVD een motie om deze bezuinigingen daadwerkelijk te realiseren, een harde opgave i.p.v. een ambitie.

Bezuinigingen

 • De indirecte kosten vs de directe kosten
  Het lijkt technisch maar in simpel Nederlands: Vooraf begroten versus achteraf de rekening opmaken. Wij lezen (op Blz. 8 punt 3) dat het college als besparingsmaatregel meer indirecte kosten toe wil gaan wijzen aan directe kosten, dus geen kosten besparen maar omlabelen. Indirecte kosten zitten in de begroting/kadernota, de directe kosten zitten in de GREX. Is dat handig? Slim? Creatief Boekhouden? Misschien. Eén ding is het niet, en dat is een besparing. Daarnaast, als meer kosten via de GREX gaan lopen, wordt de controlerende en kaderstellende rol van de raad min of meer terzijde geschoven. Tenslotte, de staat van baten en lasten m.b.t. GREX is alleen maar achteraf kijken. Waarom wil het college dit voorzitter? Graag een helder antwoord.
   
 • Oostelijke rondweg
  Is een voorziening uit eerdere jaren, waarbij er destijds voor is gekozen de Oostelijke rondweg een zachte landing in de begroting te geven. Nu wordt ervoor gekozen dit geld voor een heel ander doel (namelijk ‘schoon door de poort’), te gebruiken. Technisch kan het, netjes is het niet zo. Wat als het geld er dan niet is? Dit creëert onrust.  En dit is nu net een onderwerp waar je niet creatief mee moet boekhouden voorzitter. Deze rondweg is essentieel voor de verdere ontwikkeling van Barneveld. Het is niet voor niets dat vorige college’s hier zorgvuldig mee omgegaan zijn en reservepotjes hebben aangelegd. Graag een reactie van het college. https://www.ad.nl/amersfoort/barneveld-maakt-werk-van-aanleg-rondweg~afbf542b/
   
 • Vacatureruimte, eigen organisatie
  “Om die reden zijn wij terughoudend met het structureel invullen van alle vacatureruimte.” Voorzitter, kan het college uitleggen waarom er vorig jaar nog 1,2 miljoen + 500K extra geïnvesteerd werd in de organisatie? Dit is nogal tegenstrijdig. En wellicht komen er vanuit Scherpenzeel 50 ambtenaren bij. Graag een reactie van het college.

Lokaal Belang investeert graag in een mooiere beter samenleving. Onze ideeën hiervoor brengen wij graag naar voren:

Prog. 1
Psychisch welzijn jongeren
De coronacrisis lijkt langzaam op te lossen. Echter, deze crisis heeft ook een enorme impact op het psychisch welzijnen de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De negatieve gevolgen kunnen lang gaan doorwerken. Er is druk op psychische zorgverlening, er zijn wachtlijsten.. dit is nog maar het begin! Lokaal Belang heeft hier zorg voor en vragen het college dat te doen wat nodig is om de nood voor onze jongeren te ledigen. Experts hadden daar onlangs in het KRO-NCRV programma goede ideeën voor. Kent het college deze ideeën? https://bit.ly/2TywBCF We praten graag verder over de memo tijdens de commissie van 23/6: ‘coronasteunpakket sociaal en mentaal welzijn van jong en oud’.

Lachgas
Als er iets verwoestend kan zijn is het drugs. Lokaal Belang heeft grote zorgen over het ‘normale’ karakter wat drugs tegenwoordig lijkt te hebben. Even een pilletje, even een snuifje. Over lachgas, maar ook designerdrugs, is al veel gezegd. Vele gemeenten gingen ons voor en toonden zich vindingrijk en stelden een verbod in. Wat Lokaal Belang en CU en SGP, betreft, is het afwachten klaar. Een motie, mede ondertekend door BI en het CDA niet alleen om te verbieden, maar ook om na overtreden ook een last onder dwangsom op te leggen en daarmee herhaling voorkomen kan worden.

Milieustraat controle en handhaving
Waar wij graag een eerlijk gebruik zien van de door de belastingbetaler mogelijk gemaakte voorziening is de Milieustraat Otelaar. Al langer constateren wij oneigenlijk gebruik door niet ingezetenen en door bedrijven. Dat moet en kan anders. Via een motie een verzoek om dit in kaart te brengen en tevens maatregelen toe te passen. Hier zien wij een besparing.

Prog. 2
Railterminal

Voorzitter, in het belang van de gezondheid van onze inwoners en de goede bereikbaarheid van onze gemeente, willen LB en Pro98 graag dat er geen ambtelijke capaciteit of geld meer beschikbaar gesteld wordt aan het onderzoek naar een railterminal. Het beste bewijs dat het niet haalbaar is, is dat het ding er niet ligt. Op 24 april 2020 onderstreepte het college, op een vragen van Lokaal Belang, de noodzaak van een treinstation bij Stroe. Een railterminal zou dit station wel eens kunnen blokkeren. Als raad zijn wij verantwoordelijk voor het welzijn van en kansen voor onze samenleving. Deze motie is daar om vele redenen het gevolg van.

Vrachtwagenverbod Garderen
Twee keer tellen, petitie aan Provincie en college. LB pleit en zet zich al langer in voor afsluiting Hogesteeg Garderen voor vrachtwagenverkeer. Na 4 jaar is helaas de enige concrete actie van dit college: 4 testkarren. Waar blijft de echte oplossing?

Openbaar vervoer
Voor Lokaal Belang is het uitgangspunt dat het OV op peil moet blijven voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van m.n. de kleinere kernen. Mensen moeten niet geïsoleerd raken maar zich kunnen verplaatsen. In juli 2018, met een unaniem aangenomen amendement van LB en CDA, boekten wij succes met het behoud van buslijn 102 Terschuur, Zwartebroek. Het is echt heel, heel…bijzonder dat RRReis meent te vinden dat na een niet representatief coronajaar de dorpen denkt te raken met verschralen of schrappen van buslijnen. Een motie, samen met het CDA, mede die zij straks verder zullen toelichten, mede ondertekend door CU, Pro en SGP

Lunterseweg
Motie om te onderzoeken hoe we enorme toename van sluipverkeer via Lunterseweg kunnen gaan aanpakken. Laatste weken zien wij weer dat het verkeer regelmatig vast staat en zie veel verkeer de A30 afgaan (ook vrachtwagens) en via de Stationsweg weer richting A1 rijden.


Prog. 3
Flying bikes
Wij gunnen de FB en MTB al heel lang een fatsoenlijk onderkomen. Dit is uit de Kadernota; de wethouder heeft als reden dat het de vraag is wat er nodig is en wat het gaat kosten. Maar, dat is bekend. Wij zien het zo dat de FB uit de Kadernota zijn gehaald om een sluitende MJB te presenteren en de provincie met hun herindelingswens tevreden te stellen. Wees dan gewoon eerlijk, voorzitter.
Gedep. Markink zette al zijn vraagtekens. Wij maken ons enigszins zorgen. Lopen de FB nu weer een risico? (Let op: mag niet via GREX gaan).

Weidevogels en boomspiegels
Wij wonen in een gemeente met en enorm buitengebied. Wat niet alleen ons, maar ook veel natuurliefhebbers opvalt, is dat er steeds minder weidevogels in onze gemeente te horen en te zien zijn. Dit is een trend die al jaren gaande is. Ook landelijk horen wij de noodklok over dit probleem. Een motie, mede ondertekend door BI, om met een voorstel te komen tot maatregelen in onze gemeente om de ernstige teruggang van weidevogels tegen te gaan.  Wij willen geen groene woestijn, maar een levendige oase van groen, mét kleur en leven.
Gelukkig is er meer aandacht voor minder en verstandig maaien in het kader van het vergroten van de biodiversiteit, bv voor vlinders en bijen. Maar we zien toch dat dit beter kan. Een motie, mede door BI ondertekend,  om de kansen voor boomspiegels te vergroten door deze actief op te nemen in het te ontwikkelen biodiversiteitsplan.

Ruimtelijke ontwikkelingen, buitengebied, transitie landbouw
Is het verstandig vrijgekomen agrarische grond door te schuiven naar een andere boer terwijl er veel ruimte nodig is voor van alles en nog wat? We zien geen ambitie op andere gebieden. ‘Aantrekkelijk buitengebied’; wat wil het college hier zeggen? En helemaal in het kader van de BK van 31 mei waar de wethouder spreekt over de kaalslag van het buitengebied. LB vindt dat bij zo’n belangrijk onderwerp als het buitengebied er een aantal belangrijke woorden ontbreken, nl. nieuwe natuur, biodiversiteit, schone lucht, stikstofafname en recreatie en andere woonvormen. Een motie om meer in kansen, ook voor de boer, te denken en uiteraard ook samen met Pro een motie over het verbeteren van de biodiversiteit.

Eerlijk en rechtvaardig beleid
Wij staan voor een degelijk en kansrijk beleid tegelijk. Behoud het goede en investeer in meer. Maar bovenal respect voor de democratie, draagvlak en een eerlijk, rechtvaardig beleid. Daar staat Lokaal Belang voor. 
Dankuwel.

Namens de fractie,
Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Lokaal Belang over concept-Kadernota

10-06-2021

Orde op zaken
Lokaal Belang investeert graag in belangrijke dingen voor onze samenleving. Daar is wel een degelijk financieel beleid voor nodig en daar staat LB voor; elke euro kan tenslotte maar een keer worden uitgeven. De raad controleert het financiële beleid van het college tijdens de begroting.

Vorig jaar november bleek de meerjarenbegroting zwaar negatief (-5,3 miljoen) en het college schoof de aanpak daarvan helaas voor zich uit. Daar had Lokaal Belang al grote zorgen over. Kort daarna bleek een forse investering ‘thuiswerken’ niet in die begroting te zijn opgenomen. Ook liet de provincie later weten dat er -7,5 miljoen van de reserve niet was meegenomen in diezelfde begroting.
Een begroting is een momentopname, maar in hoeverre heeft dit college nog grip op haar financiën? Wij zijn als raad in ieder geval onvolledig geïnformeerd over de financiële situatie van de gemeente.

Lokaal Belang heeft de afgelopen 3 begrotingen gesteund, met de hoop dat dit college de bestendige lijn van ‘zuinig op de centjes’ uit het verleden zou voortzetten. Dit blijkt ijdele hoop te zijn geweest. De provincie gaf dit college een stevige opdracht mee: Orde op zaken.
Nu de finish in zich is blijkt dat de burgers moeten meebetalen door o.a. het verhogen van de OZB (+3,5%) en zelfs de hondenbelasting (+20%). Bijzonder.

En dan die bezuinigingen: “Kostenbewustzijn, meer met minder als creatieve uitdaging en projectmatig werken”.
Daar moet 1,5 miljoen euro mee bezuinigd worden? Klinkt dit degelijk? Biedt dit enige zekerheid dat dit daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Lokaal Belang vindt dit boterzacht.

Degelijk financieel beleid is hard nodig voor al die belangrijke dingen die wij graag in onze mooie gemeente gerealiseerd zien: Veilige wegen en fietspaden, kwalitatief mooie centra, behoud en onderhoud van groen (bv Pastoriebos) en goede voorzieningen in de dorpen, voldoende betaalbare woningen en een goed ondernemersklimaat. Windmolens? Luister écht naar inwoners en doe er wat mee. Maar bovenal respect voor de democratie, draagvlak en een eerlijk, rechtvaardig beleid.

Lees verder

Chatsessie 8 juni: Lokaal Belang beantwoordt uw vragen

09-06-2021

Een vraag? Een mening? Een idee? Lokaal Belang hield weer een live chatsessie op 8 juni 2021.
Vele vragen van inwoners passeerde de revu. Luister terug en wees er de volgende keer ook weer bij! 27 september 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande besluit gemeenteraad Veenendaal om besluitvorming RES1.0 uit te stellen

07-06-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het besluit van de gemeenteraad van Veenendaal om besluitvorming over de RES1.0 uit te stellen.

Tevens doet zij het voorstel aan de overige gemeenten om bij een definitief uitstel van de gemeenteraad van Veenendaal, het definitieve bod namens alle gemeenten uit de regio Food Valley uit te stellen tot 1 november 2021. Veenendaal blokkeert daarmee voorlopig een gezamenlijk bod namens regio Food Valley.

In de moties vreemd aan de agenda, die aangenomen zijn op 31 mei, staan de volgende argumenten:
1. De gemeenteraad van Veenendaal wil meer tijd nemen om goede en zorgvuldige democratische besluiten te nemen.
2. Het bod van 0,75 TWh zonder voldoende democratische legitimiteit een geheel eigen leven gaat leiden en inwoners zich hierdoor niet serieus genomen kunnen voelen.
3. De gemeente Veenendaal wil zorgvuldige afwegingen en afspraken maken over de voorlopige zoekgebieden in de RES
4. Draagvlak niet bereikt kan worden zonder een goed participatieproces

De fractie van Lokaal Belang heeft onlangs tegen de RES 1.0 gestemd, mede vanwege het ontbreken van democratische legitimiteit en draagvlak. Het moge duidelijk zijn dat de argumenten die de gemeenteraad van Veenendaal hanteert om de RES 1.0 voorlopig in de ijskast te zetten op onze volledige instemming kan rekenen. De fractie van Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. De gemeenteraad van Veenendaal heeft op 31 mei jl. besloten om besluitvorming over de RES 1.0 uit te stellen. In feite betekent dit uitstel een voorlopige blokkade van het indienen van de gezamenlijke RES 1.0. Is het college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat door dit uitstel het gezamenlijke bod RES 1.0 voorlopig geen doorgang kan vinden?
 2. De gemeenteraad van Veenendaal stelt dat de besluitvorming mede is uitgesteld omdat er veel onvrede in Veenendaal is over de plannen van windmolens net buiten de stad. Is het college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat er, net zoals in Veenendaal, door uw college veel meer aandacht had moeten zijn voor de protesten van onze inwoners tegen de komst van mega-windmolens in onze gemeente, waarbij er ook inhoudelijke invulling had moeten worden gegeven aan deze bezwaren?
 3. De gemeente Veenendaal heeft een brief gestuurd naar andere regio Food Valley gemeenten om te waarschuwen dat Veenendaal het niet eens is met mega-windmolens van andere gemeenten direct aan haar gemeentegrenzen. Is uw college bekend met deze brief van de gemeente Veenendaal en hoe kijkt uw college aan tegen de inhoud van deze brief?
 4. Bij een uitstel van de stemming over de RES in juni aanstaande wil de gemeenteraad van Veenendaal dat alle andere regio Food Valley gemeenten, maar ook de waterschappen en provincies, nog eens naar de RES 1.0 gaan kijken en dat het definitieve bod dan uiterlijk 1 november zou moeten worden ingediend.
  a. Is uw college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat dit een uitstekend plan is?
  b. En, dat er ook in de gemeente Barneveld bij een uitstel tot 1 november alsnog aandacht geschonken en invulling gegeven moet worden aan democratische legitimiteit en het noodzakelijke draagvlak i.r.t onder andere windmolens? Kortom, op deze wijze kan datgene wat niet goed gegaan is in de communicatie naar onze burgers alsnog “gerepareerd” worden.

Wij zijn u erkentelijk voor een snelle beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

Lees verder

Schriftelijke vragen aangaande het drugsbeleid (met lachgas en designerdrugs in het bijzonder)

04-06-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stellen de fracties van Lokaal Belang, de ChristenUnie en de SGP schriftelijke vragen aangaande het drugsbeleid met lachgas en designerdrugs in het bijzonder.

Drugs maakt meer kapot dan je lief is. Vroeger al, maar de laatste tientallen jaren wordt drugs steeds sterker, ontstaan er nieuwe soorten drugs, veelal ‘designerdrugs’ maar ook lachgas. De problematiek rondom het gebruik van deze drugs lijkt steeds groter te worden. De gezondheidsschade kan heel groot en ingrijpend zijn; soms met ernstige invaliditeit of de dood tot gevolg. Daarnaast zijn overlast, de gerelateerde criminaliteit en de verkeersveiligheid een gevaar voor de omgeving, aspecten die niet onbelicht mogen blijven. Wij vinden dat het gebruik van drugs, drugshandel en de overlast daaromtrent blijvend, kordaat en stevig moet worden aangepakt. Maar door het ontbreken van laagdrempelig toepasbare (lokale) wetgeving is dit momenteel niet goed genoeg mogelijk.

In juni 2019 is tijdens de behandeling van de kadernota, op initiatief van Lokaal Belang, ChristenUnie en de SGP, een motie aangenomen met het volgende dictum:

 • het terugdringen van gebruik van lachgas mee te nemen in het huidige drugspreventie beleid;
 • het gebruik en bezit van lachgas te verbieden op en rond evenementen in onze gemeente als onderdeel van de vergunningverlening;
 • proactief de ontwikkelingen op dit punt te volgen en zo nodig te handelen en de raad daarvan op de hoogte te stellen.

Wij waren erg content met het feit dat deze motie het gehaald heeft. Afgelopen jaren hebben wij regelmatig aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen rondom lachgas en het aanstaande verbod vanuit de landelijke overheid. Wij zien graag een totaalverbod voor o.a. lachgas; het gebruiken, onrechtmatig bezitten en verhandelen van lachgas in onze gemeente. Gezien het laatste punt uit de motie, mogen wij uitgaan van een pro-actieve houding ten opzichte van lachgas. De laatste jaren hebben vele gemeenten, bijna 200 inmiddels, de aangekondigde regelgeving niet afgewacht, maar zelf verboden opgenomen in hun APV of anderszins regelgeving vastgesteld met betrekking tot het bezit en gebruik van en handel in lachgas https://hetccv.nl/nieuws/steeds-meer-gemeenten-voeren-lachgasverbod-in/

Gisteren was er in de Tweede kamer een debat over het drugsbeleid (https://bit.ly/34H3Upb). Enkele Tweede Kamerleden (Kuik en Bikker) hebben in hun berichtgeving hierover laten weten dat er een indringende brief is ontvangen van een flink aantal burgemeesters in ons land die het Rijk oproepen om nu eindelijk haast te maken met dit landelijke verbod. Een flink deel van de ondertekenaars komen uit onze regio (zie hieronder). Uit de stukken blijkt dat het demissionaire kabinet opnieuw vertraging ziet in landelijke regelgeving en dit niet voor het voorjaar van 2022 ziet gebeuren. Dat betreuren wij.

 1. Is het college op de hoogte van of bekend met de genoemde brief van de burgemeesters aan het Rijk?
 2. Zo ja, kunt u aangeven waarom onze gemeente niet heeft meegetekend? Dit ook in relatie met punt 3 uit de aangenomen motie (zie boven).
 3. Is het college bereid om aan te sluiten bij deze groep gemeenten en gezamenlijk op te trekken in het verzoek om spoedige landelijke regelgeving?

Wij zouden als fracties graag zien dat de bovenstaande vragen nog vóór de behandeling van de Kadernota worden beantwoord. Dit met het oog op een mogelijke vervolgstap tijdens de behandeling van de Kadernota van onze kant. Daar zouden wij u erkentelijk voor zijn.

Vriendelijke groeten,
Namens de fracties van Lokaal Belang, de ChristenUnie en de SGP,

Mijntje Pluimers
Henk Wiesenekker
Arend Flier


Barneveld, 3 juni 2021

Lees verder

Opinie: 'Geen behoefte aan een extra dorp als Vinex-woonwijk'

03-06-2021

Naar aanleiding van het artikel in de Barneveldse Krant d.d. 2 juni ‘Tiende dorp in Barneveld zorgt juist voor balans’ heeft Jan Willem van den Born, namens Lokaal Belang, gereageerd met de volgende ingezonden brief: 

Opinie: ‘Geen behoefte aan een extra dorp als Vinex-woonwijk’
Mijn eerste reactie was, een slecht en niet doordacht plan. Allereerst bestaat er niet zoiets als ‘een nieuw dorp’. Dat is een utopie. Een dorp zoals wij dat kennen, kenmerkt zich door vele jaren historie, een centrum waar in de loop van vele jaren omheen gebouwd is met vaak een kerk in het midden en wat middenstand. Daarom hebben dorpen vaak hun eigen kenmerken en type inwoners. Dat maakt een dorp interessant en karakteristiek. Een nieuw “dorp” in deze tijd zal vooral neerkomen op een soort van vinexwijk, een grootschalige nieuwbouwwijk aan de randen van verschillende steden of dorpen. Kijk maar eens hoe dat met de dorpen rondom Utrecht gegaan is. Of met Zeewolde. Dat zijn zielloze woonwijken geworden zonder een kloppend historisch hart. En de huidige nieuwbouwwijken in Barneveld en Voorthuizen dan? De afstand tot de dorpskern wordt inderdaad steeds groter, maar ze behoren nog steeds tot het oorspronkelijke dorp. Een nieuwe losse woonwijk heeft dat niet.

Daarnaast is het gebied dat de SGP voor ogen heeft een wijds open en groen gebied. Ik ben er nog even doorheen gereden, veel vergezichten. Deze open gebieden, daar moet je zuinig op zijn. Het is ook een beetje vreemd dat de SGP geen meter extra landbouwgrond wil opgeven voor het opwekken van zonne-energie, maar plotseling met een plan op de proppen komt om vele honderden hectares grond, waarvan een groot gedeelte landbouwgrond zal zijn, om deze grond aan te wenden voor een nieuw dorp. Laten we toch alsjeblieft nieuwe woningen in Nederland, maar ook in onze gemeente, vooral bouwen binnen of rondom de bestaande steden en dorpen. En daar waar het kan het buitengebied open en vooral groen laten. Want dat buitengebied gaat steeds belangrijker worden voor ons welzijn. Daar wordt nieuwe natuur gecreëerd en daar is ruimte voor recreatie. Maar nog belangrijker, een open en groen buitengebied hoort gewoon bij de gemeente Barneveld. Daarbij speelt nog een argument een belangrijke rol. Namelijk, wanneer je de uitbreiding van je gemeente gaat concentreren op één nieuwe locatie, ontneem je de kansen voor andere kleinere kernen in onze gemeente om voorzieningen in stand te houden. Vooral wanneer deze kleinere kernen willen en kunnen groeien. 

De regio Amersfoort kijkt gretig naar de ruimte die wij nog  hebben. Als politieke partij maken we ons al een tijdje zorgen over dit fenomeen. Ik waarschuw al een tijd voor de enorme druk op onze gemeente die alleen nog maar zal toenemen. En ik ben blij dat wethouder Bennie Wijnne daar net zo over denkt. Voor het eerst in drie jaar voel ik de urgentie bij het college op dit onderwerp. Lokaal Belang heeft drie jaar geleden moties ingediend om deze noodzakelijke discussie te voeren. Helaas stonden wij daar, met uitzondering van Pro’98, alleen in. Ik voel dat de panelen eindelijk beginnen te schuiven.

Terug naar Amersfoort. Wij weten allemaal dat de regio Amersfoort de opgave heeft om op korte termijn 40.000 woningen te bouwen. Laten we niet vergeten dat Barneveld officieel behoort tot de regio Amersfoort, daar waar het gaat om woningbouw. Op het moment dat wij een nieuwe soort van vinexwijk gaan ontwikkelen rondom Barneveld, Scherpenzeel en De Glind, lopen we tevens het risico dat in de toekomst dit gebied zou kunnen worden aangewezen vanuit Den Haag om door te ontwikkelen en uit te breiden. Richting noorden en oosten, maar vooral richting De Glind. Waarom houdt Leusden zich zo muisstil op dit onderwerp en in deze discussie? Juist, om die reden. Leusden ligt ook in de gevarenzone daar waar het gaat om woningbouw.. Een regering kan keihard gebieden aanwijzen, indien de regio’s of gemeenten er onderling niet uitkomen. Willen we dat risico lopen? Op dit moment vormt het gebied tussen Kallenbroek via het gebied rondom de kleine Barneveldse Beek en een boog naar De Glind en Scherpenzeel een belangrijke groene buffer. Een groene buffer die nodig is tegen de steeds oprukkende Randstad. Daar moeten we ontzettend zuinig op zijn en koesteren. Dit is de reden waarom ik dit plan ondoordacht vind.’’

Jan Willem van den Born, raadslid Lokaal Belang

Lees verder

Lokaal Belang organiseert live chatsessie met inwoners en ondernemers

26-05-2021


In gesprek over belangen van nu en de toekomst
Wat kan de gemeente nu en in de toekomst nog beter doen; welke vragen leven er en welke onderwerpen verdienen het om “in het licht” te worden gezet? Lokaal Belang organiseert een live chatsessie op 8 juni aanstaande en nodigt inwoners van harte uit om dit gesprek aan te gaan.
 

Lokaal Belang timmert stevig aan de weg. De afgelopen 3 jaar heeft Lokaal Belang zich ingezet voor een groene, veilige, duurzame, ondernemende en een sociale gemeente. Een gemeente met ruimte voor sport en cultuur. Maar ook een gemeente die staat voor de democratische rechten van inwoners en die open, eerlijk en transparant is. En daar gaat Lokaal Belang mee door.
 

De onderwerpen zijn soms complex en kunnen diep ingrijpen in het leven van alledag. Denk aan de mogelijke komst van megawindmolens, denk aan het belang van schone lucht en de vraagstukken die dat oplevert en denk aan de vele uitdagingen op het gebied van wonen, groen, verkeer, financiën en veiligheid. Maar zeker ook: willen wij een stad worden of blijven wij een dorp?
 

Lokaal Belang organiseerde de afgelopen jaren regelmatig acties op straat om samen met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan over allerlei thema’s en vraagstukken. Maar door Covid vielen al die persoonlijke contacten weg. Ondanks alternatieve, veel gebruikte contactmogelijkheden, mist Lokaal Belang het dagelijkse en rechtstreekse contact met haar inwoners en ondernemers.
 

En daarom wil Lokaal Belang graag binnenkort digitaal met onze inwoners in gesprek over datgene wat voor hen belangrijk is; nu en in de toekomst. Wat kan onze gemeente beter doen en wat kunnen wij als Lokaal Belang doen om op te komen voor hun belangen? Alle vragen mogen gesteld worden.
 

Lokaal Belang nodigt iedereen uit voor dit gesprek via een live chatsessie via Facebook. Een Live sessie op Facebook houdt in dat een persoon of organisatie via haar Facebookaccount een uitzending organiseert, die voor alle gebruikers van het sociale medium live te volgen is. Tijdens de uitzending is het dan mogelijk om via het commentarenveld vragen te stellen, waarop de organiserende partij direct kan reageren. Mijntje Pluimers zal namens de partij de vragen beantwoorden. Wij nodigen alle inwoners dan ook van harte uit om in te schakelen via het Facebookaccount van Lokaal Belang.
 

Men is van harte welkom op dinsdag 8 juni a.s. vanaf 20.00 uur, om het gesprek aan te gaan, een vraag te stellen of gewoon iets op te merken. Het kan allemaal. Dat kan ter plekke, maar als men niet in de gelegenheid is, kan men de vragen of opmerkingen ook vooraf insturen via info@lokaal-belang.com

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande deelname ‘Nederlandse Boominfodag’ op 3 en 4 juni

26-05-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het landelijke congres ‘Nederlandse Boominfodag’ op 3 en 4 juni aanstaande.

De laatste jaren is er veelvuldig gesproken over het onderhoud van bomen, het kappen van bomen of het behoud van bomen en bossen. Vaak lag daar een voorstel voor het kappen van (veel) bomen aan ten grondslag. Lokaal Belang is, zoals bekend, groot voorstander van het behoud van zoveel mogelijk bomen; het groene kapitaal. Ook de samenleving hecht grote waarde aan het zoveel mogelijk behouden van groen en bomen in het bijzonder.

In de concept-kadernota blijkt dat het college voornemens is bomeninspecties te beperken tot het wettelijke minimum (blz. 8). Daar maakt Lokaal Belang zich wat zorgen over. Het is duidelijk dat de gemeente voor financiële uitdagingen staat om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Maar gezien de onrust en ophef over de bomenkap van de afgelopen jaren en de wens dat het in de toekomst beter gaat, hopen wij niet dat het huidige beleid verslechtert. Daarnaast is het ook de bedoeling dat er een nieuw beleidsplan komt, namelijk beleidsplan biodiversiteit, met daarin, hopen wij, veel aandacht voor behoud en onderhoud van bomen.

Sinds 2008 vindt er jaarlijkse een landelijk congres plaats; ‘Nederlandse Boominfodag’. Dit jaar op 3 en 4 juni. Hier komt nieuwe (inter)nationale wetenschappelijke en praktische kennis over bomen, groene infrastructuur en aanverwante zaken samen. Ook dit jaar zijn er vele interessante sprekers en onderwerpen zoals o.a. de Europese standaard boomsnoeien, bomen en gezondheid, conditiebepaling bomen, ecosysteemdiensten en de aanpak van de eikenprocessierups. Dit zijn precies onderwerpen die voor onze gemeente van belang zijn, ook met het oog op de discussies van de afgelopen jaren. Deelname aan dit congres is, vanwege het digitale karakter, dit jaar overigens gratis. www.boominfodag.nl

Deze nieuwe kennis en kunde met betrekking tot bomen, bomenonderhoud en bomenbehoud kan van grote (meer)waarde zijn voor de gemeente Barneveld in het kader van duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, tegengaan van verdroging, luchtzuivering, waterhuishouding en landschappelijke waarde. De actieve deelname aan dit congres, mede gezien de onderwerpen, kan ook van meerwaarde zijn in het kader van beleidsontwikkelingen richting de kadernota, begroting en het beleidsplan biodiversiteit. Lokaal Belang ziet hier meerdere kansen; meer kennis & kunde, maar hiermee ook zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare middelen in het kader van de zorg voor groen en bomen.

 1. Bent u bereid (een) afgevaardigde(n) van de gemeente actief deel te laten nemen aan het landelijke congres Nederlandse Boominfodag?
 2. Bent u bereid de opgedane kennis en ervaringen mee te nemen in (toekomstig) beleid en de raad daarover te informeren? Dat kan via een memo en/of in nieuwe beleidsplannen zelf?
 3. Kunt u ons, gezien het feit dat de data van 3 en 4 juni heel snel naderen, op tijd uitsluitsel geven over deze vragen?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers

Lees verder

Bericht LB n.a.v. gebeurtenissen protestmars Police for Freedom

08-05-2021

Onze mooie gemeente kwam vandaag op een heftige manier in het nieuws.

Lokaal Belang staat voor de grondwet, vrijheid en democratie. Lokaal Belang staat ook voor de orde en veiligheid van ons allemaal. Wij wijzen geweld dan ook resoluut af.
De (onaangekondigde) demonstratie van vandaag, was voor een groepje aanleiding om aanwijzingen van het gezag niet te volgen, wat ontaardde in geweld. Dat is onacceptabel en betreuren wij zeer.

Wij hopen dat de rust blijvend is wedergekeerd.
Dank aan iedereen die zich ingezet heeft voor onze gemeente.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB kapwerkzaamheden Kromme Akker

19-04-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de werkzaamheden t.b.v. Bestemmingsplan Kromme Akker Zuid II.

Als onderdeel van BP Kromme Akker Zuid II hebben er op een perceel aan de Groote Elstweg snoei- en kapwerkzaamheden plaatsgevonden. Omwonenden hebben ons benaderd om hun bezorgdheid uit te spreken en vragen te stellen. In het betreffende gebied huist en broedt de ijsvogel, een beschermde vogelsoort. Er vinden werkzaamheden plaats gedurende het broedseizoen van deze vogel. De werkzaamheden vinden plaats vooruitlopend op een nog goed te keuren bestemmingsplan. Ook blijkt bij navraag dat er bomen gekapt zijn zonder de daarvoor benodigde kapvergunning. Door deze signalen ontstaat bij ons bezorgdheid over de zorgvuldigheid van het proces, en dan in het bijzonder communicatie naar de inwoners en zorg voor de natuur.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

 1. Is het snoei- en kapwerk op het juiste moment uitgevoerd, dit vooral in het licht van het broedseizoen van de daar aanwezige beschermde vogelsoort?
 2. In hoeverre heeft de gemeente invloed op dit soort werkzaamheden als deze worden uitgevoerd door de eigenaar van het perceel? En wat als deze werkzaamheden worden uitgevoerd zonder vergunning? Worden er door het college inhoudelijke gevolgen aan gegeven? Zo ja, welke dan?
 3. Is er bij de plannen rekening gehouden met de aanwezigheid van de beschermde ijsvogel? Wij hebben begrepen dat er op basis van wet- en regelgeving eisen zijn gesteld aan bouwwerkzaamheden in relatie tot ijsvogels. Graag een toelichting.
 4. Is er sprake van een broedende ijsvogel en kan het broedsel verstoord zijn? Zo ja, wat kan er gedaan worden om dit te herstellen?
 5. Is er contact (geweest) met de Vogelbescherming of het aanpassen van de oevers naar een flauwere uitvoering invloed heeft op de aanwezigheid van ijsvogels?
 6. Klopt het dat er bomen gekapt zijn zonder dat hier een vergunning voor is afgegeven? Zo ja, hoe heeft het kunnen gebeuren en belangrijker nog; hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen?
 7. Waarom zijn deze werkzaamheden al uitgevoerd vooruitlopend op een nog vast te stellen bestemmingsplan? Als de raad andere keuzes maakt is er zonder reden ingegrepen in de natuur.


In afwachting van uw reactie,
G.H. Kevelam, raadslid
A.S. van Amerongen, raadscommissielid

Barneveld, 16 april 2021

Lees verder

Inspraaknotitie Provinciale Staten 14 april herindeling Barneveld-Scherpenzeel

15-04-2021

Inspraaknotitie 14 april 2021 - Provinciale Staten – Arnhem
Herindeling Scherpenzeel-Barneveld,
Mijntje Pluimers, Lokaal Belang Gem. Barneveld

Uw taken en verantwoordelijkheden
U hebt allen de eervolle en belangrijke taak uw provinciale burgers te vertegenwoordigen en op te komen voor hun belangen. Tot op heden waren GS in de lead. U bent geïnformeerd, u heeft er een aantal keer over vergaderd, maar u was zelf nog niet aan zet.
Dat gaat binnenkort veranderen. Ik heb mij de afgelopen jaren stevig inhoudelijk in de materie verdiept.
En met alle kennis die ik daarmee heb opgedaan, brengt dat mij tot een heel kritische houding ten opzichte van het proces, en de waarde van het voorliggende herindelingsontwerp. Ik wil u hierin meenemen, in de hoop dat dit u kan helpen op weg naar het moment dat u dadelijk wel aan zet bent. Want u wacht een verantwoordelijke taak.

Scherpenzeel
Voorzitter, wij hebben inhoudelijk geen mening over de keuzes van Scherpenzeel, maar als er een gemeente bestuurskracht heeft laten zien, is het de gemeente Scherpenzeel wel. Zij zijn uitstekend in staat gebleken zich, zowel op inhoud als het proces, te weren tegen de dwingende GS en het schijnbaar afwachtende Barneveld. Scherpenzeel heeft een onderbouwd toekomstplan, inclusief kadernota, begroting en samenwerkingsstrategie, ontwikkeld en deze zijn op democratische wijze in de gemeenteraad vastgesteld. Het laatste voorstel zelfs unaniem! Een autonome gemeente, met een autonome raad en met een, bij herhaling, overwéldigende steun van de bevolking voor zelfstandigheid; Diverse deskundigen onderstrepen de robuustheid van deze plannen. Voorzitter, wie zijn GS dan om te stellen dat een herindeling echt noodzakelijk is? De noodzaak is ten enenmale niet onderbouwd.

Onrecht
In onze ogen wordt Scherpenzeel groot bestuurlijk- en maatschappelijk onrecht aangedaan. En alleen al op basis van fatsoenlijk openbaar bestuur én goed nabuurschap, maken wij ons ernstige zorgen over het proces en hebben wij inhoudelijk grote bezwaren. De gemeente Barneveld is, linksom of rechtsom, onderdeel van het proces, en daarmee mede-verantwoordelijk voor wat hier gebeurt. De provincie is dat ook. En u als PS heeft daarin een kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid.
Die verantwoordelijkheid heeft u naar de inwoners van Barneveld en van Scherpenzeel. Van wie 82% tegen herindeling is. En die verantwoordelijkheid heeft u ook richting de Gelderse belastingbetalers, en richting de principes van democratie waarvoor u zegt te staan. Waarom volharden in een proces dat even onrechtvaardig als misschien wel kansloos is?

Beleidskader
Als u niet kritisch zou zijn, dan is het Rijk dat wel. Zowel de Minister als de Tweede en Eerste Kamer zullen dit plan langs de lat van het nieuwe beleidskader leggen. En dan voorspel ik u het volgende:

 1. Het proces voldoet niet aan de zorgvuldigheidsvereisten
 2. Het draagvlak ontbreekt
 3. De noodzaak is niet voldoende onderbouwd
 4. En de voorgespiegelde oplossing blijkt op drijfzand te berusten.

Laten we beginnen met het drijfzand.

Kernenbeleid
Het Kernenbeleid dat GS voorstellen wordt gebruikt ter legitimatie van deze herindeling. ‘Nu komt alles goed beste mensen, Scherpenzeel behoudt haar autonomie!’. Waarom moet het dan, terwijl er over het algemeen tevredenheid heerst over het bestaande dorpskernenbeleid? Is dit het wondermiddel om een herindeling soepel te laten verlopen? GS stellen wel dat het aan gemeenten is, maar dwingen de gemeenten wel dit kernenbeleid vorm te geven. Voorzitter, dit kan echt niet door de beugel. Barneveld heeft geen kernenbeleid 1.0, en als ik op de bespreking in onze raad af ga voorzie ik ook geen draagvlak om daadwerkelijk budget of bevoegdheden af te geven. GS gebruiken het wel om tegen u te zeggen dat het allemaal dik voor elkaar gaat komen en dat Barneveld een Kernenbeleid 2.0 wil. Maar dat is het collége. Er is nóóit iets aan inwoners of de raad gevraagd wat het kernenbeleid, zowel inhoudelijk, juridisch als financieel dan zou moeten inhouden. GS neemt een groot risico door blind te vertrouwen op de bereidheid van de Barneveldse/nieuwe raad om budget en bevoegdheden af te staan. GS wekken allerlei verwachtingen naar u als PS, de inwoners van Scherpenzeel en Barneveld en de minister.
Maar die verwachtingen berusten op drijfzand, want garanties ontbreken.

Draagvlak
Draagvlak, het primaire beoordelingscriterium, volgens de minister. U zult daar als PS rekenschap aan moeten geven. De gemeente Barneveld heeft van het begin af aan glashelder en méérmaals in randvoorwaarden geformuleerd dat er ‘een stevig draagvlak moet zijn in béide gemeenten. Geen gedwongen huwelijk dus. Daarnaast heeft ons college nooit een serieuze poging ondernomen om zelfstandig te voldoen aan het ministeriële beleidskader dat aangeeft dat draagvlak in kaart moet worden gebracht; inwoners is nooit wat gevraagd. Verder hebben uw GS in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven de peiling van 17 maart in Scherpenzeel niet serieus te nemen, sterker nog, te negeren. Wij vinden dit zeer, zeer kwalijk en doet geen recht aan de betrokkenheid van al die Scherpenzelers die hun gemeente graag zelfstandigheid willen houden. Ook de kleuring de GS geven aan het gehouden Kieskompas is kwalijk. En wat moet Barneveld toch met het gegeven van een onwillige partner? Het enige onderzoek, dat echt met recht representatief kan worden genoemd, is het referendum van Scherpenzeel. Een opkomst van 77%, sprak zich met 82% uit zelfstandig te willen blijven. Wat betekent dat voor u als PS?

Financiën
GS beoordeelden de keuzes van Scherpenzeel voor de toekomstige lasten voor inwoners (niet)proportioneel wat mede een reden was hun aangenomen Kadernota als onderbouwing voor zelfstandigheid, af te wijzen. Groot is dan de verbazing dat diezelfde GS wel eisen dat Barneveld binnen 2 maanden hun meerjarige miljoenen-tekorten wel kunnen oplossen door belástingverhoging. Mogelijk tot 7,8 miljoen. Is dat dan wel proportioneel? Nogmaals, inwoners en raadsleden is niets gevraagd. Ons college lijkt al wat geschrokken en verzoekt uw GS al om instandhouding van voorzieningen en tijdelijke financiële ondersteuning om de lasten voor inwoners niet te laten stijgen. Uw gedeputeerde heeft al aangegeven dat niet te gaan doen waarop ons college vorige week weer aangaf dit heel raar te vinden.
Kortom, onzekerheid alom en er zijn geen garanties. Waarachtig ook geen voordeel, zoals ook recent weer uit wetenschappelijk onderzoek bleek.

Lichte variant
Wij betreuren het zeer dat zowel ons college als GS onderhandelingsruimte laten liggen als het gaat om de ‘lichte variant’. Scherpenzeel kiest daar nadrukkelijk niét voor, maar wil op een aantal terreinen wel samenwerken met de gemeente Barneveld, zoals dat in regionaal verband ook wordt geëntameerd. En wie weet wat uit die samenwerking op langere termijn kan groeien, als beide gemeenten elkaar dichter naderen, zal dat dan in ieder geval van  ‘onder op zijn’, waartoe  ook het Beleidskader van de minister  bestuurlijk Nederland nadrukkelijk oproept.

Onzorgvuldig proces
Het tweede beoordelingscriterium, een zorgvuldig proces, behoef ik eigenlijk niet uit te leggen. Dat hebben de hoogleraren Elzinga, Frissen, en De Vries al glashelder gedaan. U als Staten lijken de reacties van GS trouw te geloven. Hoe kan dat toch? Beoordeelt u het proces dan wel als zorgvuldig? Ik heb namens onze fractie de Spiegelgroep voorzien met een lijst van punten waaruit vooringenomenheid blijkt. Bij interesse stuur ik u deze toe. Vanuit uw controlerende rol, en uw beslisbevoegdheid, ligt opnieuw de bal bij u om te zorgen dat het advies, dat u straks aan de minister uit gaat brengen, hout snijdt. Ik roep u met klem op om u in dat kader nog eens goed te bezinnen.

Tot slot
Voorzitter, het spijt mij te moeten zeggen, maar wij hebben niet ervaren dat de meeste van de leden van PS voldoende doordrongen zijn van de treurige situatie waar mijn gemeente Barneveld maar ook onze buurgemeente Scherpenzeel, zich door toedoen van GS, in bevinden. Daarom verzoek ik u onze zienswijze, en alle zienswijzen die zijn ingediend, zorgvuldig te lezen. Stel vragen, aan uzelf, aan GS, aan de indieners, en aan alle betrokken experts. Ik verzoek u beide betrokken gemeenten de tijd en de rust te geven te werken aan een verdere uitbouw van een toekomstbestendige situatie, welke kant het dan ook op mag gaan. Maar niet vanuit dit huidige herindelingsontwerp.

2e termijn slotopmerking:
Voorzitter, wij hebben de uitslag van het Kieskompas door GS gezien en de uitpraken van gedeputeerd Markink daarover: 
"Het laat zien dat kennis leidt tot andere opvattingen en invloed heeft op het draagvlak."
Daar maken wij bezwaar tegen. Ten eerste het feit dat het Kieskompas door Jan en Allemal kon worden ingevuld en dat er slechts genoemd werd dat de nieuwe gemeente met 'kernenbeleid, voorzieningen, zeggenschap en financien aan de slag zou gaan. Geen inhoud en uitleg dus. Dan: 82% van de inwoners van de gemeente Barneveld die dit Kieskompas hebben ingevuld, hebben aangegeven GEEN kennis te hebben van de inhoud van het herindelingsontwerp. Daarmee kan dus echt niet, zoals gedepurteerde Markink wel doet, de conclusie getrokken worden dat er dus draagvlak is gekomen op basis van meer kennis. Er is geen kennis bij de inwoners van Barneveld want ze zijn nooit meegenomen in de inhoud laat staan iets gevraagd.

Lees verder

Schriftelijke vragen Openbaarmaking verslagen herindeling Scherpenzeel-Barneveld

12-04-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de openbaarmaking van een tweetal verslagen met betrekking tot de mogelijke herindeling van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Afgelopen dinsdag 6 april behandelden het college en de raad het onderwerp ‘herindeling Scherpenzeel en Barneveld’.

Naar aanleiding van de reacties van het college, of het uitblijven daarvan, op de voor Lokaal Belang essentiële onderwerpen zoals draagvlak, financiële gevolgen voor inwoners, het nieuw te ontwikkelen kernenbeleid, verzoeken wij om openbaarmaking van reeds bestaande stukken.

Rondom de besluiten van GS op 12 en 26 januari, is het volledige dossier van de herindeling Scherpenzeel openbaar geworden en op de website van de gemeente Barneveld geplaatst (https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports). Zo ook het lijvige en belanghebbende rapport van Drs. M.A.J.R Hermans van BMC, dat zowel op 14 november 2019 als op 3 december 2019 in raadsbijeenkomsten met het college en de gemeenteraad (raadsleden en raadscommissieleden) aan de orde is geweest. Van de bijeenkomst van 3 december is een verslag gemaakt wat een belangrijk licht werpt op de huidige situatie. Er zijn hierin kernpunten, algemeen gedeelde opvattingen, zoals bijvoorbeeld in relatie tot het Beleidskader van het ministerie van binnenlandse zaken nadrukkelijk genoemde draagvlak-criterium, geformuleerd. Het gaat ons vooral om de kernpunten 1 t/m 4 in dit verslag, omdat deze punten nadrukkelijk onderdeel uitmaken van de huidige discussie in de raad.
Wij achten het in het kader van een zorgvuldige meningsvorming en besluitvorming van onze gemeenteraad over dit belangrijke onderwerp, noodzakelijk om dit verslag in de openbaarheid te kunnen bespreken in de raadsvergadering van 21 april aanstaande. Wij achten dit ook noodzakelijk om onze plichten die bij het ambt van raads(commissie)lid horen, naar eer en geweten te kunnen vervullen.
 

 1. Wij vragen u om het verslag van de raadsbijeenkomst op 3 december 2019 per ommegaande openbaar te verklaren en aan het openbare dossier ‘Overzicht Arhi-procedure Barneveld Scherpenzeel’ toe te voegen. Wij zien graag een zo veel mogelijk ‘ongelakt’ verslag waarbij het natuurlijk vanzelfsprekend is dat namen van ambtenaren wel onleesbaar worden gemaakt. Deze openbaarmaking graag per ommegaande, doch uiterlijk vrijdag 16 april, teneinde iedereen de gelegenheid te geven zich op een goede wijze op de raadsvergadering te kunnen voorbereiden. Wij gaan er vanuit dat u daartoe bereid bent?
 2. Openbaar bekend is dat de verslaglegging van deze raadsbijeenkomst op 3 december gebruikt is in een gesprek met de CvdK en de Gedeputeerde op 16 december 2019. “Voorbereiden gesprek met CdK en Gedeputeerde op 16 december, mede op basis van raadsbijeenkomst 3 december.” Bent u het met ons eens dat als raadsleden, raadscommissieleden en college bijeen zijn in een raadsbijeenkomst en de verslaglegging (feitelijke informatie) ook nog gebruikt wordt voor een gesprek met Provinciale bestuurders, deze input niet afgedaan kan worden als ‘een persoonlijke beleidsopvatting’ daarom niet als argument kan dienen om iets niet openbaar te maken of teksten weg te lakken?
 3. Bent u het met ons eens dat omdat het een raadsbijeenkomst betreft, de raad er zelf over zou moeten gaan of het verslag van een dergelijke bijeenkomst al dan niet openbaar zou moeten zijn?


Aangezien het een bestaand document betreft en onze 1e vraag met 1 druk op de knop gerealiseerd kan worden, verzoeken u wij dringend dit uiterlijk morgen, 13 april, in uw collegevergadering te bespreken en erover te besluiten.

Vriendelijke groeten,
M. Pluimers-Foeken Fractievoorzitter, raadslid

Foto: Barneveldse Krant - Jannes Bijlsma

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande houtstook en fijnstofproblemen in onze gemeente

26-03-2021

Geacht college,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande houtstook en een artikel in De Stadsbron over fijnstofproblemen in onze gemeente.

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente in een schone en gezonde omgeving wonen. Dat geldt niet alleen voor wonen alleen; ook de lucht die wij inademen moet schoon en gezond zijn.
Op  21 januari boog de gemeenteraad zich tijdens de commissie Grondgebied over het onderwerp houtstookoverlast, geagendeerd door de fractie van Pro98. Tijdens dit gesprek werd er gepleit voor maatregelen om overlast door houtstook te verminderen. Een van de mogelijkheden is een stookverbod op momenten dat het RIVM met een ‘stookalert’ komt. Dit stookalert wordt uitgegeven op momenten dat er sprake is van mist of windstille situaties. Lokaal Belang kwam met het idee om de gemeentelijke afvalwijzer, een zeer populaire app die door veel van onze inwoners gebruikt wordt, daarvoor te gebruiken. De wethouder deed op deze avond de toezegging dat hier serieus naar gekeken zal worden en op teruggekomen zou worden. Helaas hebben wij daar nog geen antwoord op mogen ontvangen.

Op 24 maart jl werden wij opgeschrikt door een zeer alarmerend artikel in de Stadsbron over de fijnstofproblematiek in de gemeente Barneveld www.destadsbron.nl/nl/fijnstof waar op detailniveau, zelfs op straatniveau, locaties te vinden zijn in onze gemeente waar de fijnstofconcentraties inktzwart kleuren. Dit zijn locaties die vol staan met megastallen volgens het artikel. Genoemd werden hier o.a. de Schoenlapperweg en de Akkerweg in Voorthuizen, de Wesselseweg in Barneveld en Kootwijkerbroek, gebieden tussen de Achterveldseweg en de Scherpenzeelseweg en nabij de Valkseweg in Barneveld.


In het kader van de houtstook en het artikel in De Stadsbron heeft Lokaal Belang de volgende vragen:

 1. Kan het college op korte termijn een RIVM stookalert toevoegen aan de gemeentelijke afvalwijzer app? Op deze manier kunnen onze inwoners snel op de hoogte gebracht worden als er aanleiding is om geen hout te stoken.
 2. Bent u bereid om naast deze app uit te zoeken of er nog meer mogelijkheden zijn buiten de afvalwijzer, om zgn. stookwaarschuwingen naar buiten te brengen indien meteorologische omstandigheden daartoe aanleiding geven? 
 3. a. Heeft het college kennisgenomen van het artikel in De Stadsbron?
  b. Is het college het met Lokaal Belang eens dat de informatie in dit artikel aanleiding geeft om op zeer korte termijn een open en brede discussie aangaande fijnstofproblematiek met elkaar te voeren om een begin te maken met oplossingen die moeten leiden tot schonere en gezondere lucht in de gemeente Barneveld? 
 4. Wat is het beleid van uw college met betrekking tot het vergunningenbeleid voor nieuwe (mega)stallen in onze gemeente in combinatie met de fijnstofproblematiek?
 5. Wat is het beleid van uw college met betrekking tot bestaande megastallen en de fijnstofproblematiek?
 6. Kunt u ons op de hoogte houden of en hoe er momenteel geïnvesteerd wordt om de fijnstofemissies tot aanvaardbare niveaus terug te brengen? Graag een toelichting.
 7. In uw coalitieakkoord schrijft uw college bij het onderwerp Milieu en Ruimtelijke Ordening dat u de in gang gezette regionale aanpak luchtkwaliteit voortzet. Kunt u aangeven hoe u dit de afgelopen drie jaar vorm heeft gegeven?
 8. Bent u het met ons eens dat de nieuwste cijfers aanleiding geven om het huidige beleid aangaande de fijnstofproblematiek nieuwe impulsen te geven en te versnellen omdat het helaas niet goed gaat met de luchtkwaliteit in onze gemeente?
 9. Indien vraag 8 met ‘ja’ wordt beantwoord; bent u bereid en zo ja wanneer, om met een plan van aanpak te komen aangaande de fijnstofproblematiek met als doel een aanvaardbare (gezonde) luchtkwaliteit? Graag een toelichting.


Met vriendelijke groet,
Jan Willem van den Born

Barneveld, 26 maart 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB aangaande glasvezel en snel internet in 7 kernen van onze gemeente

23-03-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande glasvezel en snel internet in zeven kernen van onze gemeente.

Een leven zonder internet? Ondenkbaar… Snel internet is onontbeerlijk in het hedendaagse leven. Lokaal Belang beschouwt een goed functionerend internet daarom als een primaire behoefte (conform de nutsvoorzieningen). Deze bestuursperiode zou er verder gegaan worden met de aanleg van glasvezel in een deel van het buitengebied van de gemeente Barneveld. Daarnaast hebben, op Barneveld en Voorthuizen na, de andere 7 kernen in onze gemeente, geen glasvezel, geen snel internet. Lokaal Belang wil heel graag glasvezel in deze zeven waardevolle kernen in onze gemeente en zal zich daarvoor blijven inzetten.

In een voorgaande bestuursperiode (2014-2018) is er 2 miljoen euro vrijgemaakt en gelabeld voor de aanleg van dit glasvezel. De uitvoer daarvan is toen goed van start gegaan. De laatste jaren waren er soms wat knelpunten (zie ook schriftelijke vragen 6-3-2019). Echter, al sinds halverwege 2018 vraagt Lokaal Belang regelmatig om ‘de stand van zaken’ met het oog op een goede besteding van dit geld en, indien aan de orde, een goede bestemming voor het eventuele overgebleven geld. Wij zagen het bijvoorbeeld voor ons de inwoners van het buitengebied te compenseren voor de forse investering (1600,- euro). die zij, in tegenstelling tot de inwoners in de kernen Barneveld en Voorthuizen, moesten doen om glasvezel te krijgen.

Wij hebben de afgelopen jaren goed contact gehad met de betreffende ambtenaar en meermaals gevraagd naar de ontwikkelingen en de mogelijkheden. Het doel was om duidelijkheid te krijgen wanneer het onderwerp als raadsvoorstel op de raadsagenda zou komen teneinde het gesprek hierover te kunnen aangaan en het eventuele overgebleven geld te bestemmen. Tot onze schrik lezen wij in de LTA dat het college meent over het overgebleven geld geen raadsvoorstel meer te willen indienen, maar een collegebesluit wenst te nemen én, bij navraag, dit geld aan de algemene reserve wil toevoegen. Het gaat hier ook nog om maar liefst 1 miljoen euro (!), dus 50% van het totale bedrag wat in 2014 is gereserveerd en gelabeld om onze inwoners te voorzien van het zo belangrijke snelle internet.
 

 1. Bent u het met ons eens dat snel internet onontbeerlijk is in het hedendaagse leven en een goed functionerend internet daarom als een primaire behoefte (conform de nutsvoorzieningen) voor zowel inwoners als ondernemers gezien moet worden?
 2. Wat is de reden dat u meent dat het besluit over het overgebleven geld (1 miljoen euro) een collegebesluit moet zijn en geen raadsvoorstel? Wij wijzen in dit verband niet alleen op uw eerdere uitspraken een raadsvoorstel te zullen indienen maar óók op de financiële verordening en dan met name artikel 2; Autorisatie begroting (waaronder de algemene reserve) en begrotingswijzigingen. Duiding: de raad gaat erover.
 3. Bent u met ons van mening dat het heel belangrijk en wenselijk is ook de andere zeven kernen in onze gemeente te voorzien van glasvezel; snel internet?
 4. Wat is de reden dat u dit gereserveerde en dus gelabelde geld in de algemene reserve wilt storten, op de grote hoop dus, en niet wil bestemmen voor andere glasvezel- dan wel snel internet projecten in onze gemeente? Lokaal Belang vindt het bijzonder om deze reservering vrij te laten vallen, terwijl het probleem niet is opgelost.
 5. Bent u met ons van mening dat we ons, daar waar mogelijk, moeten inzetten op aanleg van glasvezel in alle kernen van onze gemeente? Wij maken ons namelijk zorgen dat dit nog niet gebeurd is.
 6. Bent u bereid om op uw voornemen terug te komen en deze bestemmingswijziging cq. begrotingswijziging voorafgaande aan de Kadernota (uiterlijk in de raad van 26 mei a.s.) als raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen? Graag een toelichting.
 7. KPN en ABP hebben vanochtend een plan gepresenteerd waarin zij in 5 jaar de dekkingsgraad van glasvezel gaan opschroeven naar 80% van alle Nederlandse huishoudens. Is het college bereid om actief contact te zoeken met KPN om de 7 kernen van onze gemeente, die tot op heden verstoken zijn van snel internet, toegevoegd te krijgen aan het plan van KPN? Tenminste, als er geen andere, nog snellere plannen zijn.
  https://www.ad.nl/economie/jaren-eerder-glasvezel-voor-duizend-dorpen-en-plattelandskernen-door-joint-venture-kpn-en-abp~aa414a02/
  https://www.gelderlander.nl/economie/jaren-eerder-glasvezel-voor-duizend-dorpen-en-plattelandskernen-door-joint-venture-kpn-en-abp~aa414a02/


Vriendelijke groeten,

namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers, Raadslid, fractievoorzitter

Lees verder

Doet u mee? Geef met een warm hart aan Kinderboerderij De Glind

20-03-2021

Voor plezier van kind en dier - Kinderboerderij De Glind

Deze kinderboerderij in onze gemeente biedt tal van mogelijkheden en is heel bijzonder en voor velen een begrip in de omgeving. Voor anderen een onbekende kinderboerderij. De kinderboerderij ligt in een prachtige omgeving en heeft veel gewone en veel bijzondere dieren.
De medewerkers, de mensen die het werk doen, zijn de jongeren die op de boerderij te vinden zijn. Zij doen vanuit school tijdens een lesuur of tijdens een stage de werkzaamheden. Het doel van deze kinderboerderij is de integratie van geïsoleerde groepen en kennisoverdracht. De begeleiding is in handen van een drietal medewerkers en zij zijn gewend met de verschillende doelgroepen te werken. Door al deze verschillende medewerkers wordt de kinderboerderij een heel bijzondere, gewone kinderboerderij.

Lokaal Belang heeft deze kinderboerderij onlangs bezocht en was zeer onder de indruk. Onder de indruk hoe bijzonder deze kinderboerderij is, en met hoeveel liefde en passie er gewerkt wordt om deze kinderboerderij een plek te laten zijn waar iedereen zich welkom voelt. Wij dragen de kinderboerderij een warm hart toe en hopen dat u dat ook doet. Wanneer u wilt doneren is dat van harte welkom. Zeker in corona-tijd. 

Steun deze unieke Kinderboerderij die een hele fijne plek biedt aan kwetsbare kinderen, maar ook een plek voor iedereen is om te genieten van alle mooie dieren en lekker te spelen en te ravotten zoals met kinderfeestjes.

Donaties zijn nodig voor het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen, het onderhoud van de stallen en de kinderboerderij.
Giften mogen naar:

Rudolphstichting
o.v.v.v Kinderboerderij de Glind
Rek. nr. NL60RABO0150002297

Heel erg bedankt namens alle mensen van de Kinderboerderij.

Lees verder

Bijdrage raad: verdeling steunpakket culturele sector - Marleen Blankenburgh

19-03-2021


Voorzitter,

De culturele sector maakt moeilijke tijden door. De eerste lockdown was gelijk pittig, wij ontvingen in mei reeds een brandbrief via het Cultuurplatform met de eerste zorgen. De huidige, lange lockdown heeft de financiële situatie voor een aantal culturele voorzieningen in sneltreintempo verslechterd. In de cie vergadering werd de ernst van de situatie, de urgentie voor steun aan onze musea, onderstreept.

PRO98 had een motie voorbereid. Deze is na de cievergadering vervangen door een initiatiefvoorstel, dat nu voorligt. Ik wil allereerst een compliment maken aan collega van der Lubbe voor zijn initiatief en inzet op dit onderwerp. Toch vragen wij ons af of dit niet anders had gekund? Waarom kwam het college zelf niet tijdig in actie met een nieuw voorstel op het moment dat de vele aanvragen binnenkwamen en de hoogte van de aanvragen duidelijk werd? We hebben nu te maken met een soort noodgreep om met snelheid geld te kunnen bestemmen voor de culturele sector. Geld dat nota bene in december al door de minister in de gemeentekas is gestort, waarbij  expliciet was aangegeven dat dit bedoeld was voor de cultuursector.. Kortom, waarom was er geen actie vanuit het college?

Inmiddels is er duidelijkheid gegeven over de verdeling van de eerste Tranche en is het geld onderweg naar de culturele instellingen. Het geeft de betreffende noodlijdende musea iets lucht. De hele procedure van aanvragen tot uitkeren nam de nodige tijd in beslag, een maand of 3. Daarin kan veel gebeuren, het kan hard gaan zoals blijkt uit het verhaal van het Pluimveemuseum. In november waren er nog geen problemen, nu zijn zo goed als technisch failliet. Dit onderstreept voor ons het belang van snel en adequaat handelen.
Mocht blijken dat er een 3e Tranche aankomt en gestort wordt, dan zien wij graag dat de wethouder proactief handelt zodat het geld tijdig, dus snel, beschikbaar gesteld kan worden via een raadsvoorstel. Graag een toezegging op dit punt.

Voorzitter, cultuur is van meerwaarde voor onze samenleving. Cultuur verbindt en is van positieve invloed. Lokaal Belang is zuinig op onze culturele voorzieningen. Ik wil hierbij graag ons amendement in herinnering brengen dat we bij de begroting in november ingebracht hebben om een reservepost in te stellen voor het MTB, juist om te voorkomen dat culturele instellingen en dan speciaal het Schaffelaartheater in de loop van 2021 in de knel zouden komen. Dit voorstel werd tot onze spijt afgestemd. Had het college zelf geld gereserveerd, dan was er meer geld en waren er andere keuzes mogelijk geweest bij deze 1e Tranche.
Vraag aan de wethouder hoe het er op dit moment financieel voorstaat met het theater? Kunnen zij opnieuw meedoen met de nieuwe aanvraagronde?

VZ, deze 2e Tranche betreft een bedrag van € 276.400,-. Dat is een hoog bedrag. Als raad worden wij niet verder betrokken bij de verdeling van deze gelden, zoals dat wel enigszins het geval was met het raadsvoorstel bij de 1e Tranche. Dat hadden we liever anders gezien.
De rapportage achteraf is de verantwoording naar de raad en wij vinden het belangrijk dat dit een goed en helder overzicht geeft waarin we ook kunnen terugzien wie er buiten de boot vallen en waarom. Graag aandacht voor een zo volledig mogelijk overzicht.

Met een positief besluit vandaag op dit initiatiefvoorstel wordt gehoor gegeven aan het verzoek uit de brieven en aan de dringende oproep van de minister van OCW om de extra middelen daadwerkelijk te besteden aan de lokale cultuursector. Dit geld was en is bedoeld voor cultuur. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat de verdeling eerlijk en zorgvuldig gebeurt en dat het geld efficiënt wordt ingezet.

Tot slot, wij dragen de cultuursector een warm hart toe. Wij wensen de musea en andere instellingen veel geduld en wijsheid toe. Wij hopen met jullie dat er binnenkort versoepelingen mogelijk zijn en dat activiteiten weer opgepakt kunnen worden.


Bijdrage Marleen Blankenburgh, raadsvergadering 18 maart 2021

Lees verder

Bijdrage raad Motie bescherming elementen Pastoriebos - Mijntje Pluimers

19-03-2021


Inhoudelijke behandeling:

Voorzitter, ik zei het al: Lokaal Belang is verbaasd.
Twee weken geleden spraken wij op verzoek van Lokaal Belang over het proces rondom het voornemen van dit college een betonnen massa in dit prachtige stukje Voorthuizen toe te staan. Lokaal Belang wil groen juist behouden.
Wij hebben BI en de VVD zich niet duidelijk horen uitspreken. Waarom niet? En waarom nu wel? En Pro alleen op de wens over een ordentelijke procedure. Wat is er de afgelopen twee weken gebeurd dat u meent deze stap te moeten zetten om, zoals Lokaal Belang al veel lánger zegt, dit unieke stukje groen en cultuur te beschermen?

Natuurlijk zullen wij alles steunen wat helpt om dit onzalige plan, dat groen en cultuur-historie in het centrum van Voorthuizen aantast, van tafel te krijgen. Maar dat is dan natuurlijk de vraag.
- Helpt deze motie om te voorkomen dat er een betonnen massa op deze prachtige plek gebouwd gaat worden?
- Helpt het om deze prachtige plek werkelijk in zijn gehéél te beschermen, te koesteren en te behouden?

Lokaal Belang denkt van niet. Een paar punten:

 1. De Erfgoedverenigingen hebben een aanvraag gedaan om het gehele gebied als monument te bestempelen en dus te beschermen. Na een half jaar dan de reactie van het college om niet inhoudelijk te behandelen.
  Er is nogal discussie over de rechtmatigheid van deze keuze, ook bij Lokaal Belang en de erfgoedverenigingen hebben dan ook bezwaar ingediend. Mocht deze motie het halen, dan doorkruisen wij als raad deze hele bezwaarprocedure en gaan wij voorbij aan die inhoud maar ook aan de door het college gevolgde procedure, waarvan wij vinden dat deze niet goed is.
   
 2. Wij wilden toch een ordentelijke procedure? Met deze bespreking halen we de inhoudelijke discussie over een deel van het bestemmingsplan, ook nog eens onvoorbereid, naar voren. Dat vinden wij niet ordentelijk. Het verbaast ons dan ook op dit punt dat deze motie wordt ingdiend.
   
 3. Er wordt met diverse definities gestrooid. Indifferent, waarde cultureel Erfgoed. Maar hebben wij het over hetzelfde? Bedoelen wij hetzelfde? Is dit volledig? Dat zijn vragen. Die discussie is er niet geweest.
   
 4. Deze motie lijkt het brede aspect van het ‘Cultureel Erfgoed’ te behandelen, maar deze motie is een zeer 1-dimensionale benadering. Cultureel Erfgoed wordt namelijk op veel meer aspecten beoordeeld dan alleen op tuinhistorie en dat wordt in dit voorstel niet besproken. Dat zijn cultureel-historische waarde, architectonische waarde, oudheidskundige waarde en stedenbouwkundig waarde / ensemble. Die worden hier niet genoemd, alleen Tuinhistorie. Dus deze motie is niet voldoende onderbouwd en daarom onvolledig. Dat is spijtig.
   
 5. Verder het zogenaamd indifferent zijn van het gebied rondom het kerkelijk centrum; het niet van waarde zijn. Voorzitter, als je het gebied niet op een ordentelijke manier onderhoudt, wordt het vanzelf ‘indifferent’. Als dit de afgelopen 10 jaar wel was gebeurd, dan had het zeker niet die lage waardering gekregen. Dit aspect op deze manier neerzetten is dus selectief shoppen in het tuin historisch onderzoek. Slecht onderhoud mag geen argument zijn om dan bebouwing toe te staan. De tuin van de nieuwe pastorie (blauw en geel) valt buiten de motie, terwijl dáár juist gebouwd zal worden. Met andere woorden: De motie brengt geen duidelijkheid.
  Naast het feit dat tenminste de helft van het terrein zonder meer als different, dus waardevol is bestempeld, is dit Tuinhistorisch onderzoek in ieder geval voor de Monumentencommissie een reden geweest een negatief advies uit te brengen. Dat missen wij in deze motie.
   
 6. Verder lezen wij dat de motie bedoeld is om ‘onrust en onzekerheid’ bij inwoners weg te nemen. Ik ben zeer benieuwd en dat is dus een vraag aan de indieners, of zij met alle erfgoedverenigingen, oud Voorthuizen, oud Barneveld, de landelijke bomenstichting, Rijkd Dienst voor Cultureel Erfgoed en het comité Pastoriebos hebben gesproken of zij deze motie wel een goed idee vinden. Graag een reactie.
   
 7. De motie geeft  in overweging dat ‘Voorthuizen moet kunnen blijven genieten van deze waardevolle plek.’ Voorzitter, dan moet je hier niet gaan bouwen. Dat kan met deze motie nog steeds, het geeft geen enkele garantie en lijkt een dun pleistertje op een zwerende wond.


Stemverklaring:
Deze motie geeft geen helderheid en duidelijkheid.
De motie klopt ook niet; het stelt te beschermen, zonder echt te beschermen.
De motie bereikt dus het tegendeel; het zorgt niet voor minder zorgen maar voor meer; er kan nog steeds gebouwd worden, wat inwoners niet willen.
Men stelt: We nemen de zorgen van Voorthuizenaren weg, maar we houden onze handen vrij om alles nog te kunnen doen.Dat is een discrepantie.
Lokaal Belang constateert dat er geen enkele garantie wordt gegeven dus wij kunnen niet anders en zullen tegen stemmen.


Bijdrage Mijntje Pluimers raadsvergadering 18 maart 2021

Lees verder

Lokaal Belang: niet met zevenmijlslaarzen een besluit over snelle groei gemeente Barneveld

16-03-2021

“Niet met zevenmijlslaarzen een besluit over snelle groei gemeente Barneveld”

Principekeuze? Nu?
Tijdens een informatiebijeenkomst vorige week, over 3 groeiscenario’s voor de gemeente Barneveld, zijn gemeenteraadsleden via 3 stellingen waarover gestemd moest worden, gevraagd hier een mening over te geven. Lokaal Belang heeft vooraf medegedeeld dat wij als fractie niet aan het stemmen mee te zullen doen omdat wij de inhoudelijke discussie graag eerst willen voeren tijdens een officiële commissie- en/of raadsvergadering. En dat wij dus niet nu al inhoudelijk stelling  willen nemen en ons dus ook niet op voorhand te willen binden. Want, zo werd in de notitie gesteld, tijdens deze bijeenkomst moest “een principekeuze met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van Barneveld gemaakt worden”.

Wilde ideeen 
Tijdens deze avond kwamen de meest wilde ideeën voorbij. Zo vond Pro98 het geen enkel probleem om bij een groei naar 90.000 inwoners de woningbouw in kleine kernen te laten exploderen (Stroe), terwijl de SGP opteerde voor een nieuw dorp tussen Barneveld en Scherpenzeel. Wat Scherpenzeel daarvan zou vinden werd die avond in het midden gelaten, maar inmiddels is duidelijk dat daar vol ongeloof op gereageerd is. Begrijpelijk.

Langer bestaande zorgen
Lokaal Belang maakt zich al vele jaren grote zorgen over dit onderwerp. Bij de Kadernota van 2019 en de begrotingsvergadering van 2020 heeft Lokaal Belang moties ingediend om de groei van de gemeente Barneveld op de politieke agenda te zetten. Helaas kregen wij daarvoor niet de handen op elkaar. En pas nadat onlangs duidelijk werd dat de druk vanuit het Rijk en de Provincie toeneemt, kwam er beweging in het gemeentehuis.

Stoom en kokend water
Nu zijn wij bijna 3 jaar verder en moet er plotseling onder stoom en kokend water binnen 4 weken tot een groeiscenario worden besloten. Daar voelen wij niets voor. Een onderwerp dat zo belangrijk is voor onze gemeente moeten wij als gemeenteraad eerst uitgebreid met elkaar én met onze inwoners bespreken, de voordelen en nadelen van ieder scenario overwegen en dan pas tot een besluit komen. Het feit dat wethouder Wijnne reeds na een bespreking van 2 uurtjes en op basis van de uitkomst van slechts 3 stellingen tot een voorstel voor een groeiscenario namens het college gaat komen, baart ons grote zorgen. Er wordt niet serieus gekeken naar de gevolgen van zo’n keuze voor de identiteit, de infrastructuur, de natuur/landschap voor onze gemeente en haar inwoners.

Zorgvuldig en volledig
Waarom neemt het college niet de tijd om deze verschillende groeiscenario’s zorgvuldig en uitgebreid met de gemeenteraad te bespreken? Lokaal Belang wil eerst een zorgvuldige en uitgebreide inhoudelijke discussie over de consequenties van de diverse groeiscenario’s voordat met wilde plannen gestrooid gaat worden. Want laten we eerlijk zijn, zitten we echt te wachten op een nieuw dorp tussen Barneveld en Scherpenzeel en/of misschien zelfs wel 100.000 inwoners omdat veel mensen uit de Randstad graag in het groen willen wonen? Daarom zal Lokaal Belang het college via de agendacommissie vragen om te wachten met een definitief voorstel en dit onderwerp eerst in alle rust met de gemeenteraad te bespreken.

 

 

Lees verder

Schriftelijke vragen LB over het financiele beleid en mogelijke gevolgen daarvan

16-03-2021

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het financiële beleid en mogelijke gevolgen daarvan voor inwoners en ondernemers om te kunnen voldoen aan de eisen die de Provincie aan de gemeente Barneveld heeft gesteld in het kader van het financieel toezicht in het kader van de Arhi-procedure.

De laatste tijd hebben wij meerdere keren stilgestaan bij een aantal financiële beleidskeuzes van het college. Dit ook in het licht van de mogelijke herindeling met de gemeente Scherpenzeel, het sinds 26 januari jl. geldende preventieve toezicht en de opdracht vanuit de Provincie om ‘schoon door de poort te komen’. Dit betekent dat ons financieel meerjarenperspectief in de komende Kadernota over de gehele linie sluitend moet worden gemaakt, waarbij incidentele dekking voor structurele kosten niet langer is toegestaan. Na diverse commissie- en raadsvergaderingen blijven wij met een aantal prangende vragen zitten. Enerzijds omdat wij niet op al onze vragen een helder antwoord kregen, anderzijds vanwege het antwoord zelf.

Wij staan een degelijk en sluitend financieel beleid voor; ‘het huishoudboekje van de gemeente op orde’. Dit is van belang voor onze inwoners en ondernemers. Het gaat tenslotte om belastinggeld en elke euro kan maar een keer worden uitgegeven. Het hebben van voldoende geld nu en in de toekomst is een randvoorwaarde voor het kunnen uitvoeren van gemeentelijk beleid en het kunnen bieden van allerlei voorzieningen aan onze burgers en bedrijven en vindt Lokaal Belang zeer belangrijk. Staat dit huishoudboekje onder druk?
 

 1. Financieel toezicht ihkv Ahri-procedure
  a. Wij hebben begrepen dat de Arhi-procedure elk moment stopgezet kan worden.
  Bijvoorbeeld dat
  -GS zou kunnen besluiten dat de huidige ontwikkelingen m.b.t. samenwerking met de gemeente Barneveld aanleiding zijn om geen Herindelingsadvies voor te leggen aan PS;
  -PS zou kunnen besluiten het Herindelingsadvies niet vast te stellen;
  -de minister, al dan niet op basis van het advies van de Raad van State, kan besluiten om geen wetsvoorstel in te dienen;
  -de Tweede Kamer het wetsvoorstel kan afwijzen etc.
  Klopt dit?
  b. Wij hebben ook begrepen dat zodra de Ahri-procedure is stopgezet, automatisch van rechtswege en direct, het financieel toezicht vervalt. Klopt dat?
   
 2. Begroting (nettoschuldquote, solvabiliteit, reserves: Bijlagenboek D2B blz. 31-34)
  a. Wat is de reden dat u diverse mutaties, effecten en ontwikkelingen van financiële kengetallen, belangrijk voor ons als raad om duiding te geven aan de financiële positie van de gemeente, niet inzichtelijk heeft gemaakt in Programmabegroting 2021 in november 2020?
  b. Hoe verklaart u het verschil van -7,5 miljoen euro ten aanzien van de reserve ten opzichte van de Programmabegroting 2021 (85,2 miljoen in uw begroting vs. 77,7 miljoen zoals berekend door de Provincie)?
  c. Zijn wij als raad in november 2020 volledig genoeg geïnformeerd?
   
 3. Woonlasten en belastingen: HO, D2A (blz. 38-43)
  De lastendruk is in de gemeente Barneveld ‘gemiddeld’ ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Echter, de Provincie geeft aan dat onze gemeente een ‘onbenutte belastingcapaciteit’ heeft van maar liefst 7,8 miljoen (blz. 39). Wij lezen verder op blz. 42-43 over de lastenontwikkeling na de herindeling; die stijgen voor onze inwoners. Er staat ook bij dat er nog géén rekening is gehouden met de maatregelen die de gemeente Barneveld moet nemen om ‘schoon door de poort te komen’.
  a. Klopt onze analyse, dat om ‘schoon door de poort te komen’, wij grofweg 3 opties hebben: bezuinigen, belastingverhoging of een combinatie van beide?
  b. Moeten inwoners en ondernemers rekenen op een belastingverhoging?
  c. Moeten zij rekenen op bezuinigingen op b.v. voorzieningen zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, de muziekschool, het Schaffelaartheater etc.?
  d. Het zou kunnen betekenen dat wij van een ‘gemiddelde lastendruk’ naar een hogere belastingdruk gaan. Deelt u deze conclusie?
  e. Vandaag werden de woonlastencijfers 2021 van Coelo gepubliceerd. In onze gemeente wonen er gemiddeld 2,6 mensen in een huis (bron: allecijfers.nl) We constateren dat (zie bijlage) de verschillen tussen de gemeente Scherpenzeel en de gemeente Barneveld minimaal zijn. Echter, wij moeten nog ‘schoon door de poort’. Scherpenzeel heeft voor de jaren 2022, 2023 en 2024 een lastenverhoging afgekondigd van 6 % inclusief inflatiecorrectie. Kan het college garanderen of zich tenminste tot het uiterste inspannen om de lasten voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Barneveld op min of meer hetzelfde niveau te houden als voor de inwoners van Scherpenzeel?
  f. De Provincie gaf aan dat zij de keuzes van de gemeente Scherpenzeel afwijzen vanwege het feit dat zij de lasten voor de inwoners aldaar ‘niet proportioneel’ achten. Daarnaast gaf gedeputeerde Markink opnieuw aan (2 maart) dat de gemeente Barneveld nog een onbenutte belastingcapaciteit heeft van 7,8 miljoen voor bijvoorbeeld de OZB. Welke belastingverhoging vindt u in het licht van de huidige gemiddelde lastendruk proportioneel?
  g. Maakt u zich zorgen over een mogelijke overbelasting van onze inwoners en ondernemers, zeker in crisistijd (corona)? Graag een toelichting.
   
 4. Wij waren verbaasd over de opmerkingen van zowel wethouder van de Burgwal als wethouder van Daalen in de commissie van 2 maart jl. die aangaven dat we niet zo zwaar moesten tillen aan de mening van de Provincie over de financiën van de gemeente Barneveld. En, u plaatste enige kanttekeningen bij de deskundigheid van de Provincie om de financiën van de gemeente te duiden.
  a. Het is toch de ‘corebusiness’ van een Provincie om elke jaar weer de financiën van gemeenten te analyseren en te beoordelen?
  b. Bent u het met ons eens dat men erop mag- en moet kunnen rekenen dat in de Provincie kennis en kunde aanwezig is voor de juiste financiële duiding van gemeentelijke cijfers?
  c. In die vergadering wekten beide wethouders de indruk dat de kritiek niet zo serieus hoefde te worden genomen en dat wij ons er niet zoveel van moesten aantrekken. Was dat ook uw bedoeling?
  d. Heeft u al bezwaar ingediend bij de Provincie? Zo ja, dan ontvangen wij graag een afschrift daarvan. Zo nee, waarom niet? Het is toch van belang dat de verhalen over onze financiën berusten op feiten?
  e. Bent u het met ons eens dat als u het voorstel van de thuiswerkregeling en de bovenstaande mutaties, effecten en de ontwikkelingen van de financiële kengetallen in de begroting 2021 had meegenomen, het begrotingsjaar 2021 ook negatief was geweest?
  f. Realiseert u zich dat volgens de Beleidskader financieel toezicht van de provincie een gemeente onder financieel toezicht komt te staan als blijkt dat alle jaarcijfers in de meerjarenbegroting negatief zijn? Dus los van een eventuele herindeling?
   
 5. Het college heeft ervoor gekozen om de maatregelen die nodig zijn voor een structureel sluitende (meerjaren)begroting vooruit te schuiven naar de kadernota, aanstaande juni (besluitvorming).
  a. Bent u het met ons eens dat dit betekent dat de te nemen maatregelen, die dus nodig zijn voor de herindeling (‘schoon door de poort’), niet meer door de gemeenteraad en het college kunnen worden meegenomen in een zienswijze die uiterlijk 26 april a.s. moet worden ingediend?
  b. Hoe kijkt u naar deze situatie? Ook in het licht van vraag 3.

 6. Zo halverwege mei aanstaande zal de concept-kadernota 2022 door u als college worden vastgesteld, inclusief de door u te nemen maatregelen om ‘schoon door de poort te komen’.
  Dat is al over 2 maanden. Wij zijn benieuwd wat de ontwikkelingen zijn met uw besluit “samen met de raad aan het werk wil gaan om scenario’s voor een sluitende meerjarenbegroting te realiseren”.
  Zoals u bekend heeft Lokaal Belang, o.a. gezien het niet-openbare, niet-duale en semi-bindende karakter van deze samenwerking, al meteen aangegeven niet deel te zullen nemen aan dergelijke samenwerking.
  a. Wat zijn de ontwikkelingen hieromtrent?
  b. Op welke wijze gaat u de raad hier, transparant, over informeren?


Namens de fractie van Lokaal Belang,
vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 16 maart 2021

Lees verder

Noodbrief Lokaal Belang aan Provinciale Staten: zogenaamde legitimatie van herindeling

15-03-2021

Aan: Provinciale Staten Provincie Gelderland
Van: Lokaal Belang Gemeente Barneveld
Betreft: Door GS voorgesteld Kernenbeleid 2.0. herindeling Scherpenzeel-Barneveld

Barneveld, 10 maart 2021

Geachte leden van Provinciale Staten Provincie Gelderland, beste collega’s,

Wij vragen jullie in het kader van jullie beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het herindelingsadvies Scherpenzeel-Barneveld aandacht voor het volgende: Naar aanleiding van de inhoud van het herindelingsontwerp, de diverse commissie- en raadsvergaderingen in de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel, de webinars van GS (2 en 4 maart) en uw Statenvergadering van 10 maart jl., hebben wij een dringende vraag aan u:

Wordt het door GS geïnitieerde ‘Kernenbeleid 2.0’ door hen als legitimatie voor de herindeling van
de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld gebruikt?

Het is genoegzaam bekend hoe Gedeputeerde Staten (GS) de fusie van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld door willen drukken. De argumentatie en handelwijze hieromtrent is al bijna 2 jaar reden voor flinke discussies in diverse besturen. Ook in onze gemeente Barneveld. Lokaal Belang heeft al langer meerdere malen de vinger gelegd bij de hiaten in het onzorgvuldige proces (waaronder vooringenomenheid) en een duidelijk gebrek aan draagvlak. Wij wijzen u er, nogmaals, nadrukkelijk op dat Lokaal Belang geen voor- of  tegenstander van een herindeling met de gemeente Scherpenzeel is. Maar dat wij zeer hechten aan een zorgvuldig proces, gebaseerd op feiten en een aantoonbaar draagvlak.

Kernenbeleid 1.0 vernieuwen?
GS hebben op 26 januari jl. haar uiteindelijk besluit genomen en het Herindelingsontwerp (HO) vastgesteld. Een argument voor deze herindeling was het invoeren van een kernenbeleid 2.0.
Een van de 4 beoordelingscriteria in het beleidskader is, naast draagvlak (wat er niet is) en een zorgvuldig proces (wat er ook niet is), 'interne samenhang en nabijheid bestuur'.  Het 'Kernenbeleid 2.0 ' is dan kennelijk het ei van Columbus: "​Nu komt alles goed, Scherpenzelers. Hiermee krijgen jullie een hoge mate van autonomie, zeggenschap en zelfbeschikking. Stop uw zorgen, een fusie gaat juist heel goed voor jullie zijn. En het is ook heel leuk voor alle dorpen in de gemeente Barneveld" GS schreven ook nog dat de gemeente Barneveld hier nadrukkelijk voor open staat.

Klopt dat? Zowel in de commissie van 18 februari als 2 maart stelde onze fractie daar vragen over. De wethouder antwoordde bevestigd: "Dat gaan we gewoon doen; We gaan het kernenbeleid 1.0 vernieuwen". Kernenbeleid 1.0? Bestaat dat dan? Wanneer is dat door de gemeenteraad vastgesteld? Wanneer heeft de gemeenteraad dat geëvalueerd of gaat dat nog geëvalueerd worden? Bij een vernieuwing of doorontwikkeling is het namelijk te doen gebruikelijk het voorgaande beleid te evalueren. Vanwege het uitblijven van een helder antwoord hebben wij deze vraag schriftelijk opnieuw gesteld met daarop o.a. dit antwoord:

 "Het dorpenbeleid 1.0 moet daarom gezien worden als een aantal losstaande instrumenten waarvoor de raad in sommige gevallen kaders heeft vastgesteld en in andere gevallen niet.”

Zienswijze op tijd en volledig?
Het is duidelijk dat er van het bestaan van een echt Kernenbeleid 1.0 geen sprake is. En dat wat er dan wel is, eerst nog eens geëvalueerd zou moeten worden. Onze fractie heeft in de commissievergadering gewezen op het feit dat de termijn voor het indienen voor een zienswijze voor inwoners eindigt op 1 april en voor de raden op 26 april a.s. In die zienswijze moet opgeschreven gaan worden wat inwoners of raadsleden vinden van het besluit en argumenten van GS. Dus ook over het Kernenbeleid 2.0, dat GS dus als argument voor de herindeling gebruiken. Hoe kunnen zowel inwoners als raadsleden nu een fatsoenlijke, goed onderbouwde zienswijze over dit punt schrijven als het volstrekt onduidelijk is wat het Kernenbeleid 2.0 moet gaan inhouden (zowel op juridisch-, inhoudelijk- als financieel niveau)? Dat gaat dus niet.

GS en Kernenbeleid 2.0
Willen de gemeenteraden en inwoners eigenlijk wel een Kernenbeleid 2.0? De gemeente Barneveld gaat over het algemeen netjes om met haar kernen en dat is een goede zaak. Maar ons college gaat nu mee met GS en het Kernenbeleid 2.0 zonder dat de raad erover besloten heeft. Het bevreemdt ons zeer dat uw gedeputeerde de heer Markink, nadrukkelijk en herhaaldelijk uitspreekt (in Webinars en uw Statenvergadering van 10 maart) dat het standpunt van de gemeente Barneveld zou zijn dat zij Kernenbeleid 2.0 willen implementeren. Want wie is de gemeente Barneveld dan eigenlijk? Het college van B&W? Zeker niet. Dat zijn wij allemaal waarbij de inwoners hun vertegenwoordiging in handen leggen van de gemeenteraad, als zijnde hun volksvertegenwoordigers en het hoogste bestuursorgaan. Daarnaast bevreemdt het ook dat GS uitspreken dat de gemeenten weliswaar over dit Kernenbeleid gaan maar daarentegen wel van de gemeenten eisen (blz. 52, HO) dat zij invulling geven aan dit beleid.
Een hoogleraar die aanwezig was bij de technische briefing in Scherpenzeel op 8 maart jl. gaf aan dat de enige juridische structuur voor een dergelijke wens voor ‘autonomie, zeggenschap, zelfbeschikking’ een bestuurscommissie is. Een commissie die door de gemeenteraad bevoegdheden gedelegeerd heeft gekregen met een bepaald vooraf vastgesteld budget. Willen wij dat? Wil straks elk dorp in de nieuwe gemeente een bestuurscommissie (dat zijn er dan 10) met alle organisatorische, juridische, financiële en inhoudelijke gevolgen van dien? Dat kunnen wij niet zeggen, want wij hebben het er als raad nooit over gehad laat staan besloten.

Suggesties en verwachtingen
Wij maken ons zorgen over de suggesties en verwachtingen die door GS worden gewekt ten aanzien van dit Kernenbeleid 2.0 richting met name de inwoners van de gemeente Scherpenzeel, maar ook richting de besluitvormende besturen zoals u, PS, de Minister, de Eerste en Tweede Kamer. Het is niet gezegd dat het Kernenbeleid 2.0 er gaat komen en als het er al komt, op welke manier, met welke mogelijkheden etc. Dit is vragen om teleurstellingen en dat is ongewenst voor iedereen. Het helpt dan ook niet in het versterken van de onderlinge relatie en samenwerking (op welke manier dan ook). Wij zijn juist blij te ervaren dat de samenwerking en de invulling ervan tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld de laatste tijd zulke concrete ontwikkelingen doormaken. Dienstverleningsovereenkomsten, bestendigen van huidige samenwerking en verdiepingswensen voor de langere termijn, klinken hoopvol, maar dat terzijde.

Conclusie
Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat GS met dit Kernenbeleid 2.0 de herindeling probeert te legitimeren en te 'verkopen' aan zowel de gemeenten Scherpenzeel als Barneveld, de Minister, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State als aan u, PS. Ongewenst in het licht wat er allemaal al gebeurd is.

Verzoek
Wij verzoeken u dan ook dringend dit in uw beeldvormende-, oordeelsvormende- en besluitvormende vergaderingen mee te nemen en u af te vragen of deze door uw GS gewenste herindeling werkelijk  gebaseerd is op de door het Rijk geformuleerde beoordelingscriteria in het Beleidskader.
Uiteraard zijn wij bereid tot het verstrekken van meer informatie indien dat gewenst is.

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mw. MHJ Pluimers-Foeken
Fractievoorzitter, raadslid

Lees verder

Kernenbeleid 2.0 als legitimatie voor fusie met Scherpenzeel?

04-03-2021

Kernenbeleid 2.0 als legitimatie voor fusie met Scherpenzeel?
Het is genoegzaam bekend hoe de Provincie de fusie van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld door wil drukken. De argumentatie hieromtrent is al bijna 2 jaar reden voor flinke discussies in diverse besturen. Ook in onze gemeente Barneveld. Lokaal Belang heeft al langer meerdere malen stevig de vinger gelegd bij de hiaten in het onzorgvuldige proces (waaronder vooringenomenheid) en een glashelder gebrek aan draagvlak. Iets waarvan het college in Barneveld eerder nog zo stellig beweerde dat 'een stevig draagvlak in beide gemeenten' een randvoorwaarde was om eventueel akkoord te kunnen gaan met een fusie.

Kernenbeleid 1.0 vernieuwen?
De Provincie heeft op 26 januari jl. haar uiteindelijk besluit en Herindelingsontwerp genomen en vastgesteld. Een argument, met stip op nummer 1, was het invoeren van een kernenbeleid 2.0. Want ja, een van de 4 beoordelingscriteria naast draagvlak (wat er niet is) en een zorgvuldig proces (wat er ook niet is) is 'interne samenhang en nabijheid bestuur'. Het 'Kernenbeleid 2.0 ' is dan het ei van Columbus, of, zoals een cartoonist eerder treffend weergaf, het konijn uit de hoge hoed.
"​Nu komt alles goed, Scherpenzelers. Hiermee krijgen jullie een hoge mate van autonomie, zeggenschap en zelfbeschikking. Stop uw zorgen, een fusie gaat juist heel goed voor jullie zijn. En het is ook heel leuk voor alle dorpen in de gemeente Barneveld." De provincie schreef ook nog dat de gemeente Barneveld hier nadrukkelijk voor open staat. 

Is dat zo, vroeg Lokaal Belang zich af? Dus in de commissie van 18 februari jl. stelde onze fractievoorzitter Mijntje Pluimers daar vragen over. Ja hoor, zei de wethouder. "Dat gaan we gewoon doen; We gaan het kernenbeleid 1.0 vernieuwen". Kernenbeleid 1.0? Waar staat dat dan? Wanneer is dat door de gemeenteraad vastgesteld? Wanneer hebben we dat geevalueerd of gaan we dat nog evalueren? Als je vindt dat 1.0 een 2.0 moet worden, is het verstandig en een hele gebruikelijke gang van zaken, eerst eens te kijken wat we van het voorgaande beleid vonden. Geen antwoord. Vandaar dat onze fractie vragen heeft gesteld. Het antwoord:

"De afgelopen jaren is de (stevige) groei van Barneveld doorgezet. Jaarlijks worden honderden woningen gerealiseerd, worden nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld en wordt geïnvesteerd in een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau voor alle inwoners, organisaties en ondernemers. De groei van de gemeente in combinatie met de maatschappelijke verscheidenheid van de dorpen en de veranderende rol van gemeenten in de samenleving vraagt om een vernieuwing van de samenwerkingsaanpak.
Maatschappelijke vraagstukken en potentiële oplossingen kunnen per dorp verschillen. Tevens kan er meer van de kracht van de samenleving gebruik gemaakt worden door meer in te zetten op participatie. Het gemeentebestuur kan daarbij aan dorpen meer zeggenschap geven over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de opgaven in hun leefomgeving.
De afgelopen jaren zijn in de gemeente Barneveld reeds diverse instrumenten in gezet om de sociale cohesie in de dorpen te vergroten en vraaggericht in te spelen en aan te sluiten op de maatschappelijke behoeften van de verschillende dorpen. Voorbeelden hiervan zijn de dorpsvisies, de nota wijkplatforms en right to challenge. De rode draad welke al deze instrumenten verbindt, is het principe van “loslaten in verbondenheid”. 
Het dorpenbeleid 1.0 moet daarom gezien worden als een aantal losstaande instrumenten waarvoor de raad in sommige gevallen kaders heeft vastgesteld en in andere gevallen niet. Zoals de wethouder in de raadsbijeenkomst heeft gezegd, wordt de behoefte om te komen tot een samenhangend kader voor het opstellen van het dorpenbeleid 2.0 versneld door het lopende herindelingstraject tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Om het dorpenbeleid 2.0 vorm en inhoud te geven wordt op dit moment een bestuursopdracht geschreven ten behoeve van de ambtelijke opdrachtneming. Een beleidsevaluatie van de ervaringen uit het dorpenbeleid 1.0 maakt onderdeel uit van de opdracht. Na vaststelling van de bestuursopdracht door het college zal deze ter kennisgeving van de raad worden gebracht."


Zienswijze op tijd en volledig?
Een mooi verhaal, maar wat duidelijk is is dat er van een echt Kernenbeleid 1.0 geen sprake is en dat wat er dan wel is, eerst nog eens geevalueerd zou moeten worden. Op 2 maart jl. bespraken wij opnieuw in een commissie de mogelijke herindeling. Onze fractie gaf aan dat, als vervolg op 18 februari, dat de termijn voor het indienen voor een zienswijze voor inwoners eindigt op 1 april en voor de raad op 26 april a.s. In die zienswijze moet opgeschreven gaan worden wat inwoners of raadsleden vinden van het besluit en argumenten van de Provincie. Dus ook over het Kernenbeleid 2.0 dat de Provincie dus als argument voor de herindeling gebruikt.

Hoe kunnen zowel inwoners als raadsleden nu een fatsoenlijke, goed onderbouwde zienswijze over dit punt schrijven als het Kernenbeleid 1.0 (wat feitelijk bestaat uit wat losse documenten) nog niet eens geevalueerd is en het volstrekt onduidelijk is wat het Kernebeleid 2.0 moet gaan inhouden (zowel op juridisch-, inhoudelijk- als financieel niveau)? In de commissie heeft onze fractie meerdere vragen over dit onderwerp gesteld (zie onder) maar waar helaas geen echte antwoorden op kwamen.

GS en Kernenbeleid 2.0
Willen de gemeenteraden en inwoners eigenlijk wel een Kernenbeleid 2.0? De gemeente Barneveld gaat over het algemeen netjes om met haar kernen en dat is een goede zaak. Maar ons college gaat nu mee met GS en het Kernenbeleid 2.0 zonder dat de raad erover besloten heeft. Het bevreemdt ons zeer dat uw gedeputeerde de heer Markink, nadrukkelijk en herhaaldelijk uitspreekt (in Webinars en uw Statenvergadering van 10 maart) dat het standpunt van de gemeente Barneveld zou zijn dat zij Kernenbeleid 2.0 willen implementeren. Want wie is de gemeente Barneveld dan eigenlijk? Het college van B&W? Zeker niet. Dat zijn wij allemaal waarbij de inwoners hun vertegenwoordiging in handen leggen van de gemeenteraad, als zijnde hun volksvertegenwoordigers en het hoogste bestuursorgaan. Daarnaast bevreemdt het ook dat GS uitspreken dat de gemeenten weliswaar over dit Kernenbeleid gaan maar daarentegen wel van de gemeenten eisen (blz. 52, HO) dat zij invulling geven aan dit beleid.
Een hoogleraar die aanwezig was bij de technische briefing in Scherpenzeel op 8 maart jl. gaf aan dat de enige juridische structuur voor een dergelijke wens voor ‘autonomie, zeggenschap, zelfbeschikking’ een bestuurscommissie is. Een commissie die door de gemeenteraad bevoegdheden gedelegeerd heeft gekregen met een bepaald vooraf vastgesteld budget. Willen wij dat? Wil straks elk dorp in de nieuwe gemeente een bestuurscommissie (dat zijn er dan 10) met alle organisatorische, juridische, financiële en inhoudelijke gevolgen van dien? Dat kunnen wij niet zeggen, want wij hebben het er als raad nooit over gehad laat staan besloten.

Tweede Kamer debat 11 februari
Op 11 februari was er een terug-te-kijken-waard debat over herindelingen in de Tweede Kamer, waar ook de herindeling Scherpenzeel-Barneveld aan de orde kwam.
citaten:
"Ik (Van der Moolen) heb de indruk dat herindelingsvoorstellen waarin een kernenbeleid wordt opgevoerd per definitie positiever worden beoordeeld door het ministerie. Het kan niet zo zijn dat er van een voorstel wordt gezegd 'mooi, ze hebben een kernenbeleid; nu is het goed.' Een kernenbeleid is namelijk iets wat elke gemeente gewoon behoort te hebben. Het mag dus geen beoordelingscriteirium zijn"
"Ik (Van Raak) plaats vraagtekens bij allerlei 'kunstgrepen' in herindelingsvoorstellen zoals doprscommissies die middels budgetten zeggenschap krijgen."

Analyse en conclusie
Wij maken ons zorgen over de suggesties en verwachtingen die door de Provincie wordt gewekt ten aanzien van dit Kernenbeleid 2.0 richting met name de inwoners van de gemeente Scherpenzeel, maar ook richting de besluitvormende besturen zoals PS, de Minister, de Eerste en Tweede Kamer. Het is niet gezegd dat het Kernenbeleid 2.0 er gaat komen en als het er al komt, op welke manier, met welke mogelijkheden etc. Dit is vragen om teleurstellingen en dat is ongewenst voor iedereen. Het helpt dan ook niet in het versterken van de onderlinge relatie en samenwerking (op welke manier dan ook). Wij zijn juist blij te ervaren dat de samenwerking en de invulling ervan tussen de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld de laatste tijd zulke concrete ontwikkelingen doormaken. Dienstverleningsovereenkomsten, bestendigen van huidige samenwerking en verdiepingswensen voor de langere termijn, klinken hoopvol, maar dat terzijde.

De Provincie hoopt met dit Kernenbeleid 2.0 de herindeling te legitimeren en te kunnen 'verkopen' aan zowel de gemeenten Scherpenzeel als Barneveld, de Minister, de Eerste en Tweede Kamer als de Raad van State. Ongepast en in het licht wat er allemaal gebeurd is, een onzorgvulduldig proces, zeer ongewenst. De gemeente Barneveld gaat over het algemeen netjes om met haar kernen, maar het college gaat nu mee met de Provincie en het Kernenbeleid 2.0 zonder dat de raad erover besloten heeft en zonder dat de raad (en inwoners) dit op tijd kan meenemen in een officiele zienswijze. De Provincie? Die lacht vast in haar vuistje.

Barneveld, 4 maart 2021 (update 10 maart)

Fractie Lokaal Belang
 

Bijlage:

Enkele citaten uit het Herindelingsontwerp van de Provincie en vragen Lokaal Belang:
blz 28-29
“Daarbij bestaat bij Barneveld het beeld dat de expliciete behoefte aan eigen zeggenschap en eigen regie vanuit de gemeente Scherpenzeel voor veel overleg, afstemming en mogelijk ook spanning in de samenwerking zal zorgen. Een hoge mate van autonomie, zeggenschap, zelfbeschikking zijn voor Scherpenzeel erg belangrijk, zo niet noodzakelijk. De gemeente Barneveld staat er nadrukkelijk voor open”
Vragen:
>Het College van Barneveld maakt zich dus enigszins zorgen over deze zeggenschap en autonomie. Toch wil zij het kernenbeleid :"echt gaan doen" (cie 18 feb jl.).
>Waarom zegt het college ‘ja’ tegen de Provincie als geenzins duidelijk is hoe dit kernenbeleid er in de praktijk uit moet gaan zien? Laat staan of de gemeenteraad dit wil.
>Hoever wil het college gaan met autonomie en zeggenschap?
>Krijgen we straks in elk dorp een dorpenraad? Zie argumentenkaart van Scherpenzeel, zij hebben dit al genoemd als optie.
>Welke juridische basis (op institutioneel niveau) moet er voor zijn?
>Loopt het college niet wat vooruit op wat de raad wil? 

Blz. 30
-Provincie zegt dat er “een vernieuwde en passende vorm van kernenrepresentatie binnengemeentelijke decentralisatie van zeggenschap moet komen. En dat daar instrumenten en budgetten voor moeten komen”
Vragen:
>Wat mag deze zeggenschap eigenlijk gaan kosten? Incidenteel en structureel. Zeker gezien de opdracht van de Provincie dat 'de gemeente Barneveld de financiele bakens moet verzetten en 'schoon door de poort' moet komen.
>Welke juridische basis (op institutioneel niveau) moet er voor zijn?

Blz. 48
-Provincie benoemt een van de beoordelingscriteria voor de minister ‘interne samenhang en nabijheid bestuur’. Daar wordt opnieuw het kernenbeleid opgevoerd als argument, als een soort vaststaand feit, een 'moeten' en gebruikt ter legitimatie van de herindeling.
-De provincie gaat er niet over en wij als beide gemeenten, hebben geen idee hoever wij met de zeggenschap en autonomie willen gaan, terwijl ook onze zienswijzeperiode volgende maand al voorbij is!
-De Provincie schrijft dan wel dat zij niet over het dorpenbeleid (=kernenbeleid) gaan, maar schrijft op blz. 52 wel een 10-punten plan wat de gemeenten moeten doen de komende periode, om de nieuwe gemeente een goede start te geven.
Vragen:
>Hoe kijkt het college hier naar? Is dit wel eerlijk beleid?
>Onderschrijft het college de opmerking vd Moolen (CDA, 2e kamerlid) dat Kernenbeleid geen beoordelingscriterium mag zijn? Gaat u dit meenemen?


cartoon van : JeH

 

Lees verder

Programma-team verkiezingen 2022 gestart

01-03-2021


Programma-team verkiezingen Lokaal Belang gestart
Een volgende stap in de campagne van Lokaal Belang: Het programmateam voor de verkiezingen 2022 is gestart. Zij gaan aan de slag om het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang vorm te geven. Een programma vol kansen om onze mooie gemeente nog mooier en beter te maken. Een verkiezingsprogramma met een helder, eerlijk en duidelijk verhaal. Het team stelt zich graag even aan jullie voor:

Mona Tamaela (53, Barneveld)
“Geboren en getogen in Barneveld én van Molukse afkomst. Ik werk als management assistent bij een inspectiebureau. Daarnaast ben ik secretaris bij de Oranjestichting Barneveld. Lokaal Belang is zeer betrokken bij de inwoners en de samenleving in zijn geheel! Dat is de kracht die opnieuw een prominente plek moet krijgen in het programma.”

Stefan Velt (27, Barneveld)
“Afgestudeerd Human Resource Management (HRM) en graag actief op de racefiets, voetbal en verdiep mij graag in de politiek. De visie van Lokaal Belang spreekt mij zeer aan en hoop ik ook in het VK programma te kunnen laten terugkomen: Duidelijk, transparant, gedegen, adequaat en vastberaden. En, het gericht zijn op groei, maar ook het behouden van wat van waarde is, is heel sterk in het verhaal van Lokaal Belang.”

Gert Hein Kevelam (52, Garderen)
“In het dagelijks leven ben ik werkzaam als General Manager bij de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie. Daarnaast ben ik de afgelopen vijfentwintig jaar altijd betrokken geweest als vrijwilliger bij diverse maatschappelijke initiatieven en clubs. Zoals o.a. voorzitter van de Oranje vereniging, voetbalvereniging Veluwse Boys en nu van het cultureel straatfestival ‘Garderen Slaat Door!’ Ik ben van het type logisch nadenken, no-nonsens en altijd kijken hoe dingen beter kunnen. Dat breng ik heel graag in het verkiezingsprogramma, want dat is waar Lokaal Belang voor staat.”

René Oosterom (47 jaar, Barneveld (Veller))
“Ik ben werkzaam binnen de ICT-sector als Solution Architect CRM bij Rabobank Nederland. Daarnaast ben ik actief in de nieuwbouwwijk Veller als coördinator van allerlei soorten buurtpreventie, o.a. WhatsAppGroepen en Burgerwacht. Als hobby houd ik me graag bezig met  korfbal, klussen in en rond het huis, motorrijden en genieten in en van de prachtige natuur. Veiligheid is waar Lokaal Belang pal voor staat en dat vind ik een goede zaak. Ik hoop samen met anderen dit belangrijke onderwerp een prominente plek te geven in het verkiezingsprogramma.”

Nadeche van Veen (30, Zwartebroek)
“Ik ben afgestudeerd als juridisch medewerker en vervolgens als psycholoog met specialisme onderwijs en ontwikkeling. Ik heb veel ervaring opgedaan in het begeleiden van jongeren. Door mijn oprechte, maar ook persoonlijke betrokkenheid houd ik mij daarom graag bezig met maatschappelijke vraagstukken. Ik vind het van belang dat de gemeente kwaliteit levert in hetgeen ze doet en aanpakt. Lokaal Belang neemt die verantwoordelijkheid en zet zich in om voorwaarden te scheppen voor verbeteringen. Dat zag en zie ik graag terug in het verkiezingsprogramma.”

Jan Willem van den Born (54, Barneveld)
“In het dagelijks leven ben ik sales directeur van Profact International B.V. Verder houd ik van koken en geniet graag van het leven met vrienden en familie en ik lees alles wat los en vast zit over de politiek. Ik geniet enorm van natuurschoon, vogels en prachtige uitzichten. Voor Lokaal Belang is het behoud van onze prachtige natuur en groen zeer belangrijk. Daar zet ik mij, ook voor het nieuwe verkiezingsprogramma, heel graag voor in!”

Dit energieke team zet zich samen met de andere campagneteams, de fractie en het hele Lokaal Belang team, in om er een krachtig en kansrijk verkiezingsprogramma van te maken zodat kiezers echt iets te kiezen hebben; op naar 2022, Lokaal Belang de grootste partij!

Ook meedenken en meedoen? Klik hier.
Komende tijd onze campagne volgen? Klik hier

Foto:
Bovenste rij vlnr: Mona Tamaela, Stefan Velt en Gert Hein Kevelam.
Onderste rij vlnr: René van Oosterom, Nadeche van Veen en Jan Willem van den Born.

Lees verder

Behoud groen in Voorthuizen; Het Pastoriebos

27-02-2021


Behoud groen in Voorthuizen; Het Pastoriebos
Het college van B&W wil in en om het prachtige stukje groen, een unieke cultuur-historische plek in het hart van Voorthuizen, een appartementencomplex neerzetten. Lokaal Belang begrijpt niets van dit plan. Waarom? De inzet is en moet zijn om Voorthuizen groener te maken, niet om een stenen massa te plaatsen. En niet alleen wij, maar velen Voorthuizenaren willen dit groen behouden.
Groen is zeer waardevol, kostbaar en erg belangrijk in het kader van gezondheid, welzijn en het klimaat.
Meer informatie over de standpunten van Lokaal Belang over groen hier.

Commissievergadering donderdag 4 maart
Aanstaande donderdag 4 maart zal dan, na eindloos vooruitschuiven, de eerste openbare bespreking van het plan zijn.
Lokaal Belang heeft hier meerdere malen om verzocht, dus wij zijn blij dat dit eindelijk doorgang kan vinden.
Meeluisteren? De stukken lezen? Dat kan hier.

Vele organisaties zetten zich in voor behoud
Dit groene hart heeft inmiddels veel landelijke en regionale belangstelling. Diverse erfgoedverenigingen zoals Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en Nederlandse Tuinenstichting, maar ook de landelijke Bomenstichting, Oud Barneveld en Oud Voorthuizen, spreken zich nadrukkelijk uit tegen de plannen. Daarnaast heeft Bond Heemschut een verzoek ingediend om het gehele gebied een gemeentelijk monument te verklaren (nu is een deel monument). Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben zich bij het college gemeld. Zij hebben een verzoek in behandeling om het terrein onderdeel te laten uitmaken van de twee aanwezige rijksmonumenten (kerktoren en oude pastorie).

Eerdere schriftelijke vragen van Lokaal Belang hier.

Lees verder

Schriftelijke vragen CU en LB over horeca en detailhandel i.v.m. de coronacrisis

25-02-2021


Geacht college,

Namens de fracties van de ChristenUnie en Lokaal Belang stellen wij u, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de horeca en detailhandel.

Ondernemers in de detailhandel en horeca maken zware tijden door. Hoe zwaar het kan zijn was bijvoorbeeld te lezen in een interview met Mark van Beek in de Barneveldse Krant van afgelopen zaterdag. Voor hem betekent de coronaperiode 80 uur per week werken terwijl hij flink verlies maakt. Een grote groep ondernemers bevindt zich in een vergelijkbare schrijnende situatie. Veelal leidt dit ook tot ingrijpende financiële én psychische problemen.

Onze mogelijkheden als gemeente zijn beperkt, maar als gesteld wordt dat we ‘alleen samen corona eronder krijgen’ dan moeten we dat ook écht samen doen. Het is goed om te horen dat er in enige mate ook op afspraak gewinkeld mag gaan worden. En de inzamelingsactie voor ondernemers in Voorthuizen is hartverwarmend. Maar is het genoeg?
En, voor de horeca verandert er niets. Daardoor hebben de horeca-ondernemers nog steeds te maken met flink afgenomen inkomsten.

Onze fracties maken zich zorgen over deze ondernemers, hun werknemers en gezinnen, maar ook over wat dit voor onze winkelcentra betekent op het moment dat we terug gaan naar het ‘normale normaal’. De winkelcentra moeten levendig zijn, maar dat zullen ze niet zijn als veel zaken failliet gaan.

Afgelopen maandag ontvingen de burgemeester en de fractievoorzitters een brief van de Barneveldse Middenstandsvereniging met het verzoek om richting de veiligheidsregio en het kabinet te pleiten voor opening van de winkels, de horeca en culturele organisaties. Deze brief wordt komende woensdag op verzoek kort in de commissie besproken. Heropening kan nog niet. Maar we vragen wel van het college om hier actief over mee te denken en hun invloed waar nodig en mogelijk aan te wenden.

Heel concreet denken we dan bijvoorbeeld aan een mogelijkheid om (picknick-)tafels neer te zetten in de buurt van horeca. Of gebruik te laten maken van de al aanwezige tafels. We zien nu al dat mensen overdag bijvoorbeeld broodjes of koffie afhalen en daar dan op muurtjes of bankjes van genieten. Maar hoe mooi zou het zijn als het afhalen overdag gestimuleerd wordt, zodat mensen meer mogelijkheden hebben om ergens te gaan zitten. Natuurlijk moeten die tafeltjes dan wel goed verspreid staan, zodat de coronamaatregelen worden gerespecteerd. Wellicht kan het college in overleg met winkeliers en horeca-ondernemers tot werkbare afspraken komen. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is het college bereid om met de centrumondernemers en KNH te overleggen over mogelijkheden om de horeca te helpen hun vak uit te oefenen?
2. Is het college bereid het idee van de (picknick-)tafels op korte termijn te onderzoeken?

Natuurlijk moeten ideeën wel passen binnen de maatregelen zoals die door de regering genomen worden. De regering maakt de afwegingen en moet, natuurlijk, waken voor toename van het aantal besmettingen. Echter, het is wel belangrijk dat de zorgen die er zijn breed gedeeld worden en vooral te kijken naar wat wél kan. De (horeca-)ondernemers staat het water aan de lippen. Vandaag werd de urgentie nog eens extra onderstreept in de Tweede kamer, waarbij bijvoorbeeld gesteld werd dat het openen van terrassen, naast mogelijkheden voor de horecaondernemers, ook ruimte geeft het bezoek van gasten veel beter te reguleren als het gaat om corona-maatregelen.

3. Is de burgemeester bereid om ook in het overleg van de Veiligheidsregio aan te dringen op gesprekken met detailhandel en horeca om in overleg met betreffende ondernemers en/of hun vertegenwoordigers, op zoek te gaan naar mogelijkheden ‘wat wel kan’ om ondernemers hun zaak (ruimer) te kunnen laten openen?
4. Is de burgemeester bereid om de zorgen voor de detailhandel, horeca en culturele instellingen door te geleiden naar de Veiligheidsregio en vervolgens het Veiligheidsberaad?

Wij vragen u vriendelijk, met het oog op de bespreking woensdag 3 maart aanstaande, deze vragen voor die tijd te beantwoorden. Wij zijn u daar alvast zeer erkentelijk voor.

Met vriendelijke groet namens ChristenUnie en Lokaal Belang,
Lukas Scheijgrond
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 24 februari 2021

Lees verder

Plaatsing windmolens in Barneveld: Laat u horen!

17-02-2021

Windmolens 
Het college heeft afgelopen week een inwonersgroep aangeschreven (zie onder).
Het bijgevoegde kaartje spreekt in onze ogen boekdelen waar wij al vele malen voor gewaarschuwd hebben: Een grote hoeveelheid inwoners zullen, bij plaatsing van windmolens in dit gebied, forse hinder gaan ondervinden. Zowel inwoners van Barneveld-Noord (De Vaarst en Vliegersveld, maar ook in de nieuwe woonwijk Bloemendal), Voorthuizen-Zuid als alle daartussen en omheen gelegen woningen in het buitengebied. Zie ook onze eerdere berichtgeving en vragen op dit punt. 
NB: Het kaartje met de cirkels gaat uit van windmolens met een ashoogte van 100-120 meter. 
De huidige windmolens zijn veel hoger: ashoogte 160-170 meter, tiphoogte 235-240 meter!

Agendering en bespreking van voortgang windmolens in de gemeente Barneveld
Lokaal Belang heeft de voorgangsmemo geagendeerd voor de commissievergadering van woensdag 3 maart. Wij willen nadrukkelijk stilstaan bij de gevolgen voor inwoners, maar ook bij het traject van de 'windgesprekken' van de gemeente met inwoners. U als inwoner heeft het recht in te spreken tijdens de commissievergadering van 3 maart en aan raadsleden en het college te laten weten hoe u erover denkt. Doe mee en geef u op: raadsondersteuning@barneveld.nl

Daarnaast nodigt de gemeente inwoners uit voor een gesprek via Teams. Voelt u zich betrokken op dit onderwerp omdat u bv. in de invloedsfeer van de mogelijke windmolens woont? Ga in gesprek. Opgeven moet wel snel via duurzaamheid@barneveld.nl Zie ook de uitnodigingbrief hieronder. 

Lokaal Belang en duurzaamheid
De aarde en het milieu zijn ons dierbaar en daar moeten wij zorgvuldig mee omgaan. Lokaal Belang wil een realistisch energiebeleid. Daarmee bedoelen wij dat er realistische en haalbare doelen gesteld worden. Daarbij is draagvlak onder onze inwoners van groot belang. Lokaal Belang wil een duurzaamheidsagenda die het welzijn van de burgers dient en geen onnodig hoge belastingen met zich meebrengt. Duurzaamheid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de burgers van nu en in de toekomst. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt en met gezond verstand kan worden gewerkt aan de energietransitie en het voorkomen van milieuvervuiling.  

Het college en de meerderheid van de partijen in de gemeenteraad, willen megawindmolens in onze prachtige gemeente. Lokaal Belang is groot tegenstander van deze plannen omdat windmolens industriële inrichtingen zijn die voor grote overlast voor mens en dier zorgen en het landschap verpesten. Onze gemeente is niet geschikt voor de plaatsing ervan. Lees meer op onze speciale site.

Lees verder

Schriftelijke vragen LB Betrokkenheid collegeleden ri raadsleden Scherpenzeel

15-02-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande uitingen over o.a. vermeende betrokkenheid van ons college richting raadsleden van de gemeente Scherpenzeel.

Tijdens de raadsvergadering in Scherpenzeel van 11 februari jl., heeft de heer W. Schuur, fractievoorzitter Pro Scherpenzeel, tot driemaal toe uitgesproken dat hij expliciet “vanuit het college van de gemeente Barneveld” benaderd en geïnformeerd is over het ongenoegen binnen het Barneveldse college, dat zij het nieuws over het Scherpenzeelse burgemeestersvoorstel voor een peiling aangaande de herindeling, uit de media hebben moeten vernemen. Burgemeester Klein weersprak dit in de raadsvergadering van Scherpenzeel. Mede gelet op de berichtgeving hierover in de Barneveldse Krant en andere media, hebben wij de volgende vragen:

1. Klopt de lezing van dhr. Schuur, dat hij hierover expliciet “vanuit het college van de gemeente Barneveld” is benaderd? Of heeft hij zelf contact gezocht? Zo ja:
a. Welke wethouder(s) betrof(fen) dit?
b. Sprak(en) deze wethouder(s) namens het college of op eigen titel?

2. a. Is er al eerder sprake geweest van contacten tussen het Barneveldse college (individueel of op collegeniveau) en leden van de gemeenteraad in Scherpenzeel over de mogelijke herindeling?
b. Is het vermelde feit aanleiding geweest om als colleges contact te zoeken met elkaar hoe om te gaan met deze situatie en dit soort situaties en/of uitspraken in algemene zin?
c. Wat is daar uitgekomen?

3. Vindt het college het verdedigbaar, daar waar het college in het openbaar met de mond belijdt ‘geen voorkeur te hebben voor zelfstandigheid of herindeling’ en ‘een ‘goede buur te willen zijn’, er mogelijk buiten het zichtveld van de samenleving en de gemeenteraden er oncontroleerbare uitspraken door het college worden gedaan?


In de gemeenteraadsvergadering van 11 februari jl. van Scherpenzeel is gesproken over en besloten tot het houden van een representatieve peiling op 17 maart a.s. teneinde ‘eenduidigheid en eenheid’ te krijgen op het aspect draagvlak. Een essentieel punt in het Beleidskader Wet Ahri, waarop de wens van GS tot deze herindeling door de Minister en andere betrokkenen, zoals PS en de Tweede en Eerste Kamer, getoetst gaat worden. Zowel GS (gedeputeerde Markink tijdens de PS vergadering van 10 februari jl.) als de Tweede Kamer en de Minister van BZK (Tweede Kamervergadering 11 februari jl.) als de gemeenteraad en Burgemeester van Scherpenzeel geven nadrukkelijk aan dat een peiling heel wenselijk, zo niet essentieel is om het belangrijke aspect draagvlak (in beide gemeenten) in kaart te brengen. Lokaal Belang heeft hier al vele malen op gehamerd. Bovendien gaf Gedeputeerde Markink in dezelfde vergadering van PS aan het liefst een peiling te zien in zowel Scherpenzeel als Barneveld! Wij zijn verbaasd dat, nog voordat de gemeenteraad van Scherpenzeel zich had uitgesproken, laat staan onze eigen gemeenteraad, wethouder Van Daalen al in de Barneveldse krant liet optekenen een peiling “niet nodig te vinden”.

4. a. Was de uitspraak van wethouder Van Daalen in de krant een eigen standpunt of het standpunt van het college?
b. Indien een collegestandpunt: Wanneer is dit dan officieel besloten?
c. Waarom heeft het college dit kennelijke besluit niet vooraf met de gemeenteraad in de gemeente Barneveld gecommuniceerd? En moest onze gemeenteraad dat via de Barneveldse Krant vernemen en niet via, zoals gebruikelijk is, een memo, zoals het college van B&W in de gemeente Scherpenzeel dit wel heeft gedaan? Overigens is het, volgens de Kieswet artikel J6, een bevoegdheid van de gemeenteraad om te besluiten om al dan niet een peiling uit te schrijven.
d. De inwoners van de gemeente Barneveld weten nergens van als het gaat om -bijvoorbeeld- de (financiële) gevolgen van een herindeling. Wij verwijzen u graag nog even naar onze schriftelijke vragen van 10 februari jl. Waarom passeert u de inwoners van de gemeente Barneveld, door het kennelijke standpunt geen gemeentelijke peiling te willen houden, als het gaat om draagvlak?
e. Waarom gaat u op voorhand voorbij aan de wens/advies van zowel GS (gedeputeerde Markink), als de Tweede en Eerste Kamer alsmede de Minister, door het houden van een gemeentelijke peiling met betrekking tot draagvlak, af te wijzen? U laat als college een kans lopen om, ook in samenwerking met de gemeente Scherpenzeel, extra aandacht te besteden aan het in kaart brengen van draagvlak, terwijl u eerder stelde dit heel belangrijk te vinden.
f. Was het niet verstandiger geweest om eerst, na de besluitvormende vergadering in Scherpenzeel op 11 februari jl., in overleg te gaan met de beoogde fusiepartner, de gemeente Scherpenzeel, alvorens stellige uitspraken te doen? Dit in het kader van de goede verhoudingen en het werken aan de onderlinge relatie en vertrouwen.
g. Vond u eerst ‘een stevig draagvlak in beide gemeenten’ een duidelijke randvoorwaarde, die randvoorwaarde verdween als sneeuw voor de zon in uw reactie op het besluit van GS tot de vaststelling van het Herindelingsontwerp, 12 januari jl. (B4.28). Doet ‘een stevig draagvlak in beide gemeenten’ er voor het college niet meer toe?
h. Is uw college met ons van mening, zoals gesteld, dat de raad van de gemeente Barneveld over een peiling ten aanzien van draagvlak een besluit moet nemen?

Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken

Barneveld, 15 februari 2021

Lees verder

Persbericht LB Gert Hein Kevelam campagneleider Lokaal Belang

14-02-2021


Met trots meldt het bestuur van Lokaal Belang dat Gert Hein Kevelam bereid is om, net zoals bij de vorige campagne in 2018, ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 campagneleider te zijn voor Lokaal Belang. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen wist Lokaal Belang met Gert Hein Kevelam als campagneleider vanuit het niets met maar liefst 4 zetels te winnen. Daarom is het bestuur van Lokaal Belang ontzettend blij dat Gert Hein wederom de campagnekar gaat trekken.

Gert Hein Kevelam: “ Lokaal Belang is uit de startblokken voor de campagne van 2022 gekomen. Na de enorme verkiezingsoverwinning in 2018 houdt Lokaal Belang er serieus rekening mee om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 als grootste partij uit de bus te komen.

Na 3 jaar keihard werken als oppositiepartij heeft Lokaal Belang laten zien dat wij een partij zijn waar in het gemeentehuis serieus rekening mee wordt gehouden. Er is veel bereikt en er zijn ontzettend veel zaken door Lokaal Belang op de politieke agenda gezet. Zo heeft Lokaal Belang zich o.a. ingezet voor behoud van groen, komen wij met creatieve oplossingen voor veel problemen rondom wegen, fietspaden en oversteekplaatsen en heeft Lokaal Belang zich hard gemaakt en haar nek uitgestoken voor meer democratie, bestuurlijke integriteit, transparantie en minder achterkamertjespolitiek in het gemeentehuis van de gemeente Barneveld. Verder hebben wij ons ingezet voor veiligheid en ruimte voor ondernemers, hebben wij een warm hart voor onze medemens, cultuur en sport, en staan wij een verstandig en behoedzaam financieel beleid voor.

De afgelopen jaren hebben wij met veel enthousiasme en ambitie aan de weg getimmerd en bewezen de enige echte lokale partij van de gemeente Barneveld te zijn. Het moet daarom mogelijk zijn om bij de komende verkiezingen de grootste partij van de gemeente Barneveld te worden. Want het wordt wat mij betreft hoog tijd voor een flinke frisse wind in een volgend college van B&W en de gemeenteraad. En ik hoor overal om mij heen dat heel veel inwoners van onze gemeente daar net zo over denken. Ik heb er, samen met mijn team, veel zin in!”


Persbericht 14-2-2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB financiele situatie Gemeente Barneveld

12-02-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het meerjarenperspectief van de gemeente Barneveld, het financieel toezicht vanuit de Provincie alsmede ontwikkelingen met betrekking tot onze gemeente in de Provincie zelf.

De gemeente Barneveld staat sinds 26 januari jl. onder financieel toezicht. Door deze situatie kunnen wij als gemeenteraad niet meer zelfstandig beslissen over financiële zaken boven de 300K en het college niet over financiële zaken boven de 50K. Dit toezicht is bedoeld om het financiële belang van de nieuwe gemeente te beschermen. Dit toezicht geldt voor alle financiële besluiten die invloed kunnen hebben op de financiële positie van de huidige of de nieuw te vormen gemeente.

Daarnaast heeft de gemeente Barneveld een duidelijke opdracht van de Provincie meegekregen: “Verzet uw financiële bakens, zorg voor een structureel sluitende meerjarenbegroting, herbezin u over uw uitgaven en uw organisatiegrootte” Samenvattend: “U moet schoon door de poort komen” Los van zaken waar wij als gemeente geen directe invloed hebben (jeugdzorg, gemeentefonds) zijn er wel degelijk vele zaken waarbij het college zelf aan de knoppen zit, eigen keuzes dus. En daar wijst de Provincie nadrukkelijk naar.

Oplossingen voor deze opdracht kent maar een beperkt aantal smaken: bezuinigen, belastingen verhogen of investeringen terugdraaien, want: ”Onttrekking aan de algemene reserve als dekking voldoet niet aan het criterium van een aanvaardbare dekking, omdat hiermee het vermogen van de huidige gemeente, en daarmee ook het vermogen van een nieuw te vormen gemeente vermindert.” Overigens is het in bestuurlijk Nederland een gebruikelijke gang van zaken om structurele lasten te dekken met structurele inkomsten, wat wij als Lokaal Belang onderschrijven. Maar met deze herindeling en het financiële toezicht is dit helemaal ‘not done’.
 

 1. Op de website van de gemeente Scherpenzeel vinden wij uitgebreide documentatie van het college aan de gemeenteraad die de raad op detailniveau uitlegt hoe het financieel toezicht in zijn werk gaat (zie bijlagen). Hoe kan het dat onze gemeenteraad niet een dergelijke uitleg van ons eigen college heeft gekregen? Was ons college niet voorbereid op dit financieel toezicht?
 2. Waarom heeft het college ons als raad, gedurende de hele periode tot aan 26 januari jl. (vaststelling HO en financieel toezicht) ons niet actief én inhoudelijk voorbereid op en meegenomen met de gevolgen van een mogelijk preventief financieel toezicht?
 3. Op welke wijze gaat het college de gemeenteraad, terwijl wij overigens al voor voldongen feiten staan, verder informeren en meenemen over de ‘ins en outs ‘ van het financieel toezicht op onze gemeente voor de komende 2 jaar?
 4. Een van de zaken waar de Provincie op wijst als reden voor een negatieve meerjarenbegroting is de forse extra uitgaven voor de ODDV (+637K). Op 27 mei 2020 heeft Lokaal Belang haar zorgen uitgesproken over deze enorme verhoging en via een motie en amendement kortgezegd de wens uitgesproken dat het college in de gesprekken met de ODDV kostenreductie, soberheid & doelmatigheid nastreeft, alsmede een minimale verhoging. Wij verzochten u ook om een informatieve memo alvorens akkoord te gaan met de verhoging. U sprak geruststellende woorden en u gaf aan zich te zullen inzetten voor een kostenreductie. In de Programmabegroting 2021 bleek dat er (nog) niets terecht was gekomen van reductie voor de afdracht van onze gemeente aan de ODDV. Lokaal Belang heeft opnieuw, middels een amendement verzocht om een kostenreductie. U heeft ons als college medegedeeld dat u zich zult inzetten voor een reductie. Aangezien wij inmiddels in 2021 zitten:
  a. Hoe staat het met de gesprekken met de ODDV voor een kostenreductie voor de gemeente Barneveld?
  b. Is het gelukt om dit forse bedrag naar beneden te krijgen? Graag een toelichting.
 5. De provincie gaf aan dat de gemeente Barneveld ‘ruim in haar jas’ zit, boven het landelijk gemiddelde, als het gaat om de organisatie. Sinds 2018 (peildatum 1 januari 2018) is de organisatie aanzienlijk uitgebreid met zo’n 50 fte (totaal 444,78 fte). Ook financieel kost dit een flinke berg geld. Uiteraard vindt Lokaal belang dat het werk dat gedaan móet worden, gedaan moet kúnnen worden. Tijdens discussie in de commissie (2 februari) en de raad (3 februari) van vorige week heeft onze fractie nadrukkelijk stilgestaan bij onze ruime organisatie (o.a. m.b.t. thuiswerken) in relatie tot de opdracht van de Provincie.
  Een van de vragen was: “Wat gaat de wethouder doen met deze investering in relatie tot de eis van de provincie om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Gaan er bezuinigingen komen? Worden investeringen teruggedraaid of de belastingen verhoogd?”
  Helaas kwam er geen duidelijk antwoord. Dus nogmaals: Wat gaat het college doen om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen?
 6. In uw antwoorden op onze schriftelijke vragen over de thuiswerkregeling zegt u bij vraag 16: “Tijdens de begrotingsbespreking 2021 is de wens uitgesproken om als raad betrokken te zijn bij de voorbereiding van een structureel sluitende meerjarenbegroting van de gemeente Barneveld. Hieraan zullen we uitvoering geven.” U gaf op 11 november jl. inderdaad aan dat u graag “samen met de raad aan het werk wil gaan om scenario’s voor een sluitende meerjarenbegroting te realiseren”. Aangezien u bij de behandeling van de Programmabegroting van 2021 in november jl. maatregelen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen voor u uitgeschoven heeft, de opdracht van de Provincie is dat u bij de behandeling van de Kadernota 2022 met maatregelen voor een sluitende meerjarenbegroting komt en deze Kadernota over een dikke 3 maanden in concept gereed moet zijn; de tijd dringt.
  a. Wat is de stand van zaken van deze samenwerking?
  b. Werkgroep sluitende meerjarenbegroting: In een eerder stadium al, heeft Lokaal Belang zowel de gemeenteraad als het college laten weten grote bezwaren te zien in dit construct (zie bijlage). In een democratie én een bestuurlijk systeem dat gestoeld is op dualisme, is de scheiding tussen de diverse rollen en daarbij behorende verantwoordelijkheden, essentieel. Het traject om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting hoort bij het college van B&W van de gemeente Barneveld. Dat is uw taak, uw werk. De raad stemt met deze begroting in (of niet) en controleert vervolgens de uitwerking. Wij hebben daarom afgezien van deelname aan deze werkgroep en u opgeroepen in zijn geheel af te zien van deze werkgroep. We vinden het jammer na 2 maanden nog geen reactie te hebben ontvangen, maar we maken uit uw beantwoording van vraag 16 op dat u deze werkgroep daadwerkelijk doorzet. Waarom? Graag een toelichting, ook in het licht van bovenstaande (dualisme, functiescheidingen).
 7. Tijdens de PS vergadering van 10 februari jl. werd de gedeputeerde bevraagd over onze financiële situatie in relatie tot onze organisatie. Hij gaf aan dat ‘’De gemeente Barneveld hoeft er geen personeel erbij, maar dat kan niet betekenen dat al het personeel van Scherpenzeel straks thuis zit.”
  Tijdens de behandeling van de Programmabegroting heeft Lokaal Belang, naast de zorgen over de forse extra uitgaven voor de eigen organisatie (+500K incidenteel en +1,2 miljoen structureel voor de eigen organisatie met een totaal van al ruim 23 miljoen) ook haar zorgen geuit over de forse extra kosten voor inhuur van 5 miljoen euro. Onlangs is daar over doorgepraat waarbij het college zelfs 85K extra vroeg voor ‘budget werving en selectie’ (B 4.3, 7 oktober 2020) ten behoeve van werving personeel. Nu erkent Lokaal Belang natuurlijk het belang van goed personeel. Maar:
  a. Wilt u in gesprek gaan met de gedeputeerde Markink en hem bevragen over de inhoud van zijn opmerking en ons laten weten wat daaruit gekomen is?
  b. Wil het college nou wel of geen extra personeel?
  c. Gaat het college zich herbezinnen op (de omvang van) de eigen organisatie in relatie tot de opdracht van de Provincie en de opmerkingen over de organisatie van de gemeente Barneveld? Graag een toelichting.


Vriendelijke groeten,
Mijntje Pluimers-Foeken
10 februari 2021

Bijlage:

 1. 2021-15 Memo Financieel Arhi toezicht, gemeente Scherpenzeel, 2 februari 2021
 2. 2021-15a Bijlage 1 Memo Financieel Arhi toezicht, gemeente Scherpenzeel, 2 februari 2021
 3. Reactie LB werkgroep structurele sluitende begroting, 14 december 2020

Lees verder

Windmolens bij de buren? Samen optrekken Energievisie Regio Barneveld-Scherpenzeel

09-02-2021

HEDENAVOND 15 februari vergadering Gemeenteraad Scherpenzeel:
Hier de link

Zowel brieven van inowners als onderstaande brief staan op de agenda:

Aan: gemeenteraad gemeente Scherpenzeel
CC: Belangengroepen: Tegenwind Buitengebied Barneveld West, De Glind, Tegen windmolens noordelijk buitengebied Scherpenzeel
Betreft: Energievisie gemeente Scherpenzeel

9 februari 2021

Geachte gemeenteraad  van de gemeente Scherpenzeel, beste collega’s,

Via deze brief willen wij jullie aandacht en inzet vragen voor jullie voorgelegde ‘Energievisie’,
welke donderdag 11 februari aanstaande in jullie raad behandeld wordt.

De reden dat wij jullie aanschrijven ligt gelegen in het feit dat mogelijke keuzes in jullie raad direct invloed hebben op onze inwoners, inwoners van de gemeente Barneveld. Daarnaast bestaat de kans, los van wat wij daarvan vinden, dat wij in de toekomst samen een gemeente vormen. Jullie keuzes hebben mogelijk straks invloed op onze mooie gezamenlijke gemeente. Wij voelen dit als onze verantwoordelijkheid; zowel in bestuurlijk opzicht als in volksvertegenwoordigend opzicht en dan in de eerste plaats voor onze inwoners. Daarnaast in brede, maatschappelijke zin. Daar bedoelen wij duurzaamheid, het koesteren van onze prachtige landschap en het welzijn en gezondheid van onze inwoners mee.

Wij willen daarin graag samen met jullie optrekken; daar waar mogelijk en waar gepast. Hierbij reiken wij jullie graag de hand. De hand om samen, als buren maar ook als partners in de Regio Food Valley, vorm en inhoud te geven aan het duurzaamheidsbeleid. Daarnaast doen wij ook een dringend beroep op jullie: Bescherm het mooie landschap en het welzijn van inwoners. In eerdere uitingen hebben wij dit meerdere malen aangegeven, maar voor de volledigheid hechten wij eraan het volgende heel helder te stellen: Wij respecteren jullie autonome, zelfstandige positie als democratisch gekozen gemeenteraad, zeer.

In jullie raadsvoorstel staat jullie opgave beschreven waarbij twee mogelijkheden opvallen:
windenergie en houtige biomassa. Ten eerste windenergie: In dit voorstel staan ‘potentiële zoeklocaties’ beschreven voor de plaatsing van windturbines in o.a. het noorden van jullie gemeente. Verderop wordt gesteld dat  2 grote windturbines (van elk 5,6 MW) mogelijk zouden moeten zijn. De ashoogte en tiphoogte wordt in het voorstel niet nader omschreven. Dit voorstel heeft tot een storm aan protest geleid.
Niet alleen in Scherpenzeel, maar ook bij inwoners uit onze gemeente; die van De Glind, Barneveld-West en het buitengebied rondom deze gebieden. Wij hebben kennisgenomen van deze protesten door o.a. de artikelen, ingezonden brieven en hun bijdrage voor de opinieronde van 28 januari jl.

De afgelopen jaren heeft ons college gewerkt aan de duurzaamheidsopgave en dat is in basis een goede zaak. Wij allen hebben de opdracht  zorgvuldig om te gaan met de aarde en het milieu die ons dierbaar zijn. Wij hebben allemaal energie van deze aarde nodig. Maar hoe doen wij dat en hoe houden wij de balans tussen de vraag naar energie en de bescherming van onze omgeving, mens en dier? Duurzaamheid moet leiden tot een betere en gezondere omgeving voor de inwoners van nu en in de toekomst. Steeds moet worden gekeken hoe het meest efficiënt, met gezond verstand en draagvlak kan worden gewerkt aan de energietransitie.

De plannen van ons college om megawindmolens (tiphoogte circa 240 meter) in onze gemeente te zetten, heeft tot grote protesten geleid. Mogelijke locaties nabij woningen, nabij recreatiegebieden, nabij prachtige natuur, is iets wat heel veel mensen niet willen. Windturbines zorgen voor de verwoesting van het landschap en geven geluidsoverlast, slagschaduw en brengen dus schade toe aan het welzijn en gezondheid van mens en dier. Het is te veel om alle aspecten uitvoerig te behandelen, maar wij verwijzen jullie graag naar onze website met al onze bijdragen en informatie over windturbines www.lokaal belang.com/lb-over-windmolens  Voor nu beperken wij ons tot het volgende:

Onze regio ligt in een windluw gebied en is dus niet geschikt voor het plaatsen van windmolens. Als er al windturbines zouden moeten komen, moeten die dus heel hoog zijn om nog enig rendement te maken. Sowieso worden windturbines steeds hoger; de hoogste staat nu in Rotterdam, de Haliade X van 260 meter. In jullie Energievisie wordt dit ook beschreven: windturbines van elk zo’n 5,6 MW. Dat zijn windturbines met een tiphoogte van ongeveer 200-250 meter. Het geluid van windturbines komt niet van de motor maar van het draaien van de wieken en kan tot kilometers ver reiken. Het is niet voor niets dat in Duitsland de afstand tot woningen tenminste 1 kilometer is (en Beieren zelfs 10x de tiphoogte). Windturbines op jullie grondgebied kunnen dus ook invloed hebben op onze inwoners. Daarnaast produceren windturbines ook laagfrequent geluid dat tot kilometers ver reikt. Van dit laagfrequente geluid is bekend dat dit gezondheidsschade kan veroorzaken.

In Nederland bestaan geen regels die een minimale afstand tussen woningen en windturbines voorschrijven. Er zijn wel twee geluidsnormen: 47dB Lden (het gemiddelde voor dag, avond en nacht) en 41dB Lnight (het gemiddelde voor de nacht). Dit zijn echter boterzachte normen omdat het om jaargemiddelden gaat. Deze normen maken het mogelijk dat het ontbreken van windmolengeluid in windstille weken wordt gecompenseerd met het geluid in weken dat het veel waait. Ofwel, de ene nacht kunnen omwonenden van de herrie niet slapen en de andere nacht wel. Het niet goed kunnen slapen is meestal één van de eerste dingen waar omwonenden problemen mee krijgen. Oftewel, de hoogte van windmolens in combinatie met de afstand tot woningen, is essentieel.

Ten tweede is in jullie voorstel de opwek van energie middels (houtige) biomassa meegenomen (10TJ).
Het zal vast niet  onbekend zijn hoezeer inwoners in het hele land bezwaar hebben tegen deze manier van energieopwekking. Naast dat dit bossen sloopt, zowel in Nederland als in het buitenland, is het verbranden van hout gewoonweg niet goed. Onze partij staat bekend als een groot voorvechter van het behoud van bomen, het ‘groene kapitaal’. Bomen dragen juist bij aan een goed klimaat (afvangen fijnstof en CO2, opname van stikstof, tegen hittestress, goed voor de ecologie etc.). Het verbranden van bomen zorgt juist voor de extra uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Schadelijk dus voor inwoners. Aangezien biomassa in jullie energiemix staat evenals in de RES 1.0 waar onze beide gemeenten deel van uitmaken, vragen wij jullie ook hier niet in te stemmen met (houtige) biomassa maar dit juist proberen te voorkomen.

Maar wat dan wel? Lokaal Belang heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de opgaven die wij als gemeente hebben. www.lokaal-belang.com/lb-bijdragen-energie In maart 2018 hebben wij het initiatief genomen voor het maken van een zeer zorgvuldige en onderbouwde alternatieve energiemix , die wij maart 2020 hebben vernieuwd. Wij verwijzen jullie graag naar deze informatie om te zien hoe het ook kan www.lokaal-belang.com/lb-alternatieve-energiemix Windmolens zijn onwenselijk maar ook niet nodig, het kan echt anders. Zowel op korte, middellange- als langere termijn. Als voorbeeld noemen wij het zorgvuldig aanwijzen van locaties voor zonneweides, mono-mestvergisters en geothermie (aardwarmte). Onze regio is juist erg geschikt voor aardwarmte en vanuit het Rijk en ook ons college is er veel interesse in deze vorm van energieopwekking. Sterker nog, er is vanuit het Rijk een flinke hoeveelheid geld beschikbaar gesteld voor onderzoek. Onderzoeken die in onze regio, In Barneveld en andere plaatsen zoals Soest, Amersfoort, Ede, al meerdere maken hebben plaatsgevonden waarvan de resultaten spoedig verwacht worden.
Uiteraard willen wij onze bevindingen graag met jullie delen als daar interesse voor is.

Hartelijke groet,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers

Lees verder

Waarom heeft LB zorgen over de financien en forse uitgaven?

05-02-2021


Voorzitter,

Het kan verkeren. Was onze gemeente 25 januari jl. nog een gemeente met flexibele financiële slagkracht. Een gemeenteraad die zelfstandig belangrijke uitgaven kon doen boven de 300.000 Euro. Zaken die allemaal horen bij een groeigemeente met ambitie. Wat dat zijn we toch?

Toen kwam 26 januari. Een bijzondere dag in de geschiedenis van onze gemeente. De dag dat onze gemeente voor het eerst in haar bestaan onder financieel preventief toezicht kwam te staan. Vanaf die dag gaat niet alleen de provincie, maar ook de gemeente Scherpenzeel meekijken en meebeslissen over alle uitgaven die ons college wil doen boven de 300K.  

Tijdens de begrotingsvergadering van 12 november heeft onze fractievoorzitter Mijntje Pluimers het college er al op gewezen dat er op deze dag direct preventief toezicht komt vanuit de provincie en de gemeente Scherpenzeel. De reactie van de wethouder n.a.v. deze opmerkingen was: ik citeer: “er gaat niet bijster veel veranderen. Het gaat alleen over de begroting en begrotingswijzigingen dacht ik. Alles kan doorgaan, Maar ik zal het wel inbrengen in het bestuurlijk overleg, U krijgt een terugkoppeling” Einde citaat.

Vandaag is het 3 februari en staan wij onder financieel preventief toezicht. Gedeputeerde Staten van Gelderland liet er meteen geen gras over groeien. Er kwam een herindelingsontwerp en een bijlagenboek die LB tot de laatste letter heeft uitgespit. En wat bleek voorzitter, dames en heren, De provincie komt met keiharde opdrachten. Laat ons in het bijlagenboek op blz 6 en 7 weten hoe zij aankijkt tegen onze gemeente en onze organisatie. Zomaar een paar citaten, mijn collega’s raadsleden zullen ze wel herkennen want ik kan mij zo voorstellen dat niet alleen LB  deze opmerkingen van de provincie met rode oortjes heeft gelezen:

Daar komen ze:

 • Barneveld zal de financiële bakens moeten verzetten om een begroting te presenteren die structureel en reëel in evenwicht is.
 • Barneveld zit ruim in de organisatie en Scherpenzeel is te krap georganiseerd. Hier kunnen kostenbesparingen gerealiseerd worden.
 • Het is essentieel dat Barneveld financieel gezien “Schoon door de poort gaat en structurele maatregelen treft om de tekorten die ontstaan zijn in 2022, 2023 en 2024 weg te werken. En nu komt de uitsmijter die meteen te maken heeft met de thuiswerkregeling: Hierbij kan Barneveld naar de eigen organisatie kijken.


Voorzitter, gisterenavond gaf de wethouder ruiterlijk toe dat het college niet goed gehandeld heeft door de thuiswerkregeling via de maandrapportage, en niet via een ordentelijk raadsvoorstel aan de raad te presenteren. Dus daar zal ik hem niet meer op bevragen vanavond. Maar het wordt ook steeds duidelijker dat de timing van dit voorstel, namelijk een paar weken na de begrotingsvergadering, dat deze timing noodzakelijk was om in ieder geval een sluitende begroting voor 2021 te kunnen presenteren. Het plusje van 65K was tenietgedaan door deze investeringen. Daarom vroeg ik de wethouder gisterenavond ook wat de wethouder gaat doen met deze investering in relatie tot de eis van de provincie om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Gaan er bezuinigingen komen? Worden investeringen teruggedraaid of de belastingen verhoogd? Want in de brief aan de gemeente van de provincie over het financiële toezicht lezen wij op pag 2 eerste alinea dat een onttrekking aan de algemene reserve als dekking niet voldoet aan het criterium van een aanvaardbare dekking, omdat hiermee het vermogen van de huidige gemeente, en daarmee ook het vermogen van een nieuw te vormen gemeente vermindert. Ik citeer gedeputeerde Markink nog maar even die op 4 juni vorig jaar in deze raadszaal zei dat gemeenten vlak voor het besluit tot herindeling de neiging hebben om snel allerlei uitgaven te doen.  VZ, Omdat ik gisterenavond op deze vraag geen duidelijk antwoord kreeg, nogmaals de vraag, hoe gaat deze investering gedekt worden? Andere investeringen teruggedraaid of belastingen verhoogd?

Een vraag waar ik gisterenavond ook geen helder antwoord op kreeg en vanavond in deze raadsvergadering nogmaals wil stellen heeft ook te maken met het financiële toezicht in relatie tot de thuiswerkregeling. Omdat wij sinds 26 januari onder toezicht staan schrijft de wet voor dat dit investeringsvoorstel met zowel GS als met Scherpenzeel gedeeld moet worden. Toen ik de wethouder gisterenavond vroeg of deze investering al onderdeel van discussie van zowel GS als Scherpenzeel antwoordde de wethouder dat er momenteel e.e.a. wordt opgezet om zulke zaken samen met Scherpenzeel en de provincie te behandelen. Mijn vraag aan de wethouder is heel eenvoudig, is deze investering al ter sprake geweest in een overleg met Scherpenzeel? Hetzij ambtelijk, hetzij tussen u als wethouder financiën samen met uw Scherpenzeelse collega? Ja of nee?

Een aspect dat LB in dit voorstel mist, zijn de besparingen die dit voorstel oplevert. Gaan wij door deze thuiswerkregeling ook minder reiskostenvergoeding betalen? Minder schoonmaakkosten en minder vaste kosten maken in het gemeentehuis?  Het kan niet anders dat deze regeling ook besparingen oplevert. Zijn deze besparingen bekend bij de wethouder en kan hij deze met ons delen vanavond?

Voorzitter; 
Nu de investering zelve. Sinds april werken er 4,5 miljoen Nederlanders thuis. Dat geldt ook voor mijzelf. En dat geldt ook voor veel medewerkers van de gemeente. En het is echt niet zo dat deze medewerkers plotseling niet meer thuis kunnen werken als vanavond dit voorstel het niet zou halen. Gisteren sprak de wethouder zijn verbazing uit over het feit dat er nog een telefoon met draadjes op zijn bureau stond toen hij als wethouder aantrad. Dat hij in een omgeving kwam uit de jaren 90.  Er worden de laatste jaren enorme bedragen geïnvesteerd in onze organisatie. Investeringen overigens waar Lokaal Belang allemaal mee ingestemd heeft. Ook de investeringen van 500K incidenteel, 1,2 miljoen structureel extra voor de eigen organisatieontwikkeling en de 300K voor extra ICT. Dus kom niet met een emotioneel verhaal aanzetten zoals de wethouder dat gisterenavond deed alsof LB geen oog heeft voor de noden en noodzakelijkheden van ons eigen huis. LB heeft ingestemd met 2 miljoen extra voor de eigen organisatie (op een totaal van ruim 23 miljoen per jaar) en de begroting goedgekeurd

Daarnaast is niet duidelijk hoeveel medewerkers gebruik gaan maken van deze regeling. Het college stelt dat de helft van het aantal medewerkers gebruik gaan maken van deze regeling, maar van de 600 medewerkers heeft lang niet iedereen een bureaufunctie voorzitter.

Ik heb om mij heen gekeken de laatste dagen en vele thuiswerkregelingen tegen het licht gehouden. Zowel die uit het bedrijfsleven als van gemeenten. En wat daaruit naar voren komt is terughoudendheid. En bedragen die substantieel lager liggen dan die waar wij vanavond over spreken. Wij zeggen vanavond niet dat wij deze investering uiteindelijk niet moeten doen, maar vinden dit tijdstip prematuur. Onze gemeente staat er helaas financieel niet goed voor. Dat is jammer genoeg een feit. Daarnaast staan wij aan de vooravond van grote veranderingen, namelijk een fusie met Scherpenzeel.

Ik dat licht citeer ik nogmaals de provincie in haar brief daar waar het gaat om onze ambtelijke capaciteit: Daar zegt de provincie nl:
De kosten voor de ambtelijke organisatie van Barneveld lagen in 2018 op het landelijk gemiddelde. Vanaf 2018, de komst van dit college dus, is de formatie aanzienlijk uitgebreid met in totaal 50 fte, een toename van 13% Voor 40 van deze fte’s is de formatie uitgebreid zonder dat hier extra taken of financiering tegenover stonden. Het is aannemelijk dat de kosten van de organisatie van de gemeente Barneveld inmiddels boven het landelijk gemiddelde liggen.

Dit alles gecombineerd met het financieel preventieve toezicht van de provincie heeft LB doen besluiten om vanavond het college te vragen dit besluit te heroverwegen en uit te stellen totdat er meer duidelijkheid bestaat over deze herindeling, totdat duidelijk is wat de kostenbesparingen zijn en duidelijk is hoeveel medewerkers daadwerkelijk gebruik gaan maken van deze dure regeling.

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Jan Willem van den Born

Bijdrage raadsvergadering 3 februari 2021

Lees verder

Persbericht LB: Initiatiefvoorstel zienswijze herindeling Barneveld-Scherpenzeel

02-02-2021


Initiatiefvoorstel zienswijze herindeling Barneveld-Scherpenzeel

Het onderwerp ‘toekomst gemeente Scherpenzeel’ is, al ruim anderhalf jaar, heel actueel. Het proces waarbij de Provincie de regie heeft genomen en waarbij op 26 januari jl. de vaststelling van het herindelingsontwerp (HO), herindeling Barneveld-Scherpenzeel heeft plaatsgevonden, markeert een voorlopig einde aan de rol van het Provinciaal bestuur en de colleges van B&W van beide gemeenten. Deze bestuurslagen hebben de afgelopen tijd een uitgesproken rol gehad in het ‘Bestuurlijk- en Open Overleg’. Dit heeft geresulteerd in vele notities met daarin uitgangspunten, standpunten en besluiten.

Nu is er een nieuwe fase ingegaan; de fase van zienswijzen voor inwoners en gemeenteraden. De gemeenteraad is nu dus, naast inwoners, nadrukkelijk en expliciet aan zet om zich te buigen over het proces en de inhoud en dit in een zienswijze bij de Provincie en andere betrokkenen, in te dienen.

Lokaal Belang heeft het initiatief genomen om een initiatiefvoorstel te schrijven voor een zienswijze. De strekking van het voorstel is dat er, op basis van de eerder geformuleerde uitgangspunten, te weinig meerwaarde is voor onze gemeente Barneveld voor een herindeling, laat staan een ‘reguliere’ herindeling, met ook flink ingrijpende gevolgen. Lokaal Belang denkt dat de beide gemeenten gebaat zijn bij rust en tijd om te werken aan de onderlinge relatie en vertrouwen en het verder vormgeven van samenwerkingsverbanden.

De basis hiervoor zijn de visie en uitgangspunten over wat voor een gemeente wij willen zijn en hoe dat in de praktijk merkbaar zou moeten zijn: een gemeente die sterk betrokken is bij haar burgers en bedrijven door met hen serieus, open en integer het gesprek aan te gaan en ontvankelijk te zijn voor hun ideeën en behoeften. Door te verbinden met burgers en bedrijven waardoor wederzijdse inspiratie ontstaat en alle belangen goed worden afgewogen. En, waar draagvlak, het democratisch proces en de democratische rechten heel serieus worden genomen, welke ook concreet zichtbaar zijn in de dagelijkse politieke en maatschappelijke praktijk.

Verder constateert Lokaal Belang dat deze zienswijze in belangrijke mate aansluit bij de door het college van B&W van de gemeente Barneveld eerder geformuleerde uitgangspunten (o.a. stevig draagvlak, duidelijke meerwaarde voor de gemeente Barneveld, lichte samenvoeging, zo min mogelijk coördinatievraagstukken).

Met deze zienswijze wil Lokaal Belang gehoor en invulling geven aan zorgvuldig bestuur, draagvlak en democratie. Daarnaast zorgt het ervoor dat beide gemeenten de rust en de tijd krijgen om te werken aan de onderlinge relatie en vertrouwen, met als doel, in eerste instantie, om op een goede manier samen te werken, met behoud van autonome financiële slagkracht en zonder druk of vastomlijnd einddoel voor ogen. Dat is, zo vindt Lokaal Belang, in deze fase en op dit moment en met het afgelopen proces in het achterhoofd, het beste voor zowel de inwoners van de gemeente Barneveld als van de gemeente Scherpenzeel.

Wij nodigen de andere partijen van harte uit om de handschoen gezamenlijk verder op te pakken en de komende tijd te gebruiken om tot een gezamenlijk en zorgvuldig afgewogen zienswijze te kunnen komen. Dit voorstel mag dus gezien worden als een startpunt.

PERSBERICHT 02-02-2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB Pastoriebos

25-01-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het Pastoriebos (Bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat) in Voorthuizen.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van het wederom bijeenroepen van de Monumentencommissie en het wederom verder completeren van het structureel ontoereikende dossier om de bouwplannen in het Pastoriebos door te kunnen laten gaan; het college wil dit plan tóch doorzetten en voorleggen aan de raad (memo B3.42). De aanvankelijke plannen voor het bouwen van zorgappartementen zijn al lang verlaten. Wat rest is de bouw van luxe appartementen in de vrije sector van een half miljoen euro per stuk. De bezwaren van de Monumentencommissie zijn op hoofdlijnen als volgt samen te vatten::
• Te massief
• Te groot bouwvlak
• Te dicht op de oude pastorie
• Aantasting van het historisch gebied waaronder het kerkpad
• Aantasting van het cultuur-historische karakter en waarde van het ensemble van tuin/bos, pastorie en kerk

Lokaal Belang is van mening dat één van onze kerntaken is, onze leefomgeving gelijkwaardig (en liefst mooier) door te geven aan de volgende generatie. Hierin zijn we gelukkig niet uniek. De ene partij noemt dit rentmeesterschap de ander spreekt van zorgvuldig beheer, maar we bedoelen allemaal hetzelfde.

Maar wat is dan gelijkwaardig en mooi? Over smaak valt niet te twisten, wat de één mooi vindt is voor de ander afzichtelijk. Om al teveel discussie op dit terrein te voorkomen hebben we in dit mooie land, zowel gemeentelijk als landelijk, diverse gremia en organisaties die vanuit hun expertise een min of meer objectieve blik kunnen geven op allerhande plannen. Het is op dit punt waar wij het zicht op de bedoeling van het college volledig kwijt zijn. Hoewel het zeker niet de mening van Lokaal Belang is zou men het buurtcomité ‘Behoud Pastoriebos Voorthuizen’ in haar verzet tegen de plannen, met wat kwade wil, weg kunnen zetten als een groepje omwonenden met een NIMBY-belang. Maar dit kan toch kwalijk beweerd worden van:
-Erfgoedvereniging Bond Heemschut
-Landelijke Bomenstichting
-Oud Barneveld
-Oud Voorthuizen
-Erfgoedvereniging het Cuypersgenootschap
-Erfgoedvereniging Nederlandse Tuinenstichting
Allen adviseerden tégen de plannen van het college, waarbij de drie erfgoedverenigingen op 24 augustus 2020 reeds een aanvraag deden voor een gemeentelijke monumentenstatus voor het Pastoriebos en de Hervormde Kerk.

Het antwoord op deze aanvraag liet ruim vier maanden op zich wachten. Teleurstellender nog dan de antwoordtermijn was het antwoord zelf. Er is geen monumentenvergunning aangevraagd. De procedure moet daarom geheel opnieuw doorlopen worden. Lopende de procedure zou er, als Lokaal Belang goed is geïnformeerd, volgens artikel 5 van de Erfgoedverordening van de gemeente Barneveld, sprake zijn van ‘voorbescherming’ en had elke activiteit omtrent de plannenmakerij direct ‘on hold’ gezet dienen te worden en nu dus alsnog.

Naar wij vernamen, heeft naast bovengenoemde organisaties ondertussen ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich gemeld bij de gemeente. Vanuit deze organisatie zou er gekeken worden of er bescherming kan plaatsvinden door het geheel (of delen ervan) te betitelen als Rijks Cultureel Erfgoed; als Rijksmonument dus.
Langzamerhand bekruipt Lokaal Belang het gevoel dat het wachten nog is op Koning Willem-Alexander die zich met de zaak komt bemoeien voordat de boodschap serieus wordt genomen.

Wat Lokaal Belang intrigeert in deze kwestie is de reden van al deze Sturm und Drang van het college om het Pastoriebos hoe dan ook ten prooi te willen laten vallen aan de geplande ontwikkeling. Het enige argument dat wij kunnen bedenken is geld, het slijk der aarde zoals de aanpalende Hervormde Kerk wellicht zal zeggen. Een eenmalige dotatie in de kas van de Kerkelijke gemeente en ondernemingswinst voor enkele betrokken bouwondernemingen, is dat waarom de monumentencommissie en de door de gemeente ingehuurde tuinhistoricus overruled worden?

Nu alle genoemde organisaties hun stellingen betrokken hebben is een gang naar de Raad van State haast onvermijdelijk. Hier kan straks de wethouder, of erger nog, zijn opvolger, dit rammelende dossier gaan verdedigen. Naast veel gezichtsverlies is een financieel debacle (alleen al aan juridische kosten) de te verwachten uitkomst.

Wat nu, zo vraagt Lokaal Belang zich af, als alle uren van ambtenaren in pak nu eens gestoken waren in ambtelijke uren van de afdeling groen? En als alle reeds gemaakte en nog te maken juridische kosten niet werden en worden gemaakt, maar gebruikt worden voor het opknappen van het Pastoriebos, zou daar dan de, in het huidige coalitieakkoord genoemde, vergroening van de kern van Voorthuizen niet beter mee gediend zijn? Zouden we dan niet allemaal wijzer af zijn, of is er toch een groter belang wat Lokaal Belang, en met ons al die Voorthuizenaren, deskundigen, erfgoedverenigingen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed niet kunnen overzien? Help ons op weg!

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het juist dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich heeft gemeld inzake het Pastoriebos? Zo ja, wat is de status van de gesprekken met hen?
 2. Bent u van mening dat De Monumentencommissie bij haar werk tijdig en volledig over alle relevante informatie moet beschikken? Zo ja, waarom is er dan voor gekozen hen niet te kennen in en niet te voorzien van de stukken omtrent de aanvraag voor een gemeentelijke monumentenstatus door de drie erfgoedverenigingen? Waarom zijn zij niet op de hoogte gebracht over het feit dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich heeft gemeld inzake het Pastoriebos? Waarom moest dit toevallig en door toedoen van een derde partij?
 3. Is het juist dat de gehele procedure van de aanvraag voor een gemeentelijke monumentenstatus, zoals aangevraagd door de eerder genoemde erfgoedverenigingen opnieuw doorlopen moet worden? Hoe had dit voorkomen kunnen worden?
 4. Is het juist dat hierdoor het college eerst een besluit moet nemen op het verzoek van uitgebreidere bescherming, zoals erfgoedvereniging Heemschut betoogt en dan pas verder kan gaan met planontwikkeling?
  Zo ja, op welke termijn denkt het college dit te doen?
 5. Is het juist dat alle planontwikkelingen/activiteiten gedurende de aanvraag tot aan het besluit op een monumentenstatus ‘on hold’ moeten worden gezet volgens artikel 5 van de Erfgoedverordening gemeente Barneveld (onafhankelijk van het momentum van de aanvraag voor een omgevingsvergunning)? En zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de lopende activiteiten van de gemeente Barneveld?
 6. Wat gaat het college doen als de Monumentencommissie voor een 4e keer (!) negatief adviseert over de door u gewenste planontwikkeling Pastoriebos?
 7. En de hoofdvraag, die velen bezig zal houden: Welk groot belang wordt er gediend bij het doorzetten van de plannen, ondanks het (meerder malen gegeven) negatieve advies van de monumentencommissie, de grootste erfgoedverenigingen van ons land, een groot deel van de inwoners van Voorthuizen en wie al niet meer? Waarom wil het college dit plan koste wat het kost, doorzetten?
   

Wij verzoeken u alle vragen en afzonderlijk van elkaar te beantwoorden

Vriendelijke groeten,

namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam

Barneveld, 25 januari 2021

Lees verder

Lokaal Belang komt met Lokaal Referendum

18-01-2021

PERSBERICHT 18-1-2021

Lokaal Belang komt met initiatiefvoorstel voor Lokaal Referendum
De Gedeputeerde Staten van Gelderland meldden deze week dat zij een ‘aangepaste en innovatieve’ vorm van herindelen voorstaan van de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel waarbij de diverse dorpen meer zeggenschap krijgen over de eigen voorzieningen en ontwikkelingen.

Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de gemeente serieus luistert naar de inwoners. Dit geldt in het bijzonder voor ingrijpende plannen in hun directe leefomgeving. Lokaal Belang realiseert zich dat projecten een grote impact kunnen hebben. Draagvlak in de omgeving is daarom erg belangrijk. Uiteindelijk is het algemeen belang doorslaggevend, maar inspraak en advies van omwonenden vooraf moet mogelijk zijn en ook serieus genomen worden. Omwonenden worden niet geconfronteerd met voldongen feiten maar mogen vooraf meedenken en meepraten.
Het college werkt het plan vervolgens uit waarover de gemeenteraad uiteindelijk beslist. Daarom speelde in het verkiezingsprogramma 2018 van Lokaal Belang het ‘lokale referendum’ een prominente rol. Tijdens de debatten in 2018 bleek dat Lokaal Belang helaas alleen in stond met deze wens.

Maar de tijd staat niet stil. Met de plannen van de provincie om te komen tot een mogelijke komende herindeling van Barneveld en Scherpenzeel en hun idee over ‘zeggenschap’, ziet Lokaal Belang een unieke aanleiding om dit lokale referendum nog voor de mogelijke herindeling met Schepenzeel in te voeren. Naast het feit dat in de gemeente Barneveld de dorpen (bv. via wijkplatforms en plaatselijk belangen) al heel betrokken en actief zijn, is dit een mooie aanvulling op de belangrijke positie van inwoners. Betrokkenheid van onze inwoners is ons namelijk veel waard. Samen weten en kunnen wij meer. Zij zijn de ogen en de oren van een wijk/dorp en zetten zich belangeloos voor de samenleving in.

Daarom wil Lokaal Belang een raadgevend referendum dat de mogelijkheid biedt aan alle dorpen om zelfstandig en voorafgaand aan ingrijpende lokale vraagstukken of besluiten, een lokaal referendum aan te vragen waarbij alleen de inwoners van het desbetreffende dorp worden geraadpleegd. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om besluitvorming die alleen een specifiek dorp aangaat (lokáál referendum) ook daadwerkelijk neer te leggen in het desbetreffende dorp.

Het is daarom dat Lokaal Belang momenteel werkt aan een verdere uitwerking van een lokale referendumverordening, waarmee het de bedoeling is het lokale referendum mogelijk te maken, dat direct uit het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang komt en dat als een initiatiefvoorstel in te dienen. Uiteraard is er aandacht voor details, zoals borging van privacy en een zorgvuldige uitvoering.
Dit raadsvoorstel zal in het tweede kwartaal van dit jaar het licht zien.

Het is belangrijk voor alle inwoners van onze gemeenten, en in het bijzonder die van de gemeente Scherpenzeel, te weten dat het gemeentebestuur bij alle besluiten die zij neemt zich ervan bewust is van de mening van inwoners en daar daadwerkelijk naar luistert en handelt. Dit komt het democratische gehalte, de transparantie en zorgvuldige besluitvorming van de lokale politiek ten goede. Deze laatste zijn onder andere redenen waarom Lokaal Belang in 2016 is opgericht.

Zie ook:
www.lokaal-belang.com/missie-en-visie

www.lokaal-belang.com/h8-bestuur

 

EINDE PERSBERICHT

Lees verder

Persverklaring LB herindeling Barneveld en Scherpenzeel

12-01-2021


Teleurstelling én vertrouwen bij Lokaal Belang
De democratie en bestuurlijke integriteit worden in het kader van de toekomst van Scherpenzeel, helaas niet door Gedeputeerde Staten (GS) gerespecteerd en uitgedragen; dat is de uitkomst van een langlopend en slepend proces dat in de ogen van Lokaal Belang vele hiaten kende. Lokaal Belang is teleurgesteld dat de gemeente Scherpenzeel niet de rust en de tijd krijgt die het verdient. De rust om met elkaar de huidige koers en beleidskeuzes vorm en inhoud te geven en met elkaar, college en de gemeenteraad, democratische keuzes te maken in het belang van de inwoners en de samenleving van Scherpenzeel.

Het is tragisch en beschamend dat GS, na vele problemen die door hen zelf veroorzaakt zijn, zie bijvoorbeeld het glasheldere rapport Frissen, toch een herindeling doordrukt en afdwingt. De woorden ‘zorgvuldigheid en tijd’ die enkele malen door GS zijn uitgesproken, zijn loze en holle kreten gebleken. GS acht zichzelf alwetend en heer & meester in het speelveld dat openbaar, transparant en democratisch bestuur zou moeten voorstellen. GS gaat voorbij aan de indringende vragen die hen over hun handelwijze gesteld zijn, weigert werkelijk in de spiegel te kijken en daar wat mee te doen. “Dergelijk gedrag is geen sieraad in het huis van Thorbecke”; een collega raadslid uit Scherpenzeel citerend, wat wij als Lokaal Belang onderschrijven. Lokaal Belang noemt dit ‘bewust-oogkleppen-beleid’ een typisch voorbeeld van een oude bestuurscultuur met gebrek aan bestuurlijke integriteit die al jaren niet meer gepast geacht wordt.

Lokaal Belang wenst dat GS een periode van bezinning en reflectie op hun eigen handelen van het afgelopen anderhalf jaar inlast. Bezinning en reflectie op onderwerpen als zorgvuldigheid, transparantie en draagvlak. Hoe geef je dat als GS vorm? Hoe communiceer je als GS? Hoe kritisch ben je als GS op je eigen handelen? Hoe en hoe zwaar weeg je bestuurlijke integriteit en hoe geef je daar in de dagelijkse praktijk uitvoering aan? Vertrouwen is essentieel om de samenwerking met gemeenten nu en in de toekomst vorm te geven. Zonder een stip op de horizon vooraf, maar met een open, oprechte en dienende houding. Helaas is ons vertrouwen in GS geschaad en dat is een trieste constatering na alles wat er gebeurd is.

Lokaal Belang ziet Scherpenzeel als een waardevolle partner in de regio. Lokaal Belang wil graag samen optrekken om gezamenlijk een stevige(re) positie in te (blijven) nemen in Regio Food Valley en de Regio Amersfoort. De regio’s kennen een aantal efficiency voordelen, maar nimmer mogen de democratie en het belang van inwoners ondergesneeuwd raken. De democratische legitimatie van beleid, zoals op het gebied van duurzaamheid en woningbouw, dient te allen tijde de belangen van de samenleving te dienen, waarbij de wensen zoals die door de inwoners en gemeenteraden zijn uitgesproken en besloten (draagvlak), gerespecteerd dienen te worden. Lokaal Belang wenst dat wij samen met Scherpenzeel, deze fundamentele waarden blijvend aandacht en respect geven. Scherpenzeel heeft tenslotte kennis mogen nemen van wat er gebeurt als hogere overheden de autonomie en de democratisch genomen besluiten in een gemeente niet accepteren en respecteren.

Nu de gemeente Barneveld werkelijk moet gaat herindelen met Scherpzeel laten wij als Lokaal Belang heel graag en nogmaals weten dat Scherpenzeel zeer hartelijk welkom is. Lokaal Belang heeft alle vertrouwen in Scherpenzeel; inwoners en het bestuur, om samen en gelijkwaardig te werken aan een fijne samenleving. Met onder andere oog voor de eigenheid van élk dorp, goede voorzieningen, behoud van groen en veiligheid. Maar bovenal oog en oor voor de wensen en zorgen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Échte betrokkenheid met elkaar, op de samenleving die ons allen dierbaar is. De komende periode zal Lokaal Belang, zoals de afgelopen anderhalf jaar, blijvend aandacht schenken en eventuele noodzakelijke acties uitzetten in het kader van het proces tot herindeling. Dit alles in het belang van de democratie, alle inwoners en de samenleving als geheel.

Barneveld, 12 januari 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB collegevoorstel thuiswerken, organisatie en begroting

06-01-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen o.a. aangaande het collegebesluit aangaande ‘thuiswerkregeling’ (besluit 15 december 2020) in relatie tot de op 12 november jl. door de raad vastgestelde Programmabegroting 2021.

Lokaal Belang dacht na een onstuimig politiek en maatschappelijk jaar even gas te kunnen terugnemen. Dat hebben we allemaal, ook u als college, wel verdiend na de zeer intensieve tijd met o.a. de coronacrisis. Een kerstreces is tenslotte ook bedoeld om even afstand te kunnen nemen en te ontspannen met vrienden en familie; zij het in beperkte mate. Het verbaast ons dan ook dat, notabene een maand ná vaststelling van de begroting al, het college plotsklaps met een ingrijpend financieel voorstel komt (NB verstuurd in reces 24-12-’20), dat flink afwijkt van deze eerder vastgestelde begroting. En, wat tevens druk zet op de meerjarenbegroting die vanaf 2022 al zwaar negatief is en waar het college geen werkelijk plan voor heeft. De fractie van Lokaal Belang heeft ten tijde van de begrotingsbehandeling daar overigens al nadrukkelijk de vinger bijgelegd:

Vooruitschuiven
“Meer bezorgd zijn wij met de nu al forse negatieve cijfers in de jaren erna (2022:-1483K, 2023:-2236K, 2024:-1618K). Ondanks de begrijpelijke onzekerheden, moet je als bestuur, ook in onzekere tijden, navigeren, vooruitzien en daarop anticiperen. Lokaal Belang ervaart dit als het vooruitschuiven van problemen. Bewust? Het valt wel op dat het grootste tekort verwacht wordt in 2023, bijna 2,3 miljoen, het jaar na de verkiezingen. Wilt u het probleem dan met name op het bordje van de volgende coalitie schuiven? Wat Lokaal Belang betreft had het college stappen mogen en moeten zetten in de meerjarenbegroting. Dat is hun taak. Want u weet ook, in de loop van de jaren komen er meer concrete plannen bij. Het wordt niet minder. Dit is vooruitschuiven en daar maken wij ons zorgen over.”


Voor Lokaal Belang en natuurlijk de raad als geheel, zijn de behandeling van de Kadernota en de daarbij behorende begroting, de belangrijkste politieke vergaderingen van een politiek jaar. Daar worden debatten gevoerd om integrale afwegingen en keuzes te maken over het beleid en de financiën van het komende jaar en de komende jaren. Raadsleden moeten ervan op aan kunnen dat zij na vaststelling niet geconfronteerd worden met grootse en zeker niet ongedekte, wijzigingen. Ook niet als daar geen duidelijke visie of beleid achter zit waarover de raad heeft kunnen debatteren. Want waarom zouden wij anders een begrotingsvergadering hebben? Natuurlijk is Lokaal Belang voorstander van voorstellen die de kwaliteit en de efficiency van de organisatie verbeteren. Maar wel op een ordentelijke manier, waar een heldere visie aan ten grondslag ligt en waar de raad integraal over heeft kunnen debatteren en besluiten.

Nu komt u met een voorstel, kenbaar gemaakt via een besluitenlijst, dat via de eenvoudige weg van de maandrapportage door de raad geautoriseerd/geaccordeerd moet worden (Een maandrapportage wordt overigens niet standaard op de commissie- of raadsvergadering gezet; alleen als daar om gevraagd wordt door een fractie). Een voorstel om o.a.: 500.000 euro extra uit te geven aan “Infoplan 2021” voor ICT-middelen; een nieuw krediet van € 300.000 voor Arbo-voorzieningen waarbij de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 170.747 respectievelijk € 60.000 te dekken uit de structurele begrotingsruimte 2021 e.v. ten behoeve van thuiswerken. Wij wijzen u ook nog even op het feit dat u bij de begroting ook al 500.000 euro incidenteel, 1,2 miljoen structureel voor de eigen organisatieontwikkeling en 300K structureel voor ICT extra heeft gevraagd.

Proces
1. Waarom heeft het college ervoor gekozen om dit voorstel niet in te dienen bij de begrotingsbehandeling ‘Programmabegroting 2021’ (PB 2021); daar waar het thuishoort?
2. Waarom heeft het college ervoor gekozen een dergelijk voorstel notabene een maand na de vaststelling van de begroting 2021 in te dienen en niet bijvoorbeeld bij de Kadernota of de volgende begroting (‘Programmabegroting 2022’)?
3. Waarom heeft het college ervoor gekozen om dit financieel omvangrijke voorstel te doen via een achterdeur, namelijk via de maandrapportage en niet in een fatsoenlijk raadsvoorstel?

Status Programmabegroting
4. Bent u het met de fractie van Lokaal Belang eens dat de behandeling van een Kadernota en een Programmabegroting het moment zijn om als raad op een goede, ordentelijke en integrale wijze te debatteren over afwegingen en keuzes ten aanzien van het beleid en de financiën van onze gemeente? U ontneemt met deze werkwijze de raad die mogelijkheid. Graag een toelichting.
5. Bent u het met de fractie van Lokaal Belang eens dat de Programmabegroting op deze wijze minder zekerheden voor de raad biedt?
6. Hoe kijkt u aan tegen de Programmabegroting in zijn algemeenheid als richtlijn voor toekomstige besluiten in relatie tot de vragen 4 en 5?
7. Hoe kwalificeert u de volledigheid en de kwaliteit van de Programmabegroting van 2021?

Invloed voorstel op (meerjaren)begroting
8. De uit uw voorstel ‘voortvloeiende kapitaallasten van € 170.747 respectievelijk € 60.000 worden gedekt uit de structurele begrotingsruimte 2021 ev.’ In de PB 2021 wordt een klein plusje van 65K genoteerd. De jaren erna vallen, zoals gezegd, de forse negatieve cijfers op. Als uw voorstel wordt geautoriseerd, dan betekent dat een extra uitgave van 230.747 structureel vanaf 2021. Dat betekent dat ook het jaar 2021 in het rood komt te staan en dat de jaren 2022, 2023 en 2024 negatiever worden.
Hoe kijkt u aan tegen het gegeven dat u de raad en de samenleving heeft voorgehouden dat het jaar 2021 positief kan worden afgesloten maar dat u daags na deze vaststelling een voorstel indient dat dit plusje omzet in een flinke min?
9. Hoe denkt u dat de Provincie zal reageren op een meerjarenbegroting die al fors negatief was, maar waar nu ook het lopende jaar 2021 in de min gaat?

Voorstel in relatie tot beleid en maatschappelijke ontwikkelingen
10. Met verbazing constateren wij dat u voorstelt ook de afschrijvingstermijn voor meubilair van 10 jaar naar 5 jaar te brengen en dat de afschrijvingstermijn voor ICT op 3 jaar wordt gezet (500K:3~170K). Acht u het in deze tijd, waarbij overheden voor grote financiële vraagstukken worden gesteld, gepast en vindt u deze keuze getuigen van behoedzaam beleid om die afschrijvingstermijnen naar beneden bij te stellen?
Graag een toelichting.
11. Is een meer sobere afschrijving van 10 respectievelijk 5 jaar, niet een verstandiger keuze?
12. U doet een voorstel waarbij thuiswerken kennelijk structureel van aard zou moeten worden. Is dit nieuw beleid? Graag een toelichting.
13. De vaccinaties tegen corona staan op punt van beginnen, het kabinet hoopt dat tegen de zomer het leven weer een beetje normaal wordt, waarbij mensen weer veel meer normaal naar hun werk kunnen. Acht u uw structurele voorstel verstandig en echt nodig gezien het feit dat men straks hopelijk weer terug kan naar hun vertrouwde werkplek en waar echte ontmoetingen weer kunnen plaatsvinden? Graag een toelichting.
14. Zou uw voorstel kunnen betekenen dat er afscheid genomen zou moeten worden van mensen? Zou uw voorstel kunnen betekenen dat we met een ‘leeg’ gemeentehuis te maken krijgen? Welke visie ligt daaraan ten grondslag? Graag een toelichting.

Besluitenlijst week 52, 22 december 2020
15. Wat is de reden dat u, ook hier, slechts een maand na de vaststelling van de begroting, ook via het autoriseren van de maandrapportage door de raad en notabene verstuurd in het reces op 31-12-’20, de incidentele beleidstoevoeging van 500.000 euro voor 2022, naar voren haalt en wilt uitgeven in 2021?
16. Op deze wijze ontneemt u de raad én het dan zittende college om op basis van de dan geldende omstandigheden, eventuele andere keuzes te maken. Dit acht Lokaal Belang, zeker gezien de coronacrisis en de zwaar negatieve meerjarenbegroting, onverstandig. U creëert hier een mogelijk financieel probleem voor uw opvolgers en neemt tevens een voorschot op een mogelijke herindeling met Scherpenzeel. Merkwaardig. Hoe kijkt u hiernaar?

Reflectie op keuze
17. Is het achteraf bezien, in het kader van de coronacrisis; de ontwikkelingen van de mogelijke herindeling met Scherpenzeel; het onder financieel toezicht van de Provincie komen te staan als gemeente Barneveld; de ordentelijkheid van de behandeling en zekerheden m.b.t. een begroting en de handelwijze richting de raad, niet beter geweest uw beide voorstellen te integreren in de Programmabegroting 2021 of Kadernota 2022 en Begroting 2022?

Vriendelijk verzoek om alle vragen afzonderlijk van elkaar te beantwoorden.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken
Jan Willem van den Born


Barneveld, 6 januari 2021

 

Lees verder

Lokaal Belang wenst u een heel gelukkig nieuwjaar!

01-01-2021


Lokaal Belang wenst u en uw dierbaren een gelukkig en gezond nieuwjaar!
Ook in 2021 staan wij weer voor u klaar. Wij blijven ons heel betrokken inzetten voor kansen en kwaliteit voor onze samenleving! 
Interesse om mee te doen met ons team? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden
 

NB op de foto een klein LB-jaaroverzicht van 2020

Lees verder