Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2021

Schriftelijke vragen LB Pastoriebos

25-01-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het Pastoriebos (Bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat) in Voorthuizen.

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van het wederom bijeenroepen van de Monumentencommissie en het wederom verder completeren van het structureel ontoereikende dossier om de bouwplannen in het Pastoriebos door te kunnen laten gaan; het college wil dit plan tóch doorzetten en voorleggen aan de raad (memo B3.42). De aanvankelijke plannen voor het bouwen van zorgappartementen zijn al lang verlaten. Wat rest is de bouw van luxe appartementen in de vrije sector van een half miljoen euro per stuk. De bezwaren van de Monumentencommissie zijn op hoofdlijnen als volgt samen te vatten::
• Te massief
• Te groot bouwvlak
• Te dicht op de oude pastorie
• Aantasting van het historisch gebied waaronder het kerkpad
• Aantasting van het cultuur-historische karakter en waarde van het ensemble van tuin/bos, pastorie en kerk

Lokaal Belang is van mening dat één van onze kerntaken is, onze leefomgeving gelijkwaardig (en liefst mooier) door te geven aan de volgende generatie. Hierin zijn we gelukkig niet uniek. De ene partij noemt dit rentmeesterschap de ander spreekt van zorgvuldig beheer, maar we bedoelen allemaal hetzelfde.

Maar wat is dan gelijkwaardig en mooi? Over smaak valt niet te twisten, wat de één mooi vindt is voor de ander afzichtelijk. Om al teveel discussie op dit terrein te voorkomen hebben we in dit mooie land, zowel gemeentelijk als landelijk, diverse gremia en organisaties die vanuit hun expertise een min of meer objectieve blik kunnen geven op allerhande plannen. Het is op dit punt waar wij het zicht op de bedoeling van het college volledig kwijt zijn. Hoewel het zeker niet de mening van Lokaal Belang is zou men het buurtcomité ‘Behoud Pastoriebos Voorthuizen’ in haar verzet tegen de plannen, met wat kwade wil, weg kunnen zetten als een groepje omwonenden met een NIMBY-belang. Maar dit kan toch kwalijk beweerd worden van:
-Erfgoedvereniging Bond Heemschut
-Landelijke Bomenstichting
-Oud Barneveld -Oud Voorthuizen
-Erfgoedvereniging het Cuypersgenootschap
-Erfgoedvereniging Nederlandse Tuinenstichting
Allen adviseerden tégen de plannen van het college, waarbij de drie erfgoedverenigingen op 24 augustus 2020 reeds een aanvraag deden voor een gemeentelijke monumentenstatus voor het Pastoriebos en de Hervormde Kerk.

Het antwoord op deze aanvraag liet ruim vier maanden op zich wachten. Teleurstellender nog dan de antwoordtermijn was het antwoord zelf. Er is geen monumentenvergunning aangevraagd. De procedure moet daarom geheel opnieuw doorlopen worden. Lopende de procedure zou er, als Lokaal Belang goed is geïnformeerd, volgens artikel 5 van de Erfgoedverordening van de gemeente Barneveld, sprake zijn van ‘voorbescherming’ en had elke activiteit omtrent de plannenmakerij direct ‘on hold’ gezet dienen te worden en nu dus alsnog.

Naar wij vernamen, heeft naast bovengenoemde organisaties ondertussen ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich gemeld bij de gemeente. Vanuit deze organisatie zou er gekeken worden of er bescherming kan plaatsvinden door het geheel (of delen ervan) te betitelen als Rijks Cultureel Erfgoed; als Rijksmonument dus.
Langzamerhand bekruipt Lokaal Belang het gevoel dat het wachten nog is op Koning Willem-Alexander die zich met de zaak komt bemoeien voordat de boodschap serieus wordt genomen.

Wat Lokaal Belang intrigeert in deze kwestie is de reden van al deze Sturm und Drang van het college om het Pastoriebos hoe dan ook ten prooi te willen laten vallen aan de geplande ontwikkeling. Het enige argument dat wij kunnen bedenken is geld, het slijk der aarde zoals de aanpalende Hervormde Kerk wellicht zal zeggen. Een eenmalige dotatie in de kas van de Kerkelijke gemeente en ondernemingswinst voor enkele betrokken bouwondernemingen, is dat waarom de monumentencommissie en de door de gemeente ingehuurde tuinhistoricus overruled worden?

Nu alle genoemde organisaties hun stellingen betrokken hebben is een gang naar de Raad van State haast onvermijdelijk. Hier kan straks de wethouder, of erger nog, zijn opvolger, dit rammelende dossier gaan verdedigen. Naast veel gezichtsverlies is een financieel debacle (alleen al aan juridische kosten) de te verwachten uitkomst.

Wat nu, zo vraagt Lokaal Belang zich af, als alle uren van ambtenaren in pak nu eens gestoken waren in ambtelijke uren van de afdeling groen? En als alle reeds gemaakte en nog te maken juridische kosten niet werden en worden gemaakt, maar gebruikt worden voor het opknappen van het Pastoriebos, zou daar dan de, in het huidige coalitieakkoord genoemde, vergroening van de kern van Voorthuizen niet beter mee gediend zijn? Zouden we dan niet allemaal wijzer af zijn, of is er toch een groter belang wat Lokaal Belang, en met ons al die Voorthuizenaren, deskundigen, erfgoedverenigingen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed niet kunnen overzien? Help ons op weg!

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het juist dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich heeft gemeld inzake het Pastoriebos? Zo ja, wat is de status van de gesprekken met hen?
 2. Bent u van mening dat De Monumentencommissie bij haar werk tijdig en volledig over alle relevante informatie moet beschikken? Zo ja, waarom is er dan voor gekozen hen niet te kennen in en niet te voorzien van de stukken omtrent de aanvraag voor een gemeentelijke monumentenstatus door de drie erfgoedverenigingen? Waarom zijn zij niet op de hoogte gebracht over het feit dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich heeft gemeld inzake het Pastoriebos? Waarom moest dit toevallig en door toedoen van een derde partij?
 3. Is het juist dat de gehele procedure van de aanvraag voor een gemeentelijke monumentenstatus, zoals aangevraagd door de eerder genoemde erfgoedverenigingen opnieuw doorlopen moet worden? Hoe had dit voorkomen kunnen worden?
 4. Is het juist dat hierdoor het college eerst een besluit moet nemen op het verzoek van uitgebreidere bescherming, zoals erfgoedvereniging Heemschut betoogt en dan pas verder kan gaan met planontwikkeling?
  Zo ja, op welke termijn denkt het college dit te doen?
 5. Is het juist dat alle planontwikkelingen/activiteiten gedurende de aanvraag tot aan het besluit op een monumentenstatus ‘on hold’ moeten worden gezet volgens artikel 5 van de Erfgoedverordening gemeente Barneveld (onafhankelijk van het momentum van de aanvraag voor een omgevingsvergunning)? En zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de lopende activiteiten van de gemeente Barneveld?
 6. Wat gaat het college doen als de Monumentencommissie voor een 4e keer (!) negatief adviseert over de door u gewenste planontwikkeling Pastoriebos?
 7. En de hoofdvraag, die velen bezig zal houden: Welk groot belang wordt er gediend bij het doorzetten van de plannen, ondanks het (meerder malen gegeven) negatieve advies van de monumentencommissie, de grootste erfgoedverenigingen van ons land, een groot deel van de inwoners van Voorthuizen en wie al niet meer? Waarom wil het college dit plan koste wat het kost, doorzetten?
   

Wij verzoeken u alle vragen en afzonderlijk van elkaar te beantwoorden

Vriendelijke groeten,

namens de fractie van Lokaal Belang,
Gert Hein Kevelam

Barneveld, 25 januari 2021

Lees verder

Lokaal Belang komt met Lokaal Referendum

18-01-2021

PERSBERICHT 18-1-2021

Lokaal Belang komt met initiatiefvoorstel voor Lokaal Referendum
De Gedeputeerde Staten van Gelderland meldden deze week dat zij een ‘aangepaste en innovatieve’ vorm van herindelen voorstaan van de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel waarbij de diverse dorpen meer zeggenschap krijgen over de eigen voorzieningen en ontwikkelingen.

Lokaal Belang vindt het belangrijk dat de gemeente serieus luistert naar de inwoners. Dit geldt in het bijzonder voor ingrijpende plannen in hun directe leefomgeving. Lokaal Belang realiseert zich dat projecten een grote impact kunnen hebben. Draagvlak in de omgeving is daarom erg belangrijk. Uiteindelijk is het algemeen belang doorslaggevend, maar inspraak en advies van omwonenden vooraf moet mogelijk zijn en ook serieus genomen worden. Omwonenden worden niet geconfronteerd met voldongen feiten maar mogen vooraf meedenken en meepraten.
Het college werkt het plan vervolgens uit waarover de gemeenteraad uiteindelijk beslist. Daarom speelde in het verkiezingsprogramma 2018 van Lokaal Belang het ‘lokale referendum’ een prominente rol. Tijdens de debatten in 2018 bleek dat Lokaal Belang helaas alleen in stond met deze wens.

Maar de tijd staat niet stil. Met de plannen van de provincie om te komen tot een mogelijke komende herindeling van Barneveld en Scherpenzeel en hun idee over ‘zeggenschap’, ziet Lokaal Belang een unieke aanleiding om dit lokale referendum nog voor de mogelijke herindeling met Schepenzeel in te voeren. Naast het feit dat in de gemeente Barneveld de dorpen (bv. via wijkplatforms en plaatselijk belangen) al heel betrokken en actief zijn, is dit een mooie aanvulling op de belangrijke positie van inwoners. Betrokkenheid van onze inwoners is ons namelijk veel waard. Samen weten en kunnen wij meer. Zij zijn de ogen en de oren van een wijk/dorp en zetten zich belangeloos voor de samenleving in.

Daarom wil Lokaal Belang een raadgevend referendum dat de mogelijkheid biedt aan alle dorpen om zelfstandig en voorafgaand aan ingrijpende lokale vraagstukken of besluiten, een lokaal referendum aan te vragen waarbij alleen de inwoners van het desbetreffende dorp worden geraadpleegd. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om besluitvorming die alleen een specifiek dorp aangaat (lokáál referendum) ook daadwerkelijk neer te leggen in het desbetreffende dorp.

Het is daarom dat Lokaal Belang momenteel werkt aan een verdere uitwerking van een lokale referendumverordening, waarmee het de bedoeling is het lokale referendum mogelijk te maken, dat direct uit het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang komt en dat als een initiatiefvoorstel in te dienen. Uiteraard is er aandacht voor details, zoals borging van privacy en een zorgvuldige uitvoering.
Dit raadsvoorstel zal in het tweede kwartaal van dit jaar het licht zien.

Het is belangrijk voor alle inwoners van onze gemeenten, en in het bijzonder die van de gemeente Scherpenzeel, te weten dat het gemeentebestuur bij alle besluiten die zij neemt zich ervan bewust is van de mening van inwoners en daar daadwerkelijk naar luistert en handelt. Dit komt het democratische gehalte, de transparantie en zorgvuldige besluitvorming van de lokale politiek ten goede. Deze laatste zijn onder andere redenen waarom Lokaal Belang in 2016 is opgericht.

Zie ook:
www.lokaal-belang.com/missie-en-visie

www.lokaal-belang.com/h8-bestuur

 

EINDE PERSBERICHT

Lees verder

Persverklaring LB herindeling Barneveld en Scherpenzeel

12-01-2021


Teleurstelling én vertrouwen bij Lokaal Belang
De democratie en bestuurlijke integriteit worden in het kader van de toekomst van Scherpenzeel, helaas niet door Gedeputeerde Staten (GS) gerespecteerd en uitgedragen; dat is de uitkomst van een langlopend en slepend proces dat in de ogen van Lokaal Belang vele hiaten kende. Lokaal Belang is teleurgesteld dat de gemeente Scherpenzeel niet de rust en de tijd krijgt die het verdient. De rust om met elkaar de huidige koers en beleidskeuzes vorm en inhoud te geven en met elkaar, college en de gemeenteraad, democratische keuzes te maken in het belang van de inwoners en de samenleving van Scherpenzeel.

Het is tragisch en beschamend dat GS, na vele problemen die door hen zelf veroorzaakt zijn, zie bijvoorbeeld het glasheldere rapport Frissen, toch een herindeling doordrukt en afdwingt. De woorden ‘zorgvuldigheid en tijd’ die enkele malen door GS zijn uitgesproken, zijn loze en holle kreten gebleken. GS acht zichzelf alwetend en heer & meester in het speelveld dat openbaar, transparant en democratisch bestuur zou moeten voorstellen. GS gaat voorbij aan de indringende vragen die hen over hun handelwijze gesteld zijn, weigert werkelijk in de spiegel te kijken en daar wat mee te doen. “Dergelijk gedrag is geen sieraad in het huis van Thorbecke”; een collega raadslid uit Scherpenzeel citerend, wat wij als Lokaal Belang onderschrijven. Lokaal Belang noemt dit ‘bewust-oogkleppen-beleid’ een typisch voorbeeld van een oude bestuurscultuur met gebrek aan bestuurlijke integriteit die al jaren niet meer gepast geacht wordt.

Lokaal Belang wenst dat GS een periode van bezinning en reflectie op hun eigen handelen van het afgelopen anderhalf jaar inlast. Bezinning en reflectie op onderwerpen als zorgvuldigheid, transparantie en draagvlak. Hoe geef je dat als GS vorm? Hoe communiceer je als GS? Hoe kritisch ben je als GS op je eigen handelen? Hoe en hoe zwaar weeg je bestuurlijke integriteit en hoe geef je daar in de dagelijkse praktijk uitvoering aan? Vertrouwen is essentieel om de samenwerking met gemeenten nu en in de toekomst vorm te geven. Zonder een stip op de horizon vooraf, maar met een open, oprechte en dienende houding. Helaas is ons vertrouwen in GS geschaad en dat is een trieste constatering na alles wat er gebeurd is.

Lokaal Belang ziet Scherpenzeel als een waardevolle partner in de regio. Lokaal Belang wil graag samen optrekken om gezamenlijk een stevige(re) positie in te (blijven) nemen in Regio Food Valley en de Regio Amersfoort. De regio’s kennen een aantal efficiency voordelen, maar nimmer mogen de democratie en het belang van inwoners ondergesneeuwd raken. De democratische legitimatie van beleid, zoals op het gebied van duurzaamheid en woningbouw, dient te allen tijde de belangen van de samenleving te dienen, waarbij de wensen zoals die door de inwoners en gemeenteraden zijn uitgesproken en besloten (draagvlak), gerespecteerd dienen te worden. Lokaal Belang wenst dat wij samen met Scherpenzeel, deze fundamentele waarden blijvend aandacht en respect geven. Scherpenzeel heeft tenslotte kennis mogen nemen van wat er gebeurt als hogere overheden de autonomie en de democratisch genomen besluiten in een gemeente niet accepteren en respecteren.

Nu de gemeente Barneveld werkelijk moet gaat herindelen met Scherpzeel laten wij als Lokaal Belang heel graag en nogmaals weten dat Scherpenzeel zeer hartelijk welkom is. Lokaal Belang heeft alle vertrouwen in Scherpenzeel; inwoners en het bestuur, om samen en gelijkwaardig te werken aan een fijne samenleving. Met onder andere oog voor de eigenheid van élk dorp, goede voorzieningen, behoud van groen en veiligheid. Maar bovenal oog en oor voor de wensen en zorgen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Échte betrokkenheid met elkaar, op de samenleving die ons allen dierbaar is. De komende periode zal Lokaal Belang, zoals de afgelopen anderhalf jaar, blijvend aandacht schenken en eventuele noodzakelijke acties uitzetten in het kader van het proces tot herindeling. Dit alles in het belang van de democratie, alle inwoners en de samenleving als geheel.

Barneveld, 12 januari 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen LB collegevoorstel thuiswerken, organisatie en begroting

06-01-2021


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen o.a. aangaande het collegebesluit aangaande ‘thuiswerkregeling’ (besluit 15 december 2020) in relatie tot de op 12 november jl. door de raad vastgestelde Programmabegroting 2021.

Lokaal Belang dacht na een onstuimig politiek en maatschappelijk jaar even gas te kunnen terugnemen. Dat hebben we allemaal, ook u als college, wel verdiend na de zeer intensieve tijd met o.a. de coronacrisis. Een kerstreces is tenslotte ook bedoeld om even afstand te kunnen nemen en te ontspannen met vrienden en familie; zij het in beperkte mate. Het verbaast ons dan ook dat, notabene een maand ná vaststelling van de begroting al, het college plotsklaps met een ingrijpend financieel voorstel komt (NB verstuurd in reces 24-12-’20), dat flink afwijkt van deze eerder vastgestelde begroting. En, wat tevens druk zet op de meerjarenbegroting die vanaf 2022 al zwaar negatief is en waar het college geen werkelijk plan voor heeft. De fractie van Lokaal Belang heeft ten tijde van de begrotingsbehandeling daar overigens al nadrukkelijk de vinger bijgelegd:

Vooruitschuiven
“Meer bezorgd zijn wij met de nu al forse negatieve cijfers in de jaren erna (2022:-1483K, 2023:-2236K, 2024:-1618K). Ondanks de begrijpelijke onzekerheden, moet je als bestuur, ook in onzekere tijden, navigeren, vooruitzien en daarop anticiperen. Lokaal Belang ervaart dit als het vooruitschuiven van problemen. Bewust? Het valt wel op dat het grootste tekort verwacht wordt in 2023, bijna 2,3 miljoen, het jaar na de verkiezingen. Wilt u het probleem dan met name op het bordje van de volgende coalitie schuiven? Wat Lokaal Belang betreft had het college stappen mogen en moeten zetten in de meerjarenbegroting. Dat is hun taak. Want u weet ook, in de loop van de jaren komen er meer concrete plannen bij. Het wordt niet minder. Dit is vooruitschuiven en daar maken wij ons zorgen over.”


Voor Lokaal Belang en natuurlijk de raad als geheel, zijn de behandeling van de Kadernota en de daarbij behorende begroting, de belangrijkste politieke vergaderingen van een politiek jaar. Daar worden debatten gevoerd om integrale afwegingen en keuzes te maken over het beleid en de financiën van het komende jaar en de komende jaren. Raadsleden moeten ervan op aan kunnen dat zij na vaststelling niet geconfronteerd worden met grootse en zeker niet ongedekte, wijzigingen. Ook niet als daar geen duidelijke visie of beleid achter zit waarover de raad heeft kunnen debatteren. Want waarom zouden wij anders een begrotingsvergadering hebben? Natuurlijk is Lokaal Belang voorstander van voorstellen die de kwaliteit en de efficiency van de organisatie verbeteren. Maar wel op een ordentelijke manier, waar een heldere visie aan ten grondslag ligt en waar de raad integraal over heeft kunnen debatteren en besluiten.

Nu komt u met een voorstel, kenbaar gemaakt via een besluitenlijst, dat via de eenvoudige weg van de maandrapportage door de raad geautoriseerd/geaccordeerd moet worden (Een maandrapportage wordt overigens niet standaard op de commissie- of raadsvergadering gezet; alleen als daar om gevraagd wordt door een fractie). Een voorstel om o.a.: 500.000 euro extra uit te geven aan “Infoplan 2021” voor ICT-middelen; een nieuw krediet van € 300.000 voor Arbo-voorzieningen waarbij de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 170.747 respectievelijk € 60.000 te dekken uit de structurele begrotingsruimte 2021 e.v. ten behoeve van thuiswerken. Wij wijzen u ook nog even op het feit dat u bij de begroting ook al 500.000 euro incidenteel, 1,2 miljoen structureel voor de eigen organisatieontwikkeling en 300K structureel voor ICT extra heeft gevraagd.

Proces
1. Waarom heeft het college ervoor gekozen om dit voorstel niet in te dienen bij de begrotingsbehandeling ‘Programmabegroting 2021’ (PB 2021); daar waar het thuishoort?
2. Waarom heeft het college ervoor gekozen een dergelijk voorstel notabene een maand na de vaststelling van de begroting 2021 in te dienen en niet bijvoorbeeld bij de Kadernota of de volgende begroting (‘Programmabegroting 2022’)?
3. Waarom heeft het college ervoor gekozen om dit financieel omvangrijke voorstel te doen via een achterdeur, namelijk via de maandrapportage en niet in een fatsoenlijk raadsvoorstel?

Status Programmabegroting
4. Bent u het met de fractie van Lokaal Belang eens dat de behandeling van een Kadernota en een Programmabegroting het moment zijn om als raad op een goede, ordentelijke en integrale wijze te debatteren over afwegingen en keuzes ten aanzien van het beleid en de financiën van onze gemeente? U ontneemt met deze werkwijze de raad die mogelijkheid. Graag een toelichting.
5. Bent u het met de fractie van Lokaal Belang eens dat de Programmabegroting op deze wijze minder zekerheden voor de raad biedt?
6. Hoe kijkt u aan tegen de Programmabegroting in zijn algemeenheid als richtlijn voor toekomstige besluiten in relatie tot de vragen 4 en 5?
7. Hoe kwalificeert u de volledigheid en de kwaliteit van de Programmabegroting van 2021?

Invloed voorstel op (meerjaren)begroting
8. De uit uw voorstel ‘voortvloeiende kapitaallasten van € 170.747 respectievelijk € 60.000 worden gedekt uit de structurele begrotingsruimte 2021 ev.’ In de PB 2021 wordt een klein plusje van 65K genoteerd. De jaren erna vallen, zoals gezegd, de forse negatieve cijfers op. Als uw voorstel wordt geautoriseerd, dan betekent dat een extra uitgave van 230.747 structureel vanaf 2021. Dat betekent dat ook het jaar 2021 in het rood komt te staan en dat de jaren 2022, 2023 en 2024 negatiever worden.
Hoe kijkt u aan tegen het gegeven dat u de raad en de samenleving heeft voorgehouden dat het jaar 2021 positief kan worden afgesloten maar dat u daags na deze vaststelling een voorstel indient dat dit plusje omzet in een flinke min?
9. Hoe denkt u dat de Provincie zal reageren op een meerjarenbegroting die al fors negatief was, maar waar nu ook het lopende jaar 2021 in de min gaat?

Voorstel in relatie tot beleid en maatschappelijke ontwikkelingen
10. Met verbazing constateren wij dat u voorstelt ook de afschrijvingstermijn voor meubilair van 10 jaar naar 5 jaar te brengen en dat de afschrijvingstermijn voor ICT op 3 jaar wordt gezet (500K:3~170K). Acht u het in deze tijd, waarbij overheden voor grote financiële vraagstukken worden gesteld, gepast en vindt u deze keuze getuigen van behoedzaam beleid om die afschrijvingstermijnen naar beneden bij te stellen?
Graag een toelichting.
11. Is een meer sobere afschrijving van 10 respectievelijk 5 jaar, niet een verstandiger keuze?
12. U doet een voorstel waarbij thuiswerken kennelijk structureel van aard zou moeten worden. Is dit nieuw beleid? Graag een toelichting.
13. De vaccinaties tegen corona staan op punt van beginnen, het kabinet hoopt dat tegen de zomer het leven weer een beetje normaal wordt, waarbij mensen weer veel meer normaal naar hun werk kunnen. Acht u uw structurele voorstel verstandig en echt nodig gezien het feit dat men straks hopelijk weer terug kan naar hun vertrouwde werkplek en waar echte ontmoetingen weer kunnen plaatsvinden? Graag een toelichting.
14. Zou uw voorstel kunnen betekenen dat er afscheid genomen zou moeten worden van mensen? Zou uw voorstel kunnen betekenen dat we met een ‘leeg’ gemeentehuis te maken krijgen? Welke visie ligt daaraan ten grondslag? Graag een toelichting.

Besluitenlijst week 52, 22 december 2020
15. Wat is de reden dat u, ook hier, slechts een maand na de vaststelling van de begroting, ook via het autoriseren van de maandrapportage door de raad en notabene verstuurd in het reces op 31-12-’20, de incidentele beleidstoevoeging van 500.000 euro voor 2022, naar voren haalt en wilt uitgeven in 2021?
16. Op deze wijze ontneemt u de raad én het dan zittende college om op basis van de dan geldende omstandigheden, eventuele andere keuzes te maken. Dit acht Lokaal Belang, zeker gezien de coronacrisis en de zwaar negatieve meerjarenbegroting, onverstandig. U creëert hier een mogelijk financieel probleem voor uw opvolgers en neemt tevens een voorschot op een mogelijke herindeling met Scherpenzeel. Merkwaardig. Hoe kijkt u hiernaar?

Reflectie op keuze
17. Is het achteraf bezien, in het kader van de coronacrisis; de ontwikkelingen van de mogelijke herindeling met Scherpenzeel; het onder financieel toezicht van de Provincie komen te staan als gemeente Barneveld; de ordentelijkheid van de behandeling en zekerheden m.b.t. een begroting en de handelwijze richting de raad, niet beter geweest uw beide voorstellen te integreren in de Programmabegroting 2021 of Kadernota 2022 en Begroting 2022?

Vriendelijk verzoek om alle vragen afzonderlijk van elkaar te beantwoorden.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Mijntje Pluimers-Foeken
Jan Willem van den Born


Barneveld, 6 januari 2021

 

Lees verder

Lokaal Belang wenst u een heel gelukkig nieuwjaar!

01-01-2021


Lokaal Belang wenst u en uw dierbaren een gelukkig en gezond nieuwjaar!
Ook in 2021 staan wij weer voor u klaar. Wij blijven ons heel betrokken inzetten voor kansen en kwaliteit voor onze samenleving! 
Interesse om mee te doen met ons team? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden
 

NB op de foto een klein LB-jaaroverzicht van 2020

Lees verder